betere NIET VEEL UILAKKEN LEIDEN' CDA-program beoogt voortzetting beleid Naar betere leefsituatie gehandicapten [evrouw Dorrepaal, weidse Wekcentrale: Woning van overledene aan krakers toegewezen VERLOVINGSRINGEN v. d. WATER Inbrakenserie in Oude Wetering 25 jaar gemeentedienst Molencruise Familieberichten Agenda Leiden De ruimste keuze. De beste merken. Blijvende service. Gratis graveren, desgewenst handgravure. De KONING der VERLOVINGSRINGEN. Haarlemmerstraat 181. flops'-KWVRTET VRME'VG 10 VI'I 1974S'l'iADEN REGIO LEIDrN Geslaagd: Hand ex N 1 W en N de heer R ZeiLstra Leiden. Kand ex G 2 en N de heren H Salomons, Zwolle en R M van Heeringcn Leiden, Kand ex B 4 W en N MeJ F Verlcleij Leiden. Doet ex Natuurkunde de heren R J Boel Lelden en J E Bosschleter Lelden. Doet ex geologie de heren W A Winter Leiden en E V van Put Rijswijk en J H van Rut Rijswijk, Doet ex famacie de heren R Furst Den Haag. F Samuels Brusse Lelden en M Th P J Voesten Leiden. Doet ex biologie MeJ A M M Burgers Lelden. Doet ex Godgeleerdheid de heer J van Rossum Voorburg. OUDE WETERING In de nacht van woensdag op donderdag werd in Oude Wetering op zeven plaatsen in gebroken: bij slagerij Adema, melk handel Senne, A. Hogenboom. rijwiel handelaar P. Weber. sigarenwinkel Van Yperen, bakkerij Van Rijn en slijterij Warmerdam. In totaal werd voor 10.000 aan geld buitgemaakt. LEIDEN Van een bouwterrein aan de Jan Luykenstraat is in de nacht van dinsdag op woensdag voor een bedrag van 4200 gulden aan kraanka bels en koper gestolen. ADVERTENTIE evrouw Dorrepaal: 'Zelf heb ik wekker, dat is trouwens goed- 0per dan een wekcentrale Jan Hoekema In een wtnigtal huizen in Leiden begint de dag tussen gjj alf zes en half acht als volgt: de telefoon gaat, een vriendelijke zegt: 'Goedemorgen, U spreekt met de Leidse Wekcen- g tale, het is nuEn dan volgt een tijdstip waarop veel mensen Jgin bed zullen liggen. De gewekte persoon zegt meestal vrien- lijk 'dank U wel, tot morgen', en dan kan de routine van de weer beginnen. Wie is de persoon achter de stem van de wek- tijdje geleden las ik een verhaal een mevrouw in Den Haag, die korte tijd heel wat klanten voor wekcentrale gekregen had. Nou, wist toch niet zo goed wat ik met mijn tijd aanmoest, ik ben toen maar begonnen. Twee- in de week een advertentie, en ook nog regelmatig. Daama begon lekker te lopen'. Aldus mevrouw M. Dorrepaal, huisvrouw, en wo- aan de Lange Mare, in een met fraai uitzicht niemand ziet mij, is hier prachtig, alleen mammer 3 O ctob er-op tocht niet voorbij- Op de tafel het centrale in voer de bezigheden van me- Dorrepaal: de telefoon. Daar- lai ast de in fraai goud gevattte klap- de telefoonnummers. neb nu achttien vaste klanten, en stuk of tien die van tijd tot tijd moeten worden. Die bellen avond tevoren op. D'r zit een bij, iemand van de veiling dat soort mensen'. De achttien lorf raste'- belt mevrouw Dorrepaal tussen lf zes en half acht. 'Gelukkig slaap heel licht, ik word meestal uit wakker, maar ik heb altijd wel wekker, dat is trouwens goedko- dan een wekcentrale. Of ik me eens verslapen heb? Nou, een was ik zo ziek, ik had die nacht niet geslapen, toen heb ik het Een hele vriendelij- die ik zelf had moeten toen uit zichzelf op om 'ragen of er iets aan de hand was', haar klanten zit vooral veel on derwijzend personeel. 'Dat zijn aardi ge mensen, daar heb ik nog wel vaak een praatje mee, maar dat zijn bijna de enigen'. Mevrouw Dorrepaal be schrijft met enige dierbaarheid haar klanten, hoewel ze van sommigen al leen de namen weet. Aan de andere kant blijken de personen toch wel te gaan leven: 'Mijn eerste klanten wa ren een echtpaar van een coffeshop in de Rembrandtstraat, zij moest om kwart voor zes op, hij om half acht. Hij slaapt licht, zij niet'. Brandende vraag: waarom kopen die mensen geen wekker? 'Ja dat lijkt me op den duur toch wel goedkoper, bij mij betalen ze 3,50 in de week, voor vijf keer, want in het weekend werk ik niet. We moeten toch uit kunnen met de boot. mijn man en ik'. Gekreun Misschien- moeten- we het antwoord zoeken in de vriendelijke, maar tege lijk krachtige manier van wekken van mevrouw Dorrepaal. 'Als het moet laat ik de telefoon drie keer achter elkaar gaan, maar dat komt niet zo vaak voor. De meesten pakken 'm wel snel. op'. Zijn de mensen nu erg humeurig zo 's ochtends heel vroeg? 'Het is gek, maar daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Je hoort soms wat kreunen de geluiden en een nors 'dank u wel', en soms moet je een paar keer flink hard zeggen: bent u wakker, kom, wees nou wakker, maar meestal gaat het heel vlot. Vooral de studenten, co- assistenten op het ziekenhuis, zijn erg beleefd'. Is achttien klanten niet wat weinig voor Leiden? 'Ik heb ze cok buiten Leiden, maar wel in de lokale zone. anders kost het teveel tikken, ik moet er nog wat aan overhouden. Maar u moet goed begrijpen, het is nu eigen lijk geen seizoen. Tegen de winter, als het tot acht uur donker is, komt de grote toeloop. Ik zou best meer klan ten kunnen gebruiken, maar dat komt nog wel. Het lijkt ook wel of er in Leiden niet zoveel luilakken zijn'. Hoe houdt mevrouw Dorrepaal dit toch wel harde leven vol (kwart over vijf op, en soms nog vroeger, 'tegen speciale tarieven')? 'Ik heb schijnbaar weinig slaap nodig, alleen 's middags doe ik wel eens een tukje. Ik ben meteen goed wakker 's ochtends. Ik heb nooit zin om te blijven liggen. 'Grapje' Als ik wakker ben, dan ben ik wak ker. Doezelen, daar hou ik niet van, dat geeft me een kriebelig gevoel. Dat gaf vroeger al heel wat problemen met familie enzo, die wilden altijd doorslapen, bijvoorbeeld op vakantie. Ik wou het liefst om half zes gaan sporten'. Zijn er wel eens hele rare dingen voorgevallen in de telefoonpraktijk? Vanmiddag eerste paal voor Mytyl-dagverblijf in Leiderdorp LEIDEN B. en IV. van Leiden hebben besloten de woning lloge Morsweg 135 toe te wijzen aan het gezin, dat dit huis twee weken gele den kraakte onmiddellijk nadat de vorige bewoonster, de 79-jarige alleen staande mevrouw Zwaan, was overle den. Directeur Dekker van het gemeentelij ke Bureau Huisvesting vertelde ons gisteren dat achteraf is gebleken, dat er zware medische en sociale indica ties zijn geweest voor deze stap. De man van het 'kraakgezin', de 28-jarige werkloze blocmhandelaar Ed van Tol, heeft vorig 'jaar zijn driekamerflatje aan de Hoflaan (waar hij met zijn gezin woonde) verlaten, omdat hij er naar zijn zeggen 'compleet gek van werd'. Daarop kraakte hij een woning aan de Oude Rijn (evenals het pand aan de Hoge Morsweg eigendom van de Gemeentelijke Woning Stichting), dat al eerder gekraakt was door vijf jongelui. Vier ervan wist hij te verja gen, een tegensputterende vijfde be landde in het water van de Oude Rijn. Het bleef echter zijn vurige wens om met zijn gezin bij zijn moeder in de straat (Hoge Morsweg) te wonen, vandaar de recente kraakac- tie. Directeur Dekker van het Bureau 'Laatste strohalm' Huisvesting verklaarde gisteren, dat de heer Van Tol de woning ook gekregen zou hebben, ais hij deze niet had gekraakt. Al drie, vier maanden had hij zich beklaagd bij het bureau, maar bij gebrek aan woningmaat- schappelijk werkers bleek het Huis vesting niet mogelijk om in de pro blematiek van deze 'cliënt' te duiken. Dekker: 'In Amsterdam hadden ze destijds 25 man voor het woningmaat- sehappelijk werk beschikbaar. Wij hebben op dit moment niemand. Maar gelukkig wordt nu voorgesteld om voorlopig met een afdeling van 3 man te beginnen. Ik wil het kraken zeker niet verdedigen- het blijft zonder meer afkeuringswaardig- maar er zijn een aantal mensen die uit echte socia le nood een woning kraken. Andere mensen stonden trouwens ook op het punt om dat huis te kraken'. Kraaknota Hij is overigens wel blij met de nieuwe kraaknota, die maandag of de week daarop door de raad zal worden behandeld. Wordt die aangenomen, dan zal het in de toekomst mogelijk zijn om elk kraakgeval apart te beoor delen. Is er geen medisch-sociale indi catie. dan kan onmiddellijk tot ont ruiming worden overgegaan. Dekker: 'Men heeft al lang gemerkt dal er aan het kraken nauwelijks iets gebeurt. Het publiek denkt: er gebeurt toch niets. Met die nieuwe kraaknota in de hand kunnen we gaan optreden. Maar daarin is ingebouwd het onderkennen van het probleem waarom men tot een dergelijke stap is overgegaan'. Op onze vraag of er met deze toewij zing geen groot precedent is gescha pen, zegt hijr'Ten opzichte van alles meen ik van niet. Woonruimte is een dermate belangrijk iets voor mensen, dat zo tot zo'n stap overgaan. Voor de heer Van Tol was het een laatste strohalm'. 'Méér dan verzameling voornemens en beloftes' Van een onzer verslaggevers LEIDEN Het CDA wil de kiezer ook laten oordelen op grond van de prestatie van het college van B. en W. in de afgelopen raadsperiode. Dat is de strekking van de inleiding in het 'Leidse CDA Verkie zingsprogramma 19741978', dat vandaag uitkomt. voorzieningen voor 'Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat ze grappig willen zijn en een nummer opgeven dat ze zomaar uit het telefoonboek genomen is. Laatst nog ik contro leer alle nummers altijd had ik een mevrouw van 81 uit Oegstgeest. Ik vroeg of ze inderdaad gewekt wilde worden. Ze zei: ben je gek, maar ik ben blij dat u belt. Ze had het namelijk aan haar hart, zei ze, en ze was bang dat er rtiët haar kinderen iets gebeurd zou zijn, als er zo vroeg gebeld werd'. De toekomst. 'Ik ga wel met vakantie, hoor. Veertien dagen, dan zijn die onderwijzers ook vrij, en de meeste anderen ook wel. Ik wil er wel een paar jaar mee doorgaan, ik hoop dat ze mij aanbèvelen, en het aan elkaar doorgeven. Ik vind het zelf wel fijn, je hebt zoveel meer tijd voor jezelf. Ik ben nog nooit zo vroeg klaar geweest met het huis als deze maan den, en ik heb al twee truien gebreid. Het is nu wat slapjes, met al dat vroege licht, maar ze komen wei weer, hoor. Mijn man had er eerst helemaal geen vertrouwen in. maar die ziet het nu wel zitten. Mijn tele foonnummer? Ja, nog steeds 49397'. 'Ons verkiezingsprogramma is meer verbetering dan een verzameling van voornemens bejaarden, en beloftes. Het beoogt de voortzet ting van een beleid dat KVP, AR en CHU de afgelopen vier jaar hebben gevoerd op basis van een gemeen schappelijk programma', aldus het CDA. dat ook duidelijk zegt de ver antwoordelijkheid voor dat beleid voor een groot deel te willen dragen. Na een summiere passage over de 'Daden '70-'74' (waarin onder meer gewezen wordt op de inspanningen om de woningnood te lenigen) gaat het CDA over tot het Beleid '74-'78. Als meer principiële uitgangspunten kiest het voor het streven naar parti cipatie, een verwerping van de polari satie ('gedachte van de harmonie'), en een verzet tegen de ondermijning van de democratie ('tegen actiegroepen die geweld en andere onwettige maat regelen aanvaardbaar achten om hun belangen bij voorrang zeker te stel len')'. Maar concreter is het besef 'dat in grijpende financiële verbeteringen voor de gemeente niet in het ver schiet liggen'. Vandaar de noodzaak tot 'geleidelijke veranderingen die vaak zullen neerkomen op verschui vingen in de gemeentelijke uitgaven'. Wat wél in de komende vier jaar binnen de huidige financiële ruimte kan, legt het CDA neer in een pro gramma, dat tien punten vooral be klemtoont. Bij het onderwerp wonen: zo snel mogelijk 1000 wooneenheden voor werkende jongeren met lage inko mens, en verlaging van de leeftijd bij urgentieverklaringen voor woningzoe kenden. Bij de renovatie en rehabili tatie stelt het CDA een streefgetal InSprclcll' van 800 woningen per jaar. Voorts moet zowel het eigen woningbezit ge stimuleerd worden, als de huisvesting voor alleenstaanden, onvolledige ge zinnen en ingezetenen met lage inko mens. Veel nadruk krijgen de uitbreiding en Welvaart en welzijn De andere hoofdonderwerpen zijn welvaart en welzijn. Voor het CDA moet de binnenstad goed bereikbaar blijven voor iedereen, dit in verband met de handhaving van een krachtige winkelstand. Krotopruiming en nieuwbouw moeten het wonen in de binnenstad bevorderen. Het gebied Hcrengracht-Zijlsingel en de Camp moeten prioriteit krijgen. Anderzijds moet het aantal fietsroutes en speel straten uitgebreid worden. De voorkeur, die ook bij het CDA voor het openbaar vervoer wordt uit gesproken, moet er wel een zijn, 'voorzover het een bruikbaar alterna tief kan zijn voor andere vormen van vervoer". De cityring dient verder vol tooid te worden, en er moeten enkele parkeergarages komen. Ander onderdeel bij 'welvaart': een bredere werkgelegenheid, met nadruk op arbeidsintensieve bedrijven, kanto ren veredelingsindustrie en ambachte lijke bedrijven. De milieubescher- mingseisen moeten geleidelijk worden erhoogd. v Wat. de welzijnsvoorzieningen betreft: hier pleit het CDA voor een nieuw overdekt zwembad, een sport- en re creatienota voor de meest noodzakelij ke voorzieningen en een gelijkwaardi ge positie van studenten en niet- studenten. Gelijkwaardigheid van openbaar en bijzonder onderwijs, en een bijzondere aandacht voor achter gebleven groepen vormen de kern van de onderwijsparagraaf. Ten slotte het bestuur. Goede voor lichting en overzichtelijkheid van het bestuur zijn CDA-wensen, die gekop peld zijn aan onder meer 'het over dragen van deelbelangen door dé ge meenteraad aan functionele raden en wijkraden'. Openbaarheid, inspraak en medeverantwoordelijkheid vormen ook voor het CDA streefpunten bij het opstellen en uitvoeren van plan nen. Meer beleidsnota's en tussentijd se rapportage over de uitvoering wor den van B. en W. verwacht. Maar het meest intersssant is toch de zinsnede uit het hoofdstuk gemeente bestuur: 'Een goed werkend gemeen tebestuur eist dat de wethouders uit dc bekwaamtste leden van de gemeen teraad worden gekozen. Het is onge wenst dat een fractie, die op basis van evenredigheid in het college ver tegenwoordigd kan zijn en een be kwaam lid voor dat college kan leve ren, daartoe niet in staat zou worden gesteld'. Tot zover het CDA. dat met 'een sluitende begroting en een versterkt kostenbesef 'de problemen in de ko mende jaren te lijf wil gaan. LEIDEN Op20 mei zal de heer C. C. Stijger 25 jaar in gemeentedienst zijn. De heer Stijger trad op 20 mei 1949 in dienst van gemeentewerken als opperman bij de afdeling Riolerin gen. Thans is hij chauffeur. Ter gele genheid van zijn jubileum houdt de heer Stijger op deze dag 's middags van 4,30 tot 5.30 uur een receptie in de kantine van het stadhuis. LEIDEN Tergelegenheid van de Nationale Molendag houdt de rederij Slingerlandt met het salonschip Jolan- da. op verzoek van de VW, op zater dag 11 mei om 2 uur een molencrui se. beginnende bij de Spanjaardsbrug. De duur is twee en een half uur. Er wordt langs twaalf molens gevaren. overleden, Pleter Spijker, 80. Bernbardkade 23 Leiden. Begrafenis in stille. Ilubertus de Groot. 8!. Oude Rijnzlctatweg 10 Oegstgeest, Uitvaartdienst zaterdag 11 mei 11 uur in St Willcbrorduskerk Oegstgeest, waarnaa begrafenis. Johannes van den Berg, 70. Juüanalaan 34 Katwijk. Uitvaartdienst maandag 10 unr in parochiekerk Johannes de Doper Ie Katwijk aan den Rijn. waarna begrafenis. Academische examens Deze tekening toont hoe het toekomstige My ty I-dagver blijf er uit komt te zien. Van een onzer verslaggevers LEIDERDORP Vanmiddag zal drs. E. L. de Voogt, hoofd van het pro vinciaal bureau van Zuid-Holland van CRM, de eerste paal slaan voor de bouw van het eerste nieuwbouw Mytyldagverblijf in Nederland. Een Mytyl-dagverblijf is een dagver blijf voor lichamelijk gehandicapten, die overdag van 9 tot half 5 persoons vorming en 'n training krijgen die beoogt de ontwikkelingsmogelijkheden van de gehandicapten te activeren en/of op peil te houden en de con tactmogelijkheden te bevorderen om een zinvol bestaan in deze samenle ving mogelijk te maken. 'sMiddags om half 5 gaan de deelnemers in de leeftijd van 19 tot 26 jaar meestal weer naar hun ei gen h uis. In de doelstelling van het dagverblijf staan begrippen onafhankelijk, z elfredzaam- heid. e igen i nitiatief, keuzemogelijk heid e n p ersoonlijke 1 evensstijl c en- traal. Het gaat erom mogelijkheden te bie den tot zelfverwerkelijking in de vorm van taakgerichte aktivitciten (verantwoodelijkheid dragen, het ma ken van iets )en recreatieve aktivitei- ten zoals het leren genieten en het uitbreiden van expressiemogclijkhe- den en bewegingsmoglijkheden (sport.) Via vorming en bijscholing (bv. een cursus kantoor-assistente )is het mo gelijk de kennis van de gehandicapte to v ergroten. Gedacht wordt aan dc volgende programma-onderdelen: han den- en routinematige arbeid (overi gens niet produktief, koken en bak ken, sport en spel. expressievormen, belangstellingsprojekten. hobbys en paramedische behandeling. Het is de bedoeling, dat de meeste deelnemers na verloop van tijd doorstromen naar een zo normaal mogelijk leven in de maatschappij. Het gaat erom, dat de mesten in de toekomst in aangepaste woon- en werkvormen in een zo nor maal mogelijke leefsituatie terecht ko men. De programmering moet dan ook tijdens het vormingsproces al een zo goed mogelijke zelfstandige deelna me van de gehandicapte toelaten, dwz. waar mogelijk moet zijn eigen keuze mede bepaltend zijn voor de gang van zaken. Dit bevordert de zelfstandig heid later in een 'normaale' situatie. Een gemeenschapsruimte in het nieu we gebouw, die daarin centraal komt te liggen, zal de deelnemers gelegen heid kunnen geven te leren contacten te leggen met anderen. Er is ook een telefoonbox aanwezig om contacten met de buitenwereld te vergemakke lijken. Bij het vormingsproces wordt gewerkt met groepjes van 8 tot 10 mensen. Bij elke groep behoren twee vaste bege leiders. Er is een gezamenlijke groep- stijd (begin van de dag, eten, vrije tijd) en een tijd voor activiteiten waarbij de groep uiteen kan vallen naar gelang de keuzo van de activitei ten. Voor de 30 a 40 deelnemers, waarvoor capaciteit is, zijn vier groepsleidsters en vier assistent-groepsleidsters be schikbaar; verder vier huishoudelijke assistentes en een part-tim onder- houdman. Het is de bedoeling voor elke vier deelnemers een leidster be schikbaar te hebben. Voorts zal or nog 10 uur per week een psycholoog werkzaam zijn, vier uur per week een arts, acht uur een logopediste, 16 uur een arbeidstherapeut, 8 uur een fysio therapeut, 16 uur een orthopedagoog en 6 uur een miiziekpedagoog. Tens lotte zal een psychiater consultatief aan het dagverblijf zijn verbonden. Het gebouw aan de Hoogmadeseweg wordt door Bik en Brcedeveld uit Leiden gebouwd voor de aanneemsom van 1.735.399 incl. een gedeeltelijke inventaris. Het gehele gebouw zal drempelvrij zijn en de deuren en gangen zullen aangepast zijn aan de voorwaarden van de Nederlandse Ver eniging Revalidatie. Bij de opzet van de nieuwbouw hebben de ouders van de lichamelijk gehandicapten en de gehandicapten zelf inspraak gehad in de bouw en de inrichting. Dc leerlin gen, die extren zijn, zullen met speci aal aangepaste vervoermiddelen van huis worden gehaald en gebracht. hei ÏIJDAG 10 MEI aethuys. Vrouwenkerkkoorsteeg 8 uur: we- Wier Kret in gesprek met Udo de Haes 1,1 de Stichting Milieubeheer. I p >:derkerk Lammenschansweg 8 15 uur. uit- jeV ®r'nS Leids Kamerkoor. tenzaal Bevrijdingskerk, Montgomerystraat #-3o uur nam: ruilclub Boshuis. n<£ 'stestraat 40. 8.30 chr. toneelgroep Imperi- ike! 11 meI 'Keer-omme'. Iroi. Lyceum Oegstgeest 8.15 Litteris Sa- "m met 'Cactusbloem'. Sï )TERDAG 11 MEI jtonius-clubhuis. Mare 8.15 toneelver. Tot l«rs Genoegen met 'Een man van 43'. stestraat 40, 8.30 chr. toneelgroep imperi- i met 'Keer-omme'. CSTGEEST. Terrein Oud-Poelgeest. 2 uur uonale St. JorismarSen. 6 uur prtj-ultrei- '?n WS I\ LEIDEN TOT 16 MEI: 1o: 'Jesus Christ Superstar', dag. 14.30. en 21.15 uur. zo 14.30. 16.15, 19 en 21.15 'PïpUlon' 18 jr. UJden zie Studio, f: 'De Kanonnen van Naverone' 14 jr. 14 00 en 20.00 uur. —era: 'De val van Rome' 14 jr. Elke a ond ;o 00 cn do. vr ma en di 11.00. Kin- matinee. 'Circus op stelten' a.l. \vo en za 0 uur en zo 14.00 en 16.15 uur. N'achtv. M-23.30 uur 'Performance' 18 jr. - «i?on: 'Dr ZJlvago' II Jr. Elke avond >nd ",0 uur en ma. di, do en vr 14.00 uur Kin- pnutince: '101 Dalmatlërs' van Walt Dis- *o. za en zo 14.30 en 16.30 uur. j' 'Huisvrouwenrapport' 18 jr dag. 14.30. •W en 21.15 uur. :ekÉE\si AP TIIEKEX REGIO LEIDEN: >R1 'avond-, nacht- en zondagstteinst van de n j Wheken in de regio Leiden wordt waarge- omen van vrijdag 10-17 mei door de apo* Kok. Rapenburg 9 Lelden, de apotheek an Breest Smallenbucg te Leiderdorp. Te- lns op zaterdag tol 1 uur door de Oegst- £sler apotheek. Wilhelmtnapark 8 Oegst-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 3