ifyf m«rry: F§£ .1 1 r ,i i 1 Met Elton John was alleen in toegift écht te swingen WIJ ontvingen uw probleem Zoeklicht NOS geheel in stereo Van Meekren volgt Van de Linde op Rangeerder gedood in Haagse tramremise OPGEVEN VAN FAMILIEBERICHTEN EN ANDERE ADVERTENTIES GEDURENDE DE AVONDUREN ook hel: onze Staphorst te kijk ï- B TROUW/KWARTET DINSDAG 18 APRIL 1972 JII\>E-\LA.\I( HAIMO-TV MARY PERKINS MOMMA INDE GOUDE GAPER door W. G. VAN DE HULST; plaatjes van W. G. VAN DE HULST Jr. V-jj, Jl V5! |j ,.:J' 105. Die andere keer op een gure, donkere avond, had Tinus een kleine boerenjongen, die kruiden bij hem was komen halen voor z'n zieke moe der de kortste weg naar huis gewezen, het bos door, de kasteelmuur langs; maar omdat hij bang was, dat de kleine kerel verdwalen zou, had hij hem een eindweegs weggebracht. Toen, in regen, wind en duisternis, waren ze voorbij het hoge tuinhek gekomenVreemd! Heel vreemd: Daar had toen de meyer gestaan, net of hij op iemand wachtteAh ja, Scheve Tinus had hem in het donker best herkend, als probeerde hij haas tig weg te duiken toen hij een man met een jongetje zag aankomen. Hij wachtte op iemand anders; dat was KARELTJE KNETTER EN DE BLAUWGERUITE KIEL 12-127 *Ik geloof, dat we de juiste plaats gevonden hebben, mannen!' riep smidje Verholen blij. 'Deze kel dergewelven zijn vast van het oude koerhuis!' 'Ja, dat moet wel', zei Foppe. 'Ik heb die oude Chronycke goed geraadpleegd en daar 6taat het duidelijk in te lezen: het koerhuis was het enige bouwwerk aan de Dode- mansbaai'. 'Dan gaan we nou zeker meteen verder om het goud te zoe ken', veronderstelde Kareltje Knetter, die kennelijk in grote spanning ver keerde. 'Dat feest kan jammer genoeg niet doorgaan', antwoorde de smid. "Morgen kunnen we verder. Eerder niet'. "Waarom?' riep Foppe ver wonderd uit. 'Het is toch nog licht genoeg?' 'Toch is het al te laat', legde smidje Verholen uit en hij wees op de zon, die al daalde. In de geheime boodschap staat, dat je op zoek moet gaan als de zon om twaalf uur schijnt'. 'Wat een onzin!' riep Kareltje schamper uit. 'Ligt die goud schat er soms alleen maar om twaalf uur?'. 'Ik vind, dat Kareltje groot gelijk heeft', vulde F'-ppe Helmstock aan. 'Let op mijn woorden. Dat goud ligt er om twaalf uur en ook wel om vier uur. Het ligt er als de zon schijnt en het ligt er ook wel als het regent! O zo, nou jij!' 'Jullie zijn een paar bijzonder verstandige gebak ken piepers', prees smidje Verholen Ironisch. 'Begrijpen jullie dan he lemaal niet, dat de zon om twaalf uur zó aan de hemel staat, dat de schadu wen allemaal in een bepaalde rich ting geworpen worden? Die richting moeten we natuurlijk hebben! Let op, ik prik nu dat rood-zwarte paaltje in het zand en wat zie je dan? Een duidelijke schaduw! En nou zullen we morgen om twaalf uur wel eens ko men kijken hoe het er dan bij staat met die schaduw! Dan weten we pre cies de richting waarin we moeten zoeken!' AMSTERDAM In de niet onaan zienlijke hoeveelheid popmuziek, die dezer dagen over onze kontreien wordt uitgestort (let op de berichten, er staat nog heel wat voor de deur), bestond vrijdagnacht (Rotterdam, Doelen) en zondagavond in het Am sterdamse Concertgebouw de gelegen heid een optreden bij te wonen van pianist/zanger/komponist Elton John, die met zijn begeleiders (drummer Nigel Olsson, bassist Dee Murray en gitarist Davey John Stone) een week einde in de Randstad vertoefde, on der auspiciën van het energieke orga nisatie-bedrijf Majo. Eigenlijk heeft het bijzonder veel weg van een regelrechte kontradiktie: El- ton John op tournee met een beschei den dosis begeleiding. Kan niet, zou je zeggen, want de plaatpro- duktie tot nu toe van dit tamelijk nieuwbakken (weinig opvallend jeugdwerk even buiten beschouwing gelaten), maar reeds vrij snel tanend fenomeen getuigt in het algemeen van een soort muziek, die voor minstens de helft drijft op gigantische orkestra ties en bijna mathematisch 'uit-produ- cen' van een veelsoortig instrumenta rium. (Een wat eufemistische termi nologie voor wat nagenoeg algemeen simpelweg als Bombast of ook wel Opgeblazen Onzin werd afgedaan en terecht). Zodat in feite het gebruike lijke euvel bij de vertaling in 'live- termen' (meer mogelijkheden in de studio) nog eens werd uitgebreid met de moeilijkheid, dat John's muziek zich door zijn aard niet bijster leent voor podium-aktiviteiten. Een duide lijk punt in het voordeel van deze theorie leverde Elton John zelf via de live-elpee 17-11-70, waarop alleen zijn versie voor Jumpin Jack Fash (een Stones-kompositie) een voldoende wist te scoren en zijn eigen werk door het wegvallen van de steun in de rug van producent Gus Dudgeon en arrangeur Paul Buckmas te behoorlijk in zijn hemd kwam te staan: zelfs geen bom bast meer, maar Schraalhans keuken meester. SPEELRUIMTE Zondagavond bleek evenwel, dat er in bovengenoemde 'theorie' nog wel eni ge speelruimte te vinden is. Het en thousiasme en de piano-kapaciteiten van Elton John in kombinatie met het hechte en vakkundige optreden van de begeleiders, zorgden in de wat soberder nummers (te spaarzaam he laas: van de komende LP Honky Cha teau de songs Suy én Honkey Cat, en voorts Take Me To The Pilot) voor enige direkte emoties. Maar waar op 'goed-Eltoniaanse' wijze van de een voudige roek-figuren werd afgeweken, werd je om de oren geslagen met een stortvloed van theatrale, te dik aangezette piano-toeren en een soort quasi-vlotheid, die de kloof tussen podium en studio leken te moeten overbruggen. Waar dat op de plaat door de strijkers wordt opgeknapt, legde John nu met zijn piano een rookgordijn van versieringen, die het zicht op enige inhoud in het oeuvre op zijn minst behoorlijk verduisterde (Tiny Dancer, eigenlijk nauwelijks meer dan een exposé van John's tech nisch kunnen, Levon, Border song Your Song, Holiday Inn, Rocket Man, allemaal even nietszeggend en steriel hoewel zeer knap gespeeld en dan nog Madman Across The Water, dat in een instrumentale uitweiding strandde op de verraderlijke zandbonken van jazz en pop). Eigenlijk heb ik alleen opti maal lol gehad (zeg maar, écht zitten, swingen) tijdens de toegift die onder het motto whole Lotta shakin' een puntgaaf stukje rock-piano in petto bleek te hebben. Maar dat was dan ook een kompositie van Jerry Lee Lewis, en dat is eenmaal pure rock muziek. Eenvoudig, en mijlen ver ver- vijderd van de in het algemeen nogal protserige bedenksels van de heer John. Maar spélen kan ie, en zijn makkers ook. Wat waar is, moet gezegd. duidelijk; daarom verborg hij zich zeker; maar Scheve Tinus had 'de vierkante' best gezienVreemd toch! Heel vreemd! Scheve Tinus zei tegen z'n ezel: 'Ja jongen, ik weet niet precies waarom; maar ik heb toch zo'n medelij met de arme prin ses. Wordt ze bedrogen? Is ze in gevaar?.Ik weet het niet, jongen'. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM 'Zoeklicht op Neder land', het wekelijkse regio-radiopro gramma van de NOS, gaat met ingang van heden (tussen 15 en 17 uur op Hilversum II) geheel in stereo uit. In het programma van vandaag is onder meer opgenomen een gesprek met de scheidende commissaris van de konin gin in Overijssel, jhr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, de Friese almanak en een structuurschets voor de bestuurlijke indeling van Drente. HILVERSUM Het ziet er naar uit, dat Wibo van de Linde gisteravond zijn zwanenzang heeft gezongen in AVRO's Televizier. Nog deze week wordt beslist op welke datum hij de omroep zal verlaten. De wrevel van bestuur en directie over de wijze waarop hij ontslag nam, zal de daarbij aangevraagde 'korte termijn' zeker niet lang doen zijn. Dit te meer, daar als zijn opvolger Jaap van Meekren reeds is aangewezen. De benoeming van Jaap van Meekren is 'voorlopig* en hij zal niet, zoals zijn voorganger, de opperbaas van het pro gramma worden. Hoewel hij de titel chef-redacteur van de tv-aotualiteiten krijgt, wordt hij bij de leiding geas sisteerd door de redacteuren Cees van Drongelen en John Wories. alsmede de producer-regisseur Pieter Vare kamp. Zulks is besloten met unanie me instemming van de Televisier-re- dactie, directie en bestuur. Jaap van Meekren is bij de KRO als free-lancer begonnnen. Ook bij de AVRO werkte hij geruime tijd in los- vaste dienst Pas een dik jaar geleden gaf hij zijn bedrijf in Amsterdam op om officieel bij de AVRO in dienst te treden. Van een onzer verslaggeefsters DEN HAAG In de tramremise aan het Harstenhoekplein in Scheveningen is de rangeerder P. K. van Kranen (59) gisteren verongelukt Hij liep de remise in door een poort waar een gekoppeld tramstel, met de tweede wagen nog binnen, klaar stond om uit te rijden. Toen de tram ging rijden raakte de heer Kranen bekneld tussen de tram en de muur. Hij overleed ter plaatse. Elke WERKDAG (behalve 's zaterdags) bestaat er 's avonds tot acht uur gelegenheid tot het telefonisch opgeven van familie berichten, die nog de volgende ochtend moeten worden geplaatst. Dit kan uitsluitend onder no. 020-220383. Ook op ZONDAGAVOND is dit mogelijk, maar dan van 7 tot 8.30 uur. Eventueel kunnen elke WERKDAG (behalve 's zaterdags) geduren de de avonduren tot 8 uur ook andere advertenties opgegeven worden. Deze advertenties kunnen echter niet in ons blad van de volgende dag worden geplaatst Na bovenstaande tijdstippen kunnen geen advertenties meer wor den opgegeven. m Brieven die niet zijn voorzien van naam en adres kunnen niet in behandeling norden genomen. Geheimhouding is verzekerd. Vra gen die niet onderling met elkaar in verband ■laan moeten in afzonderlijke brieven worden gesteld. Per brief dient een gulden aan post zegels te worden Ingesloten. Adres: redactie Trouw-Kwartet, postbus 859. Amsterdam. Vraag: Kunt u ons onpartijdig, doch deskundig inlichten over aanschaf van een personenauto, betreffende nieuw prijs, benzineverbruik, inruilwaarde, enz.? Antwoord: De meeste antwoorden op uw vraag kunt u vinden in de publi- katies van de Ned. Consumentenbond, vooral het januarinummer 1971, waar van de meeste gegevens nog van kracht zijn. Men leest daar over een vergelijkend onderzoek van zes auto's ln de middenklasse. In andere num mers zijn gegevens over geschikte en minder geschikte zaken, die met au to's te maken hebben. In de nummers maart, jui en september 1971 zijn inlichtingen over gebruikte auto's en de kosten daarvan. Het secretariaat is Leeghwaterplein 26, Den Haag. Het lijkt ons echter de aangewezen weg, u te wenden tot de ANWB, Wassenaar- seweg 220, Den Haag, waar men u alle inlichtingen kan verschaffen. Vraag: Het geld dat Ik van vader en moeder geërfd heb, is gestoken in hun zaak, die door een van de broers wordt voortgezet. Nu gaat het met die zaak niet zo goed. Hoe gaat het met mijn geld, als het eens verkeerd mocht lopen met de zaakV Antwoord: In de eerste plaats moet worden nagegaan in hoeverre u zelf, bij die zaak betrokken bent en voor schulden aansprakelijk bent. In dat geval is het beter zo snel mogelijk uw banden met deze zaak te verbreken zodat u niet voor toekomstige schul den aansprakelijk zult zijn, terwijl tevens de bestaande schulden zo goed mogelijk moeten worden geregeld. Bent u alleen geldelijk in die zaak betrokken, dan zien we ook niet veel hoop. U kunt uw geld opvragen, zo de som openbaar is, maar er is kans dat dit de genadeslag betekent voor de zaak. Gaat het helemaal verkeerd, dan is het geld verdwenen. U heeft dan wel een vordering op uw broer, maar dat helpt weinig als hij u toch niet kan betalen. Misschien is uw broer lid van een organisatie, die raad kan geven inzake overneming of sanering, zodat u althans nog iets van uw geld ziet. Vraag: Wij hopen binnenkort ln het huwelijk te treden. Nu hebben wij erover gedacht, op huwelijkse voor waarden te trouwen maar de juiste informatie over voor en tegen ont breekt ons. Antwoord: Het meest praktische is op huwelijksvoorwaarden te trouwen. U kunt altijd desgewenst een beperkte gemeenschap van goederen kiezen, waarbij u en uw vrouw ieder een eigen vermogen kunnen hebben. Als u of uw vrouw van plan zijn, een zaak te beginnen, is het trouwen op huwelijkse voorwaarden met de mees te klem aan te raden, opdat de een niet aansprakelijk zal zijn voor de schulden van de ander. Er is een handig boekje in de handel van mr. C. W. Star Busman, waarin u alle inlichtingen kunt vinden. Alleen draagt het de nare naam van 'Kleine Gids bij huwelijk en echtscheiding' maar laat u daardoor niet afschrik ken. Het is uitgegeven door uitgeverij Bekking te Amsterdam. Ga in elk geval naar de notaris vóór het huwe lijk. Deze doet niet alleen het werk maar geeft ook goede raad. In een gelukkig huwelijk maakt het geen verschil of de goederen juridisch ge meenschappelijk zijn of niet. De juri dische vorm dient alleen om u te besahermen. Vraag: Wat betekent op mijn arm band de aanduiding 'CT 18.7 50 750/1000 en 18/24'? Antwoord: Zuiver goud is 24 karaats. Dit is te zacht om te bewerken. Het meest gebruikelijke en beste is 18 karaats, dus 18/24, dus 750/1000 kunt u beschouwen als echt zuiver goud. Dit verklaart de aanwezigheid van cijfers. Nu moet er ook een keurteken op elk artikel van goud of zilver worden aangebracht, anders mag het niet als goud of zilver verkocht wor den. Nu kan dat 'CT' een moeilijk leesbaar keurteken zijn dat kunnen wij van ons bureau uit niet beoorde len. Ook kan het de afkorting zijn van de naam van een importeur. U zou bij de gemeentelijke kredietbank kunnen binnenwandelen en vragen naar de lijst van goud- en zilvermer ken. Misschien wil daar Iemand wel uw armband beoordelen. Richards vrouw door Sablne Wurm- brand. Uitg. Intern. Raad van Ghr. Kerken (ICCC), 237 pag., prijs 12.50 (te bestellen door dit bedrag te stor ten op postrek. 524.990 t.n.v. alg. secr. ICCC, Amsterdam-2). In dit boek ver telt de echtgenote van de bekende Roemeense predikant Richard Wurm- brandt over haar leven: hoe zij, als jodin geboren, via haar huwelijk christin werd en hoe zij haar geloof staande hield zowel in haar eigen gevangenschap als tijdens de veel lan gere opsluiting van haar man. Religie en topervaring door Abraham H. Maslow. Uitg. Lemnisoaat, Rotter dam, 111 pag. prijs 12.50. De Ameri kaanse auteur houdt zich (o.a.) bezig met de vraag of de topervaring van de LSD-gebruiiker van dezelfde of van andere aard is dan die van de msysti- cus. In tegenstelling tot William Ja mes is Maslow van oordeel dat toper varingen eerder duiden op een gezon de ontwikkeling dan dat ze patholo gisch van aard zijn; het laatste is z.i. maar zelden het geval. Vrouwen om Victor door Mien van 't Sant en De weg uit de doolhof door Jeannet van Luipen-Bronwasser. Uitg. La Ricière Voorhoeve, Zwolle. De len uit de Gloria-reeks voor oudere meisjes, omvang ong. 200 pag., prijs per stuk 8,50. Vlot geschreven ro mans die beantwoorden aan de eisen welke aan diit genre gesteld worden. De beste spionageverhalen ooit ge schreven, een twee bundel van Allen Dulles. Ook ditmaal grafmenten uit boeken van schrijvers, die hun sporen op dit brede lectuurterrein hebben verdiend. Uitg.: Hollandia, Baarn. 287 blz - 1,590. Na een onderbreking van een jaar is de BBC-serie 'Leven in het klooster terug in het KRO-programma. De po pulaire acteur Derek Nimmo prolon geert zijn succesvolle rol van de stun telende broeder Dominic en kostelijk tegenspel levert ook nu peer Sir Fe lix Aylmer als frater Anselmus. De eerste van zeven afleveringen zat vol verwikkelingen en verwarringen, overgoten met die typische clericale humor, waarvoor overigens niet ieder een gevoelig is. Het filmpje dat de AVRO vertoont on der de titel 'Prikkebeen', vind ik een verminking van Rodolphe Töpffers beroemde 'Monsieur Cryptogame. De onrustige mixture van animaties en levende acteurs die wat rondlumme- len, blijft mijlenver verwijderd van het kindergedicht, zoals dat in ons land bekendheid kreeg door J. J. A. Goeverneurs bewerking uit 1848. Mèi de originele mijnheer Prikkebeen is ook de geest van het kind uit de mo dernisering verdwenen. De zeilcursus bij de KRO lijkt even min geknipt voor de vooravond. Mis schien zal er aan de volgende lessen meer te beleven zijn. Wonderlijk veel is te beleven in een bos bij Oxford, waar al 25 jaar lang wetenschapsmen sen alles wat er leeft en groeit bestu deren. Hun inzet voor dit bijna we reldvreemde werk lijkt al net zo zeld zaam te worden als een stukje onge- TV vandaag HILVERSUM I KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het levende woord. 7.07 (S) Badinerie: klass.- en mod. muz. (7.30 Nws; 7.41-7.50 Echo). 8.24 Overweging. 8.30 Nws. 8.41 V.d. hulsvr. 10.00 (S) Aubade: I. Oude Volksmuz.; II. Kerkorgelconc.mod. muz. (10.30-10.32 Nws). 11.00 V.d. zieken. II.30 Bejaardenprogr. 11.55 Med. 12.00 (S) Van twaali tot twee: gevarieerd progr. (12.22 Wij v.h. land: 12.26 Med. t.b.v. land en tulnb.; 12.30 Nws; 12.41-12.50 Echo: 13.00- 13.05 Raden maar14.05 Schoolradio. 14.30 (S) Interlokaal op dinsdag: muzikaal middagmagazine. (15.30-15.32 Nws). Over- heldsvoorl.: 17.00 Het Antilliaanse literaire tijdschrift Watapana. Een gesprek van Ray- mundo Debrot met de heer C. de Haseth. KRO: 17.10 (S) Het Metropole Ork. 17.25 V.d. kinderen. 17.30 Nws. 17.32 Echo. 18.00 -(S) Licht ensemble met zangsollsten. PP: 18.19 Ultz. v.d. NMP. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 Voorbeschouwing over de komende KRO-programma's. 19.00 (S) Musi cerende dilettanten: Het ENKA-Mannenkoor te Ede. 19.30 Dood doet leven: serie gesprek ken over leven, dood en toekomst. 19.45 De zingende kerk: muz. ln de liturgie. 20.00 Als daar muz. voor ls: Nederl. muz. en Nederl. poëzie. 20.45 Waar maak je je druk over?: gesprekken. 21,00 Babel: culturele kroniek. 22.00 (S) Klass. muz. 22.25 Overweging. 22.30 Nws. 22.38 Den Haag vandaag. 22.50 Echo. 23.15 Voer voor vogels: licht progr. met muz. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgymn. 7.20 (S) Dag met een plaatje. (8.00 Nws. 8.11-8.20 Radiojournaal. 8.30-8.33 De Groenteman.) 8.50 Morgenwijding. 9.00 (S) Omroepork. met solist: mod. muz. (9.35-9.40 Waterst.) 10.00 V.d. kleuters. 10.10 Arbeidsvitaminen: popu- Radlo vandaag NEDERLAND I NOS NOT 10.45-12.00 Schooltelevisie 14.00-14.50 Schooltelevisie NEDERLAND I NOS 18.30 Apollo 16 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal VARA 19.05 De smokkelaars van Moonfleet, TV-serle 19.30 Tik Tak Tor 20.00 Journaal 20.20 Tegenvoeters: dl. 1 Tegeltjes, T V-spel 20.50 Achter het Nieuws 21.15 De Weduwe, Italiaanse TV-comedip 22.00 De Stellingen van Louis Le Roy, versl. van een openb. debat 22.55 Journaal 13.00 Weekoverz. en alg. inf. schooltelevisie TELEAC 23.03- Graven naar het verleden --les 11 NEDERLAND II NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal NCRV 19.05 Zo Moeder, zo repte natuur. De BBC maakte daarvan een boeiende als leerzame film, die he gendeel beoogt van de 'de vaak woestende invloed van de mens op omgeving'. Vijftig minuten amusement van g klasse boodt de Des O'Connor 5 rot met vooral de acteur Terry Thoma e aanstekelijke en veelzijdige pretrn OOI Jo Anne Worley ivas meer overro lend actief dan zingend. Wat dat ste betreft was het plezierig IntsCji naar Julie London en Des O'Ct zelf. Ik blijf me verbazen over di fecte dressuur die de hond van Couton demonstreert. Je verdiepen in zeden en gewoi van volksstammen en bevolkings pen is een fascinerende bezigheii teressanter dan de uiterlijke foilertl is het ontdekken van de wezensken ere ken. Hoewel ik niet denk en voel a et Staphorsters, meen ik toch te mi E, zeggen, dat de intenties van wa\ AVRO's Televizier deze mensen eens op de korrel nam, aanvecht olii zijn. Iedere andere groep, op deze ze belicht en van een soms iro commentaar voorzien, zou op de vliegen. Want wie voelt er voor oi zonderlinge kermisattractie te wo "j" getoond tot vermaak van de om ders? Zo kan het wantrouwen valun Staphorsters alleen maar groeien, eei 'net Een lair verzoekpl.progr. (11.00-11.02 Nws.) Rondom 12: progr. v.d. vrouw. (11.55 B ber Overheidsvoorl 12.30 Uitz. v.d. lifcan AVRO: 12.40 Knipperlicht: radioverkeer! gazine. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. (S) Scala: ontmoetingen met jonge Ne kunstenaars: pianorecital. 14.00 (S) NI gramm.platen met toelichting. 14,35 (S) deamus Concours: muz. van deze tijd. 15.00 (S) Zoeklicht op Nederl.: RepCPj comm. uit alle delen v.h. land en veel (18.00-16.02 Nws.) AVRO: 17.00 Mobiel: beweeglijk progr. voor beweeglijke (17.55 Med. 18.00 Nws. 18.11-18.20 Radiojournaal.) (S) Jazz spectrum: oude en mod. Jazz. Paris vous parle. 19.30 Vanavond: gevarl progr. (20.00-20.05 Nws.) 22.00 Trefi on beschouwingen over actuele zaken, 22.21' Vanavond laat: lichte muz. en act. I Med. 23.00 Nws. 23.10-23.20 Radiojourn 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM III VARA: 7.00 Nws. 7.02 Dag dinsdag. Nws. 8.02 Onderweg. 9.00 Nws. 9.03 PltSre -- - ------ r1 'Oli «- Ni lec ,ef0g P erf V.d. pep. (10.00 Nws.) 11.00 Nws. 11.03 opvallend vrolijke gevarieerde visite, i 60. Nws.) 13.00 Nws. 13.03 De Eddv Bi Show. (14.00 Nws.) 15.00 Nws. 15.03 draal. 16.00 Nws. 16.03-18.00 Mix. VOC Nws.) BELGIË 324 m NED. 12.00 Nws, med. en SOS-ber. 12.08 En 12.15 Kleink.kroniek. 12.50 Buitenl. verz. 13.00 Nws, weerber. en toneelagt B0{ 13.20 Lichte muz. 13.55 Beursber. 14.00 ij. 14.03 Schoolradio. (15.00 Nws.) 16.00 Ns beursber. 16.10 Caslnomuz. 17,00 Nws spi med. 17.10 Uitz. voor oudere luister 17.55 Weegschaal. 18.00 Nws. 18.05 Uioz. v.d. soldaten. Paardesportber. 18.30 Wegwijs wezen. Sportmagazlne. 18.55 Taalwenken. 18.57 te ork.muz. 19.00 Nws en act. Aansl.: muz. 19.45 Politieke uitz. 19.55 Lichte muz. 20.00 Platenprogr. 22.00 Nws zeven kunsten. 22.20 Jazzmuz. 23.00 K: muz. 23.30 La Chanson de Roland (2). 23.45 Nws. zoon, spelprogr. 19.30 Een andere vakan tie, inf. progr. 20.00 Journaal 2.021 Met liedjes het land in 21.40 Hier en Nu 22 20 Nws uit de klass.- en relig. discotheek 22.30 Journaal 22.35 Den Haag vandaag 22.40 E.K. Tafeltennis te Rotterdan TELEAC 22.55 Nascholing Huis artsen, afl. 1 DUITSLAND I 10.00 Nws. 10.05 Journaal van gisterar 10.30 Verraten und verkauft. 12.00 analyses en meningen. 12.50 Intern, overz. 13.00-13.20 Journaal. 16.15 Nws. Muzikaal amusementsprogr. 17.05 V.d. k ren 17.30 Idem. 17.55 Nws. (Reg. progr.: NDR: 18.00 Von 4 - 8: S da am Morgen. 18.30 Act. 18.45 Zandmano 18.55 Nordschau Magazln. 19.26 Privatd! tlv Frank Kross.) 19.59 Progr.overz. W 8.20-8.50. 10.05-10.35 en 12.00-12.30 School visie. 18.00 Reg. nws. 18.10 Gevari magazine. 18.40 Hier und Heute. 19.15 kleuters. 19.25 Prlvatdetektlv Frank Kr 20.00 Journaal en weeroverz. 20.15 Ni film. 21.00 Der Lift. 22.35 Journaal. c« en weerber. 22.55 Muzikale rep. 23.25 S| rep.: IJshockey. 0.25 Journaal. DUITSLAND II 17.30 Nws en weerber. 17.35 Voor ou kijkers. Aansl.: voorbeelden van goedt den. 18.0 Muz. en act. 18.35 Spasse aus Dunkeln. 19.10 Mlnl-Max. 19.45 Nws, art weerber. 20.15 Sport. Aansl.: kort nws. High Chaparral. 21.50 Fllmdoc. 22.35 weerber. en comm. 22.50-28.50 Panzerk» Potemkln, Russ. stomme film uit 1925, mi Ie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 6