Optilon-vrouwen: '1974 jaar van gelijke lonen' KERKDIENSTEN Wagners Tristan ook nu gelukkig niet volmaakt Prijsbeleid van COZ remt verbetering psychiatrische hulp VU oneens met besluit inzake Pof.»hpf stroom Leerzaam en vermakelijk onderwijs Burgerlijke stand Familieberichten TROUW/KWARTET ZATERDAG 2 MA ART 1974 Lil Martha Nap-Koopman en anderen gelóven in wat de kopstukken van het NVV zeggen Medewerkers door Jan Sloothaak WINSCHOTEN Sinds de in middels als 'Optilon-vrouwen' be kend geworden strijdsters voor gelijke beloning van mannen en vrouwen een jaar geleden voor het eerst van zich lieten horen, hebben ze dat in hun portemon nee nog niet gevoeld. Wel krij gen ze deze week de Wilhelmina Drucker-prijs 'Daarmee zijn we wel blij, maar we voelen ons er niet door vereerd', zegt Martha Nap-Koopman. De Optilon-vrouwen vinden die prijs van het vrouwenweekblad Libelle wel aardig, omdat het publiciteit betekent voor hun zaak. Toch vinden ze dat er eigenlijk al wel meer bereikt is dan alleen het krijgen van die prijs. Noordelijke districtsbestuurders van het NVV hebben volgens hen toege zegd dat gelijke beloning voor man nen en vrouwen het breekpunt zal worden bij de komende CAO-onder- handelingen in de confectieindustrie. Dat is op een vakbondsvergadering gezegd door noordelijk NVV-coördina- tor Tinus Arends. De Optilon-vrouwen geloven in die toe zegging. Hillie Klappe-Niewold zegt het zo: 'In 1898 begon de strijd voor gelijke beloning al. In 1953 is het bij het Verdrag van Rome vastgelegd en in 1965 hebben de EEG-landen er hun handtekening voor gezet. Al die jaren is er echter nooit iets van te recht gekomen. Als je dan ziet wat wij in één jaar hebben bereikt'. Als de woorden van de regionale dis trictsbestuurders waar zijn, dan wordt 1974 het jaar van de gelijke lonen in de confectieindustrie. Daarvan is deze week echter niets gebleken bij de uit reiking van de 'Emancinatienriis' door Libelle-hoofdredacteur Peter Middeldorp. Twee kopstukken van het NVV, Wim Kok en Adri de Boon, kregen bij die gelegenheid geen groots onthaal. Over het gelijktrekken van de belening na men ze het woord 'breekpunt' niet in de mond. 'Ze lieten zich nogal vrij blijvend uit, laat ik dat ervan zeggen', aldus mevrouw Nap en haar collega Jantje Nuismer-Bolland: 'Wat mij erg heeft teleurgesteld, is dat er geen en kele van onze noordelijke districtsbe stuurders bij de uitreiking van die prijs was' Toch zetten de vrouwen zich niet zo erg af tegen de vakbonden. Trijnie Ahlers-Luppens vindt dat het de vrouwen zelf zijn die zich moeten or ganiseren en zich in de vakbonden sterk dienen te maken. Zij vindt het ook een nadeel om de zaak erg in de 'feministische' sfeer te trekken. 'Het is een zaak waar mannen en vrouwen samen voor moeten vechten'. Volgens haar heeft ook de man be lang bij een gelijk loon voor de vrouw. De vrouw wordt nu door de werkgevers als 'loondrukster' ge bruikt. De lage lenen van de vrouw worden uitgespeeld tegen de hogere van de man. Vijl Optilon-vrouwen: van links naar rechts Hillie Klappe-Niewold, Martha Nap-Koopman, Jantje Nuis mer-Bolland. G. Vos en Trijnie Ahlers-Luppens. Van onze onderwijsredactie AMSTERDAM In een open brief aan de universiteit van Botswana, Le sotho en Swaziland heeft een groep medewerkers aan de Vrije Universi teit haar diepe beschaamdheid uitge sproken over het besluit van de uni versiteitsraad van de VU met betrek king tot de contacten met Potchef- stroom. De universiteitsraad beslaat deze week het uitwisselingsverdrag met de blanke universiteit van Potchefstroom niet te verbreken, en tegelijkertijd te onderzoeken of de zwarte universiteit van Potsvvana. Lesotho en Swaziland steun van de VU zou willen accepte ren. 'Voor iedereen die weet dat de verhoudingen in Zuidelijk Afrika met de dag scherper komen te liggen door het optreden van het blanke regiem, is dit een onthutsend besluit', aldus de open brief. 'Wij beseffen dat de UBLS geen contact met de VU kan hebben zolang de VU een relatie heeft met de Potchefstroomse univer siteit. De VU weet welke gevoelens daarover bij U leven. Desondanks heeft de VU besloten contact te zoe ken met de UBLS ongeacht hoe zij daar zelf over denkt en hult zich bij voorbaat in het martelaarschap van de in zijn goede bedoelingen niet begre pen blanke. Zo staan we dan weer voor het onbeschaamde feit dat blan ken het beter denken te weten dan zwarte mensen. Van een universiteit die zich christelijk noemt kunnen wij dat niet begrijpen en niet verdragen.' Aldus de open brief van de VU-mede- werkers. Campagne Mevrouw Ahlers vindt dat het de vak bonden zijn geweest die vorig jaar de staking bij Optilon in Winschoten mogelijk maakten. Oorzaak was ook dat het aantal vrouwen in de fabriek, dat zich kort daarvoor aansloot bij de vakbonden in twee dagen steeg van vijf tot 95 procent. Dat is te danken aan Martha Nap en Jantje Nuismer, die met hun beiden een wervingscam pagne hielden in de fabriek. 'Als de een een nieuw lid maakte, let te de ander op of de chef niks zag', zeggen ze. Het was die hoge organisa tiegraad die het de vakbonden moge lijk maakten een stakingsactie in deze confectieindustrie te organiseren. Oost-Groningen zorgde daarmee voor een primeur: De eerste staking voor gelijke lonen voor mannen en vrru- wen in Nederland. Voor 28 Optilon-vrouwen dreigen ech ter op dit moment wolken aan het zwerk. De directie heeft namelijk ont slag aangezegd voor 28 'part-timers', allemaal huisvrouwen Die vrouwen hebben daar echter protest tegen aan getekend bij het gewestelijk arbeids bureau. Twee van de vier vrouwen die we spraken, Hillie Klappe en Jantje Nuismer, zijn daar ook bij. Zij denken dat een tijdelijke stagnatie in de afzet wordt gebruikt om de re latief dure 'part-timers' te slijten. Er wordt een nieuw soort ritsslutingen gemaakt en de afnemers wachten die liever af dan nu de oude voorraad af te nemen. Als dat straks voorbij is zijn er wellicht weer nieuwe mensen nodig. De heer C. Messendorp van Op- tilon-Winschoten heeft al vast laten weten dat er dan geen part-timers meer zullen worden aangenomen Noodklok Dat het steeds weer Oost-Groningen is waar de arbeisonrust het eerste de kop opsteekt ligt volgens de vrouwen aan de algemene achterstand in dit gebied. Als een welluidend bewijs daarvan staat in een heek van het Winschoter etablissement Royal York, waar dit vraaggesprek werd gehouden, een zware koperen noodklok. Die klok is van het actiecomité Noodklok Oost- Groningen. Bij tijd en wijle gaat Oost-Groningen in tijden van arbeids- of andere onrust de straat op en dan wordt die klok letterlijk geluid. Het COZ is een semi-overheidsinstel- ling, die toestemming moet geven voor elke voorgenomen wijziging van de verpleegprijs van een ziekenhuis. Aantonen Het heeft daardoor een indirecte, maar zwaar wegende invloed op het beleid van de ziekenhuizen. 'Sinds enkele jaren' schrijft, dokter Bol, 'doet zich in de psychiatrische ziekenhuizen een toenemende leeg stand voor. Dat komt enerzijds door dat een aantal langdurig opgenomen patiënten, onder andere dankzij toe passing van psychiatrische medicijnen, zich nu buiten het psychiatrisch cen trum kunnen handhaven. Ook de kortdurende opnamen hebben de nei ging, nóg korter te worden. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. De nieu we, actievere aanpak van geesteszie ken kost meer personeel per patiënt: de behandeling is arbeidsintensiever'. De verminderde bedbezetting en het meerwerk per patiënt, aldus de heer Bol 'worden in feite afgestraft door het COZ, aangezien die zijn tarieven- beleid nog steeds voornamelijk af stemt op een bezettingsgraad van 95 procent, alsook op personeelsbestan den uit het verleden'. Kortom, het COZ weet uit ervaring hoeveel personeelsleden er per patiënt in een psychiatrische centrum zijn en hanteert dat als norm. Wie meer per soneel aantrekt, ziet het daarmee cor responderende stukje van een tarief verhoging door het college niet goed gekeurd; kan dus die extra mensen door R. N. Degens SCHEVENINGEN Sinds 1959 was, Wagners hooglied van de aardse liefde 'Tristan und Isolde' niet meer in Nederland opgevoerd. Dat was toen, met Martha Modi en Ramon Vinay in de titelrol len, geen volmaakte uitvoering; die van donderdagavond in het Scheveningse Circustheater, met Be- rit Lindholm als Isolde on Pekka Nuotio als Tristan was het ook niet. Van een onzer verslaggevers UTRECHT Verbetering van de geestelijke gezondheidszorg in psychiatrische ziekenhuizen wordt ernstig belemmerd door het be leid van het Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (COZ). Deze op vatting blijkt uit een commentaar van hoofdredacteur F. A. Bol in Medisch Contact. Gelukkig maar, want Wagner kon met zijn uitspraak dat volmaakt goede uit voeringen *-an dit werk de mensen gek moeten maken, weieens ge'ijk hebben. Volgens de overlevering had den de première in Mlinchen en le daarop volgende voorstellingen :n 1865 een golf van zelfmoorden tenge volge. En var. de daaraan voorafgega ne pogingen tot uitvoering, is die in Wenen memorabel, omdat men daar, na zeventig repetities, het stuk als on- speelbaar :n enz-ngbaar opgaf; de me dewerkers dreigden er gek van *e worden. Wèl een ope-a dus die de gemoederen in beweging brengt; die bovendien in puur muzikaal-technisch opzicht zo re volutionair was. dat zij als de eerste bladzij van het nieuwste hoofdstuk in de muziekgeschiedenis kan gelden. Al le aanleiding du-; om het stuk af en toe eens hior uit te voeren voor wie niet naar het Wagner-Mekka Bayreuth kunnen of willen. Het circustehater, waar het nog vana vond (zaterdag) gaat, en de Amster damse Stadsschouwburg waar op 7, 9, 12 en 15 maart uitvoeringen gegeven worden, zijn dan we' geen speelplaat sen op het niveau van het Festspiel- haus in Bayreuth, maar met een re gisseur als Götz Friedrich, een decor bouwer als Hein ich Wendel, en een costuumontwcrper als Jan Skalicky worden de tekorten toch aardig ge maskeerd. Wendel hadden een spiralend speel vlak dat in de drie bedrijven achter eenvolgens scheepsdek, open plek in bos, en rot? aan zee kor. verbeelden, maar bovendien symbolisch elke vol gende acte naar een hoger plan bracht. De tone dbeelden waren bo vendien om het geheel tijdloos *e maken voor velerlei uitleg vatbaar, van middeleeuwse burcht tot ruvmte- vaartscheper., en terug, alles in een mystiek-romantisch half-donker mit geraffineerde lichteffecten. Met als enig onveranderlijk waarde vast centraal punt: de orgastische ver rukking van het liefdespaar in het tweede bedrijf, het beroemde en jn- vergelijkeliik schone liefdesduet (het langste in de hele operaliteratuur) met zijn zwnel-teder overelkaar heen schuivende chromatische modulaties. maakte toekwam, maar ook heel veel waardoor men e- vier uren (het be gint om hal-" zeven on is om bij half twaalf afgelopen) geboeid naar kijkt en luistert. Bijvoorbeeld door de mag nifiek gezongen en gespeelde rol van Brangae (Yvonne Minton), door de eveneens vocaal en mimisch voortref felijk gedaoe Kurwcnal (Gerd Feld- hoff) en zeker ook door de grote mo menten in de vertolkingen van de ti telrollen, vooral aan het eind van het laatste bedrijf. En door de naar het eind ook steeds aan sonoriteit en inten siteit winende orkestpartij van het Radio Filharmon'sch Orkest met .'.Is muzikaal leider jver het geheel: Mi chael Gielen. Niemand vrn de toehoorders is gek geworden, maar ze waren allemaal wel enthousiast En terecht Draagkracht En dan nog Spiralend Wioland Wagneis na-mrlogse regie-ex perimenten in Bayreuth met lege to nelen en hc'lend-ronde speelvlakken, werken nog steeds door. Friedrich en Het was zoals gezegd geen volmaakt goede uitvoering, on met name in dit duet bleek Tristans stem te weinig so noriteit en draagkracht tegenover de sterk vibrepende Isolde te hebben. Maar het kwam er dicht bij, tot en met het geweldige theater-effect bij de ontdekking door de bedrogen Ko ning Marke van het liefdespaar: hun hemel stortt; in. Letterlijk: het ster- reheinel-achterdoek viel, en in een wit licht van zichtbare schijnwerpers lagen daar Tristan en Isolde, omringd door o.a. wreed-hedendaagse figuren in glimmende soldatenpakken. Koning Marke gaat dar zijn beklag doen, en bij dat nuchtere licht ei. die griezeli ge figuren werd Wagners breedvoerig heid plotseling onverdraaglijk lang. Enfin, zo was er nog heel wat waar door deze int voering niet aan het vol- - Het Mauriitshuiis te Pen Haag zal op vrijdag 8 maart de hele dag geslo ten zijn in verband met de voorberei dingen voor de officiële opening van de tentoonstelling van Gerard Ter Borch, die avond. - Het Muiderslot te Muiden, dat in verband met oliecrisis van 1 december 1973 af op zondag was gesloten, is nu weer 's zondags op de gebruikelijke uren te bezoeken. - Van 9 tot 22 septi mber zal het In ternationaal Orgelconcours 'Grand Prix de Chartres' voor organisten on der de 35 jaar, worden gehouden: aan melden vooor 1 juli bij het Secrétari- at du Concours International d'Orgue, 75, Rue de Grenelle 75007 Paris, waar ook inlichtingen kunnen worden ge vraagd. niet betalen. En dus komen die extra mensen er niet. Nu is het COZ natuurlijk niet vol strekt ongevoelig voor argumenten. Maar vanuit zijn bewakingsfunctie is het wel erg kritisch. Vorig jaar zei men, dat eerst maar eens duidelijk moest worden aangetoond dat de ar beidsintensieve behandeling inderdaad beter is voor de patiënten. Dr. Bol ziet daarin een cirkelredene ring. Van hoe toon je zoiets aan? Door meer mensen in te zetten. En dat was nu juist het probleem. Hem is een geval bekend van een psychia trisch ziekenhuis dat met zo'n verzoek bij het COZ kwam. Men werd verwe zen naar de Nederlandse ziekenhuis raad, vandaar naar de inspectie gees telijke volksgezondheid, vandaar naar de ziekenfondsraad, en door die raad weer terug naar het COZ. En dan is er nog de eis van de bezet tingsgraad van 95 procent. Tot voor kort gold voor algemene ziekenhuizen ook zo'n norm (van 90 procent). Die is bij wijze van proef afgeschaft, om dat de indruk bestond dat die norm niet de doelmatigheid bevorderde, maar hoofdzakelijk het belegd houden van bedden, ook als dat medisch niet zo vreselijk noodzakelijk was. Maar voor de psychiatrische ziekenhuizen geldt zo'n norm nog wel. Ook dat werkt financiële moeilijkheden in de hand. Op de scholen in het Poolse Wroclaw is men met een grote actie begonnen om de kinderen meer bij te brengen over hygiëne. Eén van de belangrijkste aspecten is natuurlijk de verzorging van het gebit. Om de aandacht van de jeugd gevangen te houden wordt een tandenborstel van fikse afmeting gebruikt. LEIDEN Herv. Gem.: Hooglandse kerk 10 ds E M Pannenkoek, 11.45 Oecumenische studenten- dienst: Marekerk 10.30 ds A J de Jong. 5 ds D Bouman, Katwijk aan Zee: Maranathakerk 10 ds H J van Achterberg H.A.; Konlngskerk 10 ds J. de Wit; Bethlehemkerk 10 ds J. A. Eekhof: Bevrijdingskerk, 9 dl M J Wagen voorde, ds H Bouter, Hilversum Hcrvormd- Gereformeerde dienst; Vrcdeskcrk 10 ds R Steenstra gczlnsdienst; Eglise Wallone 10.30 Pasteur D Ribs; Academisch Ziekenhuis 10 ds P J D van Malssen; Diaconessenhuis 10.30 ds H W Hemmes; Oecumenische werk plaats Bre3stra.it 19 11.15 Samenkomst; Jeugdkapel Vredeskerk 10 Gemeensch. dienst ln de kerk; Jeugdkapel De Goede Herder 10.30 MeJ A N C Burggraaf; Merenwljk 10 ds H Hortenslus. Geref. Kerk: 10 dr W vd Zwaan, 5 drs Hof man; Petrakerk 10 ds D H Elderman. Kat wijk, 5 ds Hortenslus; Oude Vestkerk 10 drs Hofman. 5 dri W vd Zwaan: Beloftekerk i0 ds E Verburg. Wassenaar. 5 ds D H Elder man: Bevrijdingskerk 10.30 ds De Heer. 5 ds Bouter gez. dienst met Herv. gemeente; Hui ze Groenhoven 10 ds Bovenberg; Zijzaal Pe trakerk 10.30 dhr Landman; Gebouw De Mirt Lage Rijndijk 1G dhr Kromhout; Gebouw Mierennest Morsweg 10 dhr Kroon. Gcref. Kerk VrIJgem.: Herengracht 10 en 5 ds J vd Haar Chr. Geref. Kerk: Steenschuur 10 ds Carlier. 5 ds Verhage. Pen Haag-Centrum. Gerei. Gemeente Nieuwe Rijn 10 d« Boo gaard. 19 ds Harlnck. Den Haag-Zuid. Geref. Gemeente In Ned.: Konlngskerk 11.i0 en 5.30 leesdienst Lath. Gemeente Hoogl. Kerkgracht 10 15 ds J Happee. H.Doop Remonstr. Gemeente-Doopsgezinde Gem..- Pie- ferskerkstraat Lokhorstkerk 10.15 ds Van Bil- derbeek. Baptislengemeentc: Oudo Rijn 10 ds G. van Mameren. wo S bidstond. Leger des Hells: 10 heiligingsdienst. 7.30 verlossingssamenkomst Hooigracht. Nieuw Apostolische Kerk: Hoge Rijndijk 14 10. 16 en do 20 eredienst. Oud-Katholieke Kerk: Zoeterw. Singel 10 H.mls le zondag vd Vasten. Adventkerk (doopsgez. kerk): za 10 bijbel studie. za II ds Van Ree. H A. Evang. Christengemeenschap: Middelste- gracht 3 10 dhr Veldkamp. Den Haag. Volle Evangeliezending: Zijlsingel 10 dhr Zijlstra. Pinkstergemeente: 15 dhr W Meijer. Zendingswerk Mlddemachtsroep Jeruél: Zoe- terwoudsesingel 21 6 dhr vd Keur, do. 19.30 bandopnamedienst, vl Wim Malgo ABBENES Herv. Gem: 9.30 ds Goverts, 19 ds Mataheru, Zandvoort Jeugddienst mmv. The Camping Singers uit Rijnsbu.-g. ALPHEN AAN DEN RIJN Geref. Kerk VrIJgem.in zaal Vreugdeoord 9.30 dhr Stahlie Chr. Geref. Kerk: *30 en 4.30 ds P Sneep. wo 10 en 7.39 Idem biddag. Oud Geref. Gem.: 30 en 16 leesdienst. Leger des Hells: 10 en 17.30 samenkomst in gebouw Corn, de Vlamingstraat Molukse Protestantse Kerk: 9.30 ds Peruarls- sa, Capelle aan den IJssel. Molukse Evangelische Kerk: 11 ds Sitanala. AARLANDERVEEN Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst. 14.30 ds C vd Weele, Ruizen. BEINSDORP Herv. Gem.: 10 eerw. heer Haijtlnk. BENTHUIZEN Herv. Gem.: 9.30 en 18 ds Den Dikken. Geref. Gem.: 9.30 i.^sdlenst: 15 ds Honkoop. Moerkapelle. HAZERSWOUDE Geref. Kerk: 1" »n a ds Spier. Rijswijk Z.H. HILLEGOM Herv. Gem.: 10 ds Pouwels, 19 ds Boonstra. Geref. Kerk: 10 dhr Brouwer. Katwijk aan Zee. 17 ds Pouwels. Chr. Geref. Kerk: IC en 17 drs vd Kamp. DE KAAG KATWIJK AAN DEN RIJN Herv. Gem.: Open Hofkerk 11 ds Teijgeler. H.Doop, 6.30 ds M Heljmans: Ontmoetings- kerk 10 ds M Heljmans. 6.30 ds Teijgeler. Geref. Kerk: 9.80 ds De Vries. 5 ds Van Ilal- sema. KATWIJK AAN ZEE Herv. Gem.: Nleuwekerk 10 ds G C Post. Leiden. 6 ds Van Hunnik, Ermelo: Oude Kerk 10 ds L Boer. 6 ds C Treurc: Ichthus- kerk 10 ds Jac de Vos, 5 ds J Vroeginde- weij: Pniölkerk 9.30 ds C vd Bergh. R'dam- Zuid. 6 ds A Vink; Groen van Prinsterer- school 10 drs De Jonge. Leiden: Zeehospltl- um 8.45 Geref. dienst; Ziekenhuis Overduin 2 ds J G van Ieporen. KATWIJK AAN ZEE Geref. Gem.: Remisestraat 10 en 5 leesdienst. Chr. Geref. Kerk: 10 en 5 ds vd Ent. wo 15 en 19.45 Idem Biddig gewas en visserij. Volle Evangelie Gem.: Voorstr. 100 9.45 ere- edienst. SoefJ-beweglng: 3 dienst met belangstellen den. 4 unlverse'e eredienst. Geref. Kerk: Vrtde-kerk 10 dr A Wind. Lei den. 5 ds N J A van Exel: Triumfatorkerk 10 ds N J A van Exel, 5 dr A Wind. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Geref. Kerk: 10 ds G de Zeeuw. Voorschoten. 19 ds R de Vries. Katwijk aan Zee. LEIDERDORP Herv. Gem.: Dorpskerk 10 eerw heer J Vink. Katwijk aan Zee. 15 ds J Bovenberg. Leiden dienst met gehan licapten. Geref. Kerk: Kerk Hoofdstraat 10 ds Van Netten. 6.30 ds G /an Loenen: Scheppings werk 9 ds G van Dijk; 10.30 ds J P Honnef. bev. ds Geursen, 5 ds J Geursen. Intrede gez. dienst. Baptisteugenieenle: vd Valk Boumanweg 236. 5 dhr J de Vries, de 20 informatie-avond. LISSE Herv. Gem.: Greta kerk 10 en 7 ds J vd Vel den. H A. en Dankz: Pauluskerk 10 ds H G Oostlnga. H.D. Geref. Kerk: 10 en 5 ds H D de Wit. H.A. Chr. Geref. Kerk: '0 en 4.30 ds D H Blesma. Geref. Gem.: 10 en 4 ds D Hakkenberg. H a. Geref. Kerk Pr. str. VrIJgem.: 10 Eredienst. 3 ds vd Haar. Lelden. Geref. Kerk VrIJgem Salvatorl: 9.30 ere dienst. 7 ds Dekker. Oud Geref. Gem: 9.10 en 3 Leesdienst. do 7 mrt 7.30 leesdienst. Aktle Kruist ichten Ned.: ma 8 ds J Graven deel In Mariënburcht. NIEUWKOOP Chr. Geref. Kerk: 30 leesdienst, 2.15 ds vd Ent, Katwijk k:n 7<.e. NIEUW VENNEP Herv. Gem.: 9 30 ds P Suagerman, Voorburg, 19 ds A de Haan, Oegstgeestt begroetlngs- dienst. NOORD WIJK Herv. Gem.: Oude Kerk Hoofdstraat 10 ds Keunlng. H.D.; De Rank 10 kand Romein. Vlaardlngen, 17 dr Jansen. 19 ds Van Vliet, Waddlnxveen. Geref. Kerk: Hoofdstraat 10 ds Elgersma, 5 ds A G Baaijen. Rijnsburg; Sole Mlo 9.30 ds B Bouma. ?2*imS I'"»*«»laankerlc 10.30 dr Jansen. H.D., 19 ds Keunltig. J d™ Bosman. 5 ds Elgersma; Stlchtlngskerk 11 ds Elgersma. NOORDWIJKERHOUT Cjepa w <u j streefland. H.D. OEGSTGEEST Herv. Gem.: Willebrordkerk 10.30 ds J Lan- genbach. H.D.; Pauluskerk 10 dr A W Cra mer; Gemeentecentrum 10.30 ds D Oosten. 19 lie Geref. Kerk: Lljtweg 10.30 Jeugdkerk: Zendingskapel 10 Jeugdkapel. ds Vegter gezinsdlenst. 19 dr A Wind. Lelden. Geref. Kerk VrIJgem.: (buiten verband) Ge meentecentrum 8.45 en 15 ds vd Berg Volle-Evangelie broederschap: 4 evangellesa- menkomst in het Rijnlands Lyceum. OUDE EN NIEUWE WETERING Herv. Gem.: 9.30 ds J Lalleman. 19 drs Van Buuren. Wassenaar Jeugddienst. RIJNSATERSWOUDE Chr. Geref. Kerk: 9.30 leesdienst, 2.15 ds G Bouw, Scheveningen. RIJNSBURG Herv. Gem.: Grote Kerk 9.30 ds H van Nlel. H.D.. 5 ds Jac de Vos. Katwijk aan Zee; )5e- thelkerk 9.30 ds A Vink. Katwijk aan Zee 5 ds H van Nlol. Geref. Kerk: Lmmanuelkerk: 9 30 ds Baaijen Openb. bel.. 5 ds vd Linde; Petrakerk 9.30 ds vd Linde Perb. bel.. 5 ds Hulsman; Mara nathakerk 9.30 ds Huisman, 5 ds H Rouze, Valkenburg Z.H Geref. Kerk VrIJgem.: 10 en 5.15 ds Deddens. Chr. Geref. Kerk: 0.30 en 5 ds Tijmes em. pred. te Amersfoort viering H.A. en dank zegging. Evang. Christengemeente Chr. Mavoschool 10 ds Agtcreek, do 20 Katwijkerweg 15 ds Agte- reck Bijbellezing. SASSENHE1M gerv. Gen»-: en 10.30 ds Westra, 19 ds Kalf. Bennebroek. Geref. Kerk: 10 drs te Winkel, 17 ds vd Berg. Chr. Geref. Kerk: 10 en 17 kand Ruiter. Apeldoorn. Ned. Prot. Bond 10 30 mevr. Nieuwenhuij- sen-Den Herder te Haarlem. VALKENBURG Herv. Gem.: 10 en 6.30 ds G Zonneveld Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 ds H Rnoze VOORHOUT Herv. Gem.: 10 ds Hoogenkamp. 19 ds vd Berg beide dlenstengez. VOORSCHOTEN Herv. Gem.: Dorpskerk 10 ds vd Schoot. 19 ds Meljerlng; Kapel Rijndijk 10 ds Meijerlng; Kerk Hulp en Hel 10 drs A van Buuren. Wassenaar. Aula Noord-Hofland 9 45 kand Berkhof. Geref. Kerk: 9 en 10.50 ds P Reedijk, bid stond gewas, 5 drs Bosman. Noordwtjk. Geref. Kerk VrIJgem.: 8 30 en 15.15 ds Ded dens. Rijnsburg. WARMOND Herv. Gem.: 10 ds W. J. H. Baart. Oegst- geest. WASSENAAR Herv. Gem.: Dorpskerk 10 dr Th C Frederik- se. 4.30 ds D J van Dijk. Woudenberg. 7 MeJ N J Mlddelhoek Vlkarls; Klevietkerk 9 Jeugdkapel 11 t.m 13 jaar, 9 Jeugdkerk. 10 ds J T Wiersma; Messiaskerk 10 ds J A G van Zanten; Dorpscentrum 9.30 ds D J van Dijk. Woudenberg. 10 Kinderdiensten: Ge bouw Shalom 10 Jeugdkapel 12-14 Jaar; Dey- lerhuis 10 Jeugdkerk; Chr. School Middelweg 10 Kinderdlensien. Woensdag 6 maart 1974 Dorpskerk 7.31 Bidstond voor gewas ft ar beid. Geref. Kerk: Dorp 10 en 5 ds vd Meulen H.A. WASSENAAR-ZUID Geref. Kerk: 10 drs Hoekstra. Den Haag. 19 ds Heule, Den Haag Jeugddienst. Ned. Prot. Bond: 10.30 ds Jonkers. Den Haag. WOUBRUGGE Herv. Grm.: 9.30 dr H Jonker, Hilversum, 6.30 ds Franken. Geref. Kerk: 9 30 ds J Huizebosch, 6.30 ds Jos Los. Leimuiden. ZOETERMEER Herv. Gem.i Oude Kerk 10.30 ds Iz Kok, 18.30 ds A Pletersma; Morgensterkerk 10 ds A Pletersma. bediening H.Doop. 18.30 ds G C Post. Leiden; Aanloopcentrum Meerzicht 9 ds Iz Kok. Geref. Kerk VrIJgem.: 9.30 en 10.45 ds S Landheer. 's-G-avenhage: Kapel Kruispunt 10.15 ds O V Henkei, 's-Gravenhage. Gereformeerde Kerk: Stationsstraat 9.30 en 18.30 ds H Torenbeek. De Lier; Aanloopcen trum Meerzicht 9.30 en 10.45 ds J Lever. Vlaardlngen: Gebouw de Tas Benthuizen 10.30 ds R Bakker Rotterdam. Gastdienst. Geref. Kerk irljgem.: Dorpsstraat 135 10 -n 16 ds T Harde-. Rozenburg. Dienst uitgaande van de Chr. Geref. Kerk. Geref. Gein. Piet Heinplwn 10 en 18.30 ds H Rijksen. Oud. Geref. Gem. Adventskerk Julianalaan 14 en 18.30 leesdienst. Veren, van Vrljz. Herv.-Doopsgez.-Remon strant: Adventskerk Julianalaan 10 ds H D Elderkamp. ZOETERWOUDE Herv. Gem.: 10 ds Schoch. ALPHEN AAN DEN RIJN Herv gem, Adventskerk. 10 ds M Fokema. 6 30 ds M Hanemaaijer. Kruiskerk. 10 u ds J 11 Bogers. Opstandingskerk. 10 ds M Hane- maaycr, 6.30 u ds J H Bogers. Nabij. 10, Jeugdkapel. Da heer C Otto, Zaal Opstan- dingskerk, 10 Jeugdkapel, de heer Sampie- mon, Consistorie Adventskerk. elke zaterda gavond on; 18.30 uur avondgebed. Salvarori- kerk. Zaterdagavond 7 uur, Samen zingen uit het Liedboek. Martha stichting Rijn stroom. 10.30 ds A de Beaufort. Oudshoorn Ridderveld. Goede Herderkerk. 9 ds N J M Hoogendijk, '.0,30 d- N J M Hoogendijk. 6.30 ds J Hulzeboich, Woubrugge, Geref dienst. Gezamenlijke diensten. De Bron. Bidkapel. Elke zaterdagavond 7.30 uur, oecumenisch avondgebed. De B'on, Bovenkerk, 9 ds J Vos. 10.30 ds J Vos. gezamenlijlke diensten. 5 u ds N J M Hoogendijk. 6.30 ds r d Tas te Boskoop geraf dlen-t, Wljkgem Oudshoornse- kerk. 10 ds Schepers. Naaldwijk, 11.15 Zon dagsschool. 11.15 zondagscatechisatie. Wljk- gemeente Sionskerk, 9.30 ds S W Verploeg voorbereiding heilig avondmaal, 6.30 kand schaap Laren. Geref kerk, salvatcrkcrk. 10 drs A Bormin 6.30 ds M van Harmeien, m.m.v. Jeugdkoor In beide diensten HA. Maranathakerk 10 <ls M van Harmeien m.m.v Jeugdkoor in beide diensten HA. 6.30 drs Borman. Goede Her derkerk Noord 9 en 10.30 ds Hoogendijk. 6.30 ds J Hulzeb«sch. Woubrugge. Geref kerk vrijgemaakt. 9 30 en 6.30 ds Feenstra, HA en dankzegging Volle evangeliezendlng. a Viering HA in gebouw Kindervreugd. Baptistengemeente. 10 ds Koekkoek. 6 30 dr Reiling. Den Bolder. AARLANDERVEEN Herv gem. 10 ds van Hoegee, 19 ds Fokke- ma. Alphen a dRiJn, Geref kerk, 10 dien t des Woords, 14.30 ds J Huizebosch. Woubrugge. TER AAR Herv gem. 9.30 ds P Holst. Heerde, 6.30 ds Llndenburg. Geref kerk, 9.30 en 6.30 ds LamboolJ, Zoeter- meer. HAZERSWOUDE Herv gem, 9.30 ds M H Geertsema. bediening van de heilige doop, 6.30 ds M H Geertsema. nOOGMADE Herv. gem, 10 ds P Schoonenboom. KATWIJK AAN ZEE Geref kerk vrijgem, Binnenverband ln kerk, Geref gom Remtssastraat 8.30 leesdienst, 15 ds Th Hoff. oudekerk aan den rijn llerv gem, 10 Eerwaarde heer Goedhart. Nieuwkoop. 7 ds S W Verploeg. Oudshoorn. LEIMUIDEN Herv gcm. 9 30 ds J H de Vree! 19 ds J Kaal. Nleuwveen. Geref kerk. 9 30 ds J H de Vree. Gez dienst m m.v. F.xelcior, 19 ds G H den Heeten. Nieuw Vennep. NIEUWKOOP Herv gein. 9.30 do G van Doorn, 6.30 ds J Koole Leersum. Jeugddienst. Geref kerk. 9.30 dj C vd Tas. Boskoop. 6.30 ds W van Wijk. NIEUWVEEN Herv gem. 9 30 ds J Kaai. 6.30 ds Westra. S heim. Jeugddienst. Geref kerk. S 30 en 19 ds J Vegh. Aalsmeer. NIEUW VENNEP Geref kerk. 8.30 on 10.30 ds G den Heeten, HA. 16.30 ds G der. Heeten. Chr geref kerk, 9.30 en 15 ds W de Graaf. NOORDEN Herv gem. 9 30 en 19 ds A v dKoolJ. Geref kerk. Woedense Verlaat, 10 ds J Oos- trum. De Meern. 19 ds J H Zelle. Leeuwar- OEGSTGEFST Gcref kerk vrijgem. Binnenverband dr K Schilderschool 8.30 ds J v d Haar. 15 dienst des Woords. OUDE EN NIEUWE WETERING Geref kerk. 9.30 en 6.30 ds Crizla. wo 19.30 idem, bidstond gewas. RIJNSATERSWOUDE Herv gem. 9 30 ds Oostenburg. 19 ds J Lalle man, Oude en Nieuwe Wetering. RIJNSBURG Herv gem. Grote of Laurentlus kerk. 19.30 ds H van Niel, bidstond voor gewas en arbeid VALKENBURG Geref kerk vrijgem, 9.30 en 17 ds Th Hoff. VOORHOUT Herv gem. 10 eerw heer Hoffenaar, gezlns- dienst, 19 uur ds H. V DBerg S heim. Geref pred. WADDINXVEEN Herv gem, Brugkerk, 9.30 ds Van Vliet. 6.30 ds Klop Lage Vuursche. Hoeksteen 9.30 ds Stolk, Scheveningen 6.30 ds Verboom. Bethel- kerk. 9.30 ds Verboom. 5 ds van Vliet. ZOETERMEER Geref kerk vrijgem, 9.15 leesdienst. 15 ds G Spijker, in 3chool dr Paltelaan. ZWAMMERDAM Herv gem. 10 ds J Mostert. 6.30 ds J Mos- tert. Geref kerk. :0 ds L Buitenhuls. Bodegraven. 6.30 ds J Tlemersma ZEVENHOVEN Herv gem. 9.30 ds Llndenburg, Ter Aar. De Hoef. 19 eerw heer Goedhart Nieuwkoop. Geref kerk. 9 30 en 19 kandidate mej Vene- ma .Vijfhuizen. LEIDEN Geboren: Llzette dv C A Abspoel en H J Boehlee. Monique C M dv J H van Leeuwen en M C van der Blom: Raymond zv J Verlind en C J Bijl: Eva I M dv X A Wit- teman en A C M Devilee. Overleden: G Pleterse 7 okt 1910 man; C J Boehmer 30 mrt 1902 man; P M Heem rood 5 mei 1913 man: S L C van der Ziel 21 feb 1974 zoon; F Brand 18 mei 1928 m-an; G Noorlander 6 mei 1897 man; H Wolters 1! nov 1902 man: A van Leeuwen 24 sept 1894 geh gew met I de Moed. man. Gehuwd- W A van Remmen en M C Bleijl; J P H Raat en M J G de Bruljn; D Knoester en A van Hoff; J Gijsman en A A de Meij; L van der Meer en A Janssen; H P van der Velde en I van DIJke; H C Jongejan en M J S Sanders; B J Heemskerk on M A F. Stou ten; C M A Knul en M Faddegon; J J W Koppers en C Montanje. Ondertrouwd: K W C Bösecke en H E RaatJ- on; R B van Donge en N van Dijk: A V W J Vroomans en G G Favier; A J C M B1®schop en M van Dijk; J J van Eek en M Breukho ven; A P M Haaljman en A van der Brug gen; F Koolmoos en C A M Kuipers; J M Korbee en E H Petersen; P ulper en M Kar stens; J F van Maren en A do Wit; D J Mo lenaar en M Heljmans: J Rljsbergen en G Brandt; J G van der Schroeff en C J E van Wijk: J van Tongeren en E C Overduin; J A Wijn en R E B van Veen. Overleden: Antonlus Reljmcrs, 47 Jaar, Lel den. Klekendlrfhorst 1. Rouwdienst maandag 2 uur In Lodewljkskerk Steenschuur, waarna begrafenis 3 30 uur op RbIJnhof. Mattheus KleIJn, 89 Jaar. Lelden-Groenhoven. Begrafenis np maandag 3.15 uur op RhIJnhof. Allda de Mo-d van Leeuwen. 79 Jaar, Lel- den-St. Elisabeth Gasthulsbof. Ronwdlenst maandag 1.30 uur ln aula RhIJnhof waarna begrafenis. Pleter v. d. Pot, to Jaar, Lelden-Lorentzhof. Rouwdienst 1.45 unr maandag ln aula Lo- rentzhof, waarna begrafenis om 19.30 uur up RhIJnhof.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 11