ASVU IN DELFT NIET 'THUIS' Zwembond stelt -Bekkerveld na reglement voor sponsoring vast Vrede in dames-tennis getekend Goede prestaties op 'specialistendag' NCGVgeen ampioenschap oor jeugdigen Vrije transfers van Law en Dunne Zwemjeugd te sterk voor Westduitsers Spanje verslaat schoonspringsters Snelle schoolslag Nederlagen voor waterpolo-team '•POE 'KWARTET MAANDAG 30 APRIL 1973 SPORT Tll/Kll 'Sponsor helpt niet: hij koopt' fa onze basketbalmedewerker ELFT Begin april ontmoetten [VU en Haarlem Cardinals elkaar or het laatst in competitieverband. |VU won toen in eigen huis fraai [t 89—61. Maar zaterdagavond, toen 1de teams zich opnieuw met elkaar hden meten in een xetra ontmoe- lg op neutraal terrein die moest be ssen over de degradatie, pakte één l ander volledig tegengesteld uit t als consequentie dat Haarlem ■dinals v/on met 6986. gin april manifesteerde ASVU zich en Cardinals zo overtuigend, dat onwaarschijnlijk leek dat dit team j zou kunnen degraderen. Maar de tste twee competitie-ontmoetingen inden al nadrukkelijk aan, dat er hemelsbreed verschil in kwaliteit tussen het ASVU-team thuis of in vreemde. Van het sterke EBBC rd met 9984 verloren en dat was normaal, maar de erbarmelijke statie tegen DED, beloond met een 62 nederlaag, gaf een duidelijk »ld van de onevenwichtigheid van team. VU onderkende terdege het extre- kwallteitsverschll bij uit- en thuis- moetingen. De vier competitie-wed- ijden tegen Cardinals onderstreep- dat zorgwekkende verschil boven in nog eens: thuis tweemaal win- uit tweemaal verliezen. 'Maak de wedstrijd op neutraal terrein i thuiswedstrijd!', was dan ook de dracht die de ASVU-organisatoren hzelf gesteld hadden. En in dat ka der had men iedere student van de Vrije Universiteit die bereid was mee te reizen naar Delft, gratis vervoer aangeboden. Bovendien stond op de sociëteit In Amstelveen een eveneens gratis vat bier gereed om bij winst spelers, supporters en organisatoren te belonen. Inderdaad waren de AS- VU-supporters in Delft overtuigend in de meerderheid. Dat leverde de stu- dentenploeg een aardig stimulans op in de beginfase van de wedstrijd. En een onaardige afknapper toen dat pu bliek na enkele tegenslagen nadrukke lijk dichtklapte. ASVU startte overtuigend, bereikte meermalen een voorsprong vanvijf punten (16-11, 24-19, 34-29), maar zag geen kans tot doordrukken. De ele menten die begin deze maand de doorslag hadden gegeven, kwamen nu slechts matig uit de verf. En na een ruststand van 3636 kpn zelfs dat predikaat 'matig' niet meer toegekend worden. De positie-verdediging van ASVU was nu bij lange na niet fana tiek genoeg. Haarlem Cardinals vond gaten en blééf gaten vinden, vooral via Rudolf Mooy, 19 punten; Paul Beenders, 17 punten; André Hoefak- ker en Kees Amama met ieder 16 punten. Daarnaast was het rustige, weloverwogen aanvalsspel dat ASVU vorige maand tegen Cardinals ver toonde, deze maal uitsluitend zeer rustig, zo niet traag en zeker niet wel overwogen. Haarlem Cardinals paste vrijwel de gehele wedstrijd het man- tegen-man verdedigingsprincipe toe en hierop had ASVU geen antwoord. Over besluitvaardigheid op improvisa tiebasis bleek het team totaal niet te beschikken. Dat leidde tot langdurig en nutteloos passen en tot onnozele situaties, waarin twee spelers bijvoor beeld op links probeerden via een blok een kansrijke situatie te creëren terwijl de spelverdeler juist op dat moment besloot de aanval over rechts op te zetten. Pas 10 minuten voor tijd ging ASVU zelf over tot de man-tegen-man. Het was toen 4969, dus de hoogste tijd. wat ook al bleek uit het feit, dat AS VU die verdedigingsmethode dan ook meteen over het gehele veld ging toe passen. Coach Jos Pelk: 'We verdedi gen het best vanuit een zone. Maar omdat er van de scheidsrechters veel mocht, was dat vanavond een nadeel'. Dan was er tenslotte ook nog het ver schil onder de basket. De lange man van ASVU, Heimig, domineerde in die contreien volledig gedurende de vorige wedstrijd. Naar eigen zeggen had hij zijn directe tegenstander Mooy trouwens al in alle vier de com petitieduels 'ingepakt'. Daarvan was nu in ieder geval geen sprake. Adri- aan Heimig: 'Omdat men bij ons de forwards van op afstand slecht scho ten, viel de hele verdediging terug tot in mijn omgeving, daardoor kon ik te weinig doen. Wat ik aan punten heb gemaakt (achttien stuks) scoorde ik voornamelijk op mijlen vanaf de bas ket'. Dat laatste was zeker juist. Maar bij het eerste deel van zijn bewering moet de kanttekening gemaakt wor den. dat ASVU gedurende de eerste helft zeker niet slecht schoot. In die fase werd het tekort-schietend combi natiespel juist gecompenseerd door een behoorlijk schot van op afstand door vier van de vijf spelers (Tim mer, 10, Bakker 10, Korzaan 8 en Hei mig 8. In de tweede helft kwam dit kwartet tot respectievelijk 7, 4, 5 en 10). Alleen spelverdeler Van Staveren was niet trefzeker. 'Ik mocht niet schieten van de coach', luidde zijn verweer achteraf. Maar de kwaliteit van zijn kennelijk verboden pogingen onder schreef slechts de juistheid van die opdracht. De tegenstrijdige tot onlogi sche visies-achteraf waren trouwens tekenend voor de verraste ontredde ring bij ASVU. Het team had zich zorgvuldig op deze ontmoeting voor bereid. wist daarnaast dat de tegen stander ten aanzien van die voorberei ding in een veel minder gunstige situ atie zit dan een studentenploeg met een eigen sportcentrum en startte daarom in eigen ogen als favoriet. Haarlem Cardinals profiteerde geïn spireerd van deze dwaling. EREDIVISIE, heren: ASVU—Haarlem Cardi nals 6981. Dames: BV AmstelveenBOB 48 —62. Flat StarsWilskracht 72—61, Th* StarsAMVJ 7669 na verl., DEDBV Am stelveen 6453. \ibanon degradeert bij heren - 'an onze volleybalmedewerker iMSTERDAM Bekkerveld is door een 03 zege bij het Assense FC er voor de derde keer in geslaagd volleybalkampioen bij de ames te worden. Via de cijfers 715, 1115 en 14—16 konden je Limburgse dames voor het laatst de naam Bekkerveld in de ge- chiedenis van de Nederlandse Volleybal Bond laten boekstaven, lirect na de wedstrijd werd bekend gemaakt, dat met plaatsgenoot JEVOK een fusie is aangegaan en dat de chocoladefabriek Van ilouten Vaals vereid is de nieuwe combinatie te sponsoren. c kunnen nu wat geruster onze Eu- pa Cup-duels afwerken', vertelde jnningmeester Valkenburg van de lerlense vereniging. 'Het steeds iar weer inzamelingen houden is nu relopen.' Het contact met de spon- |r van de nieuwe combinatie Van .puten V(olleybal) C(ombinatie) (eerlen) is tot stand gekomen a Theo Blanken, destijds trainer- lach van ook al door Europa Cups ikende Woerdense Valbovol en ge- ouwd met oud-international Hilda in Gulik. 'Doordat wij In de buurt in Heerlen wonen en vanzelfspre- ïnd contact met Bekkerveld kregen', dus Blanken, 'kwamen wij van zelf financiële moeilijkheden te weten.' oe groot die zijn bewees het laatste Uropa Cup II avontuur van de Heer- nse vereniging. Bij de uitwedstrijd Polen werd door mist het vliegtuig lar huis gemist en via een omweg rer Londen kor. Limburg toch nog reikt worden. Het kostte de Heer- pse vereniging echter wel een paar lizend gulden extra, ikkerveld en HEVOK waren twee kende Nederlandse verenigingen. SVOK's herenteam speelde enige ja- n in de eredivisie. Gebrek aan sa- snwerking en het wegvloeien van routineerde krachten leidden de te- gval naar lagere niveaus in. Bekker- d kreeg vooral bekendheid door it steeds weer formeren van sterke in onze sportcorrespondent jj. TRECHT Het voorstel van de af ding Friesland om bondskampioen- happen in te stellen voor meisjes en ngens van 12 en 13 jaar is zaterdag- iddag door de algemene vergadering n het Koninklijk Nederlands Chris- lijk Gymnastiek Verbond verwor- g. n. Mede tengevolge het advies van Bonds Technische Commissie had !t bestuur van het KNCGV zich al wijzend tegenover dit voorstel opge- eld. Vraagstelling bij dit alles was: at het om het plezier van het kind om de eer van een vereniging of ider. Het KNCGV vindt de confron- tie met de harde sportfeiten op deze 2" iigdige leeftijd niet verantwoord, el achtte het bestuur het wenselijk le oefenstof voor individuele wed- rijden toestelturnen voor jongens en eisjes van 10 tot en met 16 jaar bo- n de tweede graad in het vervolg mj te laten. fen tweede punt van discussie tijdens jaarlijkse algemene vergadering n het KNCGV was zaterdag de Ne- 4 rlandse Christelijke Sport Unie 2iCSU). Uit de vergadering kwamen bramen op de bijdrage aan de NCSU n 16.000 tot 12.000 gulden te verla- n. Binnen het KNCGV heerst nogal t onbehagen tegenover de NCSU, aar uiteindelijk werd de bijdrage op 16.000 gulden gehandhaafd. meisjesploegen. Jarenlang reeds prijkt de naam van aspirant- en junioren meisjesploegen als Nederlands kampi oen op de NeVoBo-bekers. De duide lijke hand van Ger Spijkers, ook trai ner-coach van de nationale dames- ploeg, steekt hierachter. ZORGEN Toch gaat de nieuwe combinatie niet geheel zorgeloos het nieuwe seizoen tegemoet. Henriette Geraeds-Wijnands en José van Gielen, een van de drie gezusters uit de ploeg, overwegen er mee te stoppen. 'Ik weet nog niet hoe ik de ploeg moet aanvullen', aldus Spijkers. 'We hebben wel genoeg jeugd, maar het probleem is, dat die meisjes practisch allemaal in het wes ten gaan verder studeren, waardoor ze voor ons verloren gaan.' Hoe hecht overigens de Heerlense ge meenschap is, bewees de aanwezigheid van Heerlens wethouder voor sportza ken, de heer Masthof, die de verre reis naar Assen meemaakte. Ook hij zal wel wat somber geweest zijn bij de kampioensceremonie die na de overigens zeer matige wedstrijd in Assen plaats vond. Hoofdbestuurs lid en competitieleider van de eredivi sie drs. H. Mylanus moest het aanbie den van de NeVoBo-felicitaties ge paard doen gaan zonder geluidsverster ker, zodat zijn woorden alleen door de Bekkerveld-ploeg te horen viel, DELTALLOYD Herenkampioen Deltalloyd/AMVJ ver keert eveneens nog in zorgen. Met het zoeken van vervangers gaat het alle maal niet zo vlot. Het tweede team van de landskampioenen biedt niet voldoende kwaliteit, terwijl bovendien de belangengemeenschap met het Am- stelveense Martinus ook al geen soe laas biedt. Zoals het er nu uit ziet, komen de landskampioenen bij de he ren volgend seizoen met een zwakke ploeg. Door een 13 nederlaag tegen het hoofdstedelijke US is het Rotterdamse Libanon tot degradatie gedoemd. De Rotterdammers speelden in de begin- MANCHESTER (UPI) Het bestuur van Manchester United heeft dit weekeinde bekendge maakt dat Denis Law en Tony Dunne wegens hun verdiensten voor de club een vrije transfer zullen krijgen. Dit betekent wel dat beide spelers volgend seizoen niet meer voor de Mancunians zullen uitkomen. Law is 33 jaar en kwam in 1962 van AC Torino naar Manchester United en speelde 48 maal in het Schotse elftal. Verdediger Dunne, die 13 jaar geleden verhuisde van Shel- bourne naar United, droeg 22 keer het nationale Ierse shirt. Law kreeg onlangs enkele aan biedingen van clubs, maar hij wees deze af, daar hij zijn laat ste voetbaldagen bij Manchester United wenste te slijten. 't". 1 In het duel tegen SFC had Bekkervel weinig moeite de nationale volleybaltitel bij de dames te veroveren. Een smash van Riggekerk gaat hier nog nover het blokkerende duo Spauwen (IJ en YVillemsen van Bekkerveld. fase van de eredivisie, zeven jaar gele den, een vooraanstaande rol. In de loop der jaren zakte de Rotterdamse ploeg echter steeds meer af. Voor naamste oorzaak daarvan is het gemis aan visie op de toekomst. Jongere spe lers kregen tot op het laatste moment niet de kans zich in het eerste team te spelen. Het gevolg is nu, dat het afscheid aan de eredivisie gepaard gaat met het verdwijnen var» Dik Val- star. Rob Groenhuizen en Kees Kort land. Bovendien is het zeer twijfelach tig of Piet Wassenaar er ook niet mee stopt. Met Libanon verdwijnt na een éénja rig verblijf ook de Delftse studenten- ploeg uit de eredivisie. Ondanks fel verzet werd tegen het Dordtse Orawi met 23 verloren. Ook bij de dames zijn alle beslissingen gevallen. Tegen over het kampioenschap van Bekker veld staat de degradatie van het Woerdense Valbovol. De Woerdense ploeg verloor met 31 van Haag'68. Met de oud-Europa Cup-strijdster ver dween het Utrechtse Athlon, dat zo hoopvol debuteerde, maar na speel- stersverlies de verwachting niet kon waarmaken. De degradatie werd een feit na de 32 nederlaag bij het Apeldoornse Dynamo. Heren, eredivisie poule A: Corbulo-SFC 2-3 <15-12. 15-10. 12-15. 4-15. 11-15): poule B: Delftse Stud.-Orawl 2-3 (1-15, 15-8. 15-12, 9.15. 10-15. DS degr.). Libanon-US 1-3 <15-13. 8-15. 10-15. 9-15, Libanon degr.), Valuas-Geldrop Comb. 3-1 <10-15. 15-7. 15-8. 15-8) Eerste di visie A: DTS-EAW 3-0. SOS/DPC-Vredestein 3-1. Octopus-Vonk 3-0. Lycurgus-NSH 3-1. Cito-Vios 3-1. B: PVC-Bekkerveld 3-1. IIVS- Kangeroes 3-1, Radius MVC-Were Di 3-0. Pe trus en Paulus-Valbovol 3-0. Heer-WC/Excel- lent 3-0. Dames, eredivisie: SFC-Bekkerveld 0-3 (7-15, 11-15. 14-16, Bekkerveld kamp.), Valuas-Vre- destein 1-3 (11-15, 5-15, 15-10, 5-15), Dynamo- Athlon 3-2 (14-16, 15-12, 12-15, 15-3, 15-10, Athlon degr.), Octopus-DVC 3-2 <7-15. 18-16. 15-6. 11-15, 15-13). Haag'68-Valbovol 3-1 <15-6. 14-16. 15-13. 15-1. Valbovol degr Corbulo- Energo 3-2 (14-16, 14-16. 15-11. 16-14). Eerste divisie A: Be Quick/TLC-EAW 3-1. SOS/DPC- SC Isala 1-3. Vlc/BRC-Lycurgus 0-3. Orion- Amsterdam/Boemerang 0-3: B: PVC-Bekker veld 2 3-0. Die Raeckse-Advendo 3-1. VC Til bury-Rotterdam Comb. 3-2, Oikos-Deltalloyd/ AMVJ 1-3 HaagöS 2-Set Uu 3-0. Karanoi- Orawl 1-3. Heren, eredivisie poule A: D.lloyd/AMVJ 10-28 Blokkeer 10-25 Corbulo 10-14 Poulo B: Geldrop Comb. 10-21 US 10-18 Orawi 10-17 SFC 10-1 Tornado 9- Rotterdam Comb. 9- Valuas 10-14 Libanon 10-10 Delftse Stud. 10-10 Dames: Bekkerveld Haag '68 DVC Corbulo Vredesteln Valuas 22-63 22-60 21-35 22-34 22-32 22-28 Energo Dynamo Octopus SFC Athlon Valbovol 22-28 21-27 22-24 22-23 22-20 22-19 KOOS HAMER TILBURG (ANP) De tweedaagse zwemwedstrijd tussen de jeugdploegen van Nederland en West-Duitsland (on der 12 jaar) heeft een ruime zege op geleverd voor de Nederlandse ploeg: 136 tegen 112 punten. Van de 22 num mers won Nederland er 12. Het meest succesvol waren Karin Ran en Judith Verkerk. Karin Ran, de ZIAN-zwemster, startte op vier persoonlijke nummers en ein digde drie maal als eerste: op de 100 meter vrij in 1.04.3, op de 400 nieter vrij in 4.48.8. op de 200 meter wissel in 2.40.8. Alleen op de 200 meter vlinderslag moest zij zich tevreden stel len met een tweede plaats. Dat num mer leverde echter een overwinning op voor Judith Verkerk in 2.42.5. Deze bracht eveneens de 100 meter vlinder slag in 1.13.1 op haar naam. Bij de jongens deed het lid van de zwem- familie Faber, André, van zich spre ken. Hij won de 400 meter vrije slag in 5.08.7. MADRID Nederland heeft de inter land schoonspringen tegen Spanje dit weekeinde in Madrid met tien tegen twaalf punten verloren. Bij dc heren eindigde Jorge Head op de eerste plaats. Hij verzamelde 463,55 punten. Rene van Es (306,05) en Frans van Konijnenburg (394) werden tweede en derde. Ook bij de dames ging de eerste plaats in de eindrangschikking naar Spanje. Carmen Beien won met 334,30 punten vóór Anita Smith (333,35) en haar teamgenote Erna Kretschmart (270.30 BOEKAREST (SID) De Amerikaan Mark Chatfield heeft in Boekarest de 100 meter schoolslag afgelegd in 1.06.6. Slechts de Brit David Wilkie, de zilveren medaillewinnaar van Mün- chen op de 200 meter schoolslag, was dit seizoen met 1.06.3 sneller. DDV op eerste plaats na ze se op Hilversum t OLLEYBAL Het Nederlandse dames team zal van 2 tot 6 mei deelnemen aan een Internationaal toernooi in Florence. De Nederlandse afvaardiging bestaat uit: P van Diik-Jleinlsus. M. Willemsen. T. Gielen. N. Smulders. L. Schut. H Bex- Sens. A. Visser, T. Riggelink-Bérends. A. d. Horst, M. Gielen. R. Boomsma-Bak- W en F. Murphy-Arts. Van onze tennismedewerker AMSTERDAM De moeilijkheden in het damestennis zijn dit weekeinde opgelost. In het conflict tussen de speelsters van de Women's Internatio nal Tennis Federation en de Ameri kaanse tennisbond (USLTA) is een compromis gesloten, waardoor de dreigende schorsing van de dames profs is afgewend. De 68 speelsters, onder wie Billie-Jean King, Rosemary Casals en Betty Stöve, zullen dit sei zoen aan alle grote toernooien mogen deelnemen.» Het circuit van de damesprofs zal vol gend jaar met toestemming van de USLTA worden gehouden. Virginia Slims, dat de toernooien van de dames profs sponsort, zal dan 10 van de 22 toernooien sponsoren. De andere toer nooien staan open voor andere spon sors. COMPETITIE Het Amsterdamse DDV heeft dank zij een overwinning in de restant-wed strijd gisteren tegen Hilversum (9 2) de eerste plaats bereikt in de afde ling 1 van de eredivisie van de tennis- competitie. Het neige punt dat de Hilversummers na de gestaakte stand van 51 behaalden, was de overwin ning die Rolf Thung en Peter Scholtz samen in het dubbelspel behaalden op Louk Sanders en Martin Koek: 86, 57 en 75. De grootste concurrent van DDV is het scheveningse De Met selaars, dat in het afgelopen weekein de niet op de banen verscheen omdat zijn eerste speelster Trudy Walhof met het Nederlandse damesteam in het Westduitse stadje Bad Homburg zit voor het toernooi om de Federati on Cup. In afdeling 2 van de eredivi sie zijn Tilburg en het Haagse Leimo- nias de kandidaten voor de eerste plaats. VOORJAARSCIRCUiT De Roemeen Ilie Nastase, het afgelo pen jaar finalist op Wimbledon, heeft gisteren in Madrid een internationaal toernooi, het voorlaatste van het voor jaarscircuit, gewonnen. Nastase ver sloeg in de eindstrijd de Italiaan Adriano Panata met 63 76 57 61. De opvliegende Roemeen, die tennissend Nederland over een week of drie tegen Tom Okker aan het werk hoopt te zien in de Davis Cup (indien Nederland van Israël wint), heeft in Madrid voor de nodige op schudding gezorgd. Het begon in de kwartfinales, toen hij aan de jonge Fransman Jacques Thamin een set moest afstaan. Nastase weigerde zijn tegenstander een hand te geven: 'Dat doe ik pas als hij een echte tennisser is geworden'. In de finale maakte hij zich weer kwaad, ditmaal over beslis singen van lijnrechters. Hij haalde zich de toorn van het publiek op zijn hals toen hij zich aan de huldigings ceremonie wilde onttrekken. Panata had de finale bereikt doordat de Spanjaard Manuel Orantes zich bij de stand 46 34 in zijn voordeel we gens een verrekte spier moest terug trekken. FOREST HILLS De open Amerikaanse tenniskampioen schappen van Forest Hills zullen dit jaar nog maar dan voor de laatste maal op gras worden gehouden. De West Side Club, die het toernooi sinds 1913 organiseert, heeft laten weten dat het voor het komende jaar niet mogelijk is alle banen van een kunst stofbedekking te voorzien, zoals is ge- eist door de Amerikaanse tennisbond. STAN SMITH De Amerikaan Stan Smith heeft giste ren in Gothenburg het laatste toernooi van groep A van de World Champion ship Tennis gewonnen. Smith versloeg in de finale van dit proftoernool de jonge Australiër John Alexander met 57 64 62. Het was de zesde overwinning van Smith, die met 75 punten als eerste eindigde in groep B UTRECHT (ANP) Schoorvoetend, maar met méér gevoel voor de realiteit dan bij de meeste andere sportbonden, heeft de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond zich eraan gewaagd een reglement betref fende sponsoring op te stellen. Het ontwerp hiertoe, werd zaterdag tijdens de jaarlijkse algemene vergadering in Utrecht aanvaard. Jos Timmer van ASVU maakt het Kees Anama van Haarlem Nicols moeilijk onder de basket. Rechts Adriaan Heimig. ASVU verloor het beslissingsduel tegen de Haar lemmers en moet degraderen naar de eerste klasse. De zwembond staat zeker niet jui chend tegenover de financiële en com merciële inbreng van adverteerders. Voorzitter Jaap van der Krol schetste de verhouding: 'De sport verkoopt een stuk good-will, die zij jarenlang heeft gekweekt, zij verkoopt de verworven heid van een naam. die door sport prestaties voortdurend in de publici teit komt. In 99 procent van de geval len helpt een sponsor niet, maar hij koopt. De sport verkoopt.' In het sponsoring-reglement, dat over igens tussentijds door het bestuur kan worden gewijzigd ingeval zich kre- peergevallen voordoen, verbiedt de KNZB lijfelijke reclame. Individuele sponsoring is evenmin toegestaan. Al leen verenigingen kunnen een over eenkomst aangaan. Daarbij wordt als els gesteld, dat het contract tenminste een tijdsduur van één jaar moet heb ben. Ingeval de vereniging wordt ver plicht naast de oorspronkelijke naam ook de naam van de sponsor te voe ren. dient daan-oor tenminste 10.000 gulden per jaar op tafel te worden ge legd. Alle overeenkomsten tussen ver enigingen en sponsors dienen te wor den voorgelegd aan het bondsbestuur van de KNZB. Om ontduiking van de ze voorwaarde te voorkomen, heeft de zwembond genoegen genomen met mi nimale registratierechten. Deze bedra gen voor een z.g. 'zachte' overeen komst honderd en voor een overeen komst. waarbij naast de verenigings- naam toevoeging van een commerciële naam wordt bedongen, vijfhonderd gulden. Controle op naleving van de bepalingen is opgedragen aan de voor zitter-kamprechter c.q. scheidsrechter. AMATEURKADER Het werk, dat het amateur-kader be langeloos verricht, scheelt de zwem bond per jaar niet minder dan dertig miljoen gulden. De uitkomst van dit rekensommetje legde voorzitter Van der Krol zaterdag voor aan de algeme ne vergadering. Hij onderstreepte daarmee de onschatbare waarde van het werk van het amateur-kader in deze bond, die bijna 470 verenigingen met meer dan 130.000 aangesloten le den kent. Daarvan zijn meer dan 30.000 startgerechtigde wedstrijdzwem mers. die in 1972 meer dan 1300 nati onale en internationale wedstrijden zwommen, met ongeveer 200.000 starts. Voorts werkte de bond mee, dat 250.000 Nederlanders een zwemdi ploma kon worden uitgereikt in één van de 275 overdekte en 700 open ba den, die Nederland nu rijk is. Voor al die activiteiten beschikt de bond over een amateur-kader van 10.000 perso nen, dat laag geschat per persoon 6 uur per week bezig is met het werk in bond, kring of vereniging. Als dit betaald zou moeten worden tegen een tarief van een tientje per uur, zou dat de KNZB op meer dan 30 miljoen gulden per jaar komen te staan. De heer Van de Krol bracht deze cijfers naar voren om te laten zien hoezeer de KNZB afhankelijk is van de belan geloze inzet van zovelen om de steeds groeiende activiteiten goed te kunnen begeleiden. Tot die activiteiten be hoort ook het recreatief zwemmen: niet minder dan 100.000 zwemtrim- mers vroegen een kaart aan, van wie bijna 16.000 hun trimspeld behaalden. Bij de jaarvergadering kreeg de inter ne reorganisatie van de 85-jarige zwembond zijn beslag. Als gevolg daarvan werd het bestuur met één commissaris ingekrompen. Alle zitten de leden werden herkozen. In de plaats van mevr. A. Vlothuizen, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd benoemd mr. R. L. J. Toet De oud-waterpolospeler en oud-scheids rechter L. Pot werd benoemd tot ere lid. de heren J. H. J. Hille en A. H. Verhoeff werden benoemd tot lid van verdienste. De moeder Triebels-beker ging naar de vereniging HZC/De Rob ben. waarvan de dames voor de 26ste maal en de heren voor de zesde achter eenvolgende maal waterpolo-kampi- oen van Nederland werden. Geert Jansen snel in Edarn PAPENDAL (ANP) De zogenaam de 'specialistendagen', waarvan de KNAU zaterdag op Papendal de eerste hield, zijn een goede vondst. Op de rekortan van het nationale sportcen trum, waar alle specialistische 'loop- dagen' zullen worden afgewerkt, wer den zaterdag zeker gezien het nog nauwelijks op gang gekomen seizoen, enkele uitstekende prestaties geleverd. Vooral de lange afstandlopers waren op de 10.000 meter op dreef. Het nummer leverde met 29 minuten 03,4 seconden een overwinning op voor No op den Oordt, die enkele jaren gele den met 29.14.2 nog nationaal record houder op dit nummer was. De Lim burger verzette het grootste gedeelte van het tempowerk en sleepte daar door nog vijf andere lopers onder de grens van dertig minuten. De sprinters Raymond Heerenveen en Sam Monsels dreven elkaar op de 200 meter tot een tijd van 21,3 seconden. Het tweetal zal de komende maanden bij wat hogere temperaturen ongetwij feld harder gaan. Veelbelovend was ook de start van de 400 meter horden lopers. Wim Braaksma (AAC) zege vierde in 51,8 seconden voor zijn clubgenoot Frank Nusse en de natio nale recordhouder Jan Struijk, die beiden 0.1 seconde later finishten. Elly van Beusekom, die eerste Paas dag het Nederlandse record speerwer pen op 52,08 meter bracht, passeerde met 50.20 meter opnieuw de 50 meter- grens. Lidy Kuys werd tweede met 49.38 meter. Jos Hermens heeft gisteren bij wed strijden om de NKS-beker op Papen dal de 5000 meter gelopen in 13.45,4, de snelste seizoentijd in Europa. Geert Jansen, Nederlands beste 'lang ste' afstandloper heeft zaterdag te Edam het Nederlands record over tien Engelse mijlen verbeterd. Jansen maakte een tijd van 49 minuten 26,2 seconden en bleef daarmee ruim on der zijn eigen, twee jaar oude, record dat op 50.11.0 stond. Uit een veld van 125 deelnemers nam Jansen onmiddellijk de kop op weg naar Warder langs de IJsselmeerdijk. Onder gunstige omstandigheden be hield hij op de asfaltweg zijn voor sprong op een volggroepje (Kijne, De Ruiter en Vink) dat later uit elkaar viel. Jansen werd niet meer bedreigd en had aan de eindstreep op de sintel- baan van Edam bijna vijftig seconden voorsprong op Johan Kijne, die overi gens met 50.14,6 ook. dicht in de buurt kwam van het oude record. Bij de veteranen was Piet van Alphen (AAC) het snelst, hij maakte over de zelfde afstand een tijd van 53.59.6. Ilja Keizer en Joke van Gerwen zul len op 1 mei in Warschau tijdens in ternationale atletiekwedstrijden uitko men op de 1500 meter. Begin juni starten Bram Wassenaar, Haico Scharn en Egbert Nijstadt in de Tsje chische plaatsen Bratislava en Ostrava op de midden- en Iange-afstandsnum- mers. Nijstadt gaat bovendien op 6 ju ni naar Helsinki. MILBURN De Olympische kampioen op de 110 meter horden, Rod Milburn, heeft na een absentie van vele maanden, een indrukwekkende rentree gemaakt. In Des Moines (Iowa) liep hij in de se rie van de 120 yards horden een tijd van 13 seconden rond, gelijk aan het wereldrecord. Deze tijd kan echter niet worden erkend omdat de wind op het moment dat Milburn zijn voor treffelijke race liep te sterk was. Een andere verrichting van allure was de 21.04 meter die George Woods bij het kogelstoten bereikte. FEUERBACH Al Feuerbach, de 1.85 meter lange, 114 kg zware atleet uit Iowa, heeft zich bij wedstrijden in Walnut eens te meer ontpopt als de op één na bes te kogelstoter ter wereld. Dc sterke Amerikaan stootte de kogel 21.56 me ter, slechts 22 centimeter verwijderd van het wereldrecord van zijn landge noot Randy Matson, dat al sinds 1967 standhoudt. Feuerbach bereikte deze afstand bij zijn vijfde worp: serie: nul - 21.17 - 21.26 - 21.19 - 21.56 - 20.99. Alleen Randy Matson heeft de kogel ooit verder gestoten: 21.78 (wereldre cord) en 21.75 meter. Met zijn presta tie verdrong Feuerbach de Oostduit ser Hartmut Briesnick (Europees re cord met 21,54 meter) van de tweede plaats op de ranglijst aller tijden. Bij de wedstrijden in Walnut maakte de wereldrecordhouder discuswerpen Jay Silvester zijn rentree. Het num mer werd gewonnen door John Po well met 64.99 meter. Silvester eindig de als derde met 63.10 achter Tim Vollmer (64.32). Heren: 400 meter horden: 1. Braaksma AAC) 51.8: 2. Nusse (AAC) 51.9 sec; 3. Struyk <AVR) 51.9 sec. 200 ineter: 1. Hoeren- veen (PEC) 21.3; 2. S. Monsels (AAC) 21.3: 3. De Jager (Haarlem) 21.6; 1000 Meter: 1. Moser (Daventrla (2.26.8; 2. Evers (AAC) 2.29.5; 3. Van der Heul (Schoonhoven) 2.29.6: 10 km: 1. Opden Ooordt (Klmbrla) 29.03.4; 2. Wassenaar (Clko 68) 29.08.8: 3. Van de Wansum (Sparta) 29.09.4; 4. Veld (Daventrla) 29.09.4: 4. Veld (Daventrla) 29.12.8: 5. Vonck (RKHAV) 29.29.6; 6. Kalf (GVAV) 29.33 8: Dames: 100 meter horden: 1. (PAC) 24.6; 2. Makklnje (ADA) 25.0 sec. 3. Van der Made (PAC) 25.8 sec. Speerwerpen: 1. Van Beusekom (Castricum) 50.20 meter; 2. Kuys (DEM) 49.38 metor: 3. Wuyts (Belg) 48.52 meter. PESCARA Het jonge Nederlandse waterpoloteam heeft in het toernooi om de Coppa Hungaria ook van Joe goslavië verloren. De uitslag van de te leurstellende wedstrijd in de Italiaan se stad was 72. De tussenstanden waren 11, 03 ,12 en 01. De ge routineerde en lichamelijk veel ster kere Joegoslaven speelden het spel slim. Zij provoceerden hun onervaren tegenstanders tot overtredingen bij dood spel. In totaal werd dan ook ze ven keer een Nederlander uit het wa ter gestuurd tegenover slechts drie keer een Joegoslaaf. Nederland maakte van de nummerieke meerder heid geen enkele keer gebruik. De Nederlandse treffers ontstonden na een afstandsworp van Jan Evert Veer en een strafworp van Albert Spijker. Afgezien van het eerste kwart gaf Ne derland wel het Italiaanse team goed partij. Hoewel de ploeg met 64 ver loor, bleek het nauwelijks de mindere van de meer geroutineerde Italianen. De tussenstanden waren 41, 02. 1—0 en 1—1.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 11