Het snoepje van De Gruyter smaakt zuur voor de SHV Centraal Orgaan wil steun regering voor onze export rapste air ii| Denksaan een buitenlander opz'ntijd. Voorde aardigheid. flollcindFestivnl Topman Enka noemt eis tot handhaven volledige werkgelegenheid voorbarig Festival Afbraak levensmiddelenbedrijf bedreigt 4.000 man In mei werd flink gespaard MARKTBERICHTEN stel dat er geen krant was o. BOEKHOUDING b. CORRESPONDENTIE MAKELAARS-^ J Perc. CELSIUSSTRAAT 136/138ƒ15.800.— fiollctnd TROUW/KWARTET ZATERDAG 7 JUNI 1975 H25 door Henk Thomas AMSTERDAM Alle pogingen van de Steenkolen Handels Ver eniging (SHV) ten spijt is De Gruyter een kastplant je geble ven, dat niet in bloei te krijgen is. Integendeel, de verliezen sinds de overneming door de SHV ln 1970 zijn torenhoog (in totaal ongeveer 110 miljoen gul den). De SHV kon niets anders meer verzinnen dan te besluiten tot de afbraak van het levensmiddelen- concern, dat in de periode tussen de twee wereldoorlogen zijn groot ste bloei kende en toen zelfs een vergelijking met soortgelijke Ame rikaanse ondernemingen gemakke lijk kon doorstaan. De onderhande lingen met gegadigden lopen nog en voor de 4.000 werknemers van De Gruyter dus nog volop reden voor ongerustheid, want je weet maar nooit hoe zoiets uitpakt. Wie kent ze nog, die de Gruytef- winkels, waarvan de eerste werd gesticht door Piet de Gruyter aan de Hoge Steenweg in Den Bosch? Dat was 18 juni 1818, daags na zijn huwelijk. Daar droogde, zeefde en splitte Piet zijn erwten en mengde het meel. De aldus veredelde grut terswaren werden door zijn vrouw in de winkel verkocht. Het is dit principe: maken in de fabriek wat in de winkel wordt verkocht, dat de grondslag werd van het succes van Piet en zijn nazaten. En het is misschien ook mede door het streng vasthouden aan dit principe, dat de ondergang werd ingeluid. Tot zo'n jaar of tien geleden werd nl. nog driekwart van alle verkoch te waar door De Gruyter zelf ge maakt, daarbij voorbijgaand aan de opkomst, vooral sinds 1945, van merkartikelen. Het eerste geleden verlies in 1969 dreef De Gruyter in de armen van de SHV. Voor de slechte gang van zaken bij De Gruyter wordt ook wel aange voerd, dat de Bossche grutter in weerwil van de ontwikkelingen in de kruideniersbranche naar zelfbe dieningswinkels en later super markten, te lang heeft vastgehou den aan de gezellige winkels met de tegeltjes in het blauw en de grote rode koffiemaahnachine, de statige kroonluchters, de barokke kassa van nikkel en de in steen gebakken gouden naam van De Gruyter in de gevel. Deze gezellig heid zou nu, in deze nostalgische tijden, hebben kunnen bijdragen tot de redding, maar in de zestiger jaren was dat allemaal niet in de mode. Het publiek maalde kenne lijk minder om de 'tien procent en betere waar', evenmin als het 'snoepje van de week 'kindertjes aanspoorde bij hun moeder aan te dringen tot boodschappen doen bij De Gruyter. Het verhaal van De Gruyter valt het kan niet anders samen met, dat van het kruideniers bedrijf, dat in de crisisjaren in een stroomver snelling raakte. In die tijd nam het aantal kruideniers sterk toe: ruim 29.000 in 1929, ruim 38.000 in 1959. Voor de meeste grutters was echter De Gruyter's Tref center in Venlo vlak voor de opening. Ook in Middelburg staat er een. Oe SHV probeert nu beide te verkopen aan Kon. Bijenkorf Beheer. neemt. Er is toen druk gespeculeerd over de vraag waarom Unilever zijn belang wel wilde verkopen aan een concern, dat geen ervaring had ln de kruideniershandel, en niet aan een nationaal of buitenlands be drijf dat die ervaring Wel had. De SHV had grootse plannen. Eerst wilde men de groothandelsfunctie versterken en de filialen gezond maken, waarna ze ter beschikking zouden worden gesteld aan zelf standige ondernemers, die dan door groothandelaar De Gruyter zouden worden bevoorraad. Tussen haak jes: pas in de plannen van de SHV over de zelfstandige ondernemer (dus geen zetbaas of filiaalhouder) kreeg een gedachte van stichter Plet de Gruyter enige gestalte. Hij schijnt in 1818 zijn eerste knecht voor de keuze te hebben gesteld: een vast weekinkomen of een deel van de winst. De knecht zo gaat het verhaal koos voor het vaste weekinkomen. In een interview voor dit dagblad in oktober 1970 stelde de SHV- directeur, Cas Renders, de opdracht te hebben gekregen binnen twee jaar weer winst te maken. 'Als Ik daar niet ln slaag, ben ik na twee jaar de man niet - méér.' De heer slechts een noodlijdend bestaan weggelegd, waarin, een gemiddelde weekomzet van 150 gulden alleen met de grootste moeite kon worden gehaald. Om toch inkomen te ge nieten, knoeide de kruidenier met zijn waren, -waardoor het vertrou wen in hem begon te tanen. Slechts het grootwinkelbedrijf en de coöperaties (nu eveneens goed deels ter ziele) slaagden erin het vertrouwen van de consument te behouden. Rijkelijk te laat In 1948 baarde De Gruyter als eer ste in Nederland een zelfbedie ningswinkel, maar wat men voort varend begon, werd niet afgemaakt. In 1966 had De Gruyter van alle grootwinkelbedrijven een relatief klein aantal zelfbedieningswinkels. De zelfbedieningswinkels werden door de toenemende kostendruk echter te klein, terwijl de toene mende welvaart en veranderde koopgewoonten de consument een uitgebreider assortiment wenste. De nieuw geborene heette supermarkt en van dit soort winkels had De Gruyter er in 1966 niet alleen rela- .tief, maar ook absoluut gezien te weinig. De Bossche kruidenier was er ook niet op ingesteld, gezien zijn principe, dat de verkochte waar zelf gemaakt moest worden. Als De Gruyter ln 1968 de bakens eindelijk, wil gaan verzetten, is het rijkelijk te laat. De geschiedenis van De Gruyter toen, en ook later, is die van de haas, gevangen door een koe. In 1969 lijdt De Gruyter, met fa brieken voor chocolade, suikerwer ken, koffie, cacao, thee, biscuit, Koek, soep, enz., voor het eerst verlies (4,7 miljoen gulden). De Gruyter gaat zoeken naar een gro ter concern, dat de broodnodige investeringen wil doen. De voor de hand liggende is Unilever, die sinds de jaren twintig een belang van 49 procent in De Gruyter had. Unile ver laat het afweten, maar niet de SHV, die voor 20 miljoen gulden De Gruyter in de eigen gelederen op- Renders zal het anders gewild heb ben, maar hij kreeg gelijk: in 1974 werd hij van zijn directeurspost ontheven. De zaken werden Inderdaad groot aangepakt. Met de verandering van de huisstijl, de bouw van mam moetwarenhuizen (Trefcenters) in Middelburg en Venlo, de katalogus- winkels, de exotica-winkels Xenos en het bezorgapparaat Winkel Thuis, wordt getracht De Gruyter weer O.K. te krijgen. Het draaide uit op een omkering van deze af korting. De verliezen tussen 1970 en 1975 beliepen achtereenvolgens 24, 15, 10, 20 en 40 miljoen gulden. De De Gruyter-mensen verwijten de SHV-leiding, dat niet naar het oordeel van de eigen mensen Is geluisterd, dat bijscholing van me dewerkers in de winkels achterwege bleef en dat onnodige verspillingen plaats vonden. De SHV gooide het op externe oorzaken als het achter blijven van de omzetgroei, de con currentie van discóuntzaken en de minimumlonen. Hoe het ook zij, bij de SHV vatte de overtuuging post. dat het met De Gruyter onbegonnen werk is. Men begon besprekingen over een uitverkoop ineens. CO-OP Holland (het restant van CO-OP Neder land) meldde zich als gegadigde voor de winkelketen van De Gruy ter. Voor overneming van de hele club voelde men niets. De SHV ook niet en begon besprekingen met Schuitema, die rond 550 Centra winkels bevoorraadt. Dat ook Schuitema-niets ziet in de hele boedel van De Gruyter, blijkt uit h$t feit dat kort na het begin van de onderhandelingen de SHV met De Bijenkorf en Vroom Dreesmann van gedachten, ging wisselen over de verkoop van twee Trefcenters aan De Bijenkorf (ei genaar van een Maxis-weilandwin- kel in Muiden) en de Katalogus- wtnkels aan V D (eigenaar van soortgelijke winkels onder de na men Sellers en Sellers). Verder is bekend geworden dat De Gruyter haar hoofdkantoor en fabriekscom plex in Den Bosch wil afstoten, terwijl het aantal filialen versneld zal worden ingekrompen. Waar het vermoedelijk op zal uit draaien is, dat de SHV de meest essentiële activiteiten van De Gruyter verkoopt en blijft zitten met een incourant restant in de vorm van verliesgevende Xenos- wlnjels, een distributie-apparaat en Winkel Thuis. AMSTERDAM De grote spaar banken in ons land hebben in mei zeer hoge spaaroverschotten ge boekt met in enkele gevallen zelfs absolute records. Dit was bijv. het geval bij de Spaarbank te Rotter dam, waar een spaaroverschot van 30,7 min werd geboekt, tegen 13,6 min in mei vorig jaar. De lijn van hoge spaaroverschotten deed zich in het hele land voor. De Spaarbank voor de Stad Amsterdam gaf een overschot van circa 31 min te zien (v.J. ƒ14 min). De Nutsspaarbank ln Den Haag ont ving 22,6 min meer dan werd terugbetaald (ƒ8,3 min) en bij de Nutsspaarbank voor West-Nederland werd 27 min (v.J. ƒ16 min) ge spaard. De Bondsspaarbank voor Midden- en Oost-Nederland sloot de melboe- ken af met ƒ28,9 min overschot (ƒ16,5 min), de Bondsspaarbank Dordrecht-Breda-Eindhoven ging van 6,4 min in mei 1974 naar ƒ10,5 min en de Bondsspaarbank voor Noord-Nederland behaalde een positief resultaat van 8,4 min (vj. 3,1 min). GOUD EN ZILVER AMSTERDAM Goud 12.550-12.950 (onv.) per kg. Zilver 331-358.50 (332- 359.50) per kg. ARNHEM De topleiding van Enka-Glanzstoff (een Akzo-onder- neming) vindt het zeer voorbarig nu al te spreken van volledige handhaving van de bestaande werkgelegenheid of van het vermij den van gedwongen ontslagen. Eerst zal het ingeschakelde advies bureau McKinsey met de uitkomsten van een marktstudie moeten komen. De vakbondseis, dat Enka onder alle omstandigheden de werkgele genheid moet handhaven of ge dwongen ontslagen moet vermijden is behalve voorbarig, niet realis tisch. Dit zegt drs. J. van den Driest, plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van Enka- Glanzstoff in het personeelsblad 'De splndop'. Hij stelt, dat de marktstudie van McKinsey moet uitwijzen óf en in welke mate de werkgelegenheid in het geding is bij de problemen van Enka. 'De werkgelegenheid zal voor ons zeer zwaar wegen. Dat weten de vakorganisaties ook wel. Met hun eis lopen ze gewoon vooruit op ons gezamenlijk overleg', aldus de heer Van den Driest. Het doel van het overleg met de vakorganisaties, de ondernemings raad en de overheid is weer een gezonde onderneming te krijgen. Enka wil snel verbetering zien in de huidige zeer slechte situatie bij de onderneming, die nu per dag ongeveer één miljoen gulden ver lies lijdt. Wanneer het tot inkrimping of beëindiging van bepaalde activitei ten moet komen, zal Enka daar voldoende tijd voor nemen, zo zegt de heer Van den Driest. Die tijd is volgens hem nodig om de grootst mogelijke zorg aan de persoonlijke omstandigheden van de betrokke nen te besteden en om een moge lijke personeelsbeperking zoveel mogelijk langs natuurlijke weg te laten verlopen. ONSELERSDIJK CW6 6 Juni SnlJ- groen 94-2.25; violieren 2.29-4.25: amaryl lis 25-47; anjers 40-61. anjers tros 8.45- 6.65; anthurium 75-1.80; chrysanten tros Jaarrondcultuur 2.65-3.70; chrysanten ?epl. Jaarrondcultuur 62-82; fresia enkel .77-4.15; fresia dubbel 2.16-5.05; gerbera gemengd 29-40; gerbera.op kleur 41-66; gladiolen 4.40-7.00; Irissen 2.08-4.25; lelie- kelken 40-58; lelletakken 42-2.10: orchlt- deeën 85-1.00; Rozen groot 33-63; rozen klein 16-55. •s-GRAVENZANDE 6 Juni VeUlngVer. Westland Zuid Sla 27-50: Tomaten 10.20-13.20; snijbonen 3.80-4.30; bloem kool 1.35-2 50; komkommers 28-43; auber gines 1.45-2.35: paprika groen 2.35-3.00; paprika rood 2.80-3.55; andijvie 84-1.15; spinazie 84-1.15; spinazie 1.01-1.27; Poste lein 85-1.22; bospeen 1.45-2.10; waspeen 1.95-2.05; pepers groen 6.70-7.60; radijs 57-99; prlnsessebonen 3.60-4.80; spitskool 52-72: allcanten 8.60-8.90; frankethaler 8.50-6.70; selderij 55; peterselie 57. POELDIJK Velling West!and-Noord 6 Ju ni omaten ex. a 10 30-12.90; sla 19- 38.5; andijvie 77-99; spinazie 1.05; poste lein 1.06-1.15; stoofsla 70-82; komkom mers 18-74: pepers groen 710*810; pepers rood 7.80-9.80; paprika groen 1.80-2.75; paprika rood 2.85-3.40; selderij 13-36; krul peterselie 15-44; rabarber 47-57; ra dijs 58: prlnsessebonen 2 50-5.60; snijbo nen 3 30-4 60; bloemkool 85-2.45; aubergi nes 1 55-2.35: druiven 5.80-11.70; aardap pelen 90-2.15; pruimen 3.00-8.80: bospeen 1.63-1.95: meloenen 1 70-9.70; perziken 22- 1.67; bleekselderij 41-73; DE LIER 6 JUNU Veillngver. DELFT WESTERLEE Aubergines 1 70-2.30; aardappelen 12-13 nieuwe 1.60-2.05; an- netmeloenen 85-2.40: eieren 15-16, bospeen 1.10-1.75; rode paparlka p kg 2.50-3 60 groene paprika p kg 2.05-2.75; peterselie 39-59; postelein 62*89; pruimen 12-48; bloemk7ool 80-2.60: tomaten 9.90- 13.30; spitskool 41-73; kroten per bos 30- 75; prei 75-80 komkommers 18-78; krom LEEDWARDEN, L JBL_I brulksvee 547. slachtvee 1100. kalveren (gras en vette) 57, nuchtere- en mestkal- veren 2088, schapen en lammeren 1682. paarden en veulens 38. bokken en gel ten 132. totaal 5644. Prijzen: (ln guldens) nleuwmelke koeien 1500-2050. nleuwmelke vaarzen 1300-1850. kalfkoelen 1350-2225. kalfvaarzen 1350-2050, gulste koelen 1050- 1300, pinken 900-1300, enteretleren 900- 1675, slachtkoeien e kwal. 6.2-6.80. 2e kwal. 5,70-6,10. worstkoelen 4,80-5,40, Jon* «e stieren 6.20-6.85. oudere stieren 6.70- ,20. graskalveren 600-900, graskalveren 6.25-6.70. mestkalveren 100-295, slacbtkai- veren 30-60, vette schapen 3.25-4.00. wei- delammeren 120-160 en 80-130. vette lam meren 7,50-8,50 en 8,75-9,20, gelten 30-60, gelten 3,50-5,00. Overzicht: (resp. aan voer, handel en prijzen) minder, vlotter. Iets hoger, stieren (enters en oudere)» ger, kalveren (gras en vette) weinig, zeer rustig, gelijk, nuchtere- en mestkalveren minder, stug, lager (lichte en koekalve ren moeilijk verkoopbaar), schapen en lammeren minder, vlot. prijshoudend, bokken en gelten minder, goed, ge lijk. TUINBOUWVEILING BARENDRECHT EN OMSTREKEN Andijvie 81129, aanvoer 52.000 kg: bloemkool: 8: 148—199. 10: 131—162. 12: 101—123, aanvoer 14.000 st; komkom mers: 76-90: 59. 61-75 4142. 51-60 34— 35. 41-50: 29—31. 35-40: 22—26. 31-35: 1819. aanvoer 75.000 st.; komkommers krom 2426. aanvoer 2.000 kg; kroten 5189, aanvoer 800 bs; peterselie 81104 aanvoer 4.000 bs; postelein 88—120, aan voer 2.000 kg; rabarber 49—60 aanvoer 10.000 kg; radijs rood 2571 aanvoer 5.000 bs; selderij 5274 aanvoer 8.000 bs; sla nabuur 3864 aanvoer 26.000 st.; spinazie 88130 aanvoer 40.000 kg; to maten: A 11—12.10, B 11.10—11.60, C 10.10, CC 7.20, aanvoer 1.000 bakjes; ap pelen: Gold. Del. 70 en op: 82—97, 65-70: 40—59, 60-65 41—48; peren: Conférence: 65 en op 101—109, 55-60: 89—98. Totaal aanvoer fruit 44.000 kg. VISSERIJBERICHT SCHEVENINGEN Vrijdag werden bij de afslag ln Scbevenlngen in totaal 1.650 kisten verse vis aangevoerd, als volgt Verdeeld: tong en tarbot 9.405 kilogram, schol 524 kisten, wijting 219 kisten, schelvis 5 kisten, kabeljauw 580 kisten, makreel 69 kisten, diversen 253 kisten. Noteringen per kilogram: grote tong 8 99-9.18. gr. m. tong 9 96-9.81, kl. m tong 9.40-9 87, tong I 8.78-9 32 tong 2 7 57-8.28 tarbot 10.00-10 67. tarbot II 8.00-8.77 III 6.00-6.22 IV 4.73-502, griet 1 5.20-5.9 II 3.61-3 84; Noteringen per 40 kg: schol 80- 90 II 9 878. III 65-96, IV 57-75, Svbelvla 2 90-120, kabeljauw 3 95-120, IV 10Ö-119 V 52-110 makreel 25-76. Notering per 100 kg kabeljauw 1 190-300 Verder werden er kantjes maatjesharing aangevoerd. VISSERIJBERICHTEN IJMUIDEN 6 Juni 5.620 leg tong. 39 kisten tarbot en griet, 104 kisten kabel jauw, 21 kisten schelvis. 43 kisten wij ting. 316 kisten schol, 156 kisten schar, kisten makreel. 126 kisten diverse. tong I 9 83-9 43. II 8.16-7.90 tarbot 11.27- 10.51. zalm 13.40. Per stuk: kreeft 29.00. haai 268-170. Per 40 kg: tarbot 380-200. griet 248-128; kabeljauw I 126-114, II 188-146, UI 142- 134, IV 134-120, V 132-78, schelvis IV 82- 67. schol I 92-82, II 94-90, UI 98-82, TV 81-69, Wijting III 118-92; makreel I 47-37, II 24.40-20.80, schar 34-16, pilchards 31- 21.80. tonschar 108-89. BESOMMNGEN VAN VRIJDAG 14 enkelingen en twee spannen. YE 25 1.630 VL 90 2.200 VL 121 1.05 Vijf Urkers: UK 18 3.040 56 3.860 123 4.900 137 8.670 200 3.100. Zes Volendammere: VD 15 1.130 18 4.450 19 2.860 20 1.260 25 700 46 1.460. Spanvissers: UK 135 en 145 6.780, 78 en 107 3.580. DEN HAAG De Nederlandse uitvoer stagneert en vele en vaak grote orders gaan aan de Nederlandse industrie voorbij. De regering moet daarom op korte termijn het bedrijfsleven steun verlenen. Ze Wonen en komen hier. Voor werk en voor hun plezier. TphUtatt» ttngdxxfen door dh Mm, li aamenweridiif am da Stichting Idcfia Reclame SERB. Het Centraal Orgaan voor de eco nomische betrekkingen met het buitenland zegt dit in zijn jongste kwartaalverslag. Het Centraal Or gaan is een organisatie van het particuliere Nederlandse bedrijfsle ven, waarin samenwerken de cen trale organisaties van de industrie, de handel, de landbouw, het bank wezen, het verkeer en een aantal produktschappen. Doel is de inter nationale economische belangen van het Nederlandse bedrijfsleven, in het bijzonder op het gebied van de handelspolitiek, te behartigen. De Nederlandse industrie heeft, volgens het Centraal Orgaan, een duidelijke achterstand ten opzichte van het concurrerende buitenland. Dit komt, doordat in het buiten land het bedrijfsleven wordt ge steund met gunstige voorwaarden voor exportkredieten. De steun, die volgens het Centraal Orgaan, de regering aan het - bedrijfsleven op korte termijn moet verlenen, moet o.a. bestaan in rentesteun voor ex portkredieten, zodat het Nederland se bedrijfsleven deze kredieten op dezelfde gunstige voorwaarden krijgt als de concurrenten in het buitenland. Stilstand in de ontwikkeling van de handel wijst voor ons land. dat economisch zo sterk op het buiten land is aangewezen, zonder twijfel op de situatie die niet zonder ge vaar is, zegt het Centraal Orgaan. Voor de naaste toekomst staan alle seinen op onveilig, mede doordat het concurrerende buitenland met de dag vindingrijker wordt om de export door middel van overheids maatregelen. vooral in de vorm van exportfinancierlngs-faciliteiten, te ondersteunen. dan wist 0 maar half wat zich in 0w stad afspeelde Stichting SPAARBANK DER GEMEENTE KATWIJK Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Gemeente Spaarbank werd gesticht. Op vrijdag 13 juni a.s. zal van 1819 uur een receptie worden gehouden in het restaurant van de Sporthal, waar gelegenheid wordt geboden voor felici tatie. In verband met dit jubileum zal onze bank op vrijdagavond 13 juni gesloten zijn. In plaats hiervan is de bank geopend op donderdag avond 12 juni a.s. van 1920 uur. Het Bestuur. OPENBARE VERKOPING van Onroerende Goederen in het; VENDUHUIS der NOTARISSEN Nobelstraat 5 s-Gravehhage I Bericht van inzet. Gunning 10 juni '75,2 u (ADVERTENTIE) Examen gedaan en geslaagd voor H.A.V.O. of M.E.A.O.? Dan gaan werken aan je toekomst. Wij kunnen plaatsen JONGELUI, (mnl. en vrl.) voor: c. MEDEWERKERS voor de binnendienst Assurantiën voorde binnendienst Makelaardij DELEEUW Geboden wordt afwisselend werk in iy A K rTV>/~\r~t -■ prettige sfeer, goede beloning, ver- K/\l\ J( )l\ goeding van studiekosten. I V\l I V_/V>/l I PIJNSBURGERWEG 100. RIJNSBURG.TEL. 017.8-72746 Sollicitaties te richten aan: "tMN onroerende goederen. Rijnsburgerweg 100, lil verzekeringen, hypothekfn. Rijnsburg. N*"®'14'10»* Bond van Maieiaara w Onroaianda Coadaran. Postbus 27- Tel. 01710-72746 Lid Makelaars Computer Centrum (MCC> Mr. Dr. J. E. D. M. THIELEN. Notaris en Mr. B. DUINKERKEN, kand. not., wnd. het vak.ktr. vail de eervol ontslagen notaris F. H. Reuvekamp Gil- le. Tel.: 57 21 61 App. (2e ét.) PRETOR1USSTRAAT 117 15.400,-- Notarissen Mr. A. G. BOEKWEIT en I A. A. VAN GASTEL Tel.: 65 49 30 App. (ben. won.) FISCHERSTRAAT 59. ƒ22.200.- Perc JAC.CATSSTR.291/29Uen KORTE CLYPSTR. 1-313.600— Z Perc. JAC. CATSSTRAAT 287,289ƒ15.200.— IPerc. CL'YPSTRAAT 47,4910.000.— I Perc. REMBRANDTSTRAAT 191,193. .1 5.000.— Notarissen E. HOOGLAND en Mr. H.M. KRANS Tel.: 61 44 81 Een concert van Pim Jacobs en Ralph Inbar met o.a. Cleo Laine Trio Louis van Dijk Rita Reys Rogier van Otterloo Orkest Circustheater Scheveningen dinsdag 10 juni - 20 uur (gewijzigde aanvangstijd) Plaatsen 13.- (a.r.l.) vanaf he den dagelijks van 11 tot 16 uur aan de kassa van het Circus theater, tel. 558800 Kurzaal Scheveningen ZONDAGOCHTEND- CONCERTEN zondag 8 juni - 11.30 uur GITAAR-KWARTET TARRAGÓ Barcelona Werken van Guerrero, Torroba, Turine, Sor, Tarragó, Gulnovart en Balada zondag 15 Juni -11.30 uur MONTSERRAT FIGUERAS, sopraan JORDI SAVALL, viola da gamba Ton Koopman, elavecimbel Werken van J. Cabanillea, J. Hidalgo, A. Soler, Bias de Laserna e.a. zondag 22 juni - 11.30 uur DANZI KWINTET Mozart: Andante in F, KV 616 ■für eine Orgelwalze' Mozart: Fantasie In f, KV 608 Beethoven: Adagio und allegro für die Spieluhr Haydn: 7 Stücke für die Flötenuhr Reicha: Kwintet In Es op. 88 no. 2 Toegangsprijs per concert ƒ5.50 Kaartverkoop dagelijks van 11-16 uur aan de kassa van het Circustheater Scheveningen, tel. 070-55 88 00 en op zondag v.a. 10.30 uur aan de Kurzaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 25