lijke rechtsbijstand >or arm en rijk: ntraal fonds is nodig u I Zwendel met B V's en NY's opgelost: twaalf man gepakt i ■p (ft Jü (inden met spoed onder de bijzondere ziektekosten' Uit de weekbladen Gratis concerten met hedendaagse muziek tel van orde van advocaten lol vink bij opening van Sonneheerdt-flats: Per persoon moet er per jaar twintig mille bij Boeiende kennismaking met niet zo bekende Rachmaninoff Geen subsidie voor Fries 'Triater' Uitspraak medisch tuchtcollege wekt onrust ministerie Werktheater wil geen toneelprijs Andere regeling bioscoopreducties Geuzenliedboek wordt herdrukt Geloven Jan Lanser Fascisme KVP studeert op 'noodprocedure' Nivellering Prof. Heertje Spion Brandsma Welzijn Luieren Tweede verdachte in moordzaak KWARTET DONDERDAG 15 MEI 1975 BINNENLAND/KUNST PS11-RH13 onzer verslaggevers AG Iedere Nederlander die rechtshulp nodig heeft, zal ter bestrijding van de kosten daar- beroep moeten kunnen doen op een centraal fonds. Het nu nog bestaande onderscheid tus- e' en 'rijke' rechtzoekenden zal daarmee worden opgeheven. Iedereen zal naar draagkracht sten van de hem geboden rechtshulp bij dragen. voorgesteld in het giste- «chenen eindrapport van lecommissie die in 1971 Nederlandse orde van ad- ingesteld. Een belangrij- uentie van de in het rap- n kosteloze rechtsbijstand ■financierde rechtshulp') le suggesties is, dat zoge en minvermogenden niet i aangewezen op een toe- S_ advocaat, die hen gratis bijstaat. Iedereen; rijk of in vrijheid een raadsman iezen. De 'armen' zullen >r om die raadsman hoe- p edelen'. sisten stelsel van 'gefinan- jj chtshulp' te komen, zal ilijke organisatie in het ten worden geroepen. De- ;atie zou zich ook moeten tiouden met uitbreiding ing van de rechtshulp, inde groepringen zou- ndelijk en plaatselijk ni- ezeggenschap in het be- i de organisatie moeten lidsmiddelen ale fonds, waaruit de gefinancierd moet wor- worden gevormd uit over- lelen en de daarin te stor- bijdrage van de rechts- I Uit het fonds- worden et voorstel niet alleen de ^verleners betaald, maar ook alle kosten (zoals griffierech ten, deurwaarderskosten, getuigen- gelden, deskundigenkósten) die aan de rechtshulpverlening zijn verbon den Daarnaast zal uit het fonds de landelijke organisatie zelf moeten worden bekostigd. Bij de individuele rechtshulp vol gens' dit voorgestelde system blij ven advocaten en deurwaarders als rechtshulpverleners functioneren, maar, aldus het rapport, 'uitbrei ding van de groep individuele rechtshulpverleners dient te worden overwogen, waarbij wellicht alle reerst aan de notarissen kan wor den gedacht'. De studiecommissie, die werd voor gezeten door de Haarlemse advoca te mr. S. Boekman, presenteert haar rapport als een 'werkmodel', waarover binnen en buiten de Ne derlandse orde van advocaten ge discussieerd kan worden. De com missie heeft zich niet beziggehou den met de vraag wat het nieuwe systeem zal kosten en hoe het gefi nancierd moet worden. Over dat aspect schrijft zij: 'De commissie is zich ervan bewust dat har systeem aanzienlijk meer geld zal kosten dan thans het geval is. Zij heeft echter nimmer onder stoelen of banken gestoken dat het huidige systeem van rechtsbijstand aan on- en minvermogenden mede vanwege de gebrekkige financiële ruimte na venant functioneert. Rechtshulp is echter een dermate belangrijke zaak dat een passende financiering op zijn plaats is'. onzer verslaggevers Oud-minister B. Roolvink, die gistermiddag als voorzitter van de Vereniging Het Neder- ■ndenwezen in Ermelo een door het Christelijk Blindentehuis 'Sohneheerdt' gebouwde flat I dertigtal blinden opende, heeft er bij die gelegenheid op gewezen dat de blinden met spoed Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten dienen te worden gebracht. 'ederland miljarden be- soclale voorzieningen kleine groep blinden, en ïame de blinden waarover •dt zijn zorgen uitstrekt, werking van de AWBZ. :dt-voorzitter ds. D. A. ;ende voor dat men ten lervan per persoon jaar- Itlgduizend gulden tekort uit particuliere middelen icht moet worden. Eèn ;olg van deze omstandig- -it Sonneheerdt slechts een van het totale bouwplan ft behoefte aan op zijn tig wooneenheden) heeft itvoeren. nemende financiële zor- leerste gisteren bij 'Son- [vreugde, toen de vlag in ~>e Flat' in top ging. Het •aar destijds de aanzet 'en door een actie bij het Ibestaan van de vereni- Jdt in eerste instantie 27 alleenstaanden en tparen. De bewoners zijn it zestig Jaar en de mees- in de werkplaatsen van dt. als braille-zetter of binder of stoffeerder, ker of textielwerker. er geen blinden-ghetto omsloten door bossen', iijlstra. 'Het huls heeft ;arakter. Wij hopen dat men wordt in de Erme- enschap. Wat ons voor was enerzijds oriëntatie olking van het dorp aan raarvan het huls is gele- anderzijds een mogelijk- optimale zelfstandigheid woners'. iarvoor van particuliere financiële offers zijn ge- Sonneheerdt-actie is, i gezegd, nog nooit ivat alles wat in een lutsje behoort te zijn, raard aangepast aan de behoeften, de blinden dat willen, een 'kaal' flatje huren erder voor alles zorgen, ie maaltijden. Wil men 3 de 'Sonneheerdt'-dien- uik blijven maken dan feneens. ebouw behoort ook 'res- iet eethoek voor vljfen- sonen, een bar en een d. Mede dankzij een le- r ook extra aandacht aan testeed worden: paadjes en tussen bijzondere be- op tastbare hoogten, iken en een vijver met ibsidie voor het particulier inl- Jd een taak zal blijven S n van de nlet-zlende me- loopt het bestuur van 5 dt' dat het resterende an de flat (archltecten- tshuizen enz. te Arnhem) 1 te lange termijn kan rwezenlijkt. g van het feit dat de huisvesting van deze instelling nog steeds niet onder de AWBZ valt ls ook dat zij nog steeds niet wordt gesubsidieerd, en daardoor is het praktisch weer onmogelijk om bouwkapltaal te lenen. Een moei lijkheid is dat Sonneheerdt elemen ten bevat van een gezinsvervan gend tehuis, van verpleging en van revalidatie, maar dat het van dit alles weer te weinig' heeft om van de AWBZ te kunnen profiteren, al thans tot nu toe. Men wil de bewo ners besparen naar de algemene bijstandswet te moeten gaan, waar bij ze dan zakgeld zouden ontvan gen en tien procent van het door hen verdiende loon. Al meer dan een halve eeuw is de gedachte dat een blinde geen financiëel nadeel van zijn handicap mag ondervin den. Van een onzer verslaggevers UTRECHT De politie heeft met de arrestatie van twaalf men sen een eind gemaakt aan een zakelijk perfect georganiseerde zwendel. Vele bedrijven, vooral kleine, zijn hiervan de dupe ge worden. De 'oplichting op grote schaal' werd gepleegd via het overnemen van in geldnood verkerende en 'lege' BV's en NV's, die dan in zo kort mogelij ke tijd zoveel mogelijk goederen kochten en die, wanneer de leve ranciers om betaling gingen vragen en bleven aandringen, naar een andere stad 'overgeplaatst' werden. Verschillende goederen werden in gekocht, variërend van dameskou sen en zeeppoeder tot machines en scheepsonderdelen. Ook werden grote bestellingen gedaan in het buitenland. De bende was ook niet vies van handel in verdovende middelen, diefstal van auto's en het, door middel van valse legiti matie oplichten van banken in Utrecht, Hilversum en Amsterdam (op een dag werd op die manier 100.000 gulden binnengehaald). Hun zaken hadden de heren, om een bonafide indruk te maken, re presentatief ingericht: kantoren met telex, fotocopieerapparaten, een fraai uitziende telefoniste-se cretaresse en enkele perfect gekle de heren. Offertes werden meestal per telex aangevraagd, waarbij met zeer technische gegevens ge schermd werd om vooral te laten blijken, dat het om goed Ingelichte zakenmensen ging. Failliet Zodra schuldeisers op betaling aan drongen, werd de zetel van de BV of de NV overgeplaatst en werd een nieuwe directeur benoemd, wiens enige taak het was om failliet te gaan. Op een correcte manier werd dan via de notaris en de kamer van koophandel de overplaatsing van het bedrijf geregeld. Schuldeisers die het oude telefoonnummer draaiden vernamen via een ant woordapparaat, dat het bedrijf was overgeplaatst, dat er een reorgani satie op komst was en dat er een nieuwe directeur benoemd was. De 'zakenlieden' maakten grote rei zen vóór hun werk, ondermeer naar de Verenigde Staten en Canada. Een van de directeuren werd op een gegeven ogenblik ontslagen. Hij had een flink salaris, daarom Jving' hij een WW-uitkering van 110 gulden per dag. Deskundigen Volgens de politie illustreert deze zaak, hoe grote jongens op het gebied van de misdaad zich op het ogenblik organiseren en zich om ringen met financiële en juridische deskundiigen. 'Een waarschuwing voor bonafide zakenlieden', aldus de politie. Hoofdverdachten in deze zaak zijn de 37-jarige koopman W. M. C. S. uit Vianen, het brein van de bende en B. H. G. van de B., een 26-jarige koopman uit Soest. Verder zitten nog in voorarrest een 39-jarige di recteur uit Heusden en T. W. T., 30 jaar zonder beroep uit Utrecht. De overige verdachten, onder wie de echtgenotes van de hoofdverdach ten komen uit Breda, Berlicum, Den Haag. Driebergen. Zundert en Soest. rrsr Rechtshulp in strafzaken zal te zij ner tijd geboden kunnen worden door daartoe speciaal opgeleide ad vocaten. De opleiding wordt toever trouwd aan de stichting strafrecht praktijk, die onlangs door de Ne derlandse orde van advocaten is opgericht. Het ministerie van justi tie zal de nieuwe stichting, ook financieel, steunen. De balie heeft dit initiatief geno men, nu de laatste jaren bij jonge re advocaten een groeiende belang stelling voor strafzaken valt waar te nemen. Die belangstelling heeft onder meer geleid tot de hulpverle ning aan in verzekering gestelde verdachten, waaruit inmiddels een wettelijke regeling van de zogehe ten piketdienst is voortgekomen. Jarenlang heeft de advocaatuur de strafzaken min of meer links laten liggen, met als gevolg dat, aldus de orde, 'het optreden van de advocaat in strafzaken als onvoldoende erva ren' wordt. Om daarin verbetering te brengen zal in het najaar wor den begonnen met de opleiding van voorlopig zes jonge advocaten die in strafzaken geïnteresseerd zijn. Gedurende de drie jaar durende opleiding zullen de zes advocaten paargewijze worden gestationeerd op kantoren in vermoedelijk Den Haag, Nijmegen en Tilburg. De op leiding zal vooral praktisch geo riënteerd zijn, waarbij ook stages bij bijvoorbeeld reclassering, politie en parket kunnen worden inge bouwd. De pianist Geoffrey Madge AMSTERDAM Voor wie het luisteren .naar hedendaagse muziek nog een 'experiment' is, kan dat in Amsterdam zonder geldelijk risico doen. Als het dan tegenvalt heeft het alleen tijd, maar geen geld gekost. In samenwerking met Jeugd en Muziek Zeeland, waar men ermee begon, organiseert de Amsterdamse Jeugd en Muziek een aantal con certen in Frascati, Nes 59. Daar speelt de pianist Geoffrey Madge, geboren in 1941 in Australië, thans hoofdleraar piano aan het Kon. Conservatorium in Den Haag, op vijf achtereenvolgende vrijdagavon den (aanvang half tien) muziek van na 1950. Het eerste concert is al op 2 mei geweest: de volgende zijn op 16 en 30 mei, 13 en 27 juni. Na de pauzes die van elf tot half twaalf duren, treden dan op de achtereenvolgende avonden op:xde Wessel-Ilckenprijs winnaar 'De Bo ventoon', Han Bennink (slagwerk) met Misha Mengelberg (piano), Willem Breuker (sax) met Leo Cuypers (piano) en het Instant Composers Kwartet. Van elk con cert worden (cassette)-banden ge maakt die men kan lenen om het gespeelde nog eens rustig thuis te beluisteren. ROTTERDAM Hoewel de muzikale nalatenschap van Serge Rachmaninow (1873-1943) vrij omvangrijk is hij schreef enkele opera's, cantates, symfonieën, een cello-sonate, een trio, de Paga- nini-variaties voor orkest en piano, het symfonisch gedicht 'Dodeneiland' en een groot aantal klaviej-composities, waaronder vier pianoconcerten is er betrekkelijk weinig van deze grote laat-romanticus tot het publiek doorgedrongen. Met de klavier concerten 2 en 3, de Paganinivariaties, een aantal pianocomposi ties en enkele der vele liederen is het wel bekeken. Waarschijnlijk ten onrechte. De dinsdagavond tijdens het laatste abonnementsconoert van het Rot terdams Philharmonisch Orkest on der leiding van Edo de Waart ge speelde tweede symfonie in e kl. zal voor veel concertbezoekers een no viteit en een aangename kennisma king hebben betekend. Het contrastrijke vierdelige werk boeit van begin tot einde door de knappe verwerking der spontane thematiek, het typisch eigen klan kidioom van de schepper van het c-moll concert, waarbij de compo nist zichzelf toch niet te veel her haalt, en de hechte structuur. Edo de Waart heeft zich met zijn orkest ten volle ingezet voor deze warm bloedige muziek en behaalde er een groot succes mee. Een symfonisch werk dat een vaste plaats in het repertoire verdient. Een al feven opvallend succes be haalde Gabrieli's ter inleiding van dit concert gespeelde 'Canzona no- ni tcni a 12' (Instrumentale zang op de 9e d.i. aeolische toonladder voor twaalf stemmen), uitgevoerd door drie groepen koperblazers (trompetten, trombones en tuba). Door de groepen zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen kwam de door DEN HAAG 'Triater' het Friese toneelgezelschap is principieel niet inpasbaar in het landelijk toneel- bestel. Vandaar dat minister Van Doorn van CRM niet bereid is dit gezelschap als tweede beroepsgezel schap in het Noorden te subsidië ren. Tijdens het beleidsdebat over de CRM-begroting zei de minister dat met name het taalculturele mo tief niet inpasbaar is. Wel heeft hij sympathie voor de activiteit om Friese taal en cultuur te bevorde ren. Uit de begroting van 1976 zal blijken dat deze zaken mij ter har te gaan, zo zei de minister. Van een verslaggever DEN HAAG Het afwijzen door het centraal medisch tuchtcollege van ee nklacht tegen een arts, die een tweejarig jongetje tien maan den achtereen entero-vioform had voorgeschreven, waardoor het kind een ernstige oogziekte kreeg, heeft op het ministerie van volksgezond heid en milieuhygiëne ongerustheid gewekt. Vooral de overwegingen, die tot deze uitspraak in hoogste ressort hebben geleid wekken ver ontrusting, aldus een gisteravond door het ministerie uitgegeven ver klaring. De vraag rijst, aldus het ministerie, welke gevolgen deze uit spraak heeft voor de verantwoorde lijkheid van de arts, met name voor het voorschrijven van geneesmid delen. Giovanni Gabrlell 1557-1612) toe gepaste meerkjrige st-rutuur met vele imitaties uitstekend tot zijn recht. Gabrielimis na de oorlog wel herontdekt. Solistische afwisseling bood het pi anospel van de 27-jarige Ameri kaanse pianist Murray Perahia. Hij droeg Mozarts C-dur concert (K.V. 467) voor. gespierd in het snelle passagewerk. met een fraai, steeds helder klinkend toucher en in een volkomen gave technische uitvoe ring. Tezamen met het voortreffe lijk begeleidend Orkest werd het Weer een uitvoering op hoog ni veau. ÈINDHOVEN Peter Faber van de coöperatieve vereniging Werkthea ter heeft de toneelprijs Louis d'Or geweigerd. Deze prijs van de 'Vere niging van Schouwburg- en Con certgebouwdirecties' (VSCD) was aan Peter Faber toegekend als ver tegenwoordiger van het Werkthea ter. Tijdens het tweedaagse congres van de VSCD in Eindhoven zei voorzitter Peter Lohr woensdagoch tend deze weigering erg jammer te vinden. Hij zei te hebben begrepen dat de leden van het werktheater vinden dat het in ontvangst nemen van een dergelijke prijs in strijd is met de doelstellingen. Bij de slui ting van het congres vanavond (donderdag) zullen de drie andere toneelprijzen worden uitgereikt, respectievelijk aan Annet Nieuwen- huizen (Theo d'Or), Eric van Ingen (Arlecchino) en Josee Ruiter (Co- lombina). AMSTERDAM Met ingang van 31 Juli zal de ruim vier Jaar gele den ingevoerde reductieregeling voor bejaarden in alle Nederlandse bioscopen worden gewijzigd. In alle bioscopen gaan persone n van 65 jaar en ouder een prijs betalen die gelijk is aan de helft van de prijs van de duurste rang. Tot nu toe gold een gereduceerde prijs bij voorstellingen op maandag, dinsdag en woensdag, berekend naar de prijs van de goedkoopste rang (mi nus 75 cent). DEN HAAG Het Geuzenliiedboek 1940-45, bevattende in de oorlog illegaal verschenen poëzie zal in herdruk verschijnen. Deze herdruk, verzorgd door de BV Uitgevers maatschappij Buijten en Schipper- heijn is mogelijk gemaakt door een subsidie van CRM en werd gepubli ceerd in het kader van het feit dat het 30 Jaar geleden is dat Neder land werd bevrijd. In verband daarmee is de prijs heel laag ge houden: 5. Elseviers Magazine: 'Hoeveel Nederlanders geloven er-in God? Daar wilde Elseviers Magazi ne wel eens antwoord op hebben. Het blad schakelde het NIPO in en dit instituut ondervroeg in april van dit jaar 1265 mannen en vrou wen van achttien jaar en ouder. Het resultaat: een 'exclusieve en onthullende' enquête, aldus nog steeds EM. Enkele uitslagen: meer dan negentig procent van alle Ne derlanders gelooft in een God, 58 procent in een leven na de dood, 54 in het bestaan van een hemel, 32 procent in het bestaan van een hel en 42 procent in een opstanding uit de dood. Dat het einde der tijden nabij zou zijn, zoals sommige sec ten op gezette tijden luidkeels ver kondigen. daarin gelooft slechts 13 procent. Rex Brico tekent bij dit alles aan, dat vergeleken bij de grote Margriet-enquête van 1966 er weinig veranderd is. On no Reitsma, terug uit Vietnam, vindt dat na de val van Vietnam en Cambodja zich het beeld van de nieuwe macabere werkelijkheid op dringt. Hij heeft het dan ook 'over een rode opmars in Zuidoost-Azië' en schetst, hoe de angst voor de val van steeds meer 'dominostenen' Zuidoost-Azië in een benauwende greep heeft gekregen'. Verder In dit blad een babbel van Alice Oppen- heim met twee bekende Nederlan ders, die ooit geaborteerd worden: Ann Burton en Rita Reys. De Tijd: In De Tijd komt Jan Lanser, voor zitter van het CNV. uitvoerig aan bod. Over het bestaansrecht van deze vakbond merkt hij op 'het met heel wat Nederlanders nuttig te vinden, dat er een organisatie is. waarin je elkaar kunt aanspreken op basis van het evangelie'. En op de vraag of dat evangelie voor hem voldoende concïeet is, antwoordt hij: 'Ik wil natuurlijk helemaal niet beweren, dat het evangelie nu bij voorbeeld arbeierszelfbestuur wel of niet toelaat. Het evangelie moet je natuurlijk niet zien als een sociaal- economische blauwdruk. Als dat zo zou zijn, zou het wel erg gemakke lijk zijn'. En over de onderneming merkt Lanser op: 'Mijn visie op de onderneming is, wat je met elkaar verdient, moet je in principe ook met elkaar delen. Als je medezeg genschap goed zou regelen heb je tegelijkertijd ook het probleem van de inkomensverdeling en van de investeringen onder de knie. Suzanne Piet sprak met popzanger Randy Newman, die onlangs in Ne derland1 was. Newman: 'De grote kick in de muziek ligt voor mij in het schrijven van liedjes. Het schrijven van het arrangement en vooral het horen van het resultaat. Je hebt natuurlijk een muzikaal beeld in je hoofd, maar je weet nooit hoe het zal klinken. Ik waet zeker, dat Strawinsky zeer verbaasd was, toen hij zijn 'Sacre du prln- temps' voor het eerst hoorde. Dat heb ik ook en dat is een uiterst opwindende ervaring. Ik heb het vooral met 'Louisiana'. Dat gaf me echt een kick'. De Nieuwe Linie: Op de voorpagina van De- Nieuwe Linie bericht Sietse Bosgra, dat in Angola 'het fascisme weer aan de macht is'. Dat komt, zo legt hij uit, omdat de 'terreur thans nog even erg is als onder het Portugese kolo nialisme. En de krachten die voor deze terreur zorgen, zijn groten deels dezelfde als voor de 25-ste april van vorig jaar. In Angola is nooit werkelijk opgetreden tegen de agenten van de geheime politie PI- DE, zoals in Portugal. Deze diena ren van het fascisme bleven er vrij rondlopen en zelfs hun organisatie bleef gehandhaafd. Alleen de naam PIDE werd gewijzigd in PIM'. Rudie Kagie ging de 'handel in een goedbetaalde en ongevaarlijke baan' na —het zogeheten burge- meestere n en kwam tot de con clusie, dat de 'burgemeester niet alleen boven de partijen staat, maar ook boven de bevolking'. Frank Zaagsma interviewde Wim T. Schippers over zijn 'obsessies' en tekende uit zijn mond op: 'We ste ken de draak met die hele roemcul- tus en dat kun je natuurlijk het beste doen door de mensen be roemd» te laten worden, pe roem van Van Oekel ls toch gebaseerd op het feit. dat hij de roem aan de kaak stelt. Dat je daar dan weer beroemd mee wordt'Overigens komen Fred Haché. Barend Servet. Sjef van Oekel en Lr. Evert van der Pik het komende televisie-seizoen in een nieuwe show terug. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Het bestuur van de KVP heeft een nota tot re activering van de partij in dis cussie die onder andere voorziet in een noodprocedure voor de vorming van een verkiezingslijst in het geval het kabinet-Den Uyl voortijdig zou vallen. Dan zou de KVP in elk geval 'on verbloemd met de CSA-kleur moe ten kunnen uitkomen' en zij zou de rechtstreekse leden van het CDA erbij moeten kunnen betrekken. Het Tweede Kamer-lid drs. M. van Amelsvoort somde de belangrijkste punten uit de reactivieringsnota op, toen hij gisteravond in Den Haag debatteerde met de afgetreden par tijvoorzitter dr. D. de Zeeuw. Van Amelsvoort zei er geen twijfel over te hebben, dat, als de drie betrok ken partijen nog twee jaar worden gelaten, zij een ongedeelde lijst zullen bereiken in de verkiezingen van 1977. De noodprocedure zou echter nogdig kunnen zijn, voor het geval eerder verkiezingen zou den worden gehouden. Volgens Van Amelsvoort zal de KVP op korte termijn moeten onderzoeken, of zo een procedure mogelijk ls. Verder staat in de nota, dat de KVP zich moet richten op de vorming van CDA-verbanden en -werkgroepen op plaatselijk en regionaal niveau. De Groene: Ben Ligteringen staat in De Groene stil bij de minimum-inkomensnota, die de regering heeft uitgebracht. Zijn mening is, dat de inkomens verdeling 'de afgelopen veertig Jaar nauwelijks ls veranderd en dat dat voorlopig wel zo zal blijven'. En over de nota merkt hij op: "De regering nivelleert niet verder dan haar neus lang is'. Maarten van Dulleman bericht over de 'kleine oorlog in Australië tegen de Jour nalist Wilfred Burchett'. Deze voortreffelijke journalist (en Gróe- nemedewerker) wordt het nogal moeilijk gemaakt in een lastercam pagne, die tegen hem op gang is gebracht en waarin hij ervan wordt beschuldigd een betaalde spion te zijn. Het proces won Burchett, maar de jury veroordeelde hem wel tot de proceskosten: 100.000 Au stralische dollars. In navolging van Australië, de VS en andere landen is nu ook in Nederland een steun fonds opgericht om deze journalist, die al tijdens Korea zag, hoe de VS daar huishielden, het verder werken weer mogelijk te maken. Öp de middenpagina's van dit blad schrijft Burchett trouwens zelf over de 'deplorabele economische erfenis van het Portugese fascisme' en hoe er genationaliseerd moet worden om als volk te overleven. Oe Haagse Post: De Haagse Post heeft op het om slag de 'merkwaardige professor Heertje', die binnenin aan de tand wordt gevoeld door Ischa Meijer en Kees Tamboer. Heertje: 'Ik voel ook wel, dat ik moet deëscaleren. Gas terugnemen, maar ik heb een ontzettende moeite om als het ware niets van me te laten horen. Een soort neiging om voortdurend je visitekaartje te willen afgeven. Ik wil het gezegd hebben, Ja ik wil het gezegd hebben'. In HP ook een discussie tussen minister Pronk van ontwikkelings samenwerking en de Surinaamse socialist Rudi Kross over Surina- me's onafhankelijkheid. Kross: In de verhouding tot Suriname veran dert eigenlijk niks. Nederland blijft de bankier, die Suriname een ruim tegoed verstrekt waarvan het op concrete voorwaarden gebruik kan maken'. Pronk: 'Ja. zo kun Je het zeggen. Het is wel zo, dat er méér beschikbaar wordt gesteld dan voorheen en dat Suriname veel 1 meer invloed zal hebben op de be steding dan voorheen. Maar naar mate wij meer ontwikkelingshulp aanbieden zal Suriname in sterker mate afhankelijk zijn van deviezen uit Nederland. Dat is waar'. Vrij Nederland: Rudle van Meurs rekent in Vrij Nederland af m'et Gijs Brandsma, die door hem een 'kruimelspion van de BVD' wordt genoemd. Brandsma zelf noemt zijn boek, waarin hij vertelt van zijn werkzaamheden voor deze veiligheidsdienst een boek, waarin niks nieuws staat en zegt over zijn 'bekering': 'Ik hoop ook maar dat er in de hemel méér blijdschap Is over één bekeerling dan onder mijn collega's. Joop van Tijn doet verslag van het bezoek van minister Van der Stoel aan Egypte: Van der Stoel verliet Egypte, zoals hij kwam: 'stijf, links, integer'. Wim Wennekes maakt' ge gevens openbaar uit een nog ver trouwelijk rapport 'Veehouderij Welzijn dieren', dat een gelijkna mige commissie van de Nationale Raad voor Landbouwkundig onder zoek samenstelde. Hij noemt het een 'onthutsend rapport over de martelpraktijken van onze veehou derij'. Vincent Bakker ondernam een speurtocht naar de honderddui zenden, die moeten leven van een minimum-inkomen. Zijn conclusie is, dat één op de vier Nederlandse gezinnen en alleenstaanden leeft onder de welzijnsgrens. Accent: Meer over welzijn in het blad Aceent, dat van mening ls, dat 'steeds meer mensen zich met ons welzijn bemoeien'. Arie de Boo noemt het welzijnswerk in Neder land een nog altijd tamelijk on doorzichtige zaak, waar veel depar tementen zich mee bemoeien en die eens grondig op de helling moet worden gezet om zowel kosten als mankracht te kunnen sparen. In dit blad ook overgenomen een interview met Willy Brandt, een jaar na zijn aftreden. 'De ex- bondskanselier maakt een ontspan nen indruk en is weer helemaal de oude in simpele zaken van het da gelijks leven, zoals eten, drinken, roken en kleden'. Hervormd Nederland: 'Luieren mag ook' meldt Hervormd Nederland op de voorpagina. Bin nen in legt Cees Veltman uit. dat je Je 'vrije tijd niet hoeft te beste den. Ieder moet maar voor zichzelf uitmaken, wat hij In die tijd doet', maar volgens een onderzoek van de Utrechtse sociologen Kamphorst en Withagen, komt dat vooral neer op televisiekijken. Henk Wolzak publiceert een brief van mevrouw Plioesjtisp, de vrouw van wiskundig ingenieur Leonid Plioesjtsj, die volgens haar door Sowjet-psychiaters geestelijk al is vermoord. Mary Michon tot slot staat stil bij het ongetrouwd zijn van mensen, dat nog steeds door velen merkwaardig wordt gevonden. VLAARDINGEN De politie in Vlaardingen hoopt vandaag de tweede verdachte in de moordzaak op de Vlaardingen Jan van Kapel in het Rotterdamse huis van bewa ring te hebben. Deze verdachte, de uit München afkomstige Günther B. (22) was na de moord naar West-Dult3land teruggegaan en werd door de Westdultse politie in München aangehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 13