Woelt anders dan gister. En dat doet't. PHILIPS FAMILIEBERICHTEN Nou, kijk ik had me vanmorgen voor het eerst geschoren met de nieuwe Philishave 90 Super. De drie kop met zijn verende koppen en zijn driemaal 90 scheer- sleuven. Mirakels, dat voelde wel effe anders dan gister. Wat'n verschil. De Philishave 90 Super scheert gewoon een stuk gladder, soepeler en sneller. En schrijnen is er niet bij. Dat moetje gevoeld hebben, om te weten hoe geweldig het is. Probeer 'm zelf. Maak ook het gebaar van de tevreden driekop-scheerder. r Je moet'm voelen, de nieuwe Philishave 90 Super. transpirerende voeten.... OPSTANDING ZON EN SCHILD te Amersfoort WAARNEMEND HOOFDVERPLEEGKUNDIGE MEDISCH ANALISTE LABORANTE DIRECTIE SECRETARESSE Comenius College HILVERSUM AMANUENSIS 4 TKUuW \v U111.1 Psalm 103 (onberijmd) Heden nam de Heere van ons nog onverwacht onze lieve Vader, Grootvader, Broer, Zwager en Oom Albertus Jol weduwnaar van Flora Ruitenbeek eerder weduwnaar van Johanna Philippina Bras in de ouderdom van 82 jaar. Scheveningen: C. Jol J. C. Jol-Van der Heijden Hilversum: J. Jol T. J. Jol-Grashoff 's-Gravenhage: J. W. Woensdregt-Jol IJ. Woensdregt Scheveningen: A. Jol P. C. Jol-Nieuwland Bergambacht: J. Ph. van Zanen-Jol D. van Zanen en kleinkinderen. Scheveningen, 22 april 1972, Drogersdijk 78. GEEN BEZOEK AAN HUIS GEEN BLOEMEN Gelegenheid tot condoleren dinsdag van 5.00-6.30 uur in de rouwkamer Van Boetzelaerlaan 292. De teraardebestelling zal plaatshebben woensdag 26 april te 2 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Vertrek van de rouwkamer te 1.30 uur. 'Rust mijn ziel uw God is Koning'. Heden nam God tot Zich, na een geduldig gedra gen lijden, in de volle zekerheid des geloofs onze lieve, zorgzame Man, Vader en Grootvader Johannes Cornelis van Stam echtgenoot van T. van Tol, op de leeftijd van 64 jaar. Nieuw-Vennep: T. van Stam-Van Tol Nieuw-Vennep: Bas en Gre Alphen a/d Rijn: Ah en Cees Ede: Koos en Dick Bennekom: Anie en Lies Nieuw-Vermep: Truus en Jan Nieuw-Vennep: Tonny en Leo Velden: Jan en Dorothé en kleinkinderen. Nieuw-Vennep. 22 april 1972. Schoolstraat 43 a. De rouwdienst zal gehouden worden op dinsdag 25 april a.s. in 'De Rank', Eug. Prévinaireweg 14, des namiddags 1.30 uur, waarna de teraardebe stelling op de Algemene Begraafplaats te Nieuw- Vennep zal plaatsvinden. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestel ling in 'De Rank'. De kerkeraad van de Gereformeerde Kerk van Puttershoek vervult hiermee de droeve plicht u kennis te geven van het overlijden van zijn medelid, Broeder Jan Maaskant Zijn trouwe arbeid als ouderling in de dienst des Heren zal bij de gemeente in dankbare gedachte nis blijven. Wij geloven, dat hij nu zingen mag voor de troon en dat het lied, dat hij op Pasen voor ons zong vervuld zal worden in de zalige opstanding. Hij ging achter Jezus. Troosste de Here de familie in dit smartelijk verlies. Namens de kerkeraad v.n.: J. G. W. Terhaak. praeses J. Jongekrijg, scriba Puttershoek, 22 april 1972. ALGEMENE KENNISGEVING In de vroege ochtend van haar 54ste verjaardag, 23 april 1972, oveiüeed te Beek-bij-Nijmegen na een langdurig en smartelijk lijden, gesterkt door het sacrament der zieken, onze lieve Zus. Schoon zus en Tante Gootje Hermans verpleegster Corrie en Lida Hermans. Caixa Postal 595 14100 Riberao Prêto E.S.P. (Brasil) Koos en Miep Hermans, St. Amalbergalei 35 2120 Schoten-Schotenhof (België) Tom en Anneke Korenhoff-Hermans, kinderen en kleinkinderen, Prins Hendriklaan 30A, Oegstgeest Jan Hermans, Plantsoen 99 Leiden Joos Hermans. Haagweg 5 Voorschoten post Wassenaar Wim Hermans, Van Alphenstraat 5 Utrecht De H. Eucharistie van de overledene vindt plaats op woensdag 26 april te 11.30 uur in de Sint Joseph Kerk aan het Keizer Karelplein te Nijme gen, waarna er gelegenheid is tot condoleren in de zaal naast de kerk. De bijzetting in het familiegraf te Leiden zal na dien In stilte plaatsvinden. Dankbaar dat wij haar zo lang mochten behouden, nochtans bedroefd, delen wij u mede dat de Here tot Zich genomen heeft, onze lieve Moeder, be huwd- en Grootmoeder Antje Cornelia Verbeek weduwe van Willem Moerman Psalm 6810 in de ouderdom van 94 Jaar. G. Kromkamp-Moerman A. Moerman N. C. Moerman-v.d. Linde A M van Wijck-Mperman D P van Wijck en kleinkinderen Rotterdam. 23 april 1972. Huize ..Pniël". Oudedijk 17. Corr.-adres: G. Kromkamp-Moerman. Klapwijkseweg 21. Berkel Zü. Moeder litg opgebaard in de rouwkamer aan de Voorschoterlaan 51. Gelegenheid tot condoleren aldaar: woensdagavond van 77.30 uur, tevens na afloop van de begrafenis in de kerk. De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden donderdag 27 april op de begraafplaats van de Ned. Herv. Gemeente te Hillegersberg. Kerk- dreef 2. Vertrek vanaf de rouwkamer om 12.30 uur. Aankomst in de Hillegondakerk om 1 uur. S. E. Koopman Jr. en C. Kooper 21 april 1972. Loudonstraat 2«7, Dordrecht. In plaats van kaarten. 1932 1972. Zo de Here wil en zij leven, hopen mijn geliefde ouders H. Schering M. Schering- v. Leeuwen op donderdag 4 mei a.s. de dag te herdenken dat ze 40 Jaar ge trouwd zijn. Hun dankbare dochter Rifca. Recepue op 4 mei van 16.30 tot 18.00 uur In hat Jeugdgebouw achter de Geref. Kerk te Oude Wetering. Margaretlia Neeltje J. J. M. Mons-Bron Boven de sterren daar waaien de palmen voor een doodmoede pelgrim aan het einde der baan. Heden ging ln volkomen vre de tot zijn Heer en Heiland, mijn lieve Man, onze geliefde Broer, Zwager en Oom en Neef Jan Strik ln de ouderdom van 67 Jaar. Uit aller naam: M. Strik-Fllkweert. Rijswijk (Z.-H.). 23 april 1972 Karei Doormanlaan 104. GEEN BLOEMEN De overledene is opgebaard ln het Bouwcentrum Honoi Postremus. Emmastraat 11 Rijswijk fZ.-H.). Bezoek woensdag van 18.30- 19.30 uur. De rouwdienst, welke za? worden gehouden ln de Mes- slaskerk.. Gen. Berenschot laan te Rijswijk, is bepaald op donderdag 27 april om 14 uur. waarna de begrafenis om ongeveer 15 uur zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de Sir Winston Churchlll-laan te Rijswijk. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de ont vangsthal van de Kerk. Heden heeft de Heer tot Zich genomen mijn dierbare Man. Zoon. onze allerliefste Vader en Opa Cornelis Brinkman ln de leeftijd van 67 jaar. Rijswijk (Z.-H.): M. P. Brinkman-Plomp Voorburg: P. Brinkman kinderen en kleinkinderen. Rijswijk (Z.-H.), 21 april 1972 Idenburglaan 80. Cor.-adres: Joh. de Beka- laan 6, Voorburg, tel. 865198. GEEN BLOEMEN De overledene is opgebaard ln de Rouwkamer van 'Su- C-eml Honoris", Emmastraat 11 to Rijswijk (Z.-H.). Bezoek van 2-4 uur n.m. De Kerkdienst zal worden ge houden woensdag 26 aprl? a.s. om 2.30 uur ln de 'Mes- slaskerk'. Gèn. Berenschot laan 14 to Rijswijk (Z.-H.), waarna de begrafenis za) plaatsvinden omstreeks 3.15 uur op de Algemene Be graafplaats aan de Sir Wins ton Churchlll-laan te Rijswijk (Z.-H.). Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lieve Man, onze zorgzame Vader en Opa. do heer Jan Noordlioek in de ouderdom van 80 jaren Dordrecht: E. Noordhoek-Labrljn Bennekom: P. T. den Hartog- Noordhock A. W. don Hartog Jan De begrafenis zal plaatsheb ben woensdag 26 april a.s op de Algemene Begraaf plaats te Dubbeldam. Vertrek vanaf het woonhui: te 11.15 uur. Heden nam God tot Zich mijn lieve Vrouw, onze trou we Moeder. Schoonmoeder, Grootmoeder en Overgroot moeder Elizabeth Catharina Brouw geboren Versluijs in de ouderdom van ruim 84 Jaar 'Zij is verlost'.. De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum. Prin segracht 39. 's-Gravcnhage. Bezoek van 6.30 uur tot 8.30 uur n.m. De teraardebestelling is be paald op donderdag 27 april a.s. omstreeks 12.45 uur op de begraafplaats 'Westduin' aan de Ockenburghstraat tc Loosduinen. Vertrek van het uitvaartcentrum om 12.30 u. Psalm 42 Tot onze droefheid heeft God tot Zich genomen zijn moe gestreden kind. mijn innig geliefde Man. onze lieve Va der en Opa Nardus Koren ln de leeftijd van 72 jaar. Drager van de ere-medaille ln Goud. verbonden aan de Orde van Oranje Nassau S. M. C. Koren-van Soesi Kinderen en kleinkinderen Liever geen bezoek De rouwdienst aal worden ge houden donderdag 27 april a.s. te 1.30 uur n.m. ln de aula van de Alg. Begraaf- Rlaats. Laan van Spierings oek. Schiedam, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. r - >k i: Ml en tal ka K* lli lb< it llf 101 de rk fai i i r P' ik Na een langdurig, geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve Zuster, Schoon zuster, Tante en Oudtante Jobje Zuurmond op de leeftijd van 85 jaar. C. Zuurmond A. Verheij-Zuurmond J. M. Zuurmond-Verheij neven en nichten. 's-Gravenhage, 22 april 1972, Frankeslag 127 a. GEEN BLOEMEN Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond van 7-9 uur. De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben woensdag 26 april om 3 uur op de Algemene Be graafplaats aan de Kerkhoflaan. Vertrek van huis om 2.45 uur. Heden ontvingen wij het bericht dat de Here na langdurige ziekte toch nog onverwachts van ons weg nam onze lieve Dochter. Zuster. Schoonzuster en Tante Jennie Schermers echtgenote van G. Versluis in de ouderdom van 40 jaar Nieuwendijk: G. Schermers A. C. Schermers-v. d. Stelt G. Schermers Jr. T. Schermers-Hakkers en kinderen G. Voorzaat-Schermers J. C. Voorzaat en kinderen B. Schermers J. C. Schermers R. Schermers-Ouwerkerk en kinderen S. van Schaik-Schermers M. van Schaik en kinderen Nieuwendijk, 22 april 1972. De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 24 april te St. Catharines (Ont), Canada. Werkendam: IJsselstein: Gorinchem: Nieuwendijk: Eindhoven: Bedroefd door verbreking der aardse banden, maar gesterkt door de wetenschap dat zij heen ging, naar het Hemels Vaderhuis, geven wij u kennis, dat heden van ons is heengegaan onze geliefde Schoondochter, Schoonzuster en Tante Geertruida de Jong echtgenote van D. Reijneveld. op de leeftijd van 62 jaar. Namens de familie: P. Reijneveld-De Wit Voorburg, 21 april 1972. ruiken niet lekker. Dit is nu snel en radicaal te verhelpen met de nieuwe NOXACÖRN VOETSPRAY. Want NOXACORN VOETSPRAY is een deodorant dat bovendien de transpiratie stopt Houdt uw voeten droog en fris, de hele dag. NOXACORN VOETSPRAY verfrist en verkwikt vermoeide, branderige voeten. U merkt uw voeten niet meer anderen ook niet f 555 Bernardus Dingeman Elsman op de leeftijd van 42 Jaar. A. E. Elsman-Vermet Nard Marjolljn Domus Lineko Rinus Adrïaan De Meern. 23 april 1972. Meentwee 76. De rouwdienst zal gehouden worden op woensdag 26 april om 13 00 uur ln de Ned. Herv. Kerk te De Meern. waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de be graafplaats van de Herv. Ge meente te De Meern. Gelegenheid tot condolercr na de teraardebestelling ln het verenigingsgebouw aan de Zandweg. 0R.J.J. BUSKES Een bewogen geloofsgetuigenis. Er Ie leven en perspectief door de opstanding van Jezus Chrl8tusl BIJ alle moderne kritiek op het evangelie der oostandlng Ie dit boek een verademing en verfrissing. IN OE HORIZONREEKS f6.50 k/ijgOên O» ooekhmde ZOMER KEUNING WAGENINGEN Het Ned. Herv. psychiatrisch centrum vraagt voor het paviljoen Larikshof (herenafdeling) een Hef bezit van het getuigschrift stafopleiding of de bereidheid deze opleiding te volgen is voor deze funktie vereist, evenals het B-diploma. Het A-diploma strekt tot aanbeveling. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de verpleegkundige adj.-directrice, zr. M. A. Karsemeijer, telefoon 03490-16043. Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd Personeelszaken, Utrechtseweg 266 te Amersfoort. 'DE LIMITEN' KLINIEK VOOR PREVENTIEVE GENEESKUNDE, HYDRO- EN FYSIOTHERAPIE NAARDERSTRAAT 282 HUIZEN N.H. ('t Gooi) vraagt voor haar modern, goed geoutilleerd laboratorium. Afwisselend klinisch en chemisch werk. Prettige werksfeer in teamverband. Geen nacht-, avond- en zondagsdiensten. Personeel mag gebruik maken van eigen overdekt zwem bad, tennisveld en rijpaarden. Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring tot 1500,per maand. Sollicitaties schriftelijk aan bovenstaand adres of telef. 021524551, na 7.00 uur 's avonds. Het Nederlands Christelijk Ondernemers Verboni centrale organisatie van het midden- en klein bedrijf vraagt ten behoeve van het algemeeif' secretariaat een :ei Zij zal haar werkzaamheden verrichten ten behoe >b ve van de Algemeen Secretaris en zijn plaatsver vanger en tevens leiding geven aan enkele secre taresses. werkzaam op het secretariaat. Naast een voltooide middelbare schoolopleidinj en een secretaresse-opleiding worden ervaring ei goede contactuele eigenschappen bijzonder o] prijs gesteld. Grote typevaardigheid en goede kennis van he^ Nederlands zijn noodzakelijk. Sollicitaties te richten aan de algemeen secret taris van het N.C.O.V., Mr. G. van Muidenj Treubstraat 25 te Rijswijk ZH. Christelijke Scholengemeenschap voor V.W.O. en H.A.V.O. Tel. 02150-51751 school zijn met ingang von 1 oug. 1972 WISKUNDE 14 uu ENGELS plm. 26 uu FRANS 15 uu DUITS plm. 10 uu GESCHIEDENIS 9 uu BOEKHOUDEN 7 uu NEDERLANDS volledige weektoa AARDRIJKSKUNDE ld. Ook voor een gedeelte van i gesolliciteerd. Tevens kon worden benoemd e voor het vok BIOLOGIE. Sollicitaties te richten tot de reklor aon het adres der schi

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 14