L Stilstaan met kerstmis Voor Augustin meer gedaan dan normaal De Tijd: u zult er nu aan moeten geloven deTijd Felle brand vernielt showroom voor auto's en keukenmaterialen Uw bank sluit oudejaarsdag om 12 uur. V iedereen die meer dan één fles in huis heeft. ersttoespraak koningin Juliana Minister op Kamervragen: lerlands bedrijf te duur: geen legerorder Psychiatrie, Tweede Wereld oorlog, Han Lammers, Har Sanders - en nog vèèl meer Weekblad TOMADO de handigste thuis. na -(ÜW/KWARTET VRIJDAG 27 DECEMBER 1974 BINNENLAND T9-K11 ULVERSUM Op eerste kerstdag sprak koningin Juliana de volgende kerstboodschap uit, die door de NOS-radio via de drie enders en door de wereldomroep via de zenders Lopik, Bonaire en Madagascar wordt uitgezonden. vlet kerstmis mogen wij even tilstaan terug kijken voor- it kijken, naar binnen kijken bij jns zelf. Ik geloof zelfs dat het an het grootste belang is dat te oen. igemeen vraagt men zich af raar gaan we heen? Wij en dus >ok Ik (ieder mens) wij weten iet niet. Maar laten wij erover na- enken. edereen is zich heus wel bewust an wat er in het bijna afgelopen aar ons allen is overkomen aan chokkende gebeurtenissen. Wat oor enorme problemen we heb- en. dat we aan gevaren bloot taan en dat er gigantische taken p onze schouders liggen. Dit on- ergaan we gemeenschappelijk, is land, als wereld, en misschien elen ook in hun persoonlijk le en. Er gebeuren belangrijke din- en op kleine, net zo goed als op rote schaal. Want het leven van e mensheid als geheel hangt af an het wel en wee van ieder ïens. esnoods even stil zijn. Bij de ingen stilstaan, misschien er stil an worden. Middenin alle drukte n geluidshinder. 'Even', we tggen bij alles 'even dit of dat oen' zo vol zijn onze dagen at niets tijd mag lijken te kos- >n. Maar ook in een seconde kun je rekenschap geven, de dingen len, beseffen dat die seconde een jstbaar deeltje eeuwigheid is. (ij zijn allemaal onderweg, op 't id van ons leven. Je bent altijd weg ergens naar toe. Maar aarheen? Welek weg hebben wij pkozen? leur o velen hollen maar door. Sleur zo gemakkelijk en het ons re- inschap geven willen we laf liever maar niet. Zo velen tob- ;n maar door een al net zo celige toestand. Maar: Wat doe eigenlijk? Wie ben je eigen- Ik? Je bent te kostbaar als ens, om alleen maar door te >llen of alleen maar door te bben. Daarvoor ben je te waar- ivol en tot te veel goeds in aat. ok de mensheid als geheel holt >g veel te veel in 't blinde door - tobt en lijdt en doet ook zich- llf onnoemelijk veel leed en on- tcht aan. maakt zich schuldig in nalatigheid tot alle soorten van bewust misdoen, zelfs tot ter reur, toe. Zo wordt er veel vernield. Maar er wordt ook veel opgebouwd. Iedere generatie heeft prachtmensen voortgebracht, wier invloed ver reikend is geweest ver in klei ne kring, ver in grote kring. Er zijn reuzen geweest van opbou wende kracht aan wie we allen dankbaar moeten blijven. En spe ciaal: hulde aan de volharders. Maar ook heeft iedere generatie weer gefaald. Daardoor zijn wij ook in onze huidige grote proble men terecht gekomen, met zulke ernstige waarschuwingen voor ons aller toekomst. De tragiek van de wereldgeschie denis hangt immers steeds weer samen met de grote uitdaging van de strijd tussen goed en kwaad. De wortel van alle kwaad is in wezen de zelfzucht. De drieëneen- halfe miljard mensen die nu le ven en al hun voorouders hebben en hadden en 't nageslacht zal dat hebben de enorme opgave hun eigen ik niet als het middel punt van de wereld te zien. En wie heeft dat volbracht? Het gaat niet om het ik, maar om het jij en het jullie. Niemand kan gedijen, laat staan gelukkig zijn, dan in gemeenschap. Het is toch zo diep eenvoudig, dat twee meer kunnen dan een. En allen samen het allermeest. Hoe anders kan er ooit iets bereikt worden van vrede op aarde? Laten we dus beseffen: niet al leen ieder van ons, maar ook de mensheid als-geheel is: op weg. Doel Konden we de geschiedenis over zien, niet alleen het verleden, maar ook de hele toekomst, dan zouden wij het doel begrijpen waarheen wij ons bewegen. Maar die mogelijkheid is ons niet gege ven. En toch, omdat we leven in een tijd van zo grote veranderin gen als wij doen, gaan onze vra gende gedachten, meer dan an ders, over deze dingen. Als mensje heb je echter wel een antenne die iets op kan vangen van 't waar heen. Wat de een opvangt is vaak heel verschillend van dat wat de ander meent te verstaan. Maar zijn 't misschien verschillende uitzendingen van hetzelfde stati on? Je zou ook kunnen zeggen: verschillende draden van een groot weefsel in wording? 't Kan in een flits zijn, 'even', dat ook jagende jakkerende mensen een eeuwigheidsvisie krijgen een weerlicht, een blikseminslag. Dat weet iedereen, die zich ook maar ooit boven zichzelf uit gehe ven gevoeld heeft waarbij je ziet, wat werkelijk van belang is en wat niet. Die ervaring verlost je uit je kortzichtige en zelfzuchtige ik en uit je moeizaamheid en geeft je vleugels. Zo kun je de werking en de kracht van de schepper voelen zij het ook maar 'even' en zelf uitzicht krijgen. Zintuigen open Als we al onze zintuigen wijd openzetten, opdat we, op alle ge bied. op alle grote en kleine mo menten van ons bestaan, niets missen van het hogere, het diepe re, van het beste van het le ven, dan zullen we onze kansen zo schoon zien. Dan kunnen de schellen ons van de ogen vallen: wat doe ik eigenlijk? Wat is van levensbelang? Voorzeker zijn wij mensen niet bestemd voor een grauw en groe zelig bestaan, zonder uitzicht, in moedeloosheid in eenzaamheid, en wat al meer, hoe onze omstan digheden ook mogen zijn. Iedereen heeft toch immers gaven meegekregen? Niet alleen van hoofd of van hand maar ook van hart. Aan iedereen is het gegeven, zijn leven vrucht baar te maken hoe dan ook. Elk mens kan het goede zaad, dat hij in zijn voorraad heeft, uit strooien. en ergens zal er een ontvankelijk terrein zijn, heel vaak vlakbij. En eens en ergens zal er een oogst zijn. De vrucht kan op veel onverwachte manie ren rijpen. Je kunt je altijd voor iets of iemand inzetten, en aller enthousiasme of liefde voor iets of iemand is het, wat nog altijd de mensenwereld draaiende ge houden heeft. Saamhorigheid Bovendien, al wat we in saamho righeid doen, en voor anderen doen, vuurt ons zelf en onze om geving aan, en doorbreekt met z'n warmte de vreselijke eenzaamheid in deze zo volle wereld. En nu is het weer kerstmis. Chris tus kwam een licht, een gloed een warme die heel de ruimte voor ons vult, en niet meer ge doofd kan worden. In deze licht glans wordt het mogelijk om desnoods in een flits de zin van ons eigen leven te gaan zien en de bestemming, het ware doel van de mensheid aan te voelen. Te begrijpen dat wij, elk van ons, onvervangbare en geliefde wezens zijn in zijn Rijk en dat ondanks ons falen, onze fouten wij al len. Dan blijkt ook dat onze ge voelens van angst, machteloosheid en verlatenheid totaal fout zijn. En omdat je door God bedoeld bent kan het niet zo zijn, dat je ziel onverzorgd door de eeuwig heid trekt. Hoe weinig, tergend weinig, we ook weten van dat andere, niet wereld-gebonden le ven, we zullen toch wijs doen, ons van het bestaan ervan bewust te zijn. Wij zijn onderweg. Alle toekomst is een reis in 't onbekende. Tus sen alle begin en einde in. tussen alpha en omega, zal het altijd strijd zijn, maar het einddoel is uitredding en vrede. Laten we dit overdenken op de verschijningsdag van hem. die ons voorhoudt, dat het Godsrijk nabij, rondom temidden van ons is.' Van een verslaggever DEN HAAG Voor Ronald Augustin, die in Duitsland in de gevangenis zit, wordt van Nederlandse zijde meer gedaan dan gebruikelijk is met betrekking tot in het buitenland gevangen gezette Nederlandse staatsburgers. Dit antwoordt minister Van der Stoel (buitenlandse zaken) op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden mevrouw Haas-Berger, Kosto en De Vries (allen PvdA) en Jurgens (PPR) In zijn antwoord schetst minister Van der Stoel uitvoerig de omstan digheden waaronder de 24-jarige Nederlander gevangen wordt ge houden. Augustin wordt ervan ver dacht betrokken te zijn bij de acti viteiten van de Rote Armee Frakti- on, zoals de Baader-Meinhof-groep zich is gaan noemen. Volgens de minister bevindt Augus tin zich wel alleen in een cel, maar is hij niet op zodanige wijze van menselijk contact verstoken, dat van 'marteling' kan worden gespro ken. Augustin kan bezoek van fa milieleden en van zijn advocaten ontvangen en heeft geregeld con tact met het gevangenispersoneel. De minister wijst erop dat de lange duur van de voorlopige hechtenis van de Nederlander grotendeels is toe te schrijven aan het gebruk van procedurele middelen. Zo wordt, al dus de bewindsman, door Augustin en andere gedetineerden die in een vergelijkbare positie verkeren, een verregaand gebruik gemaakt van het recht vragen onbeantwoord te laten. Blijkens het antwoord van minister Van der Stoel kan in het algemeen niet worden gezegd dat verdachten van terreurdaden in West-Duits- land een andere strafrechtelijke behandeling ondergaan dan dege nen die van andere ernstige straf bare feiten worden verdacht. Wel worden bij bepaalde gedetineerden in het bijzonder bij hen die ervan worden verdacht lid te zijn van een terreurgroep aanvullen de veiligheidsmaatregelen noodza kelijk geacht. Een week geleden is volgens de minister beslist dat Augustin mag deelnemen aan een door een ge vangenisambtenaar geleide groep HAAG De order voor 35.000 Itlekisten voor de krijgsmacht in twee Nederlandse bedrijven jijgegaan omdat zij 35 procent der waren danhet buitenlands Ijf, aan wie de levering gegund bit heeft staatssecretaris Ste- merdink van defensie geantwoord op vragen van de Tweede-Kamerle den Vermaat en De Kwaadsteniet (beiden ARP) en Pievez (KVP) over het passeren bij de gunning aan bedrijven in het eigen land. (ADVERTENTIE) Of u het nu leuk vindt of niet, maar De Tijd is het enige opinieweekblad dat tussen kerst en nieuwjaar verschijnt. Dus als u de dubbelnummers van de concurrentie al uit hebt, dan is dit de juiste tijd om met De Tijd door te gaan - u zult er nu (eindelijk) aan moeten geloven. Een greep uit de inhoud die ook nu weer van-heb-ik-jou-daar as; jP. van der Eijk over de stand van zaken in de psychiatrie, drie jaar pa Foudraines baanbrekende boek - is de geestelijk gestoorde toog steeds van hout? Deel twee van de artikelenserie van Ton Crijnen over Het Laatste geheim van de Tweede Wereldoorlog. Interview: Han Lammers over de politiek, de Nederlander („thuiszitterig, kneuterig") en zichzelf („Ik trek altijd de verkeerde kostuums aan"). De verkiezing van de Politicus van het Jaar, met verrassende uitslagen. Een groot aantal niet onbekende landgenoten over de beste boeken die zij in 74 hebben gelezen. Een dubbele pagina lees-collage van kunstenaar Har Sanders. Het verbijsterende leven van lord Rochester, vriend van Karei II, bordeelsiuiper, drinkeboer en dichter. Verder het doelpunt van {Starreveld, een van Tim Krabbé's Meest Merkwaardige Momenten. Allerlei kreeften-, zuurkool- en inktvissalades voor klokslag twaalf lof: hoe een weekblad ook nog een nasla-werkje is). Mindér vrolijk; maar minstens zo toepasselijk in de laatste Tijd van het jaar tie alleenstaanden - „iedereen wil mij altijd in zijn kerstboom tangen". En: bisschop Möller over Jezus, Boeddha, Mohammed en pe wereldgodsdiensten. Een aardig gevarieerd weekblad - wordt het geen tijd om er eens aan te geloven? Invullen en in open envelop zonder postzegel zenden aan: Weekblad de Tijd, Antwoordno. 6, Amsterdam, koteer mij s.v.p. als 3 kwartaalabonnee f. 20,- per kwartaal (1.1 t/m 1.4.1975); Djaarabonnee 75,-per jaar (1.1 t/m 31.12.1975) faam raat ("laats Telefoon: ("ostgiro Handtekening) Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Een hevige, wat vreemde brand heeft in de kerstnacht een showroom voor auto's en keukenmaterialen in Rotterdam voor een groot deel verwoest. De auto's die op de be gane grond stonden, konden op tijd worden weggereden. De show room met keukenartikelen op de eerste etage brandde geheel uit. Omstreeks half vijf 's morgens reed de brandweer voor een klein alarm naar de nieuwe Binnenweg, waarna al snel middelalarm werd gegeven. Met een vrij geringe hoeveelheid materiaal ging men de brand, die op de eerste etage van het pand woedde, te lijf. Om ongeveer kwart voor zes leek de brand zo'n beetje onder controle te zijn. toen de vlammen plotseling aan alle kanten uit de eerste verdieping van het gebouw sloegen. Pas op dat mo ment maakte de brandweer groot alarm. De plaatsvervangend brandweer commandant hierover: Vermoede lijk had zich brandbaar gas opge hoopt tussen het plafond van de begane grond en de vloer van de eerste etage. Dit gas was enorm verhit door de vlammen, die overal omheen zaten, maar kon niet ont branden, doordat er geen zuurstof bij kon komen. Op het moment echter, dat er een plaat uit het plafond van de begane grond sprong, kon er wel zuurstof bij en ontstond er een explosie-achtige verbranding. Omstreeks half zeven werd uiteindelijk het sein brand meester gegeven. Het dak van het pand is voor een groot deel verwoest, terwijl de eer ste verdieping totaal uitbrandde. De begane grond liep ernstige water en rookschade op, evenals overi gens het naast het pand gelegen bedrijf. De schade bedraagt onge veer een half miljoen gulden. In dezelfde nacht richtte een brand in een café in Eindhovense Waalstraat aanzienlijke schade aan. Omwonenden ontdekten de brand in het café, dat wegens kerstmis gesloten was. De eigenaar, die er boven woont, was de kerstdagen bij kennissen. De brand is vermoede lijk op de bovenverdieping ont staan. Op de avond van de eerste krstdag heeft een felle brand een pension aan de Esweg in Zuidlaren groten deels verwoest. Kinderen ontdekten de brand, die op de bovenste verdie ping door nog onbekende oorzaak ontstond. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. In het pension waren nog geen gasten. Utrecht Een appartement in een flat aan de Lamerislaan in Utrecht is op kerst avond totaal uitgebrand. Oorzaak is vermoedelijk een in brand gevlo gen stoel die door de eigenaresse van het appartement geblust en op het balcon was gezet. De vrouw was daarna vertrokken. In Zutphen brandde in de nacht van eerste op tweede kerstdag een woonhuis aan de Marsweg totaal uit. De bewoners waren niet thuis. Van een naastgelegen woonhuis brandde de eerste verdieping uit. De bewoners van dat huis konden zich in veiligheid stellen. Minister van der Stoel voor de besteding van de vrije tijd. Ook zou Augustin met andere gede tineerden mogen deelnemen aan het luchten en bewegen in de open lucht, maar zou hij dat zelf niet willen. Ook zegt minister Van der Stoel opnieuw te hebben gehoord dat Augustin niet in een gemeen schappelijke cel ondergebracht wil worden. Uit het antwoord blijkt, dat volgens de verwachtingen van de Duitse autoriteiten het proces tegen Augustin mogelijk half febru ari zal beginnen. Moeizaam contact De contacten tussen de Nederland se vertegenwoordiging in West- Duitsland en Augustin blijken bij zonder moeizaam te zijn verlopen. Augustin heeft enkele malen gewei gerd de Nederlandse consul te ont vangen. De consul en Augustin hebben wel een paar keer met el kaar onder vier ogen gesproken, laatstelijk op 13 december. De mi nister zegt te hopen dat het con tact tussen Augustin en het Neder landse consulaat-generaal voortaan normaal zal verlopen. Over de klachten met betrekking tot de isolatie van Augustin zegt minister Van der Stoel dat in de cel van de Nederlander in de ge vangenis in Hannover, slechts on bestemde geluiden vanuit de gang doordringen. Volgens de bewinds man gaat het te ver hieruit te concluderen dat Augustin is onder worpen aan bewuste geluidsisolatie. De minister wijst er daarbij op dat de Nederlander over een kleine draagbare radio beschikt. Verder ontvangt hij kranten, waaronder een Nederlands dagblad, en een tijdschrift. Afzondering' Het is volgens minister Van der Stoel waar dat Apgustln in strenge afzondering van zijn medegedeti neerden wordt gehouden. Deze maatregel berust op veiligheidso verwegingen. Van de contacten die binnen zijn bereikt zijn, zou hij geen gebruik maken. Augustin wei gert volgens de minister met het gevangenispersoneel en de medi sche staf te praten en heeft een geestelijke die op bezoek kwam, ei genhandig buiten de deur gezet. Wel spreekt hij wekelijks anderhalf tot twee uur onder vier ogen met zijn advocaten. De minister deelt in zijn antwoord tenslotte mee dat Augustin nog steeds kunstmatig wordt gevoed. Tijdens een bezoek van de moeder van Augustin aan minister Van der Stoel heeft deze er bij haar tever geefs op aangedrongen haar zoon te bewegen zijn hongerstaking te beëindigen. (ADVERTENTIE) Wilt u er rekening mee houden, dat op 31 december alle bankkantoren na 12 uur 's middags gesloten zullen zijn? Donderdag 2 januari 1975 zijn wij u graag weer van dienst, in een nieuw jaar dat-naar we oprecht hopen-u veel geluk en voorspoed zal brengen. De gezamenlijke banken. (ADVERTENTIE) Flessen vragen om een ordentelijke plaats. Dat weet de wijnver zamelaar die met zorg z'n T omado-rek kiest om jaren en chateau's te rangschikken. Maar T omado- rekken zijn er voor alle flessen, van cola tot cognac. In kelders, keukens en kamers. Hier zijn enkele voorbeelden. Vraag uw Tomado- winkelier eens naar 't hele programma. Zo'n rek is trouwens ook een leuk kado-idee! Er zijn rekken van 12 - 90 flessen, van f 10,75-f115,- Voorbeeld voor 24 flessen. Stapelbaar, verzinkt of geplastificeerd. Voorbeeld voor 36 flessen. Glanzend verzinkt of geplastificeerd. Voorbeeld voor 60 flessen. Speciaal voor de echte wijnverzamelaar, dus met slot mkaut oaoue /X

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 11