Breuk(en) met de dominee van Donner op Ree pmzz Over de bosrank en zijn verwanten Goede overwinning Sij brands traint Nederlandse dam top m "5 m m m J 'w 'Jl J J m m m m t K\ i bloem en plant 3 TROUW/KWAiRTET ZATERDAG 2 MA Ui l 1974 BINNENLAND T21/K19 Niet piekeren maar puzzelen - door mr. G. van Vorden (561e opgave voor de ladderwedstrijd) Als dominee Van Steenen voorzien had, welke reacties zijn voorstel om de jeugddienst te laten begeleiden door een popgroep teweeg zou brengen, dan zou hijnee, ook dan zou hij hebben doorgezet, ver moed ik. Hoe het zij. de ouderen in Stronkstra- deel verzetten zich heftig toen domi nee het na de kerkdienst ter sprake bracht. Het dreigde hóóg te lopen en dus stelde hij voor, de zaak eerst in de kerkeraad te bespreken. De in hun hart goedige Stronkstradeelers verlie ten daarop rustig de kerk. Maar in de kerkeraad ging het niet zo vredig en naderden de gemoederen al spoedig het kookpunt en -ik gruw er van dit te moeten verhalen - er dreig de een onheelbare breuk met de her der van de luid blatende kudde. Gelukkig zijn dominees schapen fer vente puzzelaars. En daarmee redde hij de situatie. 'Mijne heren', zo sprak hij. 'U wilt het toch niet op een breuk laten aan komen? En dan nog wel met uw do minee? Dan zal ik u eens wat breu- breuken voorzetten met domino...!' Fluks greep hij een doos met domi nostenen verwijderde de stenen met nullen (blanken) en legde de overige 21 stenen in drie rijen willekeurig op tafel. Det pakte! De aandacht was van het casus belli afgeleid en de ogen richtten zich puzzelbegerig op domi nees en de domino-ogen. JU ziet hier drie rijen van zeven ste nen'. ging de zieleherder voort. 'Deze stellen de breuken voor. Elke rij telt zeven breuken en die tel ik op'. Ziehier wat de kerkeraadsleden zagen: van breuken) worden gelegd, dat de uitkomsten gelijk zijn, hetgeen, ik be hoef dit wel niet te zeggen, in dit voorbeeld geenszins het geval is. De problemen die ik u nu voorleg zijn de volgende: 1. Hoe kan dit geschieden zodanig, dat de uitkomsten gehele getallen zijn? 2. Hoe kan dit geschieden zodanig, dat de uitkomsten zo laag mogelijk (zo klein mogelijk) zijn? 3. Hoe kan dit geschieden zodanig, dat de uitkomsten zo hoog mogelijk zijn? N..B. In de beide laatste problemen mogen de uitkomsten natuurlijk breu ken (dus geen hele getallen)' zijn. En als één man schoof de kerkeraad de paperassen opzij en greep, bij ge brek aan aan zo veel dominospellen, papier en tijdstif. Of ze slaagden? Ik weet het niet. Maar wèl weet ik, dat de vrouwen over hun late mannen steen en been klaagden en dat over de geschillen geen woord meer viel. Door de breu ken van domino was de breuk met do minee voorkomen! Ook buitenkerkeradelijk hoop ik, dat deze problemen uw aandacht waard zijn en ik nodig u uit, uw krachten er op te beproeven. Voor een wille keurige opstelling met gelijke uit- 2146425 1 11h 4116 5244526 30 2 1 3 1 4 3 6 31 3 4 3 1 2 5 3 60 5 6 3 6 1 4 5 1 -T 14— 1216635 2 'En nu, mijne heren', vervolgde hij, 'moeten de stenen zodanig in drie rij en van zeven stenen (dus vier rijen komsten krijgt u 1 punt. Voor elk ge heel getal van probleem 1 krijgt u 1 punt. En voor de problemen 2 en 3 Tumult om de pop in Stronkstradeel.. elk 3 punten. Deze punten zijn be stemd voor onze doorlopende ladder wedstrijd, waaraan u op elk gewenst ogenblik kunt gaan deelnemen, ook als u geen abonnee bent. De punten, die u verwerft worden op uw persoon lijke kaart opgetekend. Bij elke inge zonden oplossing stijgt het puntento taal op uw kaart totdat het ogenblik komt, dat geen der andere ladderbe- klimmers een hoger totaal heeft dan u en u de ladderprijs wint. Wilt u de dominee voor zijn vernufti ge inval en zijn problemen een waar deringscijfer geven (1 als laagste, 10 als hoogste waardering)? De oplossingen dienen uiterlijk over één maand, dus op 30 maart, binnen te zijn bij mr. G. van Vorden, postbus 1005 te Warnsveld (niet te Vorden!). De centrale training voor Nederlandse dammers van formaat heeft een nieu we opzet gekregen. Vroeger waren de dammers die hieraan deelnamen, in twee groepen verdeeld: de senioren, die zich oefenden onder leiding van Harm Wiersma, en de junioren, die door Jan de Ruiter werden (en nog steeds worden) getraind. De verande ring dn de opzet heeft vooral betrek king op de seniorengroep, die nu on derverdeeld is in een top en een sub top. Voor de top-training, waarmee wereld kampioen Ton Sijbrands is belast, zijn uitgenodigd: Wiersma, De Ruiter, Hermelink, Goudt, Visser, Schotanus, Kuyken, Toet, Holstvoogd, Bronstring, D. de Jong en ikzelf. De sub-top, die vooral bestaat uit talentvolle jeugdige meesters, wordt nu getraind door Harm Wiersma. Tot deze groep, die ook erg sterk bezet is, behoren: Van Westerloo, Bastiaannet, Jansen, Clerc (de jeugdwereldkampioen), Waldo Aliar, Kolsloot. Dallinga, Tielrooy, S. de Jong, F. Ivens en Teer. Bij de jeugdtraining ten slotte ook een belangrijk aspect van de centrale trai ning worden ongeveer twintig jeugdspelers opgeleid. Om u een indruk te geven van wat er bij de top-training omgaat, geef ik een kort verslag van de eerste bijeen komst, op zaterdag 23 februari in het cultureel centrum de Coehoorn in Arnhem gehouden. In een toespraak vooraf werd ons duidelijk gemaakt, dat we klaargestoomd moeten worden voor de interland tegen Rusland, die waarschijnlijk van 9 tot en met 16 ju li zal worden gehouden. Daartoe be studeren en bespreken we openingen en recente Russische partijen. Ook partijen van onszelf zullen onder de loep genomen en door Ton Sijbrands van analyses voorzien worden. Zo heeft hij b.v. van de partij die ik in de halve finales voor het Nederlandse kampioenschap tegen Bronstring speelde, een analyse gemaakt, die tien folio-vellen beslaat. Verder werd ons een literatuurlijst verstrekt, die er niet om liegt: alle belangrijke werken van de laatste 25 jaar komen erop voor. Reddende variant Op onze eerste trainingsbijeenkomst werd ook de in deze rubriek behan delde partij Bronstring-Tielrgoy be sproken. Ik werd opmerkzaam ge maakt op een variant die Bronstring had kunnen redden en die ook aan mijn aandacht was ontglipt. Het is aardig om te vermelden, dat ik deze variant tevens opgestuurd heb gekre gen door Auke Spijkstra uit St. Anna- parochie, van wie al eens eerder een partij is gepubliceerd. Het gaat om de volgende stand, na 21. 1218 van zwart. ZWART: TIELROOY WIT: BRONSTRING voorbeeld: 22. 16 (A.B.) en wit wint door 23. 35—30 24x35 24. 28—23 19x17 25. 29—24 20x29 26. 34x1. A. 22. 7—12 23. 22—17! 11x22 24. 28x17 1—6 5. 27—22 18x27 26. 31x22 12—18 27. 17—11! 6x28 28. 32x12 8x17 29. 29—23 19x28 30. 33x11 16x7 31. 3430 25x34 32. 39x8 3x12 en er is geen gevaar meer te duchten. B. 22. 8—12 23. 22—17 11x22 24. 28x8 3x12 25. 27—22 18x27 26. 31x22. Nu heeft zwart drie mogelijkheden, te weten a. 1218, b. 16 en c. 711. We nemen ze een voor een even door. a. Op 26. 12—18 volgt 27. 29—23 19x17 28. 34—30 25x34 29. 39x8 9—13 30. 8x19 14x23 31. 32—27 21x32 32. 37x19 met schijfwinst. b. 26. 1—6 27. 37—31 26x17 28. 29—23 19x28 29. 33x2 en wit wint. c. 26. 711. Wit kan nu twee combinaties nemen, waarvan er één verliest, maar de ander erg goed spel geeft. Eerst de verliezende combina tie: 27. 34—30 25x23 28. 22—18 13x22 29. 32—28 23x32 30. 37x8. Wit heeft nu een doorbraak met één schijf verlies. Zwart kan nu echter verrassend win nen door: 30. 9—13 31. 8—3 (d) 20—25 32. 3x29 19—23 33. 29x4 21—27 34. 4x31 26x46. d. Op de 31ste zet kan wit in variant c ook voortzetten met 82. Er volgt dan 31. 26—31 32. 36x27 21x32 33. 38x27 24—30 34. 35x24 20x49 35. 27— 22 13—19 36. 22x24 16—21 37. 2x27 49x21 en zwart wint. De goede combinatie voor wit is na 26. 7—11: 27. 37—31! 26x17 28. 29—23 19x28 29. 33x22 17x28 30. 34— 30 25x34 31. 39x26. Ik vond dat deze fraaie varianten u niet mochten wor den onthouden. e m P 3 es m El ff M gg a 2 B H m ij** "ff vai sé>j ill! ja® 'sSi «i Deze stand werd in de internationale problemistenwedstrijd ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Sui- kerdamtoernooi onderscheiden met de tweede prijs. De maker van dit prach tige probleem is de Canadees Maurice Lefèbvre. Wit wint door: 1. 28—22 18x47 2. 38— 33 47x16 3. 39—34 16x49 4. 37—31 26x37 5. 48—42 37x48 6. 34—29 23x24 7. 40x16 49x40 8. 45x34 48x30 9. 35x2. Werkelijk prachtig, temeer daar deze stand is ontstaan naar aanleiding van een partij tussen Harm Wiersma en Lefèbvre uit het laatste Scholten-Ho- nig-toernooi. Dan rest mij nog de oplossing van de opgave van de vorige week. Wit wint door: 1. 25—20 29x49 2. 20x29 49x41 3. 29x38 41—5 (A> 4. 42—37 5x41 5 46x37. A: 3. 41—47 4. 46—41 en wit wint. Horizontaal: 1. wending, 5. schor, 9. specerij, 14. alvorens, 16. kerkgebruik, 18. Myth, figuur, 19. palmachtige boom met steltwortels, 21. rood in de wapenkunde. 22. vrouw van Jacob, 23. voegwoord. 24. uniek, 26. maanstand, 27. end, 29. raapstelen, 31. genees heer, 32. mand, 34. wiel, 35. profeet, 37. lengtemaat, 39. balspel, 41. voed sel, 42. priem, 43. hogepriester te Silo, 45. turks bevelhebber. 46. vaarwel, 47. landbouwwerktuig, 48. hekwerk. 50. zetel. 52. bloem, 53. strik, 55. huid, 56. roofdier, 57. deel van Oostenrijk, 60. delfstof. 61. muzieknoot, 62. bloed huis, 64. per expresse (afk.), 65. touw om iets vast te zetten, 66. brilslang, 68. god van de wind, 70. lichtelijk zuur, 72. teken dat in de psalmen voorkomt, 71. gemeenteweide, 75. groot meer in Finland, 76. dreef, 77. Z. Amer.thee. Verticaal: 1. vlinder, 2. aanloop, 3. tel woord, 4. toespraak, 6. voorvoegsel. 7. boom. 8. kei. 10. oude lengtemaat, 11. nachtlamp (Ind.), 12. plaats in Fries land, 13. voorlichting, 15. lang en smal, 17. eikenschors, 20. inwendig or gaan, 25. rijstvogeltje, 27. godin van de tweedracht, 28. niet goed doorbak ken, 30. plaats in Gelderland, 31. an ders gezegd, 32. Europeaan, 33. scheik. element, 35. nauw, 36. deel van het gebit. 37. natuurlijk waterbek- Opgave Bronstring vervolgde hier met 22. 4338. Hij had echter voort moeten zetten met 22. 4238, waarna alle ge varen zouden zijn verdwenen. Bij Tenslotte een nieuwe opgave voor de huiskamer. Ook hier geldt: wit speelt en wint. De oplossing wordt volgende week geplaatst 'zie diagram hiernaast) Denkt u erom dat dit een vrij moeilij ke opgave is? Geeft u de moed niet te snel op: hij is erg mooi. FRANK DROST Volgens zijn eigen zeggen heeft Donner bij het laatste Hoogoven toernooi soms nogal geluk gehad. Dat hebben echter meestal alleen maar de sterken en dat hij sterk speelde, bewijst o.a. de volgende partij uit de vierde ronde van het toernooi, waarin hij de tweede plaats bereikte. Nimzo-Indisch Wit: Ree; zw.: Donner 1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. Dc2 0- 0 5. a3 Lc3:f 6. Dc3: d6 7. Pf3 Te8 8. b4. Een onopvallende positiefout. De pion moet op b3 blijven om te belet ten, dat zwart na een volgend dc het veld d5 gaat beheersen. 8. Pbd7 9. e3 e5 10. Lb2 e4 11. Pd2 d5 12. Le2 Pf8 13. cd (Beter was 13. c5) Pd5: Dc2 Lf5 15. Pc4 c6. Het steunpunt op d5 verzekert zwart nu van een duidelijk positievoordeel. 16. g3 Tc8 17. Db3 Le6 18. Dc2 Tc7 19. Tel (19. De4:? Pb4:!) Lh3! 20. Db3 Le6. Zetherhaling om tijd te winnen. 21. Dc2 Lh3 22. Db3 Pe6! 23. a4. Al leen op de damesvleugel kan wit iets ondernemen, maar zwart is vlugger! 23. Pg5 24. b5 cb 25. ab Lg2 26. Tgl Pf3t 27. Lf3: Lf3: 28. Kd2 Lg4 29. La3 Te6 30. Tc2 Tf6 31. Kcl Le6. Nu dreigt Pb6. Na 32. Db2 zou behalve le voortzetting in de partij ook nog Tc4: 33. Tc4: Pf4 heel sterk zijn. 32. Da4 Pb6! 33. Pb6: Tf2:! Een aardi ge wending. Nu gaat niet alleen een pion verloren, maar bovenal dringt de zwarte toren beslissend de witte stel ling binnen. 34. Tc7: Dc7:t 35. Pc4 h6! Ook Dc4:t had gewonnen, maar Lc4:? 36. b6! ging niet. 36. Ld6 DcS 37. Lc5 b6 38. Da7: Lc4: 39. Db6: Ta2 40. Tel Da8. Opgegeven, want tegen de aanval op de a-lijn is niets te doen. Dame alléén is voldoende! Dame met paard tegen dame is een bekend thema in eindspelstudies. In het volgende diagram staan echter twee paarden op het bord. Zwart heeft alleen maar een sterke vrijpion. De weg naar winst is verbluffend: Wit moet beide paarden offeren en dan met zijn dame alleen raat berei ken tegen dame en vrijpion! Katznelson is een minder bekende studie-componist. Deze studie werd beloond met de eerste prijs in een wedstrijd om het Russische team-kam pioenschap in probleemschaak. Een soort wedtrijd, die in het westen ge heel onbekend is. L. I. KATZNELSON TEMPO-ZETTEN Onderstaand probleem, wordt geken merkt door zetdwang. De sleutelzet heeft een verrassende werking, omdat wit daarmee de 'kritische' diagonaal bl-h7 nog meer vrijgeeft (men zou eerder een zet met de koning ver wachten!) en bovendien niets dreigt! Er ontstaat dan een zetdwang-stelling en na het beste antwoord van zwart volgt wéér een tempo-zet Het geringe materiaal verhoogt de kwaliteit van dit mooie probleem. Dat het naast de goede uitwerking van zetdwang ook nog driemaal een 'reinmaf bevat, is bij een Tsjechische componist bijna vanzelfsprekend! Ir. I. M1KAN 1941 33 ;;I 9 2 S ii 83 ff •-71 *2 i i 1 8 Wit speelt en wint Mat in drie zetten. Oplosingen. EINDSPEL: 1. Pflt! Kgl 2. Pe2t! Kfl: 3. Pf4! De7t 4. Kb3 De3t 5. Kc2! Df4: 6. Dhlt Ke2 7. Ddlt Ke3 8. Dd3 mat PROBLEEM: 1. Db5! Zetdwang. 1. .f5 2. Ta2:t La2: 3. Pc2 mat. 1. d3 2. Dc4! Lc2: 3. Da2 mat. 1. f2 2. Dfl! (Tempo) d3 of f5 3. Ta2: mat. LUDEK PACHMAN Op briefkaart of briefomslag dient 'Niet Piekeren maar Puzzelen' te staan, terwijl in uw schrijven uw vol ledige naam en adres in blokletters dienen te zijn geschreven of getikt. Ook indien u lang geleden voor het laatst inzond en uw adres en/of naam zijn veranderd, geeft u dit dan uit drukkelijk op om puntenverlies te voorkomen (ik zou, de verandering niet kennende, u een nieuwe kaart geven en dan zoudt u met nul punten beginnen: doodgewoon zonde!). Niet slechts uw oplossingen, maar ook uw commentaren zijn mij zeer wel kom. Ook eigen puzzelwrochtsels ont vang ik gaarne om deze in een vol gende lezersserie op te nemen. Het is goed bedoeld als ik u de nodi ge breuken toewens! ken. 38. redenaar, 40. natuur, 41. no bel, 44. tussenzetsel, 46. levenslucht, 48. soort gebakje, 49. hogepriester te Silo, 51 en volgende (afk.), 52. net vlies van het oog, 54. reinigsmiddel, 56. kleur, 57. platte steen, 58. grond soort, 59. gebaar, 60. vervelend wezen, 61. soort, 63. lof, 64. stip, 67. op de wijze van, 69. meisjesnaam, 71. afk. van senior, 73. water in N. Br. Oplossing: Hor. 1. krank. 5. porie. 9. naald, 13. rank, 15. pok, 16. eelt, 17. pa, 19. roes, 21. test,-22. e.d, 23 ert, 25. penetrant, 28. adé, 29. reep. 31. lot, 32. eed, 33. rail, 34. sein. 36. regel, 38. kalk, 40 neep, 42. rek, 43. feit, 45. Ag., 47, roem, 49. peil, 50. ar, 51. rede,52. pe loton, 53. lade. 54. es, 55. moet, 57. node, 59. Ee, 60. keur, 61. heg, 63. lork, 65. mand, 66. manen, 68. lire, 70. haat, 71. kar, 72. eis, 74. eest, 76. aal, 77. korpulent, 80. ets, 81. ms., 82. look, 83. tier, 85. e.a 86 leer, 87 mee, 89. trek, 91. robot, 92. paars, 93. me ter. Vert. 1. keper. 2. ar, 3. nar. 4. knop, 6. op. 7. roet, 8. ik. 9. nest, 10 alt. 11. at, 12. dadel, 14. keel, 16 eend, 18. Ares, 20. snor, 21. tael, 22. edik, 24. teen, 26. eter, 27. reek, 28. aalt, 30. pierement, 33. raillerie, 35. neo, 37. gedogen, 38. kei, 39. baret, 41. peper, 43. fenol, 44. kreet, 46. ges. 48. met. 49. pon, 50. adé. 56. oud, 58. dol, 60. kaal, 61. harp, 62. geel, 64. kree, 65. Maas. 66. Mark, 67. niet, 69. Este, 70. hamer. 71. koor, 73. snit, 75. tsaar, 77. koet, 78. Umea, 79. term, 82. Leo, 84. ree, 86. lb., 87. ma, 88. er, 90. kt. Oplossingen tot en met woensdag a.s. per briefkaart sturen aan Trouw- Kwartet, postbus 859, Amsterdam. Linksboven vermelden: weekendpuz zel. Prijswinnaars: De heer D. A. Broek mans, Dr. Zamenhoflaan 1, Enschede; de heer W. van den Bor, Da Costalaan 37, Rijswijk (ZH); mejuffrouw L. Nuyt Enimastraat 83, Vlaardingen. Je valt in dit uitzonderlijke voorjaar van de ene verrassing in de andere. Dat betreft dan vooral het vroege verschijnen van allerlei gewassen en even goed van dieren. Ons tuinlief- hebbers vallen natuurlijk met een de plaatsen op. Sedert een week bloeien in mijn op het noorden gelegen voortuintje de gele narcissen! Bloeidata in vorige jaren waren 15. 16 en 25 maart in respectie velijk de jaren 1973, 1972 en 1971. Dat benadert inderdaad de volksnaam Paasklokken, want met Pasen horen ze in vol le bloei te staan. Dit jaar zouden ze half april wel eens uitgebloeid kunnen zijn. De ha zelaars en de hamamelis zijn dat al. Ik vind het jammer, want de rode toverhazelaar Hamameli s japonica flavo-purpurascens gaf. zodra de zon door zijn takken speelde, een gloed aan de tuin, die ik toch wel erg mis, ondanks de uitbundige bloei van winteraconieten en gele crocussen. De sneeuwklokjes zijn al aan het uitbloeien, maar overal verschijnen de samengevouwen handblaadjes van de bosanemonen met ertussen een knikkend bloemknopje, van buiten rood aangelopen als van de kou. Va leriaan. dotterbloem en moerasspi- raea ontspruiten tussen het dorre riet en de neergeslagen leverkruid- stengels in de moerashoeken staan al bijna een hand hoog. Aan de rand van de vijver volgt de water aardbei hun voorbeeld. Het is angstig om te zien hoe zorge loos alles de grond uit schiet en uit bot. De meeste zorgen heb ik om een gecultiveerde bosrank. Clematis jackmanii, iedereen wel bekend door zijn grote vierblandige donkerviolette bloemen. Ik heb hem een paar we ken geleden flink teruggesnoeid, wat je bij deze hybride elk jaar in maart moet doen, maar vanwege het zachte weer deed ik het wat eerder. Nu heeft hij frisgroene scheuten van wel vijftien centimeter lang, op zich zelf helemaal niet erg, behalve als het hard gaat waaien. In vorige jaren gebeurde het steeds in maart dat stormen de ranken zo vaak en zo hard tegen het gaas van de pergola sloegen dat na afloop alle scheuten onthoofd waren. Achteraf minder ernstig dan het lijkt, want toch bloeide de plant in de zomer overvloedig. Die jackmanii is afkom stig uit een arme tuin, waar hij het niet best deed. Door omstandighe den moest ik hem half mei uit de grond halen, grond die als droog stof tussen de wortels uit viel. De plant zat al vol in het blad, toen hij mijn tuingrond in ging, en dan is overplanten hoogst riskant. Het blad gaat immers door met vocht uit de plant afgeven aan de lucht, terwijl de wortels nog moeten aanslaan en nauwelijks water opnemen. Gepoot in een ruim plantgat met onderin veel oude koemest en elke dag trouw een emmer water gedurende de eerste weken heeft hij het gered, al heeft hij in dat eerste jaar maar twee bloemen gegeven. Deze clematishybride bloeit van juli tot september aan de in dat jaar ge vormde ranken. Je moet hem in het voorjaar zover insnoeien dat alleen die ogen overblijven die je wilt la ten uitgroeien. Jonge planten mogen best tot dertig centimeter boven de grond worden afgeknipt, want daar mee voorkom je dat hij van onderen kaal wordt. Niet snoeien mag je Clematis mon- tana, een zeer vroeg (mei en juni) bloeiende soort met driedelig, don kergroen blad en een klaterende la wine van reze bloemen. Hij kan wel negen meter hoog worden en over woekert met groot gemak lelijke schuttingen en. als je hem een steuntje geeft in de vorm van ge spannen draden, ook blinde muren. Dit jaar zal hij helemaal wel vroeg bloeien, want de plant in mijn tuin heeft tussen het nog kleine blad al door henk van halm kon bestuderen. Hij ontkiemt op de bosbodem, in de schaduw van het dichte geboomte, maar hunkert naar zonlicht en klimt zo snel mogelijk tegen takken en stammen op. In de boomkruinen breidt hij zich gewel dig uit en maakt daar een vracht van blad en in het laatst van juli tot in oktober een massa roomwitte pluimen van kleine bloemen. Bomen van vijftien meter hoog worden zo 'veroverd'. Drie jaar bloemknoppen. De oorspronkelijke vorm van deze uit de Himalaya af komstige bosrank heeft witte bloe men. maar je ziet ze hier meestal in zacht roze, de cultivar 'Rubensè. Ze zijn vier tot vijf centimeter groot en vierbladig. De Kelk De opvallend gekleurde bloembladen van de clematissen zijn geen kroon- blaadjes, maar de kelk. De kroon is nauwelijks te zien of helemaal afwe zig. behalve bij de mooie Clematis lpina, de alpenbosrank. Dat is maar een kleintje, haalt maar net manshoogte en is dus heel geschikt om er tuinmuurtjes en gazen af scheidingen mee te laten begroeien. Hij bloeit in het voorjaar als eerste clematis, al in april, met blauwvio- lette bloemen aan knikkende sten- gele hangende klokken en zeegroen bladen zie je de zachtgele langgerek te kroonbladen, veranderd in een soort honingbakjes die de meeldra den en stampers bijna helemaal aan het oog onttrekken. Dit charmante bosrankje staat op mijn verlanglijst je, evenals C. tangutica, met warm- gele hangende klokken en zeegtoen blad, en C. oriëntale cv. 'Orange Peel' (sinaasappelschil), die maar vier meter hoog wordt en vooral door zijn diep oranje bloemen een opvallende verschijning is. Een on stuimige groeier is de wilde bosrank C. vitalba, een inheemse liaan die veel voorkomt in de Zuidlimburgse bossen en hier en daar in de duin streek. In Limburg vond ik hem met polsdikke 'stammen' in het Sa- velsbos, waar je heel goed de na tuurlijke groeiwijze van de bosrank Met de risico's van zijn ontembaar heid voor ogen heb ik drie jaar ge leden een zaailing naar mijn tuin overgebracht, waar hij het hele ach terhek heeft doorvlochten en vorig jaar een greep deed naar de lijster bes en de rieten schutting. Dat laat ste is toegestaan, maar ik heb heel wat werk gehad om de meterslange ranken uit de boom te verwijderen. Hem helemaal wegdoen kan ik niet over mijn hart verkrijgen, want niet alleen bloeit hij mooi en is hij ijzer- sterk. hij houdt de hele winter door prachtig grswit zaadpluis dat zil verig opblinkt in het koude licht Wel heb ik gemerkt dat hij zich ge makkelijk uitzaait, want het vorig jaar voor het eerst gevormde zaad slaat al op in het gangetje achter de tuinen, dat wel gauw in een clema tiswildernis zal ontaarden. Kieskeurig is de wilde bosrank niet, als zijn voet maar in de schaduw staat zoals in het bos. Eventueel kun je een struikje aan de zonkant planten. Dat willen alle clematissen, maar die hebben daarnaast nog meer zorgen nodig. Planten moet je ze in een zeer ruim gat, een halve meter in het vierkant en minstens zeventig centimeter diep. Dat gat moet opgevuld worden met een goed klaargemaakt mengsel van zand, blad- aarde, turfmolm, koemest, kalk en compost Het loont wel die voorzorg te nemen voor het armetierige eind je hout dat je doorgaans koopt want de resultaten zijn ernaar, voor al als je elk jaar een emmer oude koemest aan de voet van de plant deponeert. En dan nog iets: in 'Fleur* las ik dat je nooit een clema tis moet poten op een plek waar ooit een taxus heeft gestaan. Dan doet hij het beslist niet. Het is maar een weet De roze Clematis montana

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 19