Wat bleef, en wat verdween... Protest van Marokkanen tegen praktijken huisbaas Ds. G. C. Post nam afscheid van hervormde gemeente 'Geen getuigenis zonder Stilstaan op bruggen mag niet meer in Rijnsburg Tentoonstelling 'Leiden, industriestad' laat duidelijke verplaatsing zien Werner Haas solist 3 bij Residentie-Orkest Subsidienota in raad Hillegom Nieuwe Leidse Courant 'Pand' aan Steenschuur levert 3.000,-op Halve ton voor actie dorpskerk Ds. Hemstede bevestigd Widdenstandsbeurs een persoonlijke band' in Leythenrode Haasnoot opnieuw lijsttrekker PvdA Informatiecentrum kabeltelevisie in Katwijk Christen-Democraten in Nieuwveen Voorschoterweg spoedig vernieuwd Felle brand bij Warmonds bedrijf Feestelijke dienst in hervormde kerk van Eiland De Kaag Veel stemming bij Lenteklokjes TROUW/KW AlRTET MiAiAiMIMG 18 MAART 1974 STAD en REGIO L3 van een onzer verslaggers LEIDEN Leiden, Industiestad. Zo heet de tentoonstelling, die de Ge meentelijke Archiefdienst over het wel en wee van de Leidse industrie heeft opgesteld en die vanaf vandaag te bezichtigen is in het gebouw van de archiefdienst aan de Boisotkade. Nu dus een keer niet het universitai re karakter van Leiden op de voor grond, zoals zo vaak bij tentoonstel lingen maar de basis van de Leidse samenleving van oudsher, de indus trie. Op de tentoonstelling wordt een historisch overzicht gegeven van de voornaamste Leidse industrietakken sedert de middeleeuwen. In die tijd werkten er duizenden arbeiders in de textielindustrie. De Leidse textielpro- dukten maakten de stad bekend tot ver over de landsgrenzen, waardoor zij ook veel werkkrachten van buite naf aantrok, getuige ook de vele Fran se namen van Leidenaars (zie het telefoonboek. Opmerkelijk is het feit, dat er de laatste eeuw een sterke verschuiving plaats vond naar de me taalindustrie, waarin thans verreweg de meeste Leidse arbeiders werkzaam zijn. Verschuiving Op de tentoonstelling is deze ver- I schuiving duidelijk in kaart gebracht. ConS6T\/6n I Behalve aan de textiel- en metaalin dustrie wordt er aandacht besteed aan de in Leiden aanwezige voedings- en genotmiddelenindustrie, de bouwnij verheid en de grafische industrie. Een kaart op de tentoonstelling toont dui delijk de geografische verplaatsing van de meeste Leidse industrieën van de binnenstad (waar nu) bijvoorbeeld nog de imposante meelfabriek naar de randen van de stad (zoals het gebied bij de Rooseveltstraat Uit de archie ven, bibliotheek en prentenverzame- lingen is een aardig beeld gevormd van de opkomst, ontwikkeling en het verdwijnen respectievelijk voortbe staan van de Leidse industrieën. Men kan er tot de conklusie komen, dat er in de loop der tijd en vooral de laatste jaren heel wat .industieeën uit Leiden zijn verdwenen, zoals de grote katoenfabriek aan de Herengracht, waar de arbeidstoestanden in het ver leden niet al te best waren, 's Och tends vroeg kon men de kinderen op klompen al voorbij horen komen, ver telde ons een oude man, die de fa briek nog i n vol bedrijf had meege maakt De kinderen maakten er lange arbeidstijden en werkten op klompen, omdat de vloeren in de fabriek kon- stant nat waren van het vocht Op de tentoonstelling prijkt een portret van de heer Driessen, een direkteur van de fabriek? - t 'I LEIDEN Met een Frans program- ma besloot het Residentie Orkest f o-l.v. Willem van Otterloo zijn con- certserie in de Stadsgehoorzaal. Uitge- w voerd werden twee van de drie Noc- tumes van Debussy (de derde verviel bij ontstentenis van een vrouwen- fl koor), Ravels Pianoconcert in G. en a de Symphonie in d van Cesar Franck. Reeds aan het begin bleek, dat Van Otterloo zich meer aan dé fijnzinnige dan aan de uitbundige kant had opge- <1 steld; zo viel Nuages een veel genuan- ceerdere interpretatie ten deel dan de a veel uitgelatenere Feres. In dezelfde trant voortmusicerend maakte Van t Otterloo merkwaardigerwijze het Ada- e$gio tot het hoogtepunt van Ravels ir( concert; Werner Haas, de zeer briljan- ia ge, doch tevens wat oppervlakkige ïS pianist, paste zich bij deze visie min e of meer aan, doch kon niet verhinde ren, dat zijn veel forsere opzet van de hoekdelen niet in evenwicht lag met ■•het begeleidende orkest. Ravel heeft hier ironie gepaard aan modernisme; hij betrekt de jazz welbewust als nieuw element in het Presto en naar mijn mening verwachtte hij van de pianist dan ook een speelse aanpak. Inmiddels kon men van het virtuoze spel van Werner Haas zeker genieten, i wanneer men bereid was toucher en 'aj techniek te laten prevaleren. w0Het was zeker niet de eerste keer dat hejVan Otterloo Francks bekende symfo- Cbnie hier ten gehore bracht, en zijn jjopvatting liet zich dus wel raden; ha duidelijk geprofileerd, met zeer scher- »d^pe contrasten, van pianissimo tot een 've daverend forte, soms met sterk wisse- lai lende tempi en enorme climaxen, zo- de romantiek hier een goede kans kreeg. Al mocht men wat bezwaren koesteren tegen de geweldige geluids golven, die in de Stadsgehoorzaal meer omvang plegen te hebben dan in de Haagse zaal, deze uit het hoofd gedirigeerde symfonie werd door de musici met verve vertolkt en besloot het seizoen op luisterrijke wijze. Drs. A. van der Veen-Wiersma Andere verdwenen industrieën zijn bijvoorbeeld de conservenfabrieken van Van Nieuwenhuizen, Hoogstraten en Tieleman en Dros. Waar Leiden eens de primeur had op het gebied van de conservenindustrie is die nu vrijwel geheel verdwenen. Ook de produktie van likeuren en andere dranken is goeddeels uit de stad ver dwenen. Prenten van Hartevelt en Schudel (likeurfabriek aan de Brees- traat) herinneren hier nog aan. Al leen de distilleerderij 'Onder de Boompjes* van Steffelaar is nog in bedrijf. Naast prenten, werktuigen, staaltjes textiel, keurboeken enz. kan de bezoe ker ook nog een serie dia's bezichti gen, die het komplete produktieproces van wol 'in beeld brengt, een interes sant overzicht. Verder is er nog een leestafel voor wie nog dieper de in de materie wil doordringen. Al met al een zeer interessante ten toonstelling, die we ook aan de scho len in Leiden van harte aanbevelen. De openingstijden zijn maandag - vrijdag van 9-12 en van 14-16.30 en op zaterdag van 9-12. Bovendien 's avonds op 21, 22, 27 en 28 maart en op 2, 4, en 8 april van 19.30-21.30. Bezichtiging door groepen na afspraak HILLEGOM Ir, Clignett van D'66 drong er donderdagavond bij B. en W. op aan, alsnog een brief naar de minister te sturen en hem aansprake lijk te stellen voor de mogelijke scha de als de zesde Sdhipholbaan gereali seerd zou worden. Hillegom, met na me het uitbreidingsplan Elsbroek Zuid II ligt dan in de lawaaizone. Het voorstel werd verworpen. Hoofdmoot in deze vergadering was da behandeling van de subsidienota. Wethouder Van Dam deelde mee, dat in dit jaar te veel ontvangen subsidie leidt tot verlaging van die in 1975. Het is de bedoeling de subsidierege ling per 1 januari 1975 te doen in gaan. De verhogingen zijn intussen aanmerkelijk. Het raadslid Van der Kamp had uitgerekend, dat zes' en een half procent van de begroting naar subsidie weggaat Hij vroeg of dat verantwoord is tegenover de burgerij. De voorzitter meende, dat de klok niet kan worden teruggezet In de toekomst is bevriezing mogelijk. Te zijner tijd komt de definitieve subsi dieregeling opnieuw in behandeling. Het eigen ochtendblad voor èlk protestants Christelijk gezin in Leiden en omgeving ZORG VOOR EEN STERKE CHRISTELIJKE PERS Een hoekje van de tentoonstelling, die een beeld geeft van de (verdwenen) Leidse wolindustric. Van een onzer verslaggevers LEIDEN Zestien Marokkanen, allen bewoners v an liet pand Steensoliuur 7, hebben gezamenlijk protest aangetekend tegen de praktijken van him huisbaas, de beer J. Stipdonik, die bet pand aan 29 mensen verhuurt en daarvoor volgens bun zeggen een maandelijks huurbedrag van ongeveer 3000 ontvangt. KATWIJK AAN DEN RIJN Zater dagmorgen kon penningmeester Ver- heule na het ontvangen van de post- berichten dat de halve ton voor de aktie 'Redt een monument' is over schreden. De thermometer stond toen op 51.600. Giften en toezeggingen blijven nog steeds zeer welkom. Bij dragen kunnen worden gestort op de banken en op postgirorekening 96784, ten name van G. Verheule, penning meester aktie komité. De Marokkanen eisen dat voor 1 mei allereerst een aantal klachten worden verholpen. Die komen in het alge meen hierop neer: Er wordt helemaal niet schoon gemaakt (noch de kamers, noch de gangen, noch het sanitair, de dekens zijn in geen jaren gewassen. Overal zitten muizen en wandluizen. Er is maar één doucke en één w.c. voor alle bewoners (29 intotaal). De douche wordt bovendien niet warm genoeg, is ©norm- In de gangen staat overal troep (kas ten, een auto, bouwmaterialen, etc. etc.) Alle kachels en geisers zijn vuil en werken daarom slecht. Het huis is zeer tochtig en uiterst vochtig. De keukens zijn in slechte staat. Gevaar- LEIDERDORP In samenwerking de Leiderdorpse middenstand wordt van maandag 18 tot en met donderdag 21 maart een midden- itandsbeurs gehouden in het verpleeg huis en reactiveringscentrum Ley thenrode. De leiding van dit tehuis laat geen kans onbenut om te laten uitkomen dat Leythenrode vooral een open huis wil zijn, waar ieder zich op de hoogte kan komen stellen van de gang van zaken in dit moderne cen trum. Leythenrode wil geen opberg plaats zijn voor zieken en hulpbehoe venden. Het succes van de vorig jaar gehou den open week was aanleiding nu de middenstand in te schakelen voor het houden van een beurs. In diverse stands, afkomstig van de Leidato, zal een groot aantal artikelen worden getoond, gedemonstreerd en wellicht ook verkocht, 's Avonds om 8 uur zullen er rondleidingen zijn waarbij men kan kennis nemen van de ver schillende therapiemogelijkheden. Le den van de Lionsclub Leiderdorp ver lenen medewerking onder meer door de verkoop van lekkere hapjes. Van de opbrengst wil men het tehuis een l filmprojector schenken. Dinsdag- en donderdagavond zijn er make-up de- riu monstraties. Burgemeester Van der Have zal de beurs maandagavond om 7 uur ope nen. Men schrijft ons De BHM afd. Staalwijk is enkele we ken geleden begonnen met een aktie voor goede en veilige speelgelegenhe- den voor onze kinderen. Anderhalf jaar geleden hebben de bewoners dit ook al gedaan, maar toen heeft de gemeente tegen de mensen gezegd, dat het plan er al was, maar nog op een brandweerkeuging moest wachten, two Dinsdag 12 maart zijn we bij wethou- uló der Den Haan geweest. Deze vertelde riel ons dat niet de brandweer, maar het am verkeersplan van de gedempte Trek- !rr-g vliet de werkelijke oorzaak was van het lange wachten. Zo word je van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl wekelijks onze kinderen wor- 1 den aangereden op straat. Er is altijd wel iets om het op de lange baan de schuiven en daar hebben we genoeg van. Binnen een week zouden we van de gemeente horen wat ze van plan zijn. En we zijn niet van plan om ons nog eens anderhalf jaar zoet te laten houden. BHW afd. Staalwijk. LEIDEN 'Kerk en christendom zijn niet meer een vanzelfsprekende zaak. Daarom moeten wij ons motive ren. Je kunt alleen uitkomen voor je geloof, als je ook een persoonlijke band hebt met Christus. Zonder die band blijft het theorie'. Dat zei ds. L. M. Verseput van Huizen gistermorgen in zijn preek in de Hooglandse kerk, die aan de bevesti ging van ds. H. J. Hemstede tot regionaal jeugdpredikant voor de her vormde gemeenten van Leiden, Lei derdorp, Oegstgeest en Voorschoten voorafging. Het meest karkateristieke van het christelijke geloof noemde hij 'de hoop die in u is'. Een christen moet anderen eigenlijk 'besmetten' met hoop. Ds. Hemstede merkte in zijn preek na de bevestiging op, dat geloof en le- KATWIJK De ledenvergadering van de PvdA heeft het raadslid Dick van Duyn op een nauwelijks verkies bare, vierde, plaats op de kandidaten lijst voor de gemeenteraadsverkiezin gen geplaatst Van Duyn heeft deze plaats geaccepteerd, hoewel hij tijdens de vergadering min of meer zijn ver trek uit de partij aankondigde. Lijst trekker voor de PvdA wordt opnieuw wethouder Haasnoot. De vergadering had een emotioneel verloop. Vooral nadat de voorzitter van de PvdA, Wim van Duyn, uiteen gezet had waarom het bestuur Dick van Duyn zo laag genoteerd had. Als belangrijkste reden noemde hij de weigerachtige houding van Van Duyn om met wethouder Haasnoot samen te werken, waardoor er in feite twee fracties van de PvdA in de raad optraden. Het raadslid toonde zich zeer verontwaardigd over deze opmer kingen. Hij verlegde de schuld van de gebrekkige samenwerking naar de an dere kant Hij slaagde er echter niet in de meerderheid van de aanwezigen te overtuigen. Bij de stemmingen werd hij gesteund door een derde van de leden. Naar aanleiding hiervan be dankten de kandidaten Leenheer en Hellenberg voor een plaats op de lijst. Van Duyn zelf ging zover niet Hij zei voorlopig akkoord te gaan. De tweede en de derde plaats op de lijst zullen worden ingenomen door Hans van Oosten en Rembrand de Vries. venspraktijk bij elkaar horen. Het geloof moet niet worden verbannen. Wij zijn het voorwerp van Gods liefde en daardoor mogen wij iets van die liefde aan mensen laten zien. De mens krijgt van God een naam, een rol, een bestemming. De volgelingen van Jezus zijn als het ware de acteurs van God. Er is iemand bij ons geko men, die heel duidelijk God heeft 'nagebootst'. Jezus Christus. Wij ra ken op Hem niet uitgekeken. In de samenwerking van de vier ge meenten bij het jeugdwerk zag ds. Hemstede een uitdrukking van de ge dachte van Palus dat de gemeente van Christus één lichaam is. Waarbij wel bedacht moet worden dat eenheid iets anders is dan eenvormigheid. In de liturgie van deze dienst hadden jongeren uit elka deelnemende ge meente een aandeel. De cantorij was weer een onmisbare steun voor de gemeentezang. lijke elektrische leidingen, kapotte ra men, het puin valt uit de muren, lekkages. OP STRAAT Ook eisen zij, dat een eind gemaakt wordt aan andere praktijken, die zij ais volgt beschrijven: Het is zeer vaak gebeurd dat u de spullen van iemand die naar zijn werk of op vakantie was naar een "°ihrnpht nf njl-r,a gang hebt gezet. Het is zelfs voorgeko- men, dat u dc bezittingen van bewo ners op straat hebt gegooid. U heeft een paar keer het bed van iemand die op vakantie was en door betaalde tussentijds aan een ander verhuurd. Een aantal van ons wilde bij het op vakantie gaan de huur doorbetalen. U weigerde dit met de belofte dat ze bij terugkomst weer in hun eigen bed zouden kunnen. Dit bleek echter gelo gen. U vroeg aan de drie bewoners van een kamer: 'Kan iemand voor twee weken bij jullie slapen? Dat vonden ze ook; alleen ?ei u na twee weken: Er moeten hier voortaan altijd vier sla pen. Wanneer jullie daar bezwaar te gen hebben, dan zoeken jullie alle dir maar een ander pension. Bewoners maakten bezwaar tegen een huurverhoging van 80 naar 90 per maand. U zei toen; Dit is mijn kamer. Wanneer ik 200 per maand wil hebben dan vraag ik dat en wanneer jullie dat niet willen betalen, vliegen jullie de straat op. Iemand heeft zijn kamer zelf hele maal opgeknapt. Het materiaal heeft hij zelf betaald. Wat was zijn bedoe ling? De huur werd i.p.v. 80 maar liefst 125 per maand. Hij kreeg geen vergoeding voor de onkosten. Wanneer we klachten aan u doorge ven, horen we: ja, ja of ga maar naar een ander pension, of Ga maar in een dierenpark bij de koeien sla pen. KWITANTIE De Marokkanen eisen bij de volgende huurbetaling een kwitantie. 'Wanneer u hier niet mee instemt, maken we de kort-ïiicuuG-iri t-9c-:re/;io. V. ort-ïi iou v.s-*n it-3e-Tri^ao kor£-nieut«-.iiit-3o-icsioi kori-n icuws-uii-aG-Tttglo kor t-nio.D wr.-ni t-3 c-to/tIo NIEUW VENNEP Burgemeester C. van Stam kreeg zondag het eerste kie vitsei aangeboden. Hij gaf er een tien tje voor. De vinder was de 58-jarige Hoofddorper F. Everaart, die het ei vond tijdens een zoekactie in Zwa nenburg. WOUBRUGGE Dinsdag 19 maart komt de Culturele Commissie om 8 uur bijeen in het raadhuis. De agenda vermeldt ondermeer; Eventueel optre den van het Scapinoballet voor de leerlingen van de klassen 4 t.m. 6, Heropening Gemeentemuseum, Muzi kale aktiviteiten (concerten) in Hoog- made; en vervanging gebouw Jeugd land. WOUBRUGGE Op woensdag 20 maart om 19.45 uur komen de Platte landsvrouwen bijeen in het Oude Raedthuys. De heer Hoogstraten zal een lezing met dia's houden met als titel, 'De windmolen, onze vriend. AARLANDERVEEN De bazaar commissie van de sportvereniging Aarlanderveen houdt vrijdag 22 en zaterdag 23 maart in het Dorpshuis, t.b.v. de verbouwing van de kantine een grote bazaar. De bazaar is geo pend vrijdag 22 maart vanaf half zeven tot twaalf uur en zaterdags van twee uur tot twaalf uur. RIJNSBURG De heer T. Kralt (CHU) zei in dc raadsvergadering het op prijs te stellen als B. en W. in het kader van het Europese Monumenten jaar aandacht zouden schenken aan de in Rijnsburg zeldzame monumenten. Mevrouw De Haas- Kromhout zag de raad graag betrokken bij de realise ring van het wikelcentrum en pleitte voor overleg met de plaatselijke mid denstand. Burgemeester Koomans zeg de alle medewerking toe. Het patroon van de raadsvergaderin gen vertoont in negen van de tien gevallen hetzelfde beeld en dit keer was het niet anders. De raad had het niet moeilijk, maet uitzondering dan van het punt' scholenbouw in Freder- iksoord', waarover elders méér. De politieverordening zal worden ver scherpt, met als gevolg dat men op bruggen en viadukten niet meer mag stilstaan, tenzij het noodzakelijk is, en in openbaar vaarwater mag binnen een afstand van 100 meter van een brug of viadukt niet meer worden gezwommen. Daarmee beoogt'het col lege dat bezitters van pleziervaartui gen door de jeugd niet lastig worden gevallen. Dan was er nog het verbod om een caravan langer dan één dag aan de openbare weg te laten staan, waarover met geen woord werd ge rept Er werd een verordening vastgesteld inzake dc bcgrafenisrechten en een beheersverordening voor de algemene begraafplaats. De heer T. Kralt wilde de bepaling dat bij een begrafenis op zaterdag vijftig gulden extra in reke ning zal worden gebracht geschrapt zien. Hij was vol lof over de aanleg van de begraafplaats. De heer P. Paauw vond de omschrijving van de wijze van balsttingheffing wat vaag. De heer Bouwman vroeg 'ik het hei dense gebruik asbussen te plaatsen na crematie, voor de gemeente ver plicht?' waarop burgemeester Koom ans antwoordde dat het niet uitmaakt of er sprake is van een lijk of van een verast lichaam. Heel anders was de vraag wat er komt op de plaats van de woningen die in de Brouwerstraat staan en binnenkort zullen worden afgebroken- DeJan Wildschutstraat zal niet wor den doorgetrokken en blijft voorlopig een doodlopende weg. Op de eerste vraag kon nog geen direct antwoord worden gegeven. Met de voorstellen van B. en W. ging men akkoord. Slechts vijf bewoners van gemeente woningen zijn voor centrale verwar ming. B. en W. zeidan het niet ele gant te vinden het verplicht te stel len. Wel zal als er een huis leeg komt centrale verwarming worden aange legd. huur per postwissel over en trekken we de kosten hiervan van de te betalen huur af, aldus de brief, waar in aangekondigd wordt dat men de huuradviescommissie gaat vragen om een advies over de hoogst toelaatbare huurprijs. Een kopie van de brie f hebben de Marokkanen gestuurd naar B. en W., de gemeenteraad, de politie, Bouw en Woningtoezicht en de Leidse Pers. KATWIJK Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van de kabeltelevisie heeft het ge meentebestuur van Katwijk zich bera den over de mogelijkheid om in de hele gemeente te komen tote en zoge naamde centrale antenne-inrichting. Er werd een werkgroep ingesteld die de mogelijkheden bestudeerde. Er is nu een nota verschenen, be doeld als een stuk voorlichting. On dermeer wordt gezegd dat de ont vangstkwaliteit van de nederlandse zenders in Katwijk goed is. Verder zou het zelfs mogelijk zijn Duitsland 1 en België 1 redelijk te ontvangen. Op de flat in de Colijnstraat is enige tijd een proefantenne geplaatst, te- neindede ontvangstmogelijkheden te kunnen nagaan. De beeldkwaliteit was stukken beter dan men verwachtte, omdat Katwijk volgens deskundigen voor een goede ontvangst geografisch ongunstig ligt. Binnenkort zal in Katwijk een ten toonstelling worden gehouden. De be doeling van dit informatiecentrum is de mogelijkheden van kabeltelevisie duidelijk te maken. NIEUWVEEN De besturen van KVP, ARP en CHU hebben besloten voor de gemeenteraadsverkiezingen met één gemeenschappelijke lijst, als Christen Democratisch Appél, uit te komen. De kandidatenlijst is als volgt samengesteld; 1 J. Fransen, 2 J. Rey- neveld, 3 H. Boede, 4 A. M. v d Hoorn Aizn, 5 J. E. M. Spekman, 6 G pullman, J. Amberts-Ozephius, 8 A. A.- v d Geest, 9 M van Beek, 10 mej. E. v d Vlugt, 11 G. vd Hoorn, lè M. v d Hkl, 13 G. Treur, 14 M. de Groot. 15 W. Brussen, 16 L. Bos. VALKENBURG LEIDEN De gemeente Valkenburg heeft de Heide- mij Nederland opdracht gegeven de plannen ter reconstructie van een deel (827 meter) van de Voorschoter weg nader uit te werken. Het werk, dat wordt uitgevoerd in het kader van het extra werkgelegenheidsprogramma 1973, vangt aan bij Het Haagsche Schouw, eindigt bij Voorschoterweg 37 en behelst eveneens de vernieu wing van een brug. Een deel van de weg ligt op het grondgebied van Lei den, welke gemeente in de kosten zal bijdragen. Het werk wordt voor 95 procent gesubsidieerd. De weg krijgt een breedte van 6 meter met één kant een voetpad en aan de andere kant een rijwielpad. De totale" kosten wor den geraamd op ruim 1,8 miljoen gulden. De raad van Valkenburg wordt gevraagd een krediet hiervoor beschikbaar te stellen. LEIDEN In de preek bij zijn afscheid van de hervormde gemeente te Leiden, gistermiddag in de Mare- kerk wees ds. G. C. Post, die preekte over enkele verzen uit Prediker 12, de opvatting af dat de schrijver van dit bijbelboek alleen maar een pessimist of een cynicus zou zijn geweest. Hij gelooft wel degelijk in God, maar dat geloof wordt aangevochten door wat hij om zich heen ziet. Zijn boodschap, ook aan de mensen van deze tijd is: vreest God en houdt Zijn geboden. In het vrezen van God is niet alleen ontzag, maar ook ver trouwen. Niet alleen afhankelijkheid. Maar ook aanhankelijkheid. Niet al leen afstand, want de mens is geen God, maar ook vertrouwelijkheid. Ds. Post zei dat er tussen God en Zijn gebod geen tegenstelling bestaat,. Zon der dit gebod raken wij niet aan de zin van het leven; er is ook geen sprake van de gehele mens. In het gericht zal God rekenschap van ons vragen. Wie de gerichtsgedachte baga telliseert, neemt zichzelf niet serieus en doet eigenlijk alsof het leven maar een spelletje is. God neemt ons zo serieus dat wij in de laatste dag verantwoording moeten afleggen, maar voor Gods volk mag het gericht een troost zijn. In een afscheidswoord zei ds. Post dat er, ondanks het verschil in principiële opstelling, in de centrale kerkeraad steeds meer begrip voor eikaars be weegredenen was gegroeid. Hij be treurde het ontbreken van de plaatse lijke overheid in deze afscheidsdienst. Er worden al pogingen gedaan om de vacature zo spoedig mogelijk te ver- WARMOND Rond het middaguur is gisteren brand ontstaan in een houten schuur van de kleurenplaatin dustrie Reclagrafia aan de Oosteindse- weg in Warmond. De oorzaak van de brand was het vlam vatten van een verfbad, waarschijnlijk als gevolg van een te dicht ernaast staande electri- sche kachel. De Warmondse brand weer kon niet verhinderen dat de schuur totaal uitbrandde. Daarmee gingen spuit- en dompelapparatuur, alsmede voor duizenden guldens aan emballagekistjes verloren. Ook wer den vier jachten en drie buitenboord motoren prooi van de vlammen. De schade werd gistermiddag geraamd op ruim een ton. Alles is verzekerd. DE KAAG In een tot in alle hoeken bezette hervormde kerk van het Kaageiland werd gistermorgen tij dens een feestelijke dienst het eeuw feest van de kerk gevierd. De plaatse lijke predikant, de 42ste sinds de instituering van deze gemeente en de 20ste na het bouwjaar van de kerk, 1874, ds. A. Carstens, ging hierin voor. In zijn preek haalde ds. Carstens verscheidene facetten van de geschie denis van de Kaagse gemeente aan. Hij zei, dat de diepste reden voor het bijeenkomen va nmensen in de loop der jaren op deze plaats het openge slagen boek op de kansel was. Het woord van God, dat de koers heeft uitgezet. Voorgangers kwamen en gin gen, maar het woord van God bleef klinken. Wij kunnen dit feest niet beter vieren dan door te luisteren naar dit woord. De predikant had als tekst voor zijn verkondiging 1 Koningen 9 vest 1 tot 3 die ook de tekst van ds. Beeckman was, toen de kerk in gebruik werd genomen. Wij hebben, aldus de predi kant. met een God te maken. Die ons beloften geeft en liefde is. Na de dienst werden in de zaal achter de kerk gelukwensen uitgesproken, o.a. door ds. Fokkem auit Alphen aan den Rijn, die de Kaagse gemeente van 1958 tot 1963 diende, burgemeester Van Stam van Haarlemmermeer (bur gemeester Smolders was vrijdag tij dens de reünie geweest) en door een dochter van ds. Krijkamp die vele jaren predikant in Sassenheim is ge weest en als zodanig ook consulent van De Kaag was. vullen. Daartoe zou een predikant behorende tot de gereformeerde mo daliteit in de hervormde kerk bereid gevonden moeten worden, naar Lei den te komen. ALPHEN De Alphense Lenteklok jes, een grote schare helder zingende meisjes van klein tot groot, gaven haar tweede uitvoering vrijdagavond in de Goede Herderkerk. Het publiek, aanvankelijk waarderend, vertederd, maar steeds in de plooi, kwam langza merhand los. Ik moet zeggen het nog nooit zo gezien te hebben. Er groei de een stemming, een enthousiasme, die in hun toch niet uitbundige, gloed bepaald on-Nederlands waren. Nu is het wel zo, dat ook dringent Dirk van Vliet, de knappe jeugdzang- leider, veranderd is. Vroeger dirigeer de hij welwillend korrekt, zijn schaap jes zorgvuldig in toom houdend, ver oorloofde zich nauwelijks een wat nauwer kontakt met de toehoorders. Nu stapte hij (ook reeds in Katwijk) welbewust uit zijn verhevenheid en betrok het publiek enkele malen rechtstreeks bij de zingende jeugd. Ook de trefzekere door de vele uitvoe ringen heen, onwankelbaar gerouti neerd geworden pianiste Ada van der Bent presenteerde zich als vernieuwd. Om als voorbeeld maar een greep onder uit het programma te doen; het was toch wel héél opvallend, zo niet ongehoord, dat de jongsten (van A) een stel liedjes, bewegend en gesticu lerend, zuiver en muzikaal, elléén op het pionospel zong. Want Dirk van Vliet zat rustig op een stoel te luiste ren. En deze leidjes waren dan tevens het mooiste wat we van A hoorden. Een kompliment, voor alle drie de partijen, de jeugd, Ada en Dirk. Ik kan eigenlijk wel aan het kompli- menteren blijven. Enkele dubbele pijltjes, die ik, ter betere memorie, er bij tekende, wijzen me de weg. De B's zongen heel fijn het schone 'Maria heeft een mooi geschenk' (Rob van Dijk), het altijd inslaande, met sugge stieve vertragingen en versnellingen voorgedragen 'Iwan en Petroesjka', het stemmingwekkendc 'Qui suit' en, als klap op de vuurpijl, het door Van Vliet-zelf effektvol met slagwerk gear rangeerde 'Patriotjes', een van de al lerbeste spotliedjes uit de 18de eeuw. Later zong dat het hele koor, pas op de plaats, en toen deed het publiek mee, ook met Catootje. Iedereen stond en zong. Ik heb zelden zoveel stemming meegemaakt. De golvende muziek nam de mensen in bezit, en het daverde. Ook naar de C's luisterde ik met groot genoegen. Ze zongen wellui dend, muzikaal en helemaal niet stijf. Ik noem slechts het mooie 'In het grote stadskwartier' en, met bijzonder veel waardering, 'The Ash Grove' en 'Sifflez en travaillant' (met fluiten) Aan 't slot van m'n betoog moet ik nog even Arie Rietveld (drums), en Bert Timmers (trompet) prijzen. De Lenteklokjes zijn toch wel vooruitge gaan, beter gezegd; anders geworden in 't programma, de presentatie, in ongedwongenheid. Op 1 juni maakt de radio opname op 26 maart gaan ze naar Schakenbos in Leidschendam en op 22 juni naar het concours in Dieren. Johan van Wolfswinkel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 3