vakbondsleider tot broodjesverkoopster 'Harry Bacon Club' wil stoma patiënten helpen Twee doden Oij botsing eer veel Nederlanders onderscheiden bij (nog 'ouderwetse') lintjesregen Ander 'lintjes'-stelsel is nog steeds 'in voorbereiding' ee rijksdiensten naar %w gebouw in Lelystad Academiestudenten in Enschede hangen vuile was buiten Wat mag toerist precies invoeren? Staking bij Japans openbaar vervoer loopt ten einde Bemanning Statendam wil gevarengeld Meer bescherming nodig bij huurkoop k>UW7RWAKlt'1 ZA1C.KUAG 28 AI-KIL 19?a BINNENLAND T9/K9 Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM CNV-voorzitter J. Lanser kan zich voortaan officier in de orde van Oranje-Nassau noemen en als zodanig staat hij bóven de oud-wielrenner Peter Post, de revue-producer René Sleeswijk en de Arnhemse museumdirecteur Pierre Janssen, die gisteren alle drie ridder in dezelfde orde geworden zijn. L ter Post: ridder Oranje Nassau ntsei A. Kruyswljk: officier n M die Deze vier namen komen, met zo'n tweeduizend andere, voor in de giste ren verschenen buitengewone staatscourant, waarin alle koninklijke onderscheidingen ter gelegenheid van Koninginnedag-1973 vermeld zijn. De ze 'lintjesregen' (zoals we gisteren schreven: nog steeds niet aan moder ne opvattingen aangepast) lijkt iets geringer in omvang dan vorige jaren, maar beslaat toch nog altijd zo'n veertien pagina's druks. Tot de onderscheidenen behoort, zoals gewoonlijk, een aantal bekende kun stenaars. onder wie de componist Ro bert Heppener, de musici Alphons J. B. Gaalman en Alex Schellevis, de Haarlemse stadsorganist Piet Kee, en de beeldhouwer Pieter d'Hont, die al len benoemd zijn tot ridder in de or de van Oranje-Nassau. Dezelfde onder scheiding ging naar de zangeres Cora Canne Meijer, de schilder-tekenaars Otto Dicke en Eppo Doeve, de letter kundigen Jan Willem Hofstra, Sjoerd Leider, Adriaan Morriën en (de vooral als verhaler bekende) Dolf Verspoor, naar de heer L. Kuiper die hoofdres taurator van schilderijen bij het Am sterdamse Rijksmuseum is, naar de actrice Loudi Nijhoff (die vorig jaar nog een toneelprijs weigerde omdat zij dat een 'anachronisme' vond), naar de solo-fluitist bij het concertgebou workest Hubert Barwahser, naar de dirigent van de 'Maastrechter Staar' J. M. M. (Martin) Koekelkoren, naar de beeldende kunstenaars Jaap Mooy in Bergen en Niel Steenbergen te Oos terhout en decorontwerper Nico Wijn berg te Amsterdam. Dezelfde ridder orde kwam ook terecht in de kring van de provinciale orkesten: hij ging naar de heer H. (Hans) van Leeuwen, die directeur is van het Utrechts Symphonie Orkest, en mr. B. W. Snij der. voorzitter van het Frysk Orkest terwijl ook de directeur van het Groot Limburgs Toneel, C. M. B. Baas te Maastricht, ridder O.N. is gewor den. Kamerleden Ook ridder, maar dan in de 'hogere' orde van de Nederlandse Leeuw, wer den de oud-hoogleraar-directeur van de rijksacademie voor beeldende kun sten (en eerste TROS-voorzitter) prof. dr. N. R. A. Vroom, die nu in Italië woont en prof. dr. H. E. (Hans) Ree- ser, hoogleraar in de muziekweten schap aan de Utrechtse universiteit en bekend door zijn publikaties over de muziekgeschiedenis. Verder raakte de lintjesregen, zoals meestal het ge val is, ook het parlement. Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw werden de Tweede Kamerleden P. Jongeling (GPV), drs. A. D. W. Tila- nus (CHU) en J. J. A. Berger (DS'70) en de Eerste Kamerleden ir. J. G. Gooden, F. T. van der Maden en F. H. Tenvindt (Alle drie KVP), E. Meester (PvdA) en ir. H. J. Louwes (WD). Ook de onlangs uit de Twee de Kamer getreden mr. C. A. Bos (CHU), mevrouw G. Brautigam (PvdA) en mr. dr. N. G. Geelkerken (ARP) zijn ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw geworden en zij zijn als zodanig de gelijken van WD- voorzitster mevrouw G. V. van Some- ren-Downer, de chef van de Binnen landse Veiligheids Dienst drs. A. Kui pers, de Rotterdamse wethouder (PvdA) H. W. Jettinghof en de Bre dase burgemeéster ir. W. J. L. J. Merkx. Er zijn bij deze lintjesregen méér burgemeesters 'bedacht': officier Oran je Nassau werden drs. W. E. Baron van Knobelsdorff (van Smallinger- land), A. G. Vermeulen (van Kat wijk), P. W. Hordijk (van Naaldwijk) en mr. F. L. M. Hoebens (Deurne). Ridder in dezelfde orde zijn nu de burgemeesters T. J. Andriessen (Oud en Nieuw-Gastel), mr. G. J. ter Braak (Neede), W. S. Hermsen (Ubbergen), P. F. M. Smolders (Alkemade), H. C. Vermaat (Moordrecht), F. G. Spren- ger (Domburg), W. H. van der Heide (Bunschoten), mr. C. P. van Reeuwijk (Ommen), L. A. Verburg (IJsselmui- den), drs. K. Koster (Grootegast) en A. Omta (Oosterbroek). Predikanten Onder de onderscheidenen ontdekten we twee VU-hoogleraren: dr. L. Alge- ra (gewoon hoogleraar in de plant kunde) en buitengewoon hoogleraar notaris P. L. Dijk. Elders kwamen we de naam tegen van de heer J. Boots- ma, die portier bij de VU is en de bronzen medaille In de orde van Oranje Nassau kreeg. De Enschedese gereformeerde predikant dr. A. Kruys- wijk (tevens praeses van de gerefor meerde synode en voorzitter van de raad van kerken in Nederland) werd officier in de orde van Oranje Nassau, evenals zijn Apeldoornse collega ds. G. Vellenga, die behalve synodelid ook president-curator van de gerefor meerde theologische hogeschool in Kampen is. Andere onderscheiden predikanten: ds. Ph. W. Bergkotte (hervormd, Oos terbeek). ds. P. Dijkstra (hervormd, Langweer), ds. A. Faber (hervormd, Emmen). ds. J. W. Schokking (her vormd. Cadzand). mevrouw ds. C. P. Thomsen (N.PB., Nunspeet) en ds. S. Wouters (gereformeerde emeritus-pre dikant te Dordrecht, vader van het A.R. kamerlid mevrouw J. G. Kraaye- veld-Wouters), die allemaal ridder Oranje Nassau geworden zijn. Officier Oranje Nassau werd legerpredikant (geref.) ds. T. van der Hauw te Roo sendaal en ridder Oranje Nassau ds. J. Colijn, directeur van het protestants diaconaal maatschappelijk centrum te Nijmegen. Verder noemen we de se cretaris van de Nederlandse Christe lijke Reisverenigmg, de heer D. H. Goedhart te Huis ter Heide, die rid der Oranje Nassau werd, en mr. B. Richters, bestuurslid van de protes tants-christelijke reclasseringsvereni- ging te Rotterdam, die zich officier Oranje Nassau mag noemen. Onderwijs Ook kringen van onderwijs en weten schap (we noemden de VU al) zijn bij de lintjesregen niet vergeten: de Leidse hoogleraar in de politicologie Hans Daalder werd ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, evenals de Rotterdamse sociologie-hoogleraar dr. Aris van Braam, de Utrechtse bij zonder hoogleraar in de kerk- en zen dingsgeschiedenis van het Caribisch Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De modernise ring van ons systeem van konink lijke onderscheidingen 'verkeert nog steeds In een stadium van voorbereiding' en 'het is niet te zeggen waneer die voorbereiding zal zijn voltooid'. Dit heeft het de partement van binnenlandse zaken in Den Haag geantwoord op vra gen die bij de publikatie van de 'lintjesregen-1973' gesteld zijn. Op het ministerie blijkt de hele zaak met een waas van geheimzin nigheid omgeven te zijn. Bekend is dat het kabinet-Cals voorstellen heeft voorbereid, die het kabinet- De Jong echter niét overgenomen heeft. Sindsdien is haast met de regelmaat van de klok gezegd dat de zaak 'in voorbereiding' is. Na dat bekend geworden was dat er in de kabinetten meningsverschillen over waren zei minister Geertsema in een nieuwjaarstoespraak van 1972 nog dat de zaak 'in een zoda nig stadium tan afkoeling 'geko men was dat zij aangepakt kon worden. Hij zou het 'als een grote teleurstelling' ervaren als het sterk gedemocratiseerd decoratiestelsel niet al in 1973 toegepast zou kun nen worden. Die toelichting op dc begroting 1973 had de minister trouwens al geschreven dat dc zaak 'veel meer tijd gevergd had dan dc ondergete kende aanvankelijk voorzien had' maar 'zijn streven blijft erop ge richt dat het desbetreffende wets ontwerp op korte termijn kan worden ingediend'. Dezer dagen vernamen wij dat over de wijziging, die nu voorbereid wordt, nog steeds met andere de partementen en instanties overlegd moet worden. Waarom dat niet eerder gebeurd is kon men ons niet zeggen gebied (vanwege de Evangelische Broedergemeente) dr. J. M. van der Linde, de Groningse prof. dr. F. Har- tog, en de Utrechtse prof. dr. Corne lia C. J. de Vogel (hoogleraar in de klassieke wijsbegeerte, die via her vormd rooms-katholiek geworden is en met haar publikatie 'Ecclesia Ca- tholica' prof. dr. G. C. Berkouwer in dertijd 'inspireerde' tot zijn 'Conflict met Rome'). Uit iets lagere dan universitaire on- derwijs-regionen noemen we dr. J. Drop. rector van het protestants lyceum te Eindhoven, dr. G. J. La- man, oud-rector van het reformato risch college Blaucapel in Utrecht en dr. C. A. de Leeuw, oud-rector van het Marnix-college in Ede, die alle drie officier Oranje Nassau werden, en de heer J. Sparreboom, directeur van de christelijke technische school in Nijkerk, die ridder Oranje Nassau werd. Commandeurs De hoogste onderscheidingen gingen ditmaal naar de ambassadeur in Zwit serland, mr. J. A. G. baron de Vos van Steenwijk, en de grootmeester van het Huis van II. M. de Koningin, Jacob Jan Lodewijk Baron van Lynden (die een van de weinigen is wiens volledige voornamen in deze staatscourant prijken): zij werden commandeur Oranje Nassau. Om nog een paar andere 'hogere' on derscheidingen te noemen: de hoofd officier van justitie te Den Bosch mr. A. N. Messchaert en de president van het Bossche gerechtshof prof. mr. L. E. H. Rutten werden ridder in de or de van de Nederlandse Leeuw. Offi cier Oranje Nassau werd nu de on langs met een eredoctoraat begiftigde dr. H. J. Krauweel, directeur van het medisch consultatiebureau voor alco holisme en directeur van de Jellinek- kliniek te Amsterdam, ridder Neder landse Leeuw werd de oud-katholieke aartsbisschop mgr. W. Kok, officier Oranje Nassau mgr. dr. H. W. J. Kui pers (vicaris-generaal van het bisdom Haarlem, bekend als bemiddelaar in le 'affaire' rond de Amsterdamse Domi- nicuskerk), ridder Nederlandse Leeuw de hoofddirecteur van het KNMI te De Bilt. dr. M. W. F. Schregardus, ridder Oranje Nassau de heer P. Don- dorp te Driehuis, rijksconsulent voor het midden en kleinbedrijf in Noord- Holland, en officier Oranje Nassau de voorzitter van de Raad van Bestuur van OGEM NV te Rotterdam, de heer K. Fibbe (broer van de voorzitter van de Rijnmondraad). de Rijnmondraad). Ridder Oranje Nas sau met de zwaarden werd de traainer van de herenkernploeg van de Kon. Ned. Schaatsbond, Leen Pfrommer. Vakbondswerk Behalve de reeds genoemde CNV- voorzitter zijn er meer vakbondsmen sen onderscheiden: ridder Oranje Nas sau mogen zich noemen de heer H. Koetsveld te Utrecht (tweede pen ningmeester van de Nederlandse Leeuw Piet Kee: ridder Oranje Nassau Mr. dr. N. G. Geelkerken: ridder Ne derlandse Leeuw Jongeling: ridder Nederlandse Pierre Janssen: ridder Oranje Nassau Christelijke Bond van werknemers in de hout- en bouwnijverheid), de heer S. Vogelaar te Rotterdam (tweede voorzitter van de christelijke bedrijfs- bond handel, bank, verzekeringswezen enz.) en de heer C. N. de Graaf te Driebergen-Rijsenburg (die bij het CNV in Utrecht onder meer hoofd van de biobliotheek en de documenta tie is). Ook op het plaatselijke vlak komt het vakbondswerk in de lintjes regen naar voren: de heer W. Oostra (secretaris-penningmeester van 'Uni- tas' in Achterkarspel) en de heer L. Huisman (voorzitter van de Unitas-af- deling in Hardinxveld-Giessendam), de heer Th. Mook (voorzitter van de Utrechtse afdeling van de industrie bond CNV) en de heer P. Vermeer (voorzitter van de afdeling 's-Graven- zande van de christelijke bond van werknemers in de voedings-agrarische, recreatie etc. bedrijven), behoren alle vier tot de massa Nederlanders die ter gelegenheid van deze koninginne dag met een medaille begiftigd wer den: zij kregen de ere-medaille in goud behorende bij de orde van Oran je Nassau. 'Medailles' Deze massa 'medailles' kunnen we (zoals in dit hele stuk slechts een greep gedaan kon worden) slechts aanduiden. Vermeld zij dat ook in 'la gere' kerkelijke regionen lintjes te rechtgekomen zijn (zo zijn enige orga nisten met een medaille bedacht) en dat de onderscheidingen zich ook op het 'lagere' niveau uitgestrekt hebben tot de rijksdelen in de West. Naast de Surinaamse gouverneur drs. B. M. Leito, die ridder in de Nederlandse Leeuw is geworden, staan heel wat 'medailles', waarbij ons wat 'andere' aanduiding van sommige beroepen op viel. Kwamen we onder de Nederland se 'medailles' beroepen tegen als 'cop- spakker', 'gareninhaler', 'voorman in de darmenwasserij' en 'lijkendrager*, onder de gedecoreerden in de West ontmoetten we enige malen het be roep 'huisbediende', en 'huwelijksbe- amte'. zelfs éénmaal 'werkster' en óók een keer 'verkoopster van belegde broodjes'. De twee laatste kregen alle bei de 'laagste' medaille: die in brons n onze correspondent KDHOVEN Een kettingbotsing de E3-weg onder Eindhoven ter gte van het viaduct Aalsterweg ft gistermiddag rond kwart over e aan de 20-jarige dienstplichtige itair H. A. J. van de Bruggen uit I- iren en de evenoude P. C. A. Tim- Lmans uit Oostelbeers het leven ge- •esid Am >uisi het Eei ouri ?tepi der stron bree lissi1 Duits echtpaar werd zwaar ge- pd in een Eindhovens ziekenhuis enomen, terwijl vijf andere men- licht gewond werden. botsing werd veroorzaakt door een mbrand die op het moment van ongeluk door de Eindhovense po- werd geblust. Dc brand in de die gepaard ging met hevige :ontwikkeling, dreef een vrachtwa- rijdende in de richting Veldho- naar de linker rijstrook, waarbij haffeur plotseling op de rem trap- Hierdoor botste een achteropko- trekker met oplegger op de :htwagen, op he* moment dat de slachtoffers aan het inhalen wa- Direct daarop vloog de auto van Duits echtpaa op de verongeluk- ■agens. ftN In Horn is gistermiddag het meisje Tracy Bour uit die |ts door een auto overreden en op gedood. Toen het meisje onver- fhts uitweek naar het midden van werd zij overreden door een leropkomende personenauto. fENBERGEN Dp 66-jarige Hen- 1 Haverkamp uit Rotterdam is vrij- lichtend in Zevenbergen (NBr) bij I verkeersongeval omgekomen. Hij 1 met zijn bromfiets op een krui- door een personenauto gegrepen. ^ui een verslaggever nel, I HAAG De Dienst der Zuider- 'erken en het Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater zullen verwachting begin 1975 hun in- kunnen nemen in een gloed- r kantorengebouw in Lelystad, de bouw van dit rijkskantoren- wordt binnenkort begonnen. De zijn geraamd op 9.9 miljoen Ben. ïtie Sebouw krijgt twee tot drie vor sen ^in2en die op kolommen zullen borfk11 geplaatst. Onder het gebouw Ljen len de technische ruimten en par- ^gelegenheid. Een bijzonderheid uitsla^1 de °Penbare fietsroute, die ter maJ»tc van dc ccrstc verdieping door ■an hjdeel van het gebouw heen zal lo" nunist en aansluiting §eeft °P een bruS r de verkeersweg. Van een onzer verslaggevers ENSCHEDE Studenten van de ka tholieke sociale academie in Enschede eisen dat zij volledig medebeslissings recht krijgen. Zij hebben bij het be gin van hun aktie een zwartboek uit gegeven met de bedoeling de vuile was maar eens buiten te hangen. Volgens het zwartboek is twintig pro cent van de eerstejaars studenten al bezig op andere academies een goed heenkomen te zoeken. Hun bezwaren richten zich vooral tegen de 'wille keur' van docenten bij het vaststellen van het studieprogramma, de beoorde ling en de overgang. Volgens adjunct-directeur mr. J. H. J. Peeters-Weein is het misschien waar dat de academie wat achterloopt bij andere academies, die twee, drie jaar geleden al academieraden oprichtten. Maar hij vindt het jammer dat de stu denten nu zwartboeken de wereld in sturen, omdat men bezig is de zaak te verbeteren. Er is bijvoorbeeld een enquête gehouden om een beeld te krijgen van de wensen van docenten en studenten. Als de uitslag daarvan bekend is, zou volgens mr. Peeters- Weem verder gepraat kunnen worden. Van een verslaggever DEN HAAG Wat mag precies uit het buitenland worden ingevoerd? Ten behoeve van de vele Nederlan ders die het komende vakantieseizoen naar het buitenland gaan, heeft het ministerie van financiën de bepalin gen op een rijtje gezet. Uit landen binnen de EEG mag voor een waarde van 450 per persoon in gevoerd worden, uit landen buiten de gemeenschap 90 per persoon aan souvenirs en cadeaus. Uit landen bui ten de EEG mogen 200 sigaretten, 100 cigarillos, 50 sigaren of 250 gram rooktabak vrij ingevoerd worden. (Voor invoer uit EEG-landen zijn de ze getallen 300, 150, 75 en 400). Aan drank met een alcoholgehalte van meer dan 22 procent mag uit landen buiten de EEG 1 liter (uit EEG-lan den 1.5 liter) meegebracht worden. Van mousserende wijnen, likeurwij nen en met-mousserende wijnen 2 li ter (uit EEG-landen 3 liter). Van niet-mousserende Luxemburgse wij nen mag 8 liter of 10 flessen vrij in gevoerd worden. De Nederlandse toerist mag van bui ten de EEG 50 gram parfum (uit EEG-landen 75 gram) invoeren. Benzi ne mag blijkens de publikatie van fi nanciën vrij ingevoerd worden voor zover die zich in de benzinetank be vindt. In de Japanse hoofdstad Tokio heerste een verkeerschaos door een algemene staking van het openbaar vervoer. De forensentreinen bleven op de emplacementen staan. Van een onzer verslaggevers WEESP Stoma-patiënten (mensen die als gevolg van een ondergane ope ratie een stoma (kunstmatige uitlaat) op de buikwand hebben) kunnen voor lichting en morele steun ontvangen van de 'Harry Bacon Club'. Deze mogelijk heid wordt nog door te weinig stoma patiënten onderkend, meent voorzitter H. Meijer uit Weesp De in 1966 opgerichte vereniging heeft als doel het bevorderen van een zo gunstig mogelijke lichamelijke, psychi sche en sociale conditie van Neder landers met een zogenaamd faecaal- of urlne-stoma. De medische wetenschap beschikt over apparatuur en prothesen om deze patiënten volledig deel te kun nen laten nemen aan het maatschap pelijk leven. De bijzondere aard van de handicap leidt er echter vaak toe dat mensen, die hieronder lijden, in het be gin uit hun evenwicht raken. Temeer, omdat er nog steeds een soort taboe op een stoma rust. Soms zoeken stoma-patiënten door vrees voor 'ontdekking' van hun han dicap. een onnodig isolement: mijden van sociale contacten, geen bezoek meer aan kerken, schouwburgen of po litieke vergaderingen. De noodzaak mensen met een stoma, of kunstmati ge uitlaat, te leren leven, bracht de heer Meijer, mevrouw G. van Eyk-Alt- hoff (beiden stoma-patiënt) en de hoog leraren prof dr. W. H Brummelkamp en prof. dr. H. W. ten Cate te Amster dam tot de oprichting van de Harry Ba con Club. De naam van de vereniging werd ontleend aan de Amerikaanse Velen zoeken onnodig isolement hoogleraar prol. Harry Bacon uit Phi ladelphia, die zich sterk heeft bezigge houden met de nazorg van de stoma- patiënten. Prof. Bacon legt de nadruk op het weer zelfstandig in de maat schappij staan van mensen, die met een stoma moeten leven. De Harry Bacon Club heeft nu achthon derd leden. Nederland telt naar schat ting tien- vijftienduizend stoma-pa tiënten. Er bestaan afdelingen van de vereniging in ZuidHolland (met Zee land), Noord-Holland, Utrecht, Gelder land/Overijssel, Noord-Brabant (met Limburg) en Groningen, Friesland en Drenthe. Mevrouw Van Eyk-Althoff, hoofd van de bezoekdienst van de ver eniging, onderstreept het nut van de morele en technische steun, die de ver eniging kan geven. 'Pas door het voor beeld van anderen herkrijgt men vaak zijn zelfvertrouwen, dat door de opera tie en zijn gevolgen zo'n knauw kan hebben gekregen.' De bezoekdienst bestaat uit leken, die steeds na overleg met de huisarts patiënten (lid of geon lid van de club) met raad en daad willen bij staan. De bezoekdienst geeft ook voor lichting over prothesen. Dit aldus de statuten 'slechts na beoordeling en goedkeuring door de medische advies raad van de vereniging, en na overleg met de behandelende arts.' De vereniging garandeert bij een be zoek van een van de leden van de be zoekdienst strikte geheimhouding. In de medische adviesraad hebben on der meer zitting de oprichters prof. dr. Brummelkamp en prof. dr. H. W. ten TOKIO (UPI) In Japan is het ein de van de vervoersstaking in zicht. Dit heeft de regering gisteren na af loop van besprekingen met vakbonds leiders bekendgemaakt. De regering heeft zich bereid ver klaard de stakers niet te straffen. Bij de wet is het ambtenaren in Japan verboden te staken. Voorts zal het ka binet de eisen van de bonden voor het stakingsrecht bestuderen nadat een bemiddelingsraad de kwestie heeft bekeken. Na het overleg met de regering gin gen de vakbondsleiders naar hun hoofdkwartier om de stakers te bewe gen het werk te hervatten. Het sta kende personeel van de spoorwegen en de ondergrondse had de steun ge kregen van miljoenen andere over- heidseanployé's, onder wie PTT-perso- neel. autobuschauffeurs, onderwijzers en leraren, ziekenhuispersoneel, ge meente-ambtenaren en piloten van binnenlandse luchtvaartmaatschappij en. De vakbonden eisen salarisverhoging van gemiddeld 240 gulden per maand voor de meeste werknemers en intrek king van de wet die het staken van overheidspersoneel verbiedt. Cate. De vereniging ziet het ook als haar taak om aaressen van binnen- en buitenlandse leveranciers en fabrikan ten van prothesen en toebehoren te verzamelen, de apparatuur te beoorde len en ie streven naar redelijke prij zen. De Harry Bacon Club geeft bo vendien het vier maal per jaar verschij nende blad 'Vooruitgang' uit. Voorzitter Meijer over de financiële si tuatie van de vereniging: 'De ministe ries van volksgezondheid en ook CRM hebben een verzoek om subsidie afge wezen; wel krijgen we regelmatig bij dragen van onder meer het Koningin Juliana Fonds, het Koningin Wilhelmi- na Fonds en het Revalidatie Fonds. De contributie is nu 21 gulden per jaar'. De Nederlandse vereniging probeert ook verenigingen voor stoma-patiënten in het buitenland op te richten. In Bel gië Is dit gelukt en in Duitsland belo ven pogingen ook succes te hebben. Zuster-organisaties bestaan al in de Verenigde Staten (veertienduizend le den), Canada, Australië, Nieuw-Zee- land. Zweden, Japan. Engeland, Dene marken, Finland en Noorwegen. Het contactadres van de Harry Bacon Club is: Wilhelmina Gasthuis, afdeling Chirurgie A, 1e Helmersstraat, Amster dam. Voor spoedgevallen kan worden gebeld: 020-263609. Nog een praktische tip: elke stoma-patiënt kan gebruik maken van de bemiddeling van de alarmcentrale van de ANWB. Deze zorgt ervoor, dat via de Harry Bacon Club in noodgevallen opvang- apparatuur naar een buitenlands va- ROTTERDAM De federatie van werknemersorganisaties in de zeevaart heeft de directie van de Holland Ame rika Lijn in Rotterdam verzocht aan de bemanning van de 'Statendam' een oorlogstoeslag uit te keren. De federa tie vraagt daarom in verband met het tweedaags bezoek dat het schip vorige week heeft gebracht aan Israël. Volgens de federatie moet de HAL de toeslag geven omdat de bemanning van de Britse 'Queen Elisabeth 2' ook gevarengeld heeft gekregen voor de reis naar Israël in verband met het 25-jarig jubileum van dat land. De brief waarin het verzoek wordt ge daan heeft de HAL-directie eerst een week na het bezoek van de 'Staten dam' aan Israël bereikt, omdat door een administratieve f-out de brief een week is blijve< liggen op het kantoor van de federatie. De HAL-directie staat overigens op het standpunt dat de reis van de 'Sta tendam' niet met die van de 'Queen Elisabeth 2' vergeleken kan worden. De 'Queen Elisabeth' is speciaal voor de reis naar Israël gecharterd, terwijl üe 'Statendam' dit land aandeed als onderueel var. een cruise-programma. Een woordvoerder van de rederij voegde hieraan toe, dat als het aanlo pen van Israëlische havens gevaar voor bemanning of passagiers zou op leveren het reisdoel verlegd zal wor den. 'Het blijven tenslotte plezierrei zen', aldus de zegsman. In de (vertraagde) brief dringt de fe deratie ook aan op het laten beman nen van de 'Statendam' door vrijwilli gers. Voorts verlangt men optimale veiligheidsmaatregelen. DEN HAAG De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer noemt het 'hard nodig' dat er zo spoedig moge lijk een wet komt die de wantoestan den rond huurkoop tegengaat en de huurkoper zo volledig mogelijk be schermt. De fractie meent, dat het wetsontwerp tot tijdelijke regeling van de huurkoop bij onroerend goed, dat volgende week in de kamer zal worden behandeld, 'in redelijke mate' voldoet. Op een aantal punten schiet de be scherming duidelijk nog tekort Bij de behandeling van het wetsontwerp zal het PvdA-kamerlid Stoffelen vijf amen dementen indienen, die een grotere rechtsbescherming van de huurkoper beogen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 9