dichtbij /of. Tenhaeff stelt onderzoek in naar Belgische 'spoken' arefj of ieuw boycot i in collegegeld lisje onder vrachtauto kamerlid is nergens meer feeststemming •m gst +++oproep toeristen+++ het weer I zeilverwachting strand verwachting Mooie nazomer? R 1 SK'/KWAiRTET WOENSDAG 22 AUGUSTUS 1973 BINNEN!,\M) 15 KT TENENREGEN NOG RAADSEL r Fem Rutke JCHT De Utrechtse para- loloog prof. dr. W. H. C. Ten- werd vorige maand aange- om op de twee plaatsen in waar het de laatste tijd is 'spoken', zijn medewerking rienen aan een diepgaand rzoek. De eerste was de om- w van het huis van de fami- Jorda in Wilsele, een dorp Leuven en Mechelen. Het n daar met 'stenenregens'. literatuur van de parapsycholo- Dinen ze vaak voor en in feite iet er minder toe of het nu ste- ijn die op onverklaarbare wijze de lucht gaan bewegen of andere erpen. De stenen in Wilsele le- oms door onzichtbare handen ge- of verplaatst te worden, soms irecht uit de hemel te vallen, k geval maakten ze gedurende weken de agenten van de elijke Rijkswacht wanhopig, na- ie tevergeefs en steeds opnieuw daders gezocht hadden. Feit is lat de huizen er gaten van over in hun daken en hun ruiten, lelijk het huis van de familie en de aangrenzende woningen. »ben de agenten en de buren en 's nieuwsgierigen die in juni het plaatsje bezochten, de ste- gaten zien veroorzaken, de >r zag tijdens zijn bezoek aan zelf niets van het gebeuren. :reeg hij sterk het vermoeden sprake zóu kunnen zijn van lokinese in Wilsele, gezien een •tuigende massa gegevens en laties. Er zou dan volgens de rcholoog tevens een zware neu- ten grondslag liggen aan de tde gebeurtenissen. De ouders i de eerste tien jaren geen kin- en toen ze vervolgens een aan- elkaar kregen, werd hun goed- lende opvoeding waarschijnlijk bnormaal streng. grondig onderzoek, waaraan on- nderen een psychiater en een so- werkster zouden moeten deelne- zou volgens de hoogleraar de weg zijn die tot verantwoorde isies zou kunnen leiden. Een aand dieptepsychologisch onder met name van de veertienjarige J1ies Corda, die oorspronkelijk als brzaak van de schrikaanjagende werd beschouwd, maar lien ook van enkele der andere lieden zou tot de oplossing en d ..verdwijnen van de 'spookv er- hut o len' bunnen bijdragen. ig i'rlui nden. n en eel-he dellijl tte h 1 mal ur tot' kwafc erste' anges er dimensionaal degenen die even willen 'grieze- kunnen we, geheel buiten de in- jatie van professor Tenhaeff om, rjelen dat in Wilsele ook een be- omaar een boom in ging die de l' Corda er geïrriteerd moest uitha- )e stenen hebben alle vormen en A l, en komen van puinhopen in 'j ageving. Jacques Corda zelf zei |e ontdekking te zijn gekomen: ek, geloof ik, stenen aan.' Maar Q verdwijnen stenen die hij op- mj <-(( volgens ooggetuigen onder wie len, uit zijn gesloten hand en y fen elders teruggevonden. Soms sloten kasten, beweren de buren. Ike gevallen zouden de gebeurte- i in Wilsele niet alleen van j^okinetische vermogens in Jac- Corda getuigen, maar ook raken ie problematiek van hetgeen de ysicus Fr. Zöllner de vierde di- ie noemde. En al laat de htse hoogleraar zich beslist niet eer een dergelijke waarschijnlijk- in Wilsele. wij kregen wel eni- ite een uitleg van het fenomeen. tr wees er namelijk op dat ifi er wezens zouden bestaan clie in wee-dimensionale wereld leefden 'draaie n. 20 10.15 rland- 22.o:en breedte) een voorwerp dat dingen leven werd (in de hoogte der- tro"'6! plotseling uit hun ge- veld verdwenen zou zijn. Werd ipnieuw in het platte vlak terug- ichten 15.00 NU. orkesi Nieuw muziek Uchte mtry. 10 Licl t prog 15 Niei ,r, s uit hjn t mot le twe nac park aarlij Neij wel 1 verl ïischep' nd s krit Vee miljoen extra hulp Bangladesj b£e' com op e ops[ Joh Dl in lerlijk s sin jonj neter r hij blom' ondn en J.Snt HAAG De Nederlandse rege- heeft gisteren in New York een ue ten bedrage van 2 miljoen en laten overhandigen aan de sc- SWgeneraal van de Verenigde es ten behoeve van Unrob, de telactiviteiten van de VN in gladesj. Het is een extra bedrag het de VN mogelijk te maken activiteiten in Bangladesj, die 'ankelijk eind maart zouden wor- beëindigd, voort te zetten. miljoen komt boven het bedrag de bilaterale samenwerking tus- Nederland en Bangladesj. Dat be- t in 1973 16 miljoen gulden voor financiële en 4,7 miljoen voor nisehe samenwerking. idisje Het Mariabeeldje op de plaats waar liet neerplofte, nadat het dwars door een ruit op de bovenverdieping was 'gevlogen'. Normaal had het verpulverd moeten zijn. gebracht, dan zou het voor hen (op een voor zulke wezens onverklaarbare wijze!) ineens weer in hun wereld te rugkomen. Zekere verschijnselen van het plotseling verdwijnen en op nieuw verschijnen van voorwerpen (in de parapsychologie wel apporten genoemd) worden nu door Zöllner verklaard door aan te nemen clat onze drie-dimensionale wereld van lengte en breedte en hoogte.een element is van een méér-dimensionale wereld. De vraag van een willekeurige leek kan dan zijn of er in die vier- of meer-dimensionale wereld ook wezens leven en zo ja, welke. Treiterend Het is misschien een beetje jammer dat zekere paranormale verschijnselen in België zo sterk oppeleren aan de volksfantasie en dan aan de plagerijen van spoken doen denken. Ze zijn im mers zo duidelijk treiterend. De men sen worden erdoor in hun zenuwge stel aangetast. Een handschoen ver dwijnt van de waslijn van de buur vrouw van de Corda's en is later ook weer elders, op een volstrekt absurde plaats. De Vlaamse kranten vermelden het plotselinge verdwijnen van bro den uit de mand van de bakker, het 'afrukken' van een broekje van een 16-jarige jongen zo ineens maar te midden van het kijkgrage publiek. Zelfs is er sprake van een 'spookkot' achter het huis van de familie Corda waar een afgerukte mensenhand in een doos door een aantal kinderen zou zijn gezien, bijtijden. Maar ineens verdween het griezelding. Om nooit meer terug te komen. De BRT meldde eind juli, dat nu niet meer de stenen maar de meubels er gingen bewegen. Ja, dat zelfs onder de ogen van pater De Brabander uit Gent een stoel een tafel op sprong. Jacques Corda logeer de toen elders, waardoor de pater tot de conclusie meende te mogen komen dat nog méér kinderen van de familie paranormale begaafdheden vertoon den. In wezen duiden zulke extrava gante gebeurtenissen voor parapsycho logen nu juist eerder op neurotische toestanden in de gezinssfeer dan op duivelse of spookachtige invloeden van buitenaf. Het is belangrijk hierbij aan te teke nen dat psychokinetische verschijnse len zich in minder spookachtige verto ningen óók voordoen. De Amerikaan se onderzoeker Herward Carrington leidde een voortreffelijk onderzoek Paranormale verschijnselen cn 'spook histories' zijn in de mode gekomen. Lectuur op het gebied van hekserij, zwarte magie en okkultismc wordt in steeds grotere oplagen gedrukt. De pi onier van de parapsychologie in Ne derland prof. dr. W. H. C. Tenhaeff noemt niets gevaarlijker, dan een dreigend dilettantisme op dit terrein. Er zijn redenen om te veronderstel len, dat de aan deze verschijnselen ten grondslag liggende vermogens in beginsel bij ieder mens aanwezig zijn. De parapsychologie houdt zich dan be zig met het onderzoek van nog weinig bestudeerde psychische vermogens iu de mens. Zulk onderzoek wees uit, dat de mens in staat is onder bepaalde omstandig heden voorwerpen op paranormale wijze (zonder aanraking) te bewegen. Men noemt dit psychokinese. De publiciste Fem Rutke hield zich bezig met de twee gevallen in België, waar het dc laatste tijd is gaan 'spo ken'. Prof. Tenhaeff zegt voorzich tig, dat hier sprake zou kunnen zijn van psychokinese. naar de psychokinetische verschijnse len bij Eusapia Palladino. Zij was ook eenmaal proefpersoon van de Amster damse fysioloog prof. G. van Rijn berk. Haar psychokinetische begaafd heid had niets van het zogenaamd griezelige en zij was dan ook niet neurotisch. De paranormale verschijn selen van extreme en zo vaak plagen de 'spookachtigheid' staan dan ook in de parapsychologie bekend als de Pol- tergeist-verschijnselen. De geleerden zijn het erover eens geworden dat er eerder sprake kan zijn van een gradu eel verschil tussen bijvoorbeeld de verschijnselen die zich voordeden bij Eusapia Palladino en de Poltergeist- verschijnselen, dan van een scheiding tussen de beide psychokinetische feno menen. Duivel Intussen zijn enkele psychiaters en (para)psychologen, onder wie dr. Ful- dauer van Den Dolder en professor Onetto uit Santiago (die toevallig pro fessor Tenhaeff bezocht) samen met de oud-commissaris van politie van Haarlem, de heer Gorter, in Wilsele geweest Professor Tenhaeff werd ge vraagd om deel te nemen aan een commissie van onderzoek. Het lijkt er echter op, dat de familiie Corda de laatste weken gekozen heeft voor het aloude geloof in de duivel en de be zwering ervan door pastoor en paters. Pater De Brabander is de vertrou wensman van het gezin geworden. De pater is bij professor Tenhaeff in Utrecht geweest maar heeft de laatste tijd niets meer van zich laten horen. Het gerucht gaat dat Jacques Corda, die kilo's is afgevallen en een weinig levenslustige jongen is geworden, voor de tweede keer gedoopt zou zijn. Door de paters van lieverlee. In dat geval zouden we misschien inderdaad kippevel kunnen krijgen van de ge beurtenissen in Wilsele. Dan niet we gens de 'spookgeschiedenis' ervan, maar om een wel héél andere reden. En misschien ook om het feit dat er ineens een doodse stilte in Wilsele is gaan heersen, waarin men slechts nog fluisteren durft en waarbij de pastoor voor niets en niemand aanwezig is. Nadat grootmoeder Van Damme sa men met haar kleinzoontje, dat bij haar logeerde, steeds maar opnieuw de vloeren gedweild en de wanden droog geveegd had, brak de tijd aan dat de lampen begonnen te slingeren. Of ook wel op de vloer kapot vielen. Een stoeltje vloog door het venster, een bloempot ging in een andere hoek van de kamer staan. Eén voor één sprongen ineens op 13 juli de rui ten, behalve die van de slaapkamer. Eén van degenen die hier een onder zoek instellen, is ingenieur Staring uit ons land (ingenieur chemie en ballistiek). Hij heeft een hoeveelheid van het wa ter meegenomen om te onderzoeken, uit welk kanaal of welke sloot of ri vier in België het afkomstig is. Want zoals Jacques Corda dan misschien stenen bleek aan te trekken, zo is het mogelijk dat mevrouw Germaine Van Damme ontstellende hoeveelheden wa ter is gaan aantrekken, onder invloed van psychische omstandigheden, d.w.z. misschien. Deskundigen durven zich nog geenszins aan een conclusie te wagen, ook nog geen voorlopige. Wel licht zullen de bevindingen van ir. Staring enige eerste oriëntatiepunten kunnen geven. Ook de familie Van Damme is katho liek. Een Mariabeeldje 'vloog' van een kamer op de bovenverdieping dwars door het raam naar buiten om vervol gens niet loodrecht naar beneden te vallen maar met een wijdse bocht en volgens een kromme lijn vóór de voe ten van de weduwe, kleinzoontje Ronny en schoondochter Paula neer te ploffen. Men was temeer verbaasd omdat het niet aan gruzelementen viel. Slechts het voetstuk en de hoof den waren eraf gebroken. Het voor de grootmoeder dierbare beeld kon weer worden gelijmd. Professor Tenhaeff is niet zelf in Ingelmunster geweest, maar heeft er een van zijn medewer kers heen gestuurd. 'Waag je liever nog niet aan het gebeuren in Ingel- munster', raadt de hoogleraar ons te gen beter weten aan. 'Schrijf er dan zéker nog niets van een mening van mij over!'. Soeppot Nog gekker De tweede plaats in België in verband waarmee professor Tenhaeff benaderd werd wegens schrikaanjagende evene menten. is het dorp Ingelmunster. Daar hadden nog gekkere gebeurtenis sen plaats. In het huis van de 73-jari- ge Germaine Van Damme-Denoli" gin gen ineens de wanden en de plafonds druppelen en vervolgens druipen van het water. Een schrijnwerker, de heer Callens, was bereid een gat in de zol dering te boren om te zien of er bo ven het plafond soms ergens water stond opgeslagen. Hij vluchtte als een bezetene weg, volstrekt uit zijn nor male doen, toen hij moest constateren dat alles er droog was. Geen water of vochtigheid te bekennen. Toch begon het druppelen en druipen erna wéér. En het bleef er niet bij. Behalve het Mariabeeldje bewogen la ter nog andere beeldjes, al of niet door deuren of muren heen en al of niet aan stukken vallend. Beweerd wordt dat een soeppot vanzelf van het fornuis kwam en midden in de kamer op de vloer 'ging staan'. Twee dagen en twee nachten, met ertussendoor enkele uren rust, werd er door de on derzoekers in het huis van de weduwe opgemeten, gerekend, getekend, proe ven genomen. Familieleden, buren en alle mogelijke getuigen werden onder vraagd nadat de eventueel paranor maal te noemen 'storm gewoed had'. Het blijkt er deze dagen weer rustig te zijn geworden en de oude groot moeder schijnt het allemaal beter aangekund te hebben dan de familie Corda in Wilsele. Het vermoeden doet nu bij sommigen de ronde dat de oude mevrouw, die opmerkelijk gelukkig getrouwd is ge weest en wier man vier jaar geleden verdronken is. door de logeerpartij van dc kleine Ronny in een zodanige psychische toestand is geraakt waarin latente paranormale vermogens zich kunnen openbaren. Rnnny was name lijk het lievelingskleinkind van wijlen haar echtgenoot, Een tikje griezelig mag misschien toch wel genoemd wor den dat de broer van de verdronken grootvader eveneens door verdrinking de dood vond. En wel in hetzelfde ka naal bij Ingelmunster. En op enkele meters afstand van de plaats waar het lijk van de man van Germaine van Damme gevonden werd. Het water speelde dientengevolge in de herinne ring van de oude. als heel vriendelijk bekend staande, weduwe een ingrij pende rol. Zij zouden naar het strand gaan. naar dc zee: grootmoeder Van Damme en de kleie Ronny. Zodat sommige buren nog steeds fluisteren dat het ook wel de geest van de overleden grootvader kan zijn geweest die nadrukkelijk wil de waarschuwen tegen het gevaar dat zijn meest geliefde kleinzoon óók, na melijk in de zee, zou kunnen gaan verdrinken.. onder redactie van loessmit De eerste reactie van een Tweede Kamerlid dat protesteert tegen het t:envijderen van het autoblik van het Haagse Binnenhof, is binnen: m.r. Henk E. Koning van de VVD vindt, dat de commissie die met het drastische plan kwam (zie dichtbij cn verder van vrijdag) maar eenzijdig was samengesteld Waarom zat er geen buiten Den Haag wonend Kamerlid of parle mentair journalist in? is zi in vraag. Kamerlid Koning trekt ook van leer tegen zijn collega Drees, frac tievoorzitter van DS'70, die al die auto's op het Binnenhof een schande heeft genoemd en zijn col lega's die in Den Haag wonen, het advies gaf maar op de fiets naar hun werk te komen. Door de bijzondere werktijden op het Binnenhof schrijft mr Henk Koning in een open brief, is het niet mogelijk van het openbaar vervoer gebruik ie maken. Uit zijn geschrift blijkt hoe moei lijk de Ka merleden het wel hebben. En als dc auto dan ook al niet direct bij de hand is. Dc departementen waar hij vaak moet zijn, liggen nu veel verder weg: CRM in Rijswijk en verkeer cn waterstaat halverwe ge Scheveningen. Als je dan dok nog raadslid bent van Rotterdam, zoals mr. Koning, ben je helemaal nergens meer Over de donderdag, wanneer èti Kamer èn gemeenteraad vergade ren. schrijft het Kamer- en raads lid aan Drees: 'De morgen van een dergelijke donderdag ben ik ge woonlijk tegen tien uur in de Ka mer teneinde de presentielijst te tekenen, je weet wel: moeilijkhe den met het quorum voorlezen van de straflijst, aanwezig zijn bij com missievergaderingen. en de aan vang van de Kamervergadering om tl uur. Om 1130 uur heb ik den rev commissievergadering in Rut trrdam. geicoonliik met jcerklutirh Om 14 uur begint de openbare ver nadering van de raad: opnieuw vraagstukken van quorum en straf lijst, na de middagpauze moet ik weer in de Kamer zijn en meestal zijn er dan stemmingen. Daarna wéér naar de raadsvergadering want dc belangrijke zaken icorden gewoonlijk later in de middag be sproken. liet komt vaak voor dat ik daarna nog weer een keer naar Den Haag op en neer moet'. Zo vliegt deze volksvertegenwoor diger ('mijn partij en kiezers heb ben geoordeeld dat ik ook raadslid moet zijn') maar heen en iceer tus sen Rotterdam en Den Haag. Mag hij dan zijn auto niet voor de deur hebben? Het is nog maar het eerste protest. Het ziet er naar uit. dat de auto's voorlopig nog op het Binnenhof blijven staan. 'Ik heb een vreselijke angst voor vliegtuigen.' meldde Willem Duyn. de langharige, mannelijke helft van het duo Mouth and MeNeal. Dc werkelijke naam van MeNeal is Sjoukje van 't Spijker. Het tweetal bracht onder meer de plaat 'How do you do' tot een miljoenenomzet. 'We hadden allang Amerika kunnen veroveren.' zegt Willem. 'Er zijn een paar aanvragen voor toumee's ge weest, maar ik kón nu eenmaal niet in een vliegtuig stappen.' KERKBLAD' op 8 september" 'NIET verschijnen. V In het nummer van 1 sept.l zullen dus de predikbeurten* i van 2 en 9 september worden opgenomen. 1 Zouden dc predikanten en andere samenstellers van 'Ons Kerkblad' van de gereformeerde kerken van Voorburg, Rijswijk en Lcid- schendam samen met de konin gin haar regeringsjubileum vieren? Blijkens bovenstaande advertentie in dat kerkblad hebben ze het in elk geval te druk om In de week waarin de vijfde september valt, 'Ons Kerkblad' te laten verschij nen. Nu valt er ook een hoop te doen voor bewoners van Den Ilaag cn omgeving, alleen al omdat de koningin een hele dag in dc Resi dentie doorbrengt. Donderdag de zesde zullen er langs de Bezuiden- houtseweg en de Herengracht rijen mensen staan, er zullen vlaggetjes moeten wapperen en ballonnetjes worden opgelaten, als de koninklij ke familie daarlangs komt op weg naar de Grote Kerk; en nogmaals later op de dag, als de koningin met haar familie en gevolg naar liet Binnenhof rijdt, een uitgebrei de loer door de stad maakt en nog eens naar Iluis ten Bosch gaat ook. clan ook al in het nummer van 1 dan ook al in het numinc rvau 1 september te lezen, wie er op 9 september in Voorburg, Rijswijk en Leidschendam voorgaan. "Die stoel kan niet gemakkelijk zijn, mevrouw. U zit op onze verkoper Simpkins.' een verslaggever ;|URG Het actiecomité onder aan de Katholieke hogeschool in ■g heeft het initiatief genomen en boycot van de collegegeldrcge- De studenten zijn opgeroepen lopig niets te betalen en ook geen ldbekentenis te tekenen. Van de ing wordt geëist, dat zij de colle- ldregeling intrekt en het recht op s onderwijs erkent, ctie wordt ondernomen in samen- ing met het landelijk overleg draden, aldus het actiecomité, in ook het progressief front deel- it, dat drie van de zeven studen tels in de Tilburgse hogeschool- bezet. fëNAAR Het vijftienjarige C. Wanders is omgekomen zij op haar fiets door een af- ide vrachtwagencombinatie aange- m werd. De onderstaande personen wordt dringend verzocht de ANWB-alarmcentrale in Den Haag te bellen (070-264426). NEDE11LAND Mcj. Patrice Kliss, Frank rijk, crème Renault 16. Mej. W. de Hooge, Rotterdam, motorkruiser 'Kwikzilver'. Fam. J. Houtman. Den Haag. witte VW. FN-52-06. Dirk RIJzenhout, Amsterdam, per fiets. BELGIë M. van Hemert, Maassluis, donker blauwe Renault R12, 61-13-XD LUXEMBURG Fam. P. Waardijk. Naald wijk. beige Slmca 1000. 17-82-EL. DUITSLAND Fam. H. Bosvelt, Best (NB). Fam. A. Emmink. Ede-Wagentngen. rode Ford Escort 1100. 57-09-UJ. Fam. J. in 't Hout, Venlo, per auto. FRANKRIJK A. Geraedts, Nijmegen, en F. Geracdts, Elshout, grijze Opel Kadett. 01-10- NU. FRANKRIJK/BELGIë Sytze Hoekstra. Oos- terwolde. lichtblauwe Ford Escort, 00-43-JM. ZWITSERLAND Fam. Frank shaw-Frede- riks. Engeland, vliegreis. OOSTENRIJK H. Boolj. Amsterdam, Ivoor- gekleurde Fiat 124, 79-08-XM. ITALIë/OOSTENRIJK Fam. F Berkhout. Amsterdam, witte Renault Estafette. 08-82- NM. SPANJE S. Visser. Utrecht, groene Opel Commodore. 16-01-EU. DENEMARKEN/NOORWEGEN Fam. A. Koopmans, Makkum, donkerrode Audi 60, 02- 25-JF. A. Degellng, Amsterdam, rode VW- bus. AMSTERDAM Vakantiegangers die vandaag vreemd geld kopen of ver kopen, kunnen rekenen op de volgen de koersen. Het eerste getal geeft aan wat vreemd geld de toerist opbrengt, het tweede wat het hem kost Amerikaanse dollars 2.61-2.71 Engelse ponden 6.53-6.83 Belgische francs 6.93-7.18 Duitse marken 107.75-110.75 Italiaanse lires 0.425-0.455 Portugese escudos 11.00-12.00 Canadese dollars 2.59-2.69 Franse francs 61.00-63.00 Zwitserse francs 88.00-91.00 Zweedse kronen 63.25-65.25 koude nacht j'r" Noorse kronen 47.00-49.00 Deense kronen 45.25-47.25 Oostenrijkse schillings 14.82-15.12 Spaanse peseta's 4:65-4,90 Griekse drachmen 8.50-9.50 Finse marken 71.00-74.00 Joegoslavische dinars 17.25-20.25 (Amerikaanse en Canadese dollars evenals Britse ponden, staan vermeld in guldens. De overige noteringen zijn in centen). Noord tot oost, maximaal 3 k 4 (matig afnemend). Later wellicht verander lijk. Zonnig en fris strandweer. Van onze weerkundige medewerker Voor de eerste keer eind juni-begin juli en nu weer in midden augustus legt de zomer een ouderwets-stabiele inslag aan de dag. Het wil niet echt stevig regenen en na een storing bouwt zich in de kortst mogelijk tijd een hogedrukgebied op. Nu ligt er een boven Schotland in de Noordzee en het zal de komende dagen voor droog zonnig en gaandeweg warmer weer gaan zorgen met temperaturen van 25 graden en hoger in het bin nenland. Wanneer het weer zich ouderwets ge draagt. moet dit ook tot uiting komen in de algemene circulatie in de hoge re niveaus. Die zijn namelijk van emi nent belang voor het geleverde weer op aarde. Het computerbrein heeft in derdaad uitgevonden, dat er in de achter ons liggende zomerweken her haaldelijk overeenkomst is geweest met de hoogteluchtstromingen op de zelfde tijdstippen van ondermeer de zomers van 1914 en 1959. In de half- maandelijkse en maandelijkse Brack- nelltermijnoverzichten is, te beginnen in juni 1914 driemaal en 1959 vier maal genoemd. 1959 is dus wel het favoriete geselec teerde jaar. Nu heeft zo'n vergelij king pas een grote voorspellende waarde, wanneer niet elk dertigdaags onderzoek tot verschillende voorbeeld jaren leidt, maar wanneer herhaalde lijk hetzelfde jaar of dezelfde jaren opduiken. Op grond van de uitkom sten lijkt ons de kans groot, dat ook september zich aan 1959 zal spiegelen, althans een deel van deze maand. In elk geval krijgen we een voortref felijke nazomer. Hoe mooi het zou kunnen zijn? Zie hier een kleine aan- c OPKl ARINC.EN MIST tiffjTxb s «wTX BEWOIKINO MAX TEMP. tO MIN. TE MP. WINDRICHTING haling uit ons journaal. Augustus 1959: oogst recordvroeg. Een boer in de provincie Groningen heeft op 19 augustus het graan al geschuurd (in 1911 al op 16 augustus). Kostelijke kurkdroge eerste septemberhelft. Vaak warm: Volkel 31 gr. op de 11e. Water stand op de Rijn bijzonder laag. Wei landen lijken op prairies. In oktober 1959 bloeit een clematis in Amsterdam zowaar voor de derde keer. Bomen lo pen uit. Einde van de zomer pas op 18 oktober met een 9 tol 10 Beaufort- storm langs de westkust. Hoog wafer 23 augustus Vllsslngen: 8.37-21.17; Haringviietslulzen: 10.05.22 45: Rot terdam: 10.04-22 21; Scheningen: 8.15-20.49: IJmulden: 10.18-23.00; Den Helder: 1.05-13.51: llarUngcn: 3.39-16.20; Delfziji: 6.07-1S 45. 531 Weerrapporten van gisteravond 19 u., maximumtemperaturen en neerslag van 7-19 uur: Amsterdam onbew. 19 0 De Bilt onbew. 20 0 Deelen onbew. 20 0 Eelde onbew. 18 0 Eindhoven onbew. 20 3 Den Helder licht bew. 17 0 Luchth. Rtd licht bew. 17 0 Twente onbew. 20 0 Vlissingen onbew. 20 0 Zd.-Limburg onbew. 19 0 Aberdeen onbew. 15 0 Athene onbew. 32 0 Barcelona licht bew. 30 0 Berlijn half bew. 19 0 Bordeaux onbew. 33 0 Brussel licht bew. 19 0.1 Frankfort zwaar bew. 22 0 Genève onbew. 29 0 Helsinki zwaar bew. 16 2 Innsbrück zwaar bew. 26 0 Kopenhagen licht bew. 17 5 Lissabon half bew. 34 0 Locarno licht bew. 30 0 Londen geheel bew. 18 0 Luxemburg regenbui 24 0.1 Madrid onweer 34 0 Malaga licht bew. 31 0 Mallorca licht bew. 31 0 MUnchen regenbui 26 0.1 Nice licht bew. 28 0 Oslo licht bew. Parijs onbew. 28 0 Rome onbew. 30 0 Split zwaar bew. 31 0 Stockholm licht bew. 16 0 Wenen zwaar bew. 26 0 Zllrich onbew. 27 26 o Casablanca zwaar bew. o Istanboel onbew. 28 0 Las Palmas geheel bew. 22 0 New York zwaar bew. Tunis onbew. 0

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 7