Middenstand tegen n investeringsrem Waarom nu eigenlijk een sigaartje? Kamerleden 'zitten' met Oosterschelde Prettig! de postgiro Schmelzer wijst een handelsverdrag met Portugal niet af Rook bewust, rook 'n sigaartje ^ak beweging beschuldigd van gebrek aan matiging ersoneelsgebrek sr iiité: Nederland moet iten over Griekse zaak Meisje gewurgd in Kennemerduinen Schuurtjes, bewoond door gastarbeiders, afgebrand da&makkelijk! vuurvlieg' dreigt lT%e week brand I zullen stichten Forse celstraffen geëist tegen acht (brandkast)krakers Celstraffen voor diefstal en overval Amateurtoneel in veiling Nes Het weer V, Zeeuwse statenleden willen eind maken aan verwarring L)lW KWARTET DINSDAG 25 APRIL 1972 III.WK.M.VM» W T3 DHLS onze sociaal-economische redactie KENTER Het Koninklijk verbond van ondernemers in liet midden- en kleinbedrijf is van ing dat bet centrale overleg over bet sociaal-economisch beleid in 1972 geleid moet worden door onafhankelijke voorzitter en dat men het eerst eens moet worden over de omvang van de ccono- atJche groei alvorens wordt onderhandeld over de verdeling ervan. roorzitter van het KVO, de heer n van der Weele, zei gisteren in crij openingsrede voor het jaarlijkse >n nale midenstandscongres van de organisatie, dat dit de voorwaar- zijn waaronder het verbond wil lemen aan het komende overleg ;n regering en bedrijfsleven. Na- relijk liet hij bovendien weten, na alle achteruitgang van de laat- aren het midden- en kleinbedrijf verdere teruggang van zijn inko- positie niet kan accepteren. ,.„.»reëele. inkomen per zelfstandige rsite detailhandel, de kleine nijver- en de ambachten is van 1967 tot met 1 procent gedaald en in de €rj3casector zelfs met 34 procent, al- :ht^de heer Van der Weele, die de öegeweging ervan beschuldigde on- iou(fenc,e matigingsbereidheid te to- Van essentieel belang achtte hij im dat nieuwe centrale afspraken l p het middenstandscongres van 6t KVO heeft staatssecretaris J. M. Oostenbrink gisteren ezegd dat van zijn medewer- ers het uiterste wordt gevraagd dat het werk nauwelijks bij benen is. 'Advertenties voor euwe krachten leveren helaas et veel op. Van een ontspan- ing op de arbeidsmarkt voro ergelijk werk is niet veel te pr erken. Als u in uw omgeving ne< schikte personen kent die da lor dit werk voelen: belt u mij r ns op. Het is een aantrekke- Jke. boeiende gevarieerde erkkring. Met reeds gemaakte ikantie-afspraken wordt reke- Jng gehouden. En de minister in financiën zal erkentelijk Jn dat ik hem de kosten van |eze advertentie heb bespaard'. k een onzer verslaggevers (STERDAM Het comité Vrij fekenland heeft ter gelegenheid van [vijfjarig bestaan van het kolonels- lind in Athene een verklaring uit leven, waarin het erop aandringt, de in mei te houden vergadering I NAVO-ministers ook Nederland [Griekse zaak aan de orde stelt. Het pité vindt het betreurenswaardig, I terwijl andere landen (Denen- pkcn en Noorwegen) d~ kwestie in NAVO wel aansneden Neder- p tot nu het stilzwijgen heeft be- Ird. ook door de vakorganisaties worden gehonoreerd. Groei Scherpe kritiek had de KVO-voorzitter ook op het voornemen van de rege ring om investeringsheffingen voor het westen des lands in te voeren, o.m. omdat de overheid daarmee op de stoel van de ondernemer gaat zit- 'en. De heer Van der Weele meende, dat er eerder maatregelen nodig zijn om de investeringen weer op te voe ren. 'We hebben verdere groei van de economie hard nodig om de werkloos heid te bestrijden en de stijgende collectieve en particuliere bestedingen te kunnen financieren'. Op dit congres hield ook de staatsse cretaris van economische zaken, drs. J. J. M. Oostenbrink, een rede. Hij zette uitvoerig uiteen wat naar zijn mening het doel en de mogelijkheden zijn van het integratiebeleid voor het midden- en kleinbedrijf. Drs. Oosten brink verzette zich tegen de kritiek, die vanuit de midenstand tegen hem is geuit omdat hij niets gedaan heeft tegen de postorderactie van de Vara. De bewindsman zei, dat alleen de wetgeving hier doorslaggevend is en dat voor het overige het bedrijfsleven zelf moet trachten dit probleem door overleg op te lossen. Drs. Oostenbrink liet doorschemeren dat hij bereid is daarbij een bemiddelende rol te spe len. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM De 23-jarige in Am sterdam werkzame Italiaan R. B. heeft zondagmiddag in de Kennemerduinen bij Bloemendaal zijn 21-jarige Amster damse vriendin Elisabeth Brands ge wurgd. Enkele uren na zijn daad meldde hij zich bij de politie van het bureau Leidseplein, waar hij bekende het meisje te hebben gewurgd en daarna met een mes enkele keren te hebben gestoken. Uit een eerste verhoor is inmiddels komen vast te staan, dat B. uit angst zijn vriendin om het leven heeft ge bracht. Hij was namelijk bang, dat het meisje, met wie hij ongeveer anderhalf jaar omging hem zou verla ten. Op aanwijzingen van de dader is zondagnacht laat het lijk door de Bloemendaalse politie in de Kenne merduinen aangetroffen. De Italiaan is zondagmiddag samen met zijn vriendin naar de duinen gereden. Na enige tijd te hebben gewandeld greep hij het meisje bij de keel en kneep deze dicht. De moord moet omstreeks vier uur zijn ge pleegd. EINDHOVEN Twee als woonhuis ingerichte schuurtjes zijn gistermid dag afgebrand. De schuurtjes werden bewoond door acht buitenlandse ar beiders. Van het huisraad kon niets gered worden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De schuurtjes stonden achter een woon blok. ADVERTENTIEJ Met Postgiro minder mensen met kwitanties aan de deur, geen incasso- of stortingskosten meer. Van onze Haagse redactie DEN HAAG Minister Schmelzer (buitenlandse zaken) voelt er weinig voor zich uit te spreken tegen de sluiting van een handels verdrag met Portugal, zoals door EEG-commissie is voorgesteld. De EEG-ministerraad vergaderde gisteren over deze kwestie en zal zich daarmee ook vandaag nog bezighouden. Minister Schmelzer maakt zijn stand punt bekend in antwoord op schrifte lijke vragen van het Kamerlid Van der Spek (PSP). Volgens de heer Van der Spek betekent het sluiten van zc'n handelsverdrag een grote econo mische steun voor Portugal en daar mee 'voor zijn politiek van onder drukking'. In zijn antwoord zegt de (ADVERTENTIE) adi onze correspondent MAAR Bij de redactie van het rd-Hollands Dagblad is een brief ngekomen waarin de anonieme ran jver dreigt voortaan elke zater- of zondag in Alkmaar een brand zullen stichten. Als motieven it hij wraak voor het onrecht dat is aangedaan en politieke rede- De brief is ondertekend met 'de 1 Irvlieg'. llopen zondag ging in Alkmaar lingeriezaak in vlammen op en tien dagen eerder de kledingzaak de firma G. Worm, waarbij een Ie werd aangericht van ruim een len gulden. brief aan de krant staat: 'Ik laar, dat ik G. Worm in de brand gestoken en ook de kledingzaak je Gayglop, elke zaterdag en zon- een pand in brand zal steken uit JjJk voor het onrecht mij aange- maar ook om politieke rednen elijk: stop de bombardementen in nam. die door kapitalisten worden itigd'. 7/ wmf:3 iM i m Omdat een sigaartje roken werkelijk roken is. Niet zomaar roken uit sleur, maar bewust genieten. Omdat een sigaartje helemaal in onze tijd past. Want laten we wel wezen: deze tijd, ons hele leven vraagt om een bewuste instelling. En genieten is ook leven. Daarom dat sigaartje voor hem, voor haar, van welke leeftijd dan ook. Om te genieten, bewust. Waar en wanneer,dat bepalen de bewuste rokers zelf wel. Het gaat er maar om: irief is onbeholpen geschreven en veel taalfouten. Bij onderzoek i de brief naar peper te ruiken werd in de enveloppe ook een eelheid peper aangetroffen: ver- delijk om het opsporen met irhonden te voorkomen, commissaris van de Alkmaarse lie, de heer T. Waardenburg, ver- rde geen aanwijzing te hebben dat branden zijn aangestoken. Ook brief is voor hem geen aanlei- om aan een tweede p.romaan te ;en. Volgens de commissaris moet ïogelijkheid van een wrange grap- naker niet worden uitgesloten, lichten als zou de pyromaan die eden jaar op een twintigtal plaat- het centrum van Alkmaar id heeft gesticht, weer op vrije en zijn, werd door de Alkmaarse "ie tegengesproken. Hij is verle- jaar tot twee jaar gevangenisstraf tbr veroordeeld en zit zijn straf steeds uit. politie zet het onderzoek naar de aak van beide branden voort. Er ldus de politie, geen enkele reden paniek. minister dat met het sluiten van het handelsverdrag de bestaande situatie voor het grootste gedeelte wordt voortgezet. De uitbreiding van de EEG brengt onder meer mee dat nieuwe handels politieke regelingen moeten worden getroffen, omdat een aantal landen van de Europese vrijhandelsassociatie (EVA) wel tot de EEG zullen toetre den en anderen, waaronder Portugal niet. Met deze laatste groep landen zijn nieuwe handelsverdragen noodza kelijk. De voorstellen die de EEG- commissie hiertoe heeft gedaan zal de minister 'binnen het zakelijke kader van een handelspolitieke overeen komst beoordelen'. Drs. Schmelzer heeft over het han delsverdrag vorige week uitvoerig van gedachten gewisseld met zijn Portugese ambtgenoot Rui Patricio. De koffieac- lie van het Angola-comité is daarbij niet ter sprake geweest, zo deelde drs. Schmelzer mee in antwoord op vragen van de kamerleden Dankert en Ter Beek (beiden PvdA). Ook heeft de minister zijn afkeuring niet uitgespro ken over het koloniale bewind van Portugal op grond waarvan Nederland bezwaarlijk een gunstige regeling met dit land zou kunnen treffen, zo deelt drs. Schmelzer nog mee. Van een verslaggever MAASTRICHT De acht leden van een inbrekersbende, die hun domicilie hadden in woonwagenkampen in Heerlen, Breda en Dordrecht, hebben gisteren voor de rechtbank in Maas tricht forse straffen tegen zich horen eisen. Ieder van hen werd niet meer dan dertig inbraken of brandkastkra- ken ten laste gelegd; een greep uit de bijna honderd inbraken en twintig brandkastkraken die vorig jaar wer den gepleegd. Daarbij werd in totaal voor ruim 500.000 gulden gestolen en bovendien werd voor een aanzienlijk bedrag vernield. De bende werd bij een 'operatie' vo rig jaar november in Amstenrade (Limburg) door de politie betrapt, op het moment dat enige leden bezig waren een brandkast weg te slepen. ('Normaal' werd een brandkast wegge sleept, opengebrand en daarna in het water gegooid. Ook gebeurde dat langs het Markkanaal in Terheyden (NB)) Zij legden een bekentenis af en daarna werd de gehele bende opge rold. Tegen de 28-jarige koopman Lambër- tus H. uit Dordrecht, die al een uitgebreid strafregister had, eiste de officier van justitie vier jaar cel, evenals tegen de 36-jarige autosloper Pet. S. uit Breda. De officier noemde deze verdachten de leiders van de bende. Ook de 24-jarige koopman W. S. uit Dordrecht hoorde een eis van vier jaar, terwijl tegen de 33-jarige chauffeur Machiel K. drieëneenhalf jaar gevangenisstraf werd gevorderd. Drie jaar was de eis tegen de 24- jarige schilder Willem van K. uit Dordrecht en tweeëneenhalf jaar tegen de 32-jarige scharenslijper A. S. uit Heerlen De 36-jarige chauffeur Wil lem G. uit Hoensbroek, hoorde twaalf maanden tegen zich eisen waarvan drie voorwaardelijk, de 24-jarige inva lide Cornelis D. drie maanden en voorwaardelijk tbr. De uitspraak is op 8 mei. MAASTRICHT De 18-jarige hand langer Hubertus S. en de 23-jarige fabrieksarbeider Renier K., beiden uit Sittard, zijn gisteren veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf waar van drie voorwaardelijk. De rechtbank te Maastricht vonniste S. conform de eis; tegen K. was negen maanden en voorwaardelijke tbr geëist. Het tweetal had in Sittard een etala geruit ingegooid om een luchtdrukpis tool te kunnen bemachtigen. Hiermee werd de volgende dag een overval gepleegd op een bijna praktisch blin de man, die ook nog werd mishan deld. Van een onzer verslaggevers AMSTERDAM B. en W. vragen de raad toestemming voor de aankoop van de tabaksveiling in de Nes. De bedoeling is het gebouw in te richten voor activiteiten op het gebied van het amateurtoneel Met de koop is een bedrag van 275.000 gemoeid. Er zal ook plaats zijn voor die vormen van beroepstoneel, waarin wordt sa mengewerkt met amateurs en jonge ren al dan niet in verband met onder wijs. De voormalige veilingzaal zal worden verbouwd tot een 'werkplaats' voor het amateurtoneel. Voor de in richting is 210.000 nodig. Met het beheer zal een ton zijn gemoeid. Krimpende wind Van onze weerkundige medewerker Ook gisteren is de temperatuur niet op lentepeil gekomen. Ondanks een zeer meewerkende zon, bleven de hoogste temperatuurwaarden op 10 tot 12, plaatselijk 13 graden. De schrale noord-oostelijke wind, die krachtig tot hard was, voerde lucht aan die het Scandinavische bergland was gepas seerd. Daarbij had ze veel waterdamp verloren en met hulp van dalende luchtstromingen slaagde deze lucht er in de vochtigheidsmeter beneden de 40 procent te krijgen. In de loop van de dag waren in de hogere lagen enkele sporadische lenti- cularis-wolken op middelbaar niveau te zien (lensvormige schaapjeswol ken). In het bergland ontstaan ze doorgaans achter een bergrug. De kleine lenswolkjes in ons land, met die dunne oplossende randen, ge vormd in dalende stromingen, kunnen restanten zijn geweest van meer uitge breide banken. In de Alpen worden ze als voor-boden van een warmere wind (Föhn) beschouwd. Vandaag zal de temperatuur waar schijnlijk op wat meer plaatsen tot 12 a 13 graden kunnen komen, nu de wind krimpt via noord naar noord west op de nadering van een Scandi navisch koufront. Dit front zal ons vandaag nog weinig plagen maar wel licht zal het woensdag meer bevolking veroorzaken en dan ook kans geven op wat regen. Dit laatste is nog niet helemaal zeker, omdat we niet goed kunnen bepalen in hoeverre de in het gebied Zuid- Groenland-N oorwegen toegenomen de pressie-activiteit tot het Noordzeege bied zal doordringen. Op de laatste weerkaarten is te zien, dat het zonni ge hogedrukgebied ten westen van Schotland langzaam in betekenis af neemt en iets in zuidelijke richting uitwijkt. Vier jaar geleden verwende april ons met een unieke hittegolf, waarbij de 21e als topdag fungeerde: Volkel 30.5, Emmen 30.6 en Sittard 32.2 graden Celsius. schraal wm OPKLARINGEN mist regen hagel bewolking max. temp. min. temp. windrichting MIDDELBURG Vrijwel alle fractievoorzitters iu de provinciale staten van Zee land willen minister Drees binnenkort schriftelijk vragen een vertegenwoordiger van het ministerie van verkeer en waterstaat naar de komende Oosterschelde- confercntie te sturen. De conferentie, die door de Vereniging Milieuhygiëne Zee land wordt georganiseerd, wil zich huigen over de vraag of de Oosterschelde nu wel of niet moet openblijven. Het initiatief van de Zeeuwse fractievoorzitters vormt een eerste aanzet om de onduide lijkheden, die rond een uit spraak van de Zeeuwse staten is ontstaan, weg te nemen. In Den Haag zitten de Tweede Kamerleden namelijk lelijk 'in hun maag' met de Oosterschel- de-kwestie. Afsluiten van de Oosterschelde betekent een aanslag op het milieu, maar een ópen Oosterschelde kan een gevaar voor de Zeeuwse bevolking betekenen. En met die veiligheid willen de ka merleden niet sollen. De Tweede Kamer, die alleen bij machte is de afsluiting van de Oosterschelde tegen te hou den (de Deltawet is immers iri het geding), zag in een staten- motie van een paar maanden geleden een uitspraak van de Zeeuwse bevolking dat veilig heid boven milieu staat, en dat de Oosterschelde dus moet worden afgesloten. 'Zolang de staten van Zeeland voor afslui ting zijn, brengen wij de Oos terschelde in de Kamer niet in discussie', zei de AR-fractie- voorzitter in de Tweede Ka mer. mr. W. Aantjes. Wrevel De Zeeuwse staten hebben echter nooit een dergelijke uitspraak gedaan. De staten hebben alleen gesteld, dat de studie over de Oosterschelde doorgang moet vinden. Het 'zich verschuilen van de ka merleden achter deze motie' heeft in de Zeeuwse politieke kringen veel wrevel gewekt. Gedeputeerde mr. J. P. Borsma stelt, dat het "'een grof schan daal is, dat de Kamer zich achter een statenmotie stelt, die zij zelf klaarblijkelijk niet heeft gelezen. 'De a.r.-fractie- voorzitter van de staten J. A. van Bennekom zegt: 'Je kunt natuurlijk alles in zo'n motie lezen, maar de Zeeuwse staten hebben nooit gezegd: de Oos terschelde moet dicht.' Om een eind te maken aan de verwarring wil een aantal sta tenleden de Oostersehelde- kwestie volgende maand in de Statenvergadering opnieuw aande orde stellen. In die vergadering willen zij een mo tie' indienen, waarin gesteld wordt dat de verantwoorde lijkheid voor de Oosterschelde bij het parlement ligt en dat het parlement een uitspraak moet doen. Om de discussie rond de Oos terschelde meer vorm en in houd te geven, heeft de Vere niging Milieuhygiëne Zeeland inmiddels besloten, een confe rentie te organiseren. Aan de ze conferentie zullen biologen, waterstaatsmensen, politici en vertegenwoordigers van de Zeeuwse bevolking deelnemen. Op deze manier kan meer in zicht in de problematiek wor den verschaft dan het rapport van Rijkswaterstaat 'De Delta werken in het licht van de laatste ontwikkelingen' geeft. De Zeeuwse politici noemen ;de kwaliteit van dit rapport maar 'zeer matig.' De Eerste Kamer heeft inmid dels besloten de Oosterschel- de-kwestie voor een tweede keer te bespreken. Op dinsdag 2 mei zal de Kamer in het beleidsdebat over landbouw en visserij zich bezinnen op de gevolgen van de afsluiting voor de visserij. De vaste ka mercommissie voor visserij heeft minister Lardinois na drukkelijk gevraagd 'het volle dige en met redenen omklede oordeel van prof. Korringa be kend te maken'. De directeur van het Rijksin stituut voor visserijonderzoek in IJmuiden, prof. Korringa, heeft in diverse rapporten ge steld dat het verloren gaan van de Oosterschelde als kin derkamer voor vele vissoorten, de visserij in het zuidelijk gedeelte van de Noordzee on rendabel zal maken. Het mi- nistrie van landbouw en vis serij heeft deze rapporten, die van 1967 dateren, niet volledig gepubliceerd. Weerrapporten van gisteravond 7 uur: maxi mum temperaturen van gisteren en neerslag tussen 's morgens en 's avonds 7 uur. Amsterdam onbew 12 0. De Bilt onbew 13 0. Deelen licht bew 12 0. Eeldc onbewolkt 11 0. Eindhoven onbewolkt 13 0. Den Helder onbe wolkt 10 0. Luchth R'dam onbewolkt 13 0. Twente onbewolkt 12 0. Vllsslngen onbewolkt 12 0. Zuid-Limburg onbewolkt 12 0. Aberdeen zwaar bew 9 0. Athene half bew 22 0. Barce lona geheel bew i« 5. Berlijn licht bew 8 0. Bordeaux onbew 18 0. Brussel onbew 1 0. Frankfort onbew 13 0. Genève zwaar bew —2 0. InnsbrUck geheel bew 14 2. Kopen hagen zwaar bew 6 0. Lissabon zwaar bew 18 1, Locarno half bew 18 1. Londen zwaar bew 10 0. Luxemburg licht bew 10 0. Madrid half bew 17 0. Malaga geheel bew 18 0. Ma jorca zwaar bew 17 0. Miinchen geheel bew 9 2. Nice zwaar bew 18 0. Oslo onbewolkt 8 0. Parijs licht bew 13 0, Rome zwaar bew 19 0, Spilt zwaar bew 21 0. Stockholm licht bew 2 0.2. Wenen geheel bew 12 0.2. Zilrlch gjcheol bew 11 1, Casa Blanca zwaar bew l< 3, Las Palmaa licht bew 20 8, Tunis half bew 20 0. HOOGWATER, 2april Vllsslngen le getij 0.42, 2e getij 13 04; Haringvliet 3.11—15.36; Rotterdam 4.13-16.39; Schevcnlngen 2.04— 14.21; IJmuiden 2.41—14.56; Den Helder 6 ^p—18.44; Harlingen 8.59—20.57: Delfzijl 10.59—23.02

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 5