tijdelijk voor f. 49 en 12 spaarpunten 14-karaafis gouden schakelarmband) Vergelijkbare winkelwaarde if. 90,-. Zó bestelt u de armband. FRIESCHE VLAG GOUDBAND KOFFIEMELK hoofddocent(e) FAMILIEBERICHTEN voorlichtingsavond LEIDSTER PLAATSVERV. HOOFD ADVERTEERT IN DIT BLAD! TROUW/KWARTET DONDERDAG 20 APRIL 1972 TI2/1 kj' In plaat* ran kaartje* C. Wlering» cn S. Wlertnga-Baart berichten hierbij de geboorte van Ronald Cornells Kampen, IS opril 1*71. Colljn de Nolestraat 5. Op 28 april a.s. hopen D.V. onze lieve Ouders Grootouders W. Oppelaar en A. Oppelaar-de Jong de dag te herdenken dat zij 40 jaar geleden in het huwelijk traden. Hazerswoude, april 1972. Westeinde 44 b. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen Gelegenheid tot feliciteren op 21 april van 4 tot 6 uur n.m. in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw te Hazerswoude-dorp. Enige kennisgeving Afgereisd naar d'Eeuwigheid Ruurd Veen rustend arts geb. 4 juli 1905, Oostburg Zijn werk lag ln het voormalig Ned.-Indië te Djokjakarta en Surabaia. Gezang 174 Namens de familie: Rotterdam: D. Veen C. A. P. Veen-Hekman Groningen: P. J. Steenstra-Veen J. Steenstra Groningen, 19 april 1972. Correspondentie-adres: Troelstralaan 15 a. De crematie heeft in stilte plaatsgehad. Ontslapen in zijn Heer en Heiland onze lieve Vader, Groot- en Overgrootvader Geert Scholtens 81 jaar oud. Weduwnaar van T. Huising Eerder van H. Huising „Nieuwe tijden vangen aan, want de Heer is opgestaan" Haarlem: J. J. Scholtens E. J. SchoIten6-Meijer Emmen: W. van Ess-Scholtens L. van Ess H. Scholtens H. Scholtens-Velzing Hoogeveen: H. Scholtens L. Scholten6-Velzing Nieuw-Glasgow (Canada): H. Binnema-Scholtens J. H. Blnnema Hoogezand: T. Binnema-Scholtens H. H. Binnema Hoogeveen: E. O. Scholtens E. Scholtens-van Munster Ermelo: H. Scholtens Preston (Canada): H. M. de Vos-Scholtens H. de Vos Den Haag: S. A. Walther-Scholtens P. Walther kleinkinderen en achterkleinkinderen Emmen, „Avondrust", 18 april 1972. Condoleance-adres: Kapelstraat 23, Emmen. De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 22 april a.s. vanuit het rouwcentrum de „Wolfsbergen", Weerdingerstraat 150, Emmen. Aanvang rouw dienst om 11.00 uur. In zijn Here en Heiland ontslapen onze lieve Broer en Oom Geert Scholtens in de ouderdom van 81 Jaar. Joh. 11:25 Ermelo: H. Scholtens T. Scholtens en neven en nachten Emmen, 18 april 1972. De Here nam tot Zich onze geliefde Zwager G. Scholtens te Emmen, op de leeftijd van 81 Jaar. Weduwnaar van T. Huising Eerder van H. Huising 18 april 1972. Diemen: A. Huising-Wedeven Amsterdam: M. Huising-IIuizing Harderwijk: O. Huising A. Huising-Dijkstra Musselkanaal: W. Huising W. Huising-Salomons Musselkanaal: W. Horlings-Hemmes Na vele jaren met grote liefde en trouw als ouderling in onze gemeente gewerkt te hebben, heeft de Here tot Zich geroepen onze Broeder Geert Scholtens Door Gods genade heeft hij tot ln hoge ouder dom zijn ambtelijke taak mogen vervullen, die de laatste jaren gericht was op de geestelijke verzorging van de bejaarden in .Avondrust" waar hij velen tot rijke zege is geweest Namens de Raad van de Geref. Kerk te Emmen-zuid, G. Heijerman, praeses B. Zuiderveen, scriba Heden nam de Here, voor ons plotseling tot Zich, mijn lieve Man en der kinderen zeer zorgzame Vader en Opa Pieter Lambert Jacobus van Andel op de leeftijd van 61 jaar. Heemstede: N. van Andel-van Beinum Heematede: M. G. van Andel E. van Andel-Rabenberg Haarlem: E. J. Martron-van Andel A. J. Martron Amsterdam: G. G. van Andel AL W. van Andel-Kaatee Heemstede: L. van Andel M. A. van Amdel-Bloemen Heemstede: Peter en Gerry Lydia en kleinkinderen Heemstede, 18 april 1972. Valkenburgerlaan 12. De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag 22 april a.s. om 11.00 uur op de algemene be graafplaats te Heemstede. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in de aula van de algemene begraaf plaats. Geen bezoek aan huis Geen bloemen Met grote verslagenheid geven wij u kennis van het plotselinge overlijden van mijn zeer ge waardeerde oud-werkgever en tot heden ook nog steeds één onzer beste vrienden, de Heer P. L. J. van Andel te Heemstede. Moge de Here van Leven en Dood zijn vrouw en kinderen troosten in dit grote verlies. Familie P. Meyer en kinderen Eikenlaan 4. Zwanenburg, 18 april 1972. Heden behaagde het de Here na een kortstondig geduldig gedragen lijden van ons weg te nemen in de volle zekerheid des geloofs mijn geliefde Vrouw, onze lieve Moeder, Grootmoeder, Zuster en Schoonzuster Adriana Bleijleven-de Jong op de leeftijd van 63 jaar. Hazerswoude: T. A. Bleijleven Tjalleberd: A. Rietkerk-Bleijleven E. Rietkerk Jaap Teun Atie Arie Koudekerk a/d Rijn: M. C. Blom-Bleijleven P. Blom Kees Ada en verdere familie Ie, 17 april 1972. lat 3. Correspondentie-adres: Familie Bleijleven, Dr. Vlaanderenstraat 32, Koudekerk a/d Rijn. De overledene is aldaar opgebaard. De teraardebestelling zal D.V. plaatshebben op vrijdag 21 april op de Algemene Begraafplaats te Koudekerk a/d Rijn. Aankomst aula 13.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula. Bestuur en leden van dc Hervormd* Vrouwenvereni ging „De liefde Sticht" te Koudekei* a.d. Rijn gever met verslagenheid kennis van het overlijden wan haar trouwe Ud Adriana Bleijleven-de Jong Mevr. Schellingerhout- Stutvoet, pres. Mevr. Paling- Keljnemans. sear. de Here, voor 'acht, tot zich heve zorg- Oma, Zuster Lammechine Tiloo-Buning ln de ouderdom van 77 Jaar Amsterdam, 17 april 1972. Hendrik Jacobszstraat 34 h*. Corr.-adres: P. Advocaat, Popullerenweg 7. Thuis geen bezoek Geen bloemen de Protestantse Coöperatieve Begrafenisvereniging P.C.B. u.a., Vondolstraat 101. De begrafenis zal plaatsvin den vrijdag 21 april om 14 uur op de begraafplaat* „Vredenhof". Haarlemmer weg. „Ik weet dat mijn Verlosser leeft." In voUe vrede ln Jezus ont slapen, na een langdurige alekte, mijn lieve Man, on ze lieve Vader en Opa, Broer en Zwager Willem van Brummelen ln de leeftijd van Si Jaar. Utrecht: A. van Bmmmelen- van Halem Madrid: E. te Velde- van Brummelen H. Velde Wilbert,-Haam-Jan, LI es be th en verdere familie De overledene Is opgebaard in het Rouwcentrum Poort straat 3 te Utrecht. Bezoek aldaar vrijdag 21 aprU van 19.00 tot 19.43 uur De teraardebestelling za' D.V. plaatsvinden raterdat 22 april a.s. om 10.00 uui op de algemene begraaf plaats „Dariwljck" aan dc Flortdadreef te Utrecht. Vertrek vanaf de St. Maar tendreef om 9.43 uur. Broer en Zwager Wim van Brummelen Zijn verlangen is vervuld. Fam. van Brummelen Fam. van Halem Utrecht, IS april 1972 „Hij zal mij geleiden naar grazige weiden" Gezang 184 Heden overleed onze lieve Man, Vader en Opa Cornelis Bergman in de ouderdom van 82 jaar. Sassenheim, „SL Bernardus": W. A. Bergman- van Tongeren Katwijk a/d Rijn: J. Bergman N. F. Bergman-de Boer 's-Gravenhage: E. A. Buys-Bergman H. Buys en kleinkinderen Katwijk aan den Rijn, 18 april 1972. „Molenweide", Rijnstraat 2. Gelegenheid tot condoleren donderdag 20 april des avonds van 79 uur en na de teraarde bestelling in de aula van de begraafplaats. De rouwdienst zal gehouden worden vrijdag 21 april des nam. 2.30 uur in de Ichtuskerk aan de Nachtegaallaan te Katwijk aan Zee, waarna de begrafenis zal plaatsvinden omstreeks 3.30 uur op de nieuwe begraafplaats „Du in rust" aan de Parklaan te Katwijk aan Zee. Uw goedheid volgt mij elke dag Uw liefde, die mij leidt En ik mag wonen in Uw huis Nu en in eeuwigheid Door een ernstig ongeval is overleden Henk Plomp op de leeftijd van 27 jaar. Gerda Plom-Bosch Mare Rijswijk Z.H.: Fam. Plomp Appingedam: Fam. Bosch Heemskerk, 18 april 1972. Luxemburglaan 160. Henk ligt in het uitvaartcentrum Velserweg 18, Beverwijk, tegenover liet station. De crematie zal plaatshebben op zaterdag 22 april aA in het crematorium te Velsen, na aan komst van trein 10.55 uur. halte Westerveld. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer van het crematorium. Geen toespraken „De Heer is mijn Herder" Geheel onverwacht nam de Here tot Zich onze geliefde Zuster, behuwdzuster en Tante Nelly van Ameron in de ouderdom van 80 jaar. Uit aller naam: J. A. van Amerom Leiden, 18 april 1972. Huize „Groenhoven". Witte Rozenstraat 21. Corr.-adres: Wijngaardenlaan 42, Voorschoten. Geen bloemen De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 22 april a.s. in de rouwkamer van Huize „Groen hoven", ingang Witte Rozenstraat 19, aanvang 10.00 uur, waarna de begrafenis te 11.00 uur zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats ..Rosenburgh" te Voorschoten. Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. God nam toch nog onver wacht tot Zich mijn geliefde Man en onze lieve Vaider en Grootvader Jan Cornelis van Buiten Hij werd 69 Jaar. Psalm 139 Emmen: T, van Buiten-Stevens Utrecht: E. M. van Bulten Amsterdam: B. A. van Bulten I. van Bulten-Mennega Wllma an Erna Madrid: M. Saganninaga- van Buiten A, Sagarminaga Tl<». Martina en Rlcardo Madrid: Tlta Wlltlams-van Buitèn H. Wllliama Hengelo (O.): M. van Buiten L. J. van Buiten- Witteveen Emmen. IS april 1972. Laan van de Marei 518. De begrafenis zal plaatsheb ben vrijdag 21 april a.s. op de „Wolfsbergen" vanuit hei rouwcentrum de „Wolfsber gen", Weerdingerstraat 150 ln Emmen. Aanvang rouw dienst om 10.30 uur. Liever geen bezoek Geen bloemen ind tot Zich genomen lieve en zorgzame Moe Schoonmoeder. Groot- Overgrootmoeder Trijntje Pauw-Sijbenga op de leeftijd van 86 Jaar. Zuid-Laren, Huize Lariks. IS april 1972. Ten Post: H. C. Pauw Hiaren: A. A. Pauw B. G. Pauw-Lameris Leeuwarden: H. C. Pauw Leeuwarden: T. A. W. Renkema-Pauw A. A. Renkema kleinkinderen cn achterkleinkinderen De begrafenis vindt plaat: op zaterdag 22 april op dc Algemene Begraafplaats tc OldemarJU (Overijssel). Gebopw 1 M-aa-rk. Door de zeer vele blijken van medeleven na het zo geheel plotseling overlijden van onze Innig geliefde Man en Vader Arie Cornelis Rozendaal 1* hel mij onmogelijk een ledeT daar persoonlijk voor te danken. Langs deze weg wil ik een leder hartelijk danken voor hun me deleven. Het heeft ons heel veel goed gedaan. Mevr. E. L. Rozendaal- Bezemer Gerdien. Thea, Peter ZwIJndrecht, april 1972. Prin* Mauritsstraat 43. Onze hartelijke dank voor de felicitaties van U ontvangen na ons gesloten huwelijk. Jac. Smid G. Smid-Balkema Oostervalgc 17, Warffum. Heden overleed tot onze diepe droefheid, geheel on verwacht, mijn innig gelief de Vrouw, onze lieve zorgza me Moeder, behuwd-. Groot- en Overgrootmoeder, Zuster, behuwdzuster en Tante Catharina Bavelaar-de Feij ln de ouderdom van 76 jajar. Leiden: G.'Bavelaar M. Kooreman-Bavelaar Reeuwijk: W. bavelaar J. Buvelaar-Heijmans Lelden: D. Böivelaar kleinkinderen en achterkleinkinderen en verdere familie Lelden, IS april 1972. Sweelincklaan 36. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit. Haagweg 31. Leiden. Thuis en aan het Rouw centrum geen bezoek De rouwdienst is bepaald op vrijdag 21 april a.s. om 12 uur in de aula van de be graafplaats „Rhijnhof" te Leiden, waarna de begrafe nis zal plaatsvinden. Algemene kennisgeving Heden behaagde het de Here uit ons midden weg te ne men onze geliefde Oom Leendert Kuyt in de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam: C. van Beelen Katwijk aan Zee. 19 april '72 Koninginneweg 17. Geen bloemen huls. Voorstraat wijk aan Zee. waarna df begrafenis zal plaatsvinder omstreeks 2,15 uur op de al gemene begraafplaats Zuid- straat te KalDwlJk aan Zee. ALGEMENE KENNISGEVING Tot onze diepe droefheid behaagde het de Here na een kortstondige ziekte utt ons midden weg te nemen onze lieve zorgzame Vader. Groot- cn Overgrootvader Pieter van der Plas ln de gezegende ouderdom van 92 Jaar. C. Dulfer-van der Plas P. Duif er Katwijk aan Zee. 19 april 1972 Secr. Varkevlsserstraat 177 Geen bloemen. De begrafenis zal gehouden worden zaterdag 22 april 1972 des namiddags 3.&I uur op de nieuwe begraaf plaats „Dulnrust" aan de Parklaan te Katwijk aar. Zee. De rouwdienst hieraar voorafgegaan zal gehouder worden omstreeks 2.30 uut ln de zaal van de Bethel- kerk DuLnruscpleln te Kat wijk aan Zee. Daar het mij onmogelijk Is allen persoonlijk De bedanken, wil lk langs dezen, mede namens mijn kinderen, allen hartelijk danken voor het betoonde meeleven dal wij mochten ondervinden tljdent de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Mam en Vader Jakob Sloot J. Sloot-Bulkema Zeer onder de indruk van alle ondervonden medeleven in het bijzonder van zijn collegae en van zeer veel pa tiënten- bij het overlijden en de teraardebestelling van Dr. E. C. Gravemeijer betuigen wij u onze grote dank. H. H. A. J. Gravemeijer Amsterdam, april 1972 Apollo iaxn 80 NH der i ren Een gouden buitenkansje, symbolisch voor ons devies; "Goud bij Goudband", kwaliteit bij kwaliteit. Een massief 14-karaats gouden schakelarmband. Uw prijs tot 1 juli 1972: 'f 49,— en slechts 12 Goudband spaarpunten. Stuur 12 Goudband spaarpunten in een gesloten enveloppe, als brief gefrankeerd, aan "Goud bij Goudband", code A, Postbus 345, Leeuwar den en vermeld duidelijk uw naam en adres op de achterzijde van de enveloppe. U ontvangt van ons dan een acceptgirokaart waarmee u het bedrag kunt overmaken. Stuur dus géén geld of betaalcheque. Voor meer inlichtingen: vraag folder bij uw leveran cier of bij bovengenoemd aktie-adres. een koopje per kopje voor zo*n kwaliteit PROT. CHR. SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN VERZORGENDEN verbonden aan hel PROT. CHR. STREEKZIEKENHUIS BENNEKOM Wilt u iets meer weten over de opleiding tot verpleegkundige - of ziekenverzorgende, dan bent u hartelijk welkom op onze die gehouden wordt op maandag 24 april a.s. om 19.30 uur in de recrealiezaal van ons ziekenhuis, Edeseweg 11 8, Bennekom. Deskundigen zullen opleidingen ter verkrijging ^lichtingen verstrekken over de i de diploma's: ziekenverzorging ziekenverpleging A ziekenverpleging B Graag ontvangen wij ook de ouders van belangstellenden. "HET ZONNEHUIS- ZUIDHORN" (van de Chr. ver. tot verpleging v langdurig zieken "Het Zonnehuis") komt vakant de funktie van voor de ziekenverzorgstersopleiding. Deze funktie kan zowel full-time als port-time zijn; sale rang ofhonkelijk van opleiding en ervaring. Diploma-A met kraamaantekening vereist; docentcnopleidiltj gewenst (eventueel wordt er gelegenheid geboden om alsnog te volgen). In- of extern. Prof. Chr. levensopvatting. Indiensttreding iielj per 1 juli a.s., doch uiterlijk 1 september a.s. Sollicitaties en inlichtingen bij de direktrice; Hoofdstraat 2 Zuidhorn. (Tel. 05940 - 26 31.) BEVALLEN: mevr M Poels-Hu- nink, Haarzuilen, z.; mevr M J Kreutzer-Pennings. Twelle, z; mevr Kremers-Schumacher, Am sterdam d: mevr Vermeulen- Kramer. Den Haag d; mevr De Jonge-Van Citters, Langbroek u; mevr Thomas-Nauta, Weston- super-Marc (Eng) d; mevr Over- beek-v d Mortel, Buearamanga (Columbia) d; mevr G Vierhout- Vogelaar, Leiden z. OVERLEDEN: J H Pot, 53 p. Weert; O de Coole, 64 J. Den Haag; D v Altena, 56"J, Amster dam, D H HeIJne, 79 J. Amster dam; L D Korthuls, 63 j, Barne- veid: R G Rentenaar 72 J. Arn hem; D J F Geel. 77 J. Araster dam: mevr H van Dijk-Dellebar- rc. 87 j. Amsterdam; L Halvak, 6S j, Amsterdam: mevr W Span- nenburg-Kalsbeek, 49 j, LaTen; D Wildëboer, 51 J, Amsterdam; J v d Sluis. 73 J, Naardcn. GEVRAAGD: een die, noost^ Huishoudelijke aanleg, belangstelling heeft vooi handenarbeid en begrip voor geestelijk gehandikopten. Vo deze interne werkkring, met eigen komer, vragen wij iemof met bij voorkeur Z-DIPLOMA, ZIEKENVERPLEGING B of KI die tevens als kon optreden in één onzer tehuizen voor permanente vet' zorging van 20 geestelijk gehandicapte jonge vrouwen i nabijheid van Groningen. Gunstige werktijden. Saloris en onregelmotigheidstoestel ril volgens landelijke regeling. Vier weken vakantie per Met vakantieplannen kan rekening worden gehouden. Leeftijd tenminste 23 jaar. otee Brieven oom ALGEMEEN WELZIJNSFONDS, Kroneweg él Groningen. lewie en en i 'VB-Ber andagai ik. Laai Ws W. j conflic; 00-Cijcli 'rden

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 16