Vü wil dat gemeente iuurverhoging betaalt Boerenleider Koppen: mensen komen terug CDA Mercedes adviseert u voortaan eersteklas te reizen. Gemeente kan voortaan genuanceerder optreden jjw Nieuwe Leidse Courant Voetbaltoernooien op Hemelvaartsdag embad Rijnsburg rdt aanbesteed to uitgebrand ^serij berichten Lijst 2 CDA Noordwijk tegen latere sluiting van bar-dancings Sportver. Noordwijk tegen het plan Huis ter Duin Agenda Leiden Kleine huisjes (32) bij Groot Iloogwaak Bouw Valkenburg staat nu stop 529 woningen in het Duinpark Noordwijk KWARTET DINSDAG 21 MEI 1974 STAD EN REGIO L3 r complexen die niet zijn vrijgesteld ADVERTENTIE lEN Een groot deel van de Leidse vooroorlogse woningwetwoningen 24 van de 49 com- zijn voor de jaren 1972 en 1973 vrijgesteld van huurverhoging. Twee complexen blijven Yjidhaafd op het bestaande huurniveau (6 procent huurverhoging met daarenboven een bedrag luurharmonisatie, oftewel liuuraanpassing), en de overige 23 complexen worden teruggebracht een huurverhoging over de afgelopen twee jaar van ten hoogste 6 procent. leze regeling die in maart van woningen te bevriezen in afwachting r in overleg met de staatssecre- Van een onderzoek van de Nationale an Dam van volkshuisvesting Woningraad, zei Amptmeijer (PSP) Üimtelijke ordening werd getrof- dat hiervan weinig terecht was geko- o' j Aa T.olHeo rooH oislAravnnH de Leidse raad gisteravond "d gegaan. Door een advies van W. dienovereenkomstig te aan- men. 'Het is geen deugdelijk onder zoek geweest naar de kwaliteiten van het oude woningbestand op grond u n, sprak de raad zich tevens uit waarvan we de juiste huurprijzen mei ,i de zg. trendmatige huurverho- goed kunnen vaststellen.' b( an 6 procent, die per 1 april Waal (PvdA) meende in het voorstel «n onzer verslaggevers t jaar weer voor alle complexen epassing is. £r wordt overigens Onderzocht of de 23 niet-vri» complexen wel terecht niet teld van huurverhoging n 1973. De huuradviescomm dj ciaal voor dit onderzoek ver met krachten uit andere ray- sl deugdelijk toj D'66, CPN en PSP konden niet le men met deze gang van zaken, het voorstel 5 stemmen tegen Doelend op een raadsbesluit e^3 maart 1972, waarin de raad een passage te zien, die hem tot de opmerking bracht: 'Alsof het collego ervoor gezorgd heeft dat de huurhar monisatie op een laag pitje is komen te staan. B. en W. zijn altijd fervente voorstanders van de huurharmonisatie geweest en kregen daarbij steun van de rechtse fracties.' Hij vroeg wethou der Ham de bewuste passage te schrappen, maar deze piekerde daar niet over: 'Het is wel degelijk onze suggestie geweest en ik ben blij dat de staatssecretaris* ons hierin tege moet is gekomen.' Ham verdedigde zijn standpunt van weleer door erop te hameren dat een wethouder zich aan de wet moet houden en dat ook politieke druk besloot om de de staatssecretaris seeds heeft aange- van alle Leidse vooroorlogse drongen op de wettelijke procedure die men moet volgen als men bezwa ren heeft. r inzittenden uit ,bgeslingerd Jen Toen zaterdag om half "bp de Rijnsburgerweg een auto ei invoegen, raakte h daarbij de :P zijde van een auto. die wilde n. De ingehaalde auto duikelde n<keren over de kop, waarbij ^inzittenden. de bestuurder, z'n en twee kinderen, alleen uit swoude. uit de auto werden ge- rd. Een vijfde inzittende, een is later uit de auto gehaald. De ioffers liepen fracturen en snij- n op. De ingehaalde auto werd vernield en kwam bij z'n duike- weer in aanraking met twee keerde auto's, die ernstig wer- leachadigd. Terugbetalen Evenals Amptmeijer was CPN-er Hoeven tegen het voorstel, vooral om dat hij bezwaren had tegen de nieuwe huurverhoging van 1 april 1974. Hij bleef bij de 'huurbevriezing' van maart 1972, omdat een goed advies van de Nationale Woningraad er nog altijd niet is. Langerak, de VVD-dro- gist, die blijkens een interview tegen woordig burgemeestersaspiraties heeft, zei dat de raad in maart 1972 met het aanvaarden van het bevrie- zingsvoorstel de verantwoordelijkheid van de huurders heeft overgenomen en dat de raad nu een koekje van eigen deeg krijgt voorgeschoteld, na melijk het heffen van huurverhoging met terugwerkende kracht voor die complexen die niet zijn vrijgesteld Zonder precedenten te scheppen, meende hij dat de gemeente dit geld zelf maar moet gaan betalen, temeer nog omdat volgens hem de admini stratieve verwervingskosten meer gaan vergen dan de uiteindelijke op brengst. Wethouder Ham zegde toe de raad hierover een voorstel te doen toekomen, maar niet eerder dan dat de uiteindelijke beslissing is gevallen over de voorlopig niet vrijgestelde complexen. Ham deelde overigens nog mee. dat de woningbouwvereniging Ons Doel heeft laten weten zijn huurders de nieuwe verhoging van april niet aan te zeggen. 'Maar de kans bestaat nu', aldus de wethouder, 'dat de staatsse cretaris ongevraagd overgaat tot vas- stelling van deze facultatieve huurver hoging en zo kan het gebeuren dat door de weigerachtige houding van besturen van woningcorporaties aan gerechtvaardigde klachten van bewo ners geen aandacht wordt besteed'. Het eigen ochtendblad voor èlk protestants Christelijk gezin in Leiden en omgeving ZORG VOOR EEN STERKE CHRISTELIJKE PERS Mercedes huldigt het principe dat de auto zich aan de mens moet aanpassen. Niet andersom. Dit stelt hoge eisen. Aan comfort. Ruimte. Veiligheid. Rij-souplesse. DegelijkheidGeen auto wordt dan ook met zoveel zorg, zoveel oog voor details geconstrueerd als een Mercedes. Dat merkt u vanaf het moment dat u achter het stuur plaatsneemt. Dat merkt u aan het feit, dat uw wagen slechts om de 15.000 km voor een grote beurt bij ons hoeft te komen. En dat merkt na een paar jaar de tweede koper die er graag een uitstekend bedrag voor neertelt. Wordt het geen tijd dat ook u het eerste klas reizen met een Mercedes gaat overwegen? Te beginnen met een proefrit? Mercedes-Benz De zekerheid van blijvende perfectie. B.V. L.I.A.M., Leiden, Vondellaan 45, tel. 01710- 69303 - Rijnsburg, Rijnsburgerweg 132, tel. 01718- 73141 ROOYAKKERS AUTOMOBIELBEDRIJF B V., Oegstgeest, Leidse Straatweg 1, tel. 01710- 52643/4. Raad aanvaardt 'kraaknota' Van een onzer verslaggevers LEIDEN De Leidse raad heeft de gemeente gisteravond een middel aan de hand gedaan om in het vervolg abrupter, maar ook genuan ceerder op te treden tegen het kraken van woningen. De zogenaamde 'kraaknota', die beoogt het kraken systematisch tegen te gaan en die uitzonderingen toelaat voor bepaalde schrijnende sociale gevallen, werd zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Dit besluit viel nadat het college een voorstel van Waal (PvdA) in iets gewijzigde vorm had overgenomen. Dit voorstel behelst de in de kraakno ta gestelde gedragslijn alleen dan te volgen, indien het gaat om woningen 'die dienstbaar zijn om te voorzien in de urgente woningbehoefte, of wonin gen die dienen als wisselwoning voor renovatie van andere woningen'. Door deze regels aan het raadsbesluit toe te voegen, werd voldaan aan de wens van onder meer Waal en Ampt meijer (PSP), die meenden dat op deze manier in zekere zin ook kan worden opgetreden tegen leegstand van particuliere woningen, waarvan woningzoekenden de dupe zouden kunnen zijn. Amptmeijer: 'Het gaat er maar om dat de gemeente niet gaat optreden voor eigenaren die woningen LEIDEN Donderdag 23 mei orga niseert de voetbalvereniging 'Leiden' een toernooi voor BI-B2 junioren op de terreinen van Pomana. Aan dit toernooi nemen deel de voetbalvereni gingen V.V.P. uit Den Haag, WSB uit Noordwijkerhout, A.R.C. uit Alp hen en de verenigingen Leiden en Oegstgeest. Op 1 juni organiseert 'Lei den' een toernooi voor C1-C2 junioren ook op de Pomona-terreinen. Aan dit toernooi nemen deel: Leidse Boys, Lugdunum en 'Leiden' uit Leiden, M.M.O. uit Hoogmade en Meerburg uit Zoeterwoude-Rijndijk. Ook de voetbalvereniging R.C.L. orga niseert op Hemelsvaartsdag een toer nooi- en wel het jaarlijkse verteranen- toernooi. Aan poule 1 nemen deel: Meerburg, D.O.S.R., U.V.S., S.V-35 en L.F.C, terwijl aan poule 2 deelnemen de verenigingen Koudekerk, Lugdu num. Leidse Boys, S.V.1J. en R.C.L. De wedstrijden beginnen om 10 uur en de finale is om ongeveer 15.50 uur. gaarde man 'igereden vtoWIJKERHOUT l'oen een arige man zaterdagmorgen om i t voor 12 met zijn fiets op de Helweg reed, werd hij aangereden m:een sportauto. De man werd met tingen en hersenletsel naar het emisch ziekenhuis overgebracht, puiten levensgevaar. BURG Tijdens de maandaga- gehouden openbare vergadering le stichting 'Het Waterbos' werd de bouw van het zwembad rhands aan te besteden. Voorzit- t De Mooy verwacht dat over vier de aanbesteding rond zal zijn. »estuur hoopt nog op het afko- van een subsidie van het minis- van CRM. j roken werd nog over de plannen le Tennisclub om het bestuur in Waterbos onder te brengen. Dit thans overwogen. iTGEEST Door een nog onbe- e oorzaak, waarschijnlijk korts! ui - vloog zondag dn de Kempenaer- t een auto dn brand. Het hoog i dende vuur bezorgde de omwo- a en nabij de hoek De Kampenaer- t-Spa arga renstraa t angstige ogen- rten. De spoedig ter plaatse aanwe- t brandweer wist het vuur snel ti ter te worden. Persoonlijke onge- e n deden zich niet voor. De auto, iportwagen, brandde totaal uit. DEN20 mei 267 kisten tarbot en 1.243 kisten kabeljauw. 2 kisten kool- p 22 kisten schelvis 641 kisten wijting, kisten schol. 146 kisten schar. 749 makreel, 211 kisten diverse, 20.550 kg i per kilogram; heilbot 8.51, tarbot |i .02. gr. Vong 6 09-5.89. gr. m. tong 8.11- tl m tong 8.16-7.88. tong I 8 98-8.46, II 0 .50; zalm 10.17 8.50. kg; r. poon I 94-76. II 53-43. III 35-25; 2. tongschar 124-102, tarbot 268-89. 175-62. kabeljauw 1 102-82. II 100-80, III IV 96-74, V 92-73. schelvis 1 98-86, II III 100-72, IV 75-71. schol I 67-52, II III 75-51. IV 55-31, wijting III 75-47, IV koolvis III en IV 45-40; makreel I 37- 23 40-17.60 III 17.60: schar 45-17.50. 9-17. steenbolk 67-46; bot 13.00. poont- 7.00-7.50. MMINGEN VAX MAANDAG 37 sche- Zesentwintig Katwijkers: KW 4 11.400. 500. 51 20.800 55 31.700 80 9.700 87 113 II.900: 121 12.200: 132 7.800; 145 149 17.200: 150 14.G00: 152 14 400: 174 185 18.300: 187 9.7O0: 189 23.000: 194 195 15.200: 206 10.700: 211 18 280; 214 215 18.500: 217 7.400: 221 13.900 226 SCH 117 11.400 236 12.500: 1JM 18 20 9.10O: 44 20.700: 154 28.300 211 VD 6 4.000 UK 189 22.600 WR 45 7.700 S9 8 600. VEXIXGEX 20 mei. Visserijberichten nmingen trawlers: SCH 5 21.920. SCH 60 SCH 250 19.220 nmingen kustvissers: SCH 173 16.260, 54 48.2 00, KW 137 12.200. ïgen per kg.: Tong g 6,75-6,50. tong 1-7,97. tong km 7.87-8,20. tong I 8.35- tong II 7.18-7.48, tarbot I 7.40-8.10. II 5.90-6.20. tarbot III 4.80-5.20. tarbot 90-4.30. griet I 3.55-4.50. griet II 1.80- 40 kg: schol gm 57-73. schol m 61-78. kl 48-60. wijting geslr 66-80, rode poon •115. rode poon II 50-70. schar 19-24. 'auw m 97 118. kabeljauw I 90-104. auw II 86-96, kabeljauw III 93-96, makreel 20-40. 100 kg: kabeljauw gr 270-305 "ar- 205 kisten kabeljauw. 270 kisten 150 wijting. 40 schar. 90 makreel. 60 sen. 11.250 kg tong en tarbot achte aanvoer voor dinsdag: ca 5 kust- 'Goed gezien, Boerenpartij lijst 10'... LEIDEN 'We werken niet met programma, dat hebben we niet, we beoordelen gewoon de pimten, die B en W ons voorschotelden; de partijen houden zich toch niet aan hun programma's.' Zo bekijkt de lieer C. Koppen liet, lijsttrekker van de Boerenpartij, of zoals de partij officieel gere gistreerd staat lijst 10. De heer Koppen, een gemoedelijke 65-plusser, heeft een beetje datzelfde ongecompliceerde maar soms ook cynische als landelijke Boerenleider Koekoek. Hij vindt, dat je maar niet teveel met beloftes en mooie woorden moet komen. Wel is het zijns inziens belangrijk misdeelde groepen zoals de kleine middenstanders beter aan hun trekken te laten komen. Koppen wenst geen politieke vijanden te ma ken. Hij is een actief man. Ook al heeft liij de leeftijd, waarop je rustig van je pensioen kan gaan genie ten, iiij kan het werken niet laten. Op het ogenblik werkt hij als technisch assistent bij het Diacones- senliuis. Daarvoor werkte hij als technisch ambtenaar bij 't ministerie van Defensie in de funktie van keurmeester van liet materiaal en voor 1957 had hij een koeltechnisch bureau in Soerabaja. Hoe schat hij zijn kansen bij de komende raadsverkiezingen? 'Een zetel zie ik wel zitten; het is jam mer dat we een naamloze lijst hebben. Dat kwam, doordat we ons te laat lieten registreren. Ik dacht, dat de registratie voor de Provinciale verkiezingen ook voor de gemeenteraadsverkiezingen gold.' De Boerenpartij probeert dit propa gandistisch euvel goed te maken met stemaffiohes, waarop te lezen zal staan: 'Goed gezien, de Boeren partij lijst tien'. Lijsttrekker Kop pen verwacht, dat veel mensen uit onbehagen over indertijd nieuwe partijtjes als de Kabouters en over de politieke in het algemeen zich weer tot de Boerenpartij zullen wen den. U bent nu vier jaar uit de raad, vindt u, dat er de laatste vier jaar veel is veranderd? 'Ja, Techts is weer in de minderheid gekomen. Vier jaar geleden had rechts een stem meer. Verder, is er in de vorige raadsperiode meer uit gekomen zoals de Groenoordhal, sporthallen en de besluiten tot wo ningbouw in de Merenwijk'. Wat er de afgelopen raadsperiode is ge beurd beschouwt 'boer' Koppen als een uitvloeisel van de vorige rads periode. Wat vindt u van de woningbouwpo- Litiek in Leiden? 'Ik ben sterk voor renovatie van oude woningen, Renovatie werkt door naar verschillende kanten; je houdt de huren laag en je verbetert tegelijk de hele woonomgeving. Ver plaatsing van bewoners van oude wijken naar nieuwbouwwijken is gen succes, de mensen vinden hun oude wijk veel gezelliger'. Voor de akties tegen de hoge huren in de Merenwijk heeft de heer Kop pen begrip. Maar hij vindt wel, dat de mensen het van tevoren konden weten, toen ze er introkken. Vooral met het oog op de laagbetaalden pleit Koppen voor renovatie. Middenstanders De kleine middenstanders vormen overigens de groep, waarop de Boe renpartij het meest let. Die krijgen veel te weinig kansen. De gemeente houdt naar de mening van Koppen te weinig rekening met hun belan gen. En dan wijst hij de twee grote nieuwe supermarkten, die omlangs op het Bevrijdingsplein in Zuid West zijn geopen'. 'Waarom moes ten er twee van die grote zaken naast elkaar komen? De oorspronke lijke opzet van het plan bestond in de bouw van één grote verkoopruim te voor kleine middenstanders, die dan gezamenlijk die ruimte, waar nr. Albert Heyn en De Gruyter staan, zouden gebruiken. Het vesti gingsbeleid van de gemeente heeft hier gefaald ten nadele van de klei ne middenstanders'. ADVERTENTIE Voor handhaving van een krachtige winkelstand en een goed bereikbare bin nenstad KVP CHU ARP CHR. DEM. APPÈL NOORDWIJK Op een politieke bijeenkomst van het CDA meende wethouder Van Duijn dat deze nieuwe politieke combinatie aanslaat, ook in Noordwijk. Het CDA is voorstander van overleg en samenwer king in de politiek. Het verwerpt het zoeken naar het conflict. Het raadslid Alkemade laakte de per- soonsverheelijking die men in andere groeperingen aantreft. Het CDA wil in een eerlijke propaganda verwijzen naar het hele team kandidaten. De bewerking van WD-lijsttrekker Jan sen 'Wij hebben de beste kandidaten bovenaan gezet' noemde Alkemade bijzonder aanmatigend. Ook vindt Koppen, dat de gemeente voorzichtiger moet zijn met het af sluiten van winkelstraten en dan noemt hij de afsluiting van de Steenstraat. Hoe ziet u het wegenbeleid van de gemeente, bijvoorbeeld de aanleg van de Trekvlietweg? 'Daar ben ik tegen. Die nieuwe grote wegen brengen met zich, dat de mensen de stad voorbij rijden, en dat is niet gunstig voor de midden stand.' Dat lijsttrekker Koppen ook gespitst is op belangen van de middenstan ders wordt opeens veel begrijpelij ker als we vernemen, dat hij drie nijvere dochters heeft, d-ie gezamen lijk een klein drukkerijtje voor on der meer familiedrukwerk drijven. Hij spreekt met enige trots over dit staaltje van ondernemingsgeest. Maar hij weet daardoor waarschijn lijk des te beter waar hij het over heeft als hij zegt, dat demiddenstan- ders de groep vormen, die het meest in de verdrukking zit. Op onze vraag of hij vindt, dat er voor de werkende jongeren genoeg wordt gedaan antwoordt hij: 'Daar wordt wel voor gebouwd maar dat verwatert op den duur. Kijk maar naar die flatjes voor alleenstaanden aan de ChurchiHlaan, daar wonen nu kleine gezinnen. Overigens~vindt hij, dat zoveel mogelijk mensen moeten proberen een eigen huisje te kopen. 'Als je een huisje met hypo theek koopt, dan betaal je per maand nog minder dan de huur voor al die dure flats'. Aan het slot van ons gesprek vragen we Koppen nog wat hij nu de groot ste blunder vond in de gemeentepo litiek uit de tijd. dat hij in de raad zat 'Dat was het schouwburgprojekt, dat alleen al aan plannenmakerij van de architekten kapitalen kostte'. En nieuwe schouwburg voor Lei den vindt Koppen onzinnig, wei is hij blij met de restauratie van de oude. Ten aanzien van het college meende Alkemade, dat een college moet wor den gevormd, dat de grootst mogelij ke zekerheid biedt om een eensgezind en krachtig beleid te voeren. Over de hoofdpunten van dat beleid in de komende vier jaren zullen, meer dan vroeger, goede afspraken moeten wor den gemaakt. Ten slotte legde de heer Alkemade een indrukwekkende lijst van zaken over, die in de afgelopen periode tot stand zijn gekomen. Bij de gelegenheid tot het stellen van vragen, kwam een veelheid van onder werpen aan de orde. Op een vraag of het gemeentebestuur weigerde geld beschikbaar te stellen voor verbou wing van r.k. scholen als de plannen niet voldeden aan d? wensen van het gemeentebestuur, ging wethouder Van NOORDWIJK De Noordwijkse Sportvereniging heeft bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen het bouwplan Huis ter Duin. Hoofd bezwaar betreft de bouwhoogte en het massale karakter van de bebouwing. B. en W. merkten daartegenover op, dat met dit bouwplan ten opzichte van de bebouwingsmogelijkheden van het bestemmingsplan aanmerkelijk gas wordt teruggenomen. Ook bestaat de bouwmassa niet uit een eenvormi ge steenklomp. Het bouwplan is geva rieerd in opbouw, fcowel wat de hoog te aangaat als in het verloop van de gevels. B. en W. vinden het ook uit stedebouwkundig oogpunt verant woord. Mede gezien de overige kwali teiten van het plan, waarbij het ge meentebestuur vooral het oog heeft, op de omvangrijke hotel- en congres accommodatie, blijft het van oordeel dat dit plan in het belang van de badplaats gerealiseerd moet worden. De sportvereniging vreest ook, dat door de nieuwbouw het bezoek aan haar tennisbanen belangrijk zal terug lopen. Dit komt B. en W. 'uitermate onwaarschijnlijk' voor. Ten aanzien van het bezwaar dat een gevolg van de nieuwbouw een sterk verminderde lichtsterkte boven de tennisbanen zal zijn, merken B. en W. op, dat uit de schaduwtekeningen van het complex blijkt, dat vrijwel de hele dag de schaduw op eigen terrein zal liggen. Leeuwen uitvoerig in. Er is geen sprake van, dat de gemeente weigert geld te voteren. Het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs kan met elk plan komen en als het vol doet aan de wettelijke eisen en de inspecteur van het onderwijs akkoord gaat, stelt de gemeente geld disponi bel, verklaarde de wethouder. Het aantal klassen van zo'n school is een zaak van het schoolbestuur. Maar het moet wel met plannen komen, aldus de wethouder van onderwijs. Geïnformeerd' werd naar liet stand punt van het CDA aangaande de over last, die men in de Hoofdstraat en omgeving ondervindt van de aanwe zigheid van bar-dancings. Wethouder Van Leeuwen zei dat het CDA niets voelt voor een verlenging van de sluitingstijden voor de bar-dancings. De bestaande tijdstippen van sluiting worden gehandhaafd. Alleen beraadt het gemeentebestuur zich over de vraag of de snackbars, die een half uur, respectievelijk een uur langer open mogen zijn, gelijk met de bar- dancings dienen te worden gesloten. Omtrent de toekomstige woningbouw, deelde Van Duyn mee, dat men in de Grashoek ongeveer 9 hectare zal kun nen bebouwen, hetgeen neerkomt op 400 koningen. Van de provincie is een toezegging gekomen voor het op bescheiden schaal bouwen in het mid dengebied en verder hoopt men bin nen afzienbare tijd te gaan bouwen in het saneringsgebied Vreewijk. Hier is plaats voor ongeveer 75 huizen. In de verre toekomst heeft men het oog op gronden ten zuiden van de Beeklaan. Jarenlang laten leeg staan. Dat is woningroof. Als zo een woning ge kraakt wordt, wordt de eigenaar een klein onrecht aangedaan tegenover een veel groter onrecht, namelijk dat een woning, omwille van een paar centen aan de woningvoorraad wordt onttrokken'. Van Rooijen (D'66)' vestigde de aan dacht op dc talrijke vernielingen en diefstallen bij leeestaande woningen. Een bron van ergernis vond hij. Me juffrouw Kappeijne van de Copello verkondigde nog eens het VVD-stand- punt in deze: kraken is een onrecht matige handeling, een willekeur die het gemeentelijk woningbeleid door kruist Terugkomend op de opmerkingen van Waal, zei wethouder Ham nog. dat hij er niets voor voelde om ten behoeve van een particuliere eigenaar een wet telijke procedure tegen het kraken op gang te brengen. 'Daar heeft hij zelf de middelen voor*, zo zei hij. WOENSDAG 22 MEI Antonius-clubhuis Lange Mare. 8 uur: CDA- bijeenkomst. t.g.v. aanstaande verkiezingen, forumavond met wethouders Ham en Kret en raaddeden mevr. Kerling en de heer Ver boom. Dijkstraat 2a. 10 to 11 uur: spreexuur «oc raadsvrouw. Gerecht 10. 4.30 tot 6 uur: spreekuur aoc raadsvrouw. DONDERDAG 23 MEI Doelenkazerne (bij Noordeindei tussen 11 en 14 uur: start puzzelrlt ten bate van Terre des Hommes (hulp aan kinderen in noodV Op hetzelfde terrein: 11 tot 19 uur braderie voor Terre des Hommes. Doel van organisa tie 1 voedingsdagverblijf in een sloppenwuk van Djakarta (projekt geadopteerd door de werkgroep Leiden e.o.l. 2 Hulp aan Ethio pië. 3. inrichting poliocentrum In Congo. Valkenburg: herdenking gevallenen voorma lig 4 R.I., 10 uur samenkomst In herv. kerk sprs.: legeraalmoezenier J. G. Jonker en ds D Veldkamp Den Haag. medewerking van Advendo Stadhuis. 6 lot 8 uur: spreekuur soc. raads vrouw. VRIJDAG 24 MEI Bovenzaal Bevrijdingskerk Montgomery, straat. 7 tot 9.30 uur: ruilclub Boshuis. Vestestraat 40. 8 30 uur: Imperium met 'Keer-omme'. ZATERDAG 23 31 El Repetitielokaal Maria Gijzensteeg. 3 tot 5 uur: receptie t.g.v. 25-jarig bestaan van Kath. Leidse Harmoniekapel. Den Burcht. 2.30 uur: voorstelling Krent en Bol. kinder-straatthealer. vestestraat 30. 8 30 uur: Imperium met 'Keer-omme'. NOORDWIJK Het bestuur van het bejaardencentrum Groot Hoogwaak heeft plannen doen ontwerpen voor de bouw van 32 eenpersoons-Dejaar- denwoningen bij het centrum. B. en W. zeggen in een voorstel aan de gemeenteraad, dat aan dergelijke klei ne huisjes een grote behoefte bestaat, zeker als in noodgevallen kan worden teruggevallen op het apparaat van het nabijgelegen verzorgingshuis. Nu wor den in veel gevallen tweepersoons- bejaardenwoningen al door één be jaarde bewoond. De woningen zijn in vier blokken van acht geprojecteerd op de open grond aan de westkant van het complex, tussen de verzorgingsweg en de Northgodreef. Het terrein werd eer tijds gezien als voortzetting van het grote parkeerterrein aan het Want- veld. Aan nog meer parkeerplaatsen bestaat in de directe omgeving beJial- ve op topseizoendagen, weinig behoef te. B. en W. hebben geen bezwaar tegen een bestemmingswijziging. Het bestuur van Groot Hoogwaak wil zo snel mogelijk met de bouw van de woningen beginnen. VALKENBURG In een vraagge sprek ter gelegenheid van de verkie zingen heeft weth. J. van der Meij verklaard, dat het stopliggen van de woningbouw ter plaatse op het ogen blik de belangrijkste zaak is, die in Valkenburg aan de orde is. Er zijn ongeveer 100 woningzoekenden. Het gemeentebestuur voert in deze om standigheden uiteraard een strak toe wijzingsbeleid. Het plan Boonrak is van de baan. Er zal in Valkenburg nooit een situatie ontstaan waarin op vrij grote schaal gebouwd kan worden, of er zou iets bijzonders moeten gebeuren, bijv. de opheffing van het vliegveld, wat nu nog niet te voorzien is. Tegen het plan 't Joght 1972 zijn enkele bezwa ren ingediend en op de goedkeuring voor nog eens 21 bejaard en woningen wordt nog gewacht. In het plan 't Joght 1972 zou plaats zijn voor 180 woningen en een openbaar gebouw. Hoogstwaarschijnlijk wordt nog dit jaar begonnen met de bouw van het zwembad in Rijnsburg. Hierin zal Valkenburg met 10.000 per jaar deelnemen. Enkele personen hebben een onderzoek ingesteld naar de mo gelijkheid om een sportzaal bij het Dorpshuis te bouwen. De wethouder toonde zich een voorstander van bouw in eigen dorp als dat financieel haal baar is. Saneringsplan voor Bloeddam Noordwijk NOORDWIJK Nu het sanerings plan Vreewijk zijn uitvoeringsfase nadert, menen B. en W., dat een tweede saneringsplan moet worden voorbereid. Enige tijd geleden zijn door de dienst Gemeentewerken in samenwerking met de provinciale di- rektie van de Volkshuisvesting en de bouwnijverheid kaarten van de beide dorpskernen vervaardigd, waarop de kwaliteit van de bebouwing staat aan gegeven. Uit deze kaarten blijkt, dat de bebouwing langs een gedeelte van de Abraham van Rooyenstraat, in de volksmond genoemd de Bloeddam, even slecht van kwaliteit is "als in Vreewijk. B. en W. willen nu een kernplan doen vervaardigen voor het gebied dat wordt omsloten door de Abraham van Rooyenstraat, de Maar ten Kruitstraat en de Hoqfdstraat. NOORDWIJK B. en W. hebben de raad meegedeeld, dat in het 'beneden- gebied' van het plan Duinpark in totaal 425 woningen zullen worden ge bouwd, waarvan er nu 133 zijn vol tooid, t.w. 82 woningwet en 51 premie- koop. In totaal zijn in aanbouw 126 woningen tw 38 woningwet, 8 premie- huur, 30 koop en 50 premie koop. Daarna worden nog gebouwd, 75 wo ningwet, 51 premie koop en 39 koop. In het 'bovengebied' van het plan Duinpark komen in totaal 104 wonin gen. Twee zijn al voltooid. Voor 13 van de 16 woningen op de indivueel uit te geven percelen is een bouwver gunning verleend en 3 woningen zijn nu in aanbouw. Daarnaast is bouwver gunning verleend voor 11 en 14 wo ningen. Van bouwbedrijf De Raad komt nog een aanvrage voor 61 wo ningen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 3