/VV Katwijk: vakantiespreiding p Europees niveau aanpakken Kerst-uit druk bezocht remeente Alphen oopt grafkapel at Begroting gemeente Haarl.meer aanvaard Kom over de brug Release Leiden gaat efficiënter werken Kort nieuws uit de regio aad Alphen Wegafsluiting Burgerlijke stand Clandestiene veeslachterij vanuit Alphen opgerold Revers-speld of broche bij jubileum 0UW/KWARTET WOENSDAG 27 DECEMBER 1972 REGIO L3 ADVERTENTIE yilJK Ondanks de nog steeds e zorgen gevende financiële posi- van de Katwijkse VVV heeft deze niging toch kans gezien een groot al aktiviteiten te ontplooien, is zo ongeveer de teneur van het 5 overzicht dat VVV-directeur Chr. ^plancke heeft opgesteld op verzoek de Kamer van Koophandel en ieken voor Rijnland te Leiden. middenstanders die direct of in- ct profijt hebben bij het toerisme 0 en zich aan contributie aan de VVV te kunnen onttrek- Hen van ongelijk overtuigen is 't VW-besfcuur een erg moei- taak. Ook het gemeentelijke sub- kï^eleid moet voor Katwijk nodig men herzien, vindt VW. inanciële zorgen hebben niet kun- beletten dat ook het nu bijna "«toen jaar veel gedaan is om het ecreant in Katwijk naar de zin te jen. In de Nieuwe Kerk aan de straat hebben muziekliefhebbers en genieten van het orgelspel internationaal bekende solisten, zegelliefhebbers konden' hun hart ilen tijdens een aantal ruildagen tl [porthal Cleyn Duin. De wandel- ten op woensdagavond en zater- ïiddag vormen zo langzamerhand niet meer weg te denken evene- t in het Katwijkse zomerprogram- Ook de bridgedrives hebben deze ir weer velen naar Katwijk ge- ken. Buiten de jaarlijkse gebrui- t ke schaakavonden kon dit zomer- t len een openlucht-schaaksimultaan len georganiseerd waaraan Jan Donner medewerking verleende, gemeenschapszangavonden in de 1 Kerk aan de Boulevard mochten in een blijvende belangstelling p eugen, mede door de medewer- van de kledinggroep van het j otschap Oud-Katwijk. Ook vier sch vuurwerken op zaterdagavonden heb ben duizenden toeschouwers getrok ken. Spectaculair en leerzaam was de tradi tionele reddingsdemonstratie van de Katwijkse reddingsbrigade in samen werking met de K.N.Z.H.R.M. en de Marine Luchtvaartdienst. Ook de zee- prestatietocht, de carillonconcerten en de oefenwedstrijden tussen Quick Boys en een aantal eredivisieclubs zijn een succes geworden. Veel van ueze activiteiten kwamen tot stand met medewerking van plaatselijke verenigingen en instanties. Het sluitstuk van de seizoenactivitei ten vormde ook dit jaar het Katwijkse bloemencorso 'Flora's Kleurenpracht aan Zee' dat traditiegetrouw op dp tweede zaterdag van augustus door de straten trok begeleid door een zestal muziekkorpsen. Het zomerbezoek heeft niet aan de verwachtingen beantwoord. De min der prettige weersomstandigheden wa ren daar debet aan. Ook het feit dat velen hun vakantieplannen hadden toegespitst op de Olmpische Spelen in München heeft ertoe bijgedragen dat het zomerbezoek is tegengevallen. Extra probleem vormde het feit dat in Noord Rijn-Westfalen, vanwaar ve len naar de Hollandse kust komen, de vakanties samenvielen met de Neder landse schoolvakanties (laatst week juni-eerste week augustus). Dat maak te de mogelijkheid een vakantiewo ning te huren een stuk kleiner. trokken. Vooral de laatste werd een succes dankzij de medewerking van een aantal Katwijkse bedrijven. Aansluitend aan de zomeractiviteiten is VW begonnen aan de werving voor het komende seizoen. Directeur Chr. Verplancke heeft al heel wat reizen ondernomen naar diverse lan den om het oog op Katwijk gericht te houden. Katwijk kon zich ook mani festeren op de onlangs gehouden .Ne derland-presentatie in d© Franse stad Evron. 'De resultaten', staat, in het jaarover zicht, 'die van dergelijke acties komen zijn groter dan men op het eerste gezicht zou vermoeden'. WV-Katwijk verzorgde reeds een aan tal jaren de z.g. gidsencursussen voor jongelui die er iets voor voelen groe pen buitenlandse bezoekers op hun uitstapjes naar de belangrijkste toeris ten attracties te begeleiden. iDt jaar werd daaraan voor het eerst meege werkt door de heer Van 't Slot, directie-assistent van de luchtvaart mij. J.A.T. De cursus is een groot succes gebleken en zal zeker de eerste maanden van het nieuwe jaar worder voortgezet. Evenals het bijna voorbije jaar vallen ook het komende jaar de vakanties in Noord-Rijn-Westfalen erg vroeg, van 15 tot 28 juni. In deze perioden vallen ook de schoolvakanties en een aantal vakvakanties zodat de. proble men waarmee dit jaar werd gewor steld, zich ook het komend jaar zullen voordoen. In het slot van het jaaroverzicht pleit VW er dan ook voor dat de vakantie spreiding eens op Europees niveau wordt aangepakt, zodat optimaal ge bruik kan worden gemaakt van de beschikbare logiesruimte, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De recreant zal dan veel meer dan tot op heden de ruimte hebben. HORLOGES KLOKKEN De mooiste en de ruimste keuze, in de allerbeste merken. SEIKO - ETERNA - CERTINA CITIZEN - PRISMA - LASITA JUNGHANS-EWE ANCRE Voor ƒ39,50 heeft u bij ons al een echt Anker uurwerk. Schokvrij. Onbr. veer. Door eigen ateliers, de beste vakservice. Uw horloger v» d. WATER Haarlemmerstraat 181 - Leiden. Ds. Drechsler beroepen DEN HAAG Ds. A. W. Drechsler, chr. gereformeerd predikant in Den Haag-Zuid heeft een beroep ontvangen van de kerk van Almelo. Ds. Drechs ler diende voorheen de gemeenten Amsterdam-noord en Vlissingen, en al sinds 1952 Den Haag-Zuid. Werving Op het gebied van werving is de Katwijkse WV erg actief geweest. Voor de zomer waren het vooral de actie 'Holland Waterland', die de NCRV organiseerde en de wervings actie 'Holland ist Da' die de aandacht HEN De heer P. A. J. Baron meth, te Driebergen, is eigenaar de ten westen van de Hervormde staande grafkapel. De grafkapel, '||op de door de Minister van Cul- M Recreatie en Maatschappelijk vastgestelde monumentenlijst is aatst, bevindt zich in een verval- toestand. De eigenaar is niet be de kapel in een behoorlijke staat mderhoud te brengen en te hou- W. zijn van mening dat het i Veci HEN ,i Bijn V pers i' ■m. ioetf 1 int str te is, ft et oud! bepe en mei can Ma ige VOO Ht d di lema De Alphense gemeente- behandelt donderdag 4 januari lalf 8 de volgende agenda: Voor- inzake aankoop van de heer P. A.. aron de Smeth te Driebergen: a. en westen van de Hervormde staande grafkapel; b. een aan de illumstraat gelegen perceel Voorstel inzake: a. aankoop een perceel weiland, gelegen in »older Kerk en Zanen van de van mevrouw W. van Kooten- ibroek; Voorstel inzake verkoop en het verlenen van optie op een iel industrieterrein aan Rofarmi te Rijswijk; Voorstel inzake ver- van een perceel bouwgrond aan ^Marsdiep aan de Stichting Onder- nstelling van de LTB, gevestigd aarlem; Voorstel inzake het aan- van een pachtontbindingsover- Haomst met R. G. de Vos; Voorstel e het verlenen van medewerking het veranderen van het plafond e lokalen van de kleuterschool de Nicolaas Beetsstraat; Voorstel :e het verlenen van medewerking het aanschaffen van leermidde- vak rekenen voor de Timotheus- il; Voorstel inzake het verlenen medewerking voor het herstel ,de inbraakschade aan meubilair ichoolgebouw aan de Jacob van straat 24; Voorstel inzake het ver van medewerking voor het aan- fen van leer- en hulpmiddelen handenarbeid ten behoeve van igere school Jan Nieuwenhuijzen- t 28; Voorstel inzake het stichten een dépendance van de openbare e school Oudshoorn in het nieu- choolgebouw aan de Preludeweg; stel inzake subsidiëring van de ïdschool Stichting Huize Ursula lieuwveen; Voorstel inzake wijzi- van de regeling vergoedingen 'iilige brandweerpersoneel; Voor- inzake het aanvaarden van 3/4 elte van de nalatenschap van wij- ïejuffrouw A. Verkade; Voorstel ce het stichten van een sociaal centrum (o.a. het reserveren de grond en het voor rekening de gemeente nemen van de jaar- e exploitatiekosten). o.r'j rhoging tarieven Maarse en Kroon )EN Aan de N.V. Autobuson- eming Maarse Kroon is toe- ming verleend tot verhoging van arieven. Deze verhoging, die ge leld 8 pet zal bedragen, wordt alle soorten plaatsbewijzen van ht met ingang van maandag 1 ari 1973. wijziging is aangebracht in de tie van de tot nu toe gebruikclij- icholierabonnementen, die werden geven aan personen jonger dan 19 die een onderwijsinstelling be en. De benaming wordt per 1 ari 1973 gewijzigd in 'jeugdabon- enten' waarmee het gebruik van abonnementen wordt uitgebreid alle personen, jonger dan 19 jaar, iacht of zij al dan niet een school eken. eugdabonnementen bieden dezelf- aciliteiten als het maandabonne- it. onder deze omstandigheden op de weg van de gemeente ligt het nodige te doen om de kapel in behoorlijke staat te herstellen en te houden. In verband daarmee hebben zij de eigenaar gevraagd of hij bereid is de kapel aan de gemeente in eigendom over te dragen. Deze heeft medege deeld daartoe bereid te zijn en wel voor een symbolische koopsom van 2.50 in totaal. Bovendien heeft de eigenaar enkele bijzondere voorwaar den gesteld. B. en W. hebben de Rijksdienst voor de Monumentenzorg inmiddels ver zocht een begroting te doen opmaken van de aan de restauratie verbonden kosten alsmede een subsidie daarin te verlenen. Teneinde het voortschrij dende verval van de grafkapel in eerste instantie tegen te gaan is het noodzakelijk dat daaraan reeds voor zieningen worden getroffen. Deze kos ten worden geraamd op 24.300. Met de Kerkvoogdij der Hervormde Gemeente van Alphen c.a., eigenaresse van de ondergrond van de grafkapel, worden onderhandelingen gevoerd omtrent de overdracht van deze grond aan de gemeente. Met Baron de Smeth is eveneens overeenstemming bereikt over de aan koop door de gemeente van een aan hem in eigendom toebehorend perceel grond, gelegen aan de Castellum- straat, voor de prijs van 6 per m2 De eigendom van dit onroerend goed is voor de gemeente van belang voor de realisering van een in het bestem mingsplan 'Kerkstraat' geprojecteerd wandelpad langs het Kanaal om Al phen. SCHEVENINGEN IJs en weder dienende wordt het kruispunt Schok- kerweg-Zeesluisweg vanaf 2 januari voor 3 weken afgesloten. Die afslui ting houdt verband met het aanleggen van een overstortput ten behoeve van de riolering. Als dat werk klaar is, volgt een herbestrating. Verkeer naar de Dr. Lelykade en de Vissershaven weg dient met een omleiding reke ning te houden. Die omleiding is met borden aangegeven. Woningen Hillegom in feite te duur HILLEGOM Ir. P. Clignett (D'66) stelde tijdens de raadsvergadering voor 500 subsidie te verstrekken aan de Stichting Vijfde-Baanbos te Haarlemmermeer. Zijn voorstel kreeg steun van zijn fraktiegenoot en drie leden van de PvdA. Voorzitter J. Ch. I. van Niekerk liet weten dat een nieuwe exploitatierege ling in de maak is. Ten aanzien van de huurliberalisatie houdt het college een vinger aan de pols, aldus wethou der W. F. van Dam. De te stichten woningen (ondermeer 210 flats in Els- broek) zijn in feite te duur. Een motie van de heer R. S. van der Laan, waarin werd verzocht het mor tuarium niet aan de Marconistraat, maar aan de Molenstraat/Van der En delaan te situeren, werd met 9 tegen 5 verworpen. Met algemene stemmen ging de raad akkoord met de verho ging van de wethouderssalarissen per 1 september 1974. Verhoging van de presentiegelden voor de raadsleden kon de eindstreep niet halen. De heer A. L. de Graaf werd benoemd tot voorzitter van de commissie voor sport en recreatie. Een voorstel tot het bouwen van een gymnastieklokaal in Elsbroek werd teruggenomen en zal in februari weer op de agenda worden geplaatst. Dinsdag 2 januari wordt begonnen met het bouwrijpmaken van dc grond ten behoeve van de Vleugelschool in Elsbroek. Meer dan drieduizend bezoekers, onder wie honder den kinderen zijn in het afgelopen weekeinde naar de Kerst-uit in het Kreatief Sentrum aan de Breestraat gekomen. Zondagavond begon het gebeuren met een film van Buster Keaton en een blues-session. Op de eerste kerstdag ging de koffiebar om elf uur open en deze was al direct goed' bezet. De kinderen konden zich óp de verdieping bezighouden met allerhande speelmateriaal (foto) en kinder films zorgden voor een welkome afwisseling. Het bestuur heeft kans gezien van de minder goede naam, die men van andere jaren had overgehouden, af te komen. Volgens Felix Julien, een van de organisa toren als alles verlopen zoals men heeft gewild. Gisteravond speelde de nieuwe Leidse groep Meivin, die veel succes oogstte. HAARLEMMERMEER De gemeen teraad van Haarlemmermeer heeft vrijdagavond na middernacht het tweedaagse begrotingsdebat afgeslo ten. Er loerden diverse moties inge diend, waarvan er een werd afgewe zen. Met belangstelling werden de discussies gevolgd rondom het alterna tieve dekkingsplan van de fracties van de PvdA en D'66. De heer H. van der Kolk, die dit plan ter dekking van het tekort op de begroting 1973 (ruim één miljoen gul den) verdedigde kreeg ten slotte slechts de steun van de PvdA, D'66 en CPN Bij de discussies, toonde men van KATWIJK Geboren Ariea W d v L van der Plas en C van Duijvenvoorde: Alinda d v H Schaap en H van der Plas: Pieter A z v A den Dikken en K Klopper; Patricia d v J W Houwaart en M A de Bondt; Hendrina d v A Vooijs en L Kuijt; Elisabeth d v J van Duijn en A van Rijn; Marcel z v J A Ouwehand en A J van Duijn; Johanna M d v H K Oudshoorn en J Nijenhuis. Overleden: Jean Pierre Tissen 79: Gertrude Clementine Heidfeld e v Ouwetsloot 82; Hendrica van Rijn 87 w v Turk; Adrianus Groen 81; Huig van Duijn 90: Cornelis Jonker 76: Leonardus F Arkesteijn 56: Dirk Leks 64 Johanna 'M Remmelzwaal 73 w v Kok: Johannes Beinema 73: Arie Ouwehand 83- Chrnelis van der Plas 72. Gehuwd P F V Iedema en C L P Hagen beek: A Fielmleg en J van Duijvenvoorde: W Oomen en Y W van der Luit; L van der Plas en A Wassenaar: L G M van der Meer en N J van Duijvenbode: F Varkevisser en R Djuric: A de Best en T G C M van Duijn: N H Wischmeijer en M J van Dalen: P Beekhuis en B Varkevisser; G K Haasbroek en J Barnhoorn: E Wouda en H A van der Plas: J Dool en A C de Vreugd: Mertens: J Kroon en M Keepers; C Schonen berg en A VAN Wijngaarden; J H Wiedema en C L M J Brouwer. Ondertrouwd: II van Rijn en N van Duiven voorde; A J Mulder en J P Groenheijde: A de Vreugd en A den Heijcr; M Vletter en W A A Aanhane: C Culjt en A de Best: D Elissen en A J Varkevisser: H Noppen en C van Rijn; B van Heest en M N Bol: F Vletter en C C Zwanenburg. LEIDERDORP Geboren Johanna C M d v Johannes A F Krijger en M Smit: Jngrid d v Nikolaas van der Linden en Adriana C F Douwes: Daniël z v Jacobus W J C Duindam en Johanna C A Oorthuis; Michael S z v Arend Doelman en Jacoba W van Snoeij: Edwin z v Gerrit J Russchenberg en Anna van Messemaker; Audrey d v Frederik N Ronday en Sylvls Betist. Overleden: Elisabeth Braggaar 85 jaar e v Jacob Blok. Ondertrouwd Hendrik van Driel en Wilhel- mina de Lange: Henry P van Kmpen en Elisabeth S den Os. Gehuwd Frederik J Kranenburg en Sary M Maria P W Bakker: Bertus J van der Vlies en Pieternella C Groeneveld; Cornelis M G De Bock en Sonja G H de Roo; Caspar C van Nierop en Irma de Boer; Leopoldus J Bremmer en Trijntje Dijkstra; Cornelis van Kippersluis en Alida Springer: Hubertus -J P Schaab en Marianne Bongers; Abraham J Beekman en Flora van Tol: Johannes P F van Oudshoorn en Antonla de Vet. diverse kanten veel waardering voor het dekkingsplan, maar op belangrijke onderdelen daarvan kon men het toch niet eens worden. De heer A. A. de Leeuw (KVP) meende, dat als men werkelijk ernst wil maken met een dekkingsplan, men dit stellig wel in de commissie van financiën zou hebben gebracht. Zonder echter de andere frakties er van in kennis te stellen, werd het plan wel gepubliceerd. Bepaald on juist werd het genoemd ter dekking van het tekort de reserves van 'De Schutse' en het raadhuisplan aan te spreken. De heer Van der Kolk (PvdA) meen de, dat de verhoging van straatbelas ting, reinigingsrechten en personele belasting beperkt diende te worden. Hiertegenover stelde hij onder meer dekkingsmiddelen te vinden uit het onderhoudsfonds voor 'De Schutse' (sociale werkplaats) ad. 42.900, de reserve voor de reserve-uitbouw van deze werkplaats ad 150.726 en voorts een bedrag van ruim 83.000 als winst bij de overdracht van 'De Schutse' aan het Werkvoorziening schap. Voorts wilden de PvdA en D'66-frac- ties aan de rente en reserves voor de raadhuisbouw nog eens een bedrag van totaal 143.000 onttrekken en bestemmen voor dekking van het te kort. Bij stemming steunden tien leden het voorstel, terwijl de overige achttien leden tegenstemden. De belastingvoor stellen van B. en W. werden met ongeveer dezelfde stemmenverhouding aanvaard. WATERZUIVERING Met algemene stemmen werd een mo tie aanvaard, waarin de raad zijn bezorgdheid uitsprak over de" gevolgen van een uitblijven van een waterzui veringsinstallatie bij Zwaanshoek. Bij Rijnland zal met grote klem worden aangedrongen op een spoedige realise ring. Het college van B. en W. werd gevraagd te zien naar alternatieve op lossingen indien Rijnland verstek laat gaan. Een motie van de CPN om uit te spreken dat de brief van de V.N.G. ook voor Haarlemmermeer van toepas sing is werd aangenomen en een 2e motie waarin grote bezorgdheid werd uitgesproken inzake de hoge huren en het hoge BTW-tarief werd eveneens aangenomen. Aanvaard werden twee moties van D'66: één inzake het op nieuw doen functioneren van de com missie ad hoe inzake functionele en territotiale decentralisatie en één in zake de overlegging door B. en W. van een nota over de milieuverontrei niging. Ingezonden Door de organisatoren van de aktie 'Kom over de brug' was een bedrag gepland van vijftig miljoen. Reeds direct na de aktie kon op vrijdaga vond worden medegedeeld dat een bedrag van tweeënvijftig miljoen bin nen was. Voorwaar een mooi resul taat, echter behaald zonder de mede werking van de Ned. Herv. Kerk te Katwijk aan Zee. Een in der haast samengesteld comité, dat binnen de beschikbare tijd bijzonder hard ge werkt heeft, zag kans toch nog een bedrag mer vier nullen binnen te halen. De gezamenlijke kerken een bedrag met vier nullen binnen te In feite is het een droeve zaak dat dit soort akties nodig is, omdat indien alle christenen zich solidair zouden verklaren met hun medemens in nood, zij zonder meer jaarlijks één procent van hun inkomen zouden moeten afstaan. En dan spreken wij nog niet eens over de andere noden in de derde wereld waarvoor een veelvoud van dit bedrag nodig is en dat er zou kunnen komen wanneer er van enige solidariteit sprake zou zijn. De 744 projecten in 80 landen worden uitgevoerd, dat staat vast, dat hebben wij op de TV kunnen zien. Nu zijn er echter nog steeds mensen in Katwijk aan Zee die de aktie niet konden steunen en die toch misschien wel graag iets zouden willen doen. Ik zou deze mensen willen vragen of zij met hun steun hun solidariteit willen to nen met grote groepen mensen iri de derde wereld, die in zeer grote nood verkeren. Ik zou hen willen vragen hun geld over te maken naar één of meer van de volgende projecten. 1. Een paar dagen geleden zijn, na een betrekkelijk rustige periode van twee maanden de bombardementen op de beide Vietnams hervat. Er wordt zelfs gesproken over de hevigste in deze oorlog. Wat is er van de belof tes, vóór de Amerikaanse verkiezingen gedaan, terecht gekomen. De onder handelingen zijn op niets uitgelopen en zal er nog wel iets gebeuren? De nood en het leed zijn onvoorstelbaar. Steu het Medisch Comité Nederland- Vietnam, postgiro 1090400 t.n.v. pen ningmeester MCNV te Amsterdam on der het motto 'Aktie boten voor Viet nam' 2. Door de bombardementen op de bevrijde gebieden Angola en Mozam bique, waar ook napalm en giftige oogstverdelgende middelen worden ge bruikt, neemt het aantal slachtoffers, vooral vrouwen en kinderen, toe. In de nabuurlanden zijn reeds ziekenhui zen in aanbouw. Steun het Medisch Comité Angola, postgiro 2383300 te Amsterdam onder het motto: 'Morgen moet Angola beter zijn'. 3. Het aantal martelingen van politie ke gevangenen in oost en west neemt onrustbarend toe. Stel u op de hoogte hiervan. Steun de kaartenaktie van Amnesty International. Of maak een bedrag over aan Amnesty Internatio nal, Roeterstraat 34-36 te Amsterdam, postgiro 489237 onder het motto: '1973 het jaar van de martelingen'. 4. Degenen die lid zijn van het CNV, kunnen weten dat vooral de christelij ke vakbeweging in Nederland de Fe deratie van Vrije Latijns-Amerikaanse Vakbonden steunt. Deze organisatie werkt mee aan het bewustwordings proces van de arbeiders en boeren in Zuid-Amerika. Maak een gift over aan CLAT afd. Nederland postgiro 1918108 adres Meyhorst 55-20 te Nijmegen. J. van Duijn Katwijk aan Zee. LISSE B. en W. van Lisse houden op 1 januari in het gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie van half 12 tot half 1. LISSE Op 29 december wordt in de sporthal aan de Sportlaan een jeugd-sportinstuif gehouden voor jon gens van 7 tot 13 jaar. ALPHEN Op vermoeden van clan destiene veeslachterij heeft de Al phense gemeentepolitie in samenwer king met de rijkspolitie te Bodegra ven, een goed georganiseerde en ge slaagde inval gedaan op vier adressen ie Aarlanderveen en op een adres in Bodegraven. Aan de geruisloze Actie 'Rood' werkten 18 politiefunctionaris sen en 17 personen van de Algemene Inspectie Dienst te Rotterdam samen. Bij de inval op klaarlichte dag werd een groep personen verrast en overge bracht naar het politiebureau te Al phen aan den Rijn; bij verhoor bleek dat zich onder hen ook bevond een 34-jarige inwoner van Aarlanderveen, die toegaf de hoofdpersoon in deze affaire te zijn. Bij H. te Bodegraven, die geacht wordt de hoofddader te zijn, is een aantal wagens in beslagge nomen, die kennelijk tot slachtwapen dienden. Hoelang het gezelschap, dai hoofdza kelijk in een werkplaats opereerde, met clandestiene slachterij bezig was en hoe omvangrijk de overtredingen zijn, wordt nu aan een diepgaand onderzoek onderworpen. Dat zij zich aan clandestiene slachte rij hebben schuldig gemaakt en onge keurd vlees in de handel hebben gebracht hebben de betrokkenen toe gegeven. Over de omvang en de kana len, waarlangs het vlees een weg naar de consument vond, heeft men zich niet uitgelaten. DEN HAAG Twee soorten reversspelden en broches voor mannelijke en vrouwelijke jubi larissen van de gemeente zijn naar de afdelingen verzonden, in afwachting van de eerste dra gers. De eretekenen worden uit gereikt bij de 25-, 40- en 50- jarige jubilea van ambtenaren, die deze tijd in Den Haag heb ben doorgebracht. Bij een 40-jarig jubileum wordt de speld of broche voorzien van een diamantje, bij een momen teel nog zeer zeldzaam voorko mend 50-jarig jubileum twee di amantjes. De nieuwe herinne ringsinsignes komen in de plaats van de bronzen, zilveren en gouden medailles, waarvan de eerste dateren uit de jaren twintig. Zij zullen worden uit gereikt op de dag van het jubi leum. Aanvankelijk had men het plan opgevat enkele malen per jaar ee naantal jubilarissen tegelijk te huldigen. Men heeft hiervan afgezien om elke amb tenaar op 'zijn' dag te kunnen onderscheiden. LEIDEN Met ingang van januari gaat de Stichting Release Leiden haar openingstijden veranderen. Tot nu toe was Release dagelijks behalve in het weekend open van 3-6 's middags en van 8-10 's avonds. Deze tijden worden per 1 januari maandagavond van 8 tot 10, donderdagavond van 8 tot 10, zaterdagmiddag van 2 tot 5. Deze tijden zijn gekozen omdat geble ken is, dat dit de uren zijn waarop de meeste mensen langskomen. De zo vrijgekomen tijd heeft men nodig om beter dan tot nu toe problemen die uit deze hulpverlening naar voren zijn gekomen om te zetten in voor stellen en eisen ter verbetering van het functioneren van de huidige 'offi ciële' hulpverlenende instanties. Voor alle acute problemen blijft Rele ase dag en nacht telefonisoh bereik baar, waarbij men op een antwoordap paraat dringende mededeingen kan doen en waar men kan horen wie wel direct bereikbaar is. Release Leiden: Nieuwe Rijn 20-? tel. 24555. ALPHEN Bij testament heeft me juffrouw Alida Verkade, gewoond hebbende te Alphen aan den Rijn, Concordiastraat 28, de gemeente Alp hen benoemd tot erfgename van 3/4 gedeelte van haar nalatenschap. De Vereniging tot Christelijke Verzor ging van Geestes- en Zenuwzieken, gevestigd te 's-Gravenhage, is be noemd tot erfgename van 1/4 gedeelte van haar nalatenschap. De nalatenschap omvat de woning Concordiastraat 28, alsmede een be drag van ongeveer 7.000. Aangezien de gemeente geen belangen heeft, hebben B. en W. de executeur-teste- mentair, de heer G. C. Hiliebrand, medegedeeld er geen prijs op te stel len, dat de woning Concordiastraat 28 in het erfdeel van de gemeente valt. De woning zal derhalve in het open baar worden verkocht. ALPHEN Begin januari 1973 zal het schoolgebouw aan de Preludeweg voor gebruik gereed komen. In het basisschool-gedeelte van dit gebouw zullen een Protestants-christelijke en een Rooms-katholieke basisschool wor den gevestigd. De leerlingen uit het gebied ten wes ten van de Herenweg die openbaar onderwijs zullen volgen, worden ge plaatst op de openbare lagere school 'Oudshoorn', die ten opzichte van het gehele gebied ten westen van de He renweg te veraf is gelegen. Daarom willen B. en W. de openbare lagere school 'Oudshoorn' te zijner tijd overplaatsen naar één van de nieuwe schoolgebouwen in genoemd gebied. Om alvast deze school dn de wijk te plaatsen, lijkt het zinvol, reeds thans een aantal klassen van de school te vestigen in genoemd school gebouw aan de Preludeweg. KATWIJK B. en W. van Katwijk stellen de gemeenteraad voor het be drag per leerling voor het gewoon lager onderwijs voor 1973 vast te stellen op 169 voor leerlingen die niet, en op 158,50 voor leerlingen die wél in bruikleenscholen c.q. bruik- leenlokalen zijn geplaatst. HAZERSWOUDE De Zwem- en Poloclub 'Koudekerk' organiseert op 3, 10, 17 en 24 januari in het overdek te zwembad De Dolfijn de winterclub- den alle leden op de 100 meter kampioenschappen. Op 3 januari strij- schoolslag. Op 10 januari staat voor de leden onder de acht jaar de 25 meter op het programma, voor leden onder 10 en 12 jaar de vijftig meter en voor de andere leden de 100 meter vlinderslag. Op 17 januari voor alle leden de 100 meter rugslag en op 24 januari de 100 meter vrije slag. Op alle data beginnen de wedstrijden om 18.30 uur HAZERSWOUDE De Hazerswoudse Tennisclub houdt zaterdag 6 januari 15 uur een Ndeuwsjaarsreceptie, in het clubhuis op het tennispark aan de Ten Katestraat. HAZERSWOUDE De kerstboom verbranding aan de Hazerswoudse Rijndijk berust bij het bestuur van de speeltuinvereniging De Rode Wip, woensdag 3 januari, omstreeks 16.30 uur op het terrein van de speeltuin. HAZERSWOUDE Hazerswoudse Boys besluit het oude jaar actief. Het standaardteam speelt op zaterdag 30 december om 14 uur op eigen terrein tegen het Haagse Sportvereniging '35. Ook de veteranenteams van beide clubs spelen dan. op veld 2. tegen elkaar HAZERSWOUDE Dinsdag 2 janua ri. omstreeks 16.30 uur, vindt nabij het gemeentelijk sportpark aan de Sportlaan te Hazerswoude-dorp de ver branding van de kerstbomen plaats. De organisatie berust bij de jeugd commissie van de voetbalvereniging Hazerswoudse Boys. Voor elke kerstboom, die een jonge Hazerswouder inlevert, wordt een ge- •nummerd bonnetje afgegeven. Né het vuur vindt in de kantine van Hazers woudse Boys de trekking plaats. Het gemeentebestuur van Hazerswoude stelt een platenbon (waarde 15) beschikbaar. Ook de vrijwillige brand weer, die uiteraard de supervisie heeft bij het kerstbomenvuur, en de voetbalvereniging Hazerswoudse Boys laten zich niet onbetuigd, wat prijsjes betreft. HAZERSWOUDE Met ingang van 1 januari 1973 zijn de tarieven van het Hazerswoudse (overdekte) instruc- tiebad De Dolfijn gewijzigd. Enkele baden voor personen tot zestien jaar bedragen 1.25. daarboven bedraagt het tarief 1.75. Tien bad en-kaarten kosten (beneden 16 jaar) 11,25 en 15.50. Leskaarten tot 16 jaar 20 (inclusief entree) en die daarbo ven 30 (dito). De maandkaarten doen 10 en 15 (boven 16 jaar). HAZERSWOUDE De Hazerswoudse tafeltennisvereniging Avanti zal in het tweede gedeelte van de competitie van de NTTB met twee herenteams in de overgangsklasse vertegenwoordigd zijn. Nadat het eerste team zich al eerder hierin een plaats had verwor ven en daarin goed meedraait is nu ook het tweede drietal erin ge slaagd tot deze Mas door te dringen. HAZERSWOUDE De Hazerswoudse dames M. Bos-Jongeneel, J. M. v. d. Gaag-Verhaar, J. P. Kamphuis-de Rid der, C. Slootweg-van Wieringen, J. C. Straathof-Koot en H. C. van Vliet- Bakker hebben in Bodegraven de speld (broche met rood kruis op wit vlak) van het vrijwillig welfarewerk behaald. Twaalf avonden volgde het zestal een basiscursus voor het welfa rewerk van het Nederlands Rode Kruis. De leidster van de Hazerswoudse afde ling van dit werk is mevrouw H. A. Noordermeer-Dekker, Guido Gezeile- straat 18, Hazerswoude-Rijndijk (tel.01714-3138). De andere contactper soon is mevrouw J. P. Kamphuis-de Rdder, Vincent van Goghstraat 10, Hazerswoude (tel. 01728-9862). LISSE Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal de heer J. den Breejen op 28 december afscheid nemen in de 'nachtegaal'. Hij is werkzaam als vertegenwoordiger in bestrijdingsmiddelen bij een firma te Groningen. LISSE De afdeling Bollenstreek van 'Philatelica' houdt op 29 decem ber haar jaarvergadering in het 'Hof van Lisse'. Onder auspiciën van dezelf de vereniging wordt in het 'Hof van Lisse' op 30 december een postzegel- ruildag gehouden, van 's morgens 10 tot 's middags 5 uur. LISSE Woensdag 27. donderdag 28 en zaterdag 30 december is er een driedaags schoolbasketbaltoernooi in de sporthal. Ter gelegenheid van het eerste lustrum wordt zaterdag een wedstrijd gespeeld door Fiat Stars en Gilette USA).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 3