Eigen langspeelplaat moet Voorschoten wakker maken Staalwijk wil speelgelegenheid 'Democratisering mag niet stuiten op paar tientjes' Agenda voor Leiden Herman Amptmeijer: Jeugdbende opgerold Steunt allen het 3 Octoberfeest Plezier voerde de boventoon tijdens de opnamen Verbouwd P. en C.-filiaal vandaag weer open Men schrijft ons V rou wenvereniging bestaat 75 jaar Bijbellezingen van D. Jan Bruijn Staatssecretaris Hazekamp in Leiden Speurtocht langs de Leidse musea 'Waal$ n|pde Politieke groepen geregistreerd Contactmiddag Blindenbonden Familieberichten TROUW/KWARTET WOENSDAG 13 MAART 1971 STAD EN REGIO Van een onzer verslaggevers LEIDEN De onderbetaling van het vele werk, waarvoor een raadslid zich heden ten dage ziet gesteld 45 voor een raads vergadering, 25 voor een commissievergadering en gratis tele foonabonnement) is maandagavond weer eens uitvoerig onder werp van gesprek geweest in de Leidse gemeenteraad. Aanleiding hiertoe was het verzoek van de Kroon om een bepaling in het reglement van orde te schrap pen, die voorschrijft dat raadsle den toch presentiegeld ontvangen als een vergadering niet mocht doorgaan wegens het niet opkomen van het vereiste aantal leden (quo rum). Deze situatie is in Leiden wellicht nog nooit, of in ieder ge val zelden voorgekomen, maar in kleinere gemeenten heeft dit wel eens problemen opgeleverd. Zo heeft de Kroon in 1972 diezelfde bepaling vernietigd, waar het de gemeenten Simpelveld, Stolwijk, Benthuizen. Koudekerk en Moerka- pelle betrof. Ook in het reglement van orde van de gemeente Leiden gold die bepa ling nog steeds, zodat B. en W. op verzoek van de Kroon de raad dit ogenschijnlijke akkefietje maandag avond voorlegden. Vergoeding Zo gemakkelijk ging dat echter niet Waal (PvdA) herinnerde er aan dat deze zaak in 1972 al in de commissie voor algemene en be stuurlijke aangelegenheden (ABA) was behandeld, en dat dc meerder heid van die raadscommissie toen tegen dit voorstel was. Hij vond het trouwens een overbodig voor stel omdat hij zich niet kon herin neren dat het in Leiden ooit was voorgekomen dat een vergadering niet doorging wegens het niet op komen van het vereiste aantal le den (één meer dan de helft). Hij vond het zelfs kwalijk dat net col lege wel dit soort zaken in de raad bracht en dat andere, 'veel essen tiëlere dingen', blijven liggen. Herman Amptmeijer. Voorzitter Vis stelde op korte ter mijn een vernieuwde regeling van presentiegelden in het vooruit zicht, maar wilde dit dan alvast even gauw 'meepikken'. Tot teleurstelling van Amptmeijer (PSP) ook, die zei het principe te huldigen dat iemand voor een re delijke hoeveelheid arbeid geld verdient om zichzelf en z'n gezin te onderhouden. Hij vond het pre sentiegeld geen handreiking, maar zuiver een vergoeding voor ver richte arbeid. Daarom had hij in allerijl vijf 'slecht geformuleerde' voorstellen ingediend zoals hij zelf zei, met het verzoek deze door ge meentelijke juristen adequaat te laten opstellen, zodat ze daarna aan de betreffende raadscommis sies kunnen worden voorgelegd. Hij wilde ze eigenlijk direct al la ten behandelen, maar kwam met voorzitter Vis overeen dat ze bin nenkort tegelijk met de vernieuw de presentiegeld-regeling aan de raad zullen worden aangeboden. Jammer Toch wel jammer, die vertraging, vond Amptmeijer. Want het was hem opgevallen dat het nog steeds voorkomt dat daadwerkelijke be langstelling voor het gemeentelijk functioneren soms uit eigen zak betaald moet worden. 'Zo moet het mogelijk zijn dat er een aantal werkende jongeren participeren in de commissie voor huisvestings vraagstukken. Maar dat kost ze geld, omdat ze er vrije middagen voor moeten opnemen. Dit is een belemmering, die moet worden weggenomen. Ook ken ik in deze raad twee mensen, die het partici peren in de gemeenteraad vaak zelf moeten bekostigen'. Hij had het onder meer over het CPN-raadslid Hoeven, die dit later beaamde ('het kost mij enkele dui zenden guldens per jaar'). Toch was hij tegen het voorstel van Amptmeijer, om een raadsvergade ring die niet doorgaat als een com missievergadering te beschouwen, zodat de wél opgekomen raadsle den dan wel geen 45 maar toch 25 ontvangen. Hoeven was tegen, omdat hij vond dat hij recht had op volledige vergoeding. Ampt meijer: 'Beter de helft dan hele maal niks'. Ook Verboom (PvdA) kon dc huidige regeling niet ver kroppen. 'Het kost je enorm veel opoffering, maar dat is kennelijk nog niet tot de wetgever doorge drongen. Op deze manier is het voor een gewone arbeider helemüél onmogeliik om mee te functione ren in het gemeentelijk bestel'. Waar Amptmeijer het mee eens was. 'Democratisering mag niet op 'n paar tientjes stuiten', zei hij. Helaas voor hem. het voorstel van B. en W. werd uiteindelijk toch met 18 stemmen voor en 15 tegen (PAK, PSP, CPN) aangenomen. Gistermiddag heeft de wethouder van CRM, mevrouw N. A. den Haan-Groen een afvaardiging var. het buurtschap Staalwijk ontvangen. Deze buurt voert in samenwerking met de BHW-Leiden een aktie voor een kinderspeelgele- genheid in deze wijk. Er bestaan reeds anderhalf jaar plannen hiervoor en tevens is toen de subsidie bij CRM aangevraagd. Mevrouw Den Haan zei het ongeduld van de bewoners van Staalwijk volledig te begrijpen en zij weet deze langdurigheid aan het feit dat het hier ook een verkeerstech nisch probleem betreft. De wijkbewoners hadden een stukje grond op het oog in de Stadhouders laan, tussen de Magdalena Moons- straat en de Herenstraat. Zij dachten hierbij aan afsluiting voor het ver keer of tenminste verkeersdrempels en enige speelvoorzieningen. Boven dien zou een ongebruikt schoolterrein uitstekend kunnen fungeren als peu terspee lp laats. Volgens de afvaardiging van de wijk bestaat er een dringende behoefte aan speelgelegenheid, omdat hier regelma- LEIDEN De politie heeft vier Leidse jongens tussen 18 en 20 jaar aangehouden die ervan verdacht wor den zich aan een reeks van inbraken te hebben schuldig gemaakt. Zij wer den op heterdaad betrapt bij een in braak in een garage'aan de Hoge Rijndijk. De jongens hadden het voor al gemunt op garages, scholen, leven smiddelenmarkten, bakkerijen en mel- kopslagplaatsen. Zij bekenden in de cember ook een diefstal te hebben ge pleegd in de vuurwerkfabriek. tig kinderen worden aangereden. 'U moet niet denken dat mijn zoontje zijn melktanden met wisselen is kwijtgeraakt', deelde een bewoonster de wethouder mee. Anderen dreigden, als er niet snel een oplossing kwam, de straat te zullen opbreken. Me vrouw Den Haan zegde toe het geval bij wethouder Kret te zullen aankaar ten en binnen een week uitsluitsel te geven. Als contactadres van de wijk fungeert mevrouw Pijnacker, Duiven- bodestraat 5. R. van Gulick Oude Singel 48 Leiden. 3 October zal dit jaar een andere dag zijn dan in voorgaande jaren. Uit de pers hebben wij reeds vernomen dat op 3 oktober 1974 het 400-jarig her denkingsfeest wordt gevierd. Het be stuur heeft grootse plannen. Een week lang zal Leiden een ander aan zien krijgen. Maarwat doen wij als bevolking van Leiden? Het be stuur vraagt geen financiële offers of een feestgave van u. Ondanks stijging van vele kosten, en zeker dit jaar, is de contributie nog steeds 1,75 en 2,50 terwijl u voor het bedrag van 2,50 ook nog gratis de feestwijzer krijgt toegezonden. Zelfs heeft u gra tis toegang op de kermis op vertoon van uw lidmaatschapskaart. Wij, bewoners van do Morsstraat, zijn allen lid van de 3 October Vereeni- LEIDEN Vanaf vandaag is het verbouwde filiaal van Peek Cloppenburg aan dc Breestraat weer in gebruik. Sinds burgemeester Vis gistermiddag de vernieuwde zaak opende, is P C Leiden niet langer meer een 'herenzaak'. Het he le gezin kan er nu terecht. De begane grond is nu geheel voor dames; de mannen kunnen per roltrap naar de eerste etage. Vanmiddag luisteren Pipo en Mammaloe het heropeningsfeest op, om samen met kindertjes op de foto te gaan. Ook is er voor de kleintjes een rad van avontuur. Voor de ouderen is de zanger Albert West aanwezig voor foto's, handtekeningen en wellicht een plaatje. ging. Zou het niet een mooie feestga ve zijn voor het bestuur als velen in Leiden en omgeving dit voorbeeld zouden volgen? Welnu Leidenaren, denk daar eens over na. De 2e secre taris van de vereeniging, die tevens de ledenadministratie verzorgt, de heer J. van Harteveld (De Sitterlaan 90) zal met deze feestgave zeer inge nomen zijn en zeker het gehele be stuur. Het gironummer van de pen ningmeester is 192733 t.n.v. 3 Oct. Ver. Leiden. Ook ondergetekende is gaarne bereid u in te schrijven als lid. Op deze wijze leeft u mede in dit mooie feest en zal het tevens een waardige viering worden. De redactie hartelijk dankend voor de plaatsing, Mevrouw M. Simons-Leget, Morsstraat 43. LEIDEN De vrouwenvereniging van de Geref. Gemeente te Leiden be staat op 27 maart 75 jaar. Op 26 maart om half 8 zal in de kerk aan de Nieuwe Rijn een bijeenkomst ter her denking van dit feit worden gehou den. Na deze bijeenkomst is er in het vergaderlokaal bij de kerk gelegen heid tot gelukwensen. Zilveren-Molentoernooi met regionaal karakter LEIDEN Het sedert 1950 gehouden Zilveren-Molentoernooi van de v.v. L.F.C. zal dit jaar voornamelijk een regionaal karakter dragen. Alleen het eerste amateurelftal van Volendam is buiten de regio uitgenodigd. De kost bare trofee werd in 1973 namelijk door de Volendammers gewonnen. De deelnemende verenigingen zijn verder; A.S.C., Lugdunum, L.F.C., Quick Boys, Randstad Sport, R.C.L. en U.V.S. Dc loting vindt maandag 18 maart plaats. Het toernooi begint op 27 maart. WOENSDAG 13 MAART Aula chr. technische school Vijfmeilaan, 7.45 uur: Jaarvergadering afd. Zuid-West Chris ten voruwenbond. Zulderkerk. 8.13 uur: uitvoering Toonkunst- koor Leiden Twee werken van Bach, Missa 1733 en canute nr. 205. Medewerkenden le den Rott. Phil. Orkest, Cristlna Harvey so praan, Sylvia Schlüter alt, Roland Bufkens tenor, Henk Smit bas-bariton en Tijn van Eyk orgel en cembalo. Het geheel olv Ge rard Akkerhuis Dijkstraat 2a. 10 tot 11 uur: spreekuur soc. raadsvrouw. Gerecht 10. 4.30 tot 6 uur: spreekuur soc. raadsvrouw. Rijnlands Lyceum Oegstgeest. 8.15 uur: Miel Cools en het trio Louis van Dijk. DODERDAG 14 MAART Mierennest. Morsweg 59. 8 uur: wijkbijeen komst PvdA. Stadhuis. 6 tot 8 uur-, spreekuur soc. raads- YR1JDAG 15 MAART Langebrug 63. 8 uur; Bijbellering D. Jan Bruijn over 'De oecumene en haar toekomst'. Volkshuis. 8 uur: informatie-avond opbouw werk. ZATERDAG 16 MAART Gehoorzaal: Residentie-Orkest. Werner Haas piano. Rijnlands Lyceum Oegstgeest. 8.15 uur: Ton Lensink. Marja Habraken en Peter Römer met 'Pas de Deux' van Hugo Claus. ZONDAG 17 MAART Hartebrugkerk Leiden. S uur: orgelconcert Jan Schmitz. Programma met werken van Franck. Groene Kerk Oegstgeest. 2 uur: afd. K en O Ardito Kwintet. FILMS TOT 14 MAART Camera: 'Brandt Parijs?' 14 jr. dag. 20.00. do. vr. ma. dl 14.00 uur. Kindermatinee: 'A- strix en Cleopatra" za, wo 14.30. zo 14.00 en 16 15 uur. Nachtvoorstelling: 'Gimme Shelter' (Rolling Stones) 18 Jr vr en za 23.30 uur. Lido: 'Help de dokter verzuipt' a.l. dag. n 30. 19.00 en 21.15 uur, zo 14.30, 16.15, 19 00 en 21.15 uur. Studio: 'Jesus Christ Superstar', tijden zie Lido. Luxor: 'Cleopatra Jones' 14 jr. dag. 14.30, 19.00 en 21.30 uur zo 14.30 en 16.30 uur. Trianon: 'De avonturen van Rabbi Jakob'. a.l. 14.30. 19.00 en 21.15 uur. zo 14.14, 16.15, 19.00 en 21.15 uur. Rex: 'Poesjes in een mannenhuis', 18 jr tij den zie Trianon. Tentoonstellingen, Galerie Van der Vlist. Bo termarkt 3: schilderijen van Ellis Tertoolen en gouaches van Kees Hak. Tot 7 «Pn1- Dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. donderdag 21 uur. APOTHEKEN REGIO LEIDEN De avond-, nacht en zondagsdienst van ae apotheken in de regio Lelden wordt waarge nomen van vrijdag 8 tot 15 maart door de apotheek Kok, Rapenburg 9 Leiden, apotheek Voorschoten en apotheek Van Breest Smal- lenburg te Leiderdorp. Tevens zaterdag tot 1 uur nam. de Oegstgeester apotheek, Wilhel- minapark 8 Oegstgeest. TENTOONSTELLINGEN Pieterskerkgracht 0 Leiden: tentoonstelling van werk van leden van Ars Aemula Natu rae. Van maandag tot en met vrijdag van 3 tot 5 en 7.30 tot 9.30 uur, zaterdag en zon dag van 12 tot 4.30 uur. Van 16 maart tot en met 6 april. Aacademlcgebouw. Rapenburg Leiden: textle- lobjecten van Marian Westra, Maria de Bruyn. Rolf Petersen en Marian Steenhulzen, tot 6 april. LAK-tentoonstelllng. Bezoekuren Aeademisch Ziekenhuis Lelden Voor alle patiënten (behalve kinderen) zijn de bezcekuren als volgt; Elke dag 15.00-18.00 uur, 18.30-20.00 uur. Voor de prematurenaf- deling gelden da volgende bezoekuren (al leen voor ouders) maandag t.e.m. vrijdag 18.30-18 45 uur, zaterdag en zondag 15.30- 15.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten; Wanneer voor ernstige patiënten doorlopend bezoek wordt toegestaan, kan hoofdverpleegkundige 16.30 uur, 18.80-19.30 uur. Kinderafdeling al leen voor ouders dagelijks 14.00-15.00 uur. Kinderen beneden de 14 jaar hebben geen toegang op de kinderafdeling hiervoor speci- aleelmuupumtkoerstrekken. BEZOEKUREN ST. ELISABETH ZIEKENHUIS Klasse-afdelingen: Volwassenen dagelijks van 11.15-12 uur, 14-14.45 en van 18.45-19.45 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15-12 (alleen v. echtgenoten) en van 18.4H9.45 uur. Kinderafdeling: dagelijks van 5-18.30 uur. 3e klasse; Volwassenen dagelijks van 14-14.46 en van 18.45-19.45 uur. 's zondags 11-22 uur en 14-15 uur. Ie klasi de gehele dag. Annakliciek: dag 13.30-14.30 uur en lS-lk] uur. Bezoekuren U'.aconestenbuls le klas: da;eli1hs /an 11-12 uur, van 13.15- uur en van 18.45-19.30 uur. 2e klas: dagelijks van 13.15-14 uur en vi 18.45-19.30 uur 3e klas: dagelijks van 13.15-14 uur en vi 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling dagelijks van 14-19 uur. Voor alle patiënten (behalve kinderen) zij de bezoekuren als volgt: elke dag 15-16 uu en van 18.30-20 uu-: voor de ldnderafdelii gen elke dag 15-16 uur en van 18.30-19 uur. yALPHEN AAN DEN B1JN Rijnoord: le en ?e klasse 10.30-11, 14-14.45 t 18-19 uur. 3e klasse 14-14 45 en 18-19 uu Kraamafdeling 16-17 uur alleen voor echtgi noten 19-20 uur. Kinderafdeling 15-15.30 uu LEIDEN De heer D. Jan Bruijn Wassenaar hoopt op 15 en 29 maai in het gebouw van de Vergaderin van Gelovigen Langebrug 63 Leide een Bijbellezing te houden over res| 'De oecumene en haar toekomst' e 'De toekomst van de volken en ni ties'. De lezingen beginnen om 8 uur LEIDEN De staatssecretaris va economische zaken, de heer Th. J Hazekamp, komt donderdag 14 maai in Leiden. Met hem komen, ook h< Leidse kamerlid mevrouw Gardenier de lijsttrekker voor de KVP in Zuil1 Holland-West de heer Vrouwenveldei de statenleden Bakker en Brink en d Leidse candidaat bij de a.s. statenvei kiezingen de heer Cornelissens. Er voor iedereen een stuk informatie krijgen. Vraagstukken van landelijk' politiek, het bestuur van onze provii cie (streekplannen) en gemeentelijk zaken staan voor iedereen ter discu sie. St. Antonius Clubhuis, Mare aanvang 8 uur. Kinderafdeling: dagzlljks van 15-18 30 uur. Endegeest: cLnsdag en vrijdag 13-14 uur, LEIDEN De Leidse musea hebben weer een speurtocht ontworpen door 'Leiden Museumstad', en wel voor de periode van 18 maart tot en met 29 april. Vanaf 18 maart kunnen bij de VW, Stationsplein 3 Leiden, een mu seumpaspoort en een boekje met de opgaven, tegen betaling van 1, wor den afgehaald. In dat boekje heeft elk museum een pagina voor zijn reke ning genomen. Het is de bedoeling, dat de deelnemers aan de hand van een vragenlijst gaan speuren naar voorwerpen in negen musea. Er moet ook een slagzin komen die betrekking heeft op het feit dat Leiden 400 jaar geleden werd ontzet. Op maandag 29 april" sluit de inzending. Goede inzen dingen komen in aanmerking voor een zeer aantrekkelijke prijs. De prijs uitreiking is op woensdag 15 mei in het gebouw van het museum voor ge ologie en mineralogie aan de Hoog landse Kerkgracht. L' (ADVERTENTIE) Van onze correspondent VOORSCHOTEN Enige uitin gen van Voorschotense amateuris tische muziekkunst zijn geperst op een langspeelplaat, die volgen de week officieel onder produk- tie van Rito en Joop Walvis zal worden uitgegeven. De l.p. bevat het carillon van de dorpstoren, de 14-jarige hammondorganist Peter Tukker, de harpiste Truus Moon, het Laurentiuskoor, Ben- venuto-new formation, de Lau- rentiusharmonie en het meisjes koor 'De Maskottes'. In totaliteit een momentopname van mannen, vrouwen, meisjes en jongens, die plezier hebben in het beoefenen van de muziekkunst. Vier jaar geleden kwam het echtpaar Walvis naar Voorschoten. Het berei ken van zijn 65ste jaar was voor de pianist en organist Joop Walvis (hij begeleidde zelfs nog de stomme film in het Rotterdamse Scala-theater) de kans om het wat rustiger te gaan doen. Maar Rita en Joop Walvis zaten niet lang stil in de Rembrandtlaan 200. Heel spoedig kwamen er wekelijks 28 meisjes repeteren in de woonkamer en met Joop achter de piano was er het meisjeskoor 'De Mascottes', dat snel succes oogstte. Fijn dorp Rita, die met het liedje 'Van Hollands klimaat' ln 1956 een zilveren plaat verwierf als componiste, tekstdichte res en zangeres, pakte haar saxofoon voor de opname van de plaat. Studio Tony Dirne uit Breda zou de plaat verzorgen. Weergave Rita en Joop Walvis. op en speelt zowel in Laurentius als in Bcnvenuto als tenor-saxofoniste. Joop begon in Voorschoten als bege leider van de gymnastiekclubje en speelt nu 'pro deo' voor diverse vere nigingen. Hoewel buitenkerkelijk was bij tijdens de laatste Kerstmis orga nist in de nachtmis op Huize Bere- steyn. Omdat Rita en Joop al snel bekend raakten bij het verenigingsleven, ont dekten ze zelf dat er ln Voorschoten veel gedaan werd op het gebied van de muziek door allerleid kleinere en grotere clubjes. 'Wij willen met deze langspeelplaat de slapers wakkerma- ken', vertellen ze. 'Vele Voorschotena ren zien het dorp als een ideale slaap plaats en weten verder maar heel wei nig van het dorpse leven af. Voor schoten heeft van nature alles om een fijn dorp te zijn. Om het fijn te hou den moeten er meer mensen bereid zijn iets meer te doen. Deze plaat lijkt ons een goede kennismaking met een stukje vrijwel verborgen leven'. Met hun relaties was het helemaal geen moeite om een studio te vinden De beide harmoniegezelschappen Lau rentius en Benvenuto waren direkt bereid, ook de solisten maakten geen moeilijkheden evenals de gemeente voor de opname van het carillon. An ders lag het bij de zangkoren. 'De Mas cottes' stonden als een van de eer sten op de plaat, maar er zou ook een groot koor op moeten en dat ging niet zo snel, totdat het Laurentius koor o.l.v. Wim Schrama bereid ge vonden werd. Dit koor had tevens een ideale opnamemogelijkheid. Pastoor De Munck stelde zijn kerk en pastorie een hele dag ter beschikking. Finan cieel is 'Dit is Voorschoten' rond, wanneer de 500 platen ad 13,90 zijn verkocht, omdat alle medewerkers af gezien hebben van financiële voorde len. 'Dit is Voorschoten' wil allerminst een muzikaal hoogtepunt zijn maar gewoon een weergaven van de heden daagse zang- en muziekkunst door amateurs in Voorschoten. De plaat komt ln een hoes met aan de voorzij de (hoe kan het anders) de eeuwen oude Voorstraat. De burgemeester krijgt de eerste plaat en daarna zullen 499 Voorschotenaren moeten volgen. Die zullen er wel zijn, want ongeveer 150 Voorschotenaren kunnen zich self beluisteren. Rita en Joop: 'Het was toch nog een moeilijk stukje werk, maar we hadden er plezier ln zodat deze bezigheid niet ontaardde in echt werken, want het plezier voerde steeds de boventoon'. Uw eigen modehuis laat sprookjes weer spreken Welke vrouw denkt niet met 'n glimlach terug aan haar „meisje-zijn", die tijd van sprookjes-prinsen en -prinsessen. Die zalige verhalen waarin wonderlijke werkelijkheid zich hulde in 'n opwindend waas van mysterie. Uw eigen modehuis heeft 'n vleugje van die jeugdromantiek. 't Spiegelt je-aan-de-wand vertelt u eerlijk waarom 't schattig deux-pièces u zo snoezig staat. Verhaalt over schitterende composé-tintjes die in 'n gebloemde blouse zo heerlijk harmoniëren met de kleur-komposities van 'n kloeke rokje. Zomaar 'n sfeer- voorbeeldje uit 'n kollektie die met zorg werd samen gesteld om echt vrouw te zijnEn juist daarin onderscheidt zich uw modehuis van 'n modewinkel Met de hand op 't hart: ons modenieows is uw moeite waard! Haarlemmerstraat 114 Leiden tel. 01710-20844 LEIDEN Voor de gemeenteraad! verkiezingen eind mei zijn in Leidef] de volgende politieke groeperingen het register ingeschreven; Partij tot bevordering van beteitj volkshuisvesting, aanduiding; Anti-wij, ningnood aktie; Anti-Belasting Partij, aanduid ini. A.B.P.. Jongerenpartij Veronica, aanduidini Jongeren Partij. Communistische Partij Nederland; Partij van de Arbeid; Democratisch Socialisten 70: Volkspartij voor Vrijheid en Demi! cratie; Socialistische Partij, aanduidin C.M.P. Christen Democratisch Appel (K AR, CHU); aanduiding, C.D.A. Progressieve Hervormings Partij, duiding, P.H.v.P. Politieke Partij Radikalen; Pacifistisch Socialistische Partij; Leids Huurders Comité, aanduidin L.H.C.; Democraten 66, Aanduiding D 6 S.G.P.-G.P.V.; Politieke Groepering 'Progressief L den', aanduiding, Progressief Leiden] Rooms Katholieke Partij Nederlanl aanduiding; R. K. P. N. LEIDEN De drie samenwerkeni Blindenbonden Leiden en Omstrekl houden Zaterdag 16 maart weer efll contactmiddag om 2 uur, in de za van de speeltuinvereniging 'Zuidf kwartier\ Anjelierstraat. Tuinstadwi, Lelden. De heer J. v d Berg, prop gandist van de N.B.B. verzorgt e< 'gezellige causerie'. Lokaal bereikba »- met de buslijnen 13, 14. 40, 41, 42,4 Uitstappen halte Lammeschanswe s Petruskerk. Bij vervoersmoeilijkhedi tijdig bellen: 01710-26017, 34266, 9281 Voorzitter contactcommissie W. Schuss, Kom van Aaiweg 31, Leidf dorp. Overleden. Job de Onter. 21 Jaar. Prof I byelaan 24 Voorschoten, Begrafenis woe dag: 11 uur op Rosenburgh te Voorschoten. Hermanus de Graaf. 77 Jaar. Molenstraat^ Lelden, Begrafenis woensdag 2 uur op RW!*, hof. l Theodora Jansen-Brands. 7 7Jaar, Aren4«e horst 106 Lelden. Uitvaartdienst woensdag uur ln Hartebrugkerk, waarna begrafenis rk begraafplaats Zijlpoort. Jacoba van der Reljden-de Vos. 90 Jaar, Ik, rentzhof Lelden. Rouwdienst donderdag uur ln aula Lorentzhof, waarna om 11 B*1" begrafenis op Rhljnhof. e Pleter Pikaar, 57 Jaar. Vcrdtstraat 181 1> den. Begrafenis woensdag 12.20 uur Rhijnhof. s) Pleter van Leeuwen, 74 Jaar. Mlnnebroe»g( gracht 20 Lelden. Begrafenis was dinsdag Rhljnhof. Jacobus van der Meer. 78 jaar, Bnkni ie Roozenboomstraat 1 Lelden. Crematie *ren dinsdag op Oekenburgh Oen Haag. Hendrik Flaman. 67 jaar. Ter llaarkade Lelden, Begrafenis donderdag 14 maart 1 h 12.30 uur op Rhljnhof. ?r

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 4