KH heeft te weinig nanciële armslag BNG: Meer geld voor gemeenten Winst Heineken 17% hoger in le halfjaar Winst Van Lanschot op belangrijk hoger niveau Cs inomist verwacht iwe devaluatie dee]0osterom overleden fergadering Kemo it niet doorgaan fondsen in New York OPEC staat represailles tegen Irak niet toe Bij LTS worden 28 afdelingen opgeheven Autorijscholen aan banden Communicatie centrum Volgend jaar wetsontwerp autokeuring Mogelijke sluiting vleesfabriek Unilever Uithoorn Omzet Elsevier boven raming Edicom heeft positieve winstverwachtingen Disconteringsbank geeft 12 (11) pet Bewogen jaar voor Bensdorp Toch nog dit jaar handelsverdrag VS-Sowjet Unie Twee raffinaderijen in Griekenland Kon. Ned. Springstoffen verwacht lagere winst DOW JONES INDEX Amerikaanse goederenmarkten WALL STREET VERDEELD Nu met het aandelen- giroplan \T KWARTET DINSDAG 20 JUNI 1972 Finanoiën/e^oiioiiiie T13/K15 HAAG De Centrale Kamer van Handelsbevordering (CKH) zich ernstig zorgen over de toekomstige financiering van de [bevordering. Zoals de situatie thans is, ontbreekt het de CKH nanciële armslag om haar taak naar behoren te blijven uitvoe- Een en ander is voor het bestuur van de CKH aanleiding ge- de minister van economische zaken te verzoeken voor het jaar een additioneel bedrag van 3,2 min. ter beschikking te stellen iet werk van de Kamer. Ge opfnister heeft op ons verzoek nog ■reageerd', aldus de heer Sidney den Bergh, voorzitter van de ijdens een persbijeenkomst. Ge wordt nl. op de beslissing over rentuele fusie van de CKH en conomische Voorlichtingsdienst die in een SER-rapport wordt 'olen en in het rapport van de ssie Kreiken wordt ontraden. voofH, zo merkte de heer van den op, die vóór deze fusie is staat ;ns wat sceptisch tegenover het rapport en wel omdat zij nim- oor de commissie Kreiken is d. extra overheidsgelden hoopt het volgende jaar via addito- ïkomsten van het bedrijfsleven min te incasseren, zodat de inkomsten van 4,9 min zullen len. Momenteel beloopt de be- van de CKH ca. 8 min, n 4 min aan inkomsten uit ■ijfsleven en een ongeveer ge drag van de overheid, irzitter van de Centrale Kamer [andelsbevordering meent, dat xtra middelen er moeten komen s land erin slagen zijn export- te behouden en zo mogelijk te eren. Gedurende de laatste ja- n de CKH een financiële even situatie handhaven door aeen kostenbewaking, b. een ver- nde commercialisatie dan in ig alett! jke ra gelden nodig voor exportbevordering EN Het gezaghebbende En- weekblad The Economist ver een nieuwe devaluatie van het sterling. De buitenlandse handel ïgeland zit, ondanks de devalua- enkele jaren geleden, al weer )g steeds) in de rode cijfers, is het blad is de enige oplossing w te devalueren, hoewel het er ellijk aan toevoegt dat daar- het ogenblik door de Engelse ig nog geen openlijke maatrege- rden getroffen. valuatie van 1967 heeft volgens ad een jaar nodig gehad om resultaten op te leveren en e toen al een nieuwe devaluatie 3 of eerder nodig. onze soc.-economische redactie !CHT Op 51-jarige leeftijd «d zaterdag in Utrecht de heer sterom. Het was secretaris van de lelijke bedrijfsgroepencentrale s. eer Van Oosterom was in 1953 •ondeskundige in dienst getreden e toenmalige Christelijke textiel- Unitas. Vijftien jaar later volgde e heer G. J. Vunderink op als •een secretaris. Toen een half jaar en Unitas en de Christelijke be- groepencentrale samengingen, de heer Oosterom secretaris van euwe vakbond. het kader van de dienende taak ver antwoord was en andere maatregelen. SCHADE Een verder voortgaan op deze weg, aldus de heer S. J. van den Bergh, zou echter leiden tot uitholling van de taak van de CKH en tot verminde ring van haar activiteiten. Dit tot schade van de Nederlandse export. In dit verband wees hij op het feit, dat in het buitenland de overheid steeds meer geld ter beschikking stelt voor exportbevordering. In het jaarverslag 1971 merkt het bestuur van de CKH op, dat er sprake is van een duidelijke vermindering van de expansie van onze buitenland se handel. Dat dit verschijnsel zich vooral in sterke mate bij onze invoer voordeed mag dan op onze handelsba lans voor 1971 een gunstig effect hebben gehad, bij een in sterke mate op verdeling aangewezen economie als de Nederlandse moet worden ge vreesd. dat hiervan op iets langere duur een ongunstige invloed op onze uitvoer zal uitgaan. Dit vooral omdat juist de invoer van grondstoffen, halffabrikaten en inves teringsgoederen een sterk vertraagde groei vertoonde. De Centrale Kamer meent, dat het zaak is aan deze ont wikkeling ernstig aandacht te schen ken. Dit temeer omdat de revaluatie van de gulden onze concurrentiepositie t.o.v. onze belangrijkste mededingers op de buitenlandse markt heeft ver zwakt. Voorts moet worden bedacht, dat onze weinig benijdenswaardige po sitie van koploper in het proces van loon- en prijsinflatie eveneens onze internationale concurrentiepositie aan tast. Op 28 september a.s. wordt in Utrecht de Nationale Exportdag 1972 gehou den onder het motto: Export-welvaart en werkgelegenheid. Er staan voor dit jaar handelsmissies op het programma naar Spanje, Algerije, Japan en de DDR. Balanstotaal gegroeid tot f 1,74 mrd. DEN BOSCH De omvang van de activiteiten van F. van Lanschot, Ban kiers, heeft ook in het op 31 maart 1972 geëindigde boekjaar een 'verheu gende' groei vertoond, zo meldt het jaarverslag. Ten dele wordt dit weer spiegeld in de toeneming vanhet geconsolideerde balanstotaal (met ƒ236 min, ofwel 15,6 pet tot ƒ1,74 mrd. Daarbij lag de winst, ondanks de voortgaande kostenstijging, in verge lijking met de laatste jaren op een belangrijk hoger niveau. De toevertrouwde gelden stegen met .ƒ221 min tot 1,68 mrd. Deposito's namen met 41 min. toe tot 465 min, crediteuren met 105 min tot ƒ899 min en spaargelden met 75 min tot 317 min. De procentuele stijging van de spaargelden bij Van Lanschot (31,2 pet) was hoger dan de ERDAM Direct na opening le jaarvergadering van Kemo emöller Lexis) werd het bestuur ïuit de vergadering op attent ge- dat de bijeenkomst niet volgens tutaire bepalingen was bijeenge- en derhalve ongeldig was. Aan- aan de voorgeschreven oproe- ermijn niet was voldaan, konden n rechtsgeldige besluiten worden en. Na enig beraad besloot de 'ter van de raad van commissa- niet verder te gaan en in de helft van juli een nieuwe ver- bijeen te roepen. Omzet steeg van f 307 tot 399 min. AMSTERDAM De winst van Heine ken is in de eerste helft van het lopende boekjaar (de periode 1 okto ber 1971 - 31 maart 1972) met 17,6 pet gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 1970-71. Absoluut steeg de winst van 18,1 miljoen tot 21.3 min. Bij de vergelijking van deze cijfers moet wel worden bedacht dat in de cijfers van het afgelopen halfjaar voor het eerst ook de uitkomsten zijn opge nomen van de deelnemingen P. T. Perusahaan bir Indonesia, Mouterij Albert, Coebergh's verenigde disteleer pak, een gezamenlijke dochte- trneming van Rutges Internatio- Expeditie Gouda en Paktank, n behorende tot Pakhoed Hol- heeft met BP een langjarig act gesloten, waarbij ls overeen- oen dat Distripak voor BP de butie van ardolieproduktcn in rland zal verzorgen. nrijk voert op 1 januari 1973 de in. Deze zal 16 pet bedragen goederen en diensten. Voor voe- middelen, kuren en gemeentelij ensten geldt een tarief van 8 pet. [econsolideerde nettowinst van ro International in in 1971-72 52.8 pet gestegen van 0.8 min 1.2 min. Uitgekeerd wordt een end van 4 ln contanten over kapitaal van bijna 41.2 min 1.50 in contanten en 2.50 ln elen over een kapitaal van 23.5 ntrinsieke waarde van een aan- van f 10 in de Beleggingsmaat- Ppij Unitas was op 15 juni 00 1,10 tegen f 98.30 op 15 mei. Olie noteerde op 19 juni 37^4-% r%); Unilever $42%-43 (42'/2- Philips $167/8-171/8 (16%-%) en $33 (31%). Opgave du Pont, Forgan. WENEN De leden van de Organi satie van Olie-exporterende Landen (OPEC) zullen de Westerse oliemaat schappijen niet toestaan represailles te nemen tegen Irak door, in plaats van uit Irak, olie uit andere OPEC- landen in te voeren. Dit staat in een resolutie, die is aangenomen op de buitengewone OPEC-conferentie. De resolutie beschouwt de naasting van de Iraakse Petroleum Mij. (IPC) door Irak als 'een wettige, souvereine maatregel ter bescherming van Irak's gewettigde belangen'. Irak wil nu bui ten de Westerse oliemaatschappijen om zijn olie in het westen verkopen. Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Bij het lager tech nisch onderwijs zullen 28 afdelingen worden opgeheven. Dat heeft minister Van Veen geantwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Roels (PvdA), die verondersteld had dat ongeveer 100 afdelingen dicht moesten. Minis ter Van Veen heeft wel aan een aantal andere afdelingen van l.t.s.-en doen weten dat hun positie bedreigd is. Volgens de minister is rekening gehouden met de te verwachten werk loosheid onder leraren in de prakti sche vakken. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Drees (ver keer en waterstaat) verwacht op korte termijn het wetsontwerp in te dienen dat een eind moet maken aan de beunhazerij bij het geven van autorij lessen. In het kader van dit wetsontwerp zullen bepaalde autorijscholen van staatswege worden erkend en andere niet. Een erkenning van staatswege zal alleen worden verleend wanneer de school aan bepaalde eisen voldoet. Het publiek kan aldus een reëler keus doen. gemiddelde stijging van alle algemene banken (27,3 pet), zo merkt het ver slag op. De kredietverlening steeg met 106 min tot bijna 560 min, ondanks het feit, dat de kredietre strictie een rem vormde op de uit breiding van de portefeuille. Evenals de meeste andere banken heeft Van Lanschot kunnen profiteren van de verruiming van de rentemar ge. Dit leidde tot een belangrijke groei van de interestbaten. De provi sieinkomsten vertoonden eveneens een bevredigende stijging door de groei van het kredietbedrijf, de emissies en syndicaten, de bemiddelingszaken en het buitenlandse bedrijf. De sterke stijging van de kosten, vooral de per soneelskosten die 60 pet van het tota le kostencijfer uitmaken, kon vrij ge makkelijk uit het bruto-resultaat wor den opgevangen. Sidney J. van den Bergh uithollig DEN HAAG De Centrale Kamer van Handelsbevordering overweegt de stichting van een internationaal communicatiecen trum voor de handel. Een der gelijk centrum, dat nog niet in de wereld bestaat, zou met be hulp van computers inlichtin gen moeten verschaffen over handelsmogelijkheden en -rege lingen voor geheel West-Euro pa. 'Wij willen op geen enkele wij ze afbreuk doen aan de plannen om te komen tot wereldhandels centra in Amsterdam en in Rot terdam. Wij zullen deze activi teiten rustig hun gang laten gaan, maar wij zijn wel van mening, dat het bij wereldhan delscentra niet om een moderne aanpak van de zaken gaat'. Al dus de heer Sidney van den Bergh, voorzitter van de CKH. De CKH is zelf al begonnen met het computeriseren van de gegevens van de Nederlandse industrie. Zij loopt hiermee in zekere zin vooruit op de voorge nomen stichting van het inter nationale communicatiecentrum, waarvan gehoopt wordt dat het in ons land zal komen. derijen en Bokma. Na afloop van een buitengewone vergadering van aandeelhouders deelde het bestuur echter mee dat ook zonder deze conso lidatie de winst over het afgelopen halfjaar hoger is geweest. Bovendien was de winst over de eerste helft van 1970-71 gunstig beïnvloed door hoge rente-inkomsten 3,9 miljoen). Deze bedroegen in het afgelopen halfjaar slechts 578.000. De bieromzet in hectoliters van de Nederlandse brouwerijen van Heine ken steeg in de eerste helft van het lopende boekjaar met 8 procent ten opzichte van dezelfde periode van 1970-71, Daarnaast ontwikkelden ook de omzetten in frisdranken en gedisti- leerd zich 'bevredigend'. De concern- omzet over de eerste zes maanden steeg van 307 min tot 399 min. Aan het einde van het lopende boek jaar op 30 september aanstaande zal het concern cok de cijfers van een reeks andere deelnemingen consolide ren, waaronder de Antilliaanse brou werij en de Surinaamse brouwerij, waardoor een 'niet onbelangrijke stij ging' van de jaarwinst wordt ver wacht. De vergadering was bijeengeroepen om de aandeelhouders goedkeuring te vragen voor de herkapitalisatie-uitke- ring van 25 procent en een uitkering van 1,56 in contanten per oud aan deel van 25 ter compensatie van de verschuldigde inkomstenbelasting over de herkapitalisatie-uitkering. De aandeelhouders gingen unaniem ak koord met deze voorstellen. Van onze parlementsredactie DEN HAAG Minister Drees (ver keer en waterstaat) zal begin volgend jaar zijn reeds aangekondigde wets ontwerp indienen, dat een verplichte periodieke keuring van auto's van vooralsnog tien jaar en ouder voor schrijft, maar waaronder in de volgen de jaren telkens ook minder oude auto's zullen vallen. De keuring zal voor personenauto's worden opgedragen aan een nog op te richten stichting, waarin geïnteres seerde organisaties uit de particuliere sector kunnen deelnemen. Vrachtau to's zullen worden gekeurd door de rijksdienst voor het wegverkeer. Wan neer ook jongere auto's onder de keuring zullen vallen zal de eigenaar van een personenauto kunnen kiezen tussen keuring bij een officieel keu ringsstation of een onderhoudsbeurt bij z'n ei gem erkende garage, diie gelijk waardig is aan de officiële keuring. Om deze keus mogelijk te maken overweegt minister Drees garagebe drijven, die dergelijke onderhouds beurten zullen verrichten van over heidswege te erkennen. Minister Stuyt (milieuhygiëne) had eerder al meege deeld dat ook de uitlaatgassen van de oudere automobielen streng zullen worden gecontroleerd. ROTTERDAM Unilever onderzoekt de mogelijkheid tot sluiting van de Uithoornse bacon- en conservenfa- brieken. Het is echter niet waar schijnlijk, dat een eventuele sluiting op korte termijn zal plaatsvinden. Vast staat, aldus Unilever, dat in dit bedrijf dat aan 255 man, waaronder 100 buitenlanders werk biedt, een overcapaciteit bestaat, vooral in de sector hammen en schouders in blik. UBC behoort tot de Unilever-vlees- groep, die is ontstaan door het samen gaan van Unox en de van AKZO overgenomen Zwanenbergbedrijven. Over de voorlopige conclusies van het onderzoek zal het advies van de on dernemingsraad worden ingewonnen, die evenals de vakbonden zijn inge licht. Er zal naar worden gestreefd zoveel mogelijk medewerkers van UBC in andere groepsbedrijven werk aan te bieden. EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM (ANP) In het tele fonisch effectenverkeer kwamen gister avond de volgende koersen tot stand. Tussen haakjes staat de officiële slot- koers van gistermiddag. Akzo (71.60); Hoogovens (77.70); Kon. Olie 119.00-119,20 (119.50); Philips 54.20 gb-54.40 gl (54.30); Unilever 136.80-137.00 (136.80); KLM (106.50). Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De raming in het jaarverslag van de Uitgeversmaat schappij Elsevier, dat de omzet in 1972 die van vorig jaar met 14 16 pet. zou overtreffen, is, wat de eerste maanden betreft, sterk overschreden. Met name in het binnenland heeft de veerkracht van de markt zich verder hersteld. Toch wil de directie nog niet zeggen of ook heel 1972 boven de raming zal uitkomen, zo bleek op de jaarvergadering. Ook de winstontwikkeling is tot nog toe niet ongunstig geweest. Genoemd werd een stijging op jaarbasis van 10 pet. Elsevier merkt terdege, dat in stellingen (klanten) in de ontwikkel de wereld hun aankopen beperken onder invloed van de algemeen heer sende bezuinigingsgolf. Maar dat wordt meer dan de directie verwacht had, gecompenseerd door de vraag uit de ontwikkelingslanden, waar de be hoefte aan gedrukte informatie sterk toeneemt. Oppositie kwam er in de vergadering van de zijde van de Vereniging Effec tenbescherming, die zich niet kon ver enigen met een uitbreiding van het aantal commissarissen van zes tot acht. Voorts werd door deze vereni ging (en ook door anderen) aange drongen op de instelling van een aandeelhouderscommissie. Maar wie zou daar dan in moeten zitten?, vroeg de directie zich af. Zestig procent van de Elsevier-aandelen is in handen van institutionele beleggers. In de vergadering is verder verteld, dat het tweewekelijkse tijdschrift FEM gunstiger loopt dan verwacht. Men had een periode van 3,5 jaar geraamd voor aanloopverliezen, maar die tijd duurt mogelijk een half jaar korter. Het buitenlandse aandeel in de omzet van het concern is groter dan 40 pet. Met audio-visuele midde len doet Elsevier het voorlopig nog rustig aan. Men wacht zich voor een al te enthousiaste aanpak, omdat de markt nog maar klein is. DEN HAAG Door de groeiende behoefte aan educatie, de toenemende welvaart en de meerdere vrije tijd acht de directie van Edicom het per spectief voor de onderneming (in 1970 ontstaan uit de fusie van Van Goor en Mouton) gunstig. Onder meer door de gang van zaken in de eerste vijf maanden van 1972 ver wacht men dat de winst zich dit jaar positief zal ontwikkelen, aldus de di rectie in het jaarverslag over 1971. De omzet steeg in dat jaar van 30,2 min tot 31,0 min. De netto- concernwinst daalde echter van 771.000 tot 656.000. AMSTERDAM De tot de Mees en Hope groep behorende Rotterdamse Disconteringsbank heeft over 1971 een redelijke omzetstijging en rendement behaald. Het nominale debiteurenbe stand steeg van 117,3 min per ulti mo 1970 tot 136,6 min per ultimo 1971. De baten uit financiering namen toe van 18,5 tot 21,6 min en de winst van ƒ911.559 tot ƒ1,1 min. Het dividend wordt verhoogd en wel van 11 tot 12 pet, zo blijkt uit het jaarver slag. Het streven voor 1972 is gericht op een ruime omzetvergroting en daarmede gelijke tred houdende resul taten. BUSSUM Voor Bensdorp Internati onaal is 1971, in het bijzonder wat betreft de Amerikaanse belangen, een bewogen jaar geweest De devaluatie van de dollar had een nadelige in vloed op de opbrengstprijzen op reeds afgesloten contracten. Voorts had de tijdelijke 10 pet invoerheffing een stagnerende invloed op de afzet. Deze oorzaken leidden tot een lager resul taat van het Bussumse bedrijf dan oorspronkelijk werd verwacht. Het va- lutaverlies bedroeg alleen al ruim ƒ800.000, zo meldt het jaarverslag. Door een betere gang van zaken in andere bedrijven (Kleef en Wenen) kon 1971 niettemin worden afgesloten met een winst 2,22 min), die slechts weinig afwijkt van het gunstige resul taat over 1970 (ƒ2,27 min). Gezien het feit dat de oorzaken, die geleid hebben tot het achterblijven van de resultaten bij de oorspronkelij ke verwachtingen, van incidentele aard zijn, meent de raad van bestuur voor wat betreft een verdere groei, de toekomst met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. De omzet steeg van 134,2 tot 138,1 min en de winst voor belastingen van 3,7 tot ƒ4,1 min. Reeds werd een dividend voorgesteld van 12 (11) pet over het door herkapitalisatie met 25 pet to 5,9 min. verhoogde kapiaal. De begrote concernresultaten voor 1972 wijzen op een groei van de concernwinst. In hoeverre deze groei gerealiseerd zal worden is echter me de afhankelijk van enkele belangrijke factoren die het bedrijf niet in de hand heeft, zoals de ontwikkeling van de algemene economische situatie in binnen- en buitenland, de internatio nale monetaire ontwikkelingen en de risico's van de cacaomarkt WASHINGTON Peter Flanigan hoofd van de speicale commissie van president Nixon voor internationale economische zaken, heeft gezegd dat er dit jaar een algemeen handelsver drag tussen Amerika en de Sovjet Unie wordt gesloten. Men is over een aantal zaken nog aan het confereren en het kon nog wel maanden duren voordat alles rond is. Toen de president in Moskou was en men daar over de wedezijdse handel sprak zijn er twee misvattingen ge weest, aldus Flanigan. De Russen had den gedacht dat de Amerikanen met een graanovereenkomst veel verder willen gaan dan zij nu werkelijk van plan blijken te zijn en verder hadden de Amerikanen gedacht dat de Rus sen meer hadden willen doen om de leen- en pachtwet uit de oorlog te regelen. De tweede reeks besprekin gen over de wederzijdse handel zal medio juli in Moskou beginnen, (ADVERTENTIE) AMSTERDAM Dit jaar kunnen de gemeenten en provincies ander half maal zoveel geld voor kapitaalwerken scholenbouw, bruggen, rio lering, openbaar vervoerslijnen) krijgen als vorig jaar. In 1971 had den zij 1.212 miljoen gulden ter beschikking tegen dit jaar 1.890 mil joen. De Bank Nederlandse Gemeenten schrijft dit in haar jaar verslag. De financieringspositie van de ge meenten en provincies is beter gewor den. Het totale tekort aan vaste finan cieringsmiddelen daalde met ruim zes honderd miljoen gulden tot 1.786 miljoen. Dit is voor het eerst sinds eind 1965 de regeling tot stand kwam dat de gemeenten alleen langlopende leningen mogen opnemen bij de BNG. Ondanks de betere financiële positie gaven de gemeenten toch nog ruim een half miljard inflatoir uit. Dat zou nog meer zijn geweest als de staat niet drie honderd miljoen had vrijge geven uit de voorinschrijfrekening van het Algemeen Burgerlijk Pensi oenfonds om de zorgen van de BNG te verlichten. De Bank betreurt het dat de overige 429 miljoen gulden liquiditeitsoverschot van het rijk niet aan de gemeenten ten goede is geko men. De toeneming van de vlottende schuld had dan veel geringer kunnen zijn. De kapitaals uitgaven van de Neder landse gemeenten stegen vorig jaar met 13,2 pet. tot 4.827 gulden. Nationaal gezien blijken de gemeen ten toch weinig meer te hebben uitge geven dan de afgelopen tien jaar: zij maakten in 1971 3,8 pet. uit van het nationaal produkt. Meer dan de helft van het geld werd uitgegeven voor het bouwrijp maken van terreinen voor woningbouw en industrie (1.352 miljoen en voor openbare werken (1.161 miljoen). De sterkste stijging ATHENE De regering in Athene is akkoord gegaan met de voorstellen van de Andreades-groep en scheeps- eigenar Laatsis 2 olieraffiadeijenrn in Griekenland te bouwen die een ver werkingscapaciteit zullen hebben van 8 min ton ruwe olie per jaar. De Andreades-groep (o.a. banken, hotels, scheepswerven en fabrieken) wil een olieraffinaderij met een capaciteit van 5 miljoen ton per jaar bouwen. Lat- sis, die in de buurt van Athene al een op export gerichte raffinaderij bezit, bouwt een olieraffinaderij met een capaciteit van 3 min ton per jaar. De autoriteiten in Athene hebben nu op dracht gegeven de contracten met bei de partijen op te stellen. Eerder deze week werd van betrouwbare zijde ver nomen dat scheepsmagnaat Aristoteles Onassis en industrieel Andreades overeenstemming hadden bereikt over samenwerking bij het raffinaderijpro ject. ten opzichte van het vorige jaar ver toonden de kapitaalsuitgaven voor nutsbedrijven (22 pet.) en voor onder wijs (19 pet.). Ook in bedrijfsecono misch opzicht was 1971 voor de BNG een voorspoedig jaar. De bedrijfsre sultaten stelden die van eerdere jaren in de schaduw. De bank nam een recordbedrag van 3.501 min. aan langlopende leningen op, waarvan ƒ2601 min op de onder handse markt. Het totale bedrag van de door de bank opgenomen vaste geldleningen steeg per saldo van bijna 17,5 miljard tot 20,1 miljard. Aan gemeenten werden in 1971 langlopen de leningen verstrekt tot een bedrag van 3.529 min. Het totale uitstaande bedrag van deze leningen nam per saldo toe van ruim 18,2 miljard tot men daar over de wederzijdse handel AMSTERDAM Gezien de nog steeds voortgaande daling in do order positie, veroorzaakt door het nog steeds uitblijven van opdrachten van de zijde van de landmacht, rekent de Kon. Ned. Springstoffenfabrieken voor 1972 op een wat lager resultaat. Overeenkomstig de verwachting gaf 1971 het beeld te zien van een gelijk blijvende omzet, die gepaard ging met een belangrijke kostentoename. De verkopen stegen tot 9,1 (8,6) mrd. terwijl de winst op 237.000 (231.000) kwam. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend van 10 pet te betalen. Koersen in Montreal 15/8 16/0 19/6 Asbestos 1 orp. 22% 22% 22 *i 1 Hiiada Hond 65 05 63 04 65 09 Consul hainurat 10% 10% 10% Dom lat hem 14% 14% 14% Huskv t5 15 14% Nat Gas 16% 16% 16% Mass Ferguson 141* 14"/ 14% Nat Rt'sourrn 7 79 L 7 841. 7 88L Shell ariana 46% 45V. 45% Idem Warrants 26% 25V, 25% 15 juni'945*97 24145 105.64 74.35 ioSè 16 juni 945.06 243.35 105.38 74.33 403.9 19 juni 941.83 242.84 105.06 74.38 404.0 15 juni 16.940 1.739 629 774 16 juni 13.010 16.710 1.723 549 820 19 juni 11.600 15.270 1.012 595 775 g Gedaan: b Bieden: L Utrn: n Num. Tarwe 16/6 Juli 143V« sept 144% dec 1481* Haver sepi OZ sept. %Z9 dec %69 121'4 123% 122% Sojabonen lull sept. 335% 331 101 %b 100 V« 994« 101% 100 Mb 99V 69 VS 70%b 70V'-b lult 10944b Okt. 109s,SL dec. 109%L Lijnzaad lull 286b Okt. 284 's NKW V<lKK Katoen lull 39.65-70 okl 33.60 Utn 80.20 31% 30',4 27.14 27.68 Suiker cuntr. II 6.65 6.55-57g 6 52-56R 39.54-58 33 49 30.13b-151 30% 29% 26.10 27.00 6.65 6.67-65g 6.72-74g sir. iO' 170%-175%L 170*4-175'jL 14.50 14 50 ANTWKUPEN ol 130n 130n 130 n 15 05b 15.10b 14.90b Metalc Tin litro LONDEN en t per i«d Vraag toezending van de brochure met inlichtingen over deze gemakkelijke wijze van beleggen. ROBECO, antwoordnr. 1957, Rotterdam, tel. (010) 28 47 10. NEW YORK 16/6 19/6 ACF Industries 43U 43% Airco 18% 18% Allied Chemical 10% 29% Ahim co of Am 51% 50% American Brands 47% 46% Am Can 28 '4 28% Am Cvanamld 35'4 35% Am Elect r Power 26'i 26 Am Metal Climax 28% 29 Am Motors 8V* 8% Am Smelt and Ref 19% 191 i Am Tel and Tel 42% 42% Ampex 7% 7% Anaconda 19% 19 M Armco Steel 21% 22 Atlant Richfield 57% 57 Bendlx 44% 44% Bethlehem Steel 29% 29% Boeing 21% Burlington Ind 34% 34% Canadian Pacific 17 Celanese 53 51% Chase Manhallen 56% 56% Chesap and Ohio 52 51 'i Chrysler 29% 29% Cities Service 35% 35 Colgate-Palmolive 33ex 72% Coll Industries 72% 19% Commonw Edison 20 32% Cons Edison 24% 25 C.tni Can 20% 29% Cum 01) 26% 28% Curtlss-Wrlght 44 49 Curtlss-Wrlght A 51 61 Dart Industries 54% 55% Deere and Co 63% 63% Dow Chemical 92% Du Pont <E 1) 187% Eastman Kodak 131 - First Nat City 59% - Admiral Corp 10% 18% Ales 10.21' 10.20 Allegheny Pow 8 20% 20s'. Akzona 27% 27% Am Standard 11 13% Amsted Ind 37% 37% Oen Eleclrlc Gen Foods Gen Motors Gen Publ Utll Gen Tel and Elec Gelly OU Gllletta Cimbel Brothers Goodyear T and R Culf Oil 24s| Illinois Cenlr Ind 11% 32 Insllco 14% 14% Int. Busln Mach. 398% 3961 Int Harvester 33% 33% Int Nickel of Can 83% 32 int Paper 37% 38 Int Tel and Tel 53 Llng-Temco-Vough Litton Industries Lockheed Aircraft Marcor Martin Marietta May Dep Stores Mcdonnel Douglaa Mobil Ol) 21% 21% 45 'i 44 4» 38% 58 56% Nabisco 57% 56% Nat Cash Register 33% 33% Nat Distil and Cl 16% 72% Nat Gypsum 17% 37% Nat Steel 4] 30% Nat Lead Ind 14 114% North Am Rockw. 32% 44% krk Louis Gas Can Breweries Cerro Chadhourn Golb Cha*e Select Fd Columbia Gas Ciimlnco Com telephone Flui 28 lib 29'. 18% 19% 17V. 18% 21% 20% Int Bnk for Rao Int Flav Frag Inl lech Fund Inl Paper it 4) 99 %b 99 %b 66% 60% 13.41 13.37 60%b 60%b Inierspar inv select Fund 26 30 3 75L 26.20 3.67L Kansas city Ind Kansas Powar KI.M K timer 44% 24% 31% 23% 45 24% 33 2344 1ea.cO Ume Star Cement Lehman 18%' 25 16% 19 25 16V. Madison Fund 14 14 Nal Can NY Centr A 13% 10% 13% 10% oiin 16 19% Pacific Gas and El 27% 44% Penn Central 4'1 96% PepsIco 85". 40% Phelps Dodge 36% 61% Philip Morris 103' 69% Phillips Pelrnleurr 28 74% Procter and Gamb 96% 16% RCA 37 17% Republic Steel 23% 42 Reynolds Ind 72% 13% Royal Dutch Pair 36s, 32% Santa Fe Ind 31% Sears Knebuck 114% 27 e Shell Oil 44% 4 Southern 19% 847', Southern Pacific 44% 36% Southern Railway 96% 101 sperry Rand 39% 27% Standard Oil Cal. 61% 96 Standard Oil Ind 69% 37% Standard Oil N.J 74 23 Studehaker-Worthl 48 47 Sun OU 46 45 Texaco Texas Gull 32% 32% Texas lustrum. 1673 167 1 ransamerlca 19% 19% Unilever 42% 42% Union Carbide 49% 49% Unlroyal 17 16% United Aircraft 37% 36% United Brands IS 14% U S Steel 80% 30% Western Union 63% 63% Westlnghouse El. 49% 49% Woolworth 35% 35% North West B 74% 73% N Am Philips Co 34% 84% Occidental Pelf Pacific Light Public Serv Standard Brands Candy UCIV union Elact Untied Corps United Oas Western Bancorp 37% 37 4 80 4.80 17% 17 9% 9% 43% 43%

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 15