De waarheid over Angola onthuld door 'n Portugees II &W» C39 Wf L jnmentaar tigen Geheim rapport hekelt wantoestanden De kerk en de Van Raalt(e)s elektrische schrijfmaaiine met geheugen kbladen+weekbladen weekbladen w - akelaarsbond I sikt condities -1 hypotheken Voordelig uit gedurende de feestdagen in mei Weekendretour Avondretour 2-Pluskaart /KWARTET DONDERDAG 27 APRIL 1972 W T5/K7 ;ho ip prinsjesdag van het vorige on miljoenenota gepubliceerd werd atH vonds aan oppositieleider drs. pi in een tv-uitzending de vraag in hoeverre hij kans zag dat het schaduw-kabinet aan fmd was gekomen tot een loon- matiging te komen. Met veel ig rolde er toen een percentage voor de lonen en van ca 5 a 6 ben prijzen uit. Dat waren dus toen tsi 5 om niet van onderste boven te r v J< D et to egegeven worden dat vorig e^'e inspanning er op gericht was n meer dan een ombuiging tot brengen in de gstaag onlc- oon- en priispercentages. In het verloop van de kabinetsperiode getracht worden de neerwaart- i-erder door te zetten, n een groot aantal maanden ogr.en thans kan worden geconclu- en dat wat de lonen betreft de peaiing niet helemaal vergeefs is rie ^r' z'i|stra constateert in het oet ilag van de Nederlandse Bank totale loonsomstijging dit jaar weinig hoger zal uitvallen dan pet. die de SER voor ogen jaajestaan. Hier moet worden biipe- er fet als we op ca. 12 oct. terecht dit mee te danken is aan een (ja][eine meevallers in de sectoren aan sociale verzekering en van de tele loonctiigineen. ibuieing is cr dus wel. maar een eing van 12 pet. is natuurliik :1 te fors. Tn het gesnrek met het leven zal dus binnenkort ge moeten worden de weg omlaag door te zetten. velende is dat tot dusver aan de an de prijzen nog niets van g merkbaar is geweest. De stii- aat volgenst de laatste pegevens iderd voort. Het eerste kwartaal een toeneming te zien van circa :t. In dit kader gezien is httt niet vonderliik dot dr. Ziilstra in zijn slag tot de uitsnraak komt dat |n stmffe nr.'isoolitiek niet meer komen zil ziin. t gesprek tussen overheid en jsleven zal het er dus andermaal jan tot nog hardere afspraken te i over het toekomstige loon- en >l?id. waarbij zowel aan de kant je lonen als van de prijzen de ispiraal verder omlaag wordt ge- jEn wanneer dan zou bh'iken dat tiging in de lonen inderdaad zou jtten maar de prijsindex onwrik- jctzelfde tempo blijft aanhouden b'jft er voor de overheid peen j keus over dan om in te grijpen, iverigens zal het gesprek tussen Sd en bedrijfsleven nog moeilijk tzijn. Want terecht wordt van gesteld dat 'de liefde fn één kant kan komen, maar dat over de gehele linie gematigd 'orden. Er zal toch eindeliik ook een inkomenspolitiek van de moeten komen. Jammer is dat betreft ook de Tweede Kamer ig jaar geen al te best voor- toen een vrijwillige poging iezing van de schadeloosstelling fflde 1972 jammerlijk de mist in Maar met minister-president juvel blijven we toch hopen dat peenschappelijke aanpak die hem p steeds voor ogen heeft gestaan jkomende weken goed uit de verf mien. Door incidentele teeensla- ag niemand zich laten ontmoedi- door Harm Lamberts Een Portugees leger van 140.000 man moet de illusie in stand houden dat de koloniën Angola, Mozambique en Guinee-Bissau Portugese provincies zijn. Het onderontwikkelde Portugal, waar veertig procent van de bevolking nog nagenoeg analfabeet is, besteedt daarvoor de helft van alle overheidsgelden. Jonge Portu gezen moeten vier jaar in dienst en worden voor twee jaar naar Vanmiddag komt in de Tweede Kamer de interpellatie aan de orde Afrika gestuurd om de droom van het grote Lusitaanse rijk in stand over de subsidie van de Commissie Ontwikkelingsstrategie aan de b-nffJo_onfiü iron hat Annralo f/vmH& Tlo irhal/Icamctonrliahpflpn in te houden. Deze enorme krachtsinspanning ls no dig om de Afrikaanse nationalisten er onder te houden. Dat lijkt met dit militaire geweld maar gedeeltelijk. Grote delen van Angola, Mo zambique en Guinee zijn in handen van de bevrijdingsbewegingen. Om dat de bevrijdingsbewegingen een gu errillaoorlog voeren, zijn ze vooral afhankelijk van de steun van de be volking. Een van hun belangrijkste oogmerken is dan ook de bevolking politiek bewust maken. Omdat de Por tugese autoriteiten ook heel goed be seffen, dat het om de steun van de bevolking ging, vroegen zij in 1969 ;an alle belangrijke functionarissen in Angola hoe die steun van de bevolking aan de bevrijdingsbewegin gen verminderd zou kunnen worden. Een van de mensen die toen rapport uitbrachten aan de regering in Lissa bon was Afonso Mendes, die van 1962 tot 1970 directeur is geweest van het Arbeidsinstituut in Angola. Deze in stelling regelt en controleert het hele arbeidssysteem in dat gebied. Mendes was als geen ander op de hoogte van de gang van zaken in Angola en hij heeft een zeer openhartig rapport ge schreven, dat natuurlijk strikt geheim had moeten blijven. Het is echter uitgelekt en ondermeer in handen gekomen van enkele Nederlandse poli tici. Het Angola Comité heeft dit rapport van de Portugees Mendes ge voegd bij het bezwaarschrift dat het heeft ingediend tegen het onderzoek dat de 'Fransman Pierre Juvigny voor de Internationale Arbeidsorganisatie in de Portugese koloniën heeft inge steld. Het geval wil dat Juvigny in 1970 werd rondgeleid door Afonso Mendes en kennelijk door hem om de tuin is geleid. De bevindingen van Juvigny waren namelijk nogal in strijd met wat Mendes een jaar eerder zelf aan zijn superieuren heeft gerap porteerd. len, zoals het invoeren van een vrije arbeidsmarkt, beter onderwijs, be scherming van de eigendom van de grond en dergelijke, probeert men die ongelijkheid wel te verminderen maar de weg is lang en moeilijk en Mendes vraagt zich af of het beoogde doel, het gelijk maken van de levens omstandigheden van blanken en zwarten wel ooit bereikt zal worden. Racisme In laatste instantie zijn de gevolgen van deze kloof onlosmakelijk verbon den met het racisme, dat volgens hem meer van de kant van de Afrikaan dan van de blanke komt, 'hoewel bepaalde gedragingen van de blanke, met name van de kleine blanke, even zeer gerekend kunnen worden tot de ze afschuwelijke vorm van menselijke verhoudingen'. 'Dit panorama van het leven in Angola, dat hier zeer sum mier en somber is, heeft ten doel duidelijk het bestaan aan te tonen van ernstige sociale misstanden die de oorzaak zijn van 'breuklijnen' waar langs subversieve krachten binnen dringen met de opdracht ontevreden heid te zaaien en de ontevredenen voor hun zaak te winnen. En in het geval van Angola vormen deze onte vredenen wellicht meer dan 9Q pet. van de bevolking'. Hij wijst vervolgens op tal van vor men van machtsmisbruik door de blanken en hekelt de diefstal van de grond. 'De uitbreiding van de activi teiten van de landbouw en de veeteelt heeft ertoe geleid dat de Afrikanen verdreven werden van het land dat zij altijd als hun eigendom of dat van de gemeenschap hebben beschouwd. Dit Volgens Mendes proberen 'subversieve, is voor hen een zeer ernstige zaak en krachten' de Afrikaanse massa's op te zij beschouwen dit als diefstal, waar; /zetten tegen de blanken en hij vindt door ze niet alleen beroofd worden het'logisch dat zij daarbij gebruik" van hun middelen van bestaan, maar maken van de fouten en misbruiken waardoor hen ook alle hoop op de zoals die, zegt hij, .enkele jaren gele- toekomst wordt ontnomen. Dit soort den nog voorkwamen. Hij noemt dan misbruiken, dat plaats vond in de ondermeer slavernij, de pacificatie- districten Guanza Sul, Guanza Norte, oorlogen, het machtsmisbruik, het li- Üige, Benguela ért de laatste tijd ook (ADVERTENTIE) koffie-actie van het Angola Comité. De arbeidsomstandigheden in Angola zullen ongetwijfeld bij de discussie een belangrijk punt vor men. Over die omstandigheden is een onthullend Portugees rapport opgesteld, waarvan we de inhoud hiernaast weergeven. Op de foto: vluchtelingen uit Angola in Zacre, het voormalige Con go-Kinshasa. in Huila zijn afschuwelijke gebeurte nissen In de herinnering van de Afri kanen. Ze zijn de oorzaak van een begrijpelijke sympathie voor de vij and en zelfs van instemming met diens activiteiten', aldus Mendes. Maar hij heeft nog meer op zijn hart. Het gemiddelde maandloon van land arbeiders van Afrikaanse afkomst be draagt 600 escudos. dat is ongeveer 78 gulden, terwijl de arbeiders in de steden, die in overgrote meerderheid van Europese afkomst zijn, zes keer zoveel verdienen. En zolang de werk gevers gebruik blijven maken van be roepsronselaars en van contractarbei ders om in» hun behoeften aan ar beidskrachten te voorzien, kunnen we niet verwachten dat de arbeidsomstan digheden en in het bijzonder de ver houding tussen bazen en arbeiders aanzienlijk zullen verbeteren, schrijft Mendes. Het komt nog steeds veelvul- diger voor, zegt hij verder, dat de hestuursautoriteiten op verzoek van werkgevers repressief tussenbeide komen tegen arbeiders. 'Sinds enige tijd valt een gelijksoortig optreden waar te nemen van de politionele en para-militaire autoriteiten. Het is geen uitzondering dat er zeer hard handig fysiek geweld wordt toege past'. De Vereniging Vrienden Raalterkerjc is er vast van overtuigd dat er in ons land veel mensen zijn die Van Raait o/ Van Raalte heten. De vereniging is er ook zeker van dat hebben ze in het historisch genealogisch archief in Zeist nageslagen dat alle Van Raalt(e)s oorspronkelijk uit het dorp Raalte komen. Als dat er veel zijn, is dat voor hervormde Raalte een bof. Hun stok oude kerk is hoognodig aan restau ratie toe en hoewel rijk en gemeente er een fors bedrag in steken, kunnen ze zelf onmogelijk het resterende kwart miljoen opbrengen. Daarom is er een heel speciale club opgericht, de 'Vrienden van de kerk van Raalte'. Leden van deze vereniging kunnen uitsluitend mensen zijn die Van Raait of Van Raalte heten. Wie in die uitzonderlijke positie verkeert, moet wel 25 gulden of meer storten, anders mag het nog niet. Op die manier hoopt de hervormde gemeente uit de geldzorgen te komen. De enkele Van Raait (e)s die het bestuur zelf heeft kunnen vinden, hebben al een uitno diging in de bus gekregen. De Raalterkerk bestaat sinds de twaalfde eeuw en in 1250 was men alweer aan verbouwen toe. Het werd 1700, voordat er een toren op kwam, maar de bliksem heeft die oude toren vijf jaar geleden grondig vernield. Toen het toch zover was, is men begonnen de hele kerk aan een onder zoek te onderwerpen en ziedaar, de allereerste fundamenten werden bloot- geleg± De oudheidkundigen kwamen er bij die gelegenheid achter, dat de oorsporonkelijke kerk van oer. ge bouwd was, 'als het ware van ijzer- klompen in elkaar gezet', zegt ds. Van der Molen. 'De hele kerk moet nu van buiten en van binnen gerestaureerd worden en dat kost tegen de twee miljoen, afgezien van het orgel. Het oude is verkocht en nu sparen we voor een nieuw, maar daar is een apart fonds voor aangeboord.' En een beetje spijtig: 'Als er niet een nieuwe wet op de monumentenzorg gekomen icas, hadden we het heel wat makke lijker gehad. Zodra monumentenzorg zich er mee bemoeit, moet je meteen ook alles en alles restaureren'. Wie 'vriend van de kerk van Raalte' wil worden (secretaris H. J. Pakkert, Kloosterhoek 10 in Raalte noteert ie dere naamgenoot van het dorp graag) staan nu al festiviteiten te wachten. Om de twee jaar zal er een reünie zijn. een echte familiebijeenkomst (26 augustus is de eerste), maar boven dien hoort elke 'vriend' tegelijk tot de dorpsgemeenschap, die elk jaar het Sallands Oogstfeest 'Stoppelhaene' viert en daar mag geen enkele vriend ontbreken, al gaat de verwantschap nog zo ver terug. geurig chamelijk geweld uitgeoefend door be stuursambtenaren, de dwangarbeid met al zijn gevolgen 'die onaange naam zijn om te vermelden', de ontei gening van de grond die door gewoon terecht aan de gemeenschap toebe hoorde, de verplaatsing van bevol- kingsgroepën, de verplichte verbouw van gewassen, de talloze vergrijpen tegèn het traditionele recht en de waardenschaal van de Afrikanen. Mendes beveelt de regering in Lissa bon aan een theorie op te stellen die de fouten uit het verleden rechtvaar digt en de gevolgen vergoeilijkt. We moeten de positieve kanten van ons bestuur meer benadrukken, drukt hij de regering in Lissabon op het hart. Diefstal Dwangarbeid Ongelijkheid Mendes begint met een algemene in leiding. Op de ongeveer 5,5 miljoen inwoners telt Angola maar enkele hon derdduizenden blanken. De overgrote meerderheid van de bevolking bestaat uit Afrikanen die snel in aantal groeien naarmate de medische voorzieningen en sociale zorg verbeteren, aldus Mendes. 'Niet temin zullen vrijwel alle rijkdommen, alle leidinggevnde functies, alle land bouw- en veeteeltbedrijven, industriële- en handelsondernemingen en de feite lijke beslissingsmacht blijven toebeho ren aan de Europese bevolkinsgroep. Het gevolg zal zijn, schrijft Mendes, een zeer opvallende economische on gelijkheid tussen de Afrikanen en de blanken. 'Dit leidt tot sociale ongelijkheid en lot het voortduren van de culturele ongelijkheid'. Door allerlei maatrege- Vraag uw kantoormachinehandelaa. verdere informatie. Dit optreden duidt^men in juridische taal als 'dwangarbeid' schrijft Mendes ironisch. Dit is moreel të veroordelen en bij de wet strafbaar met maximaal twee jaar gevangenisstraf, maar niet temin volgen veel werkgevers het slechte voorbeeld van de autoriteiten, die niet a arzelen hun toevlucht te nemen tot lijfstraffen bij nalatigheid 'of ongeregeldheid van de arbeiders. 'Dergelijke praktijken wekken bij de zwarten gevoelens v an haat op die zich uitbreiden en die de ondermij nende acties van de vijand vergemak kelijken', waarschuwt Mendes. 'Smaakt goed, hè,' zegt de waardin van Bodega De stadskroeg' in het hartje van Hioorn triomfantelijk, na dat zij een geurig kopje Angola-koffie voor ons heeft neergezet. In een mi nuscule advertentie, afgelopen zater dag geplaatst op de voorpagina van 'n landelijk ochtendblad werd tot 't nut tigen van zo'n 'geurig kopje' in de bo dega opgeroepen. De uitnodiging bracht een grote toeloop te weeg. Het afgelopen weekeinde, tot maandag toe, werd er Sn het etablissement meer koffie ge dronken dan ooit Uit het hele land, naar we in 'De stadskroeg' horen, stroomden de bezoekers toe, terwijl er ook schriftelijk en telefonisch op de advertentie werd gereageerd. Het me rendeel van die reacties was positief. Een enkeling liet zijn afkeuring blij ken door bijvoorbeeld te vragen of de kroeg-eigenaren ook Vietnam-bulletins konden leveren. Diepere bedoelingen, vertelt onze gastvrouw, die samen met haar man de bodega drijft, moeten achter de annonce niet gezocht worden. Je ikunt, zegt ze, bij haar ook Russische wodka, Spaanse olijven, Joegoslavi sche dit en Hongaarse dat krijgen, dus waarom dan geen Angolese kof fie? Ja, waarom niet? Vap wie ze-de "koffie betrekt, wil ze niet vertellen: Wel laat ze doorschemeren dat haar man bepaalde betrekkingen met dat ochtendblad waarin de advertentie verscheen, onderhoudt, maar wat de aard daarvan ls, wil ze ook al niet kwijt. 'De stadskroeg', een wat wilde bena ming voor een bedaagd, in november 1971 geopend, café dat het vooral van een wat ouder publiek moet hebben, is op het ogenblik 'the talk of the town', sterker nog: 'Heel Nederland praat erover', zegt de vrouw van de eigenaar. Als we nog even een nabu rig café binnenstapten om de bloed- smaak weg te spoelen met andere koffie en naar de herkomst daarvan informeren, zegt de daar serverende vrouw van middelbare leeftijd onge vraagd de stunt van "De stadskroeg' de grootste flauwekul te vinden. Ook over smaak valt best te twisten. scheepsrecht De van dc televisie bekende 'dief van Washington' heeft weef wat gestolen: het hart van Natalie Wood. De dief (Robert Wagner) was al tweemaal eerder met Natalie getrouwd. Volgens de verhalen leken hun huwelijken beide keren tot mislukken gedoemd, maar dat verhindert hun volgens dezelfde verhalen niet het nog een derde maal samen te proberen. Jeugdherberg Oldebroek heeft, voor zover bekend, de eerste jeugdherberg ter wereld gekregen die is aangepast aan rol stoelgebruikers. De Jeugdherberg heeft een verbouwing ondergaan die is afgestemd op de behoefte van Inva liden. Zaterdag wordt de vernieuwde jeugdherberg feestelijk in gebruik ge nomen in tegenwoordigheid van prin ses Beatrix en prins Claus. Tevens wordt dan het 25-jarige bestaan ge vierd van de stichting Het Vierde Prinsenkind, die de kosten van de verbouwing grotendeels heeft betaald. LOWIETJE Echte puritein inze Haagse redactie (HAAG De voorzitter van de flandse bond van makelaars in £ende goederen, de heer R. J. fink, heeft gisteren het groeiende I hypothecaire geldgevers gelaakt Uierlei vreemde condities aan fening verbindt. èer Schurink wees erop dat het tooordig nog al eens voorkomt fpotheekverstrekkers alleen geld als de koper van een huis bij een brandverzekering sluit of een bankrekening opent. 'Straks in er misschien ook nog wel de ■■Jties besproken worden', aldus de (Schurink. lees er voorts op dat de regering tteeds vrij spel geeft aan een ■—4 niet als makelaars erkende, toch in onroerend goed hande- i onbetrouwbare organisaties, zo et woningbureau in Amsterdam. |.B.M.-voorzitter meende dat in I van een vergunningenstelsel zo- imsterdam nu wil gaan invperen dit soort bureaus, er beter een ing kan komen dat alleen de Ide makelaar zich met de handel lizen mag bezig houden als be- plaar. ber Schurink zei een en ander op gisteren begonnen NBM-congres Haag, dat door minister Udlnk (shuisvesting) werd geopend. Mi- t Udink deed een dringend be- op de makelaars mee te werken de huurharmonisatie en zich te Iepen in het nieuwe huisvestings- «1 zoals dit ln de recent uitge- —^te ministeriële nota ia geschetst. (ADVERTENTIE) (prijs dagretour f 1.-) Heen: zaterdag 29 of zondag 30 april; Terug: zondag 30 april of maandag 1 mei; Heen: zaterdag 20 of zondag 21 mei; Terug: zondag 21 of maandag 22 mei. (prijs enkele reis f 0.25 - geldig vanaf 18 uur) Ook geldig op zondag 30 april en zondag 21 mei. Onbeperkt geldig op maandag 1 mei op donderdag 11 mei op maandag 22 mei Elseviers magazine heeft deze week de mens centraal geplaatst en daarbij het meeste licht van de schijnwerper gereserveerd voor Gerard Kornelis van het Reve, altijd goed voor een paar sappige uitlatingen. In Elsevier- redacteur Jouke Mulder, kennelijk verzot op hoofdletters, wat een veeg teken is, vond hij blijkens het resul taat van het gesprek niet de meest ideale interviewer. Om er één uit spraak van de bestsellerauteur uit te pikken: 'Ik zou weieens van het leven willen genieten. Na een voltooid boek gaan reizen, het geld dat ik heb verdiend in weelde omzetten. Maar ik walg van weelde en luxe. Ik ben een echte calvinist, een echte puritein'. Een wat minder getormenteerd mens dan Van het Reve, TROS-directeur mr. J. M. Landré (bovendien nog 'rustiger geworden') vertrouwt Else vier toe dat bij zijn pensionering de TROS A-omroep zal zijn. 'Een feit is in ieder geval dat de ledenaanwas nog steeds in hetzelfde tempo doorgaat. Wij zijn bezig met een uitgebreid onderzoek naar de motieven van de leden om zich als Tros-lid aan te melden. Het ls soms onbegrijpelijk waarom je in stadje A een ontstellen de aanwas hebt en in stadje B enorm veel leden verliest Angola-koffie Volgens de Haagse Post is de reclame voor Angolakoffie tijdens de voetbal wedstrijd tussen Ajax en Benfica aan gebracht door een Nederlands groot winkelbedrijf, dat er veel geld voor over had. Welk bedrijf dat is geweest, wordt niet onthuld. Het Angola-comité moet dat maar uitzoeken, vindt het blad. De al vele malen geïnterviewde Gro ningse wethouder drs. Max van den Berg (26), licht deze week HP over zijn plannen en ideeën in. 'Ik accep teer niet', zegt de wethouder, 'dat de dingen zo ingewikkeld geworden zijn, dat je ze aan deskundigen moet over laten'. Het omslagverhaal is gewijd aan Ajax' oudste speler, Sjakie Swart, die zich niet de mindere voelt van Cruijff en Keizer. Het gesprek dat HP met Swart voerde, werd bijgewoond door Jan Wolkers en voetbalkenner Maar ten de Vos. die zich er af en Jae ook in mengden. Jan Wolkers is het met de voetballer eens dat deze mooie benen heeft, waaraan de bewondering van het vrouwelijk publiek wel eens te danken zou kunnen zijn. Wolkers: 'Ik ben dus beeldhouwer van mijn beroep en ik vind dat Sjaak verschrik kelijk goeie dijen heeft. Ik kan best begrijpen dat Gento er indertijd in gebeten heeft, als worstfabrikant'. Claus: D'66 Gerard van den Boomen analyseert in De Nieuwe Linie 'het politieke leven van een prins', en wie zou dat anders zijn dan Claus, 'het godsgeschenk van de damesbladen'? Mede door zijn om streden voorzitterschap van de natio nale commissie voor ontwikkelingssa menwerking heeft Claus een links imago gekregen. Toch 'moeten we Claus, niet al te links aanslaan', meent Van den Boomen. 'Hij is een diplo maat en zelfs mensen die hem nogal vaak hebben gesproken kennen niet het achterste van zijn politieke of maatschappelijke tong.' Claus vergelij kend met zijn schoonvader, schrijft Van den Boomen: 'Bernhard is WD, Claus zou ik bij D'66 situeren'. Overigens is de hoofdredacteur van De Nieuwe Linie van mening dat de prins voorzitter van de oommissie moet blijven. 'Prinsen zijn politieke dieren, of ze willen of niet. Als ze alleen maar in de rechtse straatjes mogen snuffelen, wordt bevestigd wat links altijd beweert: dat de monarchie niet boven de partijen staat, maar eenzijdig conservatief is.' De burgemeester van Antwerpen, Lo de Craeybeckx, gaat in een gesprekje fel tekeer tegen de spelllngvereenvou- digers. Hij schreef 'een drietal kruidi ge hoofdartikelen' tegen de hervor mers in het socialistische blad De Volksgazet en mobiliseerde een aantal Vlaamse auteurs, onder wie Hugo Claus, die hem liet weten: 'Volledig akkoord met uw actie!' Lode Craey beckx (75): 'Men heeft niet het recht de taal met een carnavalspak aan te kleden'. Politieke clown De Groene toont zich weinig opgeto gen over de jongste volkshuisvestings nota van minister Udink. Als die de eindstreep haalt, meent het blad, zal de loonstrijd de komende jaren een nog. grimmiger gezicht krijgen. Udink wordt afgeschilderd 'als 'n politieke clown, die zich ijverig bekwaamt in een nieuw succesnummer: met de rechter hand er voor zorgen dat de geldpakhuizen van beleggers en wo ningexploitanten zo goed mogelijk ge vuld blijven, terwijl de linker hand een kleine menigte (te arme) huur ders op afstand houdt door hun losjes enige muntstukken toe te werpen'. VU-hoogleraar Herman Bianchi be sluit zijn verslag van een bezoek aan een Amerikaanse gevangenis met de woorden: 'Dit artikel bezwaart me een beetje. Want men mag vermoeden dat autoriteiten in Nederland waar het Huis van Bewaring een heerlijk blau we hemel is in vergelijking met de Newyorkse hel, er argumenten aan kunnen ontlenen om bij ons vernieu wingen tegen te gaan. Laten we maar hopen dat ze volwassen genoeg zijn om die conclusie niet te trekken'. De Brauw Bibeb is voor Vrij Nederland opge trokken met minister De Brauw, die, naar hij zegt, door zijn vrouw wordt gezien 'als een zeer rationele figuur'. 'En dat ben ik ook', voegt hij eraan toe. Hij ontkent de leading man van DS'70 te zijn: 'Dat is een fabeltje'. Bibeb meldt ook: 'Kosteloos onder wijs, openbaar vervoer, socialisatie van levens-, ziekte- en ongevallenver zekeringen socialistische idealen worden niet reëel, ouderwets en dog matisch genoemd'. Als Bibeb opmerkt dat de minister over studenten spreekt alsof hij ze haat, antwoordt De Brauw: 'Integendeel. Ik heb geen hekel aan ze. Maar ze pretenderen meer dan ze waar kunnen maken'. Na afloop van bijeenkomsten en zo gaat hij wel eens een biertje met ze drin ken, wat naar zijn zeggen vaak verhel derend werkt. Johan Phaff analyseert 'de toestand op de boekenmarkt'. Op die markt is een gat gevallen, doordat de boekhan del een beetje achteraan is blijven sukkelen, en het zijn de grossiers die er op tijd zijn ingesprongen. Vooral Distriboek heeft grote activiteiten ontplooid. In het Centraal Boekhuis wordt toegegeven dat Distriboek 'een wakkerschuddende functie heeft ge had'. Als gevolg daarvan ls het Cen traal Boekhuis wat actiever gaan op treden. In Terzijde: 'Gezien: bisschop maakt kuisteken'. Tekort De folders die informatie over Rotterdam geven aan alle Russen die de Rotterdamse bloemenexpositie in Leningrad bezoeken, vliegen weg. Er waren er zo'n 25.000, maar het Sowjetbezoek loopt zo hard, dat er nog wel wat nagestuurd zullen moe ten worden Waarheen De Neder landse vereniging voor revalidatie heeft het boekje 'Lichamelijke gehan dicapte schooljeugd waarheen?' uit gegeven. Het werkje bevat de conclu sies van een onderzoek dat is inge steld naar het lot van oudleerlingen van lagere scholen voor lichamelijk gehandicapten, waaraan blijkens de inhoud nog veel te verbeteren valt Persoonlijk Zanger/cabaretier Her man van Veen ls tot persoonlijk lid van het bestuur van het Nederlands Comité Unicef gekozen. Dat persoon lijk lidmaatschap staat alleen open voor mensen 'die zich door hun bij zondere kwaliteiten voor het werk van de stichting hebben onderschei den' en dat heeft hij. Herman wordt wel 'de Nederlandse Danny Kaye' ge noemd Verontreiniging Dr. M. Albracht, prof. dr. B. Goudzwaard, dr. B. van der Lek en dr. ir. A. P. Oele zijn 9 mei de sprekers op de jaarver gadering van de Nederlandse vereni ging tegen water, bodem en luchtver ontreiniging in Esplanada in Utrecht. De reinheidsbij eenkomst wordt gehou den in de blauwe zaal en daar mag gerookt worden Jongerendag Op hemelvaartsdag ls er in 'De Muzenval' in Emmen een jongerendag, waar prof. dr. J. Vericuyl en mr. dr. B. de Gaay Fortman spreken, over ontwikke lingssamenwerking. 's Middags is daar een discussie over, verder wordt er gevolksdanst, gezongen, cabaret voor geschoteld, concerteert Ekseption en worden er films vertoond. Inlichtin gen en aanmeldingen (een tientje) bij het LCGJ, jongerendag, postbus 99 in. Driebergen (tel. 03438—6341) Koor Prinses Beatrix en prins Claus zullen zaterdag 6 mei een deel va» dé uitvoering van het christelijk Urker visserskoor 'Crescendo' bijwonen (in de Betbelkerk te Urk) Tram Zaterdag zal prins Bernhard een rit meemaken met de historische stoom tram: Hoorn - Medemblik.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 7