Dokter Mary Verghese Radio pakt Tour weer groots aan personalia Drs. M. J. Valk directeur 'Zonnehuizen' TRUI VI KU \KT1 I Miljl)\(; 30 JIM l')72 liiuiiciiland/Iiadiit-tv MARY PERKINS Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De radio heeft bij het verslaan van de Tour de France een voorsprong op de televisie, omdat de camera's minder snel kunnen worden verplaatst dan radio-zenders. MOMMA iNDE GOUDE GAPER door »V VAN l)E HULST' plaatjes var; W. G VAN DE HULST Jr 166. Ja, de stoet zal over de markt trekken. De schouten-dienaars hebben 't verteld. En het drukke marktgedoe wordt één grote onrust Dikke Griet raakt nu al in angst om haar groenten- stalletje. als er straks gedrang komt, als het omtuimeltHansje, de kaas vrouw, heeft haar tonnetjes boter en kaas al toegedekt en ze in vredesnaam maar alleen gelaten Ze móét er toch bij zijn; ze móét toch voomaan staan! Gelukkig, dat die dikke bakkers met hun grote kraam gisteren al zijn op gekrast. Nu is er zeker ruimte voor de optocht. Tét-tèt! Tèt-tèt-retèt! Tet tèt! Hoor, bij de poort al is de muziek. En al die mensen dringen en wringen tussen de kramen en de zakken en de tonnen door om een mooi plaatsje te vinden. Eigenlijk is het een omweg voor de Maarschalk om over de markt te rij den maar dSar is het hart van de stad. En de burgemeesters zijn trots op hun stad. Juffer Ursel, die 't hoort, glim lacht 'Wel neen!' denkt ze. 'zo is 't niet. De Maarschalk rijdt vast hier heen om de beroemde Goude Gaper, mijn Gaper, te zien! Vast!' KARELTJE KNE^ER EN DE BLAUWGERUITE KIEL Iedere middag in de drie weken, dat de Tour wordt verreden kan dit wie- Ierevenement gevolgd worden via Hil versum 3. Daartoe hebben de ver schillende omroepverenigingen hun krachten gebundeld om eendrachtig het grootste wielergebeuren van het jaar zo efficiënt mogelijk te verslaan De NOS-televisie zal zich daarentegen beperken tot een samenvatting van de etappes, die praktisch iedere avond wordt uitgezonden door de aanvang van het avondprogramma. Radio de Tour de France, zoals de operatie, via Hilversum 3 wordt ge noemd is geen experiment, want twee Jaar geleden werkte men ook al zo saamhorig aan de Tour-verslaggeving. Verleden jaar wilde iedere omroep echter weer zijn eigen aandeel leve ren, zodat het resultaat brokkelig was en voor liefhebbers van de wielren- sport niet meer te volgen. Van 's middags een tot zes uur in de periode van 2 tot en met 23 juli zal de Tour verslagen worden door een radio- en televisieteam. bestaande uit: Henk Terlingen, Jean Nelissen en Fred Racké. Theo Koomen zal, omdat hij de gevolgen van een auto-ongeluk nog niet helemaal te boven is geko men in Nederland blijven om de berichten, die in Hilversum binnenko men op te vangen en te voorzien van commentaar. Henk Terlingen heeft zijn plaats in Frankrijk ingenomen. MOTORFIETS Ex-wielrenner Peter Post gaat als gast met het radio-team mee om het thuis land deelgenoot te maken van zijn indrukken. Het radio-team heeft in Frankrijk de beschikking over een speciaal ingerichte zendwagen en over een motorfiets, die met een zender is uitgerust Omdat je iedere middag geen vijf uur over de Tour de France kunt volpra- ten wordt de sportverslaggeving afge wisseld door aangepaste muziek, die wordt gedraaid door de vijf disk- Jockey's: Felix Meurders, Herman Stok, Vincent Engelen, Eddie Becket en Joost de Draayer.. De Tour kan echter ieder ogénblik in de uitzending komen. Producer is George Tor. Dit jaar wordt de ronde van Frank rijk voor de 25e maal na de oorlog gereden. Op 1, 8 en 15 juli worden onder de titel 'Sur la route du Tour' programma's uitgezonden steeds om half vier via Hilversum 2 met toeristi sche en andere bijzonderheden over 12-188. Intussen was Benjamifio Pla- stroni erin geslaagd de juiste kleding stukken te vinden die Lothar nodig had 'Kijk signore!' riep hij hartstoch telijk. 'Er Is een sabel daarbij voor het steken in de pretioso sanguine! Ah, plco bello kostelijk bloed signore. Pico pictissicmo. belle bellisimoü' Lothar zei niet veel. verkleede zich snel in het geleverde kostuum, verwij derde zijn baard en mompelde: 'Voor de geest zweeft mij klaar als kristal het gelaat van Simon Duynkerck helder als baardeloos glas. doch nog vol hoofdhaar, zodat de pruik mijn EERDNAND kale schedel zal blijven bedekken in dienstbetoon Nu bracht de hel derziende het ooglapje en het drie kantesteekje op de juiste plaatsen aan en toen zag hij er zo verbluffend indrukwekkend uit, dat Benjamino Plastron! er pardoes van uit zijn rol viel. Hij werd plotseling weer heel even die gewone Jordaanse jongen van Borstlap en zei: 'Harrekiedai'ü Dat kloffie staot je faan, Jèn!' 'Ik heet geen Jan. Ik heet Lothar.' verbe terde de helderziende hem beris pend En hoe stond het er op het ogenblik onder water voor? Wel, de twee gewapende schurken liepen al tijd nog maar verder op hun misdadig pad en zo kon het niet anders of ze moesten tenslotte uitkomen in die geweldige grotten onder de Dode- mansklippen. Alle goudschatten.' zuchtte Asmar gespannen. 'Wat een sensatie baas! Daar ligt het kaper schip!' 'Juist. En nu onmiddellijk er op af.' gelastte de professor. Stam pend wandelde hij op zijn zware dui kerschoenen het steigertje over en even later verscheen zijn hoofd al boven de verschansing streken en plaatsen, die de Tour- caravaan aandoet. Wat een dergelijk evenement teweeg kan brengen blijkt uit het feit, dat op drie vrijdagmiddagen geen Top 30 via Hilversum 3 kan worden uitgezonden. Dit programma verhuist dan naar de zaterdag. Meningsverschil tussen omroep en consumentenbond Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De NOS heeft de Consumentenbond in een brief laten weten dat de bond een verkeerde be rekening heeft gemaakt over de ver hoging van de omroepbijdrage in de komende jaren. De Consumentenbond had berekend dat de omroepen bij een verhoging van de omroepbijdrage tot 108 gulden per jaar rond zouden kun nen komen zonder de inkomsten uit de STER-reclame. De bond deed dit ter gelegenheid van de over handiging van de ludieke trofee 'de gouden bandenwipper' door de redactie van Spreekbuis, het personeelsblad van de omroepen. De consumentenbond redeneert als volgt: in 1971 ontving de omroep 175 miljoen gulden aan omroepbijdragen. Er waren in dat jaar minstens acht procent zwartkijkers. Bij een strenge re controle zou dat zeker twaalf mil joen extra opbrengen. Bij elkaar is dat 187 miljoen. Gaat men uit van verhoging van de bijdragen tot 108 guldens zoals van regeringswege is voorgesteld, dan mag worden gerekend op een bedrag van 270 miljoen, zonder STER-inkomsten. Aan uitgaven op basis van 1971 staat daar 282 miljoen tegenover. Worden die verminderd met de miljoen ten behoeve van de Wereld omroep en wordt met effioiëncy-maat- regelen vijf procent door de omroep bespaard, dan worden de uitgaven beperkt tot 245 miljoen. De redering, die aan de laatste opmerking ten grondslag ligt is, dat in deze tijd ook van de omroepen een zekere matiging mag worden verwacht. Wordt daarnaast rekening gehouden met een kostenstijging van tien pro cent. wat neerkomt op 25 miljoen gulden en wordt dit bedrag gevoegd bij de 245 miljoen; dan komt men uit op 270 miljoen. Anneke Grönloh weer terug Het radio-Tour team door D. C. Wilson De weken daarna waren vol onrust en twijfel. Dr Mathai. Mary's zwager, stelde haar voor naar Bombay te komen, waar meer mogelijkheden wa ren dan in Madras. Maar rij zou daar geen betaalde betrekking kunnen krij gen. en /e wilde niet graag Appan om een voortgezette toelage vragen De kwestie werd door Appan zelf opgelost 'De kokoaoogst is goed ge weest'. schreef hij haar. lil zijn nog altijd krachtige handschrift, 'al mijn dochters hebben het goed, op één na. En wat die nodig heeft staat te barer beschikking'. Mary maakte een plan op. Zij zou een tweetal jaren naar Bombay gaan. en dan een examen afleggen in gynaeco logie en verloskunde. In januari zou dj hier in Vellore klaar komen, maar ze wilde nog enige tijd blijven om wat meer praktijk op te doen. Eindelijk was de al zo lang ln aan bouw zijnde nieuwe behuizing van de assistenten en interne artsen zover gereed dat het gebouw kon worden betrokken. Mary had verzocht om een kamer op dc benedenverdieping. Er moest nog het een en ander aan gebeuren en daarom kreeg ze voorlo pig een andere kamer toegewezen. Het zag er echter niet naar uit dat haar verblijf daar lang zou duren en om die reden liet aij haar bezittingen onuitgepakt. Alles bleef staan zoals het toevallig was neergezet. De verhuizing vond plaats op 27 janu ari van het jaar 1954. Later herinner de zij zich alleen nog dat ze voorbe reidingen daarvoor trof. Het was het laatste wat zij zich van vele dagen herinneren zou. De dertigste januari was een rouwdag voor India: het was de jaarlijkse her denkingsdag van de dood van Mahat- ma Gandhi. Maar jeugd treurt niet lang. De jonge mensen in de stationcar welke het zieken huisterrein afre-d waren al wel dra in vakantiestemming. Toen de auto enkele minuten later voor een bakkerij stopte, en de bestuurder Thambu, uitstapte met de opdracht koeken en gebak te gaan kopen, nam de vrolijkheid van het groepje nog toe. 'Picknicken:' riepen er een paar, in een jolige bui. Dr Carol Jameson, die het uitstapje had georganiseerd, i.nikte. Er stond immers toch al een tocht naar Gudiy- attam op het programma, aangezien er twee medici moesten worden weg gebracht, Maisy Mathen ?n Thambidu- rai. een jongeman, die een tijdlang dienst zouden doen in het plaatselijk hospitaaltje. En dokter Jameson had bedacht, dat het misschien wel aardig zou zijn er tegelijk een uitstapje van te maken voor de interne artsen die hun assistenschap op de kraamafde- ling juist hadden voltooid, evenals trouwens voor degenen die daarmee begin februari zouden aanvangen. Het bleken er naast haarzelf twaalf te zijn die meegingen,: zeven assistenten, twee medische studenten, een ver pleegster, Marimma de chauffeur. Thambu. en een student die in zijn laatste jaar verloskunde was, Chandra- hasan Johnson, en die er nodig eens uit leek te moeten, daar hij gebukt ging onder een recent verlies van een familielid. Het was een uitgelezen dag. Het war me seizoen was nog niet aangebroken. Het stof dat zich in het voorjaar boven het land verhief was nog maar een lichte gulden damp. geen ademver- stikkende wolk. De vele regens had den de rijstvelden groen geverfd. De mangobomen stonden in volle bloei Andere inheemse bomen gingen schuil onder een stortvloed van oran je en vermiljoenrode bloesemss. en do tamerinden, die lange tijd slechts wat halvergane bladeren hadden gedragen, kreeg een nieuw kleed, heldergroen. Dokter Jameson, achterin de auto ge zeten. peinsde wat. Meer dan vijfen- UTRECHT Het hoofdbestuur van de vereniging 'Het Zonriehuis' (chris telijke vereniging tot verpleging van langdurig zieken) in Utrecht heeft met ingang van 1 oktober benoemd tot algemeen directeur drs. M. J. Valk, thans adjunct directeur van het oentraal orgaan ziekenhuistariev« (COZ) in Utrecht. De vereniging 'Het Zonnehuis' explo teert rijf verpleegtehuizen-zormehuizi in Beekbergen, Doom, Vlaardinge Zuidhorn en Zwolle, met in totaal bedden. Nog deze maand wordt begonnen nu de bouw van een zonnehuis in Au stelveen (300 bedden), gevolgd doo de uitbreiding door nieuwbouw Doorn met 100 bedden, zodat de ven niging binnen enkele jaren het bt heer zal hebben over zes verpleegt! huizen met in totaal meer dan 1 bedden. ,voor de h de p lang gold Ook verto de st ren Maa: i guide derd. nam< verhi Koopvaardij Benoemd: Mr. J. M. Jacobs, hoofd van de afdeling cultureel werk van de so ciale academie in Sittard, is per 1 augustus benoemd tpt directeur van het Nederlands Centrum voor Volks ontwikkeling, het landelijk studiecen trum en samenwerkingsorgaan voor vormingswerk met volwassenen, in Amersfoort Hij volgt drs. R. Hajer op die is benoemd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het instituut voor sociale pedagogiek en andragogiek van de universiteit in Nijmegen. Promoties: gepromoveerd tot doctor in dc techniek: R. A. de Wind en D. P. Roelofsen (TH Delft). Gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde: H. Wes- seling en J. J. van der Meer (RU Gro ningen). Gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschap pen: J. M. van der Bereken en W. C. de Gruyter (RU Utrecht). Bartje nooit op zondag Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Afleveringen van de televisieserie Bartje, die de NCRV de komende wintermaanden uitzendt, zullen niet op zondagen worden ge bracht. Deze verzekering heeft de NCRV ge geven aan bezorgde leden, die mee deelden zondags de televisie niet aan te zetten. Hun verzoek ging gepaard met de waarsehuwi rag, dat anders op- eggjngen^uHe^^Lgen^^^^^^^ Wie geïnteresseerd is bij de zeescheep vaart zal ongetwijfeld met aandacht hebben gekeken naar de door Laurens Leeuwenberg goed opgebouwde en uit stekend informerende film Koopvaardij in de Branding. Zij die ooit 'n bootreis naar de tropen hebben gemaakt, zul len bij het zien van die glorievolle drijvende hotelsk net als ik, het verlan gen hebben gevoeld, het nog een keer te mogen beleven. Maar zo goed als de vaart door het Suezkanaal en de aan komst in Priok definitief in het geheu gen zijn opgeborgen, zo dreigt Neder land als grote zeevarende natie weldra slechts in de herinnering te bestaan. Als leek zeg je dan alweer: ik snap er niets van dat ze het zo ver laten ko men. De vennootschapsbelasting bedraagt in ons land 48 procent en een reder die zijn schip op Aruba heeft laten regi streren, betaalt slechts 10 procent. Een verschil dat begrijpelijk maakt, waar om al een derde van onze vloot onder vreemde vlag vaart, en maar liefst 90 procent van de nieuwbouw buiten Ne derland zal worden geregistreerd. Dr. Bast van de Kon. Ned. Reedersver- eeniging becijferde dat het wegvallen van de bijdrage van de koopvaardij aan de betalingsbalans op ongeveer an derhalf miljard gulden zal uitkomen. Dan vraag je je toch af waarom het zo Radio vandaag i l I iHL-j'-'il— ïS HILVERSUM In een show- van veertig minuten, die de KRO-televisie vanavond uitzendt in de serie van Nederlandse vocalisten beleeft Anne ke Grönloh haar come-back. 'Een lied voor jou' heet de uitzending en Anne ke zal daarin tonen, dat ze wel wat veranderd is sinds ze haar successen boekte met Brandend zand en Paradi- so. tien jaar geleden. Ze verdiende toen zeven gouden platen. Overeenkomst met de tijd van toen is, dat ook nu de teksten van haar lied jes Nederlands zijn, zodat ze een zo groot mogelijk publiek kan bereiken. Ze noemt ze 'levensliedjes', ze zijn 'doorleefd' en gaan over de liefde. twintig jaar geleden had zij voor het eerst deze weg naar Gudiyattam gere den om polikliniek te houden, samen met dokter Ida. Nog helder stonden haar de verschrikkingen en bekorin gen van die dag voor de geest: de zwermen mensen, haar respect en ver wondering over de onvermoeibaarheid waarmee die grijze vrouw zulke won deren van geneeskunst volbracht, haar eigen getob met ziektegevallen die zij op de Stanford-universiteit of in de Mayokliniek nooit had ontmoet, haar verlammende moeheid. Ze was weer terug in het verleden. Een vraag, van de voorbank van de auto tot haar gericht, bracht haar terug tot de werkelijkheid. 'Wat zeg je? Neem me niet kwalijk, maar ik ben bang dat ik niet geluis terd heb'. 'Thambidurai wil graag rijden', legde Johnson uit, 'Hij vraagt of u daar bezwaar tegen hebt.' 'Wel, Thambu rijdt uitstekend', ant woordde dokter Jameson, 'zouden we het maar niet liever zo laten?' De beiden jongemannen zaten met de bestuurder voorin. Bij dokter Jame son aan de linkerkant bevonden zich drie jonge artsen, Sojibai, Satyabama en Marv. Samen met Maisy, die zij wegbrachten, en zuster Mariamma, za ten de anderen Ramabai, Achamma Abraham, Nalini en Annamma opeengepakt aan de rechterkant en tussen de schaarse ruimte die over bleef naast de aanvullingsvoorraden voor het hospitaal. Het ongemak ver hoogde de vrolijkheid slechts. (Wordt vervolgd) HILVERSUM I KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 07 (S) Badinerle: klass.- en mod.muz. (7.30 Nws; 7.41 Echo). 8.24 Overweging. 8.30 Nws ?>4LM2eders w11 ls wet- Gramm.muz. 10 00 (S) Aubade: klass- en mod.muz. (10.30 Nws). 11.00 Vd. zieken. 11.55 Med. 12.00 (S) Van twaalf tot twee: gevar.progr. (12.22 Wij van het land; 12.26 Med. t.b.v. land- en tulnb.12.30 Nws; 12.41 Echo; 13.00 Raden maar) 14 05 Gramm.muz. 14.30 (S) Interlo kaal op vrijdag: muz. middagmag. (15.30 Nws; 16 00 Vraaggesprek). 17.00 Zonder grenzen: rubr. over missie on zending. 17.10 iS) Metropole Ork. 17.25 V.d. kinderen. 17.30 Nws 17.32 Eehu isroo Vakantietoeslag: licht progr. P.P.: 18.19 Uitz. van de P.S.P. KRO: 18.30 Nws. 18 41 Echo. 18.50 Verkenning: Inf.progr. 18.58 Marktber. 19.00 (S) Eigen fabrikaat: lichte muz. 20.00 In antwoord op uw schrijven: verzoekpl.progr. 22.00 Voordracht. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.38 Den Haag vandaag. 22.50 (S) Zomergoal: sportproEr. met veel muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.U Ochtendgymn. 7.20 Dag met een gaatje: lichte platen, rep. en interviews. (S.00 Nws: 8.11 .Radiojournaal: 8 30 De groenteman). 9.00 Klass. muz. 9.35 Waterst. 9.40 (S) Speelmuz. van Bartok. 10 00 V. d. kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen. 11 00 Nws). 11.30 (S) Vingervlug: klass. en mod. kamermuz. 11.55 Beursber. NOS: 12.00 Blik op do wereld: progr. over ontwikkeling* werk. Overheidsvoorl.: 12.30 Uitz. v.d. land- vouw. NOS: 12.40 (S) Brass Band Concordia uit Vinkevocn. 12.50 Recht en slecht: praat- TV vandaag Stokvis 500 gr stokvis 2 eetl bloem 50 gr boter V,i kopje melk zout en peper peterselie, mosterd 2 uien. De (gedroogde) stokvis moet zo'n twaalf uur voor het eten in de week staan in koud water. Af en toe het water verversen. Haal dan de graten eruit en snijd de vis in gelijke delen. Kook de vis met water en zout in een uur. Steeds het water tegen de kook aanhouden. Na het koken op een vergiet uitlekken. De uien in ringen snijden en goudbruin bakken. Maak een saus van gesmolten boter door er de bloem door te mengen en de melk. Doe er wat gehakte peterselie door, wat zout en peper, alsmede wat mos terd naar smaak. Leg de stokvis op een voorverwarmde schaal en schik er de gebakken uien over. Daarna de mosterdsaus over de vis gieten. .Menutip: Huzarenslaatje, stokvis met aardappelpuree, worteltjes, aardbeien met slagroom. lang duurt voordat er effectvolle maa regelen worden genomen. Het is hopen dat veel politici naar de dot de TROS uitgezonden film hebben gt keken, en dat het SOS tot hen is dooi gedrongen. Opnieuw kon de VPRO in Berichti uit de Samenleving melding maken vt rade een gemeentelijk plan, een paar derd eengezinswoningen, (voor groot deel geriefelijke en in goei staat verkerende huizen) te slopen. 1 in het Molenkwartier van Papendrecl Een paar mensen bepalen namens 10 eigenlijk?) dat het zo nodig is, dw flats en een groot gemeentehuis bouwen. En dan worden aan hun pit gehechte mensen tot deportatie verooi deeld. Alweer snap ik er geen snars van: is toch dé manier om de mens tot de oriëntatie, tot ontevredenheid en m schien tot erger te drijven. Volgens verslaggever zou de burgemeester de sloop hebben vergeleken met een o melet, zeggende: 'Om iets lekkers bakken, moet je eieren breken'. Dat juist, maar als je mensen daarin bakt, wordt het anders. De show van Dave Allen is uitgert pen tot het populairste programma tfbela BBC-2. Afgaande op de vertoning gisteravond is dat een beetje onbegi pelijk. Heel wat grappen zijn pover, zelfs geestloos. T. siteit colle hogi: krijg lang voor de i Als kans gen Bed dan! rege duiz nisti de tijd Het kioj sind coll dat Je. 13.00 Nws. VARA: 13.11 Act. NOS: 13 Toerlsrao: toeristische Inf. uit binnen- bu tenl. 13.55 (S) Promenade ork. en i 14.25 Spiegel van Duitsland: inf. en muz. de Bondsrepubliek. EO: 14.55 Shofar: mil deltjks mag. van Israel. 15.20 Ruimte: rad) mag. met gewijde muz. en een korte or< denking. VPRO: 16.00 VPRO-vrijdag: IK muz., rep.. Interviews, comm. ber. en tel reacties. (16.00 Nws; 17.55 Med.) (18.00 en 20.00 Nws). NOS: 20.30 Holland Festival 1972: mag. met rep., ii views en inf., met om 20.45 Klass. en i kamermuz. VARA: 22.30 (S) Hoe later oi avond: licht ensemble en sol. 22 55 23.00 Nws. 23.10 Act. 23.20 (S) Mod. kamermuz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Lichte vokale m. (8.00 Nws). NOS: 9.00 Nws. 9.03 De J Corduwener Show. 10.00 Nws. 10.08 De Edl Becker Show. 11.00 Nws. 11.03 De Vinei van Engelen Show. VPRO: 12.00 Nws. 13 The Joe Blow Show. 13.00 Nws. 13 03 Felix Meurders Show. NOS: 14.00 Nws. U De Herman Stok Show. 15.00 Nws. 15.03 1 Hugo van Gelderen Show. 16.00 Nwsa 161 18.00 Top-30. (17.00 Nws). BELG1E 324 m (Nederlands) 12.00 Nws. med. en SOS-ber. 12.08 Inter 12.15 Kleinkunstkron. 12.50 Bultenl. per verz. 13.00 Nws, weerber. en toneelageni 13.20 Muz.progr. 13.55 Beursber. 14.00 Ni 14.03 Operettefragm. 15.00 Nws. 15.03 Gen muz progr. 16.00 Nws en beursber. Operette- en muslcalmuz. 17.00 Nws er 17.10 Lichte muz. 17.55 Weeg-schaal. 18.00 Nws. 18.05 V.d. soldaten. 18.28 Pa: desportber. IS.30 Wegwijs wezen. 15 Sportmag. 18.55 Taalwenken. 18.57 Graraa muz, 19.00 Nws cn acl. Aansl.: lichte mt 19.40 Keurig Engels. 19.45 Boekbespreklt 20.00 Kamermuz 22.00 Nws en De zer kunsten. 22.20 Casinomuz 23.00 Magie mystiek. 23.40-23.45 Nws. iets ond hoe den stel |rinj mei Bra de Da NEDERLAND I NOS 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal KRO 19.05 Lippy de Leeuw 19.10 Piste 20.00 Journaal 20.21 Brandpunt 21.20 Een lied voor jou 22.00 Bonanza 22.50 Journaal NEDERLAND II NOS 18.45 Brigadier Dog 18.55 Journaal AVRO 19.05 Mekka, de verboden stad, dok. film 19.49 Entre Nous, Jan Brusse leest uit eigen werk 20.00 Journaal 20.21 Toffe Meiden, speelfilm 21.35 Imperial Palace (2) 22 20 Uit de Kunst 22.50 Journaal DUITSLAND I Die Ultaucher, rep. over Venezuela. 12.50 Intern, persoverz. 13.00-13.20 Journaal. 15.30 Nws. 15.55 Operette in Gold und Sllber. muz.progr. 16.40 V. d. kinderen. 17.10 In - 6- 72: Een 10e klas. 17.55 Nws. (R< Act. Mag. 19 26 Klelnstadtbahnhof. 19.59 Progr. overz WDR: 18.00 Nws uit Noordrijn-Wesü len. 18.10 Klelnstadtbahnhof. 18.40 Hier ut Heut. 19.15 Klnderprogr. 19.25 Pater Browt 20.00 Journaal cn weerber. 20.15 Tik Thesen. Temperamente. cultureel mag. 21) Rep. uit Bonn 21.25 Dr 7 Sinn. verkeC inf. 21.30 FBI. detectivolllmserlc. 2r Journaal en weerber. 22.30 Oliver. TV-fl 23.55 Nws. DUITSLAND II 11.05-11.40 Testproduktlon Mathematik. tcrgraalberekening. 16.30 Bezaumir Joannl 16.55 Schoolvoor ouders: Spiel mit mlr, lr mit mlr. 17.25 Weerber. 17.30 Nws weerber. 17.35 Sport. 18.05 Act. en muz. 18.35 Film met Laul en Hardy. 19.10 Rep. van buitenl, corr. Nws. acl. en weerber. 20.15 Der Kommlsfl misdaadserie. Aansl.: Nws ln het kort. il V I.P.-Schaukel, progr. met bekende artle ten 22.20 Dagboek uit de R.K.-kerk. S3- Nws. weerber. en comm. 22.50 Weerb» 22.55-0.40 Der Hofnarr, speelfilm. DUITSLAND III NDR 9 30-10.00 Testsendung: Sesamstrasse. 18.00-18.30 Testsendung: Sesamstrasse. 11' Europakanal Rhcln-Maln-Donau, film. H- Schaltplan des Geistes, serie uitz. ]M Journaal en weerber. 20.15 Argument» Philosophic ln unserer Zelt, gesprek. 21.8 21.45 Gesehen - Wledergcsehen: Akkcd waarnemingen In Duitse bcdrljVen. DUITSLAND III WDR 19.00 Zandmannetje. 19.05 Ihre Heimat, un» rer Helmant, progr. voor Joegoslavië werknemers. 19 15 Hlenulande-Heutzulll 1 andsforum. 19.45 Nws uit Noord rij n-Wsst» len. 19.55 Comm 20.00 Journaal en weerbi 20.15 Er, speelfilm. BELG1E (Frans) 18.05 Nws. 18.10 Gilles. Mentor et Sp« drap. Jeugdserie. 18.25 Gesprekken met stenaars. 18.55 V.d. kleuters. 19.00 l secrets de la Mer Rouge, fouUlleton. 11' Anlenne-Soir. 19.40 Weerber. 19.45 20.10 Tips voor weggebrulkders. Rrogr. 20.45 Grand Angle: Canac_ ei negende intern. Festival van het Frsf Chanson. 22.25 Journaal. BELGIE (Nederlands) 18.55 Fabeltjeskrant. 19.00 Luceat. R* godsdienstige ulti., 19.30 Progr.overr 1»' lied. 19.45 Nws. 20.10 Panorama. 20.55 Abt* cn Costello Cowboys, film. 22.15 Cultuur beschaving (Slot). 23.05 Nws. lleton. l»' 45 Joural 20.15 Së la (2). 11*

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 6