Friesland heeft twijfels over groei toerisme en recreatie Bod Scholten-Honig op Centrale Suiker D-mark zal niet duurder worden Tilburgs confectiebedrijf met sluiting bedreigd VS staken uitvoer van sojabonen en katoenzaad zig bedrijf bezig bedrijf bezig bedrijf Ned. fondsen in New York Fabriek van de ondergang gered Ciifers woningbouw WALL STREET ZEER VAST I'KUIW KWAR'IET \U!|DVG29'JU-.I FLN ANCIëN /ECONOMIE T15 KIT Kosten misschien groter dan baten Van onze economische redactie LEEUWARDEN Friesland is het derde recreatiegewest in Ne derland, maar de provincie is daar niet onverdeeld blij mee. Zij heeft van de toeristische ontwik keling niet alleen maar profijt. Sterker nog: het is heel goed mo gelijk dat de kosten groter zullen blijken dan de baten. In het hoogseizoen van 1980 worden zo'n 40.000 boten gelijktijdig in de Friese wateren verwacht tegen nu 11.000. In 1990 zullen het er naar schatting ongeveer 67.000 zijn. Het aantal overnachtingen zal vervijfvou digen tot tien miljoen in 1990 en er wordt dan een verdubbeling van het aantal oeverrecreanten verwacht tot 104.000. Enkele jaren geleden zou de provincie daar nog blij mee zijn geweest. Toe risme en recreatie werden toen gezien als twee belangrijke elementen in de economische ontwikkeling van het ge west. Nu vermeldt de structuurschets voor Friesland dat 'in het merenge- bied (in het zuidwestelijk deel van de I provincie) in het algemeen een ver- itraging en een geleidelijke afbouw !van de recreatieve ontwikkeling dient te worden nagestreefd'. De opstellers I hebben daar zo hun redenen voor. Ontwikkeling Om aan de verwachte ontwikkeling van het toerisme tegemoet te komen zou de capaciteit van de verbindings wegen vervier- of vervijfvoudigd moe ten worden en de capaciteit van de sluizen verdubbeld. Verhoging en ver nieuwing van bruggen en de bouw van tunnels is dan noodzakelijk. Wa terzuiveringsinstallaties moeten wor den gebouwd en de oevers waar tien duizenden over walsen vergen onder houd. Burgemeester Van Haersema Buma van Sneek noemt ter illustratie van de grote kosten van het watersporl- toensme de noodzakelijke aanleg van een nieuwe oeververbinding over het Prinses Margrietkanaal bij zijn ge meente. Er zijn twee mogelijkheden: een brug of een tunnel. Een brug gaat twaalf miljoen kosten een tun nel zeker het dubbele. Toch zal voor de laatste oplossing gekozen moeten worden. Burgemeester Oosterwijk van Oosterwolde zegt over de trekvaart binnen zijn gemeente: 'Voor de bin nenvaart heeft dit water geen enkele betekenis meer. Toch moeten we het openhouden en dure beweegbare bruggen aanleggen waar weer perso neel voor nodig is. Dat alles ter wille van de watersport en daar staan niet of nauwelijks baten tegenover'. Ten slotte.liet watersporttoerisme kost een gemeente als Grouw veertig gulden lier jaar terwijl Gaasterland een tientje neertelt ten behoeve van de recreanten. Reden waarom de recrea tie op de laatste raadsvergadering van deze gemeente 'een steen om onze hals werd genoemd'. Andere lasten Bij al deze directe aantoonbare kosten komen andere wellicht belangrij ker lasten als de aantasting van hetlandschap de verandering van het beeld en de structuur van de provin cie en het verdwijnen van rust en ruimte. In planologen-taal heet dat de 'recreatieve druk' waarvan volgens raadgevend bureau Twijnslra en Gud- de de 'gevolgen diep in het Friese te ven zullen ingrijpen'. Een vrees die ook commissaris van de koningin Rijpstra heeft bevangen. Hij vraagt zich af of Friesland 'zonder een zorg vuldig afgewogen beleid' wel zo ge laat is bij de toeristische ontwikke- ing. -Middenstand Om na te gaan wat precies de voorde len en de nadelen van het (water sport) toerisme zijn is het Economisch Technologisch Instituut Friesland (E- TIF) bezig met het opstellen van een kosten-baten analyse in Terhorne midden in het merengebied. Daaruit zal o.a. moeten blijken hoeveel profijt de middenstand heeft van het toeris me en wat de betekenis is voor de Kerkgelegenheid. Burgemeester Buma meent dat de Sneker middenstand wel degelijk profijt heeft van het toeris me maar deze burgervader vormt een uitzondering. Buma's collega's in an dere plaatsen zijn aanmerkelijk min der positièf. Het ETIF zal niet het aatste maar wel een zwaanvegend ivoord moeten spreken. Nu al staat wel vast dat de betekenis an het toerisme voor bijvoorbeeld de verkgelegenheid zeer beperkt is. Maar :cer weinig mensen vinden in de di- ect-recreatieve sector een baan. (Hoe jroot is bijvoorbeeld het aantal werk- ïemers in een grote jachthaven?). Bo- 'endien beperkt het watersporttoeris- me zich tot een aantal, maanden per jaar (Overigens wordt dat aantal wel steeds groter: het seizoen strekt zich in al uit van Pasen tot soms wel be- ;in oktober). Gedeputeerde Renkema carakteriseert de toeristenindustrie ils volgt: 'Het is een seizoenindustrie lie op een laag peil staat. Bovendien cordt het werkgelegenheidspakket er lijzonder eenzijdig door'. l/aarbelasting I^Vat de uitslag van het ETIF-onder- Zoek ook mag zijn het provinciaal be- uui van Friesland wil zeker een aarbelasting invoeren om de oneven- dige zware druk op de (watersport )- meenten althans iets te verminde- Daarbij rijzen echter wel allerlei uridische problemen omdat de belas ing onder één noemer gebracht moet orden. Heffing is alleen mogelijk oor een centraal orgaan van gemeen- n provincie en waterschappen die He kosten op een rijtje zet en de op- rengst van de belasting aan de wa- ersporter ten goede kan laten komen, ehalve de watersporters gaan ook de •zitters van tweede woningen in de provincie Friesland zorgen baren. Burgemeester Oosterwijk: 'Ze willen de boel hier houden zoals het is ge dragen zich als de oude plattelandsa- del de kinderen moeten door de bur gemeester getrouwd worden en verder hebben we er nauwelijks 'voordelen' van. Ook de middenstand niet omdat voor een weekend-verblijf de bood schappen in de kofferbak- van huis worden meegenomen. In andere dorpen dan Oosterwolde ge- yen de tweede woningen nog meer problemen. Op het kleigebied lopen de dorpen door diverse oorzaken leeg de woningen worden door mensen van buiten opgekocht en alleen in het weekend bewoont. Door de week is het dorp vrijwel levenloos. Dit o.a. is de reden dat in de struc tuurschets voor Friesland bezwaar wordt gemaakt tegen tweede wonin gen in dorpskernen- Gedeputeerde Renkema denkt aan een vergunning om de ontwikkeling in de hand te houden. Friesland moet nog een andere ont wikkeling scherp in de gaten houden nl. de steeds belangrijker rol van de projectontwikkelaars. Philips Pensi oenfonds bijvoorbeeld heeft een gi gantisch project op stapel staan Trije- gaaster Vecnpolder bij het Tjeuke- meér onder water te zetten en op de oevers vakantiebungalows te bouwen. Zo zijn er nog veel meer ambitieuze plannen waarover de provincie over hel algemeen moeilijk kan juichen, Renkemapraat over 'wilde plannen die op ons afkomen'. Hij stelt dat het beleid erop gericht moet blijven de schaarse ruimte te sparen. 'Wildgroei moet worden voorkomen'. De gedeputeerde besluit het gesprek met te zeggen dat 'als nationaal wordt uitgemaakt dat Friesland een belang rijk recreatiegewest moet zijn dan is dat wel aanvaardbaar. Maar daar moet van overheidszijde dan wel het één en ander tegenover staan. De Friese bevolking moet er profijt van hebben. Anders beginnen wc er niet aan'. Dit ls het laatste van een serie van drie artikelen over de economische ontwikkeling' vanFriesland. Het eer ste verhaal verscheen in de krant van woensdag 27 Juni en het tweede in de kram van donderdag 28 juni. Borsumij Wehry DEN HAAG De aandeelhouders van de internationale handelmaatschappij Borsumij Wehry vinden dat zij over 1972 te weinig dividend hebben gekre gen. Het percentage van 15 vinden zij, gezien de inflatie, te laag. Op de aan deelhoudersvergadering kreeg het be stuur van de maatschappij te horen dat het 'conservatieve afschrijvingsbe- leid' de netto-winst gedrukt had. De directie wees erop dat de zwakke verhouding tussen vreemd en eigen vermogen een dergelijk beleid noodza kelijk maakt. Dit was ook de reden voor de 'geremde uitkeringspolitiek', zoals een vertegenwoordiger van de Vereniging voor Effektenbescherming het noemde. Hij vroeg het bestuur om een 'dividend dat de inflatie bij houdt'. Een andere aandeelhouder zei dit jaar naast de 15 procent contact nog anderhalf procent uit de agio-re serve verwacht te hebben. Het be stuur van de handelmaatschappij vond echter dat het lage dividend ruimschoots werd gecompenseerd door de waarde-stijging van de aandelen. Over de joint-venture tussen Borsu- mij-Wehry en de Japanse electroniea- fabrikan Canon, waarvoor Borsumij in Nederland de agent is, hadden en kele aandeelhouders twijfels. Borsu mij zal dit jaar in Duitsland een dry-copier op de markt brengen van Japanse makelij. Daarvoor is een maatschappij opgericht, Canon Co- pylux, waarin Borsumij voor 51 pro cent deelneemt en Canon voor 49 pro cent. De aandeelhouders meenden dat de markt in West-Duitsland wel zo ongeveer verzagdigd is met copiëerap- paraten. De directie was eerder vol vertrouwen. 'Onderling Belang' ROTTERDAM De incourant geno teerde Beleggingsmaatschappij 'Onder ling Belang' voert onderhandelingen, die naar het zich laat aanzien zullen leiden tot een bod op het gehele uit staande aandelenkapitaal van de ven nootschap. Volgende week kunnen na dere mededelingen worden verwacht. De handel in het fonds is intussen stopgezet. De laatste koers was 490 pet Amro bank AMSTERDAM De reeds aangekon digde 100 min. in gewone aandelen converteerbare obligaties 1973 van Amsterdam-Rotterdam Bank zullen worden uitgegeven met een coupon van 6,75 pet., een uitgiftekoers van 100 pet. en een conversieprijs van 98. Een obligatie van 1000 zal uitslui tend verkregen kunnen worden door de houders van claims en wel in een zodanige verhouding, dat nominaal ƒ2500 uitstaand kapitaal recht geeft tot inschrijving op 1000 obligaties. De obligaties kunnen van 1 augustus 1974 af gedurende de hele verdere looptijd van de lening geconverteerd worden. De claimhandel zal op 3 juli beginnen. De inschrijving staat open op 11 juli. Océ-Van der Grinten VENLO De Océ-Van der Grinten groep heeft de Amerikaanse onderne ming Pitney Bowes Produktie- en verkooprechten verleend voor bepaal de nieuwe Océ-apparatuur, die copië- ren op gewoon, niet voorbewerkt pa pier en met name voor de Océ-1700. Voor dit Océ-apparaat dat, aldus Océ- Van der Grinten, onlangs met succes op de Hannover Messe werd geïntro duceerd bestaat ook in Amerika zeer grote belangstelling. Om hierop spoe dig zo effectief mogelijk te reageren werd besloten voor de produktie en verkoop van de Océ-1700 samen te werken met een Amerikaanse onder neming met een sterke eigen produk tie- en verkooporganisatie. Uit ver schillende kandidaten werd Pitney Bowes gekozen, een onderneming die naast andere kantoorapparatuur een grote serie copieerapparaten voor zink- oxytle papier op de markt brengt. Wessanen AMSTRDAM Op de 7 pet achter gestelde in gewone aandelen conver teerbare obligatielening 1973 van ƒ24 min. door Koninklijke Wessanen, waarop woensdag de inschrijving openstond, is voor een zodanig bedrag in geschreven dat de toewijzing ui terst gering zal zijn. Luchthaven Schiphol SCHIPHOL De luchthaven Schip hol, heeft haar jaarverslag 1972 afge sloten met een winst van 5,16 mil joen gulden. Dat is ruim anderhalf miljoen gulden minder dan in 1971. toen een winst van ƒ6.95 miljoen werd behaald. In het jaarverslag wordt als oorzaak de ongunstige beïnvloeding van de luchthavenexploitatie door de econo. mische situatie in tal van landen ge geven. Mede gezien de grote investe ringen waarvoor de vennootschap zich in het kader van verdere uitbreiding van de luehthavenaccommodatie in de komende jaren geplaatst zal zien. is voorgesteld de winst toe te voegen aan de algemene reserve. Het aantal passagiersbewegingen in het geregeld en ongeregeld vervoer steeg ten opzichte van 1971 met tien procent tot 6.600.125,- in het afgelo pen jaar. In tegenstelling tot de laat ste jaren, die een spectaculaire groei WASHINGTON De Amerikaanse regering heeft de gehele uitvoer van sojabonen, katoenzaad en aanverwante produkten verboden. Het verbod is verbazingwekkend daar vraag en prij zen in de wereld zich op een record peil bevinden. Minister van landbouw Butz verklaarde dat het uitvoerverbod voor sojabonen en katoenzaad was in gesteld omdat de bestaande voorraden in de VS niet toereikend waren voor de binnenlandse behoeften als de ex portcontracten zouden worden nageko men. Minister van handel Frederick Dent die het verbod aankondigde, verwacht te dat het minstens twee maanden zal duren. Hij zei dat het verbod een on derdeel is van de poging om meer aanbod op de Amerikaanse markt tot stand te brengen. Het merendeel van de uitvoer gaat naar de EEG-landen. Het exportverbod zal in de gehele we reld van grote invloed zijn. aangezien van de niet-eommunistische landen de oogst van sojabonen in de verenigde staten de grootste is Op een persconferentie zei minister Dent dat de Verenigde Staten vermoe delijk ook de uitvoer van mais aan banden moeten leggen, indien de vraag in andere landen aanzienlijk toeneemt. Investeringsbank weigerde kredietaanvraag TILBURG Het Texena-confectiebedrijf in Tilburg wordt met slui ting bedreigd. De directie onderhandelt nog met een gegadigde om het bedrijf door verkoop te redden. Als deze verkoop niet doorgaat, zal het bedrijf genoodzaakt zijn surséance van betaling aan te vra gen. Dit heeft de heer O. Bender, secreta ris van de Unie BLHP meegedeeld. In het Tilburgse bedrijf werken 125 man. bij de vestiging in Bladel 60 en in hel Belgische Sonhoven 80 man personeel. Texena maakt kinder- en oUiCriiekleding. Het personeel heeft de Unie BLHP, de Industriebond NKV en de Katho lieke Werkende Jongeren (KWJ) in geschakeld. nadat het gezien had. dat machines uit de fabriek waren ge haald en dat auto's die waren geladen met rollen stof weer wegreden. Verte genwoordigers van de vakbonden zul len samen met het personeel de hele nacht bij het bedrijf posten. De Unie BLHP is zeer verbolgen dat de directie haar niet heeft ingelicht over de moeilijkheden. Volgens direc teur L. van de Vorst is voor het be drijf een krediet aangevraagd bij de Investeringsbank, wal werd gewei gerd. Ook de Unie BLHP vindt het onbegrijpelijk, dat de Investerings bank het krediet aan Texena heeft ge weigerd. Volgens de bond is de werk gelegenheid in Tilburg zo slecht, dat sluiting onverantwoord is. De rege ring heeft onlangs 120 miljoen gulden tei beschikking gesteld voor bestrij ding van de werkloosheid in Brabant en uit dat fonds zouden gelden be schikbaar moeten worden gesteld, al dus de heer Bender. Een reden die daar nog bij komt is, dat er volgens directeur Van de Vorst voldoende orders zijn. maar dat alleen de financiering van het bedrijf pro blemen oproept. De Unie BLHP neemt het daarom de directie hoogst kwalijk, dat deze machines en stoffen uit de fabriek heeft weggehaald. Vol gens hel personeel zijn die goederen naar de leveranciers teruggegaan. 'Dat. doet ons denken aan de gang van za ken rond het Helmondse bedrijf van Thiel United', aldus de heer Bender. A'og geen positieve reuetie CSM-bestuuv van het charter-passagiersvervoer te zien hadden gegeven, vond in het ver slagjaar de groei bijna uitsluitend in het geregeld passagiersvervoer plaats. Dit nam toe tot 4.641.949 in 1972, wat een stijging betekent van 13 percent. Het charter-asaagiersvervoer gropide slechts met 2 procent. Het charter-passagiersvervoer groeide bevredigend hersteld. De/.e sector gaf nu een stijging te zien van 11 procent tegen 2 pet. in 1971. BASF AMSTERDAM Met ingang van van daag worden de BASF-aandelen toe gelaten tot de beurzen van Brussel en Antwerpen en daar officiëel geno teerd. De aandelen worden reeds ver handeld op de beurzen van ZUrich Ba sel Geneve, Wenen en Parijs. EFFECTEN KOERSEN AVON'DVERKEER AMSTERDAM In het telefonisch avondver- keer kwamen gisteravond de volgende koer sen tot stand (tussen haakjes de officiële slotkoers van dezelfde dag): Akzo (71.30). Hoogovens (72.80). Kon. Olie 111.70-112.40 '112 00), Philips 50.70-50.90 <51.10). Unilever 138.00 137.80', KLM <102.50). Kon. Olie noteerde eisleren S42%-T. <42 .- Philips $'9-1, <19-19'.): Unilever 121,-53 521- en KLM 38% <381, Opgave diiPoni, Glnre. Forgan. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Na tie Suiker So holten-Honig een bod gedaan Sinds 30 mei (enkele dagen 11a het bod van Suiker Unie, red.) is getracht contact te maken met CSM, aldus dr. W. L. G. S. Hoefnagels, de voorzitter van de raad van bestuur van KSH. 'Er is in een zakelijk en meestal ple zierige sfeer met de CSM gesproken, maar er was een duidelijk verschil van inzicht wanneer er iets moest ge beuren', zo verklaarde de heer Hoef nagels. De CSM wilde pas echt praten na 26 juli. dat is de dag waarop het bod van de Suiker Unie afloopt. Daarbij is niet bekend of het de CSM alleen om de tijdsfactor ging of dat men ook za kelijke bezwaren heeft tegen een sa menwerking met KSH. CSM-bestuur wilde desgievraagd daar niets over zeg gen. Dat bestuur heeft wel verklaard be richt te hebben ontvangen van KSH over de plannen voor het bod. CSM- directie zei verder, dat zij inmiddels besprekingen had geopend met een andere partij over een mogelijke sa menwerking. Een naam wilde men niet noemen. KSH wilde niet tot die 26e juli wach ten, maar kondigde gisteren al een bod aan. Men had nl. sterk de indruk, dat bepaalde groepen op de beurs ARNHEM De bewindvoerder van de Nederlandse hardmetaalfabriek in Arnhem, mr. E. Huber uit Bennekom, verwacht dat de in moeilijkheden ver kerende onderneming niet gesloten behoeft tc worden. Het bedrijf, dat ruim een maand geleden voorlopig uitstel van betaling kreeg, heeft vol gens de bewindvoerder uitzicht op be tere tijden omdat de voor de onderne ming erg belangrijke gereedschappen- afdeling genoeg orders heeft, nu en waarschijnlijk ook voor de toekomst. De sector hardmetaal zal volgens mr. Huber 'aangepakt' moeten worden. Massaal ontslag verwacht hij niet. DEN HAAG Volgens voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek werd in de maand mei 1973 met de bouw van 13.250 wonin gen begonnen tegen 13.767 in mei 1972. Het aantal voltooide woningen bedroeg in mei 1973 15.035 tegen 12.611 in de overeenkomstige maand van 1972. Gerekend over de eerste 5 maanden bedroeg het aantal begonnen wonin gen 64.650 tegen 66.572 in dezelfde pe riode van 1972. Voltooid werden 63.365 woningen tegen 54.930 in het tijdvak januari tot en met 1972. Unie heeft 1111 ook de zetmeel- en voedinitsmicldp]enfabrikawt K011. op de Centrale Suiker Maatschappij. CSM-aandelen opkochten en als KSH nog langer' gewacht had, zou de kans bestaan, dat behoorlijke pakketten in handen van derden zouden zijn. Woensdag gaf, KSH toen aan haar bankier. Mees 'en Hope opdracht om schorsing van de beursnotering voor CSM-aandelen te vragen. Met wie CSM 1111 besprekingen heeft geopend, kon dr. Hoefnagels niet zeg gen, maar hij zou zich kunnen voor stellen, dat het Gist-Brocades is of Thyssen-Bornemisza. Ook de Britse suikerondernemingen Tate and Lyle en Mambre and Gartom zouden in aanmerking komen. Scholten-Honig wil voor ieder aandeel of certificaat CSM 900 in 6.5 pet achtergestelde, in aandelen conver teerbare obligaties geven plus ƒ50 in contanten. (Achtergestelde obligatiehouders komen bij een even tueel faillissement pas aan hun trek ken na alle andere schuldeisers, red.). KSH stelt z'ch voor. dat de obligaties gedurende de hele looptijd van de obligatielening converteerbaar zullen zijn tegen f 120 per aandeel KSH, dat nominaal 25 waard is. Het bod is hoger dan dat van de Sui ker Unie. Die bood 900. waarvoor dan echter geen contanten, maar schuldbewijzen werden gegeven, met 2 tot 534 pet rente. Daar zat boven dien aan vast. dat de hele zaak kon worden teruggedraaid, als de Europe se Commissie bezwaar zou maken te gen de fusie Suiker Unie-CSM. CSM steil, dal een fusie KSH-CSM voor de vaste werknemers van de CSM (2000 man) geen negatieve con- nf|U 'nües zal hebben. De heer B. van den Akker van de Industriebond NVV betuigde zijn instemming met het bod van Seholten-Honig. De heer Van den Akker geeft er de voorkeur aan, dat de CSM in Neder landse handen blijft. De heer Van den Akker heefl de indruk dat de KSH het bod heeft uitgebracht, n^idat mogelijk anders een buitenlander op het vink"tonw komt te zitten 'en we weten nu zo langzamerhand v dat dr- va'rb-"inn v «;niT iiv<n d hfinft op in' het buitenland gevestigde macht hebbers'. Partijen zijn woensdag in principe akkoord gegaan met een soci ale paragraaf di' nog nader zal wor den uitgewerkt. Het bod van KSH gaat hoe dan ook door ni'ir- he' bestuur. Men hoopt tot goed samenwerking te komen met hot CSM-best'uur. maar als dat niet kan, ziet men niol van het bod af. De wens tot samenwerking met CSM (waarop het bod van Suiker Unie geen invloed zou hebben gehad) vloeit volgens KSH voort uit de vele raakvlakken. Met CSM Scholten-Honig is een belangrijke fabrikant van zet- i •!s*n!k""s tg1""o - dexlrose, lner- stropen, etc.) welke produkten aanslui- on bii d" -too- r"SM geproduceerde suikers. F.t zal een groep ontslaan, d'e mot ncuiie on de voedingsmiddel lenmarkt van betekenis wordt. Als dé 'uric een feit wordt, dan verwerkt KSH drie voor voeding belangrijks grondst"1"'"! nl. zetm""i suikerbieten en meel (in de CO-OP-broodfabrick)J KSH iv tg' 1111 toe dit jaar zeer actief geweest nn het overnemingspad. F.ersJ werd sam n niet Edali de CO-OP over* genomen, toen Buisman (kofficsb ••nop) en v •i,vol"nnj« de P "'molen iij V'mardingon (groente en fruit in blik): Koersen in Montreal DOW JONES INDEX 26 juni 879 44 156.72 102.73 74.25 565.0 27 juni 884.63 155.64 102.86 74.20 566.2 28 juni 894.64 156.53 102.47 74.16 562.4 26 juni 14.040 15.210 1.740 737 613 27 juni 12.660 14.450 1.739 713 597 28 juni 12.760 14.700 1.743 869 521 Cahlen moest weer wo rden gesteund BONN /AMSTERDAM West-Duits land is niet van plan de mark te reva lueren. Dit heeft regeringswoordvoerder Ar- min Grlinewald gisteren meegedeeld. 'Er zijn geen economische redenen, die een dergelijke maatregel recht vaardigen. Geruchten op de deviezen markt over een opwaardering van het Duitse betaalmiddel zijn voor de Bondsregering geen aanleiding om de wisselkoersverhouding te wijzigen', zo zei hij. Op de wisselmarkt in Frankfort stond de dollar gisteren onder grote druk. De Amerikaanse munt bereikte ten opzichte van dc mark een ongekend lage koers. Valutahandelaren noteer den voor de dollar 2.4730 mark. Het is de eerste keer dat de dollar, die momenteel in West-Duitsland 12 pro cent minder waard is dan begin mei, ender de 2,50 mark kwam. Eergiste ren werd nog gesloten op 2.5150 mark. Ook op de overige Europese valuta markten heeft het Amerikaanse be taalmiddel record-dieptepunten be reikt. Bankiers zijn van oordeel, dat de nieuwe daling het gevolg is van de onthullingen van John Dean tijdens de hoorzittingen over de Watergate-af faire. In Amsterdam werd zo'n diepterecord geboekt. In zeer drukke handel, waarbij volgens geldhandelaren be hoorlijke bedragen omgingen, is don derdagmiddag de dollar op 2.6285 beland, 4 cent lager dan het slot op woensdag 2,6650-2,6690). Om de gulden te steunen heeft de Ne- derlandsche Bank een recordbedrag van 512 miljoen mark met een tegen waarde van 543 miljoen moeten ver kopen. Onder meer de Bundesbank heeft zeer hoge steunaankopen moe ten verrichten, aldus geldmarktkrin gen. M.W 'IKK 27 6 28 6 ord Motor 54% 53 "till 13 12% 45 ruehauf 25% 25% AC F Industrie 45 Alreo 11'4 11"- Cen Electric 57 57% Pac Gas and El 27% 28' Allied Chemical 33"i 34'. c.en Foods 26% 26". Penn Central 1% 82 Mill)) ('n nl Arn 68 s; 581 i:?n Motors 66% 66% Pepslco 52 American Brands 3ft 46 Gen Pu hi L'tll 19% 19% Phelps Dodge 41". 42 1111' ri con Can 31% 32", Gen lei Tel 2ft' 29 Philip Morris 119", 123 in 1 van;, mid 23% 23% Getty Oil 123 125 "Mlllps Pelr 51 52% Am Electr Power 26% 26% 521 53% Procter C.am'.l 101% 103% Mn Metal Climax 30% 30% •imhel Brothers 22% 22% \m Motors 7 1 Good'vear 1 and B 22', 22% '.'I A 24 24 Am Smeli C Kel 17% 17% Gulf Oil 22", 22% .'ptilillc Sieel 23% 23' Ain 1« l Tel 51% 51% vnolds Ind 44% 42% 44' inacmida 4% 5 17% 11i 1 lints Centr llisllco 18 9% 18% 10 Roval Dutch Petr 42% Mia ill Richfield "W 33'J S5* 34", 1 ot Husin Mach Intern Harvester lilt Nick of Can lol Paper 313% 27', 28% 34% 319", 27". 28% 34% Santa Fe Ind Scars Km. t.uck Shell oil s.iiiihern 23% 93% 5!% 23*. 95% 51% 18s. 17% 27' 31". 31 Sini'hcrr PiicillC 31% 32 Kneinn 17% 33' BnrlinKlnn Ind 26% 25% 1 oh us M.uiville 204, 20% pel 1 v Rand 41% UP 17% Jones arid Laugh 18'. 18 land Oil Calif 74% 78' i Pun Fiicafle Rv SI a lid oil Indian 80% ft 7" 86% r elnnese 32 31% 98 Chase Manhattan 42' 42 KennecoM Coppui 21% 24% simleh k.-i Worll 33'.. 331 Chessle System 43 43% Kraft Co 43% 42% -mi oil 51% 50j 'i.vsler 23% 24% 10s Service 46% 46% l.liiR-Lemco Vough oluale Palmolie 27", 27% i.itton Ind 8% 8% 1 exas Gulf 34% 88% colt Industries 14 14 Lockheed Aireiaii 5'i 5% 1 ex as Ins) 8*1 common» Edison 31 Murcor 18% 18% Trunsamerica 11% 11% c„iis Edison 2214 22% mui Can 20% 26% Maruii Marietta 15% 15' Unilever Colli oil 32% 32% May Uep Mures 32 31' urliss Wrijihl 21% 21% McDonnell Uuugia 19' 19" Union Carbide 34% 341 CurtIss Wright A 26% Mnliil Oil Corp 64% 64% Unt Kuyal 10% 10% Ohi-1 Ind 35% 35% United Aircraft 28% 28' and Co 39% 39% 43% 43" Culled Brand» 7% 7 Dim chemical 51% 51% N ahiscu 1 s Steel 29% P.. Pont El. 16414 169 Nat. Cash Reticle 37% 3b", .,al Uisl.llefs 13% 13% 134% 137% Nat Gypsum 13% 13% t\rsi i.r.ii'h let 20% 21% 1 sinian Kodak at Meet 34% 34% rt csiiiigtiMiise El 34% 35', First Nat City 40% 41% at Lead Ind 13-. 13% Wolwnrth 23 22 Columbia Gas C'iintiicn C«ni Telephui 23% 23% 11 11% 39'1 394; 41 b 41 10', 10-!, 1314 14% 1', H4 ft G5 9 28' 28 30'. 22 23'. Int Bnk for Ree Inl Klav Frag nl Pa pel i$4) 22 SU 22.30 24'. 24% Sal Can 9", NY Centr A 6% 6"', North West K 62% 62 N Am Phillip* Co 21% 20% Ocvideiilol Petr 8% 8% Pacific l.l»t)ll 22% 22% Pllbltp. Serv 18", 18", standard Brand» 51% 51% randy 17% 17% Union Electr 16% 16% United Corp» 7% IV, 1 luted Gas 16% 17 Western Bancorp 28% 28%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 17