lolukse manifestatie tad een rustig verloop Veel verschil in premies ziektekosten 35% Rijkspremie maakt spaareffekten aantrekkelijker Nog geen klaarheid in bomaanslagen Philips \rdenking proclamatie zelfstandige republiek ïrplaatsen 25.000 itagse ambtenaren ihaalbare zaak' ^„urgerwacht d igen 'vuurvlieg' U proeft het... puur zongerijpt fruit 'BESSENJENEVER mm Protestdienst 100.000 platen voor vluchtelingenhulp Eerste f200.- rente spaarloon belastingvrij Opnieuw arrestatie Zandvoortse moord Protest tegen akkoord tussen EEG en Portugal Het weer DUW/KWARTET WOENSDAG 26 APRIL 1972 Binnenland T3/K5 e am.°U HAAG/UTRECHT De in Pierland verblijvende Zuidmo- nJ bijfcers heben gisteren niet bij- komsten in Utrecht en Den zwaren f dat 22 jaar gele- psychii °P Ambon de Republiek der stelde, p-Molukken werd geprocla- bereir werkel E. 4le Haagse Houtrusthallen waren niet alk 7000 Zuidmolukkers bijeengeko- om te luisteren naar een herden- itoespraak van ir. J. A. Manusa- president van de Zuidmolukse Lliek. Ir. Manusama riep op om ,jte verjaardag van de onafhanke- eidsverklaring waardig en rustig erdenken. De pantserwagens,die Indonesische ambassade in Den aftrek uQ.voorzlner: ma koi een °°rresP°ndent fwï HAAG 'Indien er inderdaad ambtenaren uit de Haagse ag- olenst^eratie verplaatst zullen moeten o 9a3 betekent dat een halvering 9;30 ihet aantal rijksambtenaren in dat .Jfd 611 dat is een onhaalbare zaak'. i6no Teeft voorzitter van de Neder- iooPe Christelijke Bond van Over- lp.3|spersoneel (NCBO), de heer W. meisJ1ringa, gezegd op een districtsbij- ten oftomst van de bond in Den Haag. IJ aar; Ubond is in principe nooit tegen- jes lQder van een noodzakelijke sprei hint geweest, aldus de heer Wieringa, het gevaar bestaat dat er teveel ir; lfüacht wordt besteed aan ruimten ïje-wijbureaus en de eerste verantwoor- Voorbjjkheid voor de ambtenaren en •ofdsti gezinnen wordt vergeten. Hij he jtte goede faciliteiten voor te sprei- ambtenaren, voor 0p heer Wieringa stelde dat de rege- geen mensen naar het noorden tuiden van het land moet brengen, ir nieuwe industrieën en nieuwe \t> toren. 'Ambtenaren verplaatsen /JD ekent ook dat de gezinnen mee- n en dat daarvoor ook werkgele heid moet zijn', aldus de bonds- izitter. Cent! opT— uur KM AAR Winkeliers in Alkmaar i van plan een burgerwacht te men uit angst voor de 'vuurvlieg', anonieme man die zondag in een aan een provinciale krant twee imenhdstichtingen voor zijn rekening _ji en met meer branden heeft £e- >igd. Vorig jaar toen een pyromaan Alkmaar tot twintig keer toe brand oorzaakte, vormden winkeliers ids een burgerwacht. k de brandweer houdt rekening moeilijkheden. De commandant Alkmaarse brandweer over liet personeel het komende ikeinde verplicht thuisblijven op te man die vorig jaar de branden in kmaar stichtte, verkeert niet op d jje voeten. De 'vuurvlieg' heeft na h brief van zondag niets meer van pi laten horen. Hij reageerde niet oproep van de politie om meer Wonderheden over brandstichtingen Hjs te geven. [ere (ADVERTENTIE) KERSENBRANDEWIJN FRAMBOZENBRANDEWIJN ABRIKOZENBR ANDEWIJN AARDBEIENBRANDEWIJN SIN ASBRANDE WIJN Haag en de ambassadeurswoning in Wassenaar stonden, konden volgens hem niet tegen zijn volk gericht zijn. 'Maar dat dergelijke bizarre maatrege len genomen moeten worden toont wel aan in hoe een afschuwelijke situatie de Nederlandse regering is geraakt als gevolg van een volkomen falend beleid in de zaak der Zuidmo lukkers,' aldus Manusama. Er zijn volgens hem tekenen, die er op wij zen, dat men in Nederlandse en Indo nesische regeringskringen begint in te zien, dat het Zuidmolukse probleem niet genegeerd kan worden. De aan wezigheid van de Zuidmolukkers in Nederland vormt een bedreiging voor de betrekkingen van dit land met Indonesië. Een definitieve oplossing van het Zuidmolukse probleem kan alleen worden verkregen met de volle medewerking van de Zuidmolukkers, zo benadrukte Manusama. 'En wij zijn daartoe bereid,' voegde hij er aan toe. Een begin kan misschien worden ge maakt door een openhartige dialoog tussen Zuidmolukse jongeren en ver tegenwoordigers van de Indonesische regering. "Verzaak niet tot het einddoel is be reikt.' zo besloot Manusama. De heer W. de Vries, voorzitter van de stich ting Door de Eeuwen trouw, kwam zeggen, dat de Zuidmolukkers bij hun strijd mogen rekenen op de steun van zijn stichting. Jaarbeurs Ruim vijftienhonderd Zuidmolukkers, aanhangers van generaal I. J. Tamae- la, die zij beschouwen als de presi dent in ballingschap van de Repu bliek der Zuid-Molukken, waren giste ren in de Utrechtse Jaarbeurs bijeen. Deze bijeenkomst droeg een sterk mi litair karakter. Generaal Tamaela werd ontvangen met inheemse krijgs dansen. Enkele tientallen in militair camouflagepak gestoke Molukkers met rode baretten vormden een erewacht. Na het hijsen van de vlag zongen de aanwezigen het Molukse volkslied. Premier Kakialatu riep onder een donderend applaus de Molukkers in een welkomstwoord toe: 'Onze republiek is eens geproclameerd, hij blijft voor altijd geproclameerd'. Kakialatu stel de, dat zijn beweging geen autonomie onder Indonesië wenst, maar een vrije republiek. De groep Tamaela werkt niet samen met de groep Manusama. In Utrecht werd door bijna alle sprekers deze onenigheid onder het volk der Zuid- Molukkers betreurd. Zij deden een oproep tot saamhorigheid om het ide aal, eens terug te keren naar de Molukken, te verwezenlijken. Tamaela werkt vooral in de Verenig de Staten, waar hij al jarenlang ge probeerd heeft de Zuidmolukse kwes tie op de agenda van de Verenigde Naties geplaatst te krijgen. Om de activiteiten van generaal Tamaela aan te tonen, las de minister van buiten landse zaken van de RMS vele geluks telegrammen van internationale pers vertegenwoordigers voor. In een krachtige en emotionele rede, die vele malen door applaus en ge juich werd onderbroken, hield Tamae la zijn volgelingen voor. dat de wer kelijke strijd der Zuid-Molukkers in het gebouw van de Verenigde Naties in New York wordt gevoerd. De bijeenkomst in Utrecht verliep in alle rust. 'Wij zullen vandaag de hele wereld laten zien, dat wij een gedisci plineerd volk zijn,' aldus Tamaela. gekleed in streepjespak, spreekt zijn aanhangers toe in Den Haag. DEN HAAG Honderden Zuid molukkers hebben gisteravond ter ge legenheid van de proclamatie van hun republiek, 22 jaar geleden, op het Haagse Plein 1813 in een klaagdienst, geleid door ds. S. Metiari, geprotes teerd tegen wat zij noemen het be drog van de Nederlandse regering waardoor hun land nog steeds onder het Indonesische juk moet leven. Het leed en verdriet dat onder de Zuid molukkers leeft werd kenbaar ge maakt door zwarte doeken waarin iedereen zich had gehuld als teken van rouw. Tientallen flambouwen in de vorm van een 'vurig' kruis vorm den het symbool van het leed dat deze volksgroep moet dragen. Na af loop van de klaagdienst trokken alle deelnemers huiswaarts. De politie, die in uiterste staat van paraatheid ver keerde heeft de gehele dag niet be hoeven in te grijpen. De demonstratie in Utrecht kenmerkte zich door uniformkledij. AMSTERDAM Deze week zal de 100.000ste grammofoonplaat van 'top star festival' over de toonbank gaan De opbrengst is bestemd voor de vluchtelingenhulp van de Verenigde Naties. De verkoop begon op 3 maart. De cassette met hetzelfde repertoire Naties. De verkoop begon op 30 dels een omzet van bijna 5.000. Wetsontwerp: Van onze Haagse redaktie DEN HAAG Binnenkort wordt bij de Tweede Kamer een wets ontwerp ingediend voor een spaarloonregeling. De opzet is het spaarloon mogelijk te maken te gen gunstige financiële en vooral fiscale voorwaarden. Volgens het voorontwerp van wet, waarop in het blad De Ondernemer van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen al uitvoerig commen taar is geleverd, zal staatssecretaris Scholten van Financiën de eerste 200 gulden, die men aan rente ontvangt, vrijstellen van inkomstenbelasting. De spaarloonregeling zal in cao's moe ten worden opgnomen. Er behoeft geen loonbelasting en er behoeven geen sociale premies te worden be taald over het gespaarde loon. Volgens het voorontwerp wordt het spaarloon wel belast met 15 procent loonbelasting, maar deze heffing zou door de werkgever moeten worden betaald. Het komt er dus op neer, dat het bruto gespaarde loon ook het netto-bedrag wordt. Verder zal aan Tweede Kamer worden voorgesteld een minimuminleg per jaar en een blokkeringstijd van het gespaarde bedrag van tien jaar. Uiter aard zijn er omstandigheden, die het eerder besteden van het gespaarde bedrag mogelijk kunnen maken. Het zou ook mogelijk zijn het spaarloon in aandelen om te zetten. Intussen heeft het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen in een eer- i.te commentaar het spaarloon afgewe zen. Het Verbond gelooft niet dat het spaarloon betaald kan worden uit de beschikbare loonruimte. In een tijd, waarin matiging moet worden be tracht zijn extra loonkosten niet mo gelijk. ZANDVOORT In de moordzaak op de 42-jarige bareigenaar Henk J. Maertens, die vorige week vrijdag, terwijl hij in een strandstoel op het Zandvoortse strand zat te zonnen, werd doodgeschoten door de 34-jarige souteneur Jaap J. heeft de politie opneiuw een arrestatie verricht. Gis termorgen werd de 34-jarige garage houder Rob. J. uit Zandvoort aange houden, die van medeplichtigheid wordt beschuldigd. Het wapen, waar mee de moord is gepleegd, werd ge vonden in een opslagplaats vlakbij de garage van Rob. J. Uit onderzoek kwam vast te staan, dat de garagehouder eigenaar van dit pi stool is, waarover hij legaal 'kan be schikken, omdat hij lid van een schietvereniging is. De 34-jarige soute neur Jaap J. die vrijdagnacht door de politie kon worden aangehouden, is gistermiddag voor de Haarlemse offi cier van justitie geleid. AMSTERDAM Elf Nederlanders, die stage hebben gelopen bij de Euro pese Gemeenschap in Brussel, hebben een brief gestuurd naar dr. Sicco Mansholt, voorzitter van de EEG-com- missie, waarin zij protesteren tegen het voorstel van de commissie een preferentieel handelsakkoord tussen de EEG en Portugal te sluiten. De elf constateren, dat bij de onder handelingen tussen de EEG en Portu gal steeds meer eisen van Portugal zijn ingewilligd. De briefschrijvers zijn 'uiterst verwonderd' dat er geen enkele voorwaarde met betrekking tot democratisering in Portugal aan het voorstel is verbonden. 'Men heeft de kans verspeeld het Portugese regime, in ruil voor een handelsakkoord, tot politieke concessies te dwingen, die tot democratisering zouden kunnen en moeten leiden, aldus de brief aan dr. Mansholt. (ADVERTENTIE) Spaareffekten zijn flOfl En alsof dat nog voor iedereen*die UiUl niet genoeg is, komt daar nu nog eens die belastingvrije spaarpremievan het Rijk bovenop! Vijft ervoor it -naast spaarbankboekje etc.-graag een extra ijzer in het vuur wil hebben. U koopt ze al voor zo'n 100 gulden. Vijfendertig procent over Het zijn een soort aandelen. dc eerste 250 gulden**die u in Maar dan aandelen met een minimum een jaar in spaareffekten belegt! aan risico. Want uw geld wordt door Enige voorwaarde: de spaareffekten financiële experts met een maximum 8 jaar in uw bezit houden, aan veiligheid belegd. Meer van weten? Uit de opbrengsten krijgt u jaarlijks Dan even een briefkaartje dividend uitgekeerd. aan: Spaareffekten,Postbus 51, Trouwens als't een beetje meezit, yya Den Haag en de folder stijgt uw spaareffekt atp/A mj komt in de bus. nog in waarde ook. drowKEyyCLlvl ÈN «^zorgen voor h extra spaarpotje •Mits tussen 21 en 60 jaar en met een belastbaar inkomen (over 1971) van len hoogste f18.000,-. Per echtpaar over ten hoogste f500,-. Deskundig advies over spaareffekten krijgt u bij:Wcbcfo (Maliebaan 15, Utrecht) en bij de vestigingen van de Centrale Volksbank, de Nederlandsche Middenstands Spaarbank,de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank. Van een verslaggever ROTTERDAM Het onderzoek naar de drie bomaanslagen op de Philips^vestigingen in Rotterdam, Hilversum en Baarn heeft nog niets opgeleverd. Intussen is besloten de werkzaamheden te co- ordineren. Het onderzoek staat onder leiding van de Rotterdamse officier van justitie mr. W. A. de Saint Aulaire en de hoofdinspecteur van politie in Rotter dam, A. W. van der Giessen. De Rotterdamse politie-commissaris J. H. Blaauw is als adviseur aan het team toegevoegd. De commissaris leidde in dertijd het onderzoek naar de bom aanslagen op de Gasunie in Ommen en Ravenstein. De officier van justitie deelde giste ren mee, dat het onderzoek van de gevonden onderdelen van de bommen door het gerechtelijk laboratorium in Den Haag tot nu toe niets heeft uitgewezen. Het is volgens hem nog te vroeg om er enige conclusies aan te verbinden. Zoals bekend had eind februari een ontploffing plaats bij het Evoluon in Eindhoven. Ook toen werden er on derdelen gevonden van een bom, die lijken op het materiaal, dat thans op het gerechtelijk laboratorium is. Het staat volgens de heer De Saint Aulai re echter niet vast of de aanslagen op de Philipsvestigingen in Rotterdam, Baarn en Hilversum iets te maken hebben met die ontploffing. Door het toevoegen van commissaris Blaauw aan de groep politiemensen, die het onderzoek instelt, kan worden afgeleid, dat men' rekening houdt met enig verband tussen de aanslagen van maandagmorgen vroeg en de sabotage daden enige tijd geleden op de gassta- tions bij Ravenstein en Ommen. In deze zaak zijn overigens nooit arresta ties verricht. Wel is bekend gewor den, dat deze aanslagen waarschijnlijk het werk zijn geweest van een buiten landse groepering. Bomexplosie In het onderzoek is ook de bomexplo sie betrokken, die enkele weken gele den in het hoofdpostkantoor in Rot terdam grote schade aanrichtte en waarbij twee gewonden vielen. Bij het sorteren van post in het kantoor aan het Delftseplein explodeerde toen een pakket. Men is er niet in geslaagd vast te stellen, wat precies de oorzaak van de explosie is, maar er wordt thans rekening mee gehouden, dat het pakket bestemd was voor de Philips- vestiging aan de Waalhaven in Rotter dam. Na een, achteraf gebleken loos, bom alarm zijn dinsdagmiddag van half twee tot half drie alle werkplaatsen en kantoren van Philips Telecommu- nicatié-Industrie in Hilversum ont ruimd. Dit gebeurde, nadat bij de directie een telefonische boodschap was binnengekomen, dat in het gebou wencomplex vier bommen waren ge plaatst, die om twee uur 's middags tot ontploffing zouden worden ge bracht Een onderzoek wees echter uit, dat het loos alarm is geweest. Geen doorbraak Van onze weerkundige medewerker 'Unser Wetter' is een serie over op zichzelf staande weerkundige onder werpen, die wekelijks uitgezonden wordt door liet tweede Duitse tv-net op zondagmiddag. Prof. Heinz Iiaber presenteert de rubriek. Hij verstaai de kunst lastige en ingewikkelde ma terie begrijpelijk te 'vertalen' en ze de kijker aantrekkelijk en doorspekt met anecdotes aan te bieden. Komende zondag van 14.35 uur tot 15.05 uur wordt de rusteloze atmos feer ter sprake gebracht, een week daarna (14.45 tot 15.15) geeft Iiaber uitenzettingen over hoge- en lage drukgebieden. Zondag 14 mei (14.30 tot 15.00 uur) verschijnt de weerkaart op het scherm. 'Vergeleken met de lagedrukgebieden zijn de hogedrukge- bieden meteorologisch gezien wat ver velend', vindt Haber, 'Bij depressies is er vaak een boeiend gevecht tussen warme en koude luchtsoorten'. Op dit ogenblik is er niet zoveel actie op de weerkaart. Het front van een minimum boven Scandinavië verzwak te tijdens de passage over de Noorse bergen en veroorzaakte in ons land in hoofdzaak meer bewolking. Toch kan er hier en daar wel wat regen of een bui vallen, maar over het geheel ge zien verwachten we geen neerslag van betekenis. Zolang en hogedrukgebied zicht handhaaft ten noordwesten van Ierland (1031 millibar), kan er geen doorbraak naar werkelijke lentetem- peraturen plaats vinden. Ook de ko mende dagen blijft het kwik vooral overdag aan de lage kant. In de nacht van maandag op dinsdag heeft het in het binnenland, vrij sterk gevroren. Op 10 centimeter hoogte boven de grond werd op de vliegbasis Twente -4 en in Leeuwarden -5 graden Celsius waargenomen. Van een onzer verslaggeefsters AMSTERDAM Nu de premies van de particuliere ziekteverzekeringen aan gesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziektekostenverze keraars (NVOZ) per 1 mei of daarna met 20 a 25 procent omboog gaan, is het voor de verzekerden bijzonder nuttig eens na te gaan of zij bij hun huidige verzekering wel zo goedkoop mogelijk uit zijn. Het is nu voor het eerst mogelijk, dal de verzekerden met liet oog op deze premieverhoging tussentijds hun con tract kunnen opzeggen. Opzeggen van een contract heeft natuurlijk alleen zin wanneer men er zich van tevoren terdege van overtuigd lieeft elders, bij een andere verzekering, goedkoper uit te zijn, maar wel met behoud van dezelfde rechten. Vergelijking van de ver schillende premies van parti culiere verzekeringen heeft overigens wel degelijk zin, volgens de consumentenbond, die vorig jaar een onderzoek heeft ingesteld naar deze pre mies en daarbij tot de conclu sie is gekomen dat er aanzien lijke verschillen bestaan tussen de diverse maatschap pijen. Overigens legt men er, ook bij de consumentenbond, de na druk op, dat bepaalde cate gorieën verzekerden nooit of te nimmer uit hun verzeke ring moeten stappen omdat zij elders niet of moeilijk onder dak zullen komen. Dit zijn met name de bejaarden en de mensen met zware geneeskun dige risico's. Dezen moeten, ook wanneer zij bij een rela tief dure vrzekering zouden zitten, niet besluiten deze op te zeggen om eens naar een goedkopere uit te kijken. Naar alle waarschijnlijkheid wil geen enkele verzekering hen hebben, omdat zij door hun leeftijd of hun lichamelijke gesteldheid een te waar risico betekenen. Ook andere mensen moeten volgens de consumentenbond erg oppassen voordat zij hun ver zekering opzeggen. Van te vo ren moet eerst helemaal zeker zijn, dat zij met dezelfde dek king opgenomen zullen wor den in een andere verzeke ring. Met hun mening, dat er wel degelijk verschil bestaat tussen de premies van de di verse maatschappijen, staat de consumentenbond lijnrecht tegenover de mening van de NVOZ. Deze vereniging stelt dat de premies van de ver schillende maatschappijen el kaar beslist niet veel ontlopen en dat het daarom niet erg zinvol is van verzekering te veranderen bij een premiever hoging. 'Er is wel genoeg keus in verzekeringen, maar een echt alternatief is er niet', volgens een woordvoerder van de NVOZ. Honderd gulden De consumentenbond stelt hier tegenover, dat er tussen de verschillende premies soms per persoon wel een verschil van meer dan honderd gulden bestaat. In zijn onderzoek, da terende uit augustus 1971, geeft de bond een paar voor beelden: de ANPZ-verzeke- raars rekenden toen voor een alleenstaande, die derde klas verzekerd was een jaarpremie van 439 gulden. Daartegenover stonden bijvoorbeeld de maat schappij ODWZ uit Hooge- veen met een jaarpremie van 304 gulden, de OTOS Varia uit Leeuwarden met een pre mie van 348 gulden en de VGNN (die alleen maar de bewoners van de noordelijke provincies verzekert) zelfs met een premie van 288 gulden. 'Er zijn dus beslist grote ver schillen tussen de verzekerin gen', aldus de consumen tenbond, 'en die verschillen namen natuurlijk nog toe wanneer het gaat om de pre mies van hele verzekerde ge zinnen'. De aangekondigde verhoging van de premies van 20 tot 25 procent van de NVOZ staat niet alleen. De andere particu liere verzekeringen hebben per 1 januari van dit jaar al een dergelijke premieverho ging doorgevoerd. De voor naamste redenen van deze ver hoging, die ook door de NVO- Z-woordvoerder 'buitensporig hoog' wordt genoemd, zijn de stijging van de verpleegprijzen in de ziekenhuizen met 27 28 procent, de verhoging van de dagprijzen in de academi sche ziekenhuizen met 60 gul den per dag, de stijging van de honoraria van specialisten en de hogere salarissen van het ziekenhuis-personeel. Een heel belangrijke factor voor de verhoging van de ver zekeringspremies zijn ook de nieuwbouwplannen van de zie kenhuizen. Een voorbeeld: een ziekenhuis rekende in zijn ou de gebouw een verpleegprijs van 61 gulden per dag. in het nieuwbouw-gedeelte bedroeg deze prijs 132 gulden per dag. Dat het nog erger wordt bleek onlangs uit een uitlating van staatssecretaris Rietkerk, die zei een aanvraag voor nieuw bouw van een ziekenhuis te hebben ontvangen, waar de verpleegprijs 315 gulden per dag zou worden. Van het Nederlandse volk zit zeventig procent in een zie kenfonds, en ongeveer 30 pro cent is particulier verzekerd, dat betekent zo'n 2& miljoen particulier verzekerden. Een paar procent van de bevol king is nog altijd onverzekerd. MIST REGEN OPKLARINGEN r-<L BEWOLKING 10 MAX.TEMP. 10 MIN. TEMP. WINDRICHTING Weerrapporten van gisteravond 7 uur: maxi mum-temperaturen van gisteren en neerslag tussen 's morgens en 's avonds 7 uur. Amsterdam onbewolkt 9 0, De Bilt onbewolkt 10 0, Deelen licht bewolkt 9 0, Eelde zwaar bewolkt 9 0, Eindhoven licht bewolkt 9 0. Den Helder half bewolkt 8 0, Luchth Rdara onbewolkt 9 0. Twenthc zwaar bewolkt 9 0, Vllssingen onbewolkt 8 0. Zuid-Limburg on bewolkt 8 0. Aberdeen half bewolkt 14 0. Athene onbewolkt 24 0, Barcelona onweer 18 0. Berlijn licht bewolkt 7 0. Bordeaux licht bewolkt 13 0. Brussel onbewolkt 9 0. Frank fort licht bewolkt 7 0. Genève licht bewolkt 8 9, Helsinki sneeuw 4 0.1, Innsbrück zwaar bewolkt 6 0, Kopenhagen regen 9 0.1, Lissa bon zwaar bewolkt 21 0, Loeamo zwaar bc- woilkt 11 0. Londen onbewolkt 0. Madrid onbewolkt 18 0. Malaga half bewolkt 21 0.3. Majorca licht bewolkt 17 0. München half bewolkt 0.5. Nice zwaar bewolkt 17 0. Oslo onbewolkt 16 0.1, Parijs onbewolkt li o. Domo zwaar bewolkt 17 0. Spilt licht bewolkt 16 0. Stockholm regen 5 0.5. Wenen geheel bewolkt 5 0, Zürich licht bewolkt 5 0. Casa Blanca half bewolkt 18 4, Istanbocl half bewolkt 22 0, Las Palmas zwaar bewolkt 20 0. Tel Avlv geheel bewolkt 26 0. Tunis onweer 23 25. HOOG WATER, 27 april Vllssingen, le getl] 1:}G 2e getij 13.33, HarlngvHet aan de zee- xljde 3.03—15.19. Rotterdam 3.57—16 32, Scheveningen 2.39—14 55: IJmulden 3.12—

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 5