Lage waterstand geen hindernis voor Rijnreis Zilveren bruidsstoet der lente Zaterdag door bollenstreek Avondverzorging gehandicapten bestaat 25 jaar Per postkoets naar de Keukenh Marokkaan tot roof overval gedwongen PULLMAN Twee redders onderscheiden Geweer schietklaar om verhaal te halen Lisse doet meer aan voorlichting gun uzelf óók een goede nachtrust: neem 'n Drumbands spelen om subsidie Na schade en schande wijs Floriade Nieuwe kleedruimte voor W Noordwijk Samenlevingsopbouw Oprichting 9 mei TROUW/KWARTET WOENSDAG 19 APRIL 1972 REGIO UI. door Bert Molenaar ZUTPHEN De schokkende berichten over de extreem lage waterstand van de Rijn heeft niet al leen tuinders opgeschrikt, die zich bedreigd zagen door een extra verzilting. Ook in reiskringen wer den de wenkbrauwen gefronst en wel speciaal door de organisatoren van Rijnreizen, die zich het water onder de kiel zagen ontglippen. Toch valt alles nog wel mee, volgens directeur-oprichter C. J. Ketel (51), van de N.V. Ketel, hoewel hij moet toegeven dat deze lage waterstand alleen in 1920 is ge ëvenaard. Grote problemen zijn naar zijn me ning niet te verwachten, althans niet voor die rederijen die met platbodem- vaartuigen de Rijn bevaren. Enkele kleine rederijtjes die niet over derge- lijke schepen beschikken zouden ech- Val93ntlSCn ter wel enige last kunnen ondervin den. een teruggang in de boekingscurve was te zien, die inmiddels al weer aantrekt Drie hindernissen doen zich voor in de bedding van de Rijn. Bij lage waterstand kunnen zich problemen voordoen bij het Binger-Loch, Keulen en Koblenz. Directeur Ketel prijst zich echter gelukkig dat zijn rederij over drie schepen beschikt met een platte bodem, terwijl de schroefopstel- ling dermate gunstig is dat de totale diepgang slechts bij volle belasting rond de 1.40 meter zweeft. *Mochten zich toch problemen voor doen dan kunnen wij onze ballast- tanks leegmaken, wat al weer zo'n vijfentwintig centimeter scheelt. Bo vendien kunnen de drie schepen on der extreme omstandigheden worden uitgerust met plastic drijvers langs zij'. Neen, de heer Ketel ziet geen grote problemen, al geeft hij toe dat vlak na de schokkende berichten toch Het is een gigantisch bedrijf, die Rijn voor vakantiegangers. Omstreeks 400.000 personen laten zich jaarlijks dragen op de rug van vadertje Rijn en elk jaar neemt dit aantal toe. Een uitbreiding van 100 pet van het reizi gersaanbod is volgens de heer Ketel de komende jaren te verwachten. Een opvallend verschijnsel is dat de leef tijd van de reizigers in de loop der jaren danig is gewijzigd. Was vroeger de Rijnreis een puur 60-plussers aan gelegenheid, thans ligt de leeftijd vanaf ongeveer 45 jaar. Reden hier voor is volgens de heer Ketel hij heeft dit door deskundigen laten on derzoeken dat de toerist tegen woordig reeds op jonge leeftijd lange en verre reizen maakt en op een gegeven moment een verzadigingspunt bereikt, waarna hij meer comfort en rust wenst. Een Rijnreis biedt in dit opzicht goede mogelijkheden, vooral omdat men hier met zijn hotel meereist en niet steeds geconfronteerd wordt met het in- en uitpakken van koffers. Desondanks moet volgens de heer Ke tel de Rijnoruise kwalitatief nog ver beterd worden door de schepen uit te rusten met bijzonder comfort als een douche en toilet voor elke hut. Hier bij wordt speciaal gedacht aan de buitenlanders, vooral Engelsen, die een bijzondere voorliefde hebben voor riviercruises. Een directe uitbreiding van deze markt behoort niet tot de direct te realiseren mogelijkheden. De bezet tingsgraad van de schepen van 90 tot 95 pet gedurende het seizoen maakt het onmogelijk op korte termijn deze markt uit te breiden. Ook het reizen- plan is nauwelijks aan veranderingen onderhevig. De vaart, zoals Ketel die heeft, tussen Arnhem en Rudesheim blijkt nog steeds te voldoen, hoewel men volgend jaar toch wil proberen hier een Moezelreis aan toe te voegen De rivierencruise, al bestaat die al heel lang, is nog niet aan zijn pensi oen toe. Eerder staat liij aan het begin van een nieuwe jeugd. DEN HAAG Vijfentwintig jaar geleden werd in Den Haag de eerste ontspanningsvereniging in Nederland voor oudere, ernstig geestelijk gehan dicapten opgericht. Op 21 april wordt dit in 'Op Gouden Wieken' gevierd met een variété-avond, voorafgegaan door een diner, waaraan 200 gehandi capten met ouders en verzorgers zul len deelnemen. Het doel van de Commissie Avondver zorging is om de ernstig geestelijk gehandicapten, die al wat ouder zijn, een avond per week wat ontspanning te bezorgen, met gezelschapsspelen, sport of gewoon maar de gelegenheid om wat te babbelen. Hiermee wil men tevens de ouders een avond ontlasten van de zorg voor hun kind, zodat ze zelf ook een avond per week niet gebonden zijn. Kort na de oprichting is deze avond verzorging organisatorisch aangesloten bij het Sociaal Pedagogisch Centrum. De initiatiefnemer was wijlen de heer G. H. van Dijk, sociaal pedagogisch hoofdambtenaar bij de gemeentelijke geneeskundige gezondheidsdienst. Dank zij een bijdrage van 50,van de Dr. Schroeder van der Kolk-vereni- ging en het beschikbaar stellen van een gymnastieklokaal aan de Witte de Withstraat kon de eerste clubavond begin mei 1947 worden gerealiseerd. De clubavonden worden nu gehouden in een gymlokaal van de school voor geestelijk gehandicapten aan de Schalk Burgerstraat Het verzuim op deze avonden is bijzonder klein. Men telt regelmatig zo'n 70 tot 90 leden op de clubavonden, die eenmaal per week gehouden worden. Eén avond komen de heren bijeen en één avond de dames. Er worden ook feestavonden en zo merkampen georganiseerd. De Commissie Avondverzorging heeft thans ruim 200 leden, en maakt wei nig propaganda omdat men wat klein behuisd is en de leiders(sters) voor de clubavonden niet al te dik gezaaid zijn. Men hoopt t.z.t. een eigen club lokaal te kunnen betrekkea De kans hierop schijnt te bestaan. Behalve de Commissie Avondverzor ging viert ook het commissie-lid mej. H. G. van Lindenberg haar 25-jarig jubileum, evenals de secretaris, de heer N. Th. Brendel, mej. M. W. Klink en 9 clubleden, die vanaf de oprichting trouwe bezoekers van de ontspanningsavonden zijn. In de bezigheidsmogelijkheden op de ze avonden is in die 25 jaar niet zoveel veranderd. De gedachte de ge handicapten op deze avonden steeds bezig te houden verwerpt de commis sie. Vooral als ze op een sociale werkplaats de hele dag bezig geweest zijn. dan lekker niets doen in een gezellige sfeer, ontspannend zijn. Maar dit verschilt natuurlijk indivi dueel. De een wil zich uitspreken, de ander wil handwerken of aan sport doen. Dat kan allemaal. Het gebodene wordt aangepast aan het bevattings vermogen en de capaciteiten van de clubleden. Voorzitter van de Commissie Avond verzorging is de heer A. v. d. Plaat. Het secretariaat is gevestigd: Westka- pellelaan 128, Den Haag. DEN HAAG Twee leden van de Haagse Vrijwillige Reddimgs Brigade zijn onderscheiden met de bronzen medaile en getuigschrift van de Mij. tot Redding van Drenkelingen te Am sterdam. Dr. F. F. L. Lingen, de oud directeur van de GG en GD speldde als vertegenwoordiger van de Mij. de eretekenen op de boist van J. A. Bagijn en R. K. Brons. Ongeveer 150 meter uit de kust van Scheveningen zwommen zij om de Duitse drenke ling Gernot Bosch, die al bewuste loos in zee dreef, te redden. Tijdens het terugzwemmen paste Bagijn mond op mond beademing toe. Op 90 meter kwamen de agenten van de strand- dienst de vermoeide redders te hulp met een redlijn. Op het strand werd i>n afwachting van de loomst van GG en GD doorgegaan met beademing en zuurstof toegevoerd. De GG en GD vervoerde de drenkeling voor verdere behandeling naar het ziekenhuis. Na een week keerde de drenkeling ge zond naar zijn heimat terug. ZUTPHEN Vlak na de tweede wereldoorlog begon het allemaal. De toen nog studerende heer C. J. Ketel zocht wat bijverdiensten voor zijn studie. Een gehuurde rijnaak, ƒ25 voor folders (van zijn verloofde ge leend) en een begin was gemaakt met wat thans een der grootste Rijncruise- rederijen is. In het begin was het nogal primitief. Twee slaapzalen in het ruim, één voor mannen en één voor vrouwen. En dan de Rijn maar op varen. In Keulen verliet 'reislei der' Ketel met zijn flets het schip om vooruit te rijden en van alles te organiseren. Langzaam maar zeker groeide het "bedrijf'. Van 300 passa giers het eerste jaar tot thans meer dan 12.000. DEN HAAG De 29-jarige D. L. is door de politie aangehouden in het bezit van een flobertgeweer, met in de kamer een soort dum-dum kogel van het kaliber 22. De politie gelooft, dat de kogel bedoeld was voor een caféhouder van de Loosduinsekade. die na een inbraak twee weken gele den 3500,miste. De aanhouding van L. geschiedde in een auto, waarin ook de 29-jarige A. H. zat, wiens naam door de caféhou der zou zijn genoemd. Als een van de mogelijke inbrekers. Beide mannen zijn gearresteerd. Ze ontkennen iets van de inbraak af te weten. Intussen heeft de politie uitgevonden dat de beide mannen in de nacht van zaterdag op zondag naar het café waren geweest. De caféhouder was er niet. Maandagmorgen werd de café houder uit zijn bed gebeld. Hij werd uitgenodigd onverwijld naar het Ma lieveld te komen om de kwestie van het noemen van namen uit te vech ten. De caféhouder zei te zullen komen, belde de politie en bleef slapen. Na de aanhouding van het tweetal werd behalve het flobertgeweer, verborgen onder het dak van deauto, nog een Beretta, een pistool van het kaliber 6.30 aangetroffen. NOORDWLJK/KATWIJK Ze was nauwelijks tien jaar en zat nog hoog en breed op de school banken, toen zij al met de paar den op stap ging. Wat een hobby was, is nu een goed florerende zaak geworden. In Noórdwijk is de manége en over belangstelling is niet te klagen. Integendeel, er is werk zat. Zoveel zelfs dat Her man Haasnoot Nzn. uit Katwijk als instructeur in dienst is geno men. En dank zij het feit dat hij over een originele Engelse post koets beschikt, konden de moge lijkheden nog weer worden uitge breid. Met de postkoets naar Keu kenhof bijvoorbeeld, is héél iets anders. Op tweede paasdag werd de eerste rit-per-huiskar georga niseerd naar Wassenaar. Leidster van het hele paardenbe- drijf: de 21-jarige Conny Len- kamp. 'Ik begon zes jaar geleden in Leid- schendam met de manége. Wij moes ten weg in verband met de aanleg van een rotonde. Het was moeilijk iets anders te vinden. Uiteindelijk slaagden wij hier in Noordwijk, waar wij bij boer Zandbergen, Prins Hen- órikweg 26, een gedeelte van een boerderij konden huren. Wij hebben de stallen vernieuwd. Een goed half jaar geleden zijn wij begonnen en het loopt al lekker'. Haar moeder: 'Wij zijn allemaal gek met paarden'. Ze heeft het niet van een vreemde. Paarden en pony's zijn er en daarmee worden hele tochten ondernomen. Maar ze doen méér met paarden en mensen. 'Wij organiseren ponykampen. Dan slagen de kinderen in de boerderij en overdag: paardrij den. Wij doen dit voor jongens e n meisjes tot 16 jaar. Als alles goed gaat gebeurt het dit keer voor het zesde jaar. Tot nu toe was het steeds een succes'. Niet alleen paard rijden staat op het programma van de manége van Conny. Ook dressuurlessen, springlessen, vol tige, menlessen voor enkelspan, dub belspan, tandem, klavertje drie en vierspan worden gegeven. En dan zijn er natuurlijk de ritten, zowel overdag als 's avonds en is er gelegenheid een opleiding te krijgen als ruiter (amazone) van een landelij ke ruitervereniging. 'Wij geven niet alleen praktijklessen, maar ook doen wij aan theorie', zegt Conny. 'Ook gehandicapten kunnen bij ons terecht, zij het alleen op medisch advies'. Vooral voor de komende maanden verwacht zij een grote drukte. In tegenstelling tot Leidschendam, is Noordwijk een toeristenplaats bij uit stek, zodat er ongetwijfeld veel vakan tiegangers zullen zijn die de weg naar Conny's manége zullen vinden, het zij om lessen te nemen, of om een rit per paard of per postkoets te maken. Herman Haasnoot (30): 'Vanaf mijn veertiende zit ik tussen de paarden. Mijn vader had vroeger een stalhou derij. Zelf ben ik ook vrachtrijder geweest. Evenals Conny ben ik stapel gek op paarden ik vind het geweldig om hier instructeur te zijn'. Ook uit Katwijk is de belangstelling voor de Noordwijkse manége groot. Zelfs uit Rijnsburg komen de klanten. Zowel jong als oud weet steeds beter de weg naar Noordwijk te vinden. Vooral voor de dressuur schijnt inte resse te zijn. Conny: 'Wij zijn blij in Noordwijk te zijn neergestreken'. Niet alleen bemoeien Conny enf man zich met het rijden, dref' etc., maar ook hebben ze paardj •pension'. Eigenaren, die zélf gelegenheid hebben hun paard t ien, kunnen ze zogezegd in I' LISSE De gemeente heeft in de hal van het gemeentehuis een infor- matierek laten aanbrengen. De bezoe kers vinden alle mogelijke folders over tientallen onderwerpen. Het gemeentebestuur hoopt op deze wijze nog weer meer tegemoet te komen aan de wensen voor een zo breed mogelijke voorlichting. DEN HAAG Acht maanden gevan genis straf met aftrek van voorarrest heeft de officier van Justitie bij de rechtbank geëist tegen de Marokkaan A. A. B. die de avond voor Kerstmis een roofoverval pleegde en daarbij 29.000 buitmaakte. Met de twee Ha genaars van vijftien en zestien jaar, die de overval met hem hadden uitge voerd, was B. nog op kerstmis aange- ADVERTENTIE) de betere matras houden. Het geld, dat zij verdeeld hadden, werd teruggevonden. De Marokkaan zegt, dat de twee jon gens hem onder bedreiging met een revolver en een mes hebben gedwon gen aan de overval mee te doen. B. had de cassière van een broodfabriek aan de Delftselaan' een defect pistool onder de neus gehouden, haar een doek voor het gezicht gebonden en met het pistool zo hard op het hoofd geslagen, dat een stuk van het wapen was .afgebroken. Het drietal had zich vervolgens met de geldkist, waarin de dagopbrengst van de broodbezorgers zat, uit de voeten gemaakt. De officier van Justitie, mr. W. van de Poll, hield er in zijn eis rekening mee dat de Marokkaan, twee jaar geleden Nederland illegaal binnenge komen is, hier geen relaties heeft en door de twee onverlaten is overge haald. De raadsman, mr. M. Thoolen, sloot zich hierbij aan, maar vroeg de rechtbank te volstaan met het opleg gen van een boete en een voorwaarde lijke straf. Uitspraak op dinsdag 2 mei. DEN HAAG Op zaterdag 29 zullen van tien tot twee op het nenhof en op zaterdag 6 mei vanj tot vijf uur op de promenade a het Kurhaus 25 Haagse drumtj^ uitvoeringen geven; 19 bands april, zes bands op 6 mei. De kwaliteit van de presentatieU mede bepalend zijn voor de h van de subsidie die de drumband^ nigingen van de gemeente Den ontvangen. In de jury zitten Henk van schooten. oud-kapelmeester va Marinierskapel, thans directeur de Rotterdamse Muziekschool en man Strategier, componist. De moeten twee marsen ten gehore gen, een staand en een lopend. Op het Binnenhof zal het program worden besloten in afwachtini de jury-uitslag, die ter plaatse be wordt gemaakt met een show de Federatieband C.J.V., een vajei bands die in 1971 een zeer beoordeling kreeg. Het M.E. tamboer-, trompetter-, pijper- en jorettenkorps, eveneens tot de H: t( top behorend, zal de middag ofen promenade in Scheveningen meten show besluiten. Ook daar maaiei jury direct de uitslag bekend. BOLLENSTREEK 'Zilveren Bruisstoet' is het motto waar onder het 25ste Bloemenorso Bollenstreek zaterdag 10.10 uur vanaf de Nassaulaan te Haarlem naar het eindpunt Sassenheim (Warmonderdam) vertrekt. Niet minder dan 25 groepen telt de kleurrijke, geurende bol bloe- men-karavaan van gigantische bloemstukken. Daartussen door een twintigtal muziekkorpsen die de zilveren bruidsmarsen spelen ter ere van 'Hollands Bruid.' De geschiedenis van het bloemencorso gaat terug tot het voorjaar 1946, toen direct na de oorlog plaatselijk ver schillende kleinere corso's werden ge organiseerd in de bloembollenstreek. In 1948 werden de aktiviteiten gecom bineerd tot het Centraal Comité Bloe mencorso Bollenstreek. Hierdoor en dankzij de steun van de Commissie Onpersoonlijke Reclame in het Bloem bollenvak, kreeg het Comité wat meer armslag, zodat de kwaliteit kon wor den opgevoerd tot het peil, dat het nu heeft bereikt. Ook in de route zijn verschillende malen veranderingen ge komen maar steeds bleef het Corso in de drie bollendorpen Hillegom, Lisse en Sassenheim. In 1967 werd besloten het corso niet meer vice versa door de streek te laten rijden, maar vanuit Haarlem naar Sassenheim. De opbouw vindt plaats in hallen van de Bloemibollenveiling H.B.G. te Lis- se. Vrijdag 21 april is het mogelijk het Corso daar te bekijken. Men is dan bezig de laatste hand te leggen aan de wagens en op deze dag vindt de prijsbeoordeling plaats. Deze ten toonstelling is een uitgelezen moge lijkheid om prachtige kleurenfoto's te maken, van het corso 'in aanbouw.' De tentoonstelling is geopend van 11 uur tot 24 uur. Ook dit Corso is ontwor pen door de heren Jos en Kees van Driel uit Amstelveen. Een tiental wa gens rijdt na afloop van het corso naar Amsterdam, waar ze op de 'FLO- riade' worden tentoongesteld. Als de wagens daar in de nacht aankomen staat cr een hele ploeg mensen klaar om alles weer van nieuwe verse bloe men te voorzien. Zegt directeur-administrateur Wesselo (Lisse): 'Laat Pluvius maar weg blij ven dan krijgen we droge bloemen, die op onze wagens makkelijker wor den verwerkt. De geraamten van beton ijzer zijn al klaar. Die geraamten worden op wieltjes gezet en er wordt voor de verbinding met de tractor een trekstang gemaakt, die eveneens geheel wordt ingebouwd. Dan worden de ijzeren geraamten met stromatten be- gleed om de bolbloemen te kunnen bevestigen. Het grootste werk begint dan nog: het opsteken van de bloemen. Per vierkante meter worden twee manden vol hyacinthen door school- leerlingen opgestoken met grote krammen waarvan er zo'n slordige 60.000 op een corsowagen gaan. Daar begint men donderdag mee. Vervol gens komen de bloemblnders aan de beurt. Die maken de grote boeketten tulpen, narcissen en andere bloemen- toeven. Voor de muziek zorgen de Koninklij ke Tielse Vrijwillige Muziekvereni ging en de Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch. 'Wel gefeliciteerd' is het motto van de eerste wagen, aange boden door de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (afd. Vogelenzang-Bennebroek). De Vereniging 'De Hyacinth' van de Kon. Alg Ver. voor Bloembollencultuur laat het publiek kennismaken met de 'King of the Blues' en vereniging 'De Tulp' annonceert 'Holland, Bollen land. Detail-bloembollenhandelaren bezorgen uw 'Tuin per Post.' De Bond van Bloembollenhandelaren te Hillegom waakt voor de export van 'Bloembollen naar alle landen.' Een enorm rijdend bloemstuk propa geert: Mechanisatie is Efficiency'. Ook de Streek V.V.V. Kennemerland-Am- stelland geeft acte de présence met de wagen 'V.V.V. van A (Aalsmeer) tot Z(zapdvoort). Sassenheimse bloembol lenexportbedrijven vragen aandacht voor hun kleurrijke 'Visie en Kleur.' 'De Lentejuwelen' worden geshowd door een groep bloembollenkwekers uit De Zilk (Noordwijkerhout). Ook de gemeenten uit de bollenstreek blijven niet achter: 'Sassenheim-Nar- cissendorp'; Lisse kijkt over de lands grenzen heen: met 'Wereldbollen' en Hillegom blijft dichter bij huis met 'Hollands Glorie. De nationale bloe mententoonstelling 'Keukenhof' zendt een ambassadeur en de K.A.V.D. uit het centrum van de Bollenstreek komt met het geurende 'Holland is de Bruid', waarbij de afdelingen Noordwijk. Warmond en Wassenaar de 'Vlag en Wimpel' uitsteken. Vanuit de lucht regelt de rijkspolitie het verkeer. NOORDWIJK Het bestuur van voetbalveeniging 'Noordwijk' wil nieuwe kleedgelegeniheden. Men heeft een plan gemaakt om door gedeelte lijke zelfwerkzaamheid deze gelegen heden voor 51.500 gulden te bouwen. Van de Nederlandse Sport Federatie krijigt de voetbalclub 4000 gulden, zo dat 47.500 gulden moet worden be taald. Het gebouw zal met geprefabri ceerde buitenwanden op een normale fundering worden opgetrokken. Aan de gemeente is financiële medewer king gevraagd. DELFT Voor een aanzienlijk drag aan schade door allerlei ve ei lingen was aangericht door een jarige bouwvakker uit Delft ti] de diverse inbraken en di efst I welke hij in samenwerking met ren pleegde. De Officier van justitie bij de Hai rechtbank had slechts enkele daaph tenlaste gelegd, zoals diefstal kampeerkleding en -uitrusting uit autobus die aan de Kanaalweg sl;e inbraak in een loods aan dc NI r; heidstraat werd gestolen en dan gaskachels werd gestolen en dan zo het een en ander. Verdachte zou tot zijn daad zijn men vanwege schulden die hij De Officier van justitie eiste verdachte 8 maanden gevangenss waarvan 2 maanden voorwaard! De rechtbank heeft vonnis ge en verdachte veroordeeld tot 6 den gevangenisstraf waarvan 2 waardelijk met proeftijd van 2 jas verbeurdverklaring van de auto, i mee de gestolen spullen werden voerd. ZOETERMEER In de grote van de Morgenster zal op 9 's avonds om 8 uur de op-richtings gadering worden gehouden van orgaan voor samenlevingsopbouw, vens zullen dan bestuursverkiezil I worden gehouden. 11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 4