'Pharetra heeft geen oog voor wat binnen VU leeft' KOLONISTEN IN MINNESOTA Mttwmm-fcHM Radio- e n televisieprogramma's Mr. Grosheide namens universiteit in geding studentenblad: Mr. L. Frijda: geen kwetsend artikel Oprichting nieuwe vrijzinnige omroep Spoorwegen willen wel meedoen aan be j aardenpaspoort 'Militairen moeten in Harskamp veel beter eten krijgen' Beste zomer zomerbont: 10% korting op de beeldschone, dikwijls exclusieve jassen uit de nieuwe collectie. Bijenkorf Bont is z'n tijd weer wat vooruit deBijenkorfjQf Quiz-deelnemer loopt risico Vermiste jongens waren bij hun oom BENZINE WASTIIMEL Kind onder auto Even puzzelen TROUW KWARTET VRIJDAG 9 MEI 1975 BINNENLAND/RADIO EN T\ Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM Het is maar de vraag of de belangen van het studentenweekblad Pharetra ge schaad worden als er geen gebruik mag worden gemaakt van het adressenbestand van de Vrije Uni versiteit. Dat zei mr. D. W. O. A. Grosheide namens het college van bestuur van de VU tijdens het kort geding dat Pharetra tegen het bestuurscollege heeft aangespannen en dat woensdag voor de president van de Amsterdamse rechtbank, mr. W. J. Borgerhoff Mulder, diende. SMIDJE VERHOLEN \\UHH |lf)7 Zoals bekend zijn er .tussen het college van bestuur en de redactie van Pharetra moeilijkheden gerezen naar aanleiding van een artikel, waarin de studenten kritisch ingin gen op de bedenkingen die een VU- functionaris geuit had tegen de pu- blikatie van enige hoofdstukken uit De Walgvogel van Jan Wolkers in januari 1974. Het college van be stuur vond dit artikel kwetsend, grievend en op het randje van godslasterlijk en trok een eerder gedane toezegging ln dat de redac tie tegen betaling gebruik zou mo gen maken van het adressenbe stand van de VU. Die adressen zijn nodig om volgende week een jubi leumnummer van het blad (Phare tra bestaat dertig jaar) aan ieder een binnen de VU toe te sturen en daarin een feestsymposium aan te kondigen over universitaire open baarheid. dat Pharetra op 23 mei wil houden. Toen het college van bestuur na enkele gesprekken niet bereid bleek alsnog de adressen be schikbaar te stellen, spande Phare tra een kort geding aan omdat ze door deze weigering in haar belan gen geschaad zou worden. Namens het studentenblad stelde mr. L. Frijda dat het gewraakte artikel niet kwetsend is. maar type rend voor de manier waarop stu dentenbladen schrijven. Die ironi sche. stekelige manier van schrij ven van Pharetra is binnen de VU al dertig jaar een vertrouwd ver schijnsel. waaruit al verschillende keren meningsverschillen en kwes ties zijn voortgekomen. Voor buitenstaanders is het waar- schijnijk niet te begrijpen wat er zich nu weer binnen de VU af speelt. De ruzie van nu lijkt spre kend op eerdere ruzies. Het college van bestuur wist. toen het de adressen toezegde, heel goed hoe Pharetra gewoonlijk schrijft en het artikel waarover nu problemen zijn ontstaan rechtvaardigt het intrek ken van die toezegging niet. Het gaat er de redaktie niet om te kwetsen, maar om een discussie over geloof en politiek, aldus mr. Frijda. Het college van bestuur heeft een VU-functionaris in be scherming willen nemen, tégen de belangen van het blad in, dat voor de verspreiding en voor de adver tenties afhankelijk is van het adressenbestand. Ook anders Mr. Grosheide stelde dat Pharetra's belangen helemaal niet zo geschaad worden als het jubileumnummer niet per post aan iedereen kan worden toegestuurd. Als er aan dacht voor het symposium gevraagd moet worden, kan dat ook op ande re manieren, bijvoorbeeld via het universiteitsweekblad Ad Valvas. En bovendien bespaart de redactie zich een hoop geld als het blad niet vla de post maar intern verspreid wordt. Daarvoor een kort geding aan te spannen, vond mr. Groshei de onzin. Afgezien van deze eventuele ge schade belangen, stelde hij vast dat het college van bestuur het volste recht had een eerder gedane toe zegging ongedaan te maken. Phare tra heeft zich bulten de doelstelling van de VU geplaatst, door geen respect te hebben voor de gods dienstige opvattingen die er binnen de VU-krlng bij sommigen heersen. Pharetra heeft geen oog voor wat Van èen verslaggever UTRECHT In Utrecht is woens dag besloten 'een nieuwe vrijzinnige omroep op te richten, die 'vrijzin nig appèl voor geestelijke vernieu wing' heet. Het is een vrijzinnig christelijke organisatie en uit een kring van sympathisanten is een voorlopig bestuur gevormd. Hierin zitten: dr. R. Boeke uit Rotterdam. H. J. Bouwhuis uit Deventer, ds. A. Faber uit Emmen, ds. A. D. H. Huysman uit Purmer, ds. A. J. Roodzant uit Odoorn, mr. dr. P. D. van Rooyen uit Assen en mr. J. Schuitevaer uit Utrecht. Ds. A. Faber verklaarde desge vraagd, dat er vanuit het vrijzinnig christendom geen volwaardige bij dragen komt ln de bonte hoeveel heid van de Hilversumse program ma's. Men wil zich presenteren als vertegenwoordigers van het vrijzin nig geloofsleven, dat mentaal in brede kringen wordt aangetroffen, maar dat in de omroep niet aan te wijzen valt. er binnen de VU leeft, voelt niet aan dat bepaalde opvattingen ge respecteerd moeten worden en dan houdt alles op, aldus mr. Grosheide. Men kan niet elke onverdraag zaamheid van de kant van Pharetra over zijn kant laten gaan, en het is volkomen redelijk dat het college van bestuur de adressen nu niet meer wil afgeven. De president van de Amsterdamse rechtbank zal 13 mei uitspraak doen. Van een verslaggever UTRECHT De Nederlandse Spoorwegen zijn best bereid mee te doen aan het landelijke bejaarden paspoort 'Pas-65' en dat ook in te voeren voor treinreizigers. Volgens een woordvoerder van de NS berus ten mededelingen van overheldzljde dat de NS niet mee zouden doen omdat zij al een goed functione rende 65-plus-regeling hebben op een misverstand. Zowel het minis terie van CRM als de NS hoopt dat de regeling kan gelden voor het gehele openbare vervoer, dus óók voor het treinverkeer. Het overleg daarover duurt nog voort. Mocht de Pas-65 ook voor de treinen geldig worden, dan zullen de NS de nog geldige 65-plus kaarten terug ne men en nog niet gebruikt vastrecht terugbetalen, aldus de NS. Van een verslaggever DEN HAAG Afgevaardigden van de Vereniging van Dienstplichtige militairen (VVDM) uit De Hars kamp hebben aan luitenant-gene raal De Savornin Lohman, voorzit ter van de personeelsraad van de fensie, lijsten met honderden handtekeningen en een zwartboek aangeboden waarin geprotesteerd wordt tegen de kwaliteit van het eten dat de soldaten in de Hars kamp wordt voorgezet. Het eten kan veel smakelijker en bovendien is de eetzaal abominabel, aldus de WDM'ers. (ADVERTENTIE) We houden van je maar we willen toch even over de winter praten. Met een ruime opvatting. Slank-makende leren details. Platte bontsoorten. Lengten zoals u ze straks wilt, net over de knie of heel kort op de wijde waaierende rok. Tussen nu en straks staat de Bijenkorf bontkluis voor u open (gratis voor zomerbont) en als u betalingen boven de 400 gulden wilt regelen kan dat ook. Afd. bont Het deelnemen aan een intelligente quiz als Twee voor twaalf van de VARA, houdt een enorm risico in. Je kunt, zoals dat in hedendaags jargon heet: 'afgaan als een gieter'. Het koppel, dat de vorige keer met een record-bedrag eindigde zonder ook maar één antwoord te hebben opgezocht, wist nu met de lettercombinatie geen raad. Maar ook daardoor bleef dit door Joop Koopman altijd weer voor treffelijk geleide spel voor de kijker attractief. Over de nieuwe televisieserie van de VARA onder de titel Klaverweide, heb ik al het een en ander ge schreven in de krant van woensdag. Het openingsverhaal was ook voor mij nieuw, omdat het niet werd gedraaid tijdens de voorvertoning voor de pers. Motief was dat in dit eerste deel het introduceren van de verschillende personen veel tijd vergde en dat in de volgende delen meer actie zou zijn te beleven. Zuiver dramaturgisch gezien, bleek de aanzet van het Klaverweide- verhaal minder statisch te zijn dan de samenstellers hadden doen vermoeden. Het aantal levendige scènes was beslist in de meerder heid. En de algehele sfeer wekte veel sterker dan bij Waaldrecht de indruk, dat de menselijke aspecten van Klaverweide naar het leven getekend zijn. Er Is in deze serie ook veel meer aandacht besteed aan de kleine details, die, indien ze verwaarloosd worden, voor de kijker storend kunnen werken. Een voorbeeld: boer Vonk raakt door de onteigenings procedure van zijn landbouwgronden aan de drank en slaat zijn dochter zo hard dat de servleskast staat te schudden. Als later wethouder Kuipers polshoogte komt nemen en de fles jenever in de kast wil zetten, laat regisseur Eimert Kruidhof het gerinkel van porcelein herinneren aan de voorgaande scène. Na de film 'Bericht aan mijn dochter', die door veel kijkers een 'lieve film' zal zijn gevonden, volgde ih het TROS-programma Henk van der Meydens gesprek met de jonge actrice Monique van der Ven. die thans als Keetje Tippel over een aantal Nederlandse bioscoopdoeken gaat. Henk demonstreerde opnieuw waarheen zijn persoonlijke belang stelling vooral uitgaat en dat hij zich niet ondergeschmikt wenst te maken aan degene die hij zegt naar voren te willen brengen. TON HYDRA Van een verslaggever BLADEL - Drie jóngens, twee van elf en een van tien jaar, die wer den vermist op een camping in Bladel, zijn terecht. Zij werden een dag later gevonden op een camping in het Belgische Lommei. waar ze verbleven bij de oom van een van hen. De politie kreeg een tip, dat de vermiste drie mogelijk op de camping in Lommei verbleven, om dat daar familie van een van de kinderen logeerde. De afstand van de camping ln Bladel naar de Bel gische camping is ongeveer dertig kilometer. De kinderen hebben deze afstand te voet afgelegd. (ADVERTENTIE) max. 8 cent per liter voordeel incl. de 50 cent reductie in de 3 minuten Achter de molen a.d. Haarlem merweg 365 tussen Haarl. Poort cn Sloterdijk. Tel. 821712. 2 ltr. GRATIS bij de HOT-WAX vloeibare natuurwas-methode. HEERENVEEN De zesjarige Car- la Koolstra uit Oude Bildtdijk (ge meente Het Blldt) is in een Leeu wardens ziekenhuis overleden aan de verwondingen die zij woensda gavond heeft opgelopen. Zij stak plotseling de weg over om haar bal te halen en werd door een auto gegrepen. door Vilhelm Moberg Copy right Holl-nidm B.V. Itaarn 42 Starkodder was een best en trouw trekdier, maar Karl Oskar kon wel weer een nieuwe os krijgen. Maar niemand kon hem zijn zoon terug geven, als die eenmaal doodgevro ren was. Hij had zijn gereedschappén bij zich, zijn bijl en zijn grote mes. Het kon heel vlug gebeuren. Een laatste redmiddel. En het werd al een beetje licht maar hij moest wel opschieten, nu moest het ge beuren. het zou heel gauw achter de rug zijn. Karl Oskar had nog nooit zo vlug gehandeld als nu. Hij wikkelde Jo- han in de wollen doek en het dekkleed en legde hem in de sneeuw tussen de wagenwielen, waar hij het meest beschut was. Toen maakte hij zijn os los en leidde het dier naar de kant van de weg. Starkodder liep braaf met hem mee en bleef staan, als zijn baas staan bleef. Karl Oskar had de wind mee en toch werd hij bijna omvergeblazen door de windstoten. In de luwte achter de dikke boom stam bleef hij staan en sloeg de leidsels om de poten van de os: het ene eind bevestigde hij aan de rechter voorpoot en het andere aan de linker achterpoot. De os stond stil, goedig en geduldig. Karl Oskar pakte zijn bijl vast en ging voor de kop van het dier staan. Starkodder deed een stap naar vo ren en besnuffelde zijn baas. en Karl Oskar, die zijn hand met de bijl al opgeheven had, liet die weer zakken. De snoet van de os streek over zijn mouw. zijn tong likte hem. het was een bewijs van aan hankelijkheid. Het dier was zo goed van vertrouwen, dat Karl Oskar het niet kón. Hij weifelde, maar toen hij aan Johan dacht, besefte hij dat hij geen tijd mocht verknoeien. Met beide handen stijf om de keel geklemd, hief hij de bijl boven zijn hoofd, mikte op de witte vlek tus sen de horens en sloeg toe. Het dier wankelde van de klap. zakte door zijn ene voorpoot, liet de kop op de grond zakken en loeide luid en doordringend. Weer trof de bijl hem op dezelfde plek Beide voorpoten zakten naar de grond. Een Jammerend gehuil kwam uit zijn keel. het klonk nog boven de storm uit. Na een derde slag loeide de os nog maar zacht. Zijn kop lag In de sneeuw, maar het lichaam stond nog op de ach terpoten. Karl Oskar gaf een ruk aan het leidsel en daar viel het beest omver, langzaam wentelde het zich op zijn rechter zij, maar alle vier poten schopten nog krach tig om zich heen. Karl Oskar had nog nooit zo'n groot dier helemaal alleen geslacht. Hij aarzelde even. waar hij hem nu moest steken met zijn mes. Maar dan stak hij het lemmet met vaste hand tot het heft ln de hals van de os. Hij trok het er weer uit en zag dat het de goede plek geweest was, want het bloed stroomde te voor schijn. Het spoot eruit, de sneeuw kleurde dieprood. Het warme bloed dampte in de felle kou en Karl Oskar warmde zijn handen erin. Hij bleef over het dier gebogen staan, zolang de rode stroom aan hield. maar na een paar minuten was het gedaan. Het slachtdier lag helemaal stil Nu legde Kar Oskar het ichaam op de rug en hakte met zijn bijl de borstkas open. hij hakte In rle stevige poten of het stukken brandhout waren. Hij maakte een gat en stak zijn han den in de borstholte. Met zijn mes sneed hij de huid open en maakte de Inaev.xnden los en de rna.tg. het hart. de lom-en. de n eren, de m U. de blaas. De Ingewanden stonken vreselijk. In de buurt van de maag zak ging hij voorzichtig te werk met zijn mes. bang als hij was dat hij er een gat in zou prikken. Karl Oskar steek de losse sneeuw uit zijn ogen en het bloed dat aan zijn handen kleefde maakte nu vlekken op zijn gezicht. Al het vet sneed hij van de ruggegraat los en toen was de buikholte schoon en leeg. Rondom het dode lichaam lagen de rokende ingewanden in het donker verspreid. De stinkende darmen blonken in de sneeuw als blauwe, dikke slangen in een kring. De os was nu uitgehold. Starkod- ders geweldige buikholte lag open en schoon te wachten. Karl Oskar had een warm. beschut plekje voor zijn zoon in orde gemaakt. Hij trok het dik ingepakte kind onder de wagen vandaan en legde hem in de buikholte van de os. het ging net. De romp dampte nog. de warmte daar ln dat kamertje zou de leden van Johan wel doen ontdooien. De rest van de ossehuid trok de vader nog als een beschuttende dikke deken over hem heen. Johan was al weer in slaap, maar nu werd hij wakker. (Wordt vervolgd) 183. De minister was du nog ta melijk onverwachts in hoogst eigen persoon te Rijkhuyzen gearriveerd. Men kan zich de oprechte verba zing van de rebellerende dorpelin gen dus wel voorstellen, toen een zekere Jhr. mr. van Poockeren de Borrelaere de saamgestroomde me nigte met luide stem beval plaats te maken voor de minister. 'Op zij, eenvoudige lieden!' riep de jonk heer met ferme stem uit en werke lijk. hij slaagde erin de minister te doen doordringen tot het hart van de volksoploop. Een plechtige stilte daalde toen over de menigte neer, want iedereen herkende na tuurlijk dat gezicht. Dat zo bemin de gelaat van de progressieve voor man met zijn eerlijke, trouwe ogen en zijn droefgeestig neerkruipende hangende knevel.Hij maakte zelfs zóveel Indruk op de menige, dat een der grootste raddraaiers verlegen kuchend ophield met zijn werk. Deze persoon was namelijk bezig geweest tomaten en knolra pen tot prak te werpen op de aan gezichten van Janus en de burge meester, dit tot grote pret van de toekijkende menige. Zoals op het plaatje duidelijk te zien Is, was dit werk op kundige wijze uitgevoerd, waarbij zelfs op te merken valt, dat de belhamel op uiterst behendige wijze erin geslaagd was ook de burgemeeester ln het schandblok te krijgen.Koel nam de minister dit stuitende tafereeltje op. Toen schraapte hij zijn keel en sprak hij de menigte toe: 'Inwoners van Rijkhuyzen! Hoewel ik mij als pro gressief staatsman verzetten moet tegen iedere wijze van eigenmach tig optreden, begrijp ik tóch wel wat hier is gebeurd. Ik begrijp het. maar ik keur het niet goed! Géén burger is toch immers geoorloofd het recht in eigen handen te ne men! Nu niet en nóóit! Ik kwam hier echter naartoe om persoonlijk te onderzoeken of de waarh in de klachten, die uw med smidje Verholen, mij deed men. Ik kan nu echter nie doen, want gij hebt alles al Gij hebt uw burgemeester veldwachter krachtdadig ambt omtzet. De jure erken niet, maar dat heeft niet - want de facto zal ik mij er neer te leggen.'Wij zot voor een nieuw stadhüis! ben geld genoeg!' riepen en Bernard toen. Maar van Poockeren de Borrelaér ontsteld naar zijn kin. '1. mompelde hij. 'Er komt i nieuw stadhuis! Zomaar 8 uit de vrije ondernemingslii dezelfde wijze deed men de dragers alhier verdwijnen! o.en de progressieve i legt zich erbij neer! Hij vei leiding van boven af! Hoe van hem gedacht!'... PELLI, PINGO EN HUN VRIENDEN FERDINAND Ui(5LJSLÏ^- Radio vandaag Speciaal TV vandaag HILVERSUM I KRO: 7.00 Nws, 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerle: klass. muz. (gr.). (7,30 Nws.. 7.11-7.50 Echo.) 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.36 Gymn. voor de hulsvrouw. 8.45 De wonderlijke letter M: progr. voor Het Hollandsche Huishou den. 9.40 Schoolradio. 10.00 (S) Aubade: klass. en moderne muz.. met om 10.30 Nws. NOS: 11.30 Blik op de derde wereld. 11.45 Blik op Europa. KRO: 12.00 (S) Van twaalf tot twee. met om 12.22 Wij van het land; 12.26 Med., 12.30 Nws., 12.41 Echo en 13.00 Raden maar.... 14.00 Lieven en leven: serie radio-ultz. over mensen op weg naar een toekomst. 14.15 Schoolradio. 14.45 (S) Interlokaal op vrijdag, met om 15.30 Nws. 17.00 Zonder grenzen: rubriek over missie en zending. 17.10 (S) De hutsgeklutste kinderspelen. 17.30 Nws. 17.32 Echo magazine. P.P.: 18.19 Ultz. van de RKPN. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 Verkenning: nieuws, feiten en achtergronden op soci aal-maatschappelijk terrein. 18.58 Markt berichten i.s.m. KNBTB. 19.00 (SI Springplank: progr. met Jonge artiesten. 19.30 (S) In antwoord op uw schrijven: verzoekplatenprogr. 21.00 (S) De blanke top: De muzieksleutel past op vele deu ren. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Goal: een progr. vanuit en rondom de sport. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 <S) Dag met een gaatje. (8.00 Nws. 8.11 Radiojourn. 8.30 De Groenteman.) 9.00 Schoolradio. NOS: 9.20 Wat heeft dat kind?, pedag. rubriek. 9.35 Water standen. 9.40 (S) Toerlsmo: toeristische Inf. AVRO: 10 00 (S) Voor de kleuters. 10.10 (S en Mono) Arbeidsvitaminen: populair verzoekplatenprogr. (11.00 Nws. 11.03 Radiojoum.) 11.30 (S) Knipper licht: verkeersmagazlne. 11.55 Beursbe richten. 12.00 (S) Klass. grammofoonpla ten met commentaar. OVERHEIDSVOOR LICHTING: 12.30 Ultz. voor de land bouw. AVRO: 12.40 (S) Kon. Militaire Kapel. 12.55 Radiojoum. VPRO: 13.00 Nws. 13.11 Vandaag dit. morgen dat. 13.25 Progr.-overz. 13.30 Interview. 14.00 Muziek. 15.30 Permanent Wave. 16.00 Nws. 16.03 Vandaag dit. morgen dat. 16.05 Nova-Zembla. 17 30 Welingelichte kringen: debatprogr. 17.55 Med. VPRO: 18.00 Nws. 18.11 Vandaag dit, morgen dat. 18.20 Essay. 18.30 Progr.- overz. 18.31 Embargo: themaprogr. 19.30 Radio Vrij Belgle. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. 19.55 Nws. 20.00 EBU Jazzquiz 1975. VARA: 22.30 Dichters ln verzet. 23.25 (S) Radio Filharmonisch Orkest: klass. muz. '23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III EO: 7.02 (S) Gospelsound: muz. speci aal voor Jonge mensen. 8.03 Klankbord. 8.10 (S) Tussen thee en koffie. 9.03 (S) De muzikale fruitmand: verzoekplaten van en voor zieken. TROS: 10.03 Pep op drie. 11.03 Drie draalt op verzoek. NCRV: 12.03 (S) Drie tussen de middag: BIJ Barend. 13.03 (S) Hier en nu. 13.08 Dile tussen de middag: Eddy go round. NOS: 14.02 Pop-kontakt I: het Frlts Spits ver haal. 16.02 De Hltmeesters: de Nationale Hitparade ln de Daverende Dertig. O Gasten in de Van Speykshow van de KRO zijn Don McLean en het Cabaret Ivo de Wijs. Ned. 2/20.20 9 In Muziek Mozaïek treden o.a. op José Feliciano. Jan Derksen, To- bi Rix, Jan Mol, Piet Dekker en vioolbouwer Henk van Zalinge. Ned. 1/21.15 9 Premier Den Uyl beantwoordt vragen van Ad Langebent. Ned. 2/ 22.55 t In AVRO's Televizier Magzine actualiteiten. Ned. 1/22.30 6 Duitsland 2 vertoont een Bul gaarse tv-film, waarin een partij functionaris van de regen in de drup komt als hij een dorpsbevol king dwingt het aantal wilde hazen te tellen. Duitsl. 2/21.30 0 De EBU Jazz-quiz ln Parijs wordt door de NOS rechtstreeks uitgezon den. Hilv. 2/20.05 Q {Schrijvers ujt verscheidene lan den werken n e aan het VARA- programma Dichters in verzet. Hilv. 2/22.30 Het Radio Filharmonisch Orkest speelt o.m. de ouverture Die Heim- kehr aus der Fremde van Mendels sohn. Hilv. 2/23.25 18.03 De vakaturebank. 18.10 Joost mag niet eten. 19.02 Drie loopt achter: Nos talgie, AVRO: 20.02 Burengerucht: Mu- Superclean Dreammachtne. 23.02 (S) Vanavond laat. 0.02 Radiojourn. 0.05 Weekend-Muziek-Magazlne. 1.02 Soultlme U.S.A. 2.02 Continu de nacht door. 4.02 Voor dag en dauw. (2.02. 4.02 en 5.57 Radiojourn.) NCRV: 6.02-7.00 (S) Klaar wakker. NEDERLAND I NOS 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal AVRO 19 05 AVRO's Toppop NOS 20.00 Journaal AVRO 20.21 Kung Fu 21.13 Kijkers helpen blinder. 21.15 Muziek Mozaiek 22.30 Televizier Magazine 23.10 AVRO's Sportpanorama NOS 23.20 Journaal NEDERLAND II TELEAC 18.15 Duits NOS 18.45 Paulus de boskabouter 18.55 Journaal KRO 19.05 Dag dieren NOS 20.00 Jaurnaal KRO 20.20 De Van Speljk Show Gast in de Van Speyk Amerikaanse folkzanger Don) 22.55 Interview met de Mlin lster-President 23.05 Algemene Loterij Neder NOS 23.10 Journaal. Horizontaal: 1. omkeer, 2 alvorens- sierplant. 3 vallei-verlegenheid-ou de lengtemaat. 4. gewricht-pers. voornaamw.-heden. 5 koor-bitter vocht-vernis, 6 gekheid-honing drank-voertuig, 7 stuk stof-ontken- ning-baan voor balspel, 8 gebergte op Kreta-overschot-dat is (afk.)9 zakelijk. Verticaal: 1 omlijsting-voorheen, 2 aanloop-water in Fr.-Holl.gravin, 3 troefkaai i-nattig koud-schaakterm 4. zwakke-soort, 5. tijdrekening-jong schaap-lof, 6. knaagdier-dunne plek in weefsels-muzieknoot, 7 bijrivier van de Oker-Europeaan-voorzetsel, 8 deel van de dag-grond, 9 voor spoed-spoorstaaf. OPLOSSING VAN WOENSDAG: Jlor.: 1 pat, 3 ert, 8 donatie, 10 Epen, 12 sits, 14 arr, 15 kei, 17 nat. 18 merel, 20 aster. 21 Diana, 22 nevel, 24 air. 26 lor, 27 Ens, 29 kees, 31 edel, 32 e-tagère, 33 spa. 34 ark. Vert.: 2 ader. 3 ton, 4 hamer, 5 eis. 6 rein, 7 Lea, 9 ast, 11 pressie, 13 tannine. 15 kerel. 16 ieder. 18 men. 19 lil. 23 voege. 24 aks, 25 reep 27 Eder. 28 sla, 30 sta. 31 era. 1 2 3 4 S 6 7 J 2 3 4 5 6 8 9

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1975 | | pagina 4