Kritiek op sociaal beleid ïedrijven bij opheffingen Rel tussen circussen Bij Philips nog geen licht in bomaanslagen Geen resultaat gesprek tussen Peiger en bonden Militaire parade alleen in Den Helder Unicef-kinderfonds bracht 2 miljoen bijeen oypolder eschokt door lannen Drees ppTwspwri \4 - Geschenk na lange roeitocht Jank voor afvoer est in Gelderland votf apothekers en 'judenten komen in riebergen bijeen 'Links' viert 1 mei met demonstratie Voor steekpartij in Chinees gokhuis tien maanden Herdenkingsconcert oud-illegale bladen Huishoudverbruik aardgas is primair Faggioni's contra Boltini Actie tegen doodvonnissen in Turkije Huizen goedkoper door bundeling bouwopdrachten School afgebrand: drie ton schade Jongens maakten bankbiljetten na met viltstiften jjjlOUW/KWARTET DINSDAG 25 APRIL 1972 BINNENLAND K Int ia an een verslaggever TRECHT De voorzitter van de raad voor de arbeidsmarkt in Utrecht, prof. dr. W. Hessel, is van y ening dat bij de tegenwoordige economische ontwikkelingen door het bedrijfsleven dikwijls een be- id wordt gevoerd dat ten gevolge heeft dat werknemers in de kou komen te staan wanneer er sprake rb van bedrijfssluitingen of fusies. eel bedrijven', zo zei hij, 'hebben en sociaal beleid. Bedrijfssluitingen rden wel economisch gepland, maar 1 sociaal plan ontbreekt. Men beseft it dat het afstoten van arbeids- tchten niet het-enige alternatief is ir handhaving van de werkgelegen- id. De overgang van het ene bedrijf beroep naar het andere, zou veel (eidelijker moeten geschieden en i sociaal veel beter moeten worden ,-^eleid. Dan zou veel verdriet en el- r ide worden voorkomen'. Hessel sprak tijdens de opening het nieuwe centrum voor vak- eiding voor volwassenen in Utrecht. DEN HAAG De enige militaire parade ter gelegenheid van de ver jaardag van koningin Juliana wordt gehouden in Den Helder. Vrijdag 28 april zal om 2 uur 's middags een parade plaatsvinden op de nieuwe ha ven in Den Helder, waaraan gewapen de troepen van de marine zullen deel nemen. Maandag 1 mei zal de saluut- batterij van de marine op Harssens schiereiland 101 saluutschoten afge ven. Bij de vlaggenparade, die 's morgens om half tien plaatsvindt, zal een gewapende wacht van vlootperso- neel staan aangetreden. Het centrum werd geopend door de minister van sociale zaken drs. J. Boersma. In zijn openingstoespraak zei de minister te vrezen dat bedrijfs- inkrimpingen en -sluitingen als ge volg van structurele oorzaken zich steeds duidelijker zullen gaan afteke nen, met alle consequenties, die dat dan weer op de arbeidsmarkt zal heb ben. Bij deze ontwikkeling, aldus de minister, kunnen de opleidingscentra voor scholing en omscholing voor vol wassenen een grote rol spelen, omdat de ervaring leert dat geschoolde vak lieden minder risico's lopen ontslagen te worden en bovendien eerder een nieuwe werkkring vinden. Hij verwachtte dat de nieuwe afdeling van het gewestelijk arbeidsbureau in Utrecht, de stichting voor de perso neelsvoorziening, veel goed werk zou kunnen doen voor oudere werkne mers, die orttslagen zijn. Deze stich ting functioneert als een uitzendbu reau voor krachten, die niet meer permanent geplaatst kunnen worden. De minister verwierp de kritiek dat de stichting de gevestigde uitzendbu reaus concurrentie zou aandoen. De overheid staat toe dat uitzendbureaus op de arbeidsmarkt opereren, zo zei hij, maar dat ontheft haar niet van de plicht om daar waar het mogelijk is, harmoniserend op te treden op de arbeidsmarkt. DEN HAAG Het Nederlands Comi té Unicef kinderfonds van de Vere nigde Naties heeft vorig jaar in totaal ruim twee miljoen bijeenge bracht. Het is in zijn geheel aan de internationale organisatie overgedra gen. De grootste bijdrage 575.000 gul den was bestemd voor de kinderen van Bangladesj. Unicef Nederland heeft verder 305.000 gulden verza meld voor een gezondheidsprojekt in Indonesië IBERGEN De inwoners van i n Ooypolder (gemeente Ubber- bij Nijmegen zijn ernstig schokt door het bericht dat mi- ter Drees het plan van rijks- terstaat tot afsnijding van de lalbocht in deze polder zou wil- At laten doorgaan. Het buurt- iffnité Groenlanden heeft hem gisteren in een telegram laten ten. Ook de Gelderse Milieu- idsi id en de Katholieke Universi- t te Nijmegen hebben de be- 'Aidsman soortgelijke telegram- sfcn gestuurd. krijg de indruk dat hij het alter- eve plan tot regulatie van de 'Teepvaart, dat we veerten dagen :den indienden, niet serieus heeft eken', aldus de heer B. H. A. If, voorzitter van het comité genlanden plan komt neer op een frequentie- eersing van de scheepvaart op de al; een gelijkmatiger verdeling Q|r de hele vaarweg van Duisburg IRotterdam. Nijmegen zou namelijk t een knelpunt zijn vanwege de niddelde capaciteit, maar vanwege (onregelmatige frequentie. Wanneer wordt gereguleerd, kan aldus 1^1 comité de bochtafsnijdittg in "Ooypolder achterwege blijven en onlierstell)are schade aan dit na- rgebied worden voorkomen, deze wijze', zegt de heer Wolf, de Waal voldoende capaciteit heb- en wordt de veiligheid op de r gewaarborgd. Voor het land en lucht zijn er talloze regels, voor water vrijwel geen. De scheep- jdejrt stoort zich nergens aan'. heer Wolf zegt de indruk te ben dat minister Drees onder gro- lruk heeft gestaan niet alleen van ars( swaterstaat, maar ook van grote lepvaartmaatschappijen. verj gemeester W. S. Hermsen van. Ub- ■i p jen zei dat men op het gemeente- ook teleurgesteld is door de Ichten, die uit Den Haag zijn geko- Hij wilde liever wachten met i j jke vanL - - ont|ler commentaar totdat hij officieel wat er precies aan de hand is. daag wil hij minister Drees daaro- llei land' ld, zou der ïfer aldi len. he •epei va dan O orm uk;.! ring gstu eten De rechterbovenarm geheel in verband gewikkeld ter ge nezing van een haaiebeet keurt John Fairfax in een winkel in Brisbane de aanwinsten van zijn vrienden Sulvia Cook. Het pakje kregen zij voor hun prestaties. Zaterdag name lijk kwam het Engelse paar na een roeitocht van bijna 13.000 km over de Stille Oceaan op het eiland Hayman aan, op de Oostkust van Australië. Ze waren bijna een jaar geleden uit San Francisco vertrokken. jj *JHEM De Gelderse landbouw- x inisaties, de gewestelijke raad het landbouwschap en de provin- raad voor de bedrijfsontwikke- in de landbouw gaan een 'mest- t' oprichten. De bank krijgt tot het bevorderen van de afvoer, verking en afzet van mestover- itten afkomstig van bedrijven met ]idelingsproduktie. initiatief moet mede gezien wor- als een reactij, op de kritiek uit ïuhygiënisch oogpunt, 'ie de laat- tijd is geuit op de steeds groter ^dende bio-industrieën, kalver-, var en pluimveefokkerijen in deze 'incie. Door het aanwenden als nische bemesting van regionaal vezige mestoverschotten in tekort eden elders wil men bereiken, dat mestoverschotten geen belasting het milieu veroorzaken, denkt ook aan afzet van mest de akkerbouwbedrijven in de ropolders. Van een onzer verslaggevers EINDHOVEN Het politiële onderzoek naar de ontploffingen, die zich in de nacht van zondag op maandag hebben voorgedaan bij de Philips-vestigingen in Rotterdam, Hilversum en Baarn, heeft tot nu toe niet tot resultaten geleid. De politie houdt er rekening mee, dat hier van een gecoördineerde opzet sprake is, temeer omdat de ex plosies vrijwel gelijktijdig (alle tussen drie en vier uur) plaats hadden. De getroffen panden zijn de techni sche dienst aan het Rotterdamse Par- mentierpiein, het gebouw van de tele- communicatieindustrie aan de Jan van der Heijdenstraat in Hilversum en het complex van de fonografische industrie in Baarn. De schade bleef voornamelijk tot gesneuvelde ruiten beperkt. Alleen in Rotterdam werden ook opgeslagen artikelen vernield. De waarde hiervan bedroeg niet meer dan enkele duizenden guldens. ONDERZOEK Welke soort bommen werden ge bruikt, staat nog niet vast. Het wach ten is nog op het onderzoek van het gerechtelijk laboratorium In Den Haag, waar stukjes materiaal naartoe zijn gestuurd. Hangende dit onderzoek wil de Rot terdamse politie nog niet spreken over een aanslag. Weliswaar zijn ra dertjes van een uurwerk gevonden, maar volgens een politie-woordvoer- der hoeven deze niet persé afkomstig te zijn van een bom. In het pand lag namelijk ook een aantal uurwerken opgeslagen. De politie in Baarn en Hilversum spreekt wél over aanslagen, maar te kent daarbij aan, dat deze zo amateu ristisch waren opgezet, dat er nauwe lijks enige schade mee kon worden aangericht. In beide gevallen was de bom aan de buitenkant van de gebou wen aangebracht, zodat het effect van de explosies, die overigens met een harde knal en veel rookontwikkeling gepaard gingen, beperkt bleef. Bij Philips in Eindhoven is men niet eig scheutig met commentaar. Er Is daar nog geen brief binnengekomen, waarin en door wie de bomaanslagen worden geclaimd. Dit was destijds wel het geval met de onopgeloste bo maanslag op het Evoluon in Eindho ven Die aanslag, zo bleek uit een pamflet, as bedoeld als waarschu wing van de actiegroep Philips-Grie- kenland, aan het concern geen steun meer te verlenen aan het kolonelsre gime in dat land. De directie werd een maand tijd gegeven om een aan tal eisen van de actiegroep in te willigen. Zou daar niet aan worden voldaan, dan zou een programma van sabotagedaden worden afgewerkt. Dat ultimatum liep eind maart af. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Onder het motto 'Internationale klassenstrijd, internati onale solidariteit' zal een aantal link se organisaties gezamenlijk in Amster dam de eerste mei vieren. Het pro gramma bestaat uit een op de Dam beginnende demonstratie, een 'actie- markt' in de Brakke Grond aan de Nes en een bijeenkomst in de Brakke Grond, die om half acht 's avonds begint. De Belgische marxistische eco noom Ernest Mandel zal spreken over de internationale klassenstrijd. Ande re sprekers zijn PPR-voorzitter Dolf Coppes, PvdA-bestuurslid Kees Kolt- hof en Rein van der Horst, voorman van Proletarisch Links, de van de PSP afgescheiden beweging. De bij eenkomst wordt besloten met een tot drie uur 's nachts durend f eest. De demonstratie op de Dam begint om twee uur 's middags. EBERGEN Op 27 en 28 april le dt in Driebergen het jaarlijks con- gehouden van de Algemene Nc- andse Pharmaceutische studenten ^'jeniging. Het thema is dit jaar 'De theker' in en optimale gezond- iS szorg'- congres zal door 200 studenten en hekers worden bijgewoond. De Itelijns-gezondheidszorg en de i'ol ts van de apotheker daarin nu en Ie toekomst staan centraal. Verder iu|en aan de orde de mogelijkheden een nauwere samenwerking lus arts en apotheker met name op gebied van de voorlichting. Ook aandacht worden besteed aan de elijlcheden van de apotheker om larticiperen in nog bredere samen- i{ kingsverbanden, de zogenaamde indheids- of welzijnscentra. jt financiële gevolgen van dergelijke a we structuren zullen uitvoerig alien belicht De conferentie vindt ts in 'Ons Centrum', aan de Traay Driebergen. Van een correspondent AMSTERDAM De rechtbank heeft de 33-jarige Chinees A. K. T. uit Beverwijk wegens poging tot zware mishandeling van een landgenoot ver oordeeld tot tien maanden, waarvan drie voorwaardelijk, en met aftrek van het voorarrest. Op 9 januari had T. in het officieel geautoriseerde Chi nese gokhuis in de Binnen Bantam- merstraat in Amsterdam de Chinese kok Wai Chuen Chu met een stiletto vijf steken in borst en buik toege bracht. die echter geen ernstig letsel hadden veroorzaakt. Een kwestie over het spelen en de houding die de kok als gevolg daarvan tegenover T. aan nam hij bedreigde deze met een mes was de aanleiding geweest tot de steekpartij. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM Donderdag 4 mei wordt andermaal onder auspiciën van de oud-illegale bladen Het Parool, Vrij Nederland en Trouw een herden kingsconcert gegeven in het Concert gebouw. Uitgevoerd wordt: 'Bericht aan de levenden', voor orkest, ge mengd koor en declamatie. Muziek: Hans Henkemans, tekst H. M. van Randwijk. Voorts: de 3e symphonie van Schubert, uitgevoerd door het Concertgebouworkest olv Hans Vonk, het Nederlands Filharmonisch Koor en Henk van Ulsen, voordracht. Toe gangsprijs 1.75. Kaarten verkrijg baar bij de kantoren van genoemde bladen tot en met 26 april. Met ingang van 28 april zijn kaarten nog uitsluitend verkrijgbaar aan het Con certgebouw van 10-15 uur, uitgezon derd zaterdag en zondag. Van een onzer verslaggevers GRONINGEN Het huishoudelijk verbruik van het Groningse aardgas is primair. Pas op de tweede plaats komt het industriële gebruik. De con- tinuieteit van het huishoudelijk ge bruik zal dan ook zo lang mogelijk gewaarborgd zijn. Deze uitspraak werd gisteren gedaan door drs. C. A. Verkade, directeur gasvoorziening van het ministerie van economische zaken en vice-voorzitter van het gascomité dat tot en met donderdag een gas- symposium organiseert in Groningen. Aan dit congres in de Martinihal te Groningen doen tweehonderd deskun digen uit tweeentwintig landen mee. De Nederlandse regering is gastheer. Het aardgas is de laatste tijd vooral weer in het nieuws door de berichten dat de Groningse voorraad sneller op zou raken door een te grote export. Bij de opening van het symposium zei de heer Verkade voorts onder meer: 'Laten wij voorkomen-dat de genera tie na ons van ons zal zeggen: zij hebben de rijkdommen die de natuur hun gaf op een niet-verantwoorde wij ze verspild'. De heer Verkade waar schuwde er voor het aardgas te ge bruiken voor die doeleinden waarvoor ook minder waardevolle (schone) brandstoffen zouden kunnen worden gebruikt. Overigens zijn het vooral technische problemen die op het con gres aan de orde zullen komen. De voorzitter van het gascomité, de Roemeense gasdeskundige V. Drug, vertelde dat vooral de verdeling van aardgas niet alleen uit Nederland maar ook uit andere landen pro blematisch is en dat men daarvoor op het symposium een oplossing zal kun nen aangeven. Modernisering van heit huidige verdeelnet noemde hij een noodzaak. Van een onzer verslaggevers GORKUM Na vijfentwintig jaar van betrekkelijke rust en voor spoed knalt het plotseling zware beschuldigingen in de Nederlandse circuswereld. Woorden als maffia, zedenmisdrijven en sabotage ver hullen een hard gevecht tussen twee circussen. Hoofdrolspelers in het drama zijn de gebroeders Faggioni en de onstuimige Toni Boltini. De gebroeders Gaggioni stonden in dienst van Boltini. Uitste kende vaklui, oordeelt Boltini nu, die één van de beste trapeze-nummers in Europa op hun naam hadden staan. Toni Boltini. De gebroeders Faggioni ni's zo'n honderdveertigduizend gul den per jaar over. En omdat circus mensen 'spaardertjes' zijn, beschikten de Faggioni's na tien jaar zware ar beid over een kleine miljoen gulden. Zij richtten een nieuw circus op, dat bij de gemeentebesturen aangekon digd werd als 'Nieuw Nederlands Cir cus'. En dat pruimt de directeur van het Nationaal Nederlands Circus Toni Boltini in de allereerste plaats niet. 'Het circus Faggioni is een Italiaans circus, krijgt Italiaanse subsidies en heeft met Nederland niets van doen, behalve dan, dat het er maandenlang optreedt'. Tegenslag Het zat de Faggioni's niet mee. Met zware storm werd de grote tent opge zet: de mast brak. De paarden kregen droes, een gevolg van het vele trans port. De administrateur kwam bij een verkeersongeluk om het leven. Geluidsinstallaties vielen uit; het op treden kreeg niet overal evèn goede recensies. De Faggioni's hadden op deze tegenvallers één antwoord: er was sabotage in het spel en die sabo tage kwam van Boltini en zijn mak kers. Boltini op zijn beurt greep deze be schuldiging aan om zijn concurrent de voet dwars te zetten. Hij gaf zijn perschef Dirk Hendriksen opdracht overal in den lande een 'boekje open te doen' over de Faggioni's en in Gorkum deed de perschef een fiks boekje open. Hendriksen; De Faggio ni's past maar één naam: die van maffia. In emotionele bewoordingen somt Boltini's perschef een hele reeks diefstallen, vechtpartijen en misdadi ge praktijken van de Faggioni's op, beschuldigingen die bij navraag bij politie en justitie niet te staven zijn. Zwaar geschut De vraag dringt zich op, waarom Boltini zulk zwaar geschut in het geweer brengt tegen zijn veel kleinere concurrenten. Want in de loop van het gesprek klaagt perschef Hendrik sen ook nog even het kindercircus Piste aan. En Hendriksen laakt ook de praktijken van circus Salamon. Zit Boltini in het nauw? Wil Boltini de aandacht afleiden van zijn lilliput ter-perikelen of de Rhenense bomen- kapperij, die Hendriksen zelf om schrijft als 'taktische blunders van formaat'? Maar zo mogen we het van perschef Hendriksen niet zien. 'Kijk, wanneer een circus een slechte voorstelling geeft, een paar dagen voordat Boltini in diezelfde gemeente neerstrijkt, dan ben je weg. Dat is moordend. Wij hebben in Groningen bijvoorbeeld het tegenovergestelde meegemaakt. Het gemeentebestuur had een vergunning aan het Russisch Staatscircus gegeven, een paar dagen voordat wij daar zou den optreden. Toch heeft Boltini ge weldig gedraaid in Groningen. Maar wanneer je zo'n Faggioni voor je hebt, dan ben je weg'. Niet gezond 'Kijk, wanneer circus Amar voor ons zit, dan voer je gezonde concurrentie. Dan plak je 's nachts wat affiches over die van je concurrent, en je concurrent doet hetzelfde. Dan wordt er wat gevochten tussen de plakploe- gen, maar ach, dat is gezonde concur rentie. De beschuldigingen van de Faggioni's, dat heet geen gezonde con currentie meer'. Van een onzer verslageefsters AMSTERDAM Achttien Turkse jongeren zijn in Turkije door een militaire rechtbank ter dood veroor deeld, omdat ze geprobeerd hebben het Turkse bewind om ver te werpen. Daarbij hebben ze geen geweld ge bruikt, maar desondanks staat op dit soort activiteiten in Turkije de dood straf. Om de Tuikse regering ertoe te bewe gen de doodvonnissen ongedaan te maken, is er in ons land, samen met België een kaartenactie op gang geko men. Er kunnen kaarten verstuurd worden naar onze eigen Tweede Ka mer met het verzoek iets te doen aan deze kwestie, hetzij door vragen te stellen aan minister Schmelzer, colle ga's in Turkije te benaderen of de zaak in de eigen fractie, het parle ment of het Europese parlement aan de orde te stellen. Er kan ook een kaart naar de Turkse volksvertegen woordiging gestuurd worden. De actie '18 x doodvonnis doodge woon? Nee' wordt georganiseerd door Amnesty International, de Nederland se Jeugdgemeenschap, de Nederlandse Politieke Jongeren Contact Raad, het Nederlands Komitee voor Internatio naal Jongerenwerk en enkele soortge lijke Belgische organisaties. Er zijn honderdduizend kaarten ge drukt, waarvan er nog maar tiendui zend over zijn. Om meer te kunnen drukken en te versturen, heeft de aktie geld nodig. Het gironummer is 491818. De kaarten kunnen aange vraagd worden (gratis) bij één van de genoemde organisaties. En na dit intermezzo beschuldigt Hendriksen vrolijk verder. 'De Faggi oni's sturen foto's van hun circus naar de gemeentebesturen. In werke lijkheid stellen de foto's het Franse circus Amar voor. De naam is alleen weggeretoucheerd. De Faggioni's laten een wanorde achter op de terreinen, waardoor de opvolgers veel hogere garantiebedragen bij de gemeenten moeten neertellen'. De Faggioni's op hun beurt klagen over de tegenslagen. Boltini's cam pagne heeft maar één doel: le voorko men dat het nieuwe circus de ge meentevergunningen krijgt, stellen zij. Boltini zelf heeft al een uitweg voor de Faggioni's gevonden. Bij monde van zijn perschef doet hij de suggestie, 'dat de Faggioni's wel naar België zullen uitwijken, om hun prak tijken daar voort te zetten'. En daar zal het Boltini wel om te doen zijn. Achter de clowneske en romantische facade van het circus gaat een bikkel hard gevecht schuil waarbij geen en kele beschuldiging te licht wordt be vonden. AMSTERDAM Een aantal woning bouwverenigingen in Drente heeft het initiatief genomen om samen met de nationale woningraad bouwopdrachten te gaan bundelen. Doel is de huidige bouwkostenontwikkeling te doorbre ken. Vanmorgen zullen in het provin ciehuis in Assen contracten worden getekend voor de bouw van 1400 wo ningwetwoningen van het zogenaamde DMSK-type, verdeeld over zes bouw plaatsen. Deze contracten betreffen een overeenkomst tussen de vier op drachtgevers onderling en een over eenkomst tussen opdrachtgevers en twee aannemingsbedrijven. Volgens de nationale woningraad zal als gevolg van deze opdrachtenbunde ling de inschrijvingsprijs voor deze 1400 woningen onder het gemiddelde komen. BREDA Gistermiddag is in Breda in enkele minuten de houten bedrijfs- vakschool van de Machinefabriek 'Bre da' in vlammen opgegaan. Kort tevo ren had de laatste van de zeventig leerlingen het gebouw verlaten. De directie raan.t de schade voorlopig op 250.000 tot 300.000 gulden. Het bedrijf is tegen brand verzekerd. De brandweer wist nog enkele flessen met zuurstof en acetyleengas uit het brandende gebouw naar buiten te sle pen en in het water van de Nieuwe Haven te deponeren. Een gunstige windrichting zorgde ervoor dat de brand niet kon overslaan naar andere bedrijfsgebouwen. De ontsuimige Boltini vervult weer de sleutelrol. Van onze correspondent EMMEN Het gesprek tussen de directie van Peiger NV te Emmen en de vakorganisaties van zondagavond is zonder resultaat gebleven. Zoals bekend bestaat er al geruime tijd een conflict tussen dé directie van het metaalbedrijf en de personeelsleden. Vertegenwoordigers van de Industrie- bond-NW hebben de directie voorge steld alle ontslagen in te trekken. De onderneming deed twee tegenvoorstel len. Men wil dat de geschilpunten tussen directie en personeel worden voorgelegd aan bemiddelingsinstan ties. die een bindende uitspraak moe ten doen. Het tweede voorstel was een bindende uitspraak van genoemde instanties over herstel van het ar beidscontract met alle ontslagenen met uitzondering van de NW-ver- trouwensman A. Platje. Vertegenwoordigers van de Industrie- bond-NW hebben gisteren beide di rectievoorstellen aan de ontslagen werknemers voorgelegd. De directie van Peiger stelde ook voorwaarden: stoppen van acties, niet posten, geen werkwilligen belemme ren. geen schadelijke publikaties voor het bedrijf, geen nieuw personeel be lemmeringen in de weg leggen en tenslotte geen acties in andere bedrij ven. Volgens directeur L. Bood begint het er meer en meer op te lijken dat het een prestigekwestie gaat worden. Hij ziet de stakers .als ontslagen werkne mers van het bedrijf en volgens de heer Bood kan men. als men het hier niet mee eens is, dit voor de rechter brengen. Dc heer Langebeek van de Industrie- bond-NVV zei gisteren dat de directie via een koppelbaas negen nieuwe werknemers heeft aangetrokken. 'We moeten uitzoeken of dit Justitioneel een zuivere zaak is'. Volgens de direc teur van Peiger zijn de nieuwe werk nemers volgens legale weg aangetrok ken. In de gisteravond onder grote belang stelling gehouden raadsvergadering van Emmen kwam een interpellatie van het CPN-Tweede Kamerlid en raadslid van Emmen, W. Kremer, en zijn fractiegenoot A. Platje, aan de orde inzake de staking bij Peiger en de houding die de politie van Emmen vrijdagmorgen aannam door charges tegen de aanwezige mensen uit te voeren. Ten aanzien van de kwestie Pelger-Industriebond-NVV waren de meningen in de raad verdeeld. Bij het sluiten van de krant waren de discus sies nog bezig, die overigens in een rustige sfeer plaatsvonden. Een voorzichtige prognose over de uitslag van de interpellatie gistera vond is, dat de meerderheid van de raad de kritiek op de politie van de hand zou wijzen. GRONINGEN Het afgelopen week einde heeft de gemeentepolitie vain Groningen een drietal Groningers aangehouden, verdacht van het in omloop brengen van valse muntbiljet ten. Een 14-jarige mavo-scholier tekende voor de grap met een blauwe viltstift een biljet van tien gulden na. Zijn moeder was de eerste proefpersoon. Zij zag het valse biljet voor echt aan. Zijn broer, de 20-jarige J. H. zag er meer in en liet het biljet op zijn beurt aan de 26-jarige mej. H. S. met wie hij samenleeft zien. Deze nam het biljet voor vijf gulden over en wissel de het in bij de 92-jarige kruidenier ster mevr. F. Zwart, die door haar slechte gezichtsvermogen de valsheid van het biljet niet constateerde.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 9