Politie nam initiatief voor aanleg verkeerstuin Jan Weerheijn alleen op kop in ereklasse Parochiehuis geveild: 1 ton Werkloosheid daalde in bollenstreek Carel Schipper (75) blijft schilderen Rekening Moest schoolbestuur inventaris redden? fpï Werkgroep neemt huisvestingsbeleid onder de loep Adviesraad praat over koopavond Tienduizendste woning Delft houdt een taptoe-enquête Kerkelijk leven 0,1 in Zuid-Afrika 'Universitijd' He Parkeeronderzoek in Haarlemmermeer Spreekuren voor ongehuwde moeders üsr: -vvrt.v po's TROUW/KWARTET DONDERDAG 20 .APRIL 1972 REGIO Speciaal voor gehandicapten van Zeehospitium in Katwijk Van één onzer verslaggevers KATWIJK AAN ZEE De heer L. A. Provily liet hierover des tijds het eerste woord vallen. Nu is het zover dat er een comité is vastgesteld dat het er komt: het verkeerspark voor de school jeugd, maar in de eerste plaats voor de jongens en meisjes die worden verpleegd in het Rotter dams Zee hospitium. Het initiatief van de Katwijkse politie onder vindt veel waardering en men is er dan ook heilig van overtuigd dat het benodigde geld er komt. 'Ik schat dat de kosten rond de 25.000 k 30.000 gulden zullen bedragen. Dat geld moet er natuurlijk komen. On dermeer staat er een aktie onder de schooljeugd op het programma. Dit onder het motto: 'Gezond kind helpt gehandicapt kind'. De scholen worden hierbij ingescha keld. Er zijn al bedrijven die gratis toezeggingen hebben gedaan. Zo zal bijvoorbeeld de Wegenbouw Mij. N.B.M. al het grond- en asfaltwerk gratis doen. B. en W. hebben de raad gevraagd een gift beschikbaar te stellen', aldus de heer Provily. Een firma uit Tegelen heeft al toege zegd borden en verkeersinstallaties te gen een gereduceerde prijs te leveren. Het verkeerspark zal worden aange legd op een terrein van het Zeehospi tium en over veertien dagen hoopt men al met het werk te kunnen beginnen. De heer Provily: 'Wij verwachten dat het in augustus in gebruik kan wor den genomen'. In de eerste plaats zal het verkeers park ten dienste staan van de gehan dicapten uit het 'zeehos', die zo een goede verkeersopleiding kunnen krij gen, opdat zij zich ook op de openba re weg leren te bewegen. Daarnaast is het mogelijk dat de schooljeugd on der leiding van een onderwijskracht de verkeerstuin bezoekt. Ook brigadier G. Stubbe van de ge meentepolitie en de heer J. Slootweg van gemeentewerken, zitten in het comité. Beiden zijn, evenals de anders leden, enthousiast. 'De oppervlakte ;s ongeveer 41 bij 22 meter', zegt briga dier Stubbe, die de mogelijkheid niet acht uitgesloten dat de verkeerstuin in de toekomst nog eens zal worden uitgebreid. Hoe het er precies uit zal zien hangt af van het geld dat zal binnenkomen. Gistermiddag is men naar Den Haag geweest, waar zo'n verkeerstuin is. om de zaak eens te bekijken. De gehandi capten hebben zélf hun wagentjes. Sommige daarvan worden met de kin voortbewogen. 'Mocht het financieel kunnen, dan kopen wij er misschien wat trapauto's bij voor de leerlingen van de lagere scholen. Wij hopen tenminste dat de onderwijzers van Ondanks de verschillende toezeg gingen moet er nog veel geld ko men ten bate van de verkeerstuin. Niet alleen aan bedrijven, maar ook aan particulieren wordt hier voor de medewerking gevraagd. Er is een speciale rekening geo pend bij de Raiffeisenbank: 3318.41.134 t.b.v. 'Verkeerstuin Zee hos'. LISSE Blijkens de maandelijkse telling van werkloze arbeidskrachten op het Arbeidsbureau te Lisse is er sinds einde februari een flinke daling van het aantal werkelozen ingetreden. Per eind maart waren er 368 werkzoe kende mannen Ingeschreven tegen 564 per einde februari 1972, dus een da ling van rond 200 ingeschrevenen. Deze daling kan ongeveer voor de Arti et Religioni gaf goed concert ALPHEN De Chr. muziekvereni ging Arti et Religioni gaf dinsdaga vond in de Goede Herder-kerk een voortreffelijk concert Als intermezzo was er zowel voor- als na de pauze, zang van mevrouw Janny Godthelp-Göbel (sopraan) en de bari ton Gert Hesseling. Zij zongen liede ren voor het orkest bewerkt door Arti's dirigent Wim van Duyn. De orkestbegeleiding was voor hen toch wel wat te zwaar. De muziek domi neerde. Al met al. het was een uitstekend verzorgde avond. Bouwvakker viel helft worden toegeschreven aan de seizoeninvloeden (landbouw, horeca), voor de andere helft wordt de daling veroorzaakt door een gunstiger wor dende economie, wat vooral tot uiting komt in de cijfers in de sector bouw. De vraag om arbeidskrachten is ook iets gedaald, namelijk van 327 per eind februari tot 293 per einde maart 1972, terwijl einde maart 1971 het aantal gevraagde krachten veel hoger lag met 433. Ook de daling van de geregistreerde vraag om arbeidskrachten komt duide lijk de invloed van het seizoen naar voren, met name in de horeca-sector. In de vrouwelijke sector is het aantal werkzoekenden gestegen van 82 per eind februari tot 114 per einde maart 1972. Eind maart 1971 stonden veel meer werkzoekende vrouwen inge schreven, namelijk 176. De vraag om vrouwelijke krachten daalde van 250 eind februari tot 220 eind maart 1972. DELFT Besprekingen tussen de de wethouder van huisvestingszaken, de heer L. A. Weeber, hebben gere sulteerd in de oprichting van een werkgroep die zich nader zal verdie pen in de vormen van woonruimtever deling in Delft. Zoals bekend werd hierop in de laat ste gehouden behandeling van de ge meentebegroting aangestuurd. Zoals vele andere grote steden kampt ook Delft met problemen inzake woning toewijzing aan mensen met lagere inkomens. Op dit moment kan onmo gelijk goedkoop worden gebouwd in de gemeente. deze mogelijkheid om. verkeersles te geven gebruik zullen maken'. Vanzelfsprekend wordt de miniatuur- verkeerstuin niet open gesteld voor de toeristen Een verkeerslichteninstallatie zal deel uitmaken van het 'projekt'. DELFT De adviesraad voor het midden- en kleinbedrijf vergadert donderdagavond 20 april om acht uur in het stadhuis. Op de agenda staat een bespreking van de wekelijkse koopavond op vrijdag. Voorts wil men praten over de bestemming van de panden aan de Markt 1-3, waarin de Stichting Schoolbegeleiding Delft en de secretarie-afdeling onderwijs zullen worden gevestigd. De Ondernemers Federatie Delft had destijds verzocht de begane grond van dit pand te bestemmen voor de vestiging van een winkel. B. en W. zullen trachten aan de zijde van de Markt ruimten voor enkele vitrines te reserveren, die dan verhuurd zullen worden. Aktie studenten in Delft tegen huurverhoging DELFT De meeste bewoners van studentenflats in Delft weigeren de laatste huurverhoging te betalen. Re den is dat minister De Brauw van onderwijs niet is ingegaan op bezwa ren van de studenten tegen de hoogte en de periodieke verhogingen van de huur. Hoewel de maximale toelage jaarlijks verhoogd wordt, is het vol gens de studenten in een jaar aan toelagen uitgekeerd bedrag al enige jaren konstant gebleven. Dit houdt volgens de studenten in dat zij een onevenredig hoog percentage van hun inkomen dat is bepaald op 16 pet van de studietoelage moeten beta len. Door de huurverhoging niet te beta len willen de studenten bij de minis ter de verzekering afdwingen, dat eventuele collegegeldverhogingen niet meteen ook aanzienlijke huurverho gingen met zich mee brengen. van steiger ALPHEN Bij nieuwbouwwerk- zaamheden in de Junostraat, Ridder- vel d, is de 22-jarige bouwvakker W. v. d. Heuvel uit Raamsdonkveer van een steiger gevallen. Met verwondin gen aan hoofd en schouders werd hij voor observatie opgenomen in 'Rij noord'. Acad. examens GRONINGEN Geslaagd voor arts ex 2e gd: de heer M. Bonnet. Rijswijk: voor doet. cx. natuurk: do Heer F. P. C. Vlsaer, Den Haag; voor kand, ex. psychologie de heer G. de Lijster, 's Gravenzande. ROTTERDAM Geslaagd voor doc. ex. economische wetenschappen: de heren J. WalUst. Delft. P. A. G Vinkestein Rijswijk DELFT Slopers zijn dezer dagen begonnen met de afbraak van enkele bouwvallige panden aan de Phoenixstraat ten behoeve van de uitbreiding van het Hoogheemraadschap 'Delfland'. Het exterieur van de nieuwbouw aan de kant van de Phoenixstraat zal uit drie in historische stijl op te trekken puntgevels met ramen en luiken bestaan. Het bouwplan is ontworpen door het architecten bureau ir. Kruger te Voorburg. In de nieuwbouw zullen administratieve en technische afdelingen wor den ondergebracht. Om de Westlandse damtitels WESTLAND In de vierde ronde van de strijd om de Westlandse dam titels kwamen weer de nodige verras singen. Jan Weerheijm won en kwam alleen op kop. hoewel Piet Vis in zijn kielzog bleef door remise tegen Wim Boer. Dick Dibbeïs komt dit jaar ein delijk ook eens goed voor de dag. Dick, een sterke speler van Monsters keurkorps, komt er in tournooien nooit goed uit. Dit jaar is hij het echter anders van plan en dat bewijst hij wel door de 2de plaats te delen met Piet Vis. Hij won nu van de uit vorm zijnde J. A. de Jong. Dirk v.d. Pol deed het bijzonder goed en maakte tegen Frans Slot remise. Op kop dus Jan Weerheijm 7 pnt 2 en 3 Plet Vis en Dick Dibbets 6 pnt 4 W. Boer 5 pnt. 5 en 6 Jac. v.d. Ende en J. de Koning 4 pnt. met elk een wedstrijd minder gespeeld. 7 en 8 D. v.d. Pol en Frans Slot elk met 4 uit 4, 9 en 10 Pl. v. Bergen en J. A. de Jong met 3 punten terwijl Wim Hane- maaljer en Maarten v.d. Schee nog steeds een 0 achter hun naam hebben staan. HOOFDKLASSE GROEP 1 In de eerste groep van de hoofdklasse is Rein Vis wel in topvorm. Door nu Teun Vellekoop te vers laan staat hij fier op kop met 8 pnt uit 4 wedstrijden een enorme prestatie. J. Voogd- P. Boekestetn 2—0. G J. Voois -H. Batist 0— 2: D. Robbemond-D. Dekker 11. HOOFDKLASSE GROEP 2 De Lierenaar Piet v. Staalduinen nam alleen de leiding met overtuigende winst op A. Hockveen vla een mooie combinatie. 7 pnt uit 4 is zijn stand. H. Langeberg, B. de Koning en A. Hoekveen delen de 3e plaats. Hoekveen verloor dus. Langeberg won van J. v.d. Bos en B. Koning moest de buit delen met A. Ruigrok. J. v.d. Voort deed het eindelijk eens goed en won van J. A. Bom H. C. de Hcer-T. Dekker 1 I. EERSTE KLASSE GROEP 1 Een beetje onre- gelmaUg ls de stand, maar Henk Bom gaat op kop dankzij winst op de nieuwe H.B.B D. competltlelelder Plet Stellaard. Nico Zwin- kels komt echter ook goed opzetten en won van M. Hoogenraad. A. J. Moerman Incas seerde zijn eerste nederlaag tegen A. Ph. v Spronsen. L. Vl»-P. v. Koppen 20. EERSTE KLASSE GROEP 2 De Heren Bertus Biankenstein en C. A. C. v.d. Valk gaven elkaar niets toe, belde wonnen zij resp. van D v. Spronsen en E. v.d. Wel Een goede prestatie van deze nog Jeugdige ipelers. Dirk Koppert moest van de top afhaken, daar hij niet verder dan remise kwam tegen Jos Vis. C. Duinlsveld haalde zijn eerste puntjes tegen Ottenvanger. L. Paauwe treft het bijzonder slecht en kon weer geheel buiten zijn schuld niet spelen. TWEEDE KLASSE. Veel spanning en veel kanshebbers. Voorlopig op kop C. v.d. WJIk met 6 pnt. hij won van concurrent A. de Vette. P. v.t. Wout zegevierde over Hans Koene en B. Moerkerk over G. Hoogenraad. Jac. Vis-C. v.d. Kruk 11, evenals G. Boers- J. v.d. Knaap. v.d. Knaap haalde zijn eerste punt. DERDE KLASSE. Drie man op kop en dus volop spanning. K. v.d. Koster met winst op N. Looljen, H. Burg met winst op J. den Drijver en G. Goes die remise moest toes taan aan M. Loof L. v.t. Wout komt hier een punt onder, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. HIJ won van A. Vreugdenhil. M Voolsjr-J. Wletsls 0—2. VIERDE KLASSE. Joh. Storm met winst op partij legen M. Voois sr. wel remise zal opleveren, hoewel Voois de beste papleren heelt. Dit was overigens de langste partij van de avond. A. Kortekaas-W. de Bruin 0 2. Joh. v.d. Wetering-P. Persoon 20, C. A. Storm-P. V. Koppen 1—1. JEUGD. Op kop Henk Valk met 8 punten. Hij won van Nico Hoogenraad. P. V Koppen W. Loof 20. L. Pronk-C. Poppe 0—2, A. Storm- A. Olierook 0—2, A. Storm-J. Pronk 0—2. J. Pronk-Ina Voois 20. ADSPIRANTEN. Op Kop P Wessteln met winst op W. Scholtes. H Veenker-H. Schoen maker 2—0. P. Zuiderwijk-A. v.d. Voort 0—2. A. Borsje-W. Middendorp 2—0. Nieuwe school in Hazerswoude HAZERSWOUDE Donderdagavond 27 april vergadert de gemeenteraad. De agenda vermeldt onder meer: ver lenen van een krediet ten behoeve van de openbare scholen; wijziging algemene politieverordening; instel ling commissie gewestvorming; bouw zesklassige openbare school in Rhij- nenburch; onbewoonbaarverklaring pand Provincialeweg nr 1. HAARLEMMERMEER In de ge meente kwam onlangs de tienduizend ste na de tweede wereldoorlog ge bouwde woning gereed. De sleutel aan de toekomstige bewoner zal vrijdag 28 april om 10 uur officieel worden overhandigd. DELFT B. en W. van Delft 1 aan 2700 bewoners een enquête| lier gestuurd met vragen jaarlijkse Taptoe op de Mai college, alsmede de organisator len graag een indruk hebben t tegenover dit muzikale staat. In het formulier is vraag opgenomen of men heeft tegen de Taptoe, en zo L om. Tevens vragen b. en w. offl dat geval bezwaar heeft tegJI ander groot evenement op de| in de zomer. DELFT 'Kerkelijk leven i Afrika' is het thema van de gespreksavond van 'Schrift en nis' op vrijdag 21 april om arif' in Het Open Hof aan de Libou Spreker: ds. L. H. Stavast, pr d' van de geref. kerk te Pretoria Afrika). De zesde gesprei wordt op maandag 15 mei ge Thema: Schepping of Evolutie' ker ir. J. A. van Ghesel Grothf DELFT Dr. L. de Galan, lector aan de afdeling der Sch ge Technologie (analytische scf de), houdt vrijdagmiddag 21 a vier uur in het gebouw vooi kunde aan de Julianalaan 1 openbare les met het thema: si tijd'. NIEUW-VENNEP Het so< sche bureau 'De Meerlanden' hee opdracht van het Haarlemmei gemeentebestuur een onderzof pj de parkeersituatie in de gemee In dit onderzoek is een enquêtp nomen onder de bewoners v aantal straten in verschillende die met betrekking tot woning parkeervoorzieningen repres iov zijn voor de gemeente en haar sta. Honderden inwoners hebben e|B-o genformulier thuis gekregen, £te; DEN HAAG Kunstschilder Carel J. L. Schipper uit de Stortenbeker straat is dezer dagen 75 jaar gewor den. Waarschijnlijk zal Galerie Centre de l'Art aan de Javastraat binnenkort een gedeelte van zijn werk exposeren. Schipper, die een goede gezondheid heeft, en van plan is over enkele weken studiereizen naar Parijs en Zuid-Duisland te maken heeft het in zijn leven niet gemakkelijk gehad. Hij is in 1924 afgestudeerd aan de Kon. Academie voor Beeldende Kunsten aan de Prinsessegracht, waar hij. teken onderwijs volgde. Dankbare herinne ringen bewaart hij nog aan zijn leraar F. W. Helfferich. Schipper, die er trots op is dat hij 'in Pieter Scheen's Lexicon van Neder landse Beeldende Kunstenaars ver- Verkeerstuin Voorburg zaterdag open VOORBURG Op zaterdag 22 april zal om kwart voor elf de verkeerstuin gelegen tussen het Oosteinde en de Parkweg, door burgemeester Feith worden geopend. Op deze ochtend zal de verkeerstuin niet ingebruik worden genomen, ten einde het publiek in de gelegenheid te stellen het materiaal te aanschou wen. Van deze gelegenheid maakt de brandweer gebruik om enige demon straties te geven. Het bestuur van de plaatselijke vereniging van Veilig Verkeer Nederland benadrukt dat de verkeerstuin geen permanent karakter krijgt. Al het te bezigen materiaal is transportabel en na iedere les wordt alles geborgen en krijgt het park zijn oorspronkelijke bestemming terug. Gedurende de zomermaanden juni, ju li en augustus worden geen verkeers- lessen gegeven, zodat het publiek in de vakantiemaanden geen hinder van deze verkeerstuin zal ondervinden. DELFT De Hendrik Pierson Stich ting en het Centrum Ongehuwde-Moe- derhulp Den Haag beginnen met een gezamenlijk spreekuur in Naaldwijk en Delft, met het doel advies te geven aan de (a.s.) ongehuwde moeder, evenals haar vriend en familie. Zij kan rekenen op hulp bij het zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden, voortkomend uit een gewenste of on gewenste zwangerschap, waar zij zon der meer alleen niet uitkomt. Wat praktische hulp betreft kan de maat schappelijk werkster de moeder en/of kind doorverwijzen naar andere in stellingen. De maatschappelijk werksters zijn me vrouw A. M. Verheggen-van Hout, spreekuur Leliestraat 17 te Naaldwijk op donderdagavond van 19.3020.30 uur en mevrouw A. Kapteijn-Smit, spreekuur Koornmarkt 69 te Delft op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. De dames zijn telefonisch bereik baar onder de nummers 017404448 en 015—24255. HAZERSWOUDE Vrijdag 21 april wordt in het Michelshuis de slotmid dag gehouden van de actie 'Ik vervuil, jij vervuilt wij vervuilen.' Wethouder van der Werf spreekt een openings woord de film 'Levend water' wordt vertoond en drie scholen leveren een bijdrage. meld wordt schildert ook nu nog in ail i naturalistische traftt stillevens en por- UUö AlDl!©!! KSfl V tretten. Het landschap ligt hem na aan het hart. Wat dat betreft betreurt Ippjpn nphd likpn uur in de loop der l~UCll ljCUIUII\CM hij het dat de natuur in de loop der jaren zo verworden is. Werk van zijn hand is in het bezit van het ministerie van justitie in Den Haag. Panorama Mesdag hield in 1967 een overzichtsexpositie van zijn werk. Tito Cruis die deze tentoonstelling opende noemde Schippers werk levens echt. Sommigen bezitten kwalitatieve verwantschap met de bekende stille vens van de 17e eeuw'. Schippers schilderijen zijn ook in de Gereformeerde Westerkerk aan de Beestenmarkt te zien. Het zijn reli gieuze taferelen, geïnspireerd op Bij belteksten. De 75-jarige is niet van plan ermee op te houden. 'De vlam is nog niet uitgedoofd', zegt hij. En hij wijst op een portret waaraan hij de laatste hand legt. Tl id< ALPHEN De Chr. gymnastlen niging D.O.S. die in juni veerpioi bestaat, heeft in de Rijn streep n eerste van twee uitvoeringen find Donderdagavond komt de twa ei was veel belangstelling. nch Wethouder Goedhart, vergezflerr echtgenote, vertegenwoordigde! ee meentebestuur. mai De aan het begin van het jai voerde ledenstop is weer opi, Het uitvoerige programma vei het optreden van de kleuters.l de dames- en heren seniorf" werd een boeiende avond. De heer Keizer deelde mee, der leden, Rie Verhagen, vi oprichting lid is en enorm v< D O S, heeft gedaan, met nai leiding te geven aan jeugdafd p AN: it t asis Na gunning gesprek met gemeente LEIDSCHENDAM Voor 132.000 is gistermiddag het pafa huis met bijbehorende woning aan de Damlaan geveild in 'I cheii pen van Veur'. Bij een bod van 96.000 voor het parochiel 36.000 voor de woning viel de hamer. Het laatste bod op be d, jecten kwam van de heer J. W. Visser uit Rijswijk. Volgend! is woensdag zal de officiële gunning zijn, zij het echter onder i houd dat het r.k. kerkbestuur zich alsnog kan beraden en ont delen met de gemeente aan wie het destijds te koop werd aah< den (gezamenlijk) voor precies één ton. Reeds voor de veiling werd door nota ris Struweé bekend gemaakt dat het kerkbestuur de vrijheid behoud om met de gemeente het overleg voort te zetten. Maandenlang is onderhandeld met het gemeentebestuur om het pa rochiehuis over te nemen. Voor 100.000 wilde het kerkbestuur de twee objecten verkopen aan de ge meente. Oorzaak hiervan was dat het gebouw danig gerestaureerd moest worden, waarvoor het kerkbestuur niet de gelden kon opbrengen. Aangezien er weinig schot in de hele procedure zat besloot het kerkbestuur de panden te laten veilen, hopende dat er een hoger bod uit zou worden latie nnei gebracht dan de ton die ineir gevraagd was. En dat kwam uitfing ochtend ging de heer Visser, wilde zeggen of hij in opdral geboden, daar bovenuit. Of hij mee? de week de gunning kan kr iels nog niet bekend. Daarbij kan] hoger bod worden gedaan, «vate: zou de gunning positief uitvallpstg* de heer Visser dan bestaat kans dat de panden hem niet len, want het kerkbestuur h( dongen dat ook na de gunning met de gemeente mogelijk mize'! waarbij zelfs onderhandse aan de gemeente niet moet zij sloten. lijk liti fval ellir ged id v erei stuk de i de lar 1 ster zoie ntee gen 'rijw lei afkoi 'Mii Zo ik it afi de J V* DEN HAAG Ergerlijk vandalisme, noemt drs. P. Ressenaar (lib.) de ver nielingen aan gebouw en inventaris van de leegstaande school aan de Donker Curtiusstraat 5. Hij vraagt aan b. en w. of het schoolbestuur de politie heeft gewaarschuwt. Indien het niet mogelijk zou zijn een leegstaand gebouw tegen vandalisme te beschermen, dan moet het schoolbestuur de door de overheid gefinancierde inventaris elders in veiligheid brengen. De heer Ressenaar vraagt de instemming van het college met deze zienswijze. jeden %atsel IHAA ■niet fchte *tuigei letsor •973 [aange (vei 1 op ornel en wc innen "kneu: ader een fanis< LEIDEN Een Hellenistisch Boed dhistisch reliëfje ter waarde van circa 2000 gulden is uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde ontvreemd- Het is vermoedelijk in het afgelopen week- einde gestolen. Het 13 x 17 reliëfje stelt voor: 'De toet Boedda verlaat 's nachts het gezeten op een paard'. Het plaatje dat van de muur is ge erdan the Shir leic 'eddl. Oude of th< ilin t zich

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 4