Noodzaakvan K.Z.-kliniek laat ingezien Gratis reizen 2 dap in mei op uw 65+kaart 8-Daagse vakanties in eigen land Boekenetalage Junkboekjes Postzegel- nieuws TROUW/KWARTET ZATERDAG 22 APRIL 1972 IIIXXKXIAXK T2I/i Prof. dr. J. Bastiaans: syndroom werkt door in volgende generatie door Huib Goudriaan OEGSTGEEST Het is eei; grove misvatting te veronderstellen dat de bouw van de polikliniek voor lijders aan het KZ-syndroom te Oegstgeest. zou zijn versneld door de in februari en maart weer opgeroepen emoties rondom de drie van Breda. De deze week be gonnen bouw van liet paviljoen (op het terrein van de Jelaersma- kliniek. de psychiatrische universiteitskliniek van Leiden) is alleen het resultaat van de inzet van enkelen, deel uitmakend van de in 1970 geïnstalleerde erkgroep Postconcentratiekampsyndroom. Van deze werkgroep moet prof- dr. J, Bastiaans, verbonden aan de Jelgers- makJmiek, worden geuuitnu a.s i van de weinigen, die verlate ziekte verschijnselen van kampslachtoffers en de noodzaak van een speciale klini sche behandeling vroegtijdig onder kende. De geschiedenis van de moeiza me activiteiten van prof. Bastiaans om een centrum voor lijders aan het KZ-syndroom van de grond te krijgen is het memoreren waard. Zij toont aan hoe traag de inzichten, noodzake lijk om de kampslachtoffers afdoende op te vangen, tot medici, politici en publiek doordrongen. Inzichten, die voor iedereen reeds in 1957 waren te putten uit het proef schrift 'Psychosomatische gevolgen van onderdrukking en verzet*, dat toen door dr. Bastiaans werd gepubli ceerd. Ter verontschuldiging van ge noemde traagheid kan misschien wor den aangevoerd, dat de KZ-slachtof- fers soms pas na 20 of 25 jaar plotse ling lijden onder psychische en physi- sche reacties: de zogenaamde derde fase van het KZ-syndroom. Al in 1951 Prof. Bastiaans stelde al in 1951 de Stichting 1940-1945 voor een sociaal- medisch consultatiebureau voor ex- verzetslieden op te richten. Het doel: centralisatie van onderzoek en behan deling, eventueel klinisch uit te voe ren. Een jaar later verwierp de Stich ting dit voorstel, omdat 'gewone in stanties voldoende kunnen voorzien in de behoeften van onderzoek en behan deling'. Prof. Bastiaans vertelt dat de afwijzing van dit voorstel aanleiding gaf tot eindeloze vertragingen bij de keuringsprocedures van verzetsmen sen. 'De mate van verzetsinvaliditeit werd verschillend beoordeeld. Boven dien was het aantal belangstellende zenuwartsen zeer gering; ondanks her haald onderling overleg waren zij niet in staat tot het gewenste centrale instituut te komen'. In 1954 leidde een congres in Kopen hagen Europese besprekingen in over de gevolgen van de concentratiekam pen. Van 1954 tot 1956 werd hierover veel bekend, waarbij de aandacht zich vooral richtte op de lichamelijke as pecten minder op de psychische en op de mogelijkheden van neuro- psychiatrische behandeling. Totdat dr. Bastiaans in 1957 zijn studie over de nieuwe inzichten van de psychosoma tische gevolgstoestanden van oorlog stress publiceerde. Wat internationaal bekend was, werd in 1962 door de Duitse psycholoog H. Paul en de Duitse internist H. J. Herberg samen gevat in hun boek: 'Psychische Spatschaden nach politischer Verfol- gung*. Stap dichterbij Pas in 1965, door het in Nederland 3 maal 10 gulden aan prijzen KRUISWOORDPUZZEL Horizontaal: 1. scheepstouw, 6. taille, 11. paard, 12. jong schaap, 14. wand versiering, 16. oude lengtemaat, 18. or ganische verbinding, 20. foei, 21. waar borg, 22. gevaar, 23. pers. voornaamw., 24. welaan, 26. landbouwwerktuig, 27. rondhout, 28. bergweide, 30. voertuig, 32. droogoven (Z.N.), 34. titel (afk.), 35. spil van een wiel. 37. familielid, 38. Rijkstelefoon, 40. rekening, 41. stuk bouwland, 42. natuurlijk waterbekken, 43. Chinese lengtemaat, 44. waterstand, 45. rund, 47. inhoudsmaat (afk.), 49. muzieknoot, 51. peulvrucht, 53. plaats in Gelderland, 56. klaar, 58. ad inte rim (afk.), 59. Oriënt Express (afk.). 61. afk. op telegramformulieren, 62. tekengereedschap, 64. bepaling van goud gehalte, 65. voegwoord (Fr.), 66. lange nekharen van dieren, 69. lid woord, 70. gesneden steen, 72. water plant, 73. voordeel, 75. reeks, 76. grond slag. Verticaal: 2. slede, 3. grote drinkbeker, 4. bouwland, 5. Z. Amer. thee, 7. water in Friesland, 8. nagras, 9. stoomschip (afk.), 10. aanvang, 12. staat soms bo ven drukwerk, 13. pers. voornaamw. 15. opium toebereid om te roken, 17. vernis, 18. wandversiering, 19. kraak been vis, 20. erg, 25. Algemeen Kies recht, 26. voorvoegsel, 28. dierentuin. 29. familielid, 31. wijnmaat, 32. water in N.Br., 33. stap, 34. insekteneter, 36. vruchtennat, 37. voor, 39. achting, 44. reeds, 46. scheik. element, 48. vlinder, 50. schaaldier, 51. voedsel, 52. meisjes naam, 54. werpschijf, 55. scheut, 57. Prof. dr. J. Bastiaans gehouden 24ste Internationale Psycho analytisch Congres, werd het KZ- syndroom het publiek onder ogen ge bracht: radio, tv en pers besteedden er veel aandacht aan. Een stap op weg naar de verwezenlijking van de speciale kliniek leek het gesprek dat de hoogleraren Bastiaans en N. Spijer in 1968 hadden met staatssecretaris Van der Poel. Overwogen werd de mogelijkheid van een eenheid voor keuringsonderzoek, teneinde de keu ringsprocedures voor kampslachtoffers te versnellen. De grote financiële moeilijkheden van de Leidse universi teit lieten een dergelijke eenheid ech ter niet toe en 'onderwijs en weten schappen' kon geen subsidie verstrek ken. Inmiddels had prof. Bastiaans in de Leidse universiteitskliniek vanaf 1964 tal van kampslachtoffers behan deld met een psychotherapie, die werd vergemakkelijkt door de toedie ning van LSD. De aandacht in de publiciteitsmedia voor deze nieuwe methode en in 1969 de première van de film 'Begrijpt u nu waarom ik huilgaf meer algemene bekend heid aan het KZ-syndroom. Twee oud-verzetslieden, de heren K. Hofman en P. Maliepaard, besloten in maart 1970 steun te geven aan het plan van prof. Bastiaans de kliniek met de gewenste eenheid uit te brei den. Zij brachten prof. Bastiaans in contact met de invloedrijke zakenman en ex-verzetsman J. Teengs Gerritsen, die deuren zou kunnen openen. De heer Teengs Gerritsen wees op de belangstelling van Koningin Juliana voor de betreffende problematiek. Prins Bernhard wilde op alle manie ren meewerken en ontving op Soest- dijk voor besprekingen over de verwe zenlijking van het plan de heer Teengs Gerritsen, de hoogleraren Bas tiaans en Speijer en de minister van defensie Den Toom. In december 1970 werd interdeparte mentaal besloten staatssecretaris Krui* singa van volksgezondheid te belasten met de uitvoering van het plan. De staatssecretaris stelde in deze maand de Werkgroep Postconcentratie kampsyndroom samen, die maart 1971 het gewenste centrum in een interim rapport 'in positieve zin' aanbeval. Prof. Bastiaans vormde een bestuur voor de 'Stichting Centrum Post-con- centratiekampsyndroom'. Voorzitter werd prof. dr. P. Muntendam. In April 1971 besloot staatssecretaris modegek, 58. behoeftig, 60. telwoord, 61. wiel. 63. coupe, 67. telwoord, 68 boom, 70. pers. voornaamw.. 71. mu zieknoot, 73. voorzetsel, 74. scheik. ele ment Oplossing t.e.m. woensdag a.s. per briefkaart zenden aan: Trouw/Kwartet Postbus 859, Amsterdam. Linksboven vermelden: weekendpuzzel. OPLOSSING Hor.: 1. kristal, 7. bankier, 13. lamp. 14. ratel, 16. ergo, 17. ai, 18. i.l., 20. kol, 21. br., 22. ge, 23. plenum, 26. mar ter, 28. Kenau, 30. basis, 31. er, 33. tenminste, 35. pn., 36. rek, 38. t.k., 39. ka, 40. vod, 41. vak, 42. Eelde, 43. vel, 44. fan, 45. A.M., 46. Rh., 48. eis, 50. O.I., 51. speerhaai, 55. st. 56. stand, 57. Iduna, 59. staart, 62. elegie, 64. ir., 65. Rt, 66. Hl, 68. Ee, 69. N.P., 70. Eede, 72. reaal, 74. Nike, 76. Leander, 77. massaal. Vert.: 1. klapper, 2. rail. 3. i.M.. 4. spinet, 5. ar, 6. lak, 7. bel, 8. al, 9. kerrie, 10. IR., 11. egge, 12. roerend. 15. tol, 19. lunet, 21. basta, 24. e.k., 25. mankement, 26. maskerade, 27. t.s., 29. U.M., 30. bn., 32. Reval, 34. Iller, 35. polis, 37. kan, 40. vee, 44. fossiel, 45. apart, 47. Haule, 49. stiepel, 51. staren, 52. e.d. 53. H.I. 54. ineens, 56. sa, 58. Ag.. 60. tree, 61. sla, 63. inka. 66. Ier, 67. lam. 71. da, 72. re, 73. la. 75. ia. De prijswinnaars zijn: H. Spierings. Schoolstraat 20, Sprang Capelle; mej. J. Hesse, J. Bruggemalaan 49, Veen- dam; H. Vlig, Viergeverstraat 100, Rot- terdam-14. De schilder en de vogel' en 'De Jongen en de vis' zijn twee prenten boeken van Max Velthuijs, leraar aan de Koninklijke Akademie voor beel dende kunsten te Den Haag. Ze ver schenen reeds in Denemarken, Duits land. Engeland. Frankrijk. .Amerika, Zuid-Afrika. Zweden en Zwitserland. Met 'De schilder en de vogel' won de tekenaar-schrijver tijdens de Biënnale der Illustrationen Bratislava 1971 een tweede prijs. Als laatste bijzon derheid kan van deze boeken gemeld worden dat ze niet bij een gerenom meerde uitgeverij van kinderboeken verschenen, maar bij dr. W. Junk N V. - Publishers in Den Haag, een uitgever van wetenschappelijk zeer ge specialiseerde boeken en tijdschriften in de vreemde talen. Deze uitgaven voor kinderen zijn er gekomen om 'een wezenlijke bijdrage te leveren tot het verbeteren van de kwaliteit van De redactie behoudt zich het recht voor om ter opname in deze rubriek ontvangen me ningsuitingen verkort weer te geven. BIJ publlkatie wordt met de naam van do Inzender ondertekend. Brieven kunnen wor den gezonden aan de heer Joh. C. Francken. secretaris van de hoofdredactie van Trouw- Kwartet, Postbus 859. Amsterdam. Gezangen Kruisinga een overheidsgarantie te verlenen voor de bouw van de nieuwe kliniek (bouwkosten ƒ3.500.000) met een capaciteit van 20 bedden en van rond 200 patiënten per jaar. In de loop van 1971 volgden besprekingen over het verkrijgen van grond, de noodzakelijke goedkeuringen en over het maken van het schetsontwerp. Prins Bernhard aanvaardde het ere voorzitterschap van de nieuwe stich ting en stelde 35.000 gulden beschik baar. Prof. Bastiaans werd voorlopig wetenschappelijk adviseur van het be stuur en de nog aan te trekken direc tie. Vraag aan prof. Bastiaans: Sinds 1951, toen hij de Stichting 1940-1945 tever geefs adviseerde een consultatiebu reau voor ex-verzetslieden op te rich ten, zijn meer dan 20 Jaar verlopen. Hoeveel lijders aan het KZ-syndroom rijn er nu nog in Nederland? Prof. Bastiaans: 'Van de nog in leven zijnde kampslachtoffers lijden er naar schatting minstens 10.000 aan het KZ- syndroom en worden er ongeveer 30.000 door bedreigd. De hele groep omvat de slachtoffers van de Duitse zowel als van de Japanse kampen. De laatste jaren hebben we tevens onder kend, dat de kinderen van de KZ slachtoffers vaak psychisch of psycho somatisch ziek worden, door de druk van het lijden van de ouders. Het KZ- syndroom werkt dus op z'n minst door tot in de volgende generatie'. Waarom is een speciale kliniek nodig? 'Omdat de psychosomatische therapie een ervaring vereist, waarover de nor male klinieken meestal niet beschik ken. Wij behandelen de KZ-slachtof- fers behalve met de moderne psycho- farmaceutische geneesmiddelen ook met de psychodramatische psychothe rapie, terwijl in hardnekkige gevallen de werking van de analystisch gerich te psychotherapie wordt versneld door halluncinogenen (LSD). Een voordeel van een speciale kliniek is ook dat de sociale discriminatie van een zoge naamde psychisch zieke hier niet wordt ervaren. In de bouw van de kliniek wordt er naar gestreefd ook in de organisatie de patiënt het gevoel te geven dat hij 'thuis' is en hem zo weinig mogelijk te herinneren aan het niet verwerkte vervolgings trauma'. Jammer dat A. J. Klei in zijn artikel over de gezangen niet aangeeft waar om de afgescheidenen zo fel tegen waren. Wel was er een enkele, zoals Brurnmelkamp voor, maar die dwaal de te goeder trouw. Want: ook de goede gezangen horen niet in de Dienst des Woords thuis. Wij hebben aan Psalmen en dan nog liefst in de oude berijming genoeg, 't Is schoner toch wat God ons geeft dan wat de mens geknutseld heeft. Bij de Woordbediening alleen het Woord Dat is echt reformatorisch. Ie Exloërmond J. Tlpker Gezinsverband Men maakt zich tegenwoordig meer druk over kinderen die wel of niet aan het heilig avondmaal mogen deel nemen, dan over de ongezonde leer en de verdichtsels waarnaar de men sen, volgens Paulus (2 Tim. 4 vers 3- 5) zich hebben gekeerd, terwijl hij even tevoren schreef dat de Schrift de basis moet zijn voor ons geloof. Eén van die verdichtsels is wel, dat men de doop door onderdompeling veran derd heeft in besprenkeling. Velen zulln zeggen: wat maakt dat nu uit, het gaat toch om de betekenis? Ik vraag me af met welk recht verande ren de mensen deze goddelijke inzet ting? Schiedam H. van Holten Dubbele ramen Naar aanleiding van het commentaar op de zg. 'dubbele ramen' graag het volgende: In ons huurhuis met centra le verwarming, waarbij je dus boven je huur een vast bedrag betaalt voor c.v. heb ik aan één zijde, z-w, de ramen van dubbel glas voorzien. Onze ondervinding is dat het duidelijk warmte-isolerend werkt, de 'tocht' is weg, zodat het niet eens nodig lijkt om de andere zijde van onze woning ook dubbel glas te geven. In de twee jaar dat we het hebben, ontvingen we ongeveer 100 per jaar op onze stookkosten terug, zodat je kunt zeggen, dat de ruiten zichzelf betalen. De beglazing kostte ons circa 250,-; bij zeer grote ramen zal dat natuurlijk meer bedragen. Een bijko mend voordeel is dat de planten in de vensterbank het veel beter doen, en weinig of geen last van luis hebben. De temperatuur is veel gelijkmatiger; vooral 's nachts niet die afkoeling. Deventer H. W. Bon dergelijke publikaties in ons land', zo laat Junk ons weten. Wel, het kan niet ontkend worden dat deze wetenschappelijke uitgeverij het spreekwoord 'Schoenmaker blijf bij je leest' een fikse deuk toebrengt. De fraaie boeken, in de begeleidende brief eenvoudig 'prentenboekjes' ge noemd, mogen er zijn. Het zijn twee verbalen met een dier in de hoofdrol en met opdrachten ("Voor mijn poes' en "Voor allen die niet precies weten waar ze thuishoren') die duidelijk maken dat het verhaaltje niet alleen maar een aardig vertelseltje Is, maar dat er ook nog wat mee bedoeld wordt. In 'De jongen en de vis" is dat erg duidelijk: een (gevangen) vis zwemt liever in een meer dan in een badkuip. In 'De schilder en de vogel' ligt de zaak wat moeilijker: de bijzon dere vogel die alleen maar in deze vorm op het schilderij bestaat, wordt, nadat hij van het doek vliegt, overal verstoten zodat blijkt dat hij daar toch het beste had kunnen blij ven. Ook had de schilder het kunst werk, dat hem zeer lief was, nooit voor het geld alleen moeten verko pen. Deze fraaie, kleurig geïllustreer de boeken kosten 9,50 per deel. Dr. W. Junk N.V. mag het goede voor beeld best nog eens herhalen. J.H. Fluor Is het wel waar wat autoriteiten en ambtenaren beweren dat fluor in het water tandbederf tegen gaat? Wat schreef een wetenschapsman die 20 jaar researohwerk verrichtte op het gebied van chemie, biochemie, psycho logie en pathologie over fluoride? Mr. C. E. Perkins schreef hierover voor de Foundation for National Research, Milwaukee 3, Wisconsin op 2 oktober 1954 n.l. dit: Waterfluoridering is om de weerstand van de massa tegen overheersing en vrijheidsberoving te verminderen..Herhaalde dosering van oneindig kleine hoeveelheden flu oride zal geleidelijk aan deze weer stand tegen onderdrukking breken doordat dit gedeelte van het hersen weefsel (zie 'de werking van de pijn- appelklier'-leer) langzaam wordt ver giftigd en verdoofd, wat de mens zich gemakkelijk doet onderwerpen aan de wil van diegenen die hem willen regeren. Iedereen, die gedurende een jaar of langer kunstmatig gefluori deerd water heeft gedronken zal nooit meer. mentaal of fysiek, dezelfde zijn. zijn.. Nieuwkoop W. C. Valk Prins-voorzitter Boven het commentaar 'Prins Claus" had wellicht beter minister Boertien kunnen staan. Wat is er immers ge beurd? Er is een commissie opgericht (met de steun van de confessionelen) om adviezen te geven De heer Boer tien heeft de adviezen ontvangen. Uit alle krachtenberichten blijkt, dat hij deze adviezen niet pruimt en daarom twee zaken overweegt: 1. De commis sie mag maar één termijn uitdienen, en 2. Moet ik prins Claus niet vragen af te treden als commissievoorzitter? Het koninklijk huis moet immers bo ven de partijen staan! Ik maak me sterk, dat de staatsrechte lijke positie van prins Claus voor de minister geen problemen zou rijn ge weest, als het advies bij de regering - in de smaak gevallen was. De minis ter maakt misbruik in zijn plannen van de staatsrechtelijke positie van de prins, om een lastige commissie .(voorzitter) kwijt te raken. Het pro bleem ligt derhalve niet bij de prins. fADVERTENTIE pmdat ze smakelijk blijven, smeuïg en gezond, zijn Omdat ze zich buiten - net zogoedhoudenals ff thuis.Daarom V willen we allemaal een krentenbollenmaalTerecht. Denk eraan als u de bakker ziet. maar bij de minister. Deze kan niet adekwaat reageren op adviezen, die hij altijd naast zich neer zou kunnen leggen. Maar dat doet hij niet alleen, nee, hij verzet zich in het openbaar ook tegen de oommissie. Gesteld, dat de minis ter zelf het eens is met de voorstellen van de commissie, maar zijn collega's ln het kabinet niet? Wel, dan kent ons staatsrecht voor een minister de mogelijkheid om af te treden. Dat is wel iets anders dan het kwijt willen raken van een lastige prins. Utrecht A. Hulsebosch Vrachtvervoer Onder de titel: 'Wie niet zelf vaart, wordt licht in de boot genomen', publiceerde Trouw/Kwartet (18/4) een artikel van de voorlichtingsdienst van UNCTAD. Het lijkt mij tenwille van de objec tieve voorlichting van de lezers juist, erop te wijzen, dat Europese verladers tesamen met de Europese reders, ver enigd in resp. de 'European Shipper's Councils' en 'Censa' Committee of National European Shipowners' Asso ciations) hun visie op een gezonde ontwikkeling van het vrachtvervoer overzee hebben neergelegd in een do- kument, getiteld 'Code of Conduct for Liner Conferences'. Dat biedt even eens de mogelijkheid tot wereldwijde acceptatie, derhalve ook voor de ont wikkelingslanden. Maar het voorziet in tegenstelling tot directe overheids bemoeiing. welke veelal vertragend en kostenverhogend werkt, directe onder handelingen tussen betrokken partij en. c.q. hun hierboven vermelde orga nisaties. Het 'Documentation Centre nf the European Shippers' Councils' (per adres: E.V.O., Postbus 5092, Den Haag) zal ongetwijfeld gaarne alle inlichtingen hieromtrent verstrekken. Amsterdam W. H. de Groot Misbruik Met blijdschap lees ik dat de AOW waarschijnlijk zal worden verhoogd, 't Zal wel veel onkosten met zich mee brengen, maar aan de andere kant wordt veel misbruik van gemaakt, allereerst op de bijstandswet. Ik hoop dat die eens drastisch herzien wordt. Ik heb op de wet niets tegen, maar er wordt veel misbruik van gemaakt zelfs nog van de invaliditeitswet. In kleinere plaatsen en dorpen, waar men elkaar kent. wordt daar veel over gesproken. Op allerlei manieren zeilt men tussen de mazen door: werk wordt niet opgegeven, daardoor belas tingontduiking. Of er 'wordt zomers flink gewerkt tegen hoge lonen en 's avonds voor dubbel geld, terwijl dan 's winters hoge werkeloosheidsuitke ring wordt genoten. De belasting kan veel meer opbrengen als ieder maar eerlijk was. Ambtenaren let op uw sa eek. Enkhuizen U. de Vries Huurverhoging Het enige waar deze minister aan denkt is, op welke wijze hij de huisei genaren van dienst kan zijn. Al heel lang heeft hij plan gehad, een huur belasting in te voeren. Alleen dat gebeurt niet, want dan worden de beter gesitueerden getroffen, en dat zijn juist de vrienden van deze minis ter (en van de CHU). Immers: velen wonen in goedkope, ja soms zéér goedkope huizen, vergeleken met hun inkomen. Bijv. iemand verwoont 100 per maand en heeft 25.000 inkomen per jaar. Bij een huurbelasting zouden diege nen betalen, die betalen kunnen. Kun nen de Kamerleden dit nog eens naar voren brengen? Den Haag H. van Reine ADVERTENTIE ADVERTENTIE In mei kunt u met NS op uw 65+kaart weer 2 dagen gratis reizeh. Kies uit elke dinsdag, woensdag, donderdag of zaterdag (behalve 2,11, 20 en 23 mei). Laat aan 't loket uw 65-r-kaart afstemr-len en stap in. Voor le \::r,s betaalt u max. - 4.- bij. Buiten de gratis reisdagen reist u met uw 65+kaart voor de halve prijs van een enkele reis. De Jaarkaart kost f 50.- p.p., voor 'n echtpaar f 75.- Driemaandskaart f 20.- p.p., voor 'n echtpaar f 30.- Elke 65-plusser kan er een kopen (uw vrouw mag Jonger zijn). NS-legitimatiebewijs of pa8foto('s) èn een bewijs waaruit uw leeftijd blijkt (paspoort of trouwboekje) meebrongen. Vraag de folder aan 't loket. voordelig uit met NS Volledig verzorgd, dus inclusief hotel, maaltijden, reizen en excursies. Zuid-Limburg Twente Friesland Montferland Brabant Zeeland Drente v.a. f 189.- v.a. f 237.- v.a. f 265.- v.a. f 244.- v.a. f 275.- v.a. f 273.- v.a. f 259.- Noord-Holland v.a. f 260.-f' Prijzen vanaf elk station in Nederland. Vraag op uw station do brochure 8-Daagse NS-Vakantiereizen 1972". voordelig uit met NS Jetes 5 De bijzondere reeks zegels, dif Britse postadministratie op 26 f* a.s. zal uitgeven onder het 'algemene herdenkingen' moet dl zamelaars van drie heel uiteenli onderwerpen veel genoegen doet zal de zegel van 3p gewijd zijn a* ontdekking van het graf van ench-Amon (d.w.z. 'schoon is h< ven van Amon'), die in de 14e voor Chr. Pharaoh van Egypte Geen enkele graftombe uit het Egypte schijnt aan rovershanda, zijn ontkomen. Ook de laatste plaats van deze jonge Pharaoh in 1350 voor Chr. bezoek van heren gehad maar ze werden gef en zo konden de meeste schatten1 op hun plaats terugkomen. De oij king van de grafkamer kon gtu den toen op 4 november 192| Engelsen Howard Carter en Lorq narvon in het Dal der Koninga trappen naar deze rustplaats bloi den. De schatten, die er werden getroffen, zijn voor het grootste thans in het Nationale Museum Cairo. Op de postzegel is een a' ding van de Pharaoh te zien. U natuurlijk dat op het ogenbliP* schatten te Londen worden uitgC Op zegel nr. 2 ter waarde van 7f een 19e eeuwse scène te zien ui ruwe leven van de Britse kustv die dit jaar 150 jaar bestaathJ instituut, dat vergelijkbaar is mja; onderdeel kustwacht van de N landse Dienst voor het Loodswe: destijds ontstaan uit een zestal c saties, die ln Engeland op vele nen werkzaam waren. De derde zegel (9p) is de eerste r zegel, die ooit uitgegeven is ovae thema 'muziek op postzegels', li staat Ralph Vaughan Williams 1( 1956) als dirigent afgebeeld. Ralp componist van liederen en symfoi Hij schreef er negen. Van zijnj populaire compositie, de 'Zee-3 nie' genaamd, staan de begin»- van de originele partituur evej op de postzegel weergegeven. L ams componeerde bovendien nje voor toneel (Shakespeare), filcq let en opera. Ralph's vader was dominee en moeder was de dochter van dj faamde porceleinfabrikant J Wedgwood. Moet het toeval gen worden dat de Britse posterijeija gende maand een postzegellf gaan uitgeven waarin behalve manente zegels een belangrijk^ van de inhoud is gereserveerd publiciteit van Wedgwood-wareil waarde aan postzegels, die het fep bevat, is 1, verdeeld als vol^ai zegels van p, 17 zegels van yl8 zegels van 3 p. Op de publitP pagina's zijn afbeeldingen vantn sieke en moderne specimina vfe unieke porcelein van de Staffon z Aardewerkfabrieken alsmede dpi schiedenis er van opgenomenJ de eerste dag van uitgifte op 21 a.s. is een speciale fdc en twee dere poststempels voorhanden. 6 Ter gelegenheid van het 50-jari staan van de Nationale Vrouw^ deratie in Australië kwam op 18 jl. een nogal romantische zeg! met de afbeelding van een vï kop, uitgevoerd als camee. Dezefer: wenbeweging geniet grote bekeiLi wegens zijn sociale aktivlteiten f vrouwen en kinderen ten plattepei ^vi/zsri Rest mij nog u thans reeds atl maken op de grote filatelistiscl nifestatie, die door de Nederlai Vereniging van Postzegelhand op 5, 6 en 7 mei a.s. in het Ki te Scheveningen georganiseer worden. Op minstens 750 kader u o.a. het volgende bewonderei elk Europees land een landenve ling; b.v. Monaco uit de persot collectie van Prins Rainier v" vorstendom; voorts vele motii melingen over de meest uiteei onderwerpen; o.a. uit het ka: Spellmann-museum in de Ver. 50 kaders met inzendingen va Nederlands Postmuseum zoals ies' land, Ned. Indië, Suriname, CiAcl verzamelingen luchtpoststukken, nescerende postzegels, poststempels, enz. Natuurlijk tentoonstellingsenveloppen, 60 renstands en bijzondere pos1 van PTT. Toegang geheel gral vrijdagavond 5 mei kunt u strand het eerste filatelistische; werk ter wereld meemaken,_ai den door de organiserende J. J. M. b<

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 18