<r KSSSS» 4 Rotterdams conservatorium vrije universiteit amsferdam medewerkers vrije universiteit amsterdam uv Iedere*» verliefd* Hartine rijkste vrouw UiTayior wetenschappelijk medewerk(st)er BE 01BEIEIBE COUPEBUS „Groot Schuylenburg" Apeldoorn hoofd afd. fysiotherapie Hoe omschrijf je 'Valkenheide' in een paar woorden? Wij welen hei niet. OMROEPSTER mm *Sv (Werd deWounties? Zweedse add koes op vorst Een blad mei hart voor he nieuws te V0RDEN VERPLEEGKUNDIGE technisch-administratief medewerker TROUW/KWIAiRTET ZAITERDlAC 2 MAiAET 1974 T16/K16 T 1- Bij de vakgroep Andragologie van de Subfaculteit der Pedagogische en Andragogische Wetenschappen bestaat een vacature voor een in de Speciale Andragologie voor de differentiatie Educatief werk met volwassenen (waaronder vormings- en ontwikkelingswerk). Taken medewerken aan onderwijs, met name praktijkoriëntatie in de pré-kandidaatsstudie en specialisatie werkgroepen In de doctoraalstudie het op gang brengen van studie- en onderzoeksprojecten op het terrein van de genoemde praktijkvelden stage- en scriptie begeleiding medewerken aan bestuurlijke taken. Gezocht wordt naar gegadigden die bij voorkeur afgestudeerd zijn in do sociale wetenschappen (liefst andragologie) en met ervaring in het betreffende andragogische veld. Van hem/haar wordt kennis en belangstelling verwacht m.b.t. theorievorming en beleidsontwikkeling op de betreffende velden. Nadere informaties kunnen worden verkregen bij Prof. dr. W. F. van Stegeren, tel.:020- 73 91 46. Van de te benoemen medewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij kan instemmen met de doelstelling van de Vrije Universiteit. ALLES OVER SPORTDUIKEN door Ir Ruud Rozendaal Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en onder vermelding van vacaturenummer 622-714, te richten aan de Hoofdafdeling Personeelszaken Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Postbus 7161Amsterdam. w COMPLETE HANDLEIDING VOOR DE ONDERWATERSPORT Sportduiken. een sport voor stieten? - Is sportduiken duur? - De allernoodzakelijkste theo rie - Het 8norkelduiken - Dui ken met pereluchtapparatuur - Het vinden van goede dulk- plaatsen - Het fotograferen en filmen onder water - Aanhang sel en register. Met foto's en velé Instructieve tekeningen. Gebonden f 28,50 Verkrijgbaar In da boekhandel L J. VEEN WAGENINGEN Teksten bijeengebracht door Albert Vogel Dit boek, dst geen Couperue- liefhebber meg missen, geeft een boelend beeld ven «en steeds weerendere Couperus. Gekozen word uit zijn gehele werk. Frag menten, gedichten, beechrljvin- gen. dialogen en gedachten vor men te zemen een kleurrijk Couperus-boeket. f 14.50 In de serie Amstelpeperbacks Verkrijgbaar bij uw boekhendel (CHR. INRICHTING VOOR GEESTESZWAKKEN) In deze inrichting voor de behandeling en verzorging van 600 zwakzinnige kinderen en volwassenen, wordt - wegens vertrek van de huidige functionaris - gevraagd een HIJ/zIJ zal Inhoud moeten geven aan de behandeling van en goed moeten kunnen omgaan met de motorisch gehandicapte zwakzinnige. De werkzaamheden omvatten o.a. - Behandeling op de afdeling en in de paviljoenen - hydrotherapeutische behandeling In een apart hiervoor ingerichte ruimte van ons zwembadcomplex - het begeleiden, van stagiaires fysiotherapie en Z-gediplomeerden - het verzorgen van lessen aan leerling-verpleegkundigen in het kader van de Z-opleldlng. Salariëring volgens rijksregeling. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Indiensttreding per 1 mei 1974. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de huidige functionaris, de heer K. Huisman, tel. (05760) 17344 toestel 19 of 's avonds (05788) 1824. Sollicitaties kunt u richten aan de geneesheer-directeur van de Inrichting, Zutphansestraat 106, Apeldoorn. Wij zouden het ook niet künnen. 'Valkenheide' te Maarsbergen staat te boek als een vakinternaat voor jongens. Maar 'Valkenheide' is méér. Achter deze officiële benaming steekt een intrigerende werkgemeenschap. Een kinderbeschermingsorganisatie waarin samenwerking een basisgegeven is geworden, dat wil zeggen: samenwerking op een horizontaal nivo. In deze organisatie is nog plaats voor die energiek, zelfstandig en kritisch aan de slag willen. Medewerkers die eigen verantwoordelijkheid aandurven. Hebt u ervaring in de jeugdwelzijnszorg, bijv. in de kinderbescherming en voelt u zich aangetrokken tot de funktie van groepsleider in een organisatie als de onze? Belt u dan voor informatie (03433) 2 4 5 en vraag naar de heer F. P. Kovécsek. Of schrijf een briefje. U kunt erop rekenen dat u van ons antwoord krijgt. Bij de N.C.R.V., afd. Radio, is een plaats vacant voor een Leeftijd 20-25 jaar. Vereisten: Middelbare schoolopleiding; Belangstelling voor muziek en enig inzicht in de verschillende muziekgenres; Een goede uitspraak van de moderne talen; Enige kennis van het Italiaans strekt tot aanbeveling. Gegadigden met een positief christelijke levens overtuiging, kunnen hun schriftelijke sollicitatie richten aan de N.C.R.V., afd. Personeelszaken, X WEEK smaakt W» ce5nt VOOR AB0NNEES 65CEN1 Ja, ik wil me abonneren. Graag ontvang ik Story: via uw bladenman die het wekelijks bciorgt P pdr post I Abonneren per telefooa kan ook (van 8.30 tot 18.00 uur) I Bel 020 -5411345 en vraag haar toestel 214. Plaats:. Abonnementsprijs: 65 cent per week of f 8,45 per kwartaal (13 nummers). Opsturen In enveloppe zonder postzegel aan: Story, Antwoordnummer 7674, Amsterdam. HERSTELLINGSOORD 'DE DECANIJE' (ca. 40 bedden) (bij ZUTPHEN) biedt een plaats aan voor een (m. of vr. tussen 30 en 45 jaar) Bezit van het diploma B vereist; het diploma A daarenboven geniet de voorkeur. Goede werkkring in rustige omgeving (over de IJssel). Aanstelling tot directeur/directrice is bij daartoe gebleken geschiktheid na verloop van tijd mo gelijk. Een afspraak kunt u maken met zr. H. F. W. Stratling (telefonisch te bereiken onder nummer 057521481; adres: Decanijweg 11 te Vorden. zoekt voor de Interne Beheersdienst een De Interne Beheersdienst (I.B.D.) is belast met het beheer over een 12-tal universiteitsgebouwen en verzorgt daarnaast de exploitatie van het dienstenpakket ten behoeve van een groot aantal faculteiten en het bureau van de Universiteit. Onder deze dienst, welke circa 120 medewerk(st)ers in eigen dienst en circa 50 in dienst van derden omvat, ressorteren o.m. het universiteitsrestaurant, een 12-tal cantines, een aantal schoonmaak diensten, de huisdrukkerij, magazijn- en transportdienst, alsmede de telefooncentrale van de Universiteit. Wij zoeken een medewerker die tot taak krijgt de leiding van de dienst te adviseren op het terrein van de efficiency-bevordering, normstelling, werkmethode verbetering, lay-out en routing problemen. Onze gedachten gaan uit naar kandidaten tot omstreeks 30 jaar met een opleiding op H.T.S.-niveau en enige jaren arbeids-technische ervaring in een industrieel bedrijf of een groothuishouding in de dienstensector. Daarnaast stellen wij hoge eisen aan de contactuele eigenschappen met name aan het vermogen om met personen van zeer uiteenlopend niveau samen te werken, terwijl goede overtuigingskracht en uitdrukkings vaardigheid voor een goede functievervulling noodzakelijk is. De salariëring kan bij goede en volledige taakvervulling oplopen tot voorshands max. f 2.235,- (exclusief f 30,- toeslag). Premie AOW/AWW is voor rekening van de Universiteit en de Algemene Burgerlijke Pensioenwet is van toepassing. Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vacature nummer 080-764, te richten aan de Hoofdafdeling Personeelszaken, De Boelelaan 1105, postbus 7161, Amsterdam. m CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR OPLEIDING VAN GEZINSVERZORGSTERS Vondelstraat 69 Amsterdam In augustus 1974 begint aan de school de NIEUWE OPLEIDING voor GEZINSVERZORGSTERS De toelatingseisen zijn: 1. het diploma 3-jarig huishoud- en nijverheidsonderwijs (T/richting) 2. het diploma 3-jarig lager huishoud- en nijverheidsonderwijs P-richting met het aanvullend T-diploma 3. het diploma gezinshelpsters 4. het diploma 3-of 4-jarige MAVO 5. 3 klassen VWO of HAVO 6. een ander dan de onder 1 t.e.m. 4 genoemde diploma's, door onze minister aan te wijzen De opleiding duurt 2 jaar. Theorie en praktijkperioden wisselen elkaar af. Leerlingen kunnen zowel intern als extern geplaatst worden. Het cursusgeld bedraagt 475,per jaar voor interne leerlingenen 300,per jaar voor externe leerlingen. Daarnaast wordt aan schoolfonds en studiemateriaal een bijdrage gevraagd van 125,per jaar. Men dient zich zo spoedig mogelijk schriftelijk of telefonisch bij de school aan te melden. Voor inlichtingen en aanmeldingen kan men zich wenden tot de ad j .-directrïoe: Mevr. M. M. de Jong, Vondelstraat 69, Amsterdam. Telefoon 020183537. Alg. Directeur: Kees Stolwijk AFD. VOOROPLEIDING Voorbereidende vakopleiding tot het toelatingsexamen voor het Conser vatorium en de afd. Dansacademie. Combinatie met een schoolopleiding voor voortgezet onderwijs is mogelijk. Wanneer nog geen definitieve studiekeuze is gemaakt kan op aanvraag een muzikale test afgenomen worden. Pieter de Hoochweg 122 AFD.CONSERVATORIUM Telefoon (010) 767399 Volledige opleiding tot alle door het Rijk erkende diploma's, waaronder de onderwijsakte A ritmiek. Voorschoterlaan 73 Telefoon (010) 139858 artistiek leider: AFD.DANSACADEMIE Lucas Hoving Vakopleiding voor toneeldanser en pedagoog. Volledige opleiding tot alie door het Rijk erkende diploma's. AFD. MAVO voor bal let en muziek directeur: Vredehofweg 26 W.EJ. Tjon Appian Telefoon (010)145518 De school biedt volledig MAVO-onderwijsvoor leerlingen met belangstelling voor ballet of muziek. dagelijks ballet- en muzieklessen adm aansluiting bij HAVO mogelijk. Aanmelden voor het toelatingsexamen v6V 1 mei a.s. De toelatingsexamens worden gehouden in de maand juni. Inlichtingen aan de scholen en prospectus op aanvraag verkrijgbaar bij de administraties.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 16