yiilieubeheer nu in actie ^egen Witte-Singelplan Agenda Leiden Nieuwe motor in wrak Wethouder van Hofwegen gaat afscheid nemen Medische diensten in Leiden en omgeving Twintig procent meer studenten in Leiden VAN SWAAY libelcentrum 4at open lepsysteem politie It veranderd medewerkster Warmond vergadert Plaspoldei onderwerp van veel discussie Russische volksdansen in de Stadsgehoorzaal secretaresse voor de service-manager 'De green v?n de macht' in H? lyceum Onbekende wil 'Ook zij' laten mislukken Gymdemonstratie op Stadhuisplan LSRG op nominatie landskampioenschap Marktberichten AIRCONDITIONING ICe: )N Ook de werkgroep Milieu- r van de Leidse universiteit, die van zich heeft doen spreken in tie tegen de Leidse Baan. is nu geweer gekomen tegen de door i W. voorgestelde 'onttrekking ;n deel van de Witte Singel aan jenbaar verkeer'. Zoals wij heb- sricht, is dit punt op het laatste nt van de agenda voor a.s. lagavond afgevoerd. erkgroep brengt naar voren, dat im meer gaat dan alleen de Enting van een deel van de Witte voor het verkeer. In feite valt, tie raad akkoord gaat met het o lel, de laatste formele weige- 'C jrond voor het verlenen van een vergunning voor de omstreden rsitaire 'toren' dan weg, aldus erkgroep in een brief aan de a jnteraad. :r o d, ■ra eg< 31 brief wordt nader ingegaan op tekenis van de centralisatie voor het verkeer, het stadskarakter economische en sociale gevol- in de realisering van het Witte- Icomplep. Gesteld wordt, dat si- van dit complex zo onmiddel- egen het centrum van de stad noet leiden tot aantasting van Iskarakter. tigjtad: lerste zullen vrijwel alle bomen de Witte Singel verdwijnen, de briefschrijvers. Zij lezen uit ;keningen, dat al elf van de bomen zullen verdwijnen en m dus niets van de geruststel verklaring van B. en W., 'dat laalf bomen waar mogelijk wor- 'ehandhaafd'. 'Verder dreiet een irsweg door oud-Horstuszicht te worden aangelegd, wat ook het nodige kapwerk met zich t'. riefschrijvers concluderen, dat, ;er de gemeenteraad zich aan- krtERWOUDË Op zaterdag 6 het nieuwe jongerencentrum ce Stichting Babel officieel in lik worden genomen. ^Tlabelcentrum heeft een andere k gevonden in de ruïne van de B (ltelijk afgebrande R.K. kerk in iidbuurt. Gedurende de afgeln- 1% jaar hebben de mensen van ongerencentrum zelf op vrije za- jgen en in vakanties aan de we- >ouw van deze ruïne gewerkt. 'IJK Het oproep- en alarme- ;teem van het gemeentelijk po- q.jorps wordt herzien. •roepsysteem met behulp van de heeft de voorkeur.Er wordt •ediet gevraagd van 18.500. sluit bij het voorstel van B. en W. om een deel van de Witte Singel aan het verkeer te onttrekken, een proces op gang komt. waar de raad dan verder weinig invloed meer zal kun nen uitoefenen. De bouw van het gecentraliseerde complex voor de A- faculteiten en de bibliotheek, op die plaats, noopt tot maatregelen met on gewenste effecten voor de stad Lei den, zoals kostbare verkeersvoorzie- ningen. die de leefbaarheid niet ten goede komen, aldus de briefschrijvers. Drs. J. N. van der Molen en drs. H van der Starre ondertekenden de brief namens genoemde werkgroep. ADVERTENTIE ER IS OP ONS KANTOOR PLAATS VOOR EEN Coöj: Leeftijd 16-20 jaar. Sollicitaties te richten aan: öp. Raiffeisenbank OEGSTGEESTERWEG 199 RIJNSURG - TEL. 01718 - 12814. IOND Maandag vergadert de lom 8 uur. De agenda vermeldt memorie van antwoord gemeente ting 1972; krediet 2e fase riole- »lan; verdaging vaststelling plan onttrekking Seminarielaan aan penbaar verkeer en het verlenen nedewerking aan de bestemming ijde Bisschopslaan tot openbare Isubsidie Peuterspeelzaal; kredie- [nderzoek t.b.v. het bepalen van epte van de zandwinning en de astering van de peiluizenb wan- jlder. LEIDEN De Leidse politie heeft deze week met, 18 man, tijdens een landelijke actie, 297 auto's gecontro leerd op hun deugdelijkheid, alsmede 10 motorfietsen en 9 bromfietsen. Op vallend was dat bij de motorfietsen geen gebreken werden geconstateerd. Bij de bromfietsen hadden twee berij ders geen verzekeringspapieren bij zich; slechts één was niet verzekerd. De automobilisten maakten zich rela tief gezien het meest schuldig aan overtredingen. Twintig reden zonder rijbewijs, van wie er drie in het geheel niet in het bezit waren van een geldig bewijs; 21 hadden geen kentekenbewijs bij zich. Het rijden met slechte banden viel mee: vijf auto's voldeden niet aan de eisen. Twee auto's hadden moeilijkheden om tijdig bij een controle tot stilstand te komen vanwege de slechte remmen. Eén chauffeur liep het risico stuur loos rond te gaan rijden gezien de slechte toestand van de stuurinrich ting. Twee verontreinigden het milieu met een slechte uitlaat en een ander duo had diverse gebreken. Ook was er een auto waarvan alleen de motor goed was (deze was splinternieuw) maar de rest was levensgevaarlijk: een flinke trap op de bodem en de chauffeur moest meelopen. Deze auto is uit veiligheidsoverwegin gen dan ook op de binnenplaats van het Politiebureau geparkeerd. De be wuste chauffeur wist wel dat de auto gebreken had, maar dat het zo erg was. WOUBRUGGE De Piaspolder was tijdens de raadsvergadering weer on derwerp van uitvoerige discussie. Op verzoek van de provincie zal op 25 april een intern beraad worden ge houden. Niet alle raadsleden toonden zich hiermee gelukkig. In het geding kwamen bestemmingen van verschillende stroken langs de Wijde Aa. Het voorstel om toe te treden tot de gemeenschappelijke re geling 'brandweer Rijnland", had nog al wat voeten in de aarde, akkoord dit voorstel terug te nemen Met algemene stemmen ging de raad voor een nadere bestudering. LEIDEN DNJEPRO, één van de allerbeste ensembles van de Sowjet Republiek OEKRAÏNE brengt maan dagavond 24 april in de Stadsgehoor zaal een gevarieerd programma van zang, dans en muziek. De dansen uit de Oekraïne zijn sterk geparenteerd aan de ook in ons land zo bekende en geliefde Russische dansen. De typische Oekraïnse dansen kunnen het best worden gekenschetst door hun fraaie choreografische ornamen ten, de emotionele uitdrukkingskracht en de milde humor, die af en toe naar een lichte ironie neigt. In de Slavische dansen, waartoe zowel de Russische- als de Oekraïnse dansen behoren, is de meest bekende een toegepaste bewegingsvorm de zgn. VERYOVOCHKA, die echter niet één Slavisch volk op dezelfde wijze uit voert: de Russen dansen deze lang zaam, gestyleerd en er straalt bovenal een schier plechtige rust van uit. terwijl de Oekraïners deze staccato dansen en er vele hoge spektaculaire sprongen in verwerken; de basis-bewe ging blijft echter gelijk en duidelijk herkenbaar. Ongetwijfeld het hoogtepunt van de voorstelling is de zgn. GOPAK. de meest specifieke Oekraïnse dans, waarin de mannen, opgezweept door het ritme van de tamboerijn, de meest verbluffende sprongen maken. (ADVERTENTIE) Voor onze afdeling Service in Hazerswoude- Rijndijk zoeken wij een Vereisten opleiding op middelbaar niveau goede type-vaardigheid steno-vaardigheid in de Nederlandse taal (ervaring in het notuleren van vergaderingen is een pluspunt!) praktische kennis van Duits en Engels belangstelling voor en enige kennis van administratieve technieken Geboden wordt een zelfstandige, veelzijdige en afwisselende werkkring. Met gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Datum van indiensttreding: zo mogelijk 1 juni a.s Commissaris krijgt lp van K. en G. LEIDEN Dc pas benoemde Com missaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland mr. Vrolijk, is van plan om vanavond (zaterdag) het feest van het Leidse drum-, pijper-, en trompet terkorps 'K G' in de Stadsgehoor zaal te komen bijwonen. Vandaag zal de Stadsgehoorzaal weer de gehele dag zijn gevuld met K G-klanken. De middag zal hoofdzakelijk voor dc Leidse jeugd worden gegeven. Er zullen twee primeurs plaats vin den: K G zal zich presenteren in een nieuw uniform, wat totaal afwijkt van het zo bekende blauw. Commissaris Vrolijk zal de eerste nieuwe LP., die een grammofoonpla tenmaatschappij van het Leidse orkest heeft opgenomen, in ontvangst nemen uit handen van loco-burgemeester S. Menken. Hoog en laag water KATWIJK AAN ZEE Zondag 23 april hoog water 12.10, aag water 7.26 en 20.22 uur. Maandag 24 april: hoog water 0.44 en 13.09, laag water 8.37 en 21.18 uur. LEIDEN Het Amsterdams toneel geeft dinsdagavond 25 april in het Rijnlands Lyceum te Oegstgeest een opvoering van het door Eduardo Ma- net geschreven stuk 'De greep van de macht'. Eduardo Manet is een Cubaans schrij ver en toneelman die al meer dan twee jaar in Parijs woont. De green van de macht is in 1969 geschreven en zojuist in Parijs uitgegeven. Het stuk wordt zonder pauze gespeeld. Het gaat om twee mensen, die bijna twee uur op het toneel zijn. Zij beleven een aantal opeenvolgende si tuaties. Men maakt een soort tegeno ver elkaar staan mee, een werkelijke strijd zelfs, want de bewegingen van de acteurs en het aandeel van de gebaren spelen een voorname rol. Het stuk speelt in de tegenwoordige tijd. Alles gebeurt in de directe han deling van het ogenblik. Maar de herinnering heeft een grote betekenis, evenals de toekomst, omdat het stuk geen begin en geen einde heeft: het begint met het vieren van een feest en het eindigt met het terugvallen in dezelfde viering. /KWARTET ZATERDAG 22 APRIL 1972 ZOETERWOUDE Donderdag 27 april zal in Zoeterwoude in het teken staan van het afscheid van wethouder P. van Hofwegen. De laatste officiële daad van de naar 't Gooi vertrekken de wethouder op die dag zal dc ope ning zijn van de nieuwe openbare basisschool aan de Westeindseweg. 's Avonds komt de gemeenteraad bij een. die op zijn korte agenda ook het afscheid heeft staan van de heer Van Hofwegen. Hierop aansluitend biedt het gemeentebestuur dc scheidende wethouder een receptie aan van 20.30 tot 22 uur. De heer Van Hofwegen werd in 1958 als vertegenwoordiger van de KVP in de gemeenteraad gekozen. Hij werd direct wethouder van openbare wer ken. Hij heeft deze post tot heden steeds bekleedt met een onderbreking van anderhalf jaar wegens gezond heidsredenen. Sollicitaties kunt u richten aan: de heer E. van Daalen manager Service-afdeling Van Swaay Airconditioning N.V. Willem Kloosstraat 68, Hazerswoude. óf telefonisch tijdens kantooruren 01714-3345 (de heer van Daalen of mevrouw den Dekker) telefonisch na kantooruren 01728-9745 (de heer van Daalen) II Kt.IO l a LEIDEN Verschillende instellin gen, waaronder ook de kranten, wor den gebeld door een onbekende, die vertelt dat het popgebeuren voor de actie 'Ook zij' op 23 april in de Stadsgehoorzaal geen doorgang zal vinden. Deze uitlatingen zijn volgens de actiegroep volkomen uit de lucht gegrepen. Het festival gaat gewoon door. De actie 'Ook zij' wil door middel van deze manifestatie de te korten van het kindertehuis Het War monderhek teniet doen en tevens pro testeren tegen het beleid van het ministerie van justitie ten aanzien van deze particulieren tehuizen. LEIDEN Maandagochtend 1 mei zullen de gezamenlijke Leidse gymnastiekverenigingen, op uitnodi ging van de vereniging Koninginne dag, een gymnastiek demonstratie ge ven op het Stadhuisplein. Aanvang 10.00 uur. Burgerlijke stand LEIDEN Geboren: Son ja A. M. dr v G. C. van der Meer en G. J. M. van Hameren; Suzanne dr v A. J. Flippo en C. Varkevisser: Natasja dr v F. P. de Fuijk en C. J. van der Reijden; Patrick zn v A. E. Harrison en P van Oord; Lambertus zn v L. Nieuwen- burg en A. H. F. Coster; Christie dr v A. Evers en W. Cramm; Mario zn v A. Gijsman en W. de Tombe; Frans J. B. zn v W. H. J. Stork en B. A. Blaisse. Overleden: H. J. de Heiden, 19 apr. 1899, man; A. Verschragen, 19 dec. 1900, weduwe van A. J. M. Hooge- veen; J. W. C. Bakker, 14 dec. 1903, man; C. de Feij, 12 sept. 1895, echt- gen. van G. Bavelaar; D. Wallaart, 12 aug. 1896, weduwe van P. J. Harte- velt; L. Kukenheim, 22 sept. 1905, man; P. J. .M Augustinus 9 juni 1893, weduwe van L Compeer; M. G. Lan- gezaal, 1 mrt 1883, vrouw. J. S. Slijk huis, 21 april 1907, echtgen. van H. C. Kriek. Gehuwd: G. Bousie en R. Mvan Egmond, J. C. van Schravendijk en S. H. J. van Rijn, A. A. van Haalem en I. van der Leek, W. Hamaker en A. Hillebrand, G. Postma en E. van Affelen van Saemsfoort. Ondertrouwd: H. A. L. Verbeek en E M. Koning, J. F. Berkers en E. T. M. Raaphorst. K. Durieux en M van Driesten, A. van der Linden en J. R. E. Bakker. W. F. Langezaal en C. van Poedke.G W J. M. Tangelder en A. M. Damen, A. T. P M van der Borgt en J A. M. Beekman, T. A. Noordijk en D J. O. Crama, J. Rietbergen en T. T. A. M. Buis, J M Lucieer en J C Fieseler, J. F. W. Beerenfenger en Stipdonk, H. J. van der eel en Putten, J. J. Dubbelaar en J. J. D. Heemskerk en C. van der E. J. van der Blom, A. Geus en C. Bakker, P. I. Boom en E. ulder, J Nonnekes, G. C. lledegeld en B. E. van Klaveren, R. W. I. VAN Leeuwen en J. C. A. Groenendijk, L. G. M. T. Tuinstra en M. Lauwaars. A. Wijayakoon en H. J B M van Dijk, D Blanken en P. A. Topper. J. P. MHocks en M. Blok, J. Bruin EN G Kistemaker, C. de Koning en E. W. van der Blom. N. J. M. Homan en C. Barends, T. K. Rogalli en W. L. Janssen. P van Ilerson en P J. Korpershoek. F. C. Yuan en G. K. de Lange, R. van Kooten en J. Castelein, J. B. Roseleur en B. J. Bolk, W A. L Godefroy en A W. Hartkamp, A. N F van Egmond en C. H. M. Berg, W. J. Breebaart en S. E. Janzen. DOKTERSDIENSTEN AARLANDERVEEN: dokter Van der Ent Braat, telefoon 01725-1308. ALKEMADE: dokter Brinkhorst, Lei- muiden, telefoon 01721-8269. EN DOK TER Van der Werf, Koppoellaan 1. Rijpwetering, telefoon 01712-202. ALPHEN: dokter Wijnmaalen, Wil- helminastraat 36, telefoon 72079 en zondag dokter Van Benthem, Verdi- hof 17, telefoon 75075. Consult aan huis uitsluitend na telefonische af spraak. BENTHUIZEN: dokter Bom, Burg. 01727-2136. HAZERSWOUDE: dokter Bosch. Dorpstraat 74, telefoon 01728-4281. Bij ongevallen bellen: 01714-2278. b.g.g. 2431 of 2613. HILLEGOM: dokter Le Cocq d'Ar- mandville, Sixlaan 7. telefoon 15613. KATWIJK AAN DEN RIJN: dokter Hagen. Kon. Julianalaan 4, telefoon KATWIJK AAN ZEE: dokter Visser. Hogeweg 21. telefoon 12023. KOUDEKERK: zie Hazerswoude. LANGERAAR: dokter Nooter, Wou- brugge. telefoon 01729-104. LEIDEN: tot zaterdag 10.00 uur eigen huisarts waarschuwen, daarna tot zon dag 24.00 uur telefoon 22222. LEIDERDORP: dokter Van 't Wout. Hoofdstraat 40, telefoon 30070. LEIMUIDEN: zie Alkemade. LISSE: dokter Van Dijk sr.. Achter weg 6. telefoon 3134. NIEUWKOOP: dokter Sanders, tele foon 01725-1555. NIEUWVEEN zie Langeraar. NIEUW-VENNEP: telefoon 2850. NOORDEN: zie Nieuwkoop. NOORDWIJK: Groepspraktijk Wan- tveld 9, telefoon 46'3. NOORDWIJKERHOUT: dokter Ver- deijen, Kerkstraat 28, telefoon 2285. EGSTGEEST: dokter Reterink. Ter- weeweg 152, telefoon 50394. RIJNSBURG: zie Katwijk aan den Rijn. SASSENHEIM: dokter De Graaff, Tey- lingerlaan 17. telefoon 12479.1 VALKENBURG: zie Katwijk aan den Rijn. VOORHOUT: dokter Lempers. Chur- chilllaan 13. telefoon 10140. VOORSCHOTEN: zaterdag Koopman, v. Kleffensplantsoen 43, telefoon 6352 zondag dokter Van der Kooij, Schim- melp. v.d. Oyelaan 13, telefoon 2527. WARMOND: zie Voorhout WOUBRUGGE: zie Langeraar. ZOETERMEER: dokter Zeijlmans, Stadhoudersring 24, telefoon 7300. ZOETERWOUDE: zie Hazerswoude. ZWAMMERDAM: zie Aarlanderveen. APOTHEKEN ALPHEN: apotheek Allart, Raadhuis straat 206. telefoon 73185. BOLLENSTREEK: apotheek te Hille- gom ook voor Sassenheim en Lisse. KATWIJK: apotheek De Katwijkse apotheek. Princestraat 3, telefoon 12755. LEIDEN: zie weekagenda. LEIDERDORP: zie weekagenda. OEGSTGEEST: zie weekagenda. VOORSCHOTEN: zie weekagenda. WIJKVERPLEGING Burg, Nieuwveen, telefoon 01723-144. ALPHEN: zuster Batelaan. Antares- straat 28. BENHUIZN:E zuster De Zwart. Ha- zerswoude-Rijndijk, Da Costasingel 10, telefoon 01714-225. HAZERSWOUDE: zie Benthuizen. 20b, telefoon 15351. KATWIJK: zuster Van Eijkhof, Treubstraat 3, telefoon 15693, b.g.g. 12702, zuster Jobien, Callaoweg 1, te lefoon 12815 en zuster Van der Jagt, Voorstraat 88. telefoon 12282. KOUDEKERK: zie Benthuizen. LEIDEN: zuster Burghoorn. Marislaan 7. telefoon 20613 en zuster Vodegel, Valdezstraat 5. telefoon 30864. LISSE: zuster Overbeek, Sperwer straat 2, telefoon 2894. LEIDERDORP: zuster Prins. WILD DREEF 250, telefoon 24909. NIEUW-VENNEP: telefoon 02968- 3418. NOORDWIJK: zuster Van Beelen, Van Panhuysstraat 8. telefoon 2907. NOORDWIJKERHOUT: zuster Lanke, Duin en Dal 55, telefoon 02523-2468. OEGSTGEEST: zuster Warmerhoven, M. H. Tromplaan 162, telefoon 53448, b.g.g. 54500. SASSENHEIM: zuster Portengen. Em- malaan 2, telefoon 11463. TER AAR: zie Aarlanderveen. VOORHOUT: zie Noordwijkerhout. VOORSCHOTEN: zuster Van der Helm, telefoon 2177. WARMOND: zie Sassenheim. WUBRUGGE: zie Aarlanderveen. ZEVENHOVEN: zie Aarlanderveen. ZOETERMEER: zuster Barendregt, Ambachtsherenlaan 741, telefoon 5768. ZOETERWOUDE: zie Benthuizen. TANDARTSEN ALPHEN: tandarts De Vroege sr., Taussaintstraat 53, telefoon 73057. BOLLENSTREEK: geen opgave. KATWIJK: tandarts Mast, Boulevard 136. telefoon 12537. Spreekuur van half 12 tot half 1. VOORSCHOTEN: tandarts Walraven, Michelbrinklaan 7, telefoon 5342. LEIDEN Voor een studie aan dc Leidse universiteit met ingang van het academiejaar 1972/1973 hebben zich tot dusverre 2367 gegadigden aan gemeld. Dit aantal betekent een stij ging ten opzichte van het aantal van 1967 eerstejaarsstudenten in het lo pende studiejaar van 20,3 procent. Tegenover een overigens over vrijwel de gehele linie toegenomen belang stelling voor een academische studie staat een opvallende daling in de interesse voor de studie in de wester se sociologie (38,4 pet), de scheikunde (26 0 pet) en de godgeleerdheid (22,2 pet) Even i 'lend is hiertegenover de gestegen langstelling voor de studie in de iibegeerte (166,7 pet), de geschiedenis (88.4 pet), de Duitse ZATERDAG 22 APRIL Gehoorzaal, 2.30 en 8 u muziekuitvoering Kunst en Genoegen. elderdorp: Schepplngskerk. 2 4 uur: afd elderdorp K. en G tentoonstelling resulia ten creatieve cursussen Museum Volkenkunde. 2 30 u Kinderfilm Vestestr. 40, 2.30 u Imperium mot ..Een draad In het donker", van Hella S. Haase Gehoorzaal. 2.30 en 8 u.: muziekuitvoering Kunst en Genoegen. Leiderdorp: Scheppingskerk. 2-4 uur: afd Leiderdorp K. en G.. tentoonstelling resulta ten creatieve cursussen. Museum Volkenkunde. 2 30 u.: Kinderfilm Vestestr. 40. 8.30 u.: Imperium met Een draad in het donker", van Hella S Haasse. Tentoonstellingen Rapenburg 73. Academiegebouw; Ger Groot- hedde. Bert Haaitsma. Paul de Koning, John Palmer en Hans Schults: foto-kollages, litho's en tekeningen tot 17 mei. APOTHEKEN Apotheek Reyst, Sleenstraat 35. telcf. 20136. en apotheek Voorschoten, teief. 01717-2525 MAANDAG 24 APRIL Stadhuis, half 8: gemeenteraad. Stadsgehoorzaal. 20.15 u.: Dnjepro. Russische zang en dans. Rehoboth. 20 u Leidse Amateurfotografen- vereniging. DINSDAG 25 APRI Driftstraat 49. 10 30-11.30 u spreekuur soci ale raadsvrouu. Breestraat 19, 7-8 u.: spreekuur Chr. Emi gratiecentrale. Stadhuis, 7-8 u.: zitting Bouwfonds Ned Gemeenten ogebouw. Steenschuur 8. kledlngbeurs Ned. Ver. van Hulsvrouwen. GAB. Doezastnaat 2a. 9.30-10.30 u spreekuur Man-Vrouw-MaalschappIJ 'part-time werk). Rijksmuseum van Oudheden. 20 u dr. P. Stuart en prof dr J R Bogaers over Nehalenn van Coltjnsplaat. Steenschuur 5. 20-20.30 u spreekuur stich ting Huisvesting. Merkende Jongeren. Oegstgeest - Rijnlands veeum. 20.15 u Amsterdams Toneel met ..De greep van de macht". WOENSDAG 26 APRIL Stadhuis 4.30-6 u spreekuur sociale raads- ogebouw, Steenschuur 8. kledlngbeurs Ned. Ver. van Hulsvrouwen. Dijkstraat 2a. 10-11 u.: spreekuur sociale raadsvrouw. de. Alphen - Goede Herderkerk. 8 u.: concert door Jubilate Deo. Voorschoten - kasteel Duivenvoorde, 20.30 u.: Ank Relnders on Chris Verhoog zingen duetten van Brahms. Oegstgeest - Rijnlands yceum. 20.15 u.: Lltteris Sacrum met twee één-akters. Stadhuis, 18-20 u.: spreekuur sociale raads- VRIJDAG 28 APRI Rijksherbarium. Schclpcnkade 6. 20 u Ned. Natuurhistorische Vereniging. Boshuis, Hoflaan 76: 7-9.30 u.: ruilbeurs. Oegstgeest - Rijnlands Lyceum, 20.15 u Uterus Sacrum met twee éénakres. Stadsgehoorzaal. 20.15 u.: Herman van Veen. Vestestraat 40, 8.30 u.: Imperium met „Een draad In het donker". ZATERDAG 29 APRIL Vestestraat 40, 8.30 u.: Imperium met „Een draad in het donker". Stadsgehoorzaal. 20.15 u. Herman van Veen. Oegstgeest Rijnlands Lyceum. 20.15 u Litterus Sacrum met twee éénakters. BEHANDELING NA ONGEVALLEN De poliklinische behandeling na ongevallen wordt van dinsdag 12 uur Cs middags) tot woensdag 12 uur waargenomen door het Diaconessenhuis. Vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het St. Elizabeth ziekenhuis 'Hooigracht). Op andere werkdagen en op zondagen door het Academisch Ziekenhuis. Doktersdienst: 5 maal 2. (Zat. 10 uur voormiddag tot zondag 24 uur). Brandweer: 5 maal 3. Politie 5 maal 4. EHBO: 20645. GEMEENSCHAP ZUID-WEST Hulpverlenings- en informatiedienst voor Lei- voor hulpverlening telefoon 20460; voor informatie telefoon 33921. BEZOEKUREN ZIEKENHUIS Academisch Ziekenhuis: Dagelijks, behalve op dinsdag van 19 00-19.45 uur; dinsdag van 13 00-14 u; zaterdag en zondag van 14.30- 15.30 uur. Bezoektijden Kliniek Verloskunde en Gynae cologie: Voor patiënten van de afdeling Gynaecologie en voor zwangeren: van 10 - 12.30 en van 15-20 u. Voor kraamvrouwen: van 10-11.30, 15-17.30 en van 18.30-20 u. Op dinsdag is er de gehele dag geen bezoek. Bezoek Praematurenafdeling (alleen voor ou ders); dinsdag niet. Ma., wo„ do., en vrij., van 18.30-18.45 uur; za. en zon van 15-15.15 uur. Diaconessenhuis: 1ste klasse dagelijks: 11-12 u .13 15-14 u; 18.45-19.30 u. 2de en 3de klasse: dagelijks 13.15-14 u; 18.45-19.30 u. Kinderafdeling: dagelijks 14.45-15.30 u en maandag, woensdag- en vrijdagavond 18.30-19 u. Elisabeth Ziekenhuis: Volwassenen: 3de klas alle dagen van 14-15 u en van 18.45-19.30 u: 2de klas: alle dagen van 11.30-12 u van 14-15 u en van 18.45-19.30 u. 1ste klas: alle dagen vanaf half twaalf. Kraamafdellng: 3de klas: van 15-16 u en van 18.45-19.30; 2de klas: van 11.30-12 u (alleen vaders) van 15-16 en van 18.45-19.30 u. taal- en letterkunde (72,7 pet), de Nederlandse taal- en letterkunde (63,0 pet), de farmacie (58,0 pet), de ge neeskunde (49,0 pet), de wiskunde (48,3 pet) en de biologie (35,6 pet). LEIDEN Het LSRG. dat sedert zijn heroprichting in 1960 een snelle groei heeft doorgemaakt, staat op het punt de jarenlange rugby-hegemonie van de burgerclubs te doorbreken. De zaken zijn dit jaar al bij de aanvang van de competitie stevig aan gepakt. Ook het aantal beschikbare spelers gaf aanleiding tot optimisme. Hierdoor konden 3 teams opgesteld worden. Het gevolg van dit alles is, dat het Leidsche Studenten Rugby Gezelschap zich aan de top van het Nederlandse rugby heeft genesteld en zondag 23 april om 3 uur tegen de HRC, op eigen terrein (aan het Piet Paaltjen- spad) spelend, het landskampioen schap in de wacht kan slepen. Krediet voor verkeerstuin KATWIJK B. en W. vragen de raad een bedrag van 7500 beschik baar te stellen ten behoeve van de verstuin op het terrein van het Rot terdams Zeehospitium. NIEUWE LEIDSE MARKT LISSE De aanvoer op de Vrije Bloemenveiling H.B.G. is op peil ge bleven. Tulpen van goede kwaliteit uit de koude kassen bleven op hetzelfde prijsniveau, maar tulpen van buiten zijn in verhouding tot de kastulpen aan de prijzige kant. Ook narcissen van buiten zijn iets in prijs gestegen. De aanvoer van perkplanten is begon nen. Inmiddels is wat de bloembollen be treft het seizoen voor de z.g. groene veilingen aangebroken. Op een betrek kelijk kleine veiling te Voorhout no teerde Dwh Parade 70 per roe en Trt. Carl M. Bollman 41 per roe. LEIDEN. 21 april Veemarkt. Aanvoer Stieren 25. Melkkoeien 90. Vette koelen (11) 147. Vare koeien 250. Pinken 15. Graskalve ren 19. Vette kalveren 20. Vette schapen 60. Fok schapen 70, Vette lammeren 540, Lamme ren 160. Varkens 'zeugen) 63. Schrammen 20. Biggen 344. Geiten 60. Slieren (fok-) 1350-1700. Stieren fslacht-) 5.30-6.10. Melkkoeien 1550-2050. Vette koeien 5.80-6.10-6 70. Vare koelen 1025-1450-1950-2300, pinken 1000-1400. Graskalveren 750-1050. Vet te kalveren 4.70-5 00. Vette schapen 80-160, Fok 2 I. 225-250, 2 L. 275-34, Vette lamme ren 135-165-215. Zeugen 475-550-600. Schram men 115-135, Biggen 82.50-92.50-97.50. Gelten 20-100. Handel: stieren fok. vlug, stieren slacht, vlug; melkkoeien, kalm; vetle koelen, vlug; vare koelen, kalm; pinken, vlug; graskalve ren, vlug; vette kalveren, oude schapen, goed; vette lammeren, vlug. fokschpanc m. lam, goed; zeugen, redelijk: schrammen, redelijk; biggen, redelijk; gelten, vlug. NIEUWE LEIDSE GROENTE EN FRUIT VEILING PER 100 KG: Appelen 15-43. Andijvie 1 107- 125. 2 80-105. Snijbonen 470-570, Stambonen 880, Kroten 5. Kroten gekookt 60. Prei 23-47. Rabarber 41-58, Spinazie 1 77-102. 2 56-69, Tomaten A 1350-1410, B 1510. C 1330-1350 CC 1090-1120. Uien middelrijn 5-3. PER 100 STUKS: Bloemkool A 128-135. Kom kommers AA 58-66. A 45-47. B 41-42. C 33-36 D 29-31. E 28-30. Sla A 15-22. B 12-14. PER 100 BOS: Bospeen 140, Peterselie 25-43. Radijs 52-62, Selderij 17-26.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 3