Hier gebeurde het: Warmte vraa aanpassing van Nederlanders 15 'AAW voorlopig niet invoeren' Norg kiest voor of tegen komst Surinamers Staat ons straks een koude douche te wachten? madurodam! tam m Scholen voeren tropenrooster in sntfi n ..,J Vrouw tien dagen dood in woning CNV wil praten over werk Nederlanders in Midden-Oosten Mr E A. G. Brautigam (KVP) burgemeester van Uithoorn Werknemers op straat Christelijke werkgevers: U gaat heel wat geruster op vakantie als u eerst naar de Amro Bank gaat. 'Nederland hoeft economie nu niet te stimuleren' Vrees dat contractpension midden in dorp-schade zal doen Ook provincie ziet bezwaren DINSDAG 5 AUGUSTUS 1975 Van onze verslaggevers ROTTERDAM Op de kleuter- en lagere scholen in Rotterdam gaat vandaag het zogenaamde tropenrooster in. Het gemeente bestuur heeft de hoofden van openbare en bijzondere scholen gevraagd de kinderen niet langer dan tot één uur (en op de kleuterscholen en de eerste en tweede klas van de lagere school zelfs tot half één) op school te houden. Van onze sodiaal-economische redactiet DEN HAAG De organisatie van christelijke werkgevers, NCW. wenst uitstel van de algemene arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Het NCW vreest dat de hoge lasten niet te dragen zullen zijn. zolang onder de toekomstige AAW dezelfde criteria zullen gelden voor beantwoording van de vraag wanneer iemand arbeidsonge schikt is en voor hoeveel procent, als gelden onder de WAO (de arbeidsongeschiktheidswet voor werknemers) De lessen zullen wel vroeger begin nen, namelijk om acht uur 's mor gens. In plaats van één kwartier krijgen de kinderen drie kwartier pauze. Dit is een gevolg van het tropische weer, dat volgens onze weerkundige medewerker wel enige dagen zal aanhouden. Pas in het komende weekeinde verwacht hij een duidelijke afkoeling, maar ook daarna zal het nog mooi weer blij ven. Dit mooie weer heeft gisteren ook wel voor enige ongemakken ge zorgd. Op de Veluwe werden ver schillende fietspaden onberijdbaar, omdat het asfalt smolt. In Arnhem hield men de wegbedekking giste ren in goede staat door uit vracht wagens zand op" het asfalt te strooi- Pinguïns In Artis heeft men de pinguïns in een apart gekoelde ruimte gezet. De dieren, die aan pooltemperaturen zijn gewend, konden het in de hitte niet meer harden. De gemeente Ede heeft gisteren besloten alle ge meentelijke sportvelden te sluiten. Wegens de hitte vrees tmen be schadiging aan de grasmat. Behalve in Rotterdam werden ook elders tropenroosters ingesteld. In Gouda, waar de scholen vandaag, weer be ginnen (in Rotterdam begonnen ze gisteren, in de meeste andere ste den pas aanstaande maandag) be sloot het gemeentebestuur de kin deren van lagere- en kleuterscho len alleen de ochtenden te laten werken. Voor het personeel van de provin ciale griffie en bij de andere pro vinciale diensten in Utrecht wordt zo'n tropenrooster automatisch van kracht als de temperatuur boven de 28 graden komt. De ambtenaren kunnen dan, als zij dat willen, al om zeven uur 's morgens beginnen en om drie uur 's middags weer naar huis. In de stad Utrecht mo gen de stratenmakers en plantsoen arbeiders een uur eerder beginnen en naar huis. Uiteraard is de hitte (en de droog te) voor de land- en tuinbouw minder prettig. Volgens het minis terie van landbouw ziet het er naar uit dat de aardappeloogst aanzien lijk verlaat zal worden door de droogte (de groei loopt dan name lijk sterk terug). Verde rdreigt het graan te snel te rijpen, waardoor de korrels te klein bkijven, en dat betekent een minder grote oogst. Verder kunnen er problemen gaan ontstaan bij de intensieve veehou derij. In 1972, toen ons land ook een lange en warme zomer door maakte. is het voorgekomen dat bij sommige bio-industrieën de daken van de kippenhokken en varkens stallen door de brandweer moesten worden natgespoten om de dieren een beetje verkoeling te geven. Zo wel bij het ministerie van land bouw als bij het landbouwschap zijn overigens geen meldingen binnen gekomen van catastrofes als gevolg van de droogte. De drinkwaterleidingbedrijven In Nederland kunnen de stijging van het watergebruik gemakkelijk aan. In sommige plaatsen nam het wa terverbruik wel zeer snel toe. Het duinwaterleidingbedrijf in Den Haag moest gisteren bijvoorbeeld 20.000 kubieke meter meer water, leveren dan op een normale dag, als er 110.000 kubieke meter water uit de Haagse kranen stroomt. Behalve water kunnen wij de ko mende dagen ook rustig doorgaan met het drinken van bier en ande re frisdranken. Heineken consta teerde de afgelopen dagen een gro tere vraeg, maar heeft voldoende voorraad in huis om deze vraag op te vangen. Vrumona in Bunnik, fa brikant van frisdranken, zag de vraag de afgelopen dagen met zo'n 25 procent toenemen. 91ij met de warmte zijn ook de ijsiabrikanten. Campina in Eindhoven, de grootste ijsfabriek in Nederland, zag zijn omzet de afgelopen dagen verdub belen. Directeur Scheurs van Cam pina is zeer ingenomen met deze stijging 'want tijdens, de bouwvak vakantie was het, weer niet zo best en hebben we matig verkocht'. De mensen die natuurlijk het De tropische hitte, die gisteren ons land in bezit had, zorgde voor een ongewoon straatbeeld. Velen bezochten de stranden, zoals hier de Amsterdammers die wachtten op de trein naar Zandvoort. Sommigen bleven thuis en genoten daar van de zon, anderen mengden zich in niet alledaagse kleding in het verkeer. meeste plezier hebben van het prachtige zomerweer zijn de.vakan tiegangers. De stranden van Zand voort, Katwijk, Noordwijk, Sche- veningen en Hoek van Holland wa ren gisteren opnieuw propvol. Op een strandje bij Nijmegen, de Bi- sonbaai, vonden een veertigtal mensen het gisteren en eergisteren zo warm dat zij maar naakt in de zon gingen liggen. De politie zal voorlopig niiet tegen deze nudisten optreden. Er zijn nog geen klach ten binnengekomen, zei een woord voerder van de ppolitie, 'en mede door het warme weer is besloten de zaak nog even aan te zien'. Spoorbrug Bij Maassluis wilde de spoorbrug niet meer dicht. Uitzetting van het metaal door de warmte was de oor zaak. Een trein met een kleine zevenhonderd badgasten uit Hoek van Holland strandde voor de brug. De badgasten zijn onder leiding van de hoofdconducteur via een andere brug naar de overkant van het water gewandeld, waar een- an dere trein voor ze klaar stond. De Nederlandse Heidemaatschappij deelde mee dat de extreem hoge temperaturen de Das geplante bo men bedreigen. De bladeren van. de bomen kunnen op zeer korte ter mijn uitdrogen, aldus de Heide maatschappij. In verband hiermee wordt geadviseerd het vochtgehalte op peil te houden en 's avonds waar mogelijk de bladeren te be sproeien. Tlil HEERLEN De 65-jarige alleenwo nende mevrouw M. A. van den Dol- der is gisteren dood gevonden in haar woning aan de Rozenstraat in Heerleené De vrouw bleek al tien da gen eerder te zijn overleden. Boven bewoners alarmeerden de politie voor een vreemde lucht die van be neden kwam. Volgens de politie is de vrouw een natuurlijke dood ge storven. NCW-secretaris Cnossen verwees gisteren tijdens een persontmoeting in Den Haag naar de ontwikkeling van de WAO. Die werd in 1967 ingevoerd. Sinds 1972 is het aantal WAO-trekkers enorm gestegen.p Gevolg is een lastenexplosie en een snelle stijging van de WAO-premie. Die moet over de lonen worden betaald door werkgevers en werk nemers samen. Volgens Cnossen moet het risico van nieuwe enorme lasten worden vermeden. Ook voor de zelfstandi gen is het beter invoering van de AAW uit te stellen en eerst te gaan praten over scherper stellen van het criterium voor arbeidsonge schiktheid, aldus de NCW-man. De AAW garandeert een uitkering op niveau van de aow aan zelfstan digen (middenstand, landbouw) die arbeidsongeschikt zijn geworden, en aan degenen die al vanaf hun jeugd door een handcidap niet in staat zijn normaal werk uit te oefe nen. Op 1 juli volgend jaar zou de AAW moeten ingaan. Maar de in stanties die de nieuwe regeling moeten gaan uitvoeren, vinden het te kort dag om met alle technische regelingen op tijd klaar t, komen. Organisaties van landbouw en mid denstand hebben al protest aange tekend tegen verder uitstel. Ook in de regeringspartijen KVP en ARP in ,de tweede kamer is vrzet tegen uitstel. Van een verslaggever UTRECHT De hout- en bouw bond CNV wil op korte termijn met eerr aantal grote bagger- en bou wondernemingen onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse werknemers die wor den uitgezonden naar het Midden- Oosten. De heer M. Stek. hoofdbe stuurder van de bond. heeft daartoe de directies van Ballast Nedam de Stevingroep. Bos en Kalis, Zanen en Verstoep en Adriaan Volker be naderd. Dit heeft een woordvoerder van de bond gisteren meegedeeld. D CNV-bond wil ma name gaat praten over verlofregelingen voor de werknemers in het Midden Oos ten en over mogelijkheden voor de familie om over te komen. De bouw- en houtbond heeft er tevens bij de directies op aangedrongen de uitzending van werkkrachten naar het Midden Oosten in de onderne mingsraden te bespreken. ADVERTENTIE (ADVERTENTIE) Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Met ingang van 1 september is mr. E. A. G. Brauti gam benoemd tot burgemeester van Uithoorn. Mr. Evert Brautigam (53) is sedert 1966 raadslid voor de KVP in Amsterdam. Hij werd in 1970 wethouder in eerste instantie met de portefeuille eeonomische zaken, later voor de coördinatie van ver keerszaken en de brandweer en heeft sinds september -vorig jaar weer zitting in de gemeenteraad voor de CDA-fractie. Sindsdien treedt de heer Brautigam (vóór zijn wethoudersloopbaan advocaat in Amsterdam) op als 'ambassadeur' van de gemeente Amsterdam in het kader van het Monumentenjaar. Mr Brautigam volgt in Uithoorn drs. B. P. A Letschert op. die is benoemd tot burgemeester van Tilburg. BINNENLAND 3 Een voorbeeld: niet te kwistig omgaan met warm water. Geen warm gebruiken als het met koud kan. Niet te lang onder de warme douche. Als we daar nu aan denken, hoeft 't straks onze kinderen niet koud over de rug te lopen Publikatie van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (Vegin) en N.V.Nederlandse Gasunie Correspondentieadrespostbus 19, Groningen Vervolg van pagina 1 <gen maakt de bonden pas zo laat •zijn geconfronteerd met een zo in grijpende zaak. De vakbonden hebben inmiddels opnieuw contact opgenomen met .het ministerie van economische za ken om na te gaan of en in hoe verre er werkgelegenheid kan wor den gered. Vandaag zal de zaak ter kennis van. de minister worden ge bracht. Aan de raad van commissa- •rissen van Bodewes eigendom •van de Duitse staalgroep Stinnes hebben de bonden een telegram gestuurd met het verzoek om bin nen 24 uur aan de tafel te gaan zitten. De staking van gisteren was bedoeld om dit telegram kracht bij te zetten. De scheepswerven Van der Werf en Bodewes behoren beiden tot de Rijn-Waal groep, waarvan een aan tal middelgrote scheepswerven in het Gelderse rivierengebied deel uit maken. 'We weten nu in ieder ge val dat deze groep als los zand aan elkaar hangt en dat men kennelijk bereid is elkaar op te vreten', aldus Hopelijk niet. Hopelijk is er in de volgende eeuw nog aardgas, voor het verwarmen van onze huizen, koken en verwarming van water. Verstandig met aardgas Dus ook met warm water Onze kansen op een zo lang mogelijk gebruik van aardgas stijgen, als we er nü al verstandig mee omgaan. Hoe? de heer Boender. De gevolgen voor de werkgelegenheid .noemde de dis trictbestuurder ernstig. Volgens hem staat de werkgelegenheid van totaal 300 man op het spel in een streek die toch al een hoog werk- loosheidsprecentage h.eeft. Van de zijde van Bodewes is ver klaard dat men verwacht dat het faillissement eind deze week zal worden uitgesproken. Een curator zal dan moeten trachten een koper te vinden. De kans daarop achtte een woordvoerder van Bodewes niet groot. Voor Van der Werf zijn de laatste tijd geen nieuwe opdrachten meer ontvangen. Daardoor is vol gens de woordvoerder het bedrijf verder in de rode cijfers gekomen. Bodewes garandeert de salarissen tot de uitspraak over het faillisse ment. Daarna worden de lonen door de bedrijfsvereniging betaald tot een maximum van zes weken. U kunt uzelf heel wat vakantie-narig- heid besparen als u voordat u op reis gaat even bij de Amro Bënk binnenloopt. En daar de Amro Reischeques bestelt. Mocht u die cheques kwijtraken, dan heeft' de vinder er niets aan, terwijl u ze gewoon vergoed krijgt. Eén telefoontje met Amro Teleservice en er wordt prompt geld telegrafisch naar de bank ter plaatse overgemaakt. U kunt de Reischeques bjj'elke bank in het buitenland verzilveren. Neem er liever teveel mee dan te weinig. Cheques die u overhoudt, neemt de Amro Bank zo terug. Amro Reischeques, dat is veilig en handig geld. Daarom: ga bijtijds naar de Amro Bank in uw buurt. Voor buitenlands geld, cheques en uw reisverzekering. |"l En pak dan meteen dat gratis landen- LU gidsje mee. V-V DEN HAAG Het NCW, de organisatie van christelijke werkgevers, vindt dat Neder land niet voorop hoeft te lopen met nieuwe maatregelen ter stimulering van de economie. Door de regeringen van Duits land, Frankrijk en Italië zijn dezer dagen nieuwe maatrege len aangekondigd. NCW-scretaris drs. W. C. Geerkens zei gisteren op een persontmoetlng dat de Nederlandse economie mo gelijk tijdig zal kunnen Inhaken op de opleving van de conjunctuur In de Verenigde Staten en op de maatregelen dfe andere Westeuro- pese landen nog nmen. De stimu- leringsmaatrgelen die de Neder landse regering heeft genomen, blijken volgens Geerkens goed in de tijd gepland. De aanvullende werken komen in de eerste helft van volgend jaar aan hun top wat betreft het aantal mensen dat er werk door vindt. Eind deze maand bespreekt het ka binet aan de hand van nieuwe ge gevens over de vermoedelijke ont wikkeling van de economie in 1976 of er noodzaak is voor verdere sti muleringsmaatregelen Als de rege ring toch tot nieuwe stimulansen besluit, zou volgens Geerkens met name gedacht moeten worden aan subsidies voor bedrijven die hun arbeidsplaatsen willen verbeteren door aangenamer werkomstandig heden en minder geestdodende taak-samenstelling. (ADVERTENTIE) Zie de Gouden Koets van heel dichtbij in Van een onzer verslaggevers NORG Vandaag wordt In Norg een handtekeningenactie beëindigd, waarbij de bevolking zich zal uitspreken vóór of tegen de komst van rijksgenoten naar deze plaats. Veel inwoners van Norg zijn verontrust, omdat het ministerie van CRM het hotel Karsten, midden in het dorp, heeft bestemd voor het onderbrengen van Surinamers. Leg dat vast met KODAK KLEURENFILM Op een vergadering met vertegenwoordigers van on dermeer de culturele raad van Norg. de schoolraad, zo- merhuisbezitters, de ouder commissie van de openbare lagere school, midden standsvereniging, platte landsvrouwen, de WV, de stichting tot het instand houden van de hervormde kerk en de stichting 'welzijn ouder wordende mens', is tot de handtekeningenaktie be sloten. De heer F. B. Harkema. voorzitter van de WV, zegt dat de tegenzin tegen de komst van de rijksgenoten niets te mdken ïeeft met racisme. Aan de andere kant zegt hij echter, dat men toch ook rekening moet houden met het feit dat een deel van het Nederlandse volk wel degelijk discrimi neert. 'Norg Is een toeris tendorp. Je moet het zake lijk benaderen. E r komen hier bijvoorbeeld ook Am sterdammers en die zeggen: we zien de gehele dag al rijksgenoten in Amsterdam. Hier willen we ze eens niet zien'. De heer Harkema zegt er persoonlijk anders over te denken, 'maar ik reageer als de voorzitter van de VVV, niet als de persoon Harke ma. Zelf heb Ik geen moeite met de huidskleur. Eigenlijk moet je hefr ook loszien van de rijksgenoten. Hetzelfde zou gelden als het om een groep Duitsers of Amerika nen ging'. Het gaat hier om een hotel midden in het dorp. Als daarin een groep /ijksgeno- ten wordt ondergebracht heeft dat niets te maken met recreatie en daarop is men in de kern van Norg in hoofdzaak toch aangewezen. Het liefst ziet men dat het hotel een hotel blijft'. Niet prettig Volgens de heer Harkema is het ook voor de Surinamers zelf niet prettig. De midden standers en horeca-mensen willen hen niet omdat zij bang zijn voor zakelijk na- Het ministerie van CRM heeft tot nu toe alleen tele fonisch contact gehad met de gemeente. Met de (nieu we) eigenaar van hotel Kar- sten - een beleggingsmaat schappij - is er al overeen stemming over het onder brengen van de Surinamers. Men wil echter wachten met een afronding totdat het ge meentebestuur van Norg na de vakanties weer compleet is. Het is de bedoeling vana vond of morgen de handte keningen aan te bieden aan B. en W. Boven de handte keningenlijst staat: 'Kennis genomen hebbende van de plannen tot vestiging van rijksgenoten in dfe gemeente Norg verklaren onderge tekenden zich'., waarna men een kruisje kan zetten bij de keus tégen, vóór of 'geen mening'. Ook gedeputeerden van Drente hebben zich'_veront- rust getoond over dè plan nen. Zij hebben een brief geschreven aan de minister van CRM. Het Drentse col lege heeft er een zwaar hoofd in met het oog op de werkgelegheid. Het gaat om een typische platte landsgemeente met weinig werk en gedeputeerden me nen dat Norg daarom niet geschikt is voor de opvang van rijksgenoten. Verder vraagt het Drentse college om voortaan eerst overleg te plegen met hetprovinciaal bestuur over eventuele ves tiging van de 'contractpen sions'.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 3