blokvorming bauxietlanden )iedt weinig vooruitzicht Banken willen hogere prijzen voor diensten amro-pier son fund Prijs van papier opnieuw hoger Curator in Bood zou belanghebbende zijn slnemers aan Guinee-conferentie bovendien verdeeld Directeur van Shell Nederland verlaat concern Stijging met 40 procent is tegenvaller voor dagbladen É&S: Tweesfachtig NEW YORK GEDRUKT amro-piersoDfunil VA IÖW/KiWiARTET DINSDAG 26 FEBRUARI 1974 r Nico Kussendrager 5N HAlAlG Ook de bauxiet- ""pen willen bun krachten gadelen. Vandaag komen de i belangrijkste producenten Si deze grondstof voor alumi- om in de Guineese hoofdstad (nakry bijeen om over de op- fliting van een organisatie van type 'OPEC' te praten. Net de olieproducerende landen [liet Midden-Oosten willen de aetproducentien samen voor de helft van de we- (dopbrengst een kartel vor- om de ertsverkopen aan idem te leggen en hogere prij- te bedingen. De kans op sla- van dit plan lijkt echter niet >t, hoewel het tijdstip voor bijeenroepen van de confe- atie gunstig is gekozen. )r de geringe kans op succes zijn i aantal redenen. Zo wordt bauxiet, tegenstelling tot olie, in zeer veel len gevonden. De belangen van de .Jucenten lopen ver uiteen en daar- is het moeilijk om tot een geza- ïlijk standpunt te komen. Austra- bijvoorbeeld, dat thans een kwart i de wereldproduktie voor zijn re ling neemt, heeft lang geaarzeld rdat het besloot naar Conakry te ïen. De andere deelnemers st gastland Guinee ook Suriname, /ana, Jamaica en Joegoslavië iben alle moeite moeten doen om regering in Canberra de reis naar nakry te laten ondernemen. De pferentie werd er zelfs een paar we ll Voor uitgesteld. egrijpelijke twijfels twijfels van Australië zijn wel be- ^ljpelijk. Het wil om te beginnen het jfterse bedrijfsleven niet al te zeer en zich in het harnas jagen. Het heeft per slot nog altijd iwe banden met West-Europa en Verenigde Staten. Bovendien bezit- de gigantische aluminiumprodu iten Alcoa en Kaiser grote belan- -1 in -Australische bauxietonderne- ngen en de regering in Canberra fit geen enkele animo daaraan te ui sleutelen. el belangrijker is echter, dat Au- alië, net als Guinee, maar in tegen- lling. tot' de" andere deelnemers, ir reusachtige voorraden bauxiet .chikt Bij een huidig wereldver- lik van 50 miljoen ton per jaar be- ukken de twee over reserves van pectievelijk 5000 en 3500 miljoen terwijl de andere producenten en van alle boven de 1000 miljoen komen. Vandaar dat het belang eft bij een regelmatige afzet en een :er prijsniveau over een langere pe- de en niet gebaat is bij een afzet ;en 'zo hoog mogelijke' prijzen, ardoor de alumuniumproducenten iden kunnen overgaan op andere mdstoffen omdat bauxiet hun te ur wordt. tis het tweede verschil met de EC-landen. Olie kan als 'smeermid- 1' van onze samenleving niet en ze- r niet op korte termijn vervangen rden, maar aluminium kan ook uit dere ertsen dan bauxiet worden ge- nnen. Bauxiet bevat weliswaar veel linaarde (aluminium oxyde waaruit eindelijk het metaal wordt ge- ald), maar als de kosten daartoe ingen kunnen ook andere ertsen grondstof worden gebruikt iVerelds grootste aluminiumprodu- nt, Alcoa heeft onlangs enorme re- rves anorthosiet (een mineraal met ;er dan 25 procent aluinaarde), ver- irven in de Amerikaanse staat Wyo- ng, terwijl ook het Franse bedrijf chiney naarstig speurt naar moge- Kheden om minder afhankelijk te irden van de bauxiet voortbrengen- landen. Vorige maand maakte het dnjf bekend, dat er een proces was twikkeld om aluinaarde te halen kleisoorten die in Frankrijk zélf •rden gevonden. Weliswaar is het Ihalte veel geringer dan bij bauxiet ^waardoor de kosten hoger zullen wallen maar dat wordt voor een fel weer goedgemaakt door het goed- pere vervoer. ok eindprodukt et alleen de grondstof voor de alu- iniumfabricage kan worden vervan- n, ook het aluminium zelf is verre n onmisbaar. Weliswaar is het een etaal met veel voordelen en talloze epassingsmogelijkneden in de iegtuigbouw, maar bijvoorbeeld ook s verpakking of als gevelbekleding .maar als de prijs die ervoor be- ald moet worden te hoog oploopt a aluminium zonder al te veel fric- ■s worden vervangen "door andere -etalen. Daarmee zal dan aan de ver- ibbeling van de produktie eens in C tien jaar zoals tot nu toe een ,.nde zijn gekomen. I* edt de vorming van een producen- 2 "'£artel dus kennelijk weinig moge- kheden, ook de kansen voor de 1 luxietproducenten om de alumini- g nfabricage in eigen handen te hou- in zijn minimaal. Op het ogenblik °»rdt het bauxiet bijna altijd gezui- •#rd de aluinaarde wordt eruit vrij maakt in de buurt van de vind- aats, maar de verwerking tot alumi- um gebeurt in fabrieken elders, •oral in de Verenigde Staten en est-Europa. Maar omdat de verwer- ng tot aluminium veel meer ople- prt dan de betrekkelijk onvoordelige Hivering, willen de producerende lan- zoveel mogelijk ook de produktie zich trekken, tt wordt niet alleen bemoeilijkt >r de macht van de westerse con- is, maar ook door het ontbreken markten en een industriële infra- DEN HAAG Mr. J. van Schaik ver trekt in augustus van dit Jaar als pre sident-directeur van Shell Nederland. Hij verlaat het concern op eigen ver zoek om 'privé-redenen', aldus een woordvoerder van Koninklijke/Shell. Volgens hem hebben de ontwikkelin gen van de laatste maanden rond de 'oliecrisis' en de benzinedistributie 'In het geheel niets' met het aftreden van mr. Van Schaik te maken. Er bestaan binnen het concern géén meningsver schillen over de benadering van deze kwestie. Mr. Van Schalk (56), die te vens lid is van het dagelijks bestuur van het VNO, wordt opgevolgd door mr. J. van Reeven (52). tot voor kort general managing director van Irani an Oil Operating Companies. DEN HAAG Nadat per 1 januari de abonnementsprijzen van do dagbladen mede op grond van de sterke stijging der papierprijzen waren verhoogd, is de Nederlandse Dagbladpers twee weken later voor een nieuwe papierprijsverhoging komen te staan. Een onver wachte kostenstijging dus, waarvan het echter nog helemaal niet zeker is, dat de dagbladen haar in de abonnementsprijs zullen willen doorberekenen, aldus drs. K. J. van der Zande. algemeen secretaris van de Vereniging Nederlandse Dagbladpers Voor het eerst sinds enige tijd bewe gen de gezamenlijke oplagecijfers zich namelijk weer in stijgende lijn. Daar ook het advertentievolume omhoog gaat en de inkomstensituatie van de dagbladpers dus aan het verbeteren is, wil men eerst bekijken of men het zonder verhoging van de abonnements prijs kan stellen, daar men de stij gende beweging van de oplagecijfers liever niet door een dergelijke stap nadelig wil beïnvloeden. Alles hangt overigens van de ontwikkelingen af, want de heer Van der Zande acht het helemaal niet zeker, dat de stijging van het advertentievolume een blij vertje is. Daarvoor vindt hij de con juncturele vooruitzichten te onzeker Twaalf procent Hij is erg slecht te spreken over die tweede prijsverhoging voor het kran tenpapier in zo korte tijd. Op 1 janua ri waren de prijzen met 28 i 30 pro cent verhoogd en half januari kondig den de Scandinavische papierleveran ciers 'plompverloren en zonder enig overleg' enige maatregelen aan. die neerkwamen op een nieuwe verhoging van de papierprijs met ongeveer twaalf procent, dat de totale prijsver hoging ln enkele weken tijds bracht op ongeveer veertig procent. Deze maatregelen, die op 1 februari van kracht zijn geworden, hielden in een verlaging van het papiergewicht per vierkante meter (met (6,56 procent van 52 gram tot 48,8 gram por vier kante meter), een dienovereenkomsti ge prijsverhoging van 6,56 procent en een olie- en bunkertoeslag van 65 gul den per ton. structuur wegen, elektriciteitscen trales ift de bauxietvoortbrengende landen. De aluminiumfabricage slurpt energie voor de fabricage van één ton moet men de beschikking hebben over 20.000 kilowattuur terwijl de investeringen voor één ton produktie ruwweg vijfmaal zo groot zijn als in de staalindustrie. Zowel het kapitaal voor de bouw van stuwdammen in de tropische landen die een enorme elektriciteitsproduktie mogelijk zou maken als voor het opzetten van grote smelterijen is niet beschikbaar. Suriname deelnemer Daardoor kon bijvoorbeeld Suriname wel grote en niet altijd even gun stige contracten, voor bauxietleve- ranties afsluiten, maar k->mt het aan de winstgevende fabricage van alumi nium amper te pas, ondanks het grote waterkrachtpotentieel. Zodat voorlopig bauxiet en niet aluminium nog wel het belangrijke uitvoerprodukt zal zijn. In 1971 maakte het 90 procent uit van de totale export (267 miljoen Suri naamse guldens). De overheid ver kreeg uit de bauxietwinning 35 pro cent van haar inkomsten (52 miljoen Surinaamse guldens) in de vorm van belastingen en havengelden. Een kwart van de Surinaamse werkende bevolking is betrokken bij de bauxiet winning. Geen wonder, dat ons rijksdeel over zee groot belang hecht aan goede prij zen voor bauxiet en één van de meest enthousiaste deelnemers aan de confe rentie in Conakry is, waaraan het 'zelfstandig' deelneemt. Weliswaar mag Suriname geen e i g en buiten landse politiek voeren, maar de bauxietbijeenkomst wordt allereerst als een economische aangelegenheid gezien, zodat niet aan de hand van Nederland hoeft te worden gelopen. Zelfstandig wil Suriname ook probe ren zeker als de besprekingen in Conakry weinig opleveren met het buurland Guyana en met Jamaica een 'producentenblok' op kleinere schaal te vormen. Gunstig tijdstip De conferentie van de bauxietlanden komt, als we letten op de huidige vraag naar aluminium, wel op een gunstig tijdstip. Werd enige jaren ge leden nog zorgelijk gedaan over een teveel aan capaciteit voor de alumini- um-fabricage, op het ogenblik kan het aanbod de vraag amper bijbenen. Al lereerst was de recente economische opleving in de westerse wereld daar F"** 1 v p.|ïrfilte sè --- -de oorzaak van, maag ook het wat achterblijven van de poroduktie bij de verwachtingen is een reden voor de zeer goed gevulde orderboeken. In het noordwesten Man de Verenigde Staten moest de* projdnktie wat wor den teruggeschroefd .vanwege milieu voorschriften van de overheid en te korten aan energie, tejnvijl in Canada en Frankrijk sociale moeilijkheden oorzaak waren van een wat kleinere produktie. De grote vraag naar alumi nium heeft echter nief; geleid tot stij gende opbrengsten vojor de producen ten. Valuta-problemen en anti-inflatie maatregelen van de overheid maakten het hen vaak onmogelijk de prijzen te verhogen, zodat de -upnstmarges niet veel groter werden eui soms zelfs ver smalden. Sommige deskundigen leiden daaruit af, dat de pi^kkel voor nieuwe investeringen in de» aluminium-indus- trie op het ogenblik, niet erg groot is, zodat de,krapte nogrwel even zal aan houden. Desondanks verwachtten ingewijden gis teravond; toch, dat de conferentie in Conakry niet veel me^r zal opleveren dan het begin van een teahnische sa menwerking tussen de bauxietlanden. De vorming van een -producentenkar- tel werd om de bekemjde redenen zeer onwaarschijnlijk geacM. Nieuwe complicatie in affaire-Peiger Van een onzer verslaggevers BERiKEL RODENRIJS Een van de curatoren van het failliet verklaarde bedrijf Bood Co in Berkel Rodenrijs zou zakelijk ge- interesseerd zijn in bet aandelenpakket Peiger, dat Bood Co. be zit. Dat zegt de lieer Bood, directeur van Bood Co. na door een insider te zijn getipt. Eenzijdig AMSTERDAM Er gaapt een steeds groter gat tussen de ver goeding die de bank ontvangt voor het verrichten van bepaalde diensten en de kosten die daar aan verbonden zijn. Daarom wordt bekeken, welke maatrege len (lees: prijsverhogingen) no dig zijn om hieraan iets te doen. Dit heeft de raad van bestuur van de Amsterdam-Rotterdam Bank meege deeld tijdens een nadere toelichting op het jaarverslag 1973. Het is niet de bedoeling dat de Amrobank op eigen houtje stappen zal nemen. Als mocht worden besloten tot prijsverhogingen zullen de andere banken in ons land daarin meegaan. Een en ander onder de paraplu van de Nederlandse Ban kiersvereniging. Overigens is het nog niet zover dat al wordt gesproken met het ministerie van economische zaken, die uiteinde lijk toestemming moet geven voor een verhoging van de tarieven van bank diensten. Volgens de Amrobank werden de tota le kosten (personeels- en andere kos ten) in 1969 nog voor 52 pet gedekt door de baten uit dienstverleningen. Verleden jaar was dat maar voor 43 pet het geval. In het jaarverslag wordt o.a. opge merkt, dat vooral in het laatste kwar taal van 1973 de tendens doorzette de relatief goedkopere deposito's van ou dere datum steeds meer te vervangen door aanzienlijk hoger rentende, waardoor de gemiddelde kostprijs van het geld sterk omhoog werd gebracht. Doordat de bebetrentetarieven gedu rende geruime tijd niet voldoende aan deze kostprijsverhoging werden aange past, daalde de marge tussen debet- en creditrente sterk. Het bereikte ni veaus is historisch gezien nog niet bui tengewoon laag, doch bedacht dient te worden, dat het proces van de vervan ging van goedkopere door duurdere deposito's zich nog steeds voortzet. Maar bovendien brengt de stijging van de totale kosten met zich mee, dat een steeds groter deel daarvan uit rente-opbrengsten moet worden opge- brach, wat een hogere rentemarge dan vroeger vereist. De discontoverho gingen in oktober en december en de tijdelijke opslag op de debettarieven betekenden een nog onvoldoende com pensatie voor de gestegen rentekosten. Zou de opslag er op dit moment weer af gaan, dan wordt het als vaststaand geacht dat de winst dit jaar beneden die van 1973 zal uitkomen. Het jaar 1973 was voor de bank een jaar van een zeer bevredigende' be- drijfsgroei. Het kernbedrijf van de bank (de Eurodeviezensector dus bui ten beschouwing gelaten) groeide tot dusverre in geen enkel jaar zo sterk als in 1973 het geval was. De winst steeg met 15,8 pet. Dit was minder dan de toeneming van het balansto taal (28,9 pet.). In verband met de bedrijfsgroei nam het personeel enigszins toe en wel met 1,1 pet. De kosten van de bank stegen vorig jaar met bijna 16 pet tot 710 min. De personeelskosten na men hiervan ongeveer tweederde voor hun rekening. Ook in de toekomst, al dus de raad van bestuur, zal de per soonlijke bediening van de cliënten centraal blijven staan. Verdere auto matisering zal zich voornamelijk in de administratieve sectoren voltrekken. Dat betekent, dat de ontwikkeling van de personeelskosten ln de toekomst voor het bedrijf van doorslaggevende betekenis zal blijven'; Het geven van een ufmstprognose acht de raad van bestuurj thans moeilijker dan ooit. Dit gezieni de vele onzeker heden die er zijn. Deze curator, de heer W. de Vries uit Meppel is directeur van twee in die plaats gevestigde bedrijven, de Bedu- mer Machinefabriek en Hydro-Holland. Achter deze bedrijven zou de 'ge- interesseerde' steken, die het aan de grond zittende Peiger in Emmen wil overnemen. Volgens Bood zou de heer De Vries met behulp van een groep Zweden (alle vier commissarissen van de Bedumer Machinefabriek wonen in Zweden) en het Industrialisatiebureau Noorden des Lands Peiger willen over nemen. Het bureau, een overheidsin stelling, heeft een budget van ƒ50 miljoen uit welke pot geld ter beschik king zou worden gesteld. Dubbele positie De heer Bood is zeer verbaasd over de positie van de heer De Vries, omdat deze zijns inziens tegelijkertijd curator en belanghebbende is. Een curator is een neutrale figuur, die na een faillis sement door de rechtbank wordt aan gesteld om de zaken in het failliete bedrijf af te wikkelen. Wellicht wordt vandaag al meer klaar heid in deze zaak gebracht, wanneer voor het Hof in Den Haag het hoger beroep dient, dat Bood heeft aange spannen tegen zijn faillietverklaring. De advocaat van Bood heeft in de dossiers van de rechtbank van Rotter dam niet kunnen vinden hoe de voor dracht van de heer De Vries voor de benoeming tot curator tot stand is ge komen. Juist deze stukken zouden ont breken. Bood vindt het vreemd, dat voor zijn bedrijf met 15 man personeel een curator helemaal uit Meppel ge haald moest worden, bovendien vindt hij het merkwaardig, dat voor het faillissement twee curatoren zijn aan gewezen (de Rotterdamse advocaat mr. J. A. Nagtegaal is de andere). Voor een bedrijf van de omvang van Bood Co. wordt gewoonlijk maar één curator aangesteld. Aandelen Zolang in hoger beroep nog geen uit spraak is gedaan over het faillissement kunnen de curatoren in feite nog niets doen. Wel hebben zij echter tegenover Bood de wil uitgesproken de aandelen Peiger zonder enige vergoeding (Pei ger heeft grote schulden) aan de 'ge- interesseerde' over te dragen. Ook hebben de heren De Vries en Nagte gaal het personeel van Bood gevraagd of zij bereid zouden zijn na liquidatie van het bedrijf in Emmen te gaan werken. Voor zover aanwezig heeft men dat geweigerd. De heer Bood heeft in de afgelopen maanden steeds geprobeerd zijn be drijf buiten de overdracht van Peiger aan een ander te houden. Maar de eventueel geïnteresseerde wil Peiger alleen, als ook Bood Co. meegaat. 'Ik ben een obstakel, dat door een faillissement uit de weg zou zijn ge ruimd' is de visie van de heer Bood. Hij en zijn bedrijf bezitten namelijk de meerderheid van het aandelenpakket in Peiger. NED. FONDSEN IN NEW YORK Kon. Olie noteerde gisteren 32%-"» '32"i- 33%). Unilever 3 40% <39%-40%), Philips 11%-% (11%-%) en KLM 24%-25 (24%). Opgave Hornblower en Weeks. Het is duidelijk, schrijft de heer Van der Zande, dat de Scandinavische pa pierleveranciers door papier Van een lager gramgewicht te leveren, eenzij dig het object van de met hun afne mers gesloten contracten wijzigen. Zij doen dit met een beroep op de om standigheid, dat zij als gevolg van de energiecrisis anders niet in staat zijn hun plicht tot levering van de over eengekomen oppervlakte na te komen. Een beroep op een acute overmachts situatie dus, hoewel moet worden aan genomen, dat de papierleveranciers hun papiermachines niet praktisch van de ene op de andere dag op het lagere gramgewicht kunnen overscha kelen. zodat deze maatregel al veel langer in voorbereiding moet zijn dan papierfabrikanten met hun eenzijdige, op uiterst korte termijn gedane aan kondiging willen doen geloven. Advertenties Over de economische situatie van de dagbladpers zei de heer Van der Zan de, dat het advertentievolume in 1973 over het gehele jaar genomen met acht procent is gestegen. Het oplage cijfer van de gezamenlijke dagbladen steeg met 2,3 procent. De meeste dag bladen hebben dan ook een uitste kend jaar achter de rug. (De heer Van der Zande zal hier met name de regionale dagbladpers en de grootste landelijke ochtendbladen hebben be doeld, die tesamen een ruime meer-, derheid van de Nederlandse dagblad lezers bedienen - red). In januari is het advertentievolume met vier pro cent gestegen (tegenover januari 1973). De vrees, dat het advertentievo lume van de dagbladen zou achteruit gaan als gevolg van de energiecrisis is niet bewaarheid. DOW JONES INDEX Indiint. Sporen Uttll. Obi. Mods 21 febr. 8-13 76 188.87 93.37 73.30 771 3 22 febr. 855.99 190.96 94.10 73.31 773.7 25 febr. 851.38 191.74 93.37 73.22 783.9 Aood. Obl. lol. H. L. 21 febr 13.930 16.040 1.752 977 418 22 febr. 16.360 19.400 1.782 980 446 25 febr. 12.900 16.270 1.799 731 689 EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM In het telefonisch avondver- keer kwamen gisteravond de volgende koer sen tot stand tussen haakjes de officiële slotkoers van cisteren): AKZO (51.80). Hoogovens (64 gl). Kon. Olie 91.40-91.50 (91.80 gl). Philips 31.90 (31.80 gb). Unilever 111.50 (112). KLM (70). Koersen in Montreal 21/2 22 2 25 2 Bovls 1.99 1.95 2.00 D»«n Tar Chem 24% 2434 25 Hosky 20% 20N 20% Nat. Gas 9.14 fu3 Mass Kergunnn 17% 17'* 17% Nat. Resource* 5.40L Shell Canada 19»^ 19» 4 19% Van één onzerijvcrslaggevers AMSTERDAM De herinvoe- ring van de Investeringsaftrek, zij het alleen voor bedrijfsgebou wen en niet voor de investerin gen in outillage, die voor de werkgelegenheid zo belangrijk kunnen zijn, maakt een twee- sftchtlge indntfe. Enerzijds wordt gelet op de inflatiebestrijding, anderzijds worttpn incidentele po gingen ondernomen de werkloos heid te bestrijden. Vboriover deze werkloosheid structureel van karakter is, zou het beter zijn dfet gekomen wordt tot een njeuwe strategische opzet voor de werkgelegenheid in Ne derland. Daarl|i% zou dan een uit spraak dienen, tc worden gedaan over de boog)te van het macro- economische investeringspell on der vaststelling van de wijze waarop de meest gewenste sprei ding van dc activiteiten over het land en de verdeling over de par ticuliere en overheidssector kan worden bevorderd. Aldus de raad van bestuur van de Amrobank in het jaarverslag. Een ingrijpen zoals geschiedt in het wetsontwerp van de selectieve investeringsregelingen, lijkt daar om op zijn minst voorbarig, waarbij het paradoxale is dat dit wetsontwerp nu wellicht door de feiten achterhaald is. Immers, vestigen van nieuwe bedrijven is in Nederland nauwelijks nog een actuele bezigheid van grote im portantie, terwijl de bestaande bedrijven in geval van noodzake lijke uitbreiding moeilijk ver plaatsbaar blijken door dc steeds grotere immobiliteit van dc factor arbeid. (ADVERTENTIE) Een op researchfacilitciten en know-how van beide banken gefundeerd beleggingsfonds. Waarbij dc belangen internatio naal gespreid zijn. En dc beleggers participeren in het totale pakket van hoogwaardige, zorgvuldig geselekteerde aandelen. solide vermogensbeheer. NEW YORK ACF Industrie Alreo Allied Chemical Alum Co of Am. American Brands American Can Am Melal Climax Am Motors Am Smelt C Ref Am Tel Tel Ampex Anacorwla Armco Steel Atlant. Richfield Bt*nd:x Bethl Sieel Rneing Burlington Ind. Can Pacafic Ry Celane&e Chase Manhattan Chessle System Chrysler Cities Service Colgate Palraolive CoM Industries Cotnmonw Edison Cons Edison Cnnt. Can Cont (HI Curtiss Wright Curtiss W rig hi A Dart Ind Deere and Co Dow Chemical Du Hunt (El) Eastman Kodak F.rst Nat City Admiral Corp 12 12 Allengheny Knw S 9'» 19'* Ak»ona la1, 20»,i Am Standard 13% 13% Amsicd Ind 41% 41% Car. Breweries Cello Ciisdbnurn Uuih Chase Select Fd Columbia Gas Ccminco 22/2 25/2 51% 32'A 13% 13 45% 43", 47% 47 37 86% 28% 28'k 21% 21% 25*', 25% 46% - 10% 10% 25 26 52% 52% 25% 25% 34% 34% 14 14% 22% 22 16% 163; 31 30% 52% 52% 56% 57 17% 17:% 55% 55 24 23% 18 18% 29% 29% 21% 21% 24% 24% 44% 44% 11% 11% 18% 18% «5% 15% .7% 18% 168 165% Gen Electric Gen Foods Gen Motors Gen Publ lltll Gen Tel Tel Getty Oil Giletta Glmbel Brothers Goodvear I and B 25% Gulf Oil 57% 57% 28% 28% 51 50% 19% 19% 24", 24% 41% 141% 37»'. 17% 75% 23% Illinois Central Ind. Insllco Int Busln Mach Intern Harvester lni Nick of Can lnt Paper Int Tel A Tel 18% 1831, 8% 8% 236% J33% 26% 26% 38% 38", 49% 47% 27% 27% Ling-Lemco Vough 10% 11% Lltion Ind 9 n% Lockheed Aircraft 5% 5% Marcor 23.% 25 Martin Marletla 18% 18% May Dep Store» 27% 27% McDonnell Dougl 18V, 19% Mobil Oil Curp 47% 46 Nabisco 32% 32% •Nat Cash Reglst 37'. 37% 12% U% 38% 137» Nat Div Nat Cypauin Nat Steal Nal Lead Ind B5 Pac Gas and El Perm Central Pepstco Phelps Dodge Philip Morris Philips Petr Procter A Gambl Republic Steel Reynolds Ind Royal Dutch Petr Santa F6 Ind Sears Roebuck Shell Oil Southern Co Southern Pacific Southern Railway Hand 23% 23% 3% 3% 63% 63% 41% 43 105 1053» 51% 51% 86 H 85% Stand i I Cal Indlar 96% 84% 33% 33% 47% 48% •J" Tex 29 28% 10t»% 10% 10% 10% Qoni Telephone 8.80 8.81 b 27% 27% 33% 32% 17% 17% 48% 48% Madi imk for Hec 9»%b9*%b •"lav Frae 36% 36% 'aper ($4) 42% 43% Lone Stor Cem Unilever Union Carbide Uni Royal United Aircraft United Brands IIS Steel We»t Union Tel Westinghouse El Wooiwurth Nal Can NY CMitr A North West R n Am Philip» Co Tandy Union Eleclr tinned Corps United Gas Western Bancorp 12% 12% 15% 20% 8% 16 15% 8% sa«x 14% 9% 29%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 13