I De filter van goeden huize Anders dan andere filters 25/1.75 FAMILIEBERICHTEN Kenterings jaren van de vrouw TROUW/KWARTET WOENSDAG 26 APRIL 1972 God die gebeden verhoort, verblijdde ons met de ge boorte van Mathilde 'Frouwina De dankbare ouders: G. J. Klifman J. Klifman-van der Woude Sint Anna-Parochie, 21 april 1972. Nassaustraat 66. Tijdelijk: Streek Ziekenhuis „Oranjeoord", Harlingen kamer 325. „Hij ls verlost, God heeft hem welgedaan" Heden nam de Here tot Zich, na een moedig ge dragen lijden, mijn innig geliefde Man, onze zorgzame Vader, Zoon, behuwdzoon, Broeder, be- huwdbroeder en Oom Andries Fonteyn op de leeftijd van 50 jaar. A. Fonteyn-Numan Henk Annet Elly Rotterdam, 25 april 1972. Zestiienhovensekade 387. Thuis liever geen bezoek De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het Van Dam Ziekenhuis, Westersingel 115. Gelegenheid tot bezoek aldaar: donderdagavond van 7.45—8.15 uur. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden zaterdag 29 april op de Algemene Begraafplaats „Hofwijk" aan de Delftweg 230 te v.m. Overschie. Aankomst in de kapel op de begraafplaats om 2 uur. Gelegenheid tot condoleren na de rouwdienst in de kapel. De begraafplaats is voor belangstellenden te be reiken met buslijn 56 van streekvervoer West nederland, vertrek vanaf perron J. Delftseplein om 1 uur. Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze medewerker, de heer A. Fonteyn Hij was een zeer geziene collega, die altijd enthousiast en met volle inzet zijn taak vervulde. Hij zal nog lang in onze herinnering voortleven. Directie en personeel N.V. Fijnhouthandel Trima. Zaandam, 25 april 1972. Mijn ziel keert zich stil tot God. Psalm 62 1. In Jezus ontslapen, na een geduldig gedragen ziekte, onze lieve Vrouw, Moeder en Grootmoeder Johanna Willemina Janse-Vink op de leeftijd van 53 jaar. Mede namens verdere familie: J. H. Janse. 's-Gravenhage, 23 april 1972, Medemblikstraat 310. Geen bezoek aan huis. Geen bloemen. De overledene is opgebaard in 'Het Bouwcen trum', Van Diemenstraat 167. Bezoekuren van 5-7 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben donder dag 27 april te 12 uur op de Algemene Begraaf plaats 'Westduin', Ockenburghstraat, Loosduinen. Vertrek van Medemblikstraat 310 te 11.30 uur. Heden overleed op de leeftijd van 71 jaar onze lieve Moeder, Schoonmoeder, Groot- en Over grootmoeder Maria den Bogter weduwe van Hendrik Groenendijk Rotterdam: H. Groenendijk P. J. C. M. Groenendijk- Palms Commugny (ZW): A. Groenendijk G. Groenendijk-Carlson Pompano Beach (Florida): Poortugaal: Laren (N.H.): Rotterdam: M. Groenendijk E. Groenendijk-Zelenka M. Groenendijk W. Groenendijk-Nuis M. de Raad-Groenendijk P. de Raad W. Groenendijk H. J. Groenendijk van den Berg kleinkinderen en achterkleinkinderen Rotterdam, 22 april 1972. Philip Vingboonsstraat 175. Geen bezoek - Geen bloemen De bijzetting in het famildegraf zal plaatsvinden woensdag 26 april a.s. op de begraafplaats Charlois van de Herv. Gem. Rotterdam-Z., CharL Lagedijk 680 te Rotterdam-Z., om ongeveer 13.15 uur. Vertrek van de rouwkamer van de O.R.V., Goe- reestraat 10, Rotterdam-Zuid, om 13.00 uur. Met grote verslagenheid en ontsteltenis geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze plaatsvervangend algemeen secretaris Mr. J. H. Luijerink Gedurende bijna 25 jaar is hij door zijn in nemende persoonlijkheid en zijn grote kennis ons ten voorbeeld geweest Hij was een mens van grote integriteit, wiens waardevolle adviezen wij node zullen missen. Hij ruste in vrede. De medewerkers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 's-Gravenhage geeft met diep leedwezen kennis van het onverwachte overlijden van haar plaats vervangend algemeen secretaris Mr. J. H. Luijerink De Kamer verliest in hem een zeer bekwame en toegewijde functionaris op wie de leden en het huiselijk bedrijfsleven nimmer tevergeefs eer beroep hebben gedaan. Namens de Kamer: W. van Geleuken, voorzitter Mei dankbaarheid en blijdschap geven wij u kennis van de ge boorte van een zoon Marnix Hayco H. Zwankhulzen L. Zwankhuizen-dcn Heyer 13 april 1972. Canberra. Australië. Heden nam do Here geheel onverwacht tot Zich mijn lieve Man. onze Vader, be huwd Groot- en Overgroot vader Cornelis Ligthart Schenk Katwijk aan de Rijn: N. Ligthart Schenk- Kulken Leiden D. Ligthart Schenk Katwijk aan de Rijn. 24 april 1972. 'De Wilbert'. Overrijn 7. Corresp.-adres: Rljnsburgerslngel 37a. Geen bloemen. De overledene ls opgebaard in de rouwkamer 'Eenvoud' van Ingen Schenau, Hoge- woerd 84 te Lelden. Bezoek aan de rouwkamer: woensdagavond a.s. van 7.3C tot 8 uur. De begrafenis zal plaatsvin den donderdag 27 april a.s. te 15.00 uur op de algemene begraafplaats 'Rhijnhof'. Na do begrafenis gelegenheid tot condoleren In de ont vangkamer van de begraaf plaats. Heden heeft de Here tot Zich genomen, na een ernstige ziekte, onze lieve Zuster. Schoonzuster en Tante Johanna Willemina Janse-Vink op de leeftijd van 53 Jaar. W. E. G. Vink M. Vink-Kelzer Peter. Heden werd uil onze familie kring weggenomen onze ge liefde Zoon, Schoonzoon. Broede: en Zwager Andries Fonteyn In de leeftijd van 50 Jaar. Rotterdam, 25 april 1972. Fam. Fonteyn-Luyendljk. ..Abtshove", Amelde- straat 326. Fam. Numan-Deddens, Melissantstraat 60. Door de overstelpende bewijzen van medeleven, ontvangen UJ- dens de ziekte en na het overlij den van onze lieve, zorgzame Man. Vader, behuwdva<Jer. Pleegvader en Grootvader, de heer Cornelis Jongewaard ls het ons niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken, zodat wij dit langs deze weg moeten doen. Het is mij en mijn kinderen een grote steun geweest, dat zovelen aan ons dachten en het heefi ons ten zeerste gesterkt ln die zware, droevige dagen. Uit aller naam: H. J. Jongewaard - Dorgelo, Wat vindt u van de kerkdienst? i 4'euwe geimoen over de kerk l>enst zoets die en zou (tinnen zijn fwaen auteurs ui» rotschillende kerken Or G Oekket Or C. Graafland Os A. J Hoorn Pro» O» H. Jonker O van Katwijk. Proi Ot G N Lammens Os. J Overturn Os R. j van Pagée Eimec Pruim Prof. Or. P. Smits Herman Var- oeek en Da. H A. Visser. ervaringen irvz'chten idealen suggesties uturgie week *acramentsbe- diening huisdienst teugddiensi bi ol mei exoenmenree> en alternatie* alles korm san de orde <n dit interessante Doek dr vele perspectieven opent paperback f 9.90 Verkrligbaai n de boekhand* ZOMER KEUNING WAGENINGEN OR. ELSA PEREIRA-O'OUVEIRA Het door een vrouwelijke arts geschreven boek dat verlost van onnodige zorgen en onruet 6e druk f 6.25 Verkrfjgbtar In de boekhandel Zomer Er Keuning Wageningen Maarten van Rossumhuis te Arnhi Ed. Laurens Continental

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 14