DSM gaat in vijf jaar vier miljard investeren VS voorzien dit jaar open botsing met EEG Bezig b Handelskamers niet pessimistisch over de energiesituatie Industrie krijgt niet meer aardgas ten koste van huishoudelijk gebruik Wellicht chemisch bedrijf in Eemsmond-gebied Goud en dollar duurder Van Lanschot verhoogt rente Textielindustrie: Geen zin Geldmarkt erg moeilijk weekstaat ned.bank DOW JOIMES INDEX Wall Street vast gestemd TROUW/KWARTET DONDERDAG s J 'Ni Uil 1974 FIN ANCIEN/ECONOMIE T13/K15 HEERLEN DSM (Staatsmij nen) gaat de eerstkomende vijf jaar vier miljard gulden investe ren in chemische industrieën in binnen- en buitenland. Hiervan ral 1 miljard worden besteed aan nieuwe industriële activitei ten in Limburg. Als nationaal bedrijf zal DSM ook elders in ons land een belangrijke nieuwe vestiging stichten. ■Zo is het niet uitgesloten, dat in het Eemsmond-gebied in Groningen een grote chemische industrie zal worden gebouwd. Deze industrie zou werk kunnen bieden aan 1000 mensen. De investering, die ermee is gemoeid, wordt geschat op 500 miljoen. De nieuwe activiteiten van DSM bete kenen geen wijziging van het beleid. De hoofdzetel van de onderneming zal in Zuid-Limburg blijven, aldus is me degedeeld door een woordvoerder van de directie. In een buitengewone vergadering van de centrale ondernemingsraad van het DSM-coneern heeft president-directeur drs. W. A. J. Bogers in dit verband gezegd, dat het steeds strenger wor^ dend maatschappelijk normbesef bij DSM de vraag oproept, of de uitbrei ding van sommige chemische basispro- dukties nog wel aan het bestaande complex in Limburg mag worden toe gevoegd. Basisprodukties, aldus drs. Bogers, tenderen immers ook naar aankoppeling van nieuwe treinen met volgprodukties. Deze gedachte kan in de toekomst een verstrekkend argument zijn, om voor zeer grote basis-investeringen aan een eventueel nieuw produktiecentrum, j)ag en nacht gaa$ de produktie van het chemisch bedrijf DSM door. De acrylonitrilfabrieken leveren oorkdur e grondstoffen voor garens, vezels, plastics en rubbers. elders in Nederland, de voorkdur geven. Daarbij moeten natuurlijk ook de regionale belangen van de nieuwe vestigingsplaatsen zwaar in de overwe ging worden betrokken. —Niet uit Limburg LONDEN De Amerikaanse dollar is woensdag flink in waarde toegeno men als gevolg van de onzekerheden over de olietoevoer. Ook de goudnote ring liep op. In Frankfort opende de dollar op 2,7215 mark en liep gedurende de handel steeds verder op. Gesloten werd op 2,7245, de hoogste notering sinds 30 mei toen'de dollar 2,73 mark waard was. De Duitse centrale bank heeft hoewel het in de morgenu ren werd verwacht niet hoeven in te grijpen om de mark te ondersteu nen. De dollar heeft in Amsterdam even eens een zeer vaste stemming te zien gegeven. Bij een zeer actieve handel werd uiteindelijk gesloten op 2,8510-/ 2,8530 tegen 2,8240- 2,8250 maandag. Er werd een hoog ste punt bereikt van 2,8610. Ook het goud werd duurder in Euro pa. In Amsterdam kwam de prijs van het edele metaal op 10.450-750 per kilo, tegen 9.590-890 per kilo maan dag j.l. DEN BOSCH F. van Lanschot Bankiers heeft met ingang van 1 ja nuari de rente op bijna alle spaarvor- men verhoogd. De rente varieert nu van 514 tot 10 procent. Bij de spaar- vorm met opzegtermijn van 2 weken wordt de rente met H procent ver hoogd tot 5V4 procent. De rentever goeding op spaardeposito's bedraagt, afhankelijk van de gekozen termijn van 2, 3, 4 of 5 jaren vast, 7% tot 9% procent. De rente op de bijzondere spaarvorm 'Spaarbrief aan Toonder' en 'Sparen met 'Stijgrente' worden eveneens ver hoogd. Bij de 'Spaarbrief aan Toon der' varieert de rente afhankelijk van de gekozen looptijd van 1, 2. 3, 4, of 5 jaar vast dan van 6V2 pro cent tot 9 procent op basis van sa mengestelde interest. De rentevergoe ding op de spaarvorm 'Sparen met Stijgrente' afhankelijk van de loop tijd, welke niet van tevoren behoeft te worden vastgelegd varieert van 5V6 procent tot en met 10 procent, eveneens op basis van samengestelde interest. Wèl aanpassing nodig Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De euergiesituatie heeft ons wakker geschud en geeft de impuls nieuwe bronnen aan te boren en het intellect in te zetten voor nieuwe vindingen. Dat zei gisteren voorzitter J. Breu- kers van de Kamer van Koophandel van Midden Limburg in zijn nieuwjaarsrede. Dit wil, volgens drs. Bogers, geenszins 1 zeggen, dat DSM voornemens zou zijn om zich uit Limburg terug te trek ken. Wél dat DSM er misschien naar moet streven om het geïntegreerde complex in Limburg af te ronden met logische toevoegingen en met indus- trieën van geheel andere aard. Ij DSM is er in 1973 globaal in gdslaagd 0, haar doelstellingen te realiseren. De fors stijgende omzetlijn van de vorige S jaren kon royaal worden doorgetrok- 1 ken. In 1973 werd een omzet bereikt van ca. f4y2 miljard, tegen 3,4 mil jard in 1972. Ook het netto-resultaat (in 1972 ƒ112 miljoen) verbeterde. Bijdragen tot de betere gang van zaken zijn geleverd in alle sectoren. De opgetreden groei van de produktie vond voor het groot ste deel plaats vanuit bestaande acti viteiten. Wat deze groei betreft stelde drs. Bo gers overigens vast, dat groei voor DSM geen natuurnoodzakdlijkheid is. Maar wèl is het een onmisbaar werk tuig om in deze maatschappij en on der de sterke inflatoire tegenwind die er waait voldoende rentabiliteitsruim- te te creëren. Aardolie Over de hedendaagse problematiek VOldoeilde OfdeFS sprekende, zei de DSM-directeur, dat al enkele Jaren de veiligstelling van - - langere Over de olie-boycot merkte drs. Bo gers op, dat DSM op korte termijn volledig zal delen in de gevolgen daarvan. Hij sprak daarbij het ver trouwen uit, dat de invloed op de chemische basisproduktie beperkt zal blijven. De zeer forse stijgende prij zen voor grondstoffen en energie en de onvolledige benutting van de be schikbare produktie-capaciteiten zul len de rentabiliteit van die produktie echter ongetwijfeld beïnvloeden. Verder kan de schaarste in 1974 op tal van onderdelen knelpunten gaan geven, die DSM zullen verplichten voor de langere termijn haar doelstel lingen en uitgangspunten te herwaar deren. In dit verband wees drs. Bo gers erop, dat een begin is gemaakt met het nog eens opnieuw doorden ken van het vijfjarenplan in het licht van de nieuwe toestand. Het is zeer waarschijnlijk, dat als ge volg daarvan in het investeringspro gramma voor de komende jaren ver schuivingen zullen optreden. Zaken die al in uitvoering zijn zullen door gaan, maar daarnaast zal DSM waar schijnlijk, sneller dan aanvankelijk gedacht, in minder oliegevoelige rich ting gaan, zoals hoogwaardige thermo- liardende kunststoffen en de bouw. WASHINGTON De Verenigde Staten voorzien dit jaar een open botsing met de Europese Economische Gemeenschap als de huidige conflicten op handelsgebied niet worden opgelost. Bovenaan het Amerikaanse lijstje van urgente handelskwesties staat het pro bleem van de schadeloosstelling door de EEG voor de ongunstige effecten op de belangrijkste handelspartners van de tot negen leden uitgebreide Gemeenschap. De Verenigde Staten menen dat de vergroting van de Euro pese handelsbelemmeringen tot de nieuwe leden (Engeland, Ierland en Denemarken) een handelsverliees zal opleveren. De EEG heeft na maandenlang on derhandelen over de schadeloosstel ling met de benadeelde landen, een 'laatste' aanbod gedaan, dat voor Ame rika niet acceptabel is. Het aanbod zal een feit zijn als de EEG ernst maakt met het voornemen het deze maand al van kracht te laten worden. de grondstoffenaanvoer op termijn één van de hoofddoelstellin gen van het beleid is. DSM werkt hard aan een actieve deelname aan exploratie en winning van aardolie als het meest geëigende middel om zich op den duur de noodzakelijke grotere afhankelijkheid en concurrentiekracht te verschaffen Een van de ijzers in het vuur is de samenwerking met de NAM in conces sie A 18 op de Noordzee. Daarnaast is DSM ook in het buitenland actief. De projecten daar zullen echter eerst op de middellange termijn effectief in de grondstoffenvoorziening kunnen mee spelen. HEERLEN Het is voor DSM geen vraag meer of het zin heeft om, ten koste van honder den miljoenen aan investerin gen, weer mijnbouw te gaan plegen. Men zou hiervoor me rendeels buitenlands personeel moeten aantrekken om dan over een jaar of vier, vijf, een produktie te halen die een frac tie zou zijn van de Nederlandse energiebehoefte. En dat tegen een kostprijs die door de slech te geologische situatie in het concessiegebied van DSM altijd hoger zal zijn dan die van bui tenlandse kolen. HENGELO Tegen het einde van 1973 beschikte de Nederlandse katoen-, rayon- en linnenindustrie in haar di verse sectoren spinnerij, weverij en drukkerij over voor de tijd van het jaar behoorlijk gevulde orderpor tefeuilles. In de eerste helft ontwik kelde de textiel zich vrij gunstig. In de tweede helft van het jaar werden recessieverschijnselen merkbaar op de Westduitse textielmarkt, die één van de belangrijkste afzetgebieden van de Nederlandse textielindustrie is. De ex port ondervond de nadelen van de va lutaonrust Bijzonder storend was de revaluatie van de gulden in septem ber. Diverse grondstoffen zijn enorm in prijs gestegen, vooral ruwe katoen, maar ook de prijzen van chemische vezels en garens, katoenen importga rens en halffabrikaten (bijv. ruw- doek) zijn sterk omhoog gegaan. De vergroting van de EEG deed de con currentiedruk toenemen. Toekomst voorspellingen zijn uitermate moei lijk, dit als gevolg van diverse onzeke re factoren (o.a. de olieschaarste). Blijkens de aankondigingen van diver se Europese producenten van chemi sche vezels en garens zal wegens de internationale oliecrisis rekening moe ten worden gehouden voor de duur van deze crisis met beperkingen in de leveringen van chemische vezels en ga rens. Vast staat, dat de sterk gestegen olieprijzen van invloed zullen zijn op het toekomstige prijspeil van chemi sche vezels en garens. Voorzitter ir. J. Bosma van de Twent se Kamer van Koophandel zei dit gis teren in zijn nieuwjaarsrede (zie ook elders cp deze pagina). Beschuldigen bruari moet de Amerikaanse-regering openbare hoorzittingen houden over de eventuele tegenmaatregelen ten op zichte van de EEG. De hoorzittingen zelf zullen waarschijnlijk ongeveer zes weken duren, waarna de president de aanbevelingen van zijn adviseurs zal ontvangen en daarna nog eens rond twee weken nodig zal hebben die aan bevelingen te bestuderen. Volgens de bepalingen van de GATT moeten de Verenigde Staten tegen 1 juni de geplande tegenmaatregelen ter beoordeling overleggen voordat ze op 1 juli van kracht kunnen worden. Regeringswoordvoerders wijzen erop dat hearings kunnen worden gehou den over een lijst produkten, die zo'n 1 1,2 miljard dollar aan handel tus sen Europa en Amerika uitmaken. Een ander terrein waarop de Ameri kaanse en Europese belangen met el kaar kunnen botsen betreft het Euro pese landbouwbeleid. Volgens een overeenkomst daterend uit 1959 heeft Amerika geen werk gemaakt van de schadeloosstelling voor het verlies aan markten voor zijn landbouwprodukten als gevolg van de schepping van een EEG-landbouwpolitiek. Wel behielden de VS het recht de kwestie van de compensatie op een later tijdstip aan de orde te stellen en het ziet ernaar uit dat dit ogenblik nu is aangebroken. Ook zijn de Verenigd? Staten een fel le tegenstander van het soort weder kerige preferenties die de EEG in de loop der jaren heeft opgebouwd. Vol gens deze preferenties krijgen ontwik kelingslanden bepaalde voordelen als ze zich bereid verklaren produkten van de EEG te kopen. Zijn collega A. Kersten van de Kamer van Oostelijk Brabant meent dat de huidige energiecrisis ons niet in pa niek mag brengen: 'We zijn sterk ge noeg om met enige aanpassingen en zonder aanpassingen voort te gaan. Mijn vertrouwen in het bedrijfsleven blijft ongeschokt.' Oud-werkgevers- voorzitter ir. J. Bosman van de Twentse Kamer was iets voorzichtiger toen hij zei 'het juiste antwoord op de olieschaarste is een gecompliceerde zaak waarvoor veel studie moet wor den verricht.' De voorzitter van de Amsterdamse Kamer, de heer E. van Stijkcl, wees er op dat Nederland dankzij zijn aardgasreserves op lange re termijn er niet eens zó ongunstig voorstaat. Ir. J. Bosma vindt het 'volkomen be grijpelijk' dat men bij een energiete kort voorrang geeft aan het behoud van de werkgelegenheid. Het eenvou digste lijkt het bij de toewijzing van brandstoffen en energie voorrang ie geven aan de meest arbeidsintensieve produktieprocessen, maar omdat het vraagstuk veel ingewikkelder is, waar schuwde de heer Bosma tegèn deze op het oog zo voor de hand liggende op lossing. Hij noemde als voorbeeld o.a. de kapitaalintensieve chemische in dustrie. Becijferd is, dat voor iedere arbeidsplaats in deze bedrijfstak, die door brandstoftekort weg zou vallen, in de volgende schakels van de diver- AMSTERDAM De banken hebben het de afgelopen week kunnen bol werken dankzij het opnemen van ver dere voorschotten en het terugkomen van bankpapier. De schatkist was de gene die door onder meer belastingbe talingen profijt trok van deze gelden. Het rijk zag zijn saldo stijgen van 3313,2 min tot 3694,2 min. In de geldmarkt wordt verwacht, dat de situatie in januari wel krap zal blijven. Vandaag werd voor daggeld rond de 14 pet betaald. Verlenging van dollarswaps zal weinig aan de huidige toestand kunnen veranderen. Amerikaanse regeringsfunctionarissen beschuldigen de EEG van het schen den van de GATT-reglementen, die bepalen dat lidstaten zich houden aan bepaalde handelsprincipes. Eén daar van is dat een compensatie-aanbod door beide partijen aanvaard moeten worden. Volgens de regels van de GATT moeten de Verenigde Staten binnen zes maanden reageren op deze schending van de regels of het recht opgeven een beter aanbod te verkrij gen. Tenzij de EEG de Amerikaanse rege ring vraagt af te zien van deze bepa ling en de periode waarin de VS kun nen reageren verlengt tot één jaar of achttien maanden, zal de regering Nixon gedwongen zijn om op zijn beurt handelsbelemmeringen ten op zichte van de Europese Gemeenschap in te voeren. Regeringsfunctionarissen in Washington hopen evenwel niet ge noodzaakt te worden tot het nemen van deze stap omdat daardoor de on derhandelingen over de wereldhandel later dit jaar nadelig zullen worden beïnvloed. In Genève zullen vermoe delijk nog dit jaar de werkelijke be sprekingen (een voortzetting van de GATT-conf eren tie in Tokio vorig jaar) over de liberalisatie van de we reldhandel beginnen. Tegen maatregelen Volgens het Amerikaanse en interna tionale handelsrecht dringt de tijd, want voor eind januari of begin fe- Singer Nijmegen ziet toekomst beter in NIJMEGEN Singer Nijmegen (kan- toormachines) dat vorig jaar 200 werknemers ontsloeg, ziet dankzij in grijpende reorganisaties de toekomst nu gunstiger. Volgens directeur W. Brouwer hebben vele van de ontslage nen inmiddels elders werk gevonden. Singer heeft goede verwachtingen van 1974. Dan zal in Nijmegen de produk tie van system-10 computers op gans komen. De afzet van deze apparaten in de VS en daarbuiten vertoont een explosieve groei. Singer Nijmegen gaat begin 1975 ook electroniscte kas registers maken. Omzet Delta Lloyd passeert het miljard AMSTERDAM De omzet over 1973 van de Delta-Lloyd verzekeringsgroep ls voor het eerst in de geschiedenis van deze maatschappij gestegen boven 1 miljard. Evenals in 1972 betekent dit een groei van ongeveer 10 pet. De bijzondere kosten van het samen gaan met commercial Union buiten beschouwing gelaten, bedroeg de kos tenstijging ongeveer 13 pet. tegen 11 pet. in 1972. Het personeelsbestand verminderde door natuurlijk verloor met circa 4 pet. Voor 1973 wordt voor het gehele con cern een ongeveer gelijk resultaat verwacht als in 1972, toen de winst voor vennootschapsbelasting 18.6 min bedroeg. NED. FONDSEN IN NEW YORK Kon. Olie noteerde gisteren s 33%-% 36'Unilever S 40-40»a (38%-39> Sll%-12', U3i-12) en KLM $21' Opgave duPont-Wulston. EFFKCTENKOF.RSEN AVONDVERKEEK AMSTERDAM In het telefonisch avondver- keer kwamen woensdagavond de volgende koersen tot stand (tussen haakjes de o'fi- cicle slotkoers van dezelfde dag): Akzo (51.20). Hoogovens (60.Ou). Kon. Olie 90 80-92.00 (91.10). Philips 33 80-3-1 10 134.10) Unilever 108.30-108.50 (108.60). KLM 62.50). GRONINGEN De onbeperkte afzet van aardgas aan grote indus trieën heeft nimmer in de bedoeling gelegen. Het prijsgeven van dit selectieve afzetbeleid onder druk van de energiecrisis op dit moment zou ons op langere termijn voor onoplosbare problemen stellen, al dus de hoofddirecteur van de Gasunie, dr. C. Krijgsman, in zijn nieuw jaarsrede tot het personeel. Bij een ongewijzigde aardgasreserve positie zou dit met name de continuïteit van de leveringen voor huis houdelijk gebruik in gevaar kunnen brengen. Door de oliecrisis ligt een plotselinge stijging van de aardgasafzet voor de hand, aldus dr. Krijgsman. Hij vertel de dat de Gasunie wat de leidingcapa citeit betreft besloten heeft een aantal belangrijke projecten die voor 1975 waren voorzien al in 1974 uit te voe ren. Zou dit niet gebeuren dan zal de transportcapaciteit voor de winter 1974-75 onvoldoende blijken te zijn. De hoofddirecteur waarschuwde dat wij erop bedacht moeten blijven dat de maatregelen die nu genomen wor den ons land niet op langere termijn voor ernstige energieproblemen zullen mogen stellen. De Gasunie heeft vorig jaar 70 mil jard m3 aardgas verkocht, waarvan 38 miljard in het binnenland. Het be drijfsresultaat zal ruim 72 miljoen gulden bedragen, aldus dr. Krijgsman. Voor het volgend jaar zal het bouw programma van de Gasunie een 'inves tering van 450 miljoen vergen. Dit is aanmerkelijk meer dan aanvanke lijk werd verwacht. Als belangrijke objecten noemde dr. Krijgsman een project voor de opslag van vloeibaar aardgas op de Maasvlakte, compressor stations te Spijk (Gr) en Schinnen (L) en een uitbreiding van het leidin gensysteem in de noord-zuidverbin- ding met 185 kilometer. ACTIVA Goud Bijz. trekklngsr IMF Keservepos. IMF Vord. huilen), geld Buiienl. bet. mld. Vnrd. buiienl. nlds. Discontopnrtef. Gekocht p.-ipier Voorsch. rek. crt. Voorschot Slaat Ned. munten Bel. kap. en rea. Geb. en Invent. Div. rekeningen Totaal PASSIVA Bankbiljetten 's Rijks schatkist Banken Nederland Andere Inget. Bult. clrcul. bkn. And. niet Ingei. 's-KIJks ach. bijz. l.\H-rekg. Krediet IMF Bil. geldsoorten legenw. iME-trekk. Kapitaal Reserves Div. rekeningen Totaal Goud en deviezen Muntbiljetten Dekkingsperc. In duizenden guldens 24-12-'73 31-12-'73 Verschil 6.848.795 6.848.795 onv. 1.663.0881.594.989 —68.099 1.092.545 1.038.049 —54.496 9.398.020 9.338.726 —59.294 202 204 139. 279 134.279 —5.000 1.126.976 1.255.803 128.827 18.342 18.467 +125 424.092 424.081 —11 195.071 105.071 onv. 175.739 140.293 —35.446 21.082.149:0.988.757 —93.392 12.185.047.1.873.298—311.749 3.313.182 3.694.215+381.033 12.981 25.34-1 +12.363 21.135 36.910 +15.775 298.937 282.151 —16.786 78.111 105.421 +27.310 1.400.000 1.400.000 onv. onv. 1.783.729 1.573.887—209.842 793.340 793.340 onv. 20.000 20.000 onv. 404.136 404.136 771.531 780.055 !1.082.149:0.988.757 L6.843.307 6.860.719 +17.412 13.530 13.526 43.78 96.04 se produktieprocessen nog eens vijf andere arbeidsplaatsen onbezet zouden moeten blijden. Het lijkt ir. Bosma dan ook realistischer ervan uit te gaan, dat de beperking van het ener gieverbruik bij de afnemers naar ver houding wordt verwezenlijkt. Vertrouwen Hij meent dat ons niets anders rest dan vertrouwen te hebben in de rege ring. Zij moet niet, in paniek gedre ven, maatregelen nemen, die sterk in het bedrijfsleven ingrijpen en later overbodig blijken. Aan de andere kant moeten voorzorgen worden ge troffen om niet door calamiteiten overvallen te worden. 'Wij moeten er maar van uitgaan', aldus de heer Bos ma, 'dat deze oliecrisis zowel naar om vang als naar duur ernstig is. Daar moeten de geëigende maatregelen voor genomen worden en, blijkt 'iet dan mee te vallen, dan kan een ieder daar slechts verheugd over zijn. Het is volgens hem volkomen begrijpelijk, dat als ieder die met onaangename maatregelen wordt geconfronteerd, overtuigd wil zijn van de nóódzaak van die maatregelen. De noodzaak moet zijn aangetoond door een exacte opgave van de hoeveelheden brand stof, waarover ons land in de komen de maanden zal kunnen beschikken. Dit is echter niet altijd mogelijk en ook niet verstandig. Niet mogelijk, omdat de boycot mede afhankelijk is van factoren, die Nederland niet in de hand heeft. Niet verstandig, omdat er wellicht wegen zijn waarlangs ons olie kan bereiken en die versperd zou den kunnen worden, als er publiciteit aan wordt gegeven. Arbeidsmarkt Voorzitter Kerstens van de Kamer voor Oostelijk Brabant sprak verder nog van een nijpende krapte op de ar beidsmarkt van commige categorieën werknemers. Vooral jongeren zijn steeds minder geneigd te werken in dc directe produktiesfeer. Zij geven de voorkeur aan een werkkring in de dienstensector. Er zal gezocht moeten worden naar oplossingen voor deze voor de industrie weinig florissante ontwikkeling. Verdergaande automati sering en mechanisatie zullen voor een deel het antwoord moeten zijn. Verder moet men trachten vooral de jongeren een meer positieve instelling tegenover het industriële bedrijfsle ven bij te brengen. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten beter wor den geregeld, de functies in de indus trie moeten aantrekkelijker worden gemaakt en meer aandacht zal ge schonken moeten worden aan de ou dere werknemer met zijn grote moti vatie, aldus de heer Kerstens. Indult. Spuren Utlll. Obi. .Mods 28 dec. 848.02 194.33 89.21 72.93 690.6 31 dec. 850.86 196.19 89.37 72.75 gesl. 2 jan. 855.32 198.20 91.23 72.73 700.6 28 dec. 21.310 22.110 1.881 671 885 31 dec. 23.470 20.370 1.893 931 657 2 jan. 12.060 13.690 1.784 1.067 438 Koersen in Montreal onv. +8.504 -93.392 Bovls Dom Tar ii Cherc Husky Nat. Glas Mass Ferguson Nat. Resources Shell Canada 28/10 31/12 93,4b 18% 5.22L 1.80 22% 21% recente prijsverhogingen voor ruwe olie een onderdeel vormde van een gemeenschappelijke strijd der onder ontwikkelde landen tegen wat hij noemde de 'economische agressie' van de hoog-geïndustrialiseerde landen. Hij verklaarde voorts dat de 13 OPEC- landcn hebben voorgesteld in Te heran besprekingen te beginnen met de Organisatie voor Economische Sa menwerking en Ontwikkeling (OESO) teneinde overeenstemming te berei ken over de prijs van de produkten die de 32 OESO-landen uitvoeren. Frankrijk zal de komende week nieki- we maatregelen nemen om de energie crisis het hoofd te bieden. Hoewel er nog geen details bekend zijn, wordt algemeen aangenomen dat een der maatregelen een forse prijsverhoging van benzine zal zijn. NEW YORK ACF Industrie Alreo Allied Chemical Aluin. Co ul Am. American Brands American Can Ain Cyanatind Am Elecir Power Am Metal Climax Am Mnturs Am Smelt C Hel Am Tel Tel Ampel Anaconda Armcu Sieel Atlani. Richfield 57% 57% 13% 13% 49 49% 72% 72% 32% 33% 26% 26% 19% 19% 25 26% 51% 51% 8% 8% 22% 23% 50% 50 3% 3% 26% 27% 21% 21% 108% 110% Zweden Verlagen De secretaris-generaal van de OPEG heeft in New Delhi verklaard dat de olielanden langs de Perzische Golf de olieprijzen zullen verlagen als de ih- dustrielanden de prijzen van hun in- dustrieprnduktcn verlagen. 'Dit is een zaak die alle ontwikkelingslanden aan gaat'. aldus Khene. Khene zei dat de Zweden heeft het aanbod van Saoedi- Arabië voor het leveren van 25 mil joen ton ruwe olie (genoeg voor een heel jaar) niet aanvaard. De reden, al dus de regering, is 'dat wij niet be schikken over de nodige raffinaderij en'. Ook Noorwegen heeft het aanbod, tegen de uiterst lage prijs van 4.05 dollar per vat, afgeslagen om dezelfde reden. Het volgende land dat voor het aanbod in aanmerking komt in West- Duitsland. De Zweedse regering heeft het land in een schemering gehuld door het verbruik van electriciteit met 20 procent te besnoeién. Dc straatverlichting zal voortaan nog maar voor de helft worden gebruikt, terwijl winkelverlichting alleen gedu rende de werkuren mag branden lichtreclame geheel verboden is. Beiidix 25 25 Bethl. Steel 33 32% Boeing 12'% 12% Burlington Ind. 20% 20% Can Pacaflc Ky 16% 17% Celanese 28% 28'. Chase Manhattan 56'% 55% Chessie System 59% 61% 15-s 13'. 60% 60 Colgate Palniolive 24% 24% Cult Industries 15% 13% Cumaiunw Edisur 29% 28% Cons Edison 18% 19% Conl. Can 20% 21 Cunt. Oil 54% 54% Curtiss Wright 11 10% Curtiss Wright A 18% 18% Dart Ind. 17% 17% Deere and Co 50% 50% Uuvv Chemical 57% 57% Du Pont (El) 159 160%. Eastman Kodak 116 115% First Nat City 45% 45% Gen Electric Gen Kouds Gen Molurs Gen Pu hl Ulll Gen Tel Tel Uetiy Oil Gilelle Gnnbel Brother* Goodyear I and B Gulf Oil Illinois Central Ind. Insilco Int Bustn Mach Intern Harvester lnt Nick of Can lnt Paper Ini Tel <v Tel Ln.g-Lcnicu Vu Littuii Ind Lockheed Aire 63 62% 23% 23 46% 40 17% 17% 25 24% 160 163 35% 35 24% 16% 23% 24% 16% 24% 246% 242% 25% 26% 35% 34% 52 52% 2(9% 27% Martin Marietta 14 14% May Uep Stores 22% 22 llcLlonnell LMugle 14% 14% MubiJ Oil Corp 53 53 12% 12% 11% 11% 30% 30% Phelps Ondgo Philip Morris Philips Petr Procter Gainh I Uutch Petr 35% Santa Fé I rid 31% Sears Roebuck 80% Shell Or) 67% Southern 16 Southern Pacific 49 Railway 50% Sperry Rand 44 Stand Oil Calif 35 Stand Oil Indiana 103% Exxon Corp 94% SludefMker Worth 27% Sun Oil 57% Urn RuyaJ 7% 7% Untied Aircraft 23% 23% United Brand» 7% 8 US Steel 37% 37% 14% 14% 23% 25'. 18% 18% Admiral Corp Alleiigheriy P. Akcuiia Am siaiilard Amsied Ind. 25% 34% 18% I lit H.ink li lid I'd pel 11 99 b 11% 99 b 80 NY Cent! A North West H N A.-n philips Co 7% 78% 19 9% 79 11 50%* 51% occidental Petr 8% 8% - 20.70 Pacific Light Public Steel 18% 16% 20% 16% 11 19% 21 78% 19% 21% 79 Reliance Group Standard Brands Matham Ind. 10% 48% 10% 9% 49 10% 17% 13% 8% Tandy 18% 18% 13% 9 Union Electr United Corps United Gas Western Bjncnrp 14 8-s 14% 25% 14% 8% 14-, 23%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1974 | | pagina 15