MAAK 4% RENTE OPEEN RENTEREKENING de postgiro Postgiro-bezitters: nieuwe zakbijl met het nieuwe dc& makkelijk! omgang met katten Familieberichten Flinke rente! Elk bedrag mag Volstrekt moeiteloos Alles zwart-op-wit Automatisch kan óók Nog hogere rente?* Huishoudster/verpleegster BESCHAAFDE DAME TROUW/KWARTET VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1972 Met vreugde geven wij kennis van de geboorte van onze Doch ter en Zusje Linda Mireille Natalie de heer en mevrouw Daleboudt-Blesing Andrea Paul. 2 Timotheus 4 7. Na een langdurige en moedig gedragen ziekte ls in zijn Heer en Heiland ontslapen mijn geliefde Man, onze zorgzame Vader. Behuwdva- der en Grootvader Gerardus Johannes Hendrikus Gerber ln de leertijd van 62 Jaar. S. Gerbor-De Waal La vis (Noord-Italië): F. Fronza-Gerber C. Fronza J. Gerber S. Gerber-Masereeuw en kleinkinderen. Amsterdam. 23 augustus '72. Adm de Ruljterweg 291 huls. Geen bloemen. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Andreasziekenhuls. Theophlle de Bockstraat 8. Thuis en ln de rouwkamer geen bezoek. De teraardebestelling zal plaatshebben maandag 28 augustus te 13.30 uur op de Nieuwe Oosterbegraafplaats aan de KruisLaan. Vertrek van het Andreaszie kenhuls te 12.43 uur. Na de begrafenis gelegen heid tot condoleren in de ontvangkamer van de be graafplaats. Heden nam de Heere uit ons midden weg in het Refaja ziekenhuis te Dordrecht, mijn geliefde man en onze zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, broer, zwager en oom Johannes Triet ln de leeftijd van 76 Jaar. C. Trlet-Bezemer M de Baat-Triet M. de Baat Antwerpen: A. Triet K. Triet-Dobry Dordrecht: A Bezemer-Triet A. Bezemer Kleinkinderen en achterkleinkinderen De begrafenis is bepaald op a s maandag n.m. 2.00 uur op de algemene begraaf plaats. Wouter Willem Hans Bink Alice Bink-Dulfer Amsterdam. 24 augustus 1972. Groeneveen 87. Voor de vele blijken van belang stelling en medeleven betoond tijdens de ziekte en na hot over lijden van onze Vader en Groot vader Arie Haasnoot In het bijzonder Ds. J. P van Roon, Ds. A. Vink en Ds. W Kool voor de geestelijke bij stand, Dr. P. A. Visser, doktoren en verplegend personeel van het Rotterdams Zeehospitium voor de medische verzorging en be grafenisonderneming D. C. Vis voor de correcte uitvoering van do begrafenis. Kinderen en kleinkinderen. WIJ zijn verslagen, nu plot seling werd weggenomen onze Uev« Mamma, mijn lie ve Dochter, onze Zuster. Schoonzuster en Tante Sophia Adriana Kor s oud 43 jaar. God is genadig. De begrafenis heeft ln alle stilte plaatsgehad. Namens de familie: A. P. Kors-Boers. Augustus 1S72. Heden behaagde het de Heere van onze zijde weg te nemen na een geduldig ge dragen lijden, voor ons toch nog onverwacht, onze ge liefde zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster en tante Jannigje van Kooten in de ouderdom van 69 jaar. Mede namens de familie: H.I. Ambacht: A. T. Stolk-Stolk C. Stolk Zwijndrecht: J. de Waard-Stolk C. de Waard P Stolk-Stolk A. Stolk Kleinkinderen en achterkleinkind Condoleantie-adres: Vermeer straat 13. Zwijndrecht. Geen bloemen De begrafenis zal plaatsheb ben zaterdag 26 augustus a s. om 11.30 uur op de algemene begraafplaats aan de Jeroen Boschlaan te Zwijndrecht. Volkomen onverwacht voor ons nam God tot Zich Zijn dienaar, onze lieve man, zoon, vader, be huwd- en grootvader dominee Jan Kwast op de leeftijd van 61 jaar. „Gij zijt mijn getuigen: Is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen" Jes. 448b G. Kwast-Boerma C. Kwast Sr. Gke en Ries, Rien-Jan Chris en Riet, Marco Wim en Marietje Egbert-Jan en Anneke Roel Vlissingen, 23 augustus 1972. Goeman Borgesiusstraat 26. Liever geen bezoek - Geen bloemen Geen toespraken De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 26 augustus a.s. om 13.00 uur in de St. Jacobskerk, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de algemene begraafplaats om 14.30 uur. Gelegenheid tot condoleren direkt na de rouw dienst in de SL Jacobskerk. Gedurende de uitoefening van zijn functie als praeses van de Provinciale Kerkvergadering nam God heden onverwacht tot Zich Jan Kwast hervormd predikant op de leeftijd van 61 jaar. Gij zijt mijn getuigen: Is er een God buiten mij? Er is geen andere Rots. Ik ken er geen. Jes. 44 8b Namens de Provinciale Kerkvergadering van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zeeland: L. Evertse, assessor. H. Kwakkelstein, wnd. scriba. Namens het Provinciaal Kerkcentrum: H. M. Strating. Middelburg, 23 augustus 1972 Singelstraat 17 Condoleance-adres: Mevr. G. Kwast-Boerma, Goeman Borgesiusstraat 26, Vlissingen. De rouwdienst wordt gehouden in de St. Jacobs kerk te Vlissingen op zaterdag 26 augustus 1972 te 13.00 uur. Na afloop hiervan is er gelegen heid tot condoleantie. Daarna vindt de teraarde bestelling plaats te 14.30 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen, Pres. Rooseveltlaan. -N IR' Na een blijmoedig gedragen lijden heeft God in eeuwige heerlijkheid opgenomen onze zeer ge liefde Zuster, Schoonzuster en Tante Cornelia Adriana Wilhelmina van Meetelen oud 74 jaar draagster van de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Uithoorn: H. C. A van Meetelen A. L. W. van Meetelen Leidschendam: J. M M. van Meetelen Amsterdam: A. C. A. Ansink-Van Meetelen Rotterdam: C. van Meetelen-Spaans Voorschoten: L. M. M. Berkhout-Van Meetelen neven en nichten- Uithoorn, 23 augustus 1972. Prins Bernhardlaan 7. De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden maandag 28 augustus a.s. om 14 uur op de nieuwe algemene begraafplaats aan de Noord- dammerweg te Uithoorn. Thuis liever geen bezoek. Geen bloemen. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be grafenis in de aula. w i 4% is een stevige rente voor zo'n gemakkelijke rekening.Want u hoeft niets vast te zetten. Géén termijnen van maanden of jaren. Gewoon overmaken of terug boeken, wanneer en hoe vaak u maarwilt.Dus geen condities en toch 4%. U kunt op elk moment elk bedrag overmaken op uw renterekening. Een paartientjes is goed. Vele honderdjes ook. Kijk maar wat u missen kunt. Geld overmaken op uw rente rekening gaat net zo gemakkelijk als alle andere Postgiro-hande lingen. Het werkt simpelweg met do bekende blauwe girokaarten. Kijk maar: P0D nerrrzREK£NW6 */4A Zó legt u in LQOWOUOE MM PÊD i.oqo 10-02-1972 1.225,65 11-03-1972 I"**!. 325,65 3 ov 100,00 92J1567 DE HEER TH.O.WJCASSE* Zó neemt u op Het is voor u van groot belang dat u een helder en compleet overzicht houdt van uw financiën. Daarom zenden wij u afzonderlijke dagafschriften van alle bij-en afboekingen op uw 4% rente rekening. In een aparte envelop. V •Deze rentevergoedingen komen tot stand In samenwerking met de Postspaarbank. Alsu b.v.denktelke maand een vast bedrag(je) te kunnen overmaken, machtigt u gewoon (op de bekende manier) het Girokantoor. Dat zorgt dan voor automatische overboeking op uw4% rente rekening.#t Gemak houdt niet opl Ja! Op beleggingsrekeningen kunt u nog meer rente maken. Er is een speciale folder hierover. Vraag die aan met onderstaande bon. Doe deze bon in een giro-envelop Naam: Straat: Plaats: Stuur mij de folder over de 4% renterekening de folder over de beleggingsrekeningen een aanmeldingsformulier voor het openen van een postrekening. (Als u dit hokje invult, verstuur do bon dan In een gewone envelop zonder postzegel. Adresseer deze aan: Antwoordnummer 0017.) J (gewenste hokje zwart maken s.v.p.J x 3 4 Heden overleed na een langdurige ziekte mijn Vriendin, Mevrouw .Mélanie Clara Birclier Weduwe van Johannes Wilhelmus Audi er. De begrafenis heeft op verzoek van de overledene in alle stilte plaatsgevonden. A. Loudon van Tuyl van Serooskerken. Zuster, A. E. Brender a Brandis. Heden behaagde het de Heere tot Zich te nemen, in de volle zekerheid des geloofs, onze lieve zorg zame Vrouw, Moeder, Groot- en Overgrootmoeder Maria Johanna van der Kleij geboren Verheul in de gezegende ouderdom van 80 jaar. Jezus, Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart Gez. 50:3. Pijnacker: A. J. van der Kleij W. P. van Herk-Van der Kleij L. van Herk Leerdam: P. W. Bakker-Van der Kleij J. W. Bakker De Lier: J. C. van Herk-Van der Kleij G. van Herk Berkel: A. B. van der Poel- Van der Kleij B. H. van der Poel Slikkerveer: E. Molendijk-Van der Kleij P. Molendijk Pijnacker: J. van der Kleij W. F. H. van der Kleij-Teeuw Zevenhuizen: J. P. Boode-Van der Kleij J. M. Boode Pijnacker: M. J. Rip-Van der Kleij B. Rip Leidschendam: C. A. Reiling-Van der Kleij A. Reiling Pijnacker: A. van der Kleij P. van der Kleij-Franke klein- en achterkleinkinderen Pijnacker, 23 augustus 1972. Berkelseweg 18. De rouwdienst zal worden gehouden ln de Ned. Herv. Kerk te Pijnacker, zaterdag 26 augustus a.s. om 11 uur; waarna de begrafenis zal plaats hebben op de Ned. Herv. Begraafplaats aldaar, om circa 11.45 uur. Gelegenheid tot condoleren aan huis dagelijks van 35 uur en van 7.309 uur n.m. Heden behaagde het de Here tot onze diepe droefheid van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde zorgzame vader, behuwd-, groot- en overgrootvader Jan van der Leun weduwnaar van Metje Boom op ruim 92-jarige leeftijd. Wij treuren niet als diegenen die geen hope hebben. Leerbroek: E. W. Hoeke-van der Leun H. Hoeke Gorinchem: A. J. C. van der Leun G. van der Leun-Brakel Meerkerk: W. G. F. van der Leun A. van der Leun-Kok A. J. van der Leun G. J. van der Leun-Ormel Kleinkinderen en achterkleinkinderen Meerkerk, 24 augustus 1972. Broekseweg 80. De begrafenis zal D.V. plaatshebben maandag 28 augustus a.s. om 2 uur op de begraafplaats te Meerkerk. Op 21 augustus overleed mijn lieve Man, onze dierbare en zorgzame Vader, Schoonvader cn Grootvader Ir. Hendrik Westbroek officier ln de orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 79 jaar. Wassenaar: E. Westbroek-Do eve Rotterdam: C. C. Lugt-Westbroek J. H. Lugt Zwolle: P. Westbroek M. Westbroek-Schols Wassenaar: G. Westbroek M. W. Maas Rijswijk (Z.H.): H. Westbroek J. C. A. Westbroek- Meerman en kleinkinderen Wassenaar, 24 augustus 1972. Binnenweg 6. De teraardebestelling heeft heden in stilte plaats gehad. Op 21 augustus overleed onze geliefde Broer, Zwager, Oom en Oud-oom Ir. Hendrik Westbroek officier in de orde van Oranje Nassau op de leeftijd van 79 jaar. Bussum: I. Westbroek A. Westbroek Ermelo: J. F. Westbroek M. W. Westbroek-van Gijn Nijmegen: J. P. E. Westbroek-Baauw Den Haag: R. C. Westbroek-de Leeuw neven en nichten 24 augustus 1972. Heden nam God tot Zich mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot moeder Neeltje Johanna Vaik-Kuyvenhoven op de leeftijd van 89 jaar. „De Heer is mijn Hèrder, mij zal niets ontbreken" F. Valk Victoria B.C. (Canada): L. Wouterlood van Doesburg-Valk J. E. C. Wouterlood van Doesburg Halfweg (N.H.): J. J. Hollander-Valk Mijnsheerenland: N. F. van der Meulen-Valk R. van der Meulen Amersfoort: A. Taai-Valk H. J. Taal Kleinkinderen en achterkleinkinderen De rouwdienst zal gehouden worden D.V. op dinsdag 29 augustus 1972 om 13.30 uur in de „Ontmoetingskerk", Anjerlaan 47 te Naaldwijk, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Naaldwijk om 14.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel ling in de zaal van bovengenoemde kerk. Naaldwijk, 24 augustus 1972. Huize „Rozenhof", Anjerlaan 49 'De Heer is mijn Herder' God nam na een geduldig gedragen lijden tot Zich mijn geliefde Man, onze zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader, Zwager en Oom Herman us Johannes Kroon op de leeftijd van 78 jaar. Voorburg: W. Kroon-Verheij •'s-Gravenhage: H. J. P. Kroon N. E. Kroon-van Ling Waddinxveen: H. W. A. van Vark-Kroon H. H. van Vark en kleinkinderen. Voorburg, 23 augustus 1972 Bruining Ingenhoeslaan 23 Geen bloemen, geen toespraken. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van de Diakonesseninrichting 'Bronovo', Bronovo- laan 15, 's-Gravenhage. Bezoekuren dagelijks van 13.30 tot 15.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden maandag 28 augustus 1972 te plm. 11.45 uur op de Ooster begraafplaats aan de Rodelaante Voorburg. ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING Op 20 augustus is op de leeftijd van 75 jaar van ons heengegaan, mijn lieve Man, onze lieve Va der, Behuwd- en Grootvader, Broer, Zwager en Oom Mr. Philip Loggers oud-Griffier der Provinciale Staten van Utrecht ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw Uit aller naam: G. Loggers-Smits Biithoven, 24 augustus 1972. Kometenlaan 579. Liever geen bezoek. Overeenkomstig de wens van de overledene heeft de begrafenis heden in stilte op de Nederlands Hervormde Begraafplaats te Wassenaar plaats gevonden. thuis en op tentoonstellingen Louise Veen- de Graai Gezellig Praktisch Deskundig. Goede informatie ovei assen en variëteiten verzorging, voeding onderhoud huisvesting opvgeding ziekten ver wondingen enz Ook aan he» rokken en showen van Kanen wordt vee< aandacht besteed Een kostelijk boekte, met toto s r\r\ Verkmgbaa' n oe boekhande T D 1? U kc Wij zoeken voor moeder, 86 jaar, kerngezi goed ter been, doch weieens wat vergeetacj een Die met het vorderen der jaren successieve^ steeds meer aandacht aan haar kan besteden. Onze gedachten gaan uit naar een verpleeg van circa 55 jaar uit een goed milieu. Liefst in het bezit van rijbewijs, welke de n#" tijden kan verzorgen en samen met moeder 1 nuttigen, let op kleding en lichamelijke vei ging, de gehele huishouding kan voeren en aanvoelt wanneer zij zich op haar zit/slaapka moet terugtrekken. Auto voor het doen van boodschappen en het ken van uitstapjes beschikbaar. Enige ochten 1 per week is hulp aanwezig. Brieven aan de heer A. Gerritsen, Boulevard^ Zeist. MM MNMMM hahtooMi» UMUMI MM d* BUBEL m NIEUWE VERTA Ml PSMMEN M NIEUK I Do ZETKA MINIATUUR (tomwM7.Pl 11J M vwkrijgbw M eww MweedngMi M» I PrtyzMi «A f M.7V rMai

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 10