Franco had hartaanval Herrema nog in belegerd huis Kamer onder voorbehoud voor onafhankelijkheid HalitranA+D Rat r et Nieuwe Haagse Courant enmetNieuwe Leidse Courant Doodsbericht snel ontkend gezegd Besluit van Enka onherroepelijk - pag. 3 Uw kleine advertentie DEZE KRANT Overleg met ontvoerd ers duurt voort u en dan regen Suriname met twee delegaties Betaalchèque niet meer voor buitenland icitanten hebben moeilijk Anti-zionisme verklaring verdeelt EG Trouw heeft altijd wel wat. Doe er iets mee. Welk©irastv©©Fdeel. I hoort bij u. Trouw 33e JAARGANG No. 9657 WOENSDAG 22 OKTOBER 1975 vandaag voor 11 uur opgegeven, wordt morgen geplaatst en kan diezelfde dag al resultaat hebben. [AVE TROUW/KWARTET B.V. HOOFDREDACTEUR J. TAMMINGA DIRECTEUR ING'. O. POSTMA NIEUWE ZIJDSVOORBURGWAL 276-280, AMSTERDAM POSTBUS 859 TELEFOON 020-220383 SNEMENT 13,52 PER MAAND 40,55 PER KWARTAAL f 160,00 PER JAAR POSTGIRO 91133 BANK N.M.B. REKENINGNUMMER 69.74.64.148 GEMEENTEGIRO X 260 LOSSE VERKOOPPRIJS 0,50 erk eloof wil in deze we id geloofd worden 2 innenland et gewetensbezwaar- n anders 3 irslaving aan drugs dieren gemeten 3 MADRID (Reuter, UPI, AP) Het Spaanse staatshoofd generaal Francisco Franco heeft gisteren een hartaanval gehad. Zijn toe stand is echter weer bevredigend, aldus een regeringsverklaring in Madrid. iee raadsleden van Hen- k Ido Ambacht willen de nende raadsvergadering bijwonen, omdat de erderheid van de raad be ten heeft, dat er in de 'gaderingen niet meer ge kt mag worden. Een op- rkelijk bericht, want er is mers steeds meer begrip iroeid voor de niet-rokers. t zijn inmiddels tien mil- n Nederlanders boven de tien jaar. Dresselhuys schrijft rover op papina 5. ibergen weerlegt tiek 11 port J pier: 'Belangen van ax zijn groter' 11 eten van lezers 2 1ps en feuilleton Ho en t.v nmcntaar htblj en verder eroverziclit tensclup en techniek De verklaring kwam nadat gistera vond het Amerikaanse televisiesta tion ABC zijn uitzendingen onder brak voor de mededeling dat het Witte Huis het bericht had ontvan gen dat Franco was overleden. De perschef van het Witte Huis Ron Nessen zei in een reactie op de mededeling van ABC dat hij van niets wist. Spaanse corresponden ten bij de Verenigde Naties zeiden nog voor de ABC-uitzending dat zij waren gewaarschuwd dat er een mededeling zou komen oyer de machtsoverdracht van Franco aan zijn officiële opvolger prins Juan Carlos de Bourbon. Een woordvoerder van de Spaanse regering verklaarde meteen na de mededeling van ABC dat generaal Fr nco niet dood is. Hij zei dat de caudillo een hartaanval heeft ge had, maar dat hij onder medisch toezicht staat, 'de doktoren zijn niet ongerust', aldus de regerings woordvoerder. In de verklaring werd melding gemaakt van beperk te activiteiten van de generaal. Hij zou onder meer drie kwartier heb ben gesproken met de Spaanse pre mier Arias Navarro. De officiële regeringsverklaring kwam aan het eind van een dag. waarop uitgebreid geruchten de DUBLIN (UPI, Reuter, AP, DPA, AFP, ANP) Het beleg rond het huis in Monasterevin in het graafschap Kildare, waar de 26-jarige Eddie Gallagher en de 19-jarige Marion Coyle zich met de ontvoerde Ferenka-directeur Tiede Herrema (53) hebben verschanst, duurde gisteravond laat nog steeds voort. Generaal Franco ronde deden dat Franco de macht, aan Juan Carlos zou overdragen. De kantoren van verschillende kranten werden overstelpt met telefoontjes van ongeruste zakenmensen en buitenlanders. De Surinaamse delegatie (s) U er rekening mee houden, iet Zuidamerikaanse tem- nent tijdens de redevoerin- rel eens hoog kan oplaaien'. Statenvoorzitter Wijntuin tijdens het debat over Su- riname's onafhankelijkheid. :1 bewolking met plaatselijk en dan regen of motregen, akke tot matige wind uit irdoost tot oost. Minimum- iperaturen rond 6 graden, xima omstreeks 9 graden. •RGEN EN OVERMORGEN: irwegend droog en middag- iperaturen ongeveer 12 gra- Morgen zon op: 07.17 zon onder: 17.31 maan op: 19.15 maan onder: 10.39 Van onze parlementsredactie DEN HAAG Er is in de Tweede Kamer zonder twijfel een meerderheid voor Surinames onafhan kelijkheid, maar een grote groep Kamerleden zal aan het einde van deze week waarschijnlijk wel onder een zeker voorbehoud zijn stem voor de onafhankelijkheid uitbrengen. D6 onderhandelingen, die gisteren In de loop van de dag op gang zijn gekomen over de vrijlating van de 19 dagen geleden ontvoerde Neder lander verlopen stroef en het enige dat vaststaat is, dat Herrema zelf nog steeds in leven is en dat de ontvoerders, die deel uitmaken van een afgescheiden beweging van het Ierse republikeinse leger niet van plan waren zich over te geven. Nadat de politie gistermorgen de schuilplaats van de ontvoerders in het plaatsje Monasterevin had ont dekt, dreigden deze Herrema's hoofd aan flarden te schieten. Ed die Gallagher duwde de Ferenka- directeur op de eerste verdieping van het huis naar het raam en drukte zijn pistool tegen Herrema's slaap. 'Als jullie iets proberen, gaat hij eraan', schreeuwde hij de gewapen de militairen en politiemannen, die het huis inmiddels hadden omsin geld toe. Even later schreeuwde hij. dat hij een aantal explosieven op zijn lichaam had gebonden en dat hij het huis zou opblazen, indien gepoogd zou worden Herrema te bevrijden. Onderhandelingen De onderhandelingen worden geleid door de Ierse minister van justitie Patrick Cooney. Een woordvoerder van de politie deelde mee, dat de twee ontvoerders nog steeds vas thouden aan de eisen, die ze enige weken geleden stelden, toen ze Herrema pas hadden ontvoerd. Die eisen zijn de vrijlating van dr. Bridget Rose Dugdale. die in Lime rick gevangen zit, en van IRA- leider Kevin Mallon en Jim Hyland, die een straf in de Portla- oisegevangenis bij Dublin uitzit ten. Zoals bekend heeft de Ierse regering tot dusver geweigerd op de eisen in te gaan. Ook gisteren zag De KVP'er Van Zeil liet gistermid dag op de eerste dag van het drie daagse debat mede namens ARP en CHU weten, dat mocht de Suri naamse regering op de 25ste no vember de onafhankelijkheid uit roepen zonder medewerking van het Surinaamse parlement, alle tot nu toe gemaakte overeenkomsten met Suriname opnieuw in overwe ging moeten worden genomen. Dat wil niet zeggen, dat al die overeen komsten dan niet hoeven door te gaan en evenmin dat ze allemaal wel doorgaan, maar wel dat zij dan üi het licht van de gegroeide situa tie opnieuw moeten worden bezien. Een duidelijke uitspraak dus, die de regering in Suriname niet zonder meer een vrijbrief geeft om zonder parlement (en oppositie) te kunnen handelen op het punt van de onaf hankelijkheid. Zo mogelijk nog duidelijker zijn de voorbehouden die van de zijden van de oppositiepartijen werden gehoord. De heer Gerritsen (VVD) en Verwoert (DS'70) verklaarden gisteren dat hun partijen tegen het hele wetsontwerp over de onafhan kelijkheid zullen stemmen als er geen duidelijke toezegging komt van de zijde van de Surinaamse parlementariërs dat met name de Mededeling aan onze abonnees en adverteerders Met ingang van 27 oktober zijn de commerciële afdelingen van onze krant verhuisd naar Wibautstraat 131Amsterdam Het nieuwe telefoonnummer is (020) 913456. De redactie blijft voorlopig gehuisvest op het adres N. Z. Voorburgwal 276- 280 en blijft telefonisch bereikbaar onder nummer (020) 220383. Voor alle afdelingen blijft het Postbusnr. 859 gehandhaafd. DIREKTIE TROUW/KWARTET B.V. (ADVERTENTIES) in dit land hebben we het écht allemaal nodig... natuurlijke vitaminen haal nu de voordelige gezinsverpakking en bli]S fit, de hele winter door! Een produkt van Mijnhard!, dus uitsluitend verkrijgbaar bij apotheker en drogist. het er niet naar uit, dat ze van plan was daarvoor te zwichten. De belegering van het huis begon gistermorgen omstreeks half acht. De woning, die aan de rand van Monasterevin ligt, werd toen om singeld door tweehonderd soldaten en politiemannen. Voor de belege ring van het huis arresteerde de politie in Tullamore op 40 kilome ter ten westen van Monasterevin, twee broers bij een wegcontrole. Ze reden in een auto, die volgens de politie waarschijnlijk ook is ge bruikt door Eddie Gallagher, de hoofdverdachte in deze ontvoe ringszaak .Vermoed wordt, dat Gal lagher en Coyle Herrema maanda gavond vanuit een schuilplaats hebben overgebracht naar de be wuste woning, die eigendom is van de bouwvakker Michael Hall en zijn gezin. Van hen wordt aangeno men, dat ze met de IRA sympathi seren, maar ze waren niet thuis. Schoten De politie omsingelde het huls. maar bespeurde geen teken van le ven. Na ruim een uur kreeg een nieuwe Surinaamse grondwet voor de 25ste november zal zijn vastge steld, zodat het land de onafhanke lijkheid onder een eigen, op maat gesneden grondwet tegemoet gaat en het niet hoeft te doen met aller lei aangepaste regelingen uit de statuut-tijd. Die toezegging moet komen van de zijde van de Surinaamse parle- Zie verder pagia 3, kolom 1 groep militairen opdracht de voor deur te forceren. Op dat moment loste Gallagher tijdens de bestor ming van het huis een aantal scho ten, maar niemand werd geraakt. De aanvallers vuurden niet terug uit angst Herrema te zullen treffen. De ontvoerders sleurden De Feren ka-directeur de trap op naar een slaapkamer op de eerste verdieping. Een vrouwelijke ooggetuige, die te genover het belegerde huis woont, verklaarde later tegenover de pers een stem te hebben gehoord van een man waarschijnlijk Herre ma die schreeuwde: laat me er uit, laat me eruit. Op herhaald verzoek om zich over te geven duwde Gallagher Herrema naar het raam en zette zijn pistool op diens slaap. Op de benedenver dieping van het huis bevinden zich inspecteur John Fleming van de speciale recherche, de Capucijner monnik Donald O'Mahony en vak bondsleider Philip Flynn. Zij voe ren de directe onderhandelingen om het leven van Herrema te spa ren. Zie verder pagina 3 kolom 4 r vu if AMSTERDAM De groene betaal cheque van de banken kan met ingang van 1 januari volgend jaar niet meer gebruikt worden voor het opnemen van geld bij banken in het buitenland. Internationale af spraken maken dit gemak onmoge lijk. In Nederland komt er in het ge bruik van de betaalcheques geen verandering, zo deelt de Stichting Bevordering Chequeverkeer mee. In het buitenland kan dan alleen nog maar de Eurocheque gebruikt worden, waarvoor in tegenstel ling tot de betaalcheque, moet wor den betaald (tien gulden per jaar). De Eurocheque heeft in Nederland dezelfde mogelijkheden als de be- taalcheuqe, kan verder in enkele landen worden gebruikt als betaal middel en kan in veel landen bij banken worden ingewisseld tegen contanten. DEN HAAG (ANP) De negen landen van de Europese Gemeen schap zijn het oneens over de anti zionisme verklaring in de Verenig de Naties. In deze verklaring wordt het zio nisme als een vorm van rassendis criminatie bestempeld. De resolutie werd vorige week in de sociale en culturele commissie van de Vere nigde Naties aangenomen. De ne gen EG-landen stemden toen tegen de verklaring. Thans zijn zij het echter oneens of daaruit voortvloeit dat ze ook in de algemene vergade ring moet tegenstemmen, of dat volstaan moet worden met stemont- houding. Sommige landen van de Europese Gemeenschap, waaronder Nederland, willen zonder meer te genstemmen, terwijl andere EG- landen nog overwegen hoe hun houding zal zijn. In een vraaggesprek voor de Ame rikaanse televisie heeft de voorma lige Israëlische minister van buiten landse zaken Abba Eban gezegd, dat de Verenigde Naties, die juist zijn opgericht als een tegen het nazisme gerichte organisatie, zijn verworden tot het wereldcentrum van antl-semitisme. ft V': Ongeveer 200 soldaten en politiemannen, waaronder scherpschut ters, houden sinds maandagavond het huis omsingeld waarin de twee ontvoerders van dr. Herrema hun slachtoffer al sinds 3 okto ber vasthouden. De politie ontdekte de schuilplaats in Monastere vin na de arrestatie van twee broers van een van de ontvoerders. Het drug-probleem bij de rat houdt u vast niet dage lijks bezig. Ons ook niet. Vandaag wel. Als een onder zoeker daar een paar jaar op studeert en hij komt tot conclusies die iets voorstellen, dan is uw krant daar gewoon bij. Namens u. Voor u. Nieuwe abonnee:- Straat: Plaats Opgegeven door: Naam: _Giro: Betaalt per kwartaal Adres:_ Plaats:_ Ik onlvang graag: O 1 fraaie zwart-kunstlederen onderzetters met zilver bedrukte ouder- «else locomotief modellen. Werkelijk een sieraad op uw lafel. O Praktische, kleurrijke eeuwigdurende rlemkalender. Modern, ori gineel. Voor de kinderkamer, de keuken of waar dan ook. O Tekening IJ t O Tekening IJ 2 O Tekening IJ 3 O Tekening IJ 4 De nieuwe abonnee krijgt een welkomst-voordeel. Hij betaalt (na twee weken gratis ter kennismaking de krant te hebben ontvangen) zes gulden minder voor de eerste termijn. Schrijf op de envelop: De Christelijke Pers,"antwoordnummer 2792, Amsterdam. Een postzegel is niet nodig. Die betalen wij. rr„:.*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 1