B. en W. van Voorhout ontkennen elk verzuim tbcA\hwïde£iaeh! Marktberichten Bij zo'n 35.000 km per jaar kost een Mercedes Diesel minder dan een benzinewagen van rond 12 mille. ju Bomen gekapt voor nieuwe school Veemarkt Leiden Visserij berichten Eengezinsbouw Rijnsoever kan spoedig beginnen Engelkes aanvoerder PCC Zoeterwoude Musical niet in de Geref. kerk Ds.W.van Bruggen naar Hillegom Ds. Sasse deed intrede in herv. gemeente O.geest Gymlokaal in Oegstgeest TROUW/KWARTET DINSDAG 9 APRIL 1974 STAD EN" REGIO B.V. L.I.A.M., Leiden, Vondellaan 45, tel. 01710- 69303 - Rijnsburg, Rijnsburgerweg 132, tel. 01718- 73141 ROOYAKKERS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V., Oegstgeest, Leidse Straatweg 1. tel. 01710- 52643/4. korfc-nïom.c-uït-3c-:re/:I< k ori -n i m) v»s -li rfc-3 e kort-nicuir.'ï-uit-ae-Hisio kort-Tiiouur.-Dit-ae-'ïCirlfl kort-meu un-nü-Hc-TXïKÏi "1 o J Wi ;on LISSE Het bestuur van de Verei ging tot het verstrekken van lag onderwijs op Geref. Grondslag hee de gemeente medewerking gevraaj voor de uitbreiding van zijn scho door het beschikbaar stellen van ei lokaal van de voormalige openbai leg. school Herweg 253. De school t< 235 leerlingen met 7 leerkrachten, moet rekening worden gehouden ra een leerlingenbestand van 260, LET OP HET AANTAL AANM1 DINGEN PER 1 augustus. Dan ra IK een achtste leerkracht worden aang» trokken. De school bestaat nu uitT" leslokalen en 1 handarbeid- en ovt blijflokaal. De inspectie stemt in de vestiging van een dépendance. LISSE Woensdag 10 april om uur komt de gemeenteraad bijeen. de agenda: geëdiging nieuw raadsl subsidie Gezinsverzorging, aankopfLj van grond, v'rkoop van grond, mei werking scholen, overeenkomst bou gjj plan 10 woningen Vuursteeglaan. LISSE B. en W. stellen de meenteraad voor, aan de Stichti Maatschappelijke Dienstverlening lenstreek over 1972 een aanvulle gemeentelijk subsidie toe te kenn tot een bedrag van 13.656. LISSE Om de woningbouw in I se voortgang te doen hebben, probei het gemeentebestuur gronden aan kopen in het plan Meerenburgh, t sen Oranjelaan, Hereweg, Nieuwsl Ringvaart en Sportlaan. Met de gri deigenaren W. C. Straathof en me M. D. Nieuwenhuis-Oudijn hebben besprekingen voor aankoop al tot goed resultaat geleid. In dit nieu gebied gaan 1500 mensen wonen. KATWIJK AAN DEN RIJN V dag 12 april, 's middags om drie u is er in het verpleeghuis 'De Wilbi een protestantse kerkdienst, waa ds. D. H. Elderman, voorgaat. AARLANDERVEEN De toneelv enigi gDe Plankenridders voerde het Dorpshuis de klucht 'Een eei me heer uit Sanghai' op. Het talri; publiek, heeft veel plezier aan d klucht beleefd. De rollen werden voortreffelijke wijze onder regie de heer J. C. de Bruijn, vertolkt. A het eind van de avond deelde voor ter G. Angenent nog mee, dat ZSukke' in de maand mei weer wo opgevoerd. AARLANDERVEEN Donderdag april om 7 uur neemt de heer Hi noot, als jeugdleider van de L.S een jeugdexamen af, voor het pi nendiploma van de Kon. Ned. Sch; Bond. Aan dit examen doen 40 kin ren mee, in de leeftijdsgroepen vai tot 15 jaar. Dit examen dat voor eerst in de Rijnstreek wordt geh den, wordt georganiseerd door jeugdcommissie van de schaakc 'He Springende Paard'. Plaats: in zaal der Geref. Kerk. AARLANDERVEEN Tweede Pa dag (15 april) houdt de K.P.J, a Aarlandrvene-Ter Aar, afstanden 2 en 5 km. De route voert langs Molenviergang. De deelnemers k nen zich laten inschrijven, 2e pi 's morgens vanaf half twaalf, in Dorpshuis van Aarlanderveen. Dj vindt na afloop ook de prijsuitreikj plaats. LISSE Woensdag 10 april om 2 uur zal burgemeester Berends in zaal van het Dienstencentrum aan Eikenlaan voor alle bejaarden Lisse een causerie over Lisse houd verlucht met kleurendia's. De di zullen zowel een indruk geven oud-Lisse als van de gemeente in dl tijd. VOORHOUT Donderdag 18 i om 8 uur komt de gemeenteraad een. Agenda: verkoop grond in pl Spoorlaan aan H. D. Moomen, dele tie verhuur van het gymnastieklok aan de Boerhaavestraat, voorbereidi bestemmingsplan voor grond aan Ai Rijnsburgerweg, aankoop door WK' mond en Voorhout van een peK^ huisvuilwagen, schooladvies- en be leidingsdienst. KATWIJK AAN ZEE Het opha van huisvuil is als volgt geregeld: ar vrijdagwijk van 12 april wordt d derdag 11 april, de maandagwijk Vji 15 april wordt dinsdag 16 april. es] KATWIJK AAN ZEE Woensdag(p april wordt in de Oude Kerk ïr< passie-zangavond gehouden. Het tinj ma is: 'Alle leed hebt Gij gedragen'on KATWIJK AAN ZEE CCP-1 m voor de komende gemeenteraadsvQ kiezingen: 1 drs. Van Raalte (ARP) e.f H J Grimbergen (KVP). 3 J J T mermans (CHU), 4 N Parlevl'®- (ARP), 5 J P Dijkstra (ARP). Op april zal in het gebouw Irene 1 program nader worden bekek f1 Raadsleden zullen dan een toelicht geven. JJJ TER AAR De leden van de ,a2 Kiesvereniging hebben de definitie, kandidatenlijst voor de gemee%a raadsverkiezingen vastgesteld. Hiefe komen in volgorde de namen v<ou van J. van Harten, M Heijns, an Marskamp, H Schouten, Mevrouw ee Rietveld-Verbeek en D Kapteijn. ir. de bespreking van de samenwerki pri met andere partijen sprak de verga er] ring uit dat het bestuur overleg g ;aj plegen met de besuren van CHU er KVP, om in de oekomst, zo mogel nc' te komen tot een C.D.A. In het ee staur werdén gekozen E. J. Marskaqtai en W Rodenburg. TER AAR De Ter Aarse IJscljMi en de IJsvereniging Roelofarendsve Je Oude Wetering organiseren op Tw tu de Paasdag een fietsprestatietocht. 1 pn ze toch van ca. 45 km. voert alngs plassen. Sart ussen 9 en 14 uur. HILLEGOM Voor de gemeenf" raadsverkiezing heeft de Combina Christelijke Partijen (CCP) -Hillegi de volgende kandidatenlijst samen steld: 1W F van Dam, 2 C Smits, 3 C van der Kamp, 4 C M Manshande Fr Out, 6 W B van Houten, 7 G Hoekstra, 8 Jej E J Snellenberg, 9 J Dirkzwager, 10 S Lemmers, 11 Me C B van Beurden-Ackermans, 12 Clay, 13 drs W L Benard, 14 J Stokman, 15 M JJ A de Noronha, Mevrouw A KSmit-den Boer, 17 Both, 18 M P J de Beer, 19 E Sanders, 20 P A van Zuylen. nummers 2, 7, 13, 16 en 20 zijn AI kandidaten: de nummers 3, 9, 12 17 zijn CHU-kandidaten en de nrs. j 4. 5, 6. 8. 11, 14, 15 18 en 19 zi KVP-kandidaten. Mercedes Diesel Klasse als geen ander Aanschaffingsprijs of kilometerprijs De aanschaffingsprijs van een Mercedes Diesel is niet laag. Maar verkijkt u zich niet: als u met een Mercedes-Benz 200 D zo'n 35.000 km per jaar rijdt bent u per kilo meter goedkoper uit dan met een benzinewagen van zo'n 12.000,- of meer. Afschrijving en renteverlies meegerekend. 30% meer kilometers Een Mercedes dieselmotor haalt uit elke liter brandstof ongeveer 30% meer kilo meters. Dat versterkt nog eens het voordeel van de lage brandstofprijs. Hóge inruilwaarde Als u uw Mercedes over een paar jaar weer verkoopt zal de nieuwe gegadigde er nog een aanzienlijk bedrag voor moeten en willen neertellen. Want bij verkpop krijgt hij er ook weer veel voor terug. Een Mercedes Diesel heeft nu eenmaal een enorme lange levensduur, dus vermindert maar weinig in waarde. Als u zo'n 35.000 km per jaar rijdt, in een benzinewagen van 12 mille of meer, wordt het dan geen tijd dat u zich de veiligheid, de degelijk heid en het komfort van een Mercedes Diesel gaat veroor loven? Voor minder geld. VOORHOUT Bij het verlenen van de vergunning voor de bouw van de rk technische school op een ter rein aan de overkant van de Leidsevaart was het B. en W. bekend, dat een deel van de houtopstand zou moeten verdwijnen. De wet laat echter niet toe. bij een bouwvergunning voorwaarden te stellen ten aan zien van bestaande of gewenste beplantingen. Dit hebben B. en W. geantwoord op vragen van het gemeenteraadslid War- menhoven. Het is tevens een ant woord op de actie van 33 bewoners tegen het rooien van bomen voor de nieuwe technische school, waarvan de eerste paal vorige week door staatsse cretaris Schaefer is geheid. In een brief van de directeu vam de Katholieke Technische School hebben B. en W. gelezen, dat het mogelijk is door een aanplanting de gehele school uit het gezicht te doen verdwijnen, met uitzondering van de aula, die iets hoger gelegen is. Bij het overleg dat B. en W. met het schoolbestuur over deze zaak hebben gehad, is bovendien gebleken dat in de goedgekeurde be groting voor de stichting van deze school een bedrag is opgenomen voor het aanbrengen van beplantingen en plantsoenen na gereedkomen van de bouw. Het bestuur van de KT.S. is bereid de nog aanwezige houtopstand te handhaven, voorzover het gebruik van de 6chool dit toelaat Bij het overleg is meegedeeld, dat voor de noodzake lijke wegenaanleg op het terrein geen bomen zullen worden verwijderd. Geen bezwaar In april 1969 heeft het schoolbestuur het plan voor de bouw van een school ingediend. Dit plan was evenwel niet in overeenstemming met de toemlaige bestemming van de grond, waarop het schoolbestuur wenste te bouwen. Daarom werd in april 1969 toepassing gegeven aan artikel 20 van de Weder- opbouwwet. In het kader van deze procedure werd via publikaties in een drietal streekbladen gelegenheid gege ven tegen het plan bezwaar in te dienen; bezwaren zijn echter niet in gekomen. Daarna hebben Gedeputeer de Staten de voorgenomen bestem mingswijziging, waardoor de bouw van de school mogelijk zou worden, goedgekeurd. Uiteraard hebben de tegenwoordige bewoners van 'Schoonoord' hiervan geen kennis kunnen nemen, omdat deze bewoners zich eerst na mei 1970 in Voorhout hebben kunnen vestigen. Evenwel woonden zij wel in Voorhout toen de raad op 18 januari 1973 het bestemmingsplan 'Dorp' vaststelde, welk plan mede omvat het terrein waarop thans de school zal worden gebouwd. Vooraf is een ieder via publikaties in dag- en weekbladen in de gelegenheid gesteld tegen het ont- werp-plan bezwaren in te dienen. Ten aanzien van de bestemming van het terrein, te weten 'openbare en bijzondere doeleinden', waaronder o.ra. gerekend moeten worden gebou wen, alsmede speelterrein, parkeerter rein en tuin ten behoeve van het onderwijs, zijn geen bezwaren inge diend. Nadien heeft het plan weder om één maand ter visie gelegen. De bestemming van het gebied werd tens lotte, evenals in 1969, door Gedepu teerde Staten goedgekeurd bij hun besluit van 19 september 1973. Het is mogelijk, dat geen der onderte kenaren van de brief op de hoogte was met de bouwplannen van deze school, maar dat kan nimmer een gevolg zijn van enige tekortkoming of nalatigheid van het gemeentebestuur. Aldus B. en W. Andere mentaliteit De oppervlakte van de houtopstand op het bouwterrein van de K.T.S. was pirn. 8.000 m2 groot; hiervan is plm. 1.500 m2 of plm. 20 pet. gekapt ten behoeve van de te bouwen school. In de afgelopen twee jaren is in Voor hout een oppervlakte beplant, die bij na 14 maal groter is dan hetgeen voor de school moest verdwijnen. (ADVERTENTIE) LEIDEN S april. Op de markt van maandag werden totaal aangevoerd 2975 dieren gespecificeerd als volgt: slachtrunde- ren 1496. varkens 203. schapen of lammeren 1128, welde- zulgl&mmeren 148. Prijsnoteringen slachtvee. Slachtrunderen •tieren le Kwal van 5.70 tot 6.10 per kg geslacht gewicht; 2e kwal. 5.40-5.55. vaarzen le kwaJ. 5.70-6.15. 2e kwal. 5 00-5.50. koelen le kwal. 5.15-5.65. 2e kwal. 4.70-5.05, 3e kwal 4.40-4.60. worstkoeien 4.40-4.55. Slechtvarkens: le kwaliteit van 2.48-2 50 per kg lerend g gfa kwal. 2.40-2 Slachtzeugen: van 2.00-2.20, zware varkens van 2.30-2.40 per kg levend gewicht. Gebnrifcsvee: schapen van 140 tot 200 p. st.. lammeren 160-235, fok 1 175-240. Fok 2 275-950. Slachtrunderen; aanvoer groot, handel rede lijk, prijzen Iets lager. Varkens: aanvoer normaal, handel stug. prij zen lager. Schapen of lammeren; aanvoer groot, handel rustig, prijzen stabiel. LEIDEN Maandag 8 april groente- en fruitveiling: appelen 34-51, andijvie 168-172. snijbonen 640-700. kroten gekookt 70. rode *~»l 38. postelein 138-158. prei 79-85. rabar- 54-58. spinazie 25-37. stoofsla 51-62. 1.46-1.62. bloemkool 8 206-2.10. 10 170. kom kommers AAA 89-92. A Sl-85. B 77-78. C 73- 78. D 63-67. E 55-57. sla licht 15-21. zwaar 28-34. peterselie 28-30. raapstelen 34-35. ra dijs 21-28. selderij 18-22. paprika-s 52-53 per ROELOFARENDSVEEN Bloemenveiling: Anjers 17-32, rozen garnette. carina, merce- 21-27, carol, zorina, spanisch sun 19-21. sonia 38-49. llona. baccara 54-70, alstroeme- ria 29-54. lelies 60-70. gerbera's 23-33 p. st., tulpen 40-100, idem leliebloemige 83-160. idem gemengd 1,25-1.60, tulpen een blad gesneden 16-40. narcissen 50-85. idem zonder blad 17-46. chrysanten Jaarrond 2.40-2.75. K123 75.600. KW127 5.760, KW132 10.900. KW 145 24.200. KW149 14.400. KW150 12.400, KW152 12 600, W167 16 900. KW174 14.600. K175 29,300. K198 6.500. KW185 23.000. KW 187 1 4.900, KW189 27.700, KW195 15.200. KW197 8.800. KW206 9 100. KW215 11.100, KW217 9.500. W221 19.800. K226 28.600. SCH117 15.900. SCH173 800, SCH256 14.800. R45 8 300, WR57 24.900. UM29 22.600. IJM30 22.900, IJM1S4 19.200. IJM211 6.300. Spanvissers: KW33 en KW180 1 9.900, IJM207 en IJM209 18.300. Prijzen per 1 kg. In guldens: tarbot 10.04 9.74, grote tong 5.615.46, grootmiddel tong 8.66—8.42, kleinmtddel tong 9.36—8.82, tong I 11.32—10.11, tong II 11.06—9.99. .heilbot Aan de maandagmarkt werden te IJmuldcn aangevoerd: 24.600 kg tong. 163 kisten tarbot en griet. 3.101 kisten kabeljauw, 2.481 kisten kool vis, 61 kisten schelvis. 713 kisten wijting. 3.533 kisten schol. 235 kisten schar. 56 kisten makreel. 331 kisten varia. Besommingen: KW4 11.500, KW25 23.<00. KW29 18.400, KW44 63.100, KW51 19.700. KW 55 24.100, KW80 11.800, KW87 12.100. K88 26.900. KW113 11.800, KW121 9.620. 10.308.52. Per 40 kg. in guldens: Schelvis 1 en 2 108. schelvis 3 134114, schelvis 4 90 83. wijting 3 75—50, wiJUng 4 7313, schar 57—21, bot 10. wolf 1 61. wolf 2 59. steenbolk 5440. schartong 67—33, schol l 5617, schol 2 67—60. schol 3 77—64. schol 4 73—45, kabeljauw 1 108—71. kabeljauw 2 94—73, kabeljauw 3 84—74, kabeljauw 4 72— 63. kabeljauw 5 6151, koolvis 1 en 2 55 41. koolvis 3 4842. koolvis 4 46—39, tarbot 358—224, griet 238—74, tongschar 126—104. leng 69—60, lommen 65—57, poontjes 16. krab 5415. makreel 51.2022, makreel 2 32—17.60, kuit 57—28. haal 82—67. WOUBRUGGE Ds. Van Bleek te Delfzijl, voorheen geref. predikant al hier, heeft een benoemorig aangeno men tot schoolpastor aan het chr. lyceum te Almelo, dit met ingang van 1 augusus. KATWIJK Vrijdagavond werd in de zaal bij de Pniëlkeok de jaarverga dering gehouden van de woningbouw vereniging 'De Brittenburg'. In zijn openingswoord herinnerde voorzitter H haasnoot aan het feitl dat de 84 bejaarden woningen aan de Hoomeslaan gereed zijn gekomen en voor een gedeelte reeds zijn bewoond. In het nieuwe gebied Rijnsoever zal men spoedig beginnen met de bouw van 134 eengezinswoningen; deze week zullen de voorbereidingen gereed ko men. De huren van deze huizen zul len betaalbaar zijn. In totaal beheert het bestuur nu voor een waarde van 30,5 miljoen gulden. Besloten werd de heer C. J. van Resteren als administrateur in vaste dienst te benoemen. Het bezit bedraagt 979 woningen, vier winkels en 231 garages. Het ledental is 1010. Het gemeenschappelijke groen wordt door eigen tuinlieden onder houden. Nog steeds blijkt dat niet alle bewoners prijs stellen op net groen rond hun flat. Na een uitgebreide discussie werden de beide aftredende bestuursleden, de heren L. Guijt en J. C. van Klinken herkozen. Te elfder ure was door een aantal vooral jongere leden mevrouw De Nooyer-Martens aanbevolen. De voorzitter deelde mee, dat alleen zij, die lid van de vereniging zijn, in aanmerking kunnen komen voor een bestuursfunctie. In de discussie die daarop volgde stonden vooral tegeno ver eLkaar de voorzitter en het PvdA- raadslid D. van Duyn. Het bestuur wenste niet af te wijken van de statuten. De heer L. van der Snoek werd herkozen als commissaris. Goedgekeurd werd de aankoop van Kerk moet gemeenschap in beweging zijn NIEUWKOOP Op Palmzondag be- groetten de gereformeerde kerken van Nieuwkoop en Woerdense Verlaat hun nieuwe predikant in de persoon van ds. G. P. Nooteboom, die, na bevestigd te zijn door ds. B. J. Aal- ders uit Geldrop zijn intrede deed. Ds. Nooteboom heeft 16 jaar als zen dingspredikant op Midden-Java ge werkt. De nieuwe predikant preekte over Hebreeën 13 13. Hij zei dat wij ons vandaag moeten bepalen bij de naam en gemeenschap van Christus als een strijdende kerk tegen omgeloof en bijgeloof maar ook als een lijdende kerk. Wij zoeken Christus zo vaak op een verkeerde plaats. We moeten niet in de prachti ge tempel zijn maar op Golgotha, de plaats van lijden cn schande. Wij moeten een gemeenschap in beweging zijn, die geen risicoloos bestaan zoekt en zich niet vastklampt aan eigen zekerheid maar met Christus op weg is in de liefde van Christus. Na de prediking spraken enkele aan wezigen woorden van welkom onder wie de heer Gouma, die namens de andere plaatselijke kerken ds. Noote boom verwelkomde. Hij vroeg de me dewerking van de nieuwe predikant in het streven van de gezamenlijke kerken naar oecumene. In de middag werd ds. Nooteboom bevestigd in de gereformeerde kerk van Woerdense Verlaat grond in Rijnsoever, het aangaan van leningen en aanvaarding van rijks voorschotten voor de bouw van 134 woningen. ZOETERWOUDE De leden van de Prot.-Christ. Combinatie hebben bij de grostlststemming van de kandida ten voor de gemeenteraadsverkiezin gen het advies van het bestuur niet voetstoots overgenomen. Wel bleef de heer Engelkes op de eersfe plaats maar de rest van de volgorde werd nogal gewijzigd. N. Minekus uit de Burg. Slicherstraat die op de vierde plaats stond steeg naar de tweede. De uitslag werd: 1. A. G. Engelkes, 2. N. Minekus, 3. J. Vos; 4. Ir. A. J. Hobbes; 5. B. W Beskers; 6 M. G. v. Kampen; 7. W. D Delfos; 8 M. M. Leome. De PCC komt met de KVP uit met een CDA-lijst. De KVP-leden waren reeds eerder gerangschikt. De totale CDA-lijst gaat er nu als volgt uitzien: 1. P. v. Rijn; 2. A. G. Engelkes; 3. P. de Jong; 4. mevr. E. Plantinga-van Heerde; 5. R. Hogenelst; 6. N. Minekus; 7. drs. P. van Son; 8. A. v. d. Heijden; 9. A. Duindam; 10 J. Vos; 11. mevr A Broekhuis-Elder- shorst; 12 dr. A. J. Hobbes; 13. B. W. Beskers; 14. M. G. v. Kampen; 15. W D Delfos; 16. M. M Leune KVP en PCC- bezetten in de huidige raad 9 van de 13 zetels. SASSENHEIM In de nacht van vrijdag op zaterdag werden enkele glas-in-loodramen van de Pancratius- kerk vernield. Van een muurtje was een aantal stenen losgewerkt, waar mee de ramen werden ingegooid. De schade wordt geschat op circa 3000 gulden. KATWIJK Op de laatstgehouden ledenvergadering van de woningbouw vereniging De Brittenburg heeft de heer J. C. de Krijger ervoor gepleit, dat de door het bestuur voorgestelde bouw van een buitentrap bij de be jaardenwoningen aan de Hoornselaan niet zal worden bekostigd uit gelden van de stichting De Brittenburg. Deze stichting beoogt een sociaal doel. Het bestuur zal daarom voor dit doel een lening sluiten. KATWIJK In verband met het opheffen van de longkliniek en het geringe aantal belangstellenden heb ben de kerkeraden van de herv. ge meente en de geref. kerk besloten, de kerkdiensten in het Zeehospitium met ingang van heden te beëindigen. De kerkeraden blijven wel de ontwikke ling in het Zeehos volgen. KATWIJK AAN ZEE Dinsdag 9 april wordt voor bejaarden een paas- wijding gehouden in De Hoeksteen, 's middags en 's avonds. Ds. L. Boer heeft de leiding. Het evangelisatie zangkoor verleent medewerking. BENTHUIZEN Na besprekingen tussen de besturen van Arbeidersbe lang en de Partij van de Arbeid is besloten tot samenwerking voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op de derde plaats van de kandidaten lijst van de Partij van de Arbeid Benthuizen is voor Arbeidersbelang P. Kreft geplaatst. De gecombineerde lijst is nu als volgt: 1. Seijbel, 2. Boonstra, 3. Kreft, 4. Van Weizen, 5. Roggeveen, 6. Wiersma, 7. Lauret, 8. Van Mierlo. RIJNSBURG Woensdagavond 10 april treden er 9 zangkoren op in de Maranthakerk te Riinsburg. Dit gaat uit van de Chr. Bohd van Zang- en Oratoriumverenigingen afdeling Lei den. De uitvoering begint om 8 uur. SASSENHEIM Vanmiddag zal in het gemeentehuis van 4 uur tot half 6 een openbare receptie worden gehou den tergelegenheid van het 40-jarig jublieum van de directeur van Ge meentewerken, de heer G. Schram. Van 1.45 tot 4 uur zal men het jubileum in besloten kring vieren. TER AAR Op een ledenvergade ring van de Kaholieke Volkspartij afdeling Ter Aar is P. J. van Rijn gekozen als lijstaanvoerder van de K.V.P. in Ter Aar. De lijst is: 1 P J van Rijn, 2 C M van Emmerik, 3 P J Uyttewaal, 4 C van de Hoorn, 5 J Fransen, 6 mevrouw L A Mank-Oos- terveer, 7 Mevrouw M M van der Jagt-Hoogervorst, 8 Th A Hijdra, Mevrouw Versluis-Waseelman, 10 P S Hoogervorst. NIEUWKOOP Blijkens de aankon digingen zou woensdagavond een uit voering worden gegeven van de be kende musical 'Jesus Christ Super star' (door het Michaelkoor uit De Bilt) in de Gereformeerde kerk van Nieuwkoop. Het moderamen van de Gereformeerde kerk heeft echter zijn goedkeuring onthouden aan een uit voering in dit kerkgebouw. De musi cal zal nu woensdagavond in de R.K. kerk worden uitgevoerd. HILLEGOM Palmzondag bracht goed nieuws voor de Hei-vormde Ge meente. In de morgendienst deelde ds. H. L. Boonstra de gemeente mee, dat ds. W. van Bruggen uit Arnhem het beroep heeft "angenomen. Met zijn komst in de nazomer van 1974 wordt de vakature ds. J. Bronsgeest (die 4 januari 1973 overleed) vervuld. Ds. Van Bruggen werd in '31 geboren en werd in 1956 kandidaat. Twee jaar later werd hij predikant te Boven- smilde waarna hij in 1962 naar de hervormde gemeente van Gorinchem ging. In 1967 werd hij in Arnhem bevestigd. De familie Van Bruggen bestaat uit vijf gezinsleden. OEGSTGEEST Zondagavond deed ds. H. O. Sasse, gekomen uit Delft, intrede in de hervormde gemeente van Oegstgeest, als opvolger van ds. Irik, na in dezelfde dienst (in de Pauluskerk) bevestigd te zijn door zijn plaatselijke collega, ds. Verdonk. Ds. Sasse preekte over Filippenzen 2 vers 5: 'Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was'. De predikant zei, dat prediker en gemeente eensgezind dienen te zijn. Er komen weieens spanningen voor, die we niet moeten willen ontvluch ten, maar de saamhorigheid is een gegeven. Christus is de weg van de ontsidiging gedaan. De eensgezindheid moeten wij door die van de Messias laten stempelen. De tekst betekent gewoon: laat je niet spannen voor he karreje van dez eof gene; ga de weg die je moet gaan. Wat moet blijven is die enige gerichtheid; daarop moeten wij elkaar aanspreken. Na de dienst was er in het gebouw van de Zendingshogeschool gelegen heid ds. en mevrouw Sasse te begroe ten. LEIDEN De Goede Vrijdagdienst van de Geref. Gemeente in Nederland wordt woensdagavond om 7.30 gehou den in de Koningskerk. Dit is een leesdienst, zoals gewoonlijk. mmm Blue denim shirt jacket voor mannen die modebewust het voorjaar in slappen. 100% Katoen. Deze aktiviteiten kenmerken, aldus B. en W.. duidelijk een andere mentali teit bij het gemeentebestuur dan adressanten in hun brief proberen te suggereren. Het standpunt van het gemeentebestuur over leefmilieu, mi lieuhygiëne, bomen en planten is blijkbaar toch ruimer en genuanceer der dan zijn hebben vermoed. Als het gaat om de realisering van een goedgekeurde bestemming is voor het verwijderen van houtopstanden geen enkele toestemming, ook niet van Staatsbosbeheer, vereist; Staats bosbeheer behoefde dus niet op de hoogte te worden gesteld en het ge meentebestuur heeft ten aanzien hier van geen enkel verzuim gepleegd. Het bestemmingsplan is basis voor de toe komstige ontwikkeling en het gemeen tebestuur is verantwoordelijk voor een goede en juiste nalveing van de voorschriften. Als daarbij een aantal bomen om welke reden dan ook moet worden verwijderd, dan betreuren B. en W. dat, maar geen enkele instantie kan dit verhinderen. OEGSTGEEST Op vrijdag 19 april om 3 uur zal het nieüwe gymnastieklokaal aan de Kamferfoelielaan in Oegst geest worden geopend.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 4