aleries Modernes aat verdwijnen *li DO Weg vrij voor verklaring over vrijere wereldhandel J.M.A. Waterreus Prijsprimeur. 3 dagen f 45.- Record graanoogst in Engeland en YS Suralco investeert 30 min in Suriname uweliers deden ;oede zaken ia de vakantie Olieraffinaderij op Bonaire Drogisterij - Parfumerie Katwijk aan Zee een ervaren VERKOOPSTER 100,- SGH00N IN DE WEEK NETT0RAMA de koning GEMEENTE ALKEMADE GEMEENTE LEIDEN ik ben met jou getrouwd a. maatschappelijk werk(st)er b. maatschappelijk werkster - gezinsbegeleidster OCT' KWARTET DONDERDAG 13 SEPTEMBER 1973 FINANCIËN/ECONOMIE L19 itslag voor maximaal 250 mensen !an een onzer verslaggevers MBTEHDA'M Galeries Modernes, onderdeel van het Koninklijk Bijenkorf Beheerconcern gaat ge- feidelijk verdwijnen. Van de nog bestaande vijf filialen zal Gronigen worden gesloten, wordt Rijswijk jmgezet in een mammoetsupermarkt naar de opzet van de levensmiddelenafdelingen in de toekomstige hperstores en wordt Galeries Modernes Arnhem verbouwd tot een Bijenkorf-filiaal. Utrecht en Rot- fcrdam-Hoogvliet blijven voorlopig bestaan. De reorganisaties zullen maximaal 250 mensen hun baan Lsten. irecteur-generaal drs. J. Bons van on. Bijenkorf Beheer heeft echter og hoop, dat het aantal ontslagen be iden de 250 zal blijven, deels door atuurlijK verloop, deels door plaat- ng van overtollig personeel in ande- onderdelen van het concern. De itslagen zullen in de eerste plaats illen in Groningen (circa 85 men- n) en verder in Rijswijk waar circa mensen (de helft van het huidige >rsoneel) op straat komt. Van de 100 erknemers bij de centrale organisa- van Galeries Modernes kunnen er ieder geval 60 in dienst blijven, rwijl voor de 40 anderen wordt ge- obeerd elders in het concern werk vinden. Bij Galeries Modernes wer- >n in totaal 850 mensen, van wie 225 ittimers zijn. hele opzet van het KBB-beleids- an is tegelijk met het langzamer- ind opheffen van Galeries Modernes eer activiteiten aan de dag te leggen de sectoren Bijenkorf en Maxis uperstores). De centrale organisatie Utrecht zal dan ook behalve voor voorlopig voort te zetten filialen irden ingezet voor de in aanbouw jnde superstore bij Muiden en voor s Maxissupermarkt in Rijswijk. Het rnhemse filiaal van Galeries Moder- es zal in de zomer van 1974 dicht lan, waarna het nieuwe Bijenkorffi- aal in het zelfde gebouw in maart 175 haar poorten zal openen. Dat ge- ïurt in hetzelfde gebouw nis waar lans Galeries Modernes gc estigd is daarom zal deze Bijenkorf (de vijf- na Amsterdam, Rotterdam, Den ag en Eindhoven) wat bescheidener omvang zijn dan de vier huidige lialen. 'anneer besprekingen met het ge- eentebestuur van Utrecht succes :bben, komt de zesde Bijenkorf in Domstad (tenzij Amstelveen eerder ïar is). Als Bijenkorf Utrecht open- iat, verdwijnt de plaatselijke Gale- s Modernes, maar de meeste perso- ïlsleden kunnen dan bi.i de nieuwe jenkorf werk vinden. KBB tracht in Utrechtse agglomeratie ook nog in Maxis-superstore te vestigen. Groningse vestiging van Galeries lernes sluit uiterlijk 1 februari M Hoogvliet blijft bestaan als een soort proeftuin voor de toekomstige Jfaxissuperstores. Het assortiment zal itvnfen aangepast aan dat, welke ook in de toekomstige superstores gevoerd lal worden. Mocht deze opzet geen icces hebben, dan kan Hoogvliet nog tijd worden omgezet in een Hema-fi- aal, aldus drs. Bons. De activiteiten van de Maxis Superstores treden bij Kon. Bijenkorf Beheer meer op de voorgrond ten koste van Galeries Modernes. LONDEN Het Britse ministerie van landbouw meent, dat dit jaar een record graanoogst van ca. 15,5 miljoen ton zal kunnen worden binnenge haald. Dit als gevolg van een bijzon der goede zomer. De graanoogst 1973 zal daarmede 200.000 ton groter zijn dan die van vorig jaar. Een eerder gedane voorspelling van een oogst van in totaal 16 miljoen ton zal niet worden gehaald als gevolg van de regens in juli. Momenteel is 80 pet van de graanoogst al binnen. Vorig jaar om deze tijd was dat nog maar het geval voor 50 pet. In de Ver. Staten wordt een record- tarweoogst verwacht. Aangenomen wordt, dat deze ca. 1.727 miljoen bus hels (600 min hl) zal bedragen. De Ver. Staten hebben grote exportorders voor tarwe lopen. Verwacht wordt, dat deze zonder al te grote problemen zullen kunnen worden uitgevoerd. PARAMARIBO In het bedrijf te Paranam (Suriname) zal door de Su rinam Aluminium Company Suralco een gasturbine generator met een ver mogen van 55 megawatt en een tegen druk stoomturbine met een vermogen van 30 megawatt worden geïnstal leerd. Hiermee is een uitgave van 20 miljoen Surinaamse gulden (ongeveer 30 miljoen Nederlandse courant) ge moeid. Wanneer de nieuwe energievoorzie ningen gereed zijn, zal er extra werk gelegenheid zijn voor 60 man. Deze nieuwe installatie zal het tevens moge lijk maken Suralco's aluminium pro- duktiecapaciteit met ongeveer 13.650 metrieke ton per jaar te verhogen. De installaties zullen medio 1975 in ge bruik kunnen worden genomen. F.FFECTENKOERSEN AVONDVERKEER Galeries Modernes werd in oktober 1968 door KBB overgenomen van de Belgische warenhuisgroep Grand Ba zar. Het bedrijf draaide slecht, maar een van de redenen om het toch over te nemen was de vrees, dat mogelijk Duitsers of Amerikanen Galeries Mo dernes zouden overnemen. Zo'n bui tenlandse penetratie stelde KBB niet erg op prijs. (Die buitenlandse drei ging is nu overigens van de baan. Po gingen van Gerzon om Engelsen voor dit noodlijdende modehuis te interes seren zijn mislukt, ondanks de gunsti ge ligging van de Gerzonwinkels. Ger zon heeft ook geprobeerd bij KBB on derdak te vinden, maar drs. Bons c.s. hadden geen belangstelling). KBB is er ondanks reorganisaties niet in geslaagd van Galeries Modernes een rendabele keten te maken, al wil de de heer Bons niet zeggen of er werkelijk verlies wordt geleden. In het kader van die reorganisatie wer den de filialen in Rotterdam (Hoog straat), Enkhuzen en Gorinchem in 1970 gesloten en werd de zaak aan de Amsterdamse Reguliersbreestraat om gezet in een Hema. In de oorspronkelijke exploitatievorm (populaire en middenprijsklassen) on dervond Galeries Modernes sterke concurrentie van Vroom Dreesman, en de tot het eigen concern be horende Hema. De onderneming werd toen omgezet in een zelfbedieningswa renhuisketen met de bedoeling deze keten uit te bouwen naar grote vesti gingen aan de stadsrand. De sluiting van filialen of de omzettingen in een Bijenkorf of een Hema vloeit voort uit de ontdekking, dat een zelfbedie ningswarenhuis op die plaats kenne lijk niet paste. Intussen is het accent bij de zelfbe dieningswarenhuizen (ondergebracht in Maxis BV) geheel op die vestigin gen buiten de bebouwde kom komen te liggen. Bedoeld was de afbouw van de Galeries Moderneszaken en de ont wikkeling van de superstores gelijk te doen verlopen, maar door de vertra ging bij de bouw van de superstores (bijv. bij Muiden) is deze opzet niet geheel geslaagd. Drs. Bons verklaarde de ontwikkeling van de superstores geleidelijk te doen geschieden. De huidige investeringen van KBB zitten vrijwel geheel in bin nensteden en voor die belangen moet men ook waken. Met dat feit van een grote nadruk op de binnensteden heb ben Albert Heijn (Miro's) en de SHV (De Gruyter) veel minder te maken. Drs. Bons zei tegen een ongeremde groei van warenhuizen buiten de be bouwde kom te zijn. Vestiging van Uüm bijv. een Miro op steenworpafstand Husky van een Maxis-superstore (zulke din- Nat. Glas gen gebeurden in de VS) zou hij be- v^s RF,e,r treuren. shèii can* AMSTERDAM In het telefonisch avondver- keer kwamen gisteravond de volgende koer sen tot stand (tussen haakjes staat de offi ciële slotkoers van dezelfde aag). Akzo (69.00). Hoogovens (08.20). Kon. Olie 104.00-104.50 (104 ?U>. Philips 52.10gb- 52.20 (52.30). Unilever 125 60-125.70 (126.00). KLM (98.00). NED. FONDSEN IN NEW VORK Kon. Olie noteerde gisteren S 41-% (42-Vi Unilever 147%-% (47-%): Philips 9 19%-% (19%-%) en KLM 9 36% (36%). Opgave du- Pont-Wulston. DOW JONES INDEX Indult. Sparen lllll. «ibl. M«d« 10 sept. 891.33 162.18 100.08 72.00 633.6 11 sept. 885.76 160.32 99.15 72.15 651.8 12 sept. 881.32 160.05 98.96 72.06 635.9 Aind. Obi. Tot. H. L. 10 sept. 11.620 16.860 1.765 541 863 11 sept. 12.690 17.100 1.768 460 936 12 sept. 12.040 16.070 1.764 571 803 Koersen in Montreal 2.10 23% 25% 22% 5 56 L 20% 10 b 22% 5.531, ITRECHT De verkopen in juwe- erszaken zijn na de vakantie zeer krk gestegen. De grote belangstel- ng voor goud, zilver, juwelen en orloges is ook merkbaar op de na- aarsbeurs in Utrecht. De exposanten ijn zeer tevreden over de verkoopre- ultaten. Op de tweede beursdag was "t aantal bezoekers zo groot, dat het - verschillende stands niet meer mo- eüjk was, juweliers te ontvangen. De Kposanten beslissen eind deze week ver een voorstel om hun (permanen- e) stands in het Beatrixgebouw in stober een dag extra open te stellen m de juweliers meer gelegenheid tot ankopen te geven, voorzitter van de Federatie Goud Zilver, drc. B. W. Buerk, meent at er verschillende oorzaken zijn oor de sterke stijging van de ver- oopcijfers. Hij noemt in de eerste [laats de psychologische invloed van Ie goudprijsverlagingen van de laatste feken. Voorts de fors toenemende nljantverkoop waarmee die van oud parallel loopt en de herfstmo- e die warme tinten voorschrijft 'die |s het ware vragen om geelgouden leraden'. De verkoop van horloges is de afgelo- ien maanden eveneens sterk toegeno men. De heer Buerk schrijft dat voor- I toe aan de revolutionaire wijzigin- !en in vormgeving en techniek (digi aal horloges, kwartshorloges en ande re elektronische horloges). 'oor zilver liggen de verkoopcijfers net hele jaar al aanzienijk boven die a" 1972. Ook de omzet van pleet '"Jgt, dankzij uitbreiding van de col lecties. Europa en Verenigde Staten sluiten compromis TOKIO De industrielanden hebben woensdag op de eerste dag van de conferentie van de GATT Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) de weg geëffend voor aanvaarding van een po litieke verklaring over onderhandelingen waarmee de internationale, handel vrij moet worden gemaakt. KRALENDIJK (Bonaire) De Ame- ,jns.e oliemaatschappij Northville definitief een raffinaderij vestigen op het benedenwindse eiland Bonaire, "dus het Antilliaanse dagblad 'Ami- soe di Curagao'. Volgens het blad jonden de afgelopen weken de laatste osprekingen plaats tussen Northville, .aü.1° Nederland Wereldomroep en de Antilliaanse Overheid. Deze besprekingen verliepen zeer jnoeihjk, maar hebben tenslotte geleid In t50ve.reenk°msten .tussen Northville Radio Nederland Wereldomroep en lussen Northville en de Antilliaanse overheid. De Wereldomroep zal één an zijn antennes in het zenderpark moeteji verplaatsen, zodat er geen ™oeilijkheden zullen ontstaan wan eer de tankers dichtbij de antennes "meren. Northville begint eind deze Eik met de voorbereidende werk- aamheden voor het aanleggen van de 'fir en schept meteen werkgelegen- eid voor 125 Bonairianen. Zij werden het nl. eens over een compromis voor de tekst over de band tussen hervorming van het wereld geldstelsel en die van de wereldhan del. De afvaardiging van de Verenigde Staten is bereid in te stemmen met wijzigingen in de ontwerpverklaring, waar alle negen landen van de Euro pese Economische Gemeenschap het over eens waren geworden. Het ziet ernaar uit dat de onderteke ning van de verklaring die voor vrijdag op de agenda staat geen nieuwe moeilijkheden te overwinnen zal krijgen. De verklaring betreft uit breiding en liberalisatie van de we reldhandel in de tijd tot eind 1975. Problemen zouden wel kunnen ont staan over bijzonderheden van het on- derhandelingsbeleid van de EEG als later dit jaar de ministersconferentie van de gemeenschap wordt gehouden. De vooravond en de openingsdag van de GATT-conferentie waar 98 lan den zijn vertegenwoordigd in bespre kingen over een nieuwe serie onder handelingen over de wereldhandel zijn overschaduwd door geharrewar over de tekst van een ontwerpverkla ring. De Amerikaanse delegatie wilde prioriteit verlenen aan de hervorming van de internat, handel boven onder handelingen over het wereldgeldstel sel, terwijl de Europese landen en dan in het bijzonder Frankrijk de na druk hadden gelegd op het monetaire aspect. Besprekingen tussen de Ameri kaanse minister van financiën, George Shultz, zijn Franse ambtgenoot, Va- lery Giscard d'Estaing, en de vice- voorzitter van de Europese Commis sie. Sir Christopher Soames, achter gesloten deuren hadden het voor alle partijen aanvaardbare compromis tot resultaat. Het behelst in gematigde vorm de Eu ropese nadruk op monetaire stabiliteit als voorwaarde voor handelshervor ming, maar hecht ook groter belang aan de handelskwestie waar rekening mee moet worden gehouden bij verbe tering van de monetaire verhoudin gen. Oolc is verandering gebracht in de tekst over het vraagstuk van bij zondere behandeling van de ontwikke lingslanden in algemene economische onderhandelingen. Aanvaardbaar Van EEG-zijde is woensdag vernomen dat de ontwerp--erklaring naar ver wachting ook wel aanvaardbaar zal zijn voor de ontwikkelingslanden en dat de verklaring vrijdag dan ook vol gens plan door alle deelnemers aan de conferentie zal worden ondertekend Men merkte op dat het herstel van de dollarkoers op de wisselmarkten van de laatste tijd en de verbetering van de betalings- en de handelsbalans van de Verenigde Staten de politieke spanning op monetair en handelsge bied enigszins hadden weggenomen. Toch heeft de Franse regering alleen ingestemd met ondertekening van een vrijblijvend document inzake het poli tieke voornemen te onderhandelen over liberalisatie van de handel in sa menhang met herziening van het geldstelsel. De mogelijkheid bestaat nog steeds dat de regering in Parijs zal aandringen op een duurzamer sta biliteit op de wisselmarkten alvorens zij via de EEG deelneemt aan onder handelingen waarmee spijkers met koppen moeten worden geslagen. trielanden handelsconcessies zouden doen zonder er tegenprestaties voor terug te verlangen. Punt van tweespalt tussen de VS en de EEG blijft nog steeds het land bouwbeleid van de laatste. De VS wil len de wereldmarkt openen voor de uitvoer van zijn landbouwprodukten, maar de EEG verklaarde opnieuw, dat het gemeenschappelijk landbouwbe leid geen onderwerp van discussie kan zijn. Namens de gemeenschap zei de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Christopher Soames, dat de principes en mechanismen van dit beleid, dat is gericht op de bescher ming van de Europese boeren tegen concurrentie van buitenaf, een inter ne aangelegenheid is. Wel is de EEG bereid binnen de gestelde beperkin- De Europese Commissie moet later °V" de ha"dC' dit najaar gedetailleerde voorstellen over de handelsbesprekingen indienen bij de ministerraad van de gemeen schap. Als die worden aanvaard wor den zij in de vorm van een mandaat teruggeleid naar degenen die namens de gemeenschap de onderhandelingen zullen voeren. In dit verband merkte men op dat de Franse minister van fi nanciën twee ijzers in het vuur van de onderhandelingen over economi sche hervorming houdt. Hij was n.l. tegelijkertijd dc Franse vertegenwoor diger in de ministerraad van de EEG en de vertegenwoordiger van de mi nisterraad in het 'Comité van Twin tig' voor hervorming van het wereld geldstelsel van het Internationale Mo netaire Fonds. Wilde onrust Minister Giscard d'Estaing heeft woensdag op een persconferentie mee gedeeld dat Frankrijk zijn bereidheid tot onderhandelen over liberalisatie van de internationale handel zal moe ten herzien als er op de wisselmark ten weer v/ilde onrust ontstaat, waar niets in gezamenlijke actie tegen wordt gedaan. Hij noemde de dollar ondanks het herstel van de laatste tijd nog steeds met ongeveer zes procent ondergewaardeerd. Hij zei te hopen dat erkenning van de verbe tering op de Amerikaanse betalingsba lans het vertrouwen in de munt zal versterken. De VS en Europa waren er verder over eens, dat alle deelnemende lan den aan de GATT-conferentie, dus ook de ontwikkelingslanden, een bij drage moeten leveren aan de algeme ne vrijmaking van de wereldhandel. Enkele der minder ontwikkelde lan den drongen erop aan, dat de indus- in landbouwprodukten. Meer voedsel De Amerikaanse minister van finan ciën, George Shultz, wees op de grote noodzaak voor het vinden van een be tere verhouding tussen de produktie en de handel in landbouwprodukten in verband met het huidige tekort aan voedselprodukten. 'Indien we bij deze gelegenheid gebruik maken van de mogelijkheden om de wereldhandel in landbouwprodukten uit te breiden, zullen we in staat zijn iedereen meer voedsel te leveren tegen lagere prij zen', zo zei hij. De drie grote handelsblokken. West- Europa, de VS en Japan, waren het eens over de noodzaak de invoerrech ten van industrieprodukten aanzien lijk te verlagen, maar over de wijze van uitvoering liepen de meningen uit een. Soames zei, dat de Europese lan den voorstander zijn van tariefsverla ging waarvan de omvang verband houdt met de hoogte van de bestaan de rechten. Dus hoe hoger de rechten, hoe groter de verlaging. Dit systeem staat bekend als de harmonisatie van de invoerrechten. De VS zijn echter voor een algemene verlaging van de rechten, hoewel zij bereid zijn alle voorstellen in overwe ging te nemen. Van groter belang voor de VS is hun wens een nieuw internationaal systeem uit te werken dat het landen toestaat tijdelijk hun invoer te beperken als de handel hun binnenlandse industrieën ontwricht. Hiertoe behoort een aanpassing van de bestaande regels over bescherming in de GATT. Soames verklaarde even wel. dat de EEG geen verandering wil in de GATT-regels, maar wel bereid is te praten over een betere toepassing daarvan. in ons modern bedrijf vragen wij liefst met het vak bekend Wij bieden U uitstekend salaris 3 weken vakantie 6,4 pet. vakantietoeslag opleiding in gebruik van kosmetika en make-up. Sollicitaties: Voorstraat 15, liefst na tel. afspraak 01718-12060, b.g.g. 12956:- De burgemeester van Alkemade maakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, tweede lid, van dc Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat ter gemeentesecre tarie, afdeling algemene zaken, tijdens de kantooruren van 08.0012.30 uur voor een ieder ter inzage ligt het besluit van de raad dier gemeente dd. 31 augustus 1973. waarbij op grond van het bepaalde in artikel 21 van eerdergenoemde wet wordt verklaard, dat een bestem mingsplan wordt voorbereid voor het op de bij dat be sluit behorende kaart in groene kleur aangegeven ge deelte van de Kaagerpolder. Roelofarendsveen, 13 september 1973. De burgemeester voornoemd, P. M. F. Smolders ben jij een meisje van ca. 17 jaar? Heb jij geen zin die 100,- in de week te verdienen? Wij hebben plaats voor wel 5 meisjes in die leeftijd, als ze het tenminste aandurven één van onze kassa's te bemannen en bereid zijn onze klanten nog steeds als 'klant' te zien. Ervaring in het levensmiddelenbedrijf is niet beslist noodzakelijk, hoewel wij het wel op prijs stellen. Wil je meer weten over de (gunstige) arbeids voorwaarden bel dan nu meteen de bedrijfs leider en die vertelt je alles wat je weten wilt. Het telefoonnummer? 01710 - 22405. Haarlemmerweg 41a, Leiden UITZENDBUREAU Telef. O17IO-31710 Korcvaarstraat.33 leiden jAEK) J. H. Reijnders tandarts Katwijk aan Zee afwezig tot woensdag 19 september H. P. Veldhuyzen arts afwezig van 17 tot 24 september De Leidse huisartsen nemen waar. ROOSEN OPTIEK Kort galgenwater 1 Leidep IAlle brillen 2 jaar gratis I verzekerd tegen verlies, I diefstal, breuk, enz. I Burgemeester en wethouders van Leiden maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8. van de Woningwet aan de NV. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, vergunning te verlenen voor dc bouw van 100 woningen op een terrein in het zuidoosten van de Me- renwijk. kadastraal bekend gemeente Leiden, sectie S. nr. 394 iged Het bouwplan met toelichting ligt gedurende veertien da gen na de datum van ver schijning van dit blad ter gemeente-secretarie (Stad huis, afd. Volkshuisvesting on Openbare Werken, kamer 319) voor een ieder ter in zage. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen deze lermijn schriftelijke be zwaren bij het College van Burgemeester en Wethouders in te dienen. Leiden. 13 september 1973. door WALTER TROBI6CH schrijver van Ik had aan melsj'a Haf Over man en vrouwin het huwe- lijk.Trobisch Iaat ons meeluiste ren naar zijn boeiende lezingen hierover in een moderne Afri- kaansestad. Enkele van zijn toe hoorders leren wevan nabij ken nen: Miriam. Fatma. Maurice. Daniël...mensenmeteen ande re huidkleur, maar met dezelfde problemen als wij. Een heel mooi boek. Paperback f 8.90 Verkrijgbaar in da boekhandel f.fx ZOMER 8t KEUNING "WAGENINGEN GEMEENTE LEIDEN Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst worden voor de afdeling Gezinsmaat- schappelijk Werk gevraagd een TAAK: a. de werkzaamheden zullen in hoofdzaak gelegen zijn op het ge bied van de immateriële hulpverlening (gezinstherapieën); b. het onderhouden van ondersteunende contacten met gezinnen die in, vooral financiële, moeilijkheden verkeren. OPLEIDING: a. voltooide studie aan Sociale Akademie. Voorkeur gaat uit naar kandidaten met ervaring bij een gemeen telijke sociale dienst. b.- diploma M.S.A. en ervaring als leidster van een gezinszorg instelling. SALARIS: a. ƒ1230,tot ƒ2189,per maand; b. 1230,tot 1720,per maand. Vakantietoeslag 7\Premie AOW wordt niet ingehouden. Gunstige ziektekosten- (I.Z.A.), studiekosten- en premiespaarregelingen zijn van toepassing. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van nummer 73053 en met op gaaf van opleiding, diploma's, vroegere werkkringen en referenties te sturen aan burgemeester en wethouders, Stadhuis, Leiden. Haarlemmerstraat, Leiden. Donderdagavond - koopavond. Slank gesneden pantalon met uitlopende pijpen en handige bandzakjes. In grijs en bruin. Normaal f59.-. Nu drie dagen 145.-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 19