a uren uitstel »ch naar maan Lonen stegen bij ons het minst, prijzen 't meest Nieuwe successen voor Viet Cong en N.-vietnamezen Curacaos feest betaald uit ontwikkelingspot? Akzo krimpt met nog 2000 man in iligheidschef in oemenië nu hoofd nnenlandse zaken Vrij zonnig •Ao0 ora? o Irak meldt inval van Perzische eenheid Man verdacht van poging tot doodslag Krotbewoners vallen stadhuis van Milaan aan In deze krant NVV-voorzitter Ter Heide: Sluiting kliniek Davos definitief Kenia gaat dragen minirokken verbieden Wiebeltax vier procent inkomstenbelasting '72 UW KRANT IS NU OCHTENDBLAD MAAR WETEN UW KENNISSEN HET AL? VERNIEUWD EN UITGEBREID VUL DE BON HIERNAAST IN Leidse Gnirant jSTELIJK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMGEVING istraat 37 Postbus 76 Telefoon 31441 Gironr. 269274 t.n.v. N.V. De Christelijke Pers, Amsterdam „Stantvastich is ghebleven mijn hart in teghanspoetl" Abonnement 7,90 per maand, per kwartaal 23,35 VRIJDAG 21 APRIL 1972 53ste jaargang LEIDEN, Zoftcrwoudseweg 23, lel. 33741. LEIDERDORP, v.d. Valk/Boumnnwcg ISO. tel. 34290. WASSENAAR, Zuylcii v. Nijevcltslr. 372. tel. 1441. Afd. Bezorging vanaf 08.30 uur. USTON (UPI, Reuter) Om kwart voor een vannacht kreeg de inlander Orion, na drie en een half uur grote onzekerheid, alsnog ►temming om op de maan te landen. De landing zou nu plaatsvin- om 3.23 uur vanmorgen, met een vertraging van bijna zes uur. storing in de besturing van het Apollo-moederschip 'Casper' had kwart over negen gisteravond de maanlanding van John Young Charles Duke plotseling onzeker gemaakt. ijl Casper en de maanlander >n' op tweehonderd meter van el- om de maan draaiden, moest Ken ingly, alleen in het moederschip erge bleven, zijn Casper in een ho- baan brengen, waar hij de ande- weer kon 'opvangen' wanneer er hun landing iets mis zou gaan en weer direct moesten opstijgen. de baanverandering ging niet omdat de instrumenten aangaven de hoofdmotor niet naar behoren werken. moest ook de maanlanding wor- uitgesteld. Een verdubbalde be ring van het vluchtleidingscen- en twee laboratoria elders in de nigde Staten, begonnen koorts- g te werken aan een oplossing de storing, die de bestuurbaarheid "Jasper betrof. oplossing moest voor half acht norgen gevonden zijn, anders had- de drie maanreizigers onverricht zake moeten terugkeren. Zij zou- dan de nog wèl bestuurbare iren van de maanlander hebben uikt om de weer gekoppelde ruim- artuigjes terug te brengen naar aarde. Maar de tijdslimiet werd ruimschoots gehaald. Het enige ilg voor de maanexpeditie is dat eerste tocht over het maanopper- NEN (AP, AFP, DPA) De meense premier Ion Maurer hééft eren de benoeming bekendgemaakt Ion Stanescu tot minister van lenlandse zaken. Stanescu was tot toe chef van de staatsveiligheids- ïst. De staatsveiligheidsdienst geheime dienst en contra-spionage- nst is woensdag opgegaan in het listerie van binnenlandse zaken, arnemers sluiten de mogelijkheid uit dat in Roemenië nu de roef aangedraaid gaat worden en de controle van de staat op tal gebieden zal worden verscherpt, der deze week werd een aantal ■eringen op topposities bekendge- akt, waarvan de draagwijdte nog bekend is. Maar aangenomen dt dat de Roemeense partij- en eringsleiding een forse crisis door- ikt. gezegd Droog en vrij zonnig weer met een overwegend matige ooste lijke wind. Maximumtempera turen ongeveer 12 graden. Morgen en overmorgen: bijna overal droog, zonnige perioden en minder koud. Morgen zon op: 05.28 onder: 19.50 maan op: 13.32 onder: 03.17 lasman i pulaties 'o U lP Q O vlak (zie kaartje) wordt afgelast. Young en Duke zouden nu hun lan ding eerst gaan slapen. Om 3 uur gistermiddag waren kolonel Young en overste Duke hun maandan- der ingekropen voor de laatste voor bereidingen. Dat was drie kwartier eerder dan het boekje aangaf, maar ze had den er evengoed hun handen vol aan. Vlak voordat om zegen uur de Orion werd losgekoppeld van het moeder schip bleek de hoofdantenne niet goed te draaien. De schotelvormige antenne moet radio en televisiesignalen gericht naar de aarde zenden. De steramen van Young en Duke kwamen zwak en krakerig door, zij het niet zo zwak dat een paar stevige krachttermen niet duide lijk overkwamen. Maar het probleem werd niet onover komelijk geoordeeld. De directe tele visiebeelden van de eeerste stappen op de maan zouden wel in het water vallen, maar een van de eerste dingen die de mannen na aankomst doen is het opstellen Van een grotere antenne op de grond naast de maanlander. Volgens het tijdschema had om een minuut voor half twee vannacht John Young als negende Amerikaan voet op de maan moeten zetten, tien minu ten later gevolgd door Duke. ROUTES O? DE MAAN 2Q-22APR. Opvarenden van het Amerikaanse schip Buchanan kijken in een gat, dat ontstond toen het schip in de Golf van Tonkin getroffen werd door een bom van een Noordvietnamese Mig. SAIGON (UPI, Reuter, AP) Troepen van Noord-Victnam en de Viet Cong hebben gisteren nieuwe successen geboekt in Zuid-Viet- nam en Cambodja, owel aan Noord- als aan Zuidvietnamese zijde worden zware verliezen geleden. t lijkt langzamerhand of et en kurketrekker meer kan wor- n verkocht indien daarvoor en reclame met foto's van half- ite meisjes wordt gemaakt. Hevrouw G. C. Borstlap-Lagendijk, iresidente vrouwenbond CNV. -Kou die gasbel een zeepbel wor- len? BEIROET (REUTER, UPI) Vol gens Irak is gisteren een strijdmacht uit Perzië Irak binnengevallen. Vol gens radio-Bagdad, opgevangen in Bei roet, zou een politiepost zijn aangeval len. Vorige week hebben de twee landen ook al melding gemaakt van een grensincident. EINDHOVEN De Eindhovense po litie heeft de 29-jarige M. J. aange houden op verdenking van poging tot doodslag. Verdachte zou hebben ge probeerd het vijfjarig dochtertje van zijn voormalige hospita te wurgen. J. had zijn kosthuis wegens ruzie al geruime tijd verlaten. Om tot nu toe onopgehelderde reden kwam hij te rug. hetgeen opnieuw leidde tot een hevige ruzie met zijn voormalige hos pita. Hij liep daarop kwaad de tuin in waar hij het vijfjarig kind aantrof. Hij nam het mee naar een schuurtje waar hij het op de grond gooide. Terwijl hij met zijn knie het kind tegen de grond gedrukt hield, pro beerde hij het gelijktijdig met een oude handdoek te wurgen. Toen hij werd ontdekt vluchtte hi.i weg. Het meisje heeft er geen nadelige gevol gen van ondervonden. De verdachte ontkent iets met het gebeurde te maken te hebben. MILAAN (AP) Enige tientallen mensen uit krottenwijken hebben gis teren, gesteund door linkse groepen, een inval gedaan in het stadhuis van Milaan, op wacht staande politieagen ten afgerost en zware schade aan het gebouw aangericht. Vijftig personen werden gearresteerd. De demonstranten gingen ook de zaal binnen waar de gemeenteraad verga derde cn sloegen daar links en rechts de boel stuk en smeten een deel van het meubilair het raam uit. Na belegering van een week hebben Noordvietnamezen troepen de stad Hoai An in het noorden van Zuid- Vietnam veroverd, zo is gisteren in Saigon bevestigd. Verder hebben de Noordvietnamezen van drie kanten de stad An Loc aangevallen waarom al meer dan een week gestreden wordt. Een deel van de stad is al enkele dagen in handen van de Noordvietna mezen. Zij zijn kennelijk vastbesloten de stad helemaal te veroveren. Tank en artillerie-eenheden hebben gisteren c.e stad hevig gebombardeerd. Ame rikaanse bommenwerpers vielen op hun beurt de Noordvietnamese stel lingen aan. Grote delen van An Loc liggen in puin. In Saigon wordt aangenomen dat de Noordvietnamezen en cle Viet Cong hun hoofdkwartier willen vestigen in An Loc en van daaruit hun offensief tegen de hoofd-/ stad Saigon zullen richten. Amerikaanse en Zuidvietnamese vlieg tuigen moesten igsteren de bevoorra ding van de Zuidvietnamese troepen in en bij An Loc staken vanwege het hevige luchtafweergeschut dat de Noordvietnamezen er hebben opge steld. De positie van de verdedigers van de stad is daardoor zeer precair geworden. Een grote Zuidvietnamese strijdmacht probeert al meer dan een week An Loc te bereiken maar slaagt daarin niet. Daarentegen zijn Noord- - Vietnamese tankeenheden opgerukt in de richting van Saigon. Ze zijn de stad op minder dan vijftig kilometer genaderd. Ook in Cambodja rukken Noordviet namese en Viet Congeenheden op in de richting van Saigon. Zij hebben in het oosten nu een hele provincie onder beheer. Gisteren werden vijf plaatsen langs de weg van de Cam bodjaanse hoofdstad Phnom Penh naar Saigon door de Noordvietname zen veroverd. Zij beheersen nu vrij wel de hele zogenaamde papagaaien- bek, het deel van Cambodja dat uit steekt in Zuid-Vietnam. Alleen de provinciehoofdstad Svay Rieng wordt nog door hen belegerd. Een van de steden in Cambodja die gisteren veroverd werd door de Noordvietnamezen is Kompong Tra- bek. De stad viel na twee dagen van hevige straatgevechten, waarbij veel slachtoffers vielen onder de burgerbe volking. De stad is grotendeels ver woest. De afgelopen zeven dagen zijn volgens Zuidvietnamese opgaven 1002 Zuid vietnamese militairen gesneuveld en zouden 7117 Noordnietnamezen het le ven hebben gelaten. Twaalf Amerika nen kwamen om. Het zijn de hoogste verliescijfers sinds het TET-offensief van 1968. In Saigon is gisteren ook bekend ge maakt, dat bij de aanval van Noord vietnamese Migs en schepen op de Amerikaanse zevende vloot in de Golf van Tonkin twee Amerikaanse sche pen zijn geraakt. De torpedoboot jager Higbee kreeg een voltreffer. Een bom trof een kanonbordes van de Higbee en er ontstond een brand die pas na uren geblust kon worden. Vier beman ningsleden liepen verwondingen op. Het schip moest naar de haven van Danang gebracht worden voor repara ties. Ook het vlaggeschip Okklohoma City is getroffen. Dit schip zou lichte schade opgelopen hebben. Het Rode Kruis in Genève heeft be kend gemaakt dat bijna 200.000 men sen in Zuid-Vietnam nu van huis en haard verdreven zijn als gevolg van het oplaaien van de strijd. President Nixon zal volgende weck voor de Amerikaanse radio en televi sie een verklaring afleggen over de situatie in Vietnam. Verwacht wordt dat hij nieuwe troepenterugtrekkingen bekend zal maken. Nu zijn er nog 85.000 Amerikaanse militairen in Viet nam. Dat wil zeggen alleen grondtroe pen. Op de zevende vloot in de Golf van Tonkin varen 34.000 Amerikanen. Op I mei moet het Amerikaanse grondpersoneel teruggebracht zijn tot 69.000. Noord-Vietnam en de Viet Cong heb ben Amerika en Zuid-Vietnam op nieuw uitgenodigd volgende week don derdag weer om de onderhandelings tafel te gaan zitten. De eis dat Ame rika eerst de bombardementen op Noord-Vietnam moet staken, hebben zij laten vallen. RITA 'We zullen u wel bezighou den, tot mijn moeder terug is.' Van onze sociaal-economische redactie AMSTERDAM "De loonkosten in Nederland zijn in de afgelopen drie jaar. rekening houdend met de produktiviteit, 4.5 procent minder gestegen dan in de concurrerende EEG-landen. Daaren tegen hebben de prijsstijgingen in ons land in 1969 en 1971 wel aan de top gestaan. Dit verklaarde de voorzitter van liet NVV, drs. H. ter Heide, gisteren bij de opening van de verbondsvergade ring, die vrijwel geheel gewijd was aan het milieubeheer. En hij voegde daaraan toe: 'Zelfs al zouden onze loonkosten dit jaar t.o.v. die concur renten wat uitlopen, zoals het Cen traal Planbureau verwacht, dan nog is er geen reden tot paniek. Het geroep om loonmaatregelen (vaak voortdurend uit de behoefte het gebrek aan eigen beleid te verdoezelen) vergroot de mogelijkheden niet, om in redelijk overleg tot verstandige afspraken voor het volgend jaar te komen', aldus de NVV-voorzitter, die herhaalde, dat on danks beweringen van het tegendeel van werkgeverszijde, de loonontwikke ling in 1972 beneden de door de meerderheid van de SER aanvaardp grens van rond 12 procent zal blijven. Nalatenschap 'Niettemin erg veel', zo zei drs. Ter Heide, 'maar de oorzaken daarvan lig gen niet. zoals de VVD en DS'70 in koor zingen, in onverantwoordelijk optreden van de vakbeweging. Ze lig gen deels in de nalatenschap van de vorige regering, anderdeels bij de sterke prijsstijging'. De voorzitter van het NW verklaarde dat inmiddels aan een aantal belang rijke verlangens van de vakbeweging tegemoet is gekomen (met name d.m.v. het akkoord over de program mering van de sociale verzekeringsuit bouw en het vrijmaken van extra geld voor de sociale woningbouw), maar er is z.i. nog veel voor kritiek vatbaar (zoals de werkloosheidsbestrijding èn Drs. H. ter Heide het nog niet van de grond komen van een goed inkomensverdelingsbeleid). Drs. Ter Heide bepleitte voorts het invoeren van stakingsrecht voor amb tenaren en hij deed 'professor Van Zuthem en de zijnen' de suggestie aan de hand 'hun dure apparaat eens ter beschikking te stellen van onderne mingsraden en bonden om de nodige analyses te kunnen verrichten'. Daar- Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Zijn de feestelijkheden rond de opening van het nieu we droogdok van Curagao op 8 april jongstleden, die 850.000 kost ten, betaald uit de pot van de ontwikkelingshulp? wil het PPR-Twee- de Kamerlid mr. B. de Gaay Fortman van minister Lardinois (Antil liaanse en Surinaamse zaken) weten. Binnenland Udink: 'niet om populair te zijn' 5 Heidi, nieuwe Corry 7 Buitenland India gaat met Pakistan pra ten 9 Kerk Geen 'Hoofdstuk 2' achter Getuigenis 2 Sport Merckx wint door afwezig heid concurrenten 15 Economie Europa en de ondernemin gen 19 Bockenetaiage 2 Lezers schrijven 2 Radio- cn tv-programma's Strip» 6 Commentaar 7 Puzzel 7 Dichtbij en verder 7 j Film cn auto 13 g Het kamerlid vraagt of het juist is dat de kosten van het feest (waarvoor ondermeer oud-minister Bakker met zijn vrouw waren uitgenodigd) ge boekt zouden zijn op de post 'scheeps- huidbehandelingsmaehines'. Schrifte- DEN HAAG De astmakliniek 'Euge nia' in Davos gaat definitief dicht. Ge- neesheer-directeur dr. P. Zuidema en directeur J. van Zijverden, die aanvan kelijk weigerden de beslissing tot slui ting van de kliniek uit te voeren, heb ben zich na besprekingen met het be stuur hiertoe tenslotte toch bereid ver klaard. Dat blijkt uit een communiqué dat het bestuur van de Vereniging tot beharti ging der belangen van Nederlandse longlijders en de directie van het Ne derlands sanatorium-astma kliniek Eu genia in Davos gezamenlijk hebben op gesteld lijk vraagt het PPR-kamerlid of de minister een onderzoek wil instellen naar de post 'scheepshuidbehandeling- machines' en naar de besteding van het bedrag van ƒ850.000, Het kamerlid vraagt ook of het juist is dat de Hogere Technische school Brievengat op Curacao, die in septem ber geopend zal worden, tot stand is gekomen op aandrang van Shell Cu ragao en de Kamer van Koophandel op het eiland. Voor de HTS is even eens ontwikkelingshulp beschikbaar gesteld. NAIROBI (AP) President Kenyat- ta van Kenia heeft gisteren op een massabijeenkomst bekend gemaakt dat het dragen van minirokken spoedig verboden zal zijn in Kenia Hij zei dat de minirokken langzamer hand leidden tot het verval van de zeden onder de jeugd. bij doelde hij o.m. op inspraak van de. werknemers bij de beoordeling van investeringen. (Meer over het NW-congres op pagi na 11) Van onze soc.-eeonomische redactie ARNHEM Behalve de reeds aangekondigde ontslagen zal het Akzo-concern in de loop van dit jaar het personeelsbestand in Europa via het natuurlijk verloop met nog eens 2000 man inkrim pen. Voor Nederland betekent deze maatregel dat er 700 ar beidsplaatsen verloren zullen gaan. De verdere vermindering van het aan tal personeelsleden werd door jhr G. Kraijenhoff, voorzitter van de raad van bestuur van Akzo, aangekondigd bij de presentatie van het jaarverslag over 1971 in Arnhem. Thans werken er bij Akzo Nederland 31.600 man. Van de 700 personeelsle den. die via het natuurlijk verloop zullen verdwijnen, is een aantal af komstig van het hoofdkantoor in Arn hem. De inkrimping heeft verder voornamelijk betrekking op Duits land, waar onder andere het hoofd kantoor in Wuppertal wordt georga niseerd. Dank zij een personeelsstop is het bestand in Europa in de eerste drie maanden van dit jaar al met 900 personeelsleden verminderd. In het jaarverslag meldt Akzo, dat het totale personeelsbestand in 1971 van 100.800 tot 104.500 toenam. Met be trekking tot de vermindering van het personeel zegt het Akzo-bestuur dat zijn zorg daarbij zal uitgaan naar een zo goed mogelijke individuele begelei ding van de betrokken werknemers. 'De kentering in het economisch getij brengt geen verandering in onze op vatting omtrent goed ondernemers schap op sociaal terrein', aldus de Akzo. Zie verder onze rubriek economie en financiën. Van een verslaggever DEN HAAG Bij de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting zal door de belastingdienst rekening gehouden worden met een percentage wiebeltax van vier. Dit in verband met de beschikking van de minister van fi nanciën om het wiebeltaxpercentage met ingang van 1 juli 1972 te verla gen van vijf tot drie, Staatssecretaris Scholten (financiën) heeft dit geant woord op kamervragen. LAAT HEN NU DIT OCHTENDBLAD VOOR "UW OMGEVING" LEZEN Als u ze NU opgeeft als abonnee, dan bespaart u voor hen 3gulden aan abonne mentsgeld. De eerste 2 weken krijgen zij bij wijze van kennismaking de krant gratis! En u ontvangt een leuke attentie! Een postzegel is niet nodig als u op de enveloppe schrijft: NIEUWE LEIDSE COURANT ANTWOORDNUMMER 267 LEIDEN MÈ MA M7 noteer als flf f r 1 w nieuwe abonnee: betaalt per: maand Naam: Adres: kwartaal Plaats: De nieuwe abonnee ontvangt de krant 14 dagen I gratis, en bespaart ca. gulden abonnements geld. Opgegeven door: Naam: Adres: Plaats: I Ik ontvang als beloning bet aangekruiste i n mapje post- n pietlna |H handige papier met (fleueri- paraatmap enveloppen onderzetter) met brtet- schaaiije papter en pen I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 1