)ertig gezinnen raken vakantieverblijf kwijt .krappe nederlaag ran Quick Boys Legen Excelsior (1-2) In Den Haag geen ruimte voor leraren Boete voor 'staaltje van sportverruwing' legale camping na 50 jaar verboden gebied Bert Pronk wint Acht maanden voor in Delft Jubilea bij kruisverenigingen Orgelbespeling tijdens kunstmarkt Jeugdaktiviteiten CDA en VVD wensen overleg met links serie inbraken in strandpaviljoens Maassluis verkoopt grond aan Yendex FAMILIEBERICHTEN 1.13 BW/KWARTET DONDERDAG J1 AUGUSTUS 1974 KI 3 TTERDAM De gemeenteraad van Oosterhout in Noord-Brabant heeft enkele jaren geleden een verrassende ontdekking gedaan. IJveri- speurders van deze zich weliswaar snel ontwikkelende, maar in wezen nog altijd plattelandsgemeente vonden in de buurtschap Dorst, wei tot Oosterhouts gebied behoort, de illegale camping 'Alliance' een heerlijk stukje natuur temidden van het boerenland. Wie de camping t weet te liggen, loopt het risico lange tijd te moeten zoeken en dat is wellicht ook de reden, dat men zich zo lang in het illegale bestaan ft kunnen handhaven. Tenslotte hebben noest speurende ambtenaren het plekje ontdekt en daarmee kwam een procedure in werking, ertoe zal leiden dat op 1 oktober de huisjes uiteraard voor rekening van de eigenaren verwijderd moeten worden. Dan zullen on- meer ruim twintig Rotterdamse gezinnen hun zomerverblijf kwijtraken. plaatsing van de zomerhuisjes zal nelijk niet mogelijk zijn. De cam- g ziet er weliswaar zeer gezond maar de praktijk wijst uit dat plaatsing van dit soort huisjes al maar een enorme puinhoop ople- pegging campingbewoners hebben hun op ging bepaald niet stilzwijgend ïvaard. Talloze malen is er een lerhoud geweest met gemeente lieden, wethouders en leden van inciale Staten van Noord-Brabant. enkele leden van de Tweede ler hebben de camping 'Alliance' een bezoek vereerd. Ivoerder Van der Vloet, een rdammer, die alweer een aantal en op de camping woont; 'Wanneer die mensen zo hoort dan snapt enlijk niemand waarom wij hier eten verdwijnen. Maar nadat de toriteiten in Oosterhout wakker wa- geschud, bleek plotseflimg dat het ;r agrarisch gebied betrof. De raad ieft er meerdere malen over verga rd, maar het bleek niet haalbaar die bestemming te wijzigen in creatief gebied, hoewel de boeren in omgeving zelf zeggen dat de grond rarisch gezien volkomen waardeloos omdat 'Alliance' is gevestigd in n oude leemkuil. De streekbladen bben er al hele kolommen aan wijd en het heeft er alle schijn van t het een uitgesproken prestigezaak geworden. Zelfs staatssecretaris eijer van Recreatie ziet geen kans er ook maar iets aan te doen. Provinciale Staten zijn de gemeente raad gevolgd door ook het gebied als agrarisch te bestempelen'. Bewoners Twee van de bewoners van de cam ping, de heren Gloudie en Mahn, beiden uit Rotterdam, wonen al twin tig jaar in hun huisjes; Het is de heer Goudie die weet, dat de camping al bijna vijftig jaar zijn illegaal be staan leidt. 'Het gebied is eigendom van boer Jansen, die destijds verzuim de om een officiële vergunning aan te vragen. In het verleden was dat ook niet zo nodig, want toen gold nog de Brabantse mentaliteit. Dit soort zaken werd stilzwijgend en onofficieel in een kroegje afgehandeld bij een pot bier. Dat is altijd goed blijven gaan, tctdat we in 1961 de aanzegging kre gen dat 'Alliance' moest worden opge heven. Dat heeft zich nog enkele malen herhaald, maar wij hebben er nooit zo zwaar aan getild en ook de gemeenteraadsleden die hier weieens kwamen lachten er een beetje om. Maar nu zitten we ermee, zegt Glou die, die door de hele kwestie over spannen is geraakt'. Van der Vloet: 'Natuurlijk heeft de raad van Oosterhout al die tijd gewe ten dat we hier zaten. We hebben waterleiding en we betrekken vuilnis containers van de gemeente. Sterker nog; in 1967 hebben Oosterhoutse ambtenaren alle huisjes op de cam ping gekeurd en er werden er toen drie afgekeurd, de rest bevond zich volgens het rapport in 'redelijke staat'. Die drie huisjes zijn trouwens ook afgebroken. Maar zelfs die officië le keuring maakt kennelijk nu geen enkele indruk meer. De zaak is volko men in het prestigevlak getrokken. 'Alliance' moet hangen, dat is duide lijk. En de toezegging dat we voor rang krijgen voor een plaatsje op andere campings nemen we ook met een korreltje zout. De huisjes zijn immers niet te verplaatsen'. Wanhoop Er is één man waar de campingbewo ners zich nog met de moed der wan hoop aan vastklampen. Dat is het onafhankelijk raadslid B. Berends, die in de Oosterhoutse raad een eenmans fractie levert. Hij heeft in het verle den blijk gegeven een warm voorstan der te zijn van behoud van 'Alliance'. Of hij het zal redden is weer een andere vraag. Het raadslid zélf blijft redelijk optimistisch. 'Juridisch gezien is er natuurlijk geen steek tussen te krijgen', zegt hij. 'Het is agrarische grond, maar het is na tuurlijk niet zo moeilijk voor de raad om dit stukje grond eruit te tillen. Je kunt deze mensen niet de dupe laten worden van een situatie die geduren de vijftig jaar gegroeid is en die een gevolg is van de aard van de bevol king. Brabanders zijn nu eenmaal van oudsher voor een deel smokkelaars en in dat licht moet cok het vrij grote aantal illegale campings worden ge zien. Staatssecretaris Meijer zegt dat er aan 'Alliance' niet veel meer te doen is, maar dat alles gedaan zal worden om in andere gevallen de mensen niet de dupe te laten worden van fouten die ip een ver verleden zijn gemaakt. Daar zijn deze mensen echter niet mee geholpen. Be blijf doorvechten om te proberen deze mensen in hun zomerhuisjes te hou den. Het betreft in dit geval arbeiders uit de randstad die hier hun recreatie vinden. Misschien dat de raad in zijn nieuwe samenstelling bereid is de kwestie opnieuw te behandelen'. Inmiddels wachten de 32 huisjesbezit- ters op 'Alliance' in grote spanning af. Voorzieningen Van der Vloet: 'Wij betalen hier tweehonderd gulden per jaar aan pacht. Alle voorzieningen treffen we zelf. We hebben bomen geplant en paden aangelegd en het is een aan trekkelijk geheel geworden. We dur ven nu echter niets meer te investe ren, omdat we een beste kans lopen op 1 oktober te moeten verdwijnen. Maar ik kan het ondanks alles toch nog niet geloven. Er moet nog een instantie te vinden zijn die bereid en in staat is om ons te helpen. Dit zou je bijna onbehoorlijk bestuur kunnen noemen en in elk geval is het alle maal erg onelegant en bepaald geen reklame voor een plaats die graag toeristen wil trekken'. Als er iets moet gebeuren om de camping nog verder te verbeteren dan willen de bewoners dat graag doen. Maar wat zou het eigenlijk kunnen zijn, nadat de gemeente Oosterhout in 1967 zelf heeft gezegd dat alles in orde was. iPORT-REGIO-SPORT-REGIO-SPORT-REGIO-SPORT-REGIO-SPORT-REGIO-SPORT-REGIO KAWIJK Bijna- had Quick Boys er tegen de Rotterdamse eredivisieclub Excelsior een 2-2 remise uitgesleept. Dat had dan loon naar werken betekend. Im pels de ploeg van Nieuw Zuid deed nauwelijks voor de oppo nent onder, die tot verrassing van jde 1500 toeschouwers, de eerste elft met Rinus Israel aantrad. had de thuisclub al na tien inuten de leiding. Bij een algemene "val kwam de bal voor de voeten an Nico Kuyk die niet geïmponeerd leek door het feit dat er een interna- onaal, een Milnchen-ganger nog wel, "r hem stond. Tegen zijn schot had lman Eddy van der Roer geen •eer. e Rotterdammers schrokken van dit fount en begonnen verwoed aan te en. Floor Schaap kreeg enige lasti- ballen te verwerken maar hij eet zich met een vooral in goede rm stekende Joep den Hollander itstekend van zijn verdedigende taak. och werd de druk te zwaar. Terwijl edereen al dacht dat Quick Boys de oorsprong tot aan de pauze zou vas- houden brak Van Diggelen door. Hij ichtte goed en Floor Schaap was erslagen (11). n de tweede helft was Rinus Israël lit de strijd verdwenen. Het spelbeeld leef getrouw aan dat van voor de ust met een matig Excelsior dat er naar niet in slaagde de vele aanval- en doelpuntend af te ronden. Totdat toggeveen. 25 minuten voor het einde net een strak schot succes had (1 Overigens waren de uitvallen van Ie Katwijkse aanvallers niet van ge vaar ontbloot. Kort voor het eindsig naal van scheidsrechter jakker uit lordrecht kreeg Arie Haasnoot een formidabele kans om de gelijkmaker e scoren. Tot teleurstelling van de Quick-Boys-fans richtte hij verkeerd waardoor de bal tergend naast ging. De opstelling van Quick Boys was: ■loor Schaap. Arie Remmelzwaal, Joep den Hollander, Arie Haasnoot, Kees Weehuizen (Arie Verdoes). Ger Pronk. Nico Kuyk, Lourens Mouter en Johan van Duyn. Heerjansdag- Schiebroek 23 HEERJANSDAM Een sterker Schiebroek dreigde even Heerjansdam onder de voet te lopen in de tweede helft. Toen kwamen er in enkele seconden tijds twee doelpunten van de Rotterdammers. Een meer aanval lender Schiebroek had in de 25e mi nuut, via een boogbal van Heyerman succes (01). Nog voor het theedrin ken wist Theo Smit de stand, na een voorzet van Piet de Beeld, te nivelle ren (11). In de tiende minuut van de tweede helft ging Heyerman er in duidelijke buitenspelpositie met cte hal vandoor. Door niemand gehinderd kon hij gemakkelijk doelpunten (1 2). Nauwelijks 120 seconden later lag de bal alweer achter Henk Schouten toen Heyerman opnieuw raak vuurde (13). Theo Dorsman slaagde er kort voor tijd in de stand voor Heerjans dam een wat dragelijker aanzien te teven. Hij trof danc zij aan afstands schot doel (23). Scheidsrechter was de heer Boet. ASHW-RVVH 2—2 HENDRIK IDO AMBACHT ASWH is er in geslaagd om tegen RWH, na een 20 achterstand toch nog een gelijk spel (22) te bewerkstelligen. De 400 toeschouwers zagen een aardi ge wedstrijd, waarin de eersteklasser uit Ridderkerk aanvankelijk sterker was. Dat leidde tot veel aanvallen en in de 10e minuut had het jeugdige RWH-talent Henk van der Ent suc ces (01). Tien minuten na de rust schoot dezelfde speler opnieuw in de roos. Bij ASWH begrepen de aanval lers dat er iets moest worden terugge daan en Henk Koppelaar had succes na een afgeslagen hoekschop. Met een halve omhaal liet hij de bal in het nylon verdwijnen. Drie minuten voor het eindsignaal van scheidsrechter 't Jong uit IJsselmonde kwam de ver diende gelijkmaker. Van dichtbij schoot Leo Schouten de bal in die hij van Rob Kuiters kreeg aangegeven (2—2). ROTTERDAM Tijdens een infor mele bijeenkomst op 20 augustus in het gebouw van de samenwerkende Rotterdamse Kruisverenigingen aan de Zomerhofstraat zullen dertien jubi lea van medewerkers worden gevierd: één ter gelegenheid van een veertigja rig dienstverband, vijf zilveren en zeven koperen (12J4 jaar) jubilea. Tijdens de bijeenkomst zal tevens af scheid worden genomen van zeven medewerkers die de pensioengerech tigde leeftijd hebben bereikt. VLAARDINGEN In het program ma voor de Kunstmarkt, die ter af sluiting van de vakantieweken op za terdag, 10 augustus vanaf elf uur op de Markt wordt gehouden, vervullen het orgel van de Grote Kerk en het Oranje carillon eveneens een rol. De Grote Kerk zal 's middags van twee tot vier uur voor het publiek geopend zijn. Gedurende deze tijd ver zorgt de organist van de Grote Kerk, Aad Zoutendijk een concert Het pro gramma vermeldt werken van Johann G. Walther, Louis Couperin en Jo hann Seb. Bach. ROTTERDAM De interwijkcom- missie ontspanningsactiviteiten voor Hillegersberg, Terbregge en omgeving heeft zaterdag 10 augustus verschil lende activiteiten voor de jeugd geor ganiseerd. 's Morgens wordt begonnen met spelen voor kinderen in de leef tijd t.m. 12 jaar en van 12 t.m. 17 jaar. 's Middags zal er een uitvoering worden gegeven door een harmonie en een majorettekorps. De dag zal worden besloten met een disco-avond. De aktiviteitcn worden gehouden op het terrein van de volkstuinvereni ging Berbregge aan de Terbregseweg. DELFT Een valpartij, een kilome ter of acht voor het einde van de wielerronde van Delft, heeft de kan sen van Piet van Leeuwen voor de eindzege bedorven. Met nog zo'n 25 kilometer voor de, ranke wielen ont stond er een kopgroep die werd ge vormd door het kwartet Bert Pronk. Gerrie Male, Peter Gödde en Piet van Leeuwen. Bij de ongewilde tocht naar de keien gingen alle koplopers neer. De fiets van Van Leeuwen was zo beschadigd dat hij moest stoppen. Pronk en Mak konden doorgaan. Eerstgenoemde won de eindspurt. De uitslag: 1. B. Pronk (Scheveningen) 70 km in 1.43.40; 2. G. Mak (Rotterdam), 3. P. Gödde (Koewacht), 4. A. Broeren (Oudenbosch), 5. G. Pronk (Scheven ingen), 6. H. Pcrfors (Rotterdam), 7. G. Schoumans (Amsterdam), 8. K. van Bragt (Lage Zwaluwe). 9. J. Kettenis (Den Haag), 10. W Liebrechts (Vl aardingen) LEIDEN Het CDA en de WD wensen met instemming van SGP, GPV en CPN nader beraad met de PvdA en de combinatie PPR, PSP, D'66 over de collegevorming. Dit communiqué werd gisteravond uitgegeven aan het eind van een be sloten overleg tussen het CDA, WD, CPN en SGP-GPV. Deze partijen zul len, naar het zich laat aanzien, geen van allen deelnemen aan het nieuwe college De PvdA heeft als grootste fractie in Leiden de traditionele tradi tie doorbroken om alle andere partij en uit te nodigen voor een gesprek over de college vorming. Dit initiatief is nu dus uitgegaan van de partijen die in september zeer waarschijnlijk de 'oppositie' zullen gaan vormen. De politierechter volstond met het opleggen van 150 boete en twee weken gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar om dat verdachte nog niet eerdei- is ver oordeeld en ook de Strafcommissie van de KNVB een strafmaatregel nl. enkele weken schorsing van zowel verdachte als het slachtoffer oplegde. Het was tijdens een wedstrijd tussen de 'Postduiven' waarin verdachte als midvoor speelt en 'Zwarte Schaap' met het slachtoffer als rechtshalf, dat tussen die beide zich nogal wat moei lijkheden voordeden. De scheidsrech ter moest enkele keren ingrijpen en stuurde uiteindelijk beide spelers het veld uit. Maar juist op de grenslijn ontmoette het tweetal elkaar, waarbij de rechtshalf iets fluisterde over: 'Jij komt nog wel', waarop de middenvoor NOOTDORP De voorzitter van de Stichting Craeyniburdh heeft woens dagmiddag de sijmbolische eerste steen gelegd in het hoofdgebouw van het internaar met observatie-afdeling en servicecentrum voor geestelijke ge handicapten. Met de bouw was men echter begin 1973 reeds gestart, zodat verschillende gebouwen al bijna vol tooid zijn en de eerste pupillen deze maand nog hun intrek zullen nemen. Als het internaat gereed gekomen is, dit zal in 1976 zijn, kan men 444 bewoners opnemen. Het projekt heeft dan een totale oppervlakte van 38 ha. De heer A. C. J. A. Nollen, die de 'eerste steen' inmetselde, gaf een schets van de voorafgaande geschiede nis, waarna de heer Winkel, burge meester van Nootdorp het woord kreeg. Deze wees vooral op de pretti ge samenwerking tussen gemeente en Stichting. Na deze redevoeringen werd het hoog ste punt van het gebouw symbolisch weergegeven door het plaatsen van een metalen bint door middel van een h ijskraam. DELFT De gemeente Den Haag heeft geen ruimte voor de Stich ting Lerarenopleiding Zuidwest Nederland, zo vindt de Delftse wet houder van onderwijs G. Castelijn. Hij zei dit dinsdagavond in een commissievergadering naar aanleiding van berichten dat het provin ciebestuur de opleiding naar Den Haag wil verplaatsen. De directie van de lerarenopleiding heeft intensief overleg gevoerd met het ministerie van onderwijs. Uit de besprekingen is enige tijd geleden voortgevloeid, dat Zuidwest Nederland een nieuwe school in Delft kan gaan bouwen. Het rijk heeft daartoe al de grond aangekocht van de voormalige machinefabriek Reineveld aan de Haagweg. Dinsdag is een begin ge maakt met de sloop van de fabrieksge bouwen. Gisteren is de opleiding be gonnen met de verhuizing uit Den Haag en Rotterdam, waar dependances van de opleiding staan, naar enkele gebouwen van de Technische Hoge school. Op 3 en 4 september zullen daar de cursussen van start gaan. Gedeputeerde Staten hadden bezwaren gemaakt tegen de vestiging in Delft, omdat dat zou indruisen tegen de provinciale planologische plannen. Bo vendien was GS op de teentjes getrapt omdat zij niet bij het overleg betrok ken waren geweest- Wethouder Caste lijn komt dat vreemd voor. 'Bij zo'n jarenlange en grondige studie weet toch iedereen wat er gaande is'. DEN HAAG De rechtbank veroor deelde een 34-jarige beroep]oze Hage naar tot acht maanden gevangenis straf met aftrek van voorarrest en voorwaardelijk ter beschikking stel ling van de regering, in verband met door verdachte gepleegde inbraken en diefstallen. Hij pleegde die in de periode van 17-19 september van het vorig jaar in diverse paviljoens aan het strand van Scheveningen. Hij maakte daarbij grote partijen sigaret ten en ook geld buit. Meestal drong hij via het bovenlicht van de strand paviljoens binnen. MAASSLUIS De Maassluise ge meenteraad heeft besloten tot de ver koop van een perceel grond ten be hoeve van Vendex. Ook is besloten en oppervlakte van 900 m2 te verko pen aan de exploitatiemaatschappij Ennia. Deze onderneming wil op de verworven grond drie of zes winkels vestigen als overloop tussen het nieuw te bouwen Vendexpand en de Koninghoek. Het CDA in de Maassluise raad keer de zich tegen de bouwplannen van Vendex omdat gevreesd wordt dat er meer kooppunten komen zonder dat er koopkracht is. Ook vindt het CDA dat er te weinig ruggespraak over de plannen is geweest met de Maassluise middenstand. De overige partijen waren de mening toegedaan dat het warenhuis juist koopkracht van buiten Maassluis zal aantrekken letgeen voordelig kan zijn voor de middenstanders in Maassluis. Vechtpartij op voetbalveld Van onze rechtbankverslaggever DEN HAAG Twee weken gevangenisstraf waarvan een week voor waardelijk luidde de eis van de Officier van justitie bij de Haagse politierechter tegen een 26-jarige tuindersknecht uit Den Haag C. F. B., die tijdens een voetbalwedstrijd een tegenspeler een zodanige klap op diens neus toediende, dat diens neusbeentje brak. met een vuistslag reageerde. 'Hij heeft me de hele tijd al lopen sarren', verweet de tuindersknecht Politie rechter mr. Mulder constateerde: 'Daar heb je nu weers eens een staal tje van de sportverruwing'. Tijdens de wedstrijd had het tweetal elkaar al achterna gezeten, zodat de scheidsrechter de radicale beslissing van uit het veld sturen nam. Volgens verdachte heeft de Strafcom missie hem voor een jaar geschorst, doch de Officier wist het beter en hield het op negen weken. En ook het slachtoffer zou iets dergelijks zijn op gelegd. Omdat verdachte reeds eerder neigingen tot agressiviteit heeft ge toond, vond de Olficier een stukje onvoorwaardelijke gevangenisstraf ge wenst, doch de rechter maakte die voorwaardelijk. GETROUWD: P. H. Ietswaart Minke Kramer „Jezus, Uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart." Heden nam de Here tot Zich, na een kortstondige ziekte, in de volle overgave van zijn geloof, mijn lieve Man, onze zorgzame Vader, Schoon vader, Grootvader, Broer, Zwager en Oom Johannes Scliingenga op de leeftijd van 74 jaar. Rijswijk: E. Schingenga-Rienstra K. Vanderlight-Schingenga A. Hoogerwerf-Schingenga M. Hoogerwerf D. Schingenga L. Schingenga-Buitelaar S. van der Velde-Schingenga W. J. van der Velde A. Schingenga I. H. Schingenga-Poen Z. E. Grootveld-Schingenga C. Grootveld kleinkinderen en verdere familie Rijswijk Z.H., 6 augustus 1974 Prinses Ireneplantsoen 33 Geen bezoek aan huis - Geen bloemen De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Honor Postremus, Emmastraat 11, Rijswijk Z.H. Bezoek van 24 uur. De begrafenis is bepaald op zaterdag 10 aug. om 2 uur op de begraafplaats Eikelenburg aan de Eikelenburglaan te Rijswijk. Vertrek vanaf Prinses Ireneplantsoen 33 om 1.45 uur. Wahroonga, Aus.: Bennekom: Rijswijk: IJlst: Rijswijk; "s-Gravenhage: Onderstaande rouwadvertentie is door omstan digheden eerst heden geplaatst. „Hij zelf zal met u zijn. Hij zal u niet begeven en u niet verlaten." Deut. 318 Na een kortstondig ziekbed nam God op Zijn tijd tot Zich mijn geliefde Man, onze lieve zorgzame Vader, Opa, Broer, Zwager en Oom Jan de Jung op de leeftijd van 71 jaar. Barendrecht; A. C. de Jong-Vermeer Diemen: G. J. de Jong A. C. P. de Jong- van der Want Tan, Joke Vlaardingen: L. de Jong A. de Jong-Barendregt Ian. Wilma, Alice, Anette Diever: N. M. Kloeze-de Jong H. A. Kloeze Barendrecht: M. A. de Jong-J. Veenbaas en verdere familie Barendrecht, 4 augustus 1974 Scheldestraat 55. De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 8 augustus te B-irendrecht, plm. 15.00 uur. Vooraf zal een rouwdienst worden gehouden in de aula van de begraafplaats welke aanvangt 14.20 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in do aula. Het heeft God behaagd, na een kortstondige ziekte, tot Zich te nemen, onze Broeder J. Schingenga op de leeftijd van 74 jaar. Met liefde en grote trouw heeft hij jarenlang de Gereformeerde Kerk van Rijswijk ZH gediend in het ambt van ouderling en op nog vele andere wijzen. Hij was daarin voor ons allen een lich tend voorbeeld. God trooste zijn vrouw en kinderen. Namens de KAZ: Ds. M. Grashoff, praeses R. Gaasterland, scriba Namens Wijkkerkeraad III: Ds. RL T. Minnema, praeses E. Esmeijer, scriba. Rijswijk ZH, 6 augustus 1974. Heden heeft het de Here be haagd nog plotseling uit ons midden weg te nemen onze geliefde Zuster, Schoonzus ter en Tante Terézia Mandi echtgenote van Pieter Ravensbergen, op de leeftijd van 64 jaar. Leiden: S. Mfindl G. Mdndt-Heemskerlc Katwijk a.d. Rijn: Terézia en Hans Leiden: Rita en Ben Rijnsburg. 6 augustus 1974. Nog geheel onverwachts heeft de Here uit onze fami liekring weggenomen Terézia Mandi echtgenote van Pieter Ravensbergen. op de leeftijd van 64 jaar. Rijnsburg: Fam. Jac. van der Mey Mevr. Joh. van der Mey Valkenburg (Z.H.): Fam. Joh. van der Mey .Rijnsburg: Fam. D.. de Roode en kinderen. Rijnsburg,- 6 augustus 1974. De Raad van Toezicht en het bestuur van de Prot Interkerkelijke Stichting voor bejaardenver zorging te Leiderdorp geven met leedwezen ken nis van het plotseling overlijden van de heer H. R. Mennega voorzitter van het bestuur. Zijn inzet en grote toewijding voor het welzijn van de stichting zal in onze herinnering blijven. Namens: de raad van toezicht, W. van der Sluijs, voorzitter het bestuur, Mr. C. J. Zwarts, vice-voorzitter. Leiderdorp, 6 augustus 1974. Met diepe verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze Voorzitter de heer H. R. Mennega Mogen zijn Vrouw en Kinderen troost vinden bij God in Wie hij zich geborgen wist Namens bewoners en personeel van de 'Dillenburg' K. Heijboer, directrice. Leiderdorp, 6 augustus 1974. Inplnats van kaarten. Heden behaagde het de Here gehepl onverwachts uit ons midden weg te nemen mijn geliefde zorgzame Vrouw en pleegdochter Terézia Mandi echtgenote van Pieter Ravensbergen. op de leeftijd van 64 jaar. Rijnsburg: P. Ravensbergen. Rijnsburg: Movr. van der Mey- de Roode. De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 9 augus tus a.s. des n.ra. 3 uur ln de Chr. Geref. Kerk aan de Oegstgeesterweg te Rijns burg. waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de be graafplaats van de Geref. Kerk aan de Sandtlaan te Rijnsburg. Vertrek van het sterfhuis om 2.30 uur. Gelegenheid tot condoleren "s avonds van 8 tot 9.30 uur. f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 13