'Wie is er bang voor Virginia Woolf' op tv P0K0N NIEUW VAN Een valk voor 'n koningin fblad- glans Mercurius pleit bij NOS voor Veronica- mensen Ad Langebent in gesprek met Bep Nooy sr. 1st il ik] 4ir TROUW KWARTET DONDERDAG 12 APRIL 1973 BINNENLAND/RADIO EN TV TM Kitty Janssen en André van den Heuvel in hoofdrollen an onze t.v.-redactie HILVERSUM Vanavond brengt de KRO bet bekende en indertijd geruchtmakend toneelstuk 'Wie is er bang voor Virginia Woolf' in kleur op het scherm (van 20.50-22.45 uur via Neder land 2). De hoofdrollen worden vertolkt door Kitty Janssen en André van den Heuvel, die ver leden jaar in volle zalen speelden. Voor die tijd had Kitty Janssen alleen maar blijspelrollen. In 1964 toen het spel van de toen 36- jarige Amerikaanse schrijver Edward Albee door Ank van der Moer en Han Bentz van den Berg voor het eerst in ons land werd opgevoerd bracht het een geweldig schokeffect teweeg. De grove woordkeus, maar vooral het cynisme dat verwoord werd, was daar voor verantwoordelijk. Aan de andere kant prees men de prestaties van de acteurs. Ook nu nog na tien jaar is er sprake van een 'zekere gewenning' bij het publiek is het voor de KRO een waagstuk het 'Wie is er bang uit te zenden. Via de televisie komt het effect directer over dan in de schouwburgzaal. De kern wordt gevormd door het versleten huwelijk van ruim twintig jaar van Martha en George. Hij is professor aan een universiteit. Zij is de dochter van de rector-magnificus van dezelfde universiteit. Zijn werk is tot nu toe niet bijzonder succesvol geweest en dat zit haar al jaren dwars. Beiden hebben hun vlucht gezocht in drank en allerlei 'spelletjes'. Dit zijn afspraken die zij met elkaar hebben. Tot een van die 'spelletjes' hoort ook hun fictieve zoon. De situatie verandert als zij op een nacht van een feestje bij de schoonva der terugkeren en een jong onnozel echtpaar nog een afzakkertje bij hen komt pakken. De aanwezigheid van het jonge echtpaar brengt de slechte verstandhouding tussen Martha en Ge orge tot een hoogtepunt. De rollen van het jonge echtpaar worden gespeeld door Marja Lieuwen en Frederik de Groot. De vertaling is van Gerard K. van 't Reve, de toneel regie van Lo van Hensbergen, de televisieregie van Paul Cammermans en de televisieproduktie van Th. Du- dok van Heel. MARY PERKINS Frederik de Groot, André van den Heuvel, Kitty Jansen en Marja Lieuwen achtergrond; in een scène uit 'Wie is er bang voor Virgia- nia Woolf'. Van onze rtv-redactie DRIEBERGEN De bedrijfsgroep radio en televisie van de bond Mercu rius heeft het bestuur van de NOS gevraagd zich te verdiepen in de pro blemen van het personeel van 'Veroni ca' wanneer er een eind zou worden gemaakt aan de activiteiten van het zendschip. 'Veronica' telt ongeveer tachtig perso neelsleden, van wie een groot deel lid is van Mercurius. Het boordpersoneel zal. als geen omscholing plaats vindt, geen werkkring meer zoeken in radio- verband. Een ander deel, zoals de diskjockey's en technici, zal het liefst de huidige werkzaamheden voortzet ten. Voor hen vraagt 'Mercurius' aan dacht bij het NOS-bestuur. Twee mogelijkheden bij het eventuele einde ziet Mercurius: of men tracht volgens de normen van de omroepwet een legale omroep te worden of men tracht emplooi te vinden bij de reeds bestaande zendgemachtigden. De eer ste oplossing acht 'Mercurius' in de praktijk geen eenvoudge zaak. Het duurt lang voor een zendmachtiging rond komt na de benodigde wetswijzi ging. Dan nog zijn de zendtijd en de soort programma's veel korter dan thans. Anderzijds acht 'Mercurius' het ont staan van een nieuwe zendgemachtig de niet in het belang van de werkne mers bij de huidige omroepen, aange zien niet bij voorbaat mag worden aangenomen dat zendtijdtoewijdijzing -, aan een nieuwe gwgadigde steeds gep- OlOOU Catherine GaSKlll aard zal gaan met een evenredige zendtijduitbreiding. Daarom pleit Mercurius bij de NOS wanneer er binnen de omroep verrui ming van werkgelegenheid zou komen bijvoorbeeld door Hilversum 3 des nachts te laten uitzenden het Veroni- ca-personeel een kans te geven. On danks deze brief aan de NOS hand haaft Mercurius aanspraken op de directie van Veronica ten aanzien van een aanvaardbare afvloeiingsregeling voor het personeel. Varkensvlees met pindasaus 500 gr. varkensvlees 100 gr. boter 3 eetl. pindakaas 1 eetl. sojasaus c c 1 theel, chilisaus zout, peper melk Het vlees in blokjes snijden en be strooien met zout en peper. De blok jes mooi bruin braden in hete boter. Doe er dan de pindakaas, de sojasaus en "de chilisaus bij. Een deksel op de pan en het vlees op een zacht pitje gaar laten worden. Af en toe roeren om aanbranden te voorkomen. Als het vlees droogbakt, dan even wat melk erbij. Menutip: Varkensvlees niet pindasaus, witte rijst, gemengde salade, komkom mer, fruit. Friesland-prijs - De Indiase kinderarts mevrouw dr. Vinodini Reddy heeft de Friesland prijs, bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs van 2500 dollar, in ontvangst genomen. Zij kreeg de prijs voor haar publikatie over de verteerbaarheid van melksui ker. De prijs is in 1963 ingesteld door de coöperatieve condensfabriek 'Fries land' te Leeuwarden. Zij wordt elke drie jaar toegekend. Van onze rtv-redactie HILVERSUM In 'Intervieuw', het televisieprogramma, dat Ad Lange bent regelmatig met bekende perso nen heeft, spreekt hij vanavond met Bep Nooy sr., die daarin wordt bijge staan door haar dochter Beppie Nooy. Met een toernee van meer dan hon derd uitzendingen, dat op 2 april werd besloten, heeft de tachtigjarige Bep Nooy onlangs afscheid genomen van het Nederlandse toneel. Zij speel de de rol van Kniertje in Herman Heyermans' stuk 'Op hoop van zegen' en besloot daarmee een carrière van zestig jaar. Van dit optreden heeft de VARA opnamen gemaakt .Het hele stuk zal worden uitgezonden in het komende winterseizoen. Al die jaren is zij het volkstoneel trouw gebleven. En dit is ook al lange tijd het geval met haar dochter Beppie Nooy met haar gezelschap 'Het Amsterdams Volkstoneel'. 'Interview' wordt vanavond uitgezonden van 20.20-20.50 uut via Nederland II. Jubilerende AVRO krijgt hele dag tv-zendtijd Van onze rtv-redactie DEN HAAG De minister van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk heeft extra televisiezendtijd ver leend aan de AVRO, die op zaterdag 15 september het vijftigjarig bestaan viert. Hoewel de officiële datum 8 juli is, wordt het feest in september gevierd in verband met de vakantiepe riode. De AVRO zal op 15 september van 's morgens zeven uur tot 's avonds twaalf uur een televisie-feest programma uitzenden. Schoonhouden Rijn slecht geregeld Met een vergelijking van de Duitse en - se* it i iunuti «je «junk. Nederlandse maatregelen om het lozen Zij OM "TE ?CA,7EM |urr6AAM,Mf£y van afgewerkte olie in de Rijn te be- L w r<£m \ukt.s n teugelen, heeft 'Hier en Nu' aange toond, dat onze Oosterburen het be ter doen dan wij. In Duitsland houdt de overheid het ophalen van die olie zelf in handen; hier wordt dat over gelaten aan oliemaatschappijen en een paar handelaren die er toevallig brood in zien. Duitsland controleert scherp en deelt hoge boetes uit aan overtre ders, hier schijnt geen controlesysteem te bestaan. Dat kost natuurlijk te veel en daarom wachten we maar tot het Rijnwater helemaal niet meer te drin ken is. Een ander schandaal belichtte 'Hier en Nu' in Oden, waar ten gerieve van de aanleg van hoogspanningskabels een brede strook uit het bos werd weggekapt. Notabene vijftig meter verderop hadden de masten in wei landen kunnen staan. Een lagere over heid tastte een brok natuur aan, dat met zijn open plekken nu veel meer schade oploopt bij storm en er is ner gens een hogere autoriteit te bespeu ren. die ingrijpt. De actualiteitenrubriek van de NCRV besteedde ook aandacht aan het vijfen twintigjarige bestaan van de Nationale Reserve. Hiertoe behoren nog vier duizend vrijwilligers, die zoals de commentator zei, soldaat zijn uit plichtsbesef en liefhebberij. Het is 'in' om ironiserend te spreken over alles wat met leger en weerbaarheid te ma ken heeft. Dat was ook de toon van deze reportage, maar daarmee doe je niet nauwkeurig uit de doeken, wat zo'n Nationale Reserve omvat en wat zo'n Nationale Reserve omvat en wat het wezenlijke nut ervan nu nodig is. Voor de film 'Een tijd om vast te hou den' heb ik e engroot deel van de eer ste spelhelft AjaxReal Madrid la ten schieten. Daar heb ik wel spijt van gekregen, want deze BBC-produk- tie was een melodrama, dat binnen een half uur een aaneenschakeling van miserabele toestanden etaleerde. Zo wat alle narigheden waren er in ge stopt, zonder zich al te zeer te bekom meren om de waarschijnlijkheid. Dat laatste half uur van de Cup-wed strijd was een kijksensatie van de eer ste orde. Ik wed dat dankzij het voor treffelijke camerawerk en het snelle volgen dus van de bal de spanning in de huiskamers soms groter was dan op het veld zelf.. In het NOS-programma 'Dames gaan vóór', kwamen de dames van heel jong tot aan de gevorderde leeftijd er niet zo best vanaf. Het meegaan met de mode omdat je anders voor je vriendin nen een mafketel bent, schijnt voor zeer veel meisjes een onverbiddelijke wet te zijn. De samenstellers wilden doen voorkomen, dat allerlei tijdschrif ten en reclamecampagnes deze meis jes programmeren tot dat slaafse vol- .gen van ivat anderen decreteren. Mag ik er een vraagtekentje bij plaatsen? Is het niet voor een groot percentage ingebakken om als meisje ie willen bekoren? Overigens waren de klantjes die voor de camera kwamen wel wat eenzijdig gekozen. Er zijn toch ook vrouwen die zich zonder schoonheids maskers zelfverzekerd gedragen. TON HYDRA ADVERTENTIE A xtrmz&eiopn?) ^HTS)f.€U fcHÉB J U£T WVUT U£1 TP v*<TtwL& dokoTde allerbeste voeding: voor uw hond Hond kraakt auto van Amsterdamse Politie Toen twee hoofdstedelijke poli tieagenten, nu een verkeersop stopping te hebben ontrafeld, naar. hun surveillancewagen te rugkeerden, vonden zjj hun auto gekraakt door ccn spaniel. Het dier lag rustig op de achterbank cn deed zich te goed aan de In houd van con zak Doko honde- voedsel. De agenten namen het incident luchtig op. "Neem het zo'n dier eens kwalijk" zeiden ze. Doko is nu eenmaal het lekkerste en beste hondevoedsel. Demeeste politie honden krijgen niéts, anders". Doko is gemaakt van louter verse, goed verteerbare, natuurlijke grond stoffen. Geschikt voor iedere hond. Het is een complete brokjesmaaltijd. Doko bevat in juiste verhouding alle voedingsstoffen, die een hond voor een gezond gestek en prima conditie nodig heeft. Alleen verkrijgbaar in speciaalzaken voor di ei-benodigd heden. 34: Na enig zoeken vonden de twee als heer vermomde ex-schurken een roerloze mannenfiguur, die doodstil op het mos tussen de bomen lag. 'O, o, o, het is werkelijk verschrikkelijk', riep Franse Sjarl uit. 'Hij is bewuste loos! Die arme kerel moet dadelijk bij ons naar binnen! Pak hem op, Jan! Als het nodig is, halen we er nog een dokter bij ook'. 'Jadat motte we doen', gromde Jantje. 'Dat gebiedt ons de naastenliefde..Die arme kerel ken hier niet blijve ligge. Ik heb zielsmedelijde met de arme snaak. Och, Och, ochwie zou dat nou op zijn gewete hebben?' 'Jadat vraag ik me ook af peinsde Fran se Sjarl. 'Wie zou dat nou "op zijn geweten hebben?' Zo pratend droe gen de twee streepjesbroeken de arme smidje Verholen naar hun woning toe en ze brachten hem zonder veel om slag onmiddellijk naar hun eigen ver trek. 'Zet hem in de gemakkelijke stoel, Jantje', beval Sjarl. 'Oké', gromde Jantje en hij voerde onmid dellijk het bevel uit. Zo zacht als zijn machtige lijf het maar toeliet, vlijde hij de smid in de leunstoel neer. Franse Sjarl vulde intussen een ijszak met blokjes ijs uit de ijskast. Hij scheen zich veel zorgen te maken over het merkwaardige ongeval, dat smidje Verholen was overkomen. Hij trok tenminste een zéér ernstig gezicht, toen hij de ijszak op het hoofd van smidje Verholen plaatste. 'Mooi zozei hij nog. 'Dat is slim van je, Jan, Je hebt de arme kerel nog een kussen achter zijn hoofd gezet'. 'Ik voel helemaal met hem me&nd( gaf Jantje even somber te kei an 'Dat komt omdat ik hem zo goed zie je. Jij kan 'm ook, Sjarl. eft maar eens goed'. Franse Sjarl no' keek het slachtoffer van de b gummikipuppel nog eens goed e at c toen verrast: 'Miel-ton-nèèr! Je poli gelijk, Jan! Dat is onze oude ectc standerj smidje Verholen! Is m eo even een verrassing! Edochbeg verrassing vervult me met zorg, itss je'. .Mijn ook zuchtte Ji et 'Dat'snap je blijkbaar goed, ver zei Sjafl zorgelijk. 'Als hij s p^( bijkomt* zal hij nooit geloven, di rm tweetje^ hem met geen vinger hi t t aangeraaktEn deze opmefc \v van Franse Sjarl maakt de zat bepaald niet duidelijker op FERDNAND (ADVERTENTIE) Geeft een prachtige natuurlijke glans aan de bladeren van uw planten. Pokon-kwaliteitl Verkriinbnar bij uw bloemist en zaadhand*!. 1END1EN - N AARDEN - HOLLAND 77 'Kon je er iets aan doen?' 'Ja, als ik het had geweten. Misschien ben je altijd te jong om deze dingen op het juiste moment te weten. Toen ik de eerste keer hulp van James Ferguson aanvaardde, was dat het be gin van het verlies van alles wat we bezaten. En toch, kon ik verwachten dat een vrouw als Margaret genoegen bleef nemen met armoede? Ze was er niet voor gemaakt. Dat had ik moeten weten'. 'Het zal een schandaal veroorzaken'. 'Natuurlijk. Maar het zal iedereen pas geleidelijk aan duidelijk worden dat ik niet terugkeer. Tegen die tijd heeft Margaret zich al helemaal in de rol van e en Londense gastvrouw inge leefd. Ze zullen me niet eens missen'. 'Je zult gemist worden'. Ik keek om laag op het schaakbord. 'Je bent te te radikaal, Gavin. Het is niet nodig.je zou hier kunnen blijven, alleen, als dat zo moet zijn'. 'Op kosten van James Ferguson? Nee, dat heeft al veel te lang geduurd. Als ik nog langer blijf zal ik nooit meer de moed hebben om te gaan. Ik zal nooit gelukkig kunnen zijn op een andere plaats dan deze. Elke dag dat ik langer blijf wankelt mijn besluit. Ik zal uitvluchten zoeken om het uit te stellen. Net zoals ik het nu al uitstel. Ik zeg tegen mezelf dat het voor Margaret is. Dat ik haar eerst hier doorheen moet helpen. Ik zeg dat ik nog een zomer moet blijven, voor dat ze Jamie naar school sturen en een vreemde van hem maken. En er zullen telkens nieuwe uitvluchten zijn'. Ik betastte de zorgvuldig gesneden wiite koningin. 'Aan dit schaakmat valt niet te ontkomen, Gavin. Ik heb dit spel zo dikwijls gespeeld. Willi am. 'Ja, William. Ik vergeet William niet'. Ik keek hem recht aan. Het was donkerder geworden. Het enige licht kwam van de maan. 'Was William haar minnaar. Gavin?' De schaakstukken kletterden op het parket toen zijn hand ruw over het bord veegde; het verschikkelijke, ver nielende geluid van het delikate ivoor dat onder zijn voeten versplinterde was het enige antwoord op mijn vraag. Het was een van de afschuwe lijkste dingen die hij kon doen: deze wanhopige vernieling van iets, dat hij liefhad, een deel van hem zelf. Zijn hand bedekte nu een deel van zijn gezicht, alsof hij het wide afscher men. 'Ik weet het niet. Dat is het ergste. Ik weet het niet! Dat zal me vermoorden als ik hier blijf: het nooit te weten. Of het al te goed weten. Raden. Wie? Deze man, of een andere? Wanneer? Hoe? Was William één van hen? Ik weet het niet..' Ik wendde me van hem af, misselijk. De smaak van gal wos in mijn mond, en de verschrikkelijke herinnering aan de brieven waarin zo weinig stond. In mijn verwarring voelde ik plotse ling de hand van Gavin: 'Luister. En spookachtig, voorbij het midder nachtelijk uur, in de stilte van het maanlicht, klonk plotseling het geluid van de doedelzak. Het was beneden ons, verder weg, vanaf het oude ge deelte van het huis. We liepen naar het raam. Gavin opende het. De nach telijke kilte streek over onze gezich ten met het geluid van de doedelzak, sterker nu. Het maanlicht gaf de scène iets irreëels. De diepe vallei was in schaduwen gehuld. Het licht smolt de oude en nieuwe gedeelten van het complex ineen. Op dat ogenblik leek het een sprookjeskasteel, tijdloos in een bleek, gouden licht. Uit alle openslaande deuren stroomden de gasten op het boventerras, in een glanzend geflon ker van zijde en edelstenen. Het hele schitterende gezelschap bewoog zich naar de balustraden. Allen keken neer op een tafereel dat van eeuwen her leek te zijn Het platform op de toren van het oude gebouw bevond zich onder ons en duidelijk in het gezicht. Het maan licht vonkte in het geslepen staal van twee gekruiste zwaarden, en glansde op de baspijpen van de doedelzal en het zilver van de clan-insignes. De speler en de danser droegen beiden volledige klederdracht, kant op hals en mouwen, fluwelen jack, juweelbe- zette dolken in de kouseband. Omslag doek en kilt waren verschillend. Zelfs van deze afstand herkende ik onmiddellijk de Sinclairtartan. Onver schillig wat hij droeg, ik zou me nooit in die gestalte vergissen. Mijn lippen vormden geluidloos zijn naam. 'Callum!' De zwaarddans werd met volmaakte precisie uitgevoerd. De doedelzak snerpte, en zijn snelle voeten spron gen tussen de zwaarden; kilt en plaid wervelden om zijn lichaam; de armen werden gestrekt en naar de schouders gebogen e n het maanlicht was zo helder dat ik de sierlijkheid van «le opgeheve.. vingers kon zien. Het was een a dembenemend schouwspel, daar op die oude vestingtoren, waar geen plaats was voor vergissingen en geen vergiffenis van het publiek voor een aanraking van de voeten met de zwaarden. Het gemompel o nder d e toeschouwers verstierf. Het hele gezel schap, dat in alle opzichten verwend was, raakte in de ban. Van de achter kant van het huls, uit de keukens en stallen, werd iedereen gelokt door het geluid van de doedelzak. Voor de meesten moest dit de eerste voldne- ninggevende gebeurtenis van de avond zijn, een feestuitvoering voor de prins, op de tradiotionele wijze met feilloze precisie en gratie. (Wordt vervolgd Radio vandaag HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgvmn. 7.20 (S> Dag niet een gaatje. (8.00 Nws: S.ll Radiojournaal.) 8.50 Morgenwijding. 9 00 Toppers van toen. 9.35 Waterst. 9.40 School radio. 10.00 (S) V.d. kleuters. 10.10 (ged.S) Arbeidsvitaminen. (11.00 Nws.; 110.3 Radio journaal.) 11.30 (S) Rondom twaalf: een uur allerlei voor iedereen. (11.55 Beursber.) 12.30 Mod. platteland. 12.35 (S) Sportrevue. 13 00 Nws. 13.11 Radiojournaal. 13.21 (S) Vocaal ensemble. 13.45 (S) Klarinetkwartet van Belgie: klass.muz. 14.00 Notedop: gevar. progr. 15.00 (S) V.d. zieken. 16.00 Nws. 16.03 Radiojournaal. 16.05 (S) Aspecten: kunstrubr. 17.00 (S) Mobiel: een beweeglijk progr. voor beweeglijke mensen. 17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11 Radiojournaal. P.P.: 18.20 Uitz. van de P.van de A. IKOR: 18.30 Kleur: rep. van dc Anti Apertheidsconf. van de V.N. te Oslo. NCRV: 19.00 Bij de tijd: serie uitz. over De Ondernemingsraad. 19.20 De kerk vandaag: nws en comm. 19.30 Beter Samen: op het tv-progr. van 3 april Jl. wordt nader ingegaan. 19.55 Kunst- en vliegwerk: inf. over act. tentoonstellingen. 20.00 fS) Veel gevraagde gewijde muz. 20.35 <S> De laars op de nek. seriehoorspel. 21.00 (Si Regio-Rechtstreeks: gevar. progr. 22,20 Avondoverdenking. 22.30 Nws. 22.40 (S) Hier XV vandaag NEDERLAND 1 NOS NOT 10.45-12.00 Schooltv 14.00-14.25 Schooltv NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal EO 19.05 EO-Kinderkrant 19.30 Lapd inzicht, spelprogramma 20.00 Journaal 20.20 Nader Bekeken 20.45 Uw wil geschiede: koorzang in Israël 21.00 Israel mei 1972, filmreportage 21.25 Een onmogelijke reis, film over zalm 21.55 Tenslotte VPRO 22.00 Het Gat van Ned. 23.15 Journaal tropote Ork. cn zangsol. 23.55 Nws. HILVERSUM II NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord 7.08 (S) Preludium: klass.muz. 7.30 Nws. 7.41 (S) Hier cn Nu. 7.55 Progr. .overz. 8.00 Tc Deum laudamus: gewijde muz. 8.24 Op de man af: evangelisch comm. 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v.d. vrouw. 8.45 (S) Radiophilh. Ork klass.muz. 9.25 (S) Omroep Ork.: mod.muz. 10.00 Schoolradio. 10.30 Nws. 10 33 (S) Podium v.d. vrouw: maatschappij-inf. 11.05 (S) V.d. zieken. 11.40 Elementair: poëzieprogr. 11.55 Med. 12.00 Zingen met Cecilia: volksmuz. 12.15 (S) Vocaal ensemble met sol. en pianobegeleiding. 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.41 (S) Hier en Nu. 12.50 Middagpauzedst. 13.10 (S) Lichte koorzang. 13.20 (S) Licht ensemble. 13.45 De Reg. Omroep in Ned.: doc. 14.05 Schoolradio. 14.25 (S) De komponist van de maand; klass. kamermuz. 15.15 De Bijbel maakt nieuwsgierig: gesprek over Schrift woorden. 15.30 Nws. 15.33 (S) Studio 6: middagmag. 16.30 (S) Hier en Nu. 16.32 (SI Regio-Rechtstreeks: gevar. muz., regio- en nat. allerlei. 17.30 Nws. 17.32 <S) Hier en Nu. 19.30 Trefpunt: act. zaken ter disc. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. AVRO: 20.00 Nws. 20.05 Radiojournaal. 20.10 (S) Cello en plano: mod.muz. 21.30 (S) Oorlog en Vrede, hoorspclserle. 22.45 (S) Muz. zonder podi- NEDERLAND II NOS 18.45 Ti-ta-tovenaar 18.55 Journaal KRO 19.05 Daktari, tv-film 20.00 Journaal 20.20 Interview 20.50 Wie is bang voor Virginia Wolf?, toneelstuk 22.45 Den Haag vandaag 22.55 Journaal DUITSLAND I 10.00 -Journaal. 10.05 Journaal van gister avond. 10.30 Der Kommlssar, politieserie. 11.30 Filmrep. 12.00 Act. mag. 12.50 Perso- verz. 13.00 en 16.15 Journaal. 16.20 Die Welt unserer Kinder, tv-serie. 17.05 KapftSn Kor- da. Jeugdserie. 17.45 Klnderprogr. 17.55 Journaal. (Reg. progr.: NDR: 9.30 Sesamstrasse. 18.00 Politieke uitz. 18.30 Act. 18.45 Zand mannetje. 18.55 Reg. nws. 19.26 Drüben bel Lehmanns. tv-serlc. 19.59 Progr. overz. WDR: 9.30 Sesamstrasse. 18.00 Reg. nws. 18.10 V.d. kleuters. 18.15 Die Partridge Familie, tv-serle. 18.40 Nws en act. 19.20 Flimrep.) 20.00 Journaal en weerber. 20.15 McLintock, speelfilm. 22.20 Disc.progr. 23 J0 Journaal, comm. en weerber. DUITSLAND II 17.00 V.d. kinderen. 17.25 Weerber. v.d. wintersport. 17.30 Journaal en weerber. 17.35 Licht muz.progr. um: serie uitz. over electr.muz. 22 Igei Dichtefr bij de muz.: nieuwe liedjes eke sons en songs. 23.20 (S) Essay: waarin over kunst wordt doorgepraa Radiojournaal. 23.55 Nws. erei HILVERSUM III fden TROS: 7.00 Nws. 7.02 De Gelderen Show. (8.00 Nws.) KRO: 9.03 KRO-op-Drle: discjockeyshow. 11.00 Nws.) 12.00 Nws. 12.03 Van twi ercl twee: KRO's pauzeprogr. (13.00 Nws erkl Raden maar.) 14.00 Nws. 14.03 DIsi c vn show. (15.00 Nws.) NOS: 16.00 Nws. l' daverende dertig. (17.00 Nws.) NOS: 18.00 Nws. 18.02 Joost de Show. TROS: 19.00 Nws. 19.02 U spre Piet. 20.00 Nws. 20.02 Poster. 21.0 21.02 Sentimental Journey. 21.30 Ka ketet. 22.00 Nws. 22.02 De Hugo van I ren Show. 22.55 Med. 23.00 Nws T.S.T.: Tros-Sport-Tijd: sport en mtl Nws. 00.02 Act. 00.12 Jazz-Sir.!* Nws. BELGIE 324 m (Nederlands) 12.00 Nws, med. en SOS-ber. iz.progr. (12.50 Buitenl. persover Nws. act., weerber. en toneelagenda Beursber. 14.00 Nws. 14.03 Lichte I rep. wielrennen. 17.10 Nws en ma Uitz. voor oudere luisteraars. schaal: 18.00 Nws. 18 05 Uitz. v.d. soldatt Paardesportultsl. 18.30 Wegwijs weze». Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 OfcFO 19.00 Nws cn act. 19.30 Intermezzo, i Politieke tribune. 19.45 Melodie Radl hl i Countryband Western. 20.30^ Gevar 0n eroc pro nd 18.05 Act. en muz. 18.35 Drei Parti serie. 19.10 Teufelskrel6. tv-spel. 19. naai, act. en weerber. 20.15 Sp M Aansl.: journaal. 21.30 Econ. rubi eu!a Journaal, comm.. weerber. en weert ju: wintersport. 22.35 W.K. IJshockey: t. D< op e Huge tc '■■S ES erkl sf vo ■e Spllnternws. 22.00 Duitslsfod. DUITSLAND III NDB - 19.00 G sche Strelfzüge. tv-serle. 19.30 op 20.00 Journaal en weerber. 20.15 F Jeugd. 21.00 Wetenschappelijk Int. 21.45 Einde uitz. J"-. DUITSLAND III WDR 'Usie 9.30 Sesamstrasse. Q Op 18.00 Sesamstrasse. 18.30 Ausbildt |jj^ Ausbllder, tv-cursus. 19.00 Zandm -d 19.05 Progr. voor werknemers uit 'ue' 19.15 Act. 19.45 Reg. nws. 19.55 Com It ki Journaaj en weerber. 20.15 L«»( Schrelben mangelhaft, tv-fllm. 21.0 ,.f muz. 21.45 Journaal. 22.05 Filmrep. 'Iim< 1 BELGIE (Frans) Cyan 15.05 Le tresor des Hollandlas. and( 18.00 Wielerronde van Belgie. 16J Von film. 18.05 Jóurnaal. 18.10 Klnderprogr. ïar Fabeltjeskrant. 18.30 Pop-Shop. 19.00 le Tzigane, tv-serle 19.30 Het ui'" 19.45 Weerber. en journaal. 20.1» 20.30 Potnt de chute, tv.film. 21.S™raei fragm. 23.15 Journaal. leren BELGIE (Nederlands) bi In do loop van de middag: WH Ronde van Belgie. 18.00 De Fabeltjeskrant. 18.05 Kor- I. J thur. Jeugdserie. 18.30 Ticncrklankt a Gastprogf Journaal, zvüu wuiz. lu.ta --- 22 30 Filrafragm. 23.15 Journaal. tgevi 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1973 | | pagina 6