Watergate voor de Grand Jury In feite wonnen de Liberalen bZI Kissinger in Syrië met scheidingsplan magazine, moet u toch eens lezen! Jaworsky verwacht 'moeisaam proces Verkiezingen Helle Krag stort zich in politiek Duitsers naar 140 km per uur? Amnesty-actie voor Sowjet-gevangenen Koninklijk gezin naar wintersport Betogingen in Addis Abeba Vernietigende aanval op Britse twee-partijenstelsel goed ontmoet TROUW/KWARTET ZATERDAG 2 MAART 1974 BUITENLAND T7/K9 WASHINGTON (UPI, A'P, Reuter) Een federale 'Granid Jury' heeft vrijdag zeven voormalige topmedewerkere van president Niixon aangeklaagd. Het zijn onder anderen Bob Haldeman, John Blirlichman, John Mitchell en Charles Colson. De jury achtte de door de speciale Watergate-aankla- ger ingebrachte beschuldigingen gegrond. President Nixon, die openlijk heeft verklaard dat hij de verantwoordelijkheid voor de zaak draagt, kwam niet op de lijst van beschuldigden voor. Andere aangeklaagden zijn Robert Mardian, voormalig onder-minister van justitie, de advocaat Kenneth Wells Parkinson en een voormalig as sistent van Haldeman, Gordon Stra- chan. John Mitchell was minister van justitie tot hij in verband met het watergateschandaal aftrad. Mitchell moet zich voor een recht bank in New York ook reeds verant woorden voor samenzwering, obstruc tie van de justitie en meineed. We gens dezelfde beschuldigingen staat daar terecht Maurice Stans, oud-minis ter van handel. Voor de eerste maal werd In verband met het Watergate-schandaal vrijdag ook de voormalige adviseur van Nixon, Charles Colson, aangeklaagd. Ehrlichman was hoofdadviseur voor binnenlandse aangelegenheden van de president. Haldeman was chef van Nixon's Witte-Huisstaf. Beiden namen op 30 april vorig jaar ontslag. De grand jury ontving van de speciale aanklager in de Watergate-affaire, Le on Jaworski, een vijftig bladzijden omvattend dossier waarin de tegen het zevental ingebrachte beschuldigin- - gen stonden. Er was voorts een verze geld dossier bij, waarvan de inhoud met bekendgemaakt is. In goedinge- lichte kringen wordt aangenomen dat Jaworsky hierin de rol van president Nixon in het watergate-schandaal heeft uiteengezet. Het verzegelde document werd vervol gens aan rechter John Sirica overhan digd. Deze opende het, bestudeerde het en deelde mee dat het dossier op nieuw verzegeld zou worden en op een veilige plaats moest worden opge borgen. Beschuldiging In de acte worden de zeven beklaag den ervan beschuldigd leugens te heb ben verteld tijdens hun verhoren door de senaatscommissie en van sa menzwering om clementie aan te bie- Vervolg van pagina 1 te wijten aan de opkomst van de libe ralen, die dan wel niet in een veel groter aantal zetels, maar toch in een forse stemmenwinst tot uitdrukking is gekomen. Voorts hebben de conserva tieven nadeel gehad van het optreden van de aartsconservatief, Enoch Po well, die de Britten had aangeraden om op de Labourpartij van Wilson te stemmen. Hij heeft met de conserva tieven gebroken, omdat dezen niet ach ter zijn racistische opvattingen wilden staan. Voorspellingen op grond van de resul taten van twee derde van de 635 dis tricten wezen er gisteren in de loop van de dag al op, dat geen der partij en een absolute meerderheid zou be halen (318 zetels in het Lagerhuis). De conservatieven beschikten toen over 177 zetels, de socialisten over 255, de liberalen over vijf en de. ove rige partijen eveneens vijf zetels. On der de bijna 200 districten die nog ge teld moesten worden waren echter ve le plattelandsdistricten, waar de con servatieven traditioneel sterk zijn. Op grond van de beschikbare gege vens voorspelde de BBC met behulp van een computer dat Labour onge veer 308 zetels (10 minder dan de ab solute meerderheid van 318), de con servatieven 297 zetels en de liberalen 14 zetels zouden krijgen. Voor de overige partijen zouden de resterende 16 zetels zijn. Geruime tijd zag het er naar uit, dat de BBC een vrij nauw keurige berekening had gemaakt, maar tegen de avond bleek, dat de so cialistische winst was tegengevallen en dat zelfs een coalitie van socialis ten en liberalen geen meerderheid in het Lagerhuis zou kunnen opbrengen. Niet geslaagd Premier Edward Heath is niet ge slaagd in zijn opzet, door middel van vervroegde verkiezingen een nieuw, versterkt mandaat van de bevolking te krijgen om het hoofd te kunnen bieden aan de onrust in de industrie en aan de economische moeilijkheden, die nog nooit na de tweede wereldoor log zo groot zijn geweest. De bijna 270.000 mijnwerkers zijn nu al drie weken in staking, na eerst sinds half november overwerk te hebben gewei gerd. Algemeen wordt verwacht dat de voorraden kolen over enkele we ken een kritiek peil zullen bereiken. De werkweek, die in de industrie sinds enkele maanden tot drie dagen beperkt moet blijven, moet dan nog verder worden ingekrompen. Reeds lang voordat de einduitslag vaststond, liet de leider van de La bourpartij, Harold Wilson, zich voor zichtig uit over zijn kansen op het premierschap. Een coalitie met de Li berale partij van Jeremy Thorpe sloot hij in elk geval uit. Sommige van zijn naaste medewerkers waren echter nog 9; Suimuxe^saoj ipEqurreyf 'jw ïjocjjoh vol vertrouwen dat Labour het heft hebben gegeven tot het heimelijk bij den in ruil voor hét stilzwijgen van drie van de zeven oorspronkelijk gear resteerde personen in de zaak van de inbraak in het democratisch hoofd kwartier, Howard Hunt, Gordon Libby en James McCord. Volgens de aanklacht hebben de sa menzweerders zich bij hun pogingen om de rechtspleging geweld aan te doen o.m. schuldig gemaakt aan het 'verwijderen, verbergen, veranderen en vernietigen vandocumenten, stukken, archiefmateriaal en voorwer pen'. 'De samenzweerders stelden zich ten doel het afleggen van onware, bedrie- gelijke, ontwijkende en misleidende verklaringen en getuigenissen te bera men, te verzoeken, te ondersteunen en te vergemakkelijken In de aanklacht wordt gezegd dat Ehrlichman heeft gelogen toen hij verklaarde dat hij niets meer afwist van de inbraak dan wat hij erover in kranten had gelezen. Dat hij geduren de de eerste weken na de inbraak in het democratisch hoofdkwartier nooit met Dean heeft gesproken over de rol van Liddy en dat hij zich niet kon herinneren wanneer hem ter ore kwam dat Liddy bij de zaak betrok ken was. dat hij zich niet kon herin neren Nixon's voormalige advocaat Helle Virkner Krag, actrice en vroegere echt genote van de ex-premier Jens Otto Krag van Denemarken Cdie nu EEG-vertegen- woordiger in de Ver. Staten is) heeft zich in de politiek gestort. Zij is kandidate voor de sociaal democraten in het Kopenhaagse district Frederiksborg. weer in handen zou nemen om het beleid voort te zetten, dat in juni 1970 werd afgebroken, toen Labour verrassend van de conservatieven ver loor. Later op de dag nam dit vertrouwen echter af en verklaarde Wilson na een bijeenkomst met zijn adviseurs dat 'Engeland in de eerste plaats een re gering nodig heeft, die bereid is op ingrijpende wijze de economische en industriële crisis aan te pakken.' En Wilson zei bereid te zijn, deze rege ring samen te stellen. Labour wil als het een minderheids kabinet onder Wilson op de been mag brengen, voortgaan met haar omstre den program. Dat houdt o.a. in groot scheepse nationalisaties en nieuwe on derhandelingen over de voorwaarden van het Britse lidmaatschap van de EEG, de Europese Gemeenschap. Een medewerker van Wilson zei: 'Als wij bij een belangrijke kwestie een neder laag lijden in het Lagerhuis, zullen wij ons opnieuw tot de kiezers wen den'. Dit laatste is dan ook de voor naamste reden, waarom Wilson zo spoedig mogelijk premier van een so cialistisch minderheidskabinet wil worden BONN (UPI) Negen van de elf Westduitse deelstaten hebben er bij de Bondsregering op aangedrongen de maximumsnelheid op autosnelwegen te verhogen tot 140 km per uur. Zij prefereren dit maximum boven 130 km, welke de regering heeft voorge steld. Aanvankelijk wilde Bonn de vorig jaar ingestelde maximumsnelheid van 100 km handhavpn met het oog op de gunstige invloed op het verkeersdo- dencijfer. Onder druk van de opposi tie in en buiten het parlement stelde de regering-Brandt eerst voor, de maximumsnelheid op 120 km per uur te brengen en vervolgens verhoogde zij haar 'aanbod' tot 130 km. Aangezien de maatregel de goedkeu ring moet hebben van de deelstaten verwachten politieke waarnemers dat de dentrale regering nogmaals door dp knieën zal moeten. eenbrengen van de fondsen bestemd voor de zeven eigenlijke inbrekers. Lang proces Rechter Sirica verklaarde dat de be handeling voor de rechtbank op 9 maart een aanvang zal nemen. Vol gens openbare aanklager Jaworski zal het eigenlijke proces pas over drie tot vier maanden op gang komen. Hij verwachtte een 'lang en moeizaam proces'. De zitting van vrijdag duurde slechts tien minuten. Aan het eind van de behandeling verklaarde rechter Sirica dat alle direct bij de zaak betrokke nen geen verklaringen mogen afleg gen die daarop betrekking hebben. De grand jury was samengesteld uit dertien vrouwen en acht mannien, die pas enkele dagen geleden geschikt werden bevonden om zitting te ne men. Het Witte Huis gaf direct na de uit spraak van de jury een verklaring uit waarin werd gezegd dat president Nixon erop vertrouwt dat alle Ameri kanen met hem zullen erkennen dat zijn aangeklaagde voormalige mede werkers onschuldig worden geacht zo lang hun schuld niet door een recht bank is vastgesteld. Hij hoopte dat het proces snel zou verlopen zodat de Watetgate-af faire een 'rechtvaardig slot' zal krijgen. HAMBURG (ANP) De Westduitse afdeling van Amnesty International begint dit weekend een actie om be kendheid te geven aan het lot van de onbekende politieke gevangenen in de Sowjt-Unie. Met de actie onder het motto 'Goelag Archipel 1974' wil Am nesty erop wijzen dat er ook nu nog in de Sowjet-Unie honderden straf kampen zijn, waarin volgens schattin gen van Amnesty meer dan 10.000 po litieke gevangenen worden vastgehou den. Amnesty zegt dat met name de artike len 18 en 19 van de Algemene verkla ring van de rechten van de mens, die betrekking hebben op vrijheid van godsdienstuitoefening en vrijheid van meningsuiting, in de Sowjet-Unie niet gerespecteerd worden. Op het ogen blik zijn de namen van 322 politieke gevangenen bij Amnesty bekend. Veel van hen zijn baptisten die veroor deeld zijn omdat ze vasthielden aan het recht hun godsdienst vrij uit te oefenen. Anderen zijn joden, die actie hebben gevoerd voor recht op emigra tie naar Israël. Van een verslaggever DEN HAAG Van de vliegbasis Soesterberg zijn gistermiddag konin gin Juliana, prins Bernhard en mr. Pieter van Vollenhoven naar Oosten rijk vertrokken voor enige weken wintersportvakantie. Prinses Margriet was met haar drie kinderen al eerder per trein naar Lech vertrokken. Ko ningin en Prins worden op 21 maart terugverwacht. Gromyko nu in Egypte DAMASCUS/TEL AVW/CAIRO (Reuter. UPI, AP) De Amerikaan se minister van buitenlandse zaken, Henry Kissinger, is vrijdag op nieuw in Damascus aangekomen nadat hij in Israël voorstellen voor een troepenscheiding op de Golanhoogten had ontvangen. Volgens waarnemers in Tel Aviv be vatten de Israëlische voorstellen alleen uitgangspunten voor een troepenschei ding en treden verder niet in bijzon derheden. Deze moeten tijdens het ko mend overleg worden uitgewerkt In de Israëlische pers verschenen vrij dagmorgen gegevens over de voorstel len die door een opzettelijke loslippig heid van de regering in Jeruzalem waren bekend geworden. De vijf hoofdpunten van de voorstellen ko men op het volgende neer: Bij het begin van de onderhande lingen moeten de krijgsgevangenen worden uitgewisseld (in Israël zitten 385 Arabische militairen gevangen, terwijl Syrië 62 Israëli's vasthoudt). Israël wil zich uit het grootste deel van het in oktober 1973 verover de gebied terugtrekken. 'Uitdunning' van de troepen van beide landen langs weerszijden van de nieuwe bestandslijn. vorming van een door een VN-poli- tiemacht gecontroleerde bufferzone tussen de Syrische burgerbevolking naar het door Israël ontruimde gebied. Kissinger vertrok vrijdag uit Egypte nadat daar voor het eerst sinds de zesdaagse oorlog in 1967 weer de Amerikaanse vlag op het gebouw van de Amerikaanse ambassade in Cairo was gehesen. In Tel Aviv confereerde hij vijf uur met Israëlische leiders over de voorstellen die hij aan Syrië zou overbrengen. GROM1KO De Russische minister van buitenland se -/.aken, Andrei Gromyko, kwam vrij dag vanuit Damascus in Cairo aan. Gromiko zal met de Egyptische lei ders spreken over Russische hulp bij de herbouw en mogelijke ontwikke lingsprojecten. Volgens het Libanese blad 'An Nahar' was de werkelijke re den van het ovcrwachte bezoek van de Rus aan Syrië niet het komende overleg tussen Syrië en Israël maar een meningsverschil tussen Damascus en Moskou over Russische wapenleveran ties, die na het einde van de oktober- oorlog werden stopgezet. Bij het over leg met president Assad zou ook ge sproken zijn over een mogelijk her stel van de sinds 1967 verbroken di plomatieke betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en Israël. Volgens diplo matieke kringen in Moskou zou de Russische regeriig dit herstel wensen nu ook de betrekkingen tussen Washington en Cairo weer normaal zijn gewordpn ADDIS ABEBA (Reuter, AFP, AP) De muitende militairen in Ethio pië hadden vrijdag de macht nog ste vig in handen. Keizer Haile Selassie verblijft nog steeds in zijn paleis, maar zijn macht, die volgens de grondwet praktisch onbeperkt was, lijkt sterk aan banden gelegd. Duizenden studenten demonstreerden vrijdag in Addis Abeba om hun steun te betuigen aan de rebellie van de strijdkrachten 'en hun eigen eisen te stellen. Aanvankelijk werd er door de militairen op de demonstranten ge schoten maar later bleek de demon stratie vreedzaam te verlopen. De nieuw benoemde premier Makon- nen hield intussen een persconferen tie waarop hij zei dat het leger hem steunt bij de kabinetsformatie. Over de demonstranten die buiten het af treden van de nieuwe premier eisten, zei Makonnen dat het slechts 'radicale elementen' waren 'die proberen te ver te gaan.' Een regeringsradiozender maakte la ter bekend dat vier voormalige minis ters vrijdag door het leger zijn vrijge laten. Volgens sommige waarnemers houdt het leger nog acht of meer mL nisters en een aantal hogere ambtena ren uit de provincie vast. Een regeringswoordvoerder in het buurland Somali ontkende vrijdag be richten dat zijn land troepen had sa mengetrokken langs de grens met Ethiopië. 'Als Afrikaans land heeft Somali geenszins de bedoeling munt te slaan uit de recente ernstige ont wikkelingen en de binnenlandse crisis bij zijn buurman Ethiopië', aldus deze woordvoerder. Eerder was gemeld dat zich aan de grens al enige incidenten hadden voorgedaan. door Chris Blankenburgh LONDEN, LIVERPOOL De aankomst van Labourleider Harold Wilson in Londen verschilde gisteren hemelsbreed van zijn eerder terneergeslagen intocht in het Adelphy Hotel in Liverpool. De 57-jarige Wilson zag er, toen hij daar donderdagavond vlak voor de sluiting'van de stemlokalen aankwam, oververmeoid en somber uit Zijn stem was mat en vervormd, hij strui kelde over zijn woorden en haastte zich naar zijn hotelkamer. Maar giste- ren arriveerde Wilson, vergezeld van 'Zal ik het wel of zal zijn vrouw Mar, triomfantelijk, fris ik het niet halen,' (ADVERTENTIE) VU magazine is een maandblad waarin iedereen die belang stelt in de denkwereld van vandaag interessante artikelen vindt over allerlei onderwerpen waar de wetenschap mee bezig is. Enkele voorbeelden van actuele onderwerpen in enige recente nummers: Soberheid en olie TT/* 1 1 Nut van sensitivity-training yy10 PflPfl (10 Ct Is hard werken ook veilig? I Bon Ik geef mij op als abonnee op het VU magazine ik geef een abonnement cadeau Mijn naam en adres I Naam en adres van ontvanger I Voor betaling wacht ik uw acceptgirokaart af. In open enveloppe zonder postzegel zenden aan: Vrije Universiteit, Antwoordnr. 1771, Amsterdam. V U kunt ook bellen: 020-48 2674. Een jaarabonnement (januari t/m december) bedraagt f 13,50. ledereen die nu een (geschenk)abonnement aangaat, krijgt als extra geschenkhet buitengewoon interessante boek VU visies op mens en maatschappij GRATIS: 206 pagina's paperback (vastgestelde verkoopprijs is f 10,75). en zelfverzekerder dan ooit in de Britse hoofdstad. Wat niemand had vraaSl Labourleider verwacht was gebeurd. Vanaf het eer- Wilson zich af, nadat ste ogenblik dat de stembusresultaten hij een drankje heeft begonnen binnen te stromen was al 3, ,a van cen één ding duidelijk: de Conservatieven hadden gefaald een duidelijke kiezers- aanhanger m de La- meerderheid achter zich te krijgen bour-club, na het her- voor de vorming van een sterk Tory- overen van zijn zetel kabinet om het mijnconflict en de j. M„i economische crisis aan te pakken. Al *oor het district, vrij spoedig werd een verschuiving ten gunste van de Labour-partij waar genomen, die is toegeschreven aan het succesvolle optreden van de Libera len, die de Conservatieven meer stem men hebben ontfutseld dan Wilsons partij. In feite hebben de Liberalen de ver kiezingen in Engeland gewonnen. Zij hebben een historisch record aantal stemmen veroverd. En hun winst is volledig ten koste gegaan van de twee grote partijen. Dat de liberale partij slechts zo'n gering aantal Lagerhuisze tels heeft gekregen wordt veroorzaakt door het Britse districten-kiesstelsel, dat evenals in Frankrijk, de reuzen partijen onevenredig beoordeelt. Zo hebben de Liberalen 500.000 stemmen nodig gehad om een zetel te verove ren, terwijl de Conservatieven daar voor slechts 42.000 stemmen nodig hadden. Daar kwam bij dat tijdens Heath' regering de grenzen van het aantal kiesdistrikten zijn gewijzigd, waarvan werd verwacht dat dit in het voordeel van de Tories zou uitpakken. Het gevolg van de verkiezingsuitslag is dat Engeland nu in een politieke pat-situatie verkeert, tijdens een ern stig mijn-conflict en een hevige eco nomische crisis. Geen van de twee grote partijen heeft de absolute meerderheid in het 635 zetels tellende Lagerhuis. Tussen de twee partijen is een bijzonder onbere kenbare 'derde macht' gevormd waar- In de Liberalen het belangrijkst zijn. Daarnaast zijn in het Lagerhuis een aantal onafhankelijke parlementsleden gekomen: leden van het ultra-rechtse Nationale Front, Schotse Nationalis ten, extreme Noordierse protestantse 'Loyalisten', zoals Ian Paisley en le den van de Noordierse katholieke ge steunde partijen in Ulster. Al deze parlementsleden of groepen Lagerhuisleden, die niet bij de Tories of Labour zijn aangesloten, hebben hun eigen politieke verlangens. Hun eisen lopen de ene keer parallel met die van de Conservatieven, de andere keer met Wilsons partij en gaan de d-rde keer dwars tegen de plannen van de belde grote partijen in. Omdat zowel Conservatieven, Labour als Li beralen tijdens de verkiezingscampag ne elke vorm van coalitie uitdrukke lijk van de hand hebben gewezen, was gisteren alleen nog de vorming van een minderheidskabinet mogelijk. Dit kabinet zou echter om aan te kunnen blijven afhankelijk zijn van de volle dig onberekenbare 'derde macht' die nu op de wip zit en vooral van de steun van Thorpes Liberalen. Daar mee is de regeerbaarheid van Enge land bijzonder bemoeilijkt en kunnen elk ogenblik kabinetscrises uitbreken. Edward Heath had eerder gedreigd bij cen politieke impasse naar het middel van nieuwe algemene verkie zingen te zullen grijpen. Maar vrij al gemeen werd aangenomen dat dit in de huidige kritieke economische en politieke situatie weinig heilzaam zou zijn. Toen hot gisteren dan ook erop leek dat de Labour-partij wel de grootste partij in het Lagerhuis zou worden, maar niet de kritieke helft van het totale aantal parlementszetels zou veroveren, was de kans op de vor ming van een Labour-minderheidsre- gering zeer reeël geworden. Bezorgdheid De chaos die nu door depolitieke verspintering is geschapen heeft in Engeland al grote bezorgdheid ge wekt. Gevreesd wordt dat het buiten land de financiële bijstand die de nieuwe regering daar zal gaan vragen om de betalingsbalanstekorten te dek ken 'om de positie van het pond ster ling' te redden, onder verzwaarde voorwaarden zal verstrekken. Vooral de vijandige houding van Labour je gens dc EEG en het Labour-plan, En geland eventueel weer uit de Europe se Gemeenschap te halen, herbergt het risico dat ook de overige EEG-lan- den de regering weinig welwillend zullen bejegenen. Uit de Verenigde Staten zijn al berichten binnengeko men dat Washington de terugkeer van Wilson met weinig vreugde begroet. Wilson heeft eerder in zijn memoires over de periode dat hij premier was (1964 tot 1970) de Amerikaanse rege ring van destijds scherp gehekeld. Hij lag in die periode herhaaldelijk over hoop met president Lyndon B. John son in verband met diens Vietnampo- iitlek. Vernietigend In plaats van de Conservatieven te versterken hebben de algemene ver kiezingen tot een vernietigende aan val op het Britse twee-partijen-stelsel geleid. De kiezers hebben zich mas saal tegen de twee gevestigde Britse partijen gekeerd. Omdat het Britse politieke systeem niet in staat is een dergelijke publieke reactie in een werkbare regerende parlementaire meerderheid op te zetten, gaat Enge land een onstabiele periode onder een zwak kabinet tegemoet. Toen gisteren bekend werd dat Wilson de nieuwe premier zou kunnen worden was de eerste reactie een krachtige val in de beurskoersen en verdere verzwakking van de positie van het Britse pond sterling.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 9