rins Bernhard sloeg paal poor de stress-kliniek Agenda Leiden 34 woningen in linnenhof Volwassen bomen moesten wijken voor fietspad perste patiënt in Zuydtwijck (arden doodgereden ibsidie voor ijkraad Groot bedrag voor kerkrestauratie Afkoeling na teleurstelling Open huis bij Jan van Galen Bejaardensoos jubileert Goede uitvoering van de Lenteklokjes ASC kampioen en jubileert Geduld in oecumene Diamanten paar in Rhijndael Eengezinsbouw bij Rhijngeesterweg Academische examens Burgerlijke stand Marktberichten )U\V KWARTET DINSDAG 18 APRIL 1972 neüio i. Bernhard 3|GSTGEEST Prins «c. (eg maandag de eerste paal voor een ess-kilniek in Oegstgeest. Daarmee voor prof. dr. F. Bastiaanse, di- teur van de Leidse Psychiatrische iversiteitskliniek een einde aan zijn Knlange strijd om de erkenning dat ize jnsen met 'n zogenaamd concentra- die^yndroom 'n speciale behandeling ^orndig hebben. Mensen met 'n k.z.-syn- ide om zijn oorlogsslachtoffers, die ern- 1 lify? en langdurige geestelijke en li- ma melijke stoornissen hebben als ge- sterjg van extreme belasting in uitzon- 2 liHijk zware omstandigheden. Het n mensen die het verleden niet t b men vergeten, die leven In het t oi leden, die door voortdurende her- s i eringen aan verschrikkingen mee- sti makt aan het front in een kamp of het verzet er nu vele jaren na de 'n 4log nog steeds geestelijk en Iicha- Uk onderdoor gaan. Het zijn er duizenden in Nederland, k.z.-syndroom dat vaak gepaard t met vroegtijdige ouderdom en hi ten openbaart zich pas vele jaren de verschrikkingen ten volle. Prof. ede tiaans kwam al enige jaren na de m log tot die ontdekking en drong from in begin van de vijftiger antyen bij de stichting '40-'45 aan op ble stichting van een kliniek zoals die jaari in Oegstgeest wordt gerealiseerd, en' was echter een roepende in de pen Stijn. stichting '40-'45 onder leiding van nee bister Smallenbroek wilde er ft aan en vond dat bestaande in- ïties maar voor de behandeling de oorlogsslachtoffers met k.z.- syndroom moesten zorgdragen. Daar kwam echter weinig van. Prof. Basti- aans specialiseerde zich in de behan deling van het k.z.-syndroom en toen hij in begin van de zestiger jaren bij de Jelgersmakliniek kwam, nam hij onmiddellijk patiënten met oorlogs stress in deze kliniek op. Hij wilde een aparte afdeling inrichten maar de universiteit wilde onder het motto 'zo min mogelijk universitaire bed den' geen medewerking verionen. „En dat terwijl ik een aparte kliniek juist ook voor de opleiding van stu denten specialisten zeer belangrijk achtte", aldus prof. Bastiaans. Prins Bernard werd ere-voorzitter, prof. Batiaans, adviseur van de stich ting: „Het koninklijk gezin heeft veel bijgedragen tot de realisering van de kliniek. Toen de goedkeuring er een maal door was, ging er geen dag voorbij of de koningin informeerde hoe het met de vorderingen stond. De twintig bedden tellende k.z.-kliniek mag dan een onafhankelijke status krijgen, ze blijft wel functioneel ver bonden met de Jelgersmakilniek van prof. Bastiaans, waar ook patiënten met k.z.-syndroom verpleegd blijven wordien. De nieuwe kliniek krijgt een staf van 37 man, onder wie drie psychiaters en drie psychologen, twee maatschappe lijk werkers en een geestelijke leids man. Er komt ook een poli-klinische afdeling waardoor snellere keurings procedures mogelijk worden. De kos ten komen te liggen tussen de 200 en 250 gulden per dag. De Jelgersma kliniek rekent momenteel 70 gulden per dag. VellDEN Het nieuwe verpleegtehuis 'Zuijdtwijck' aan de Aaltje c- Jordewierlaan in Leiden zuid-west, ontving maandag de eerste pa- s tat. In 'Zuijdtwijck' worden chronisch zieken opgenomen. De offi- |le opening zal t.z.t. volgen. HDERDORP In de raadsvergade- °i te Leiderdorp werd de heer W. T. v. d. Wijngaard als opvolger van Jheer H. Jongman, DS'70, tot de ;jd toegelaten. Ir. E. Atsma werd >emd tot secretaris van de streek- kiekschool. raad ging akkoord met de bouw 64 woningwetwoningen in Bin- [hof. Zij komen in beheer bij de mene Woningbouwvereniging; 44 gingen worden bestemd voor al- staanden en kleine gezinnen, 20 ngen voor bejaarde, waarvan 4 invaliden. 1 voorgestelde verkeersmaatregelen rden goedgekeurd. 'teken zal worden of de rijweg van 'Ieylaan kan worden verbreed, r het club- en kleedgebouw in het Jiwe sportpark krijgt Velocltas een sidie van 120.000, te weten jO.000 als bijdrage ineens en Ö.000 als rentedragende lening. I herstel van de (deels verbrande) Ijem de Zwijgerschool zal in totaal 10.000 vergen. De verzekering der .'entegebouwen zal worden her- x>l was onder-verzekerd. 5STGEEST Op rijksweg 44, ter van liet MEB, zijn zaterdag- tend om 4 uur twee paarden Migereden. Vijf andere paarden rden later gevangen. De 7 paarden ren uit een weiland losgebroken. Q vrachtwagen werd ernstig bescha- «van Andel beroepen (Nieuwveen pUWVEEN De Hervormde ge- ente heeft een beroep uitgebracht kandidaat C. van Andel uit ïcht. Dinsdag 25 april om 8 uur is ijeen kennismakingsbijeenkomst in t Anker'. ISBURG De door de bewoners 'Frederiksoord' gekozen wijkraad t een verzoek ingediend om in te komen voor een sub- ie uit de gemeentekas. B. en W. Hen een beginsubsidie van 1000 SASSENHEIM De kerkeveiling van de hervormde gemeente te Sassen- heim ten bate van de in uitvoering zijnde kerkrestauratie heeft niet min der dan ƒ32.000 opgebracht. Dit was de derde veiling. Hij bracht 4000 meer op dan de vorige. De hervormde gemeente heeft nu al 117.000 voor de restauratie, die naar schatting on geveer 700.000 kost, bijeengebracht. Rijk, provincie en gemeente financle- rèn mee. Prof. Bastiaans: „De kosten zijn zo hoog omdat de nieuwe kliniek geheel zelfstandig moet kunnen werken. Dat is een van de nadelen dat onderwijs (universiteit) en volksgezondheid niet wilden samenwerken. Het had goedko per gekund". De naam van de man die de stress kliniek moet gaan leiden is nog niet bekend. Er zijn moeilijkheden rond de benoeming. Nummer 1 op de lijst van het stichtingsbestuur zou staan dr. Meijerlng. De huidige inspecteur Geestelijke Volksgezondheid. Diens geschillen met prof. Speyer (verbon den aan de Jelgersma kliniek) zouden na de zogenaamde Dennendal-affaire echter een benoeming belemmeren. In de nieuwe kliniek zal de therapie worden toegepast waarmee prof. Basti aans al veel succes heeft eboet. Sinds het op de markt is maakte hij ge bruik van een middel LSD 25. Dat is niet helemaal ongevaarlijk maar er is niets beters. Om de patiënten tot rust te brengen is nodig dat beeldherinne ring en jarenlang onderdrukte emoties samenkomen en dat lukt met LSD 25. Zij die de oorlog niet hebben meege maakt, begrijpen de massale onvrede niet helemaal toen de regering met liet voorstel kwam om de „Drie van Breda" vrij te latén. Prof. Bastiaanse: „In die tijd had ik een patiënt die in de oorlog was opgehaald door Kotalla. Tijdens een behandeling vertelde hij me: „Als Kotalla vrijkomt, heb ik geen moment rust meer. Ik zie hem dan elke keer weer m'n kamer bin nenkomen om me te komen ophalen". „Voor het eerst heeft de aanwezigheid van de Drie nu iets goeds betekend voor het Nederlandse volk. Nu is pas voor velen goed duidelijk geworden hoe extreem verwaarloosd de getroffe nen van de oorlog altijd zijn geweest", aldus prof. Bastiaans. Het sterftecijfer onder k.z.-patiënten is hoger dan normaal. Binnen afzien bare tijd is er dus waarschijnlijk geen werk meer voor de kliniek. Prof. Bastiaans: „Tegen die tijd heeft zich wel weer 'n nieuwe ramp voorgedaan. Dan is er tenminste 'n kliniek met ervaring die onmiddellijk aan het werk kan en hoeft er niet 27 Jaar gewacht te worden voordat men eraan begint". zien, zo werd nog meegedeeld. De In de rondvraag werd op vragen van dé heer Toelen meegedeeld, dat men contact zal opnemen met de Alg. Ned. Invaliden Bond over het zwembad. In de volgende vergadering van de raad zal een rapport over de Doesbrug worden aangeboden. Pleidooi voor behoud schooladviesdienst LEIDEN Het wijkcomité Noord heeft B. en W. en de betrokken ministers een brief gestuurd, waarin aandacht wordt gevraagd voor het frote belang van de Schooladvies- ienst voor Leiden. Het comité spreekt er zijn ongerustheid over uit dat een inkrimping van de werkzaam heden van deze dienst dreigt als de plannen voor beperking van de onder havige begrotingspost worden doorge voerd. Van ééri onzer verslaggevers KATWIJK/WASSENAAR Rond de dertig bomen langs de Wassenaarse- weg, zijn de afgelopen weken geveld. Het ging hier, volgens Provinciale Waterstaat van Noord- en Zuid-Hol land, om ca. 13 volwassen eiken en ruim 15 elzen en populieren. De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben voor het kappen toestemming verleend. Vóór milieubeschermers iets konden ondernemen, hebben de bomen al plaatsgemaakt voor een fietspad en een stuk weg dat het slingerende gedeelte tussen de Wassenaarse brug en de Wassenaarseslag moet vervan gen. De oude weg blijft gehandhaafd. Bij het Panbos in Katwijk heeft men nog een snelle poging gedaan een vijftal iepen te redden. Deze bomen zijn overgebracht naar De Brink in Katwijk-Binnen (achter het gemeente huis). Gemeentenwerken van Katwijk hoopt dat de bomen het zullen halen, want het verplanten aan de kust levert meer moeilijkheden op dan in het binnenland. Gemeentewerken had de iepen liever nog één zomer laten staan, omdat de voorbereidingen nu eigenlijk te kort waren. De tegenstanders van de reconstruc tie. waaronder Udo de Haas van het Zoölogisch instituut, die destijds sa- LEIDEN De zeeverkennersgrocp Jan van Galen houdt zaterdag 22 april een open huis in haar clubgebouw bij de Zijl. De groep, die aangesloten is bij de Ver. De Nederlandse Padvin ders, heeft de beschikking over een aantal boten waar ze zomers praktisch ieder weekeinde mee varen. De vloot bestaat uit vier vletten, een stalen schouw en een motorvlet. Zaterdag werden de nieuwe bootsmannen voor dit seizoen geïnstalleerd. De zeever kenners hebben nog ruimte over in de boten. Inlichtingen kan men in winnen bij B. den Houter, Balistraat 74, tel. 44388 en A. Stallinga, Was- straat 4. tel. 24949. LEIDEN Zaterdag brachten burge meester en mevrouw Vis een bezoek aan liet echtpaar Van de Beek. Berl- hovenlaan 52, Lelden, dat zijn zestig- Jarig huwelijk herdenkt. men met H. ter Keurs betrokken was bij de kwestie 'Leidse Baan', zei ons te laat op de hoogte te zijn geweest van deze drastische maatregelen. Hij zei dat hij zelfs met het verplanten van de bomen geen genoegen zou hebben genomen. 'Door het rechttrekken van de weg vergroot men het gevaar voor onge lukken. Een fietspad in het weiland, een aantal meter verder, en ook dit stuk natuurschoon zou behouden ge bleven zijn', aldus de heer De Haas. Een woordvoerder van gemeentewer ken te Wassenaar kon alleen zeggen dat Waterstaat het projekt in handen had. Over het verplanten van bomen werd in deze gemeente niet gerept. HAZERSWOUDE Het 12'/ó-jarig bestaan van de bejaardensociëteit zal op woensdag 19 april worden gevierd in de zaal van de geref. kerk aan de Dorpsstraat. Om half drie vindt er een feestelijke bijeenkomst plaats, die wordt georganiseerd door de drie plaatselijke vrouwenverenigingen. De 72- leden tellende bejaardensoos beleeft op deze middag twee premiè res: het kindercircus en het optreden van het koor, dat is gevormd uit leden van de soos. De middagen vin den om de 14 dagen plaats in de zaal van de geref. kerk. HOOG EN LAAG WATER KATWIJK KATWIJK AAN ZEE Dinsdag 18 april: hoog water 6.12 en 18.43 uur. laag water 2.04 en 14.32 uur. KATWIJK AAN ZEE Het meisjes koor De Lenteklokjes gaf in het over volle nieuwe Hervormd kerkelijk centrum een uitvoering. Voor dirigent Dirk van Vliet was het bovendien een bijzondere avond, omdat hij de Klok jes al vijftien jaar heeft laten zingen. Eigenlijk had dit al in september van het vorig jaar herdacht moeten wor den, maar de uitvoering was verlaat. Het hele herdenken kwam voor hem als een volkomen verrassing, ook de sympathieke en zeer waarderende toe spraak van burgemeester Vermeulen. Van Vliet kondigde een wat speelse avond aan. Dit bleek later uit het con. tact tussen toneel en zaal. De jubilaris dirigeerde ook het refreinen meezin gende publiek, dat hij vlot en geest driftig meekreeg. De zang van de drie koren klonk, als naar gewoonte, beschaafd en duidelijk uitgesproken, waarbij de beheersing, de rust. niet zoveel kans lieten aan de spontane uitdrukking. Ook de jong- sten zongen goed, zonder jeugdige escapades. Sommige solistjes toonden zich heel serieus voorbereid. De heer Van Vliet laat echter niets aan het toeval over. Niemand behoefde verte derd naar leuke fouten te kijken of te luisteren, want er ging niets mis. Een deels waardevolle aanloop vorm de een serie nieuwe geestelijke liede ren. Hierin waren de jongelui op hun best, omdat ze de woorden goed be grepen en het ritme hun eigen levens gevoel aansprak. In alle afdelingen kwamen enkele mooie liedjes voor. Van de A's en B's kleurige zangspel letjes, van de B's bovendien een heel geslaagde vreemde landen-show met vlaggen en een wentelende dobbel steen. J. v. W. LEIDEN Twaalf minuten voor het einde van de wedstrijd van ASC tegen Vreden'burch maakte Wim Maas het enige en winnende doelpunt. Tege lijkertijd met het 80-jarig jubileum van Leidens oudste ploeg zal dit wor den gevierd. Wanneer is nog niet bekend. Na 24 jaar is het eindelijk gelukt dat ASC uit de vierde klasse promoveerde naar de derde. OEGSTGEEST Een 21-jarige jon gen uit Oegstgeest had het nadat zijn vriendin de verkering had uitge maakt. kennelijk zo moeilijk, dat. hij met een vriend in de auto van zijn moeder door de gemeente ging racen. Toen hij de eerste keer het tolhek langs de Haarlemmertrekvaart met hoge snelheid was gepasseerd, was hij ln de veronderstelling dat het dp tweede keer ook zou lukken. Met een snelheid van ruim 90 kilometer raas de hij door het hek. Net voorbij de bocht verloor hij de controle over de auto. Deze kantelde een paar maal en reed het water in. De jongens konden zonder letsel aan de kant komen, maar de splinternieuwe auto van zijn moeder was vernield KOUDEKERK De plaatselijke Raad van Kerken van Koudekerk was maandagavond bijeen om kerkeraden en parochieraden voor te lichten aan gaande de Wereldraad van Kerken, naar aanleiding van de in ons land le houden vergadering van het Central Committee van de Wereldraad. Pas toor A. R. Heijligers, hoofdredacteur van het orgaan van de Raad van Kerken in Nederland, gaf een over zicht van de oecumenische samenwer king. Zending en missie hebben een belangrijke rol in deze samenwerking gespeeld. In hun gebieden was er geen begrip voor de W estersrv-ee geen begrip voor de Westerse ver deeldheid. De pastoor zei, dat men ten aanzien van de oecumenische sa menwerking ook geduld moet oefe nen. Men moet zich niet spoedig laten ontmoedigen. Als men de situatie ver gelijkt met een halve eeuw geleden, kan er van een wonder worden ge sproken. Intrekking subsidie gezinsvoorlichting OEGSTGEEST B. en W. menen dat een aantal taken van de stichting voor huishoudelijke en gezinsvoorlich ting beter bij het dienstverleningscen trum kan worden ondergebracht, om dat dan een deel van de kosten via een rijkssubsidie wordt terug ontvan gen. Zij stellen de raad dan ook voor de subsidieregeling van 1962 in te trekken en afwijzend te beschikken DINSDAG 18 APRIL Breestr. 19, 7-8 u.: spreekuur Chr. Emigra- tieccntralc Stadhuis, 7-8 u.: spreekuur Bouwfondsen. Steenschuur S, 8-8.30 u.: spreekuur huisves ting werkende Jongeren. Zulderkerk. 8 u.: afd. centrum Christenvrou wenbond. dlscussle-avond over de oecumene. Do Doelen, 8 u.: afd. Lelden Roode Kruis, ledenvergadering. Kleine zaal Gehoorzaal. 8 uur: dr. Albert van den Heuvel over „Wat doet de Werel draad van Kerken?" Plcterskerkstraal 1, 8 uur: Leidse Assuran- licclub. Doczastraat 2a (G.A.B.), 9.30-10.30 u.: Man- Vrouw-Maatschappij. spreekuur met voorlich ting over parttime-werk. Kerkgebouw Geref. Gemeente Nieuwe Rijn hoek Middelstegracht, 7.45 u.: stichting In de Rechte Straat afdeling Leiden en Omstreken, ds. Hegger te Velp over „Antwoord op de Schrift- kritiek bij Rome en de Reformatie", openingswoord ds. Boogaard, sluiting ds. Post. Wijkcentrum Driftstraat 49. 10.30-11.30 u.: spreekuur sociaal raadsvrouw. WOENSDAG 19 APRIL Schelpenkade 6. S uur: Tuinbouw en Plant kunde. J. M. Ballego over dahlia. Stadhuis. 4-6 u spreekuur sociale raads vrouw. Dijkstraat 2a. 10-11 u.: spreekuur sociaal raadsvrouw. Stadhuis, 16.30-18 u spreekuur sociaal raadsvrouw. DONDERDAG 20 APRIL Museum Volkenkunde. 8 u.: Filmclub 16 K. en G. Stadhuis. 18-20 uur.: spreekuur sociaal raadsvrouw. VRIJDAG 21 APRIL Gehoorzaal. 8 u.: feestavond SLF. Steenschuur 6. 8 uur: Ned. Ver. Suikerzieken afd. Leiden e.o., dr. R. E. Nikkels over „Bestrijding van suikerziekte". Lcvcndaal 150. 8.15 u.: Rotterdams Danscen trum. Doopsgezinde kerk. 8 uur: Remonslr.-Doops gezinde Kring Voorschoten, muziekavond. Vrxtostraat 40. 8.30 u.: Imperium met ..Een draad in het donker" van Hella S. Haasse. Militair Tehuis Korte Mare hoek Oude S.n- gel, 8 u.: schlctavond afdeling Leiden Ned Bond van Oudstrijders Logogebouw Steenschuur 6, 8 u. voorlich tingsavond Ned. Vereniging van Suikerzieken dr R. E. Nikkels over 'bestrijding van suikerziekte'. LAK-theater Levendaal 150. 8.15 u.: Rotter dams Danscentrum met ballet 'Icarus'. ZATERDAG 22 APRIL Gehoorzaal, 2.30 en 8 u.: muziekuitvoering Kunst en Genoegen. Leiderdorp: Scheppingskerk, 2-4 uur: afd. Leiderdorp K. en G., tentoonstelling resulta ten creatieve cursussen. Museum Volkenkunde, 2.30 u.: Kinderfilm Vostestr. 40. 8.30 u.: Imperium met „Een draad in het donker", van Hella S. Haasse. Tentoonstellingen Rapenburg 73. Academiegebouw: Ger Groot- hedde. Bert Haaltsma. Paul de Koning. John Palmer en Hans Schults: foto-kollages. litho's en tekeningen tot 17 mei. Apotheken llaven-apothcck, Haven 18, tel. 20085. en apotheek Voorschoten. FILMS Camera: 'La maison des Boris", 7 en 9.15, do. vr. ma en do 2.30, 18 j.: Tania' en 'Ha'. Politiehond', za en wo 2.30, zo 2 en 4.15 uur. a l.: nachtv. 'RIo Labo' vr. en za 23.30 u. 18 j. Trianon: The Aristocats 2.30. 7 en 9.15 u, zo extra 4.30 u. Lldo: 'anatevka', 2.30 en S u. Studio: 'De Japanse minnares', 14 J. 2.30, 7 en 9.15 u, zo extra 4.45 u. Luxor: 'De 4 vuisten van de duivel', 2.30, 7 en 9.15 u, zo extra 4.45 u. 14 j, VRIJDAG 14 APRIL Kleine Burcht: 8 u: Friese Vereniging. Rljn- landflat: 8 u: Smalfilmliga. Vesterstraat 40: 8.30 u: Imperium met 'Een draad in het donker' (Hella Haasse). Boshuis: achter Hof- laan 76. 7-9.30 u: ruilbeurs voor verzame laars. ZATERDAG 15 APRIL Vesterstraat: 8.30 u: Imperium met 'Een KOUDEKERK Het echtpaar Van Diemen in het bejaardentehuis Rhijn dael is 25 april zestig jaar getrouwd. Die dag is er receptie in restaurant Groenendijk van 4 tot half zes. De oruid is 81 jaar, haar man 83 jaar. Zij zijn afkomstig uit Hazerswoude-Groe- nendijk. De heer Van Diemen is al tijd schipper geweest; vooral bij de Boskoopse kwekers was hij een beken de figuur. Het diamanten paar heeft 14 kinderen, 6 zoons en 8 dochters, 87 kleinkinderen en nog 35 achterklein kinderen. OEGSTGEEST Voor het in exploi tatie nemen van de nog resterende gronden, gelegen in het plan ten westen van de Rhijngeesterstraatweg, heeft men een verkavelingsplan doen samenstellen. Op het terrein dat werd aangekocht van de stichting Mgr. van Wijckerslooth kunnen 30 eengezinswo ningen. alsmede een nieuw gebouw voor de Dr. K. Schilderschool ge bouwd worden. W. Ekkel jubileert NEEUW-VENNEP De heer W. Ekkel (50) viert binnenkort zijn zilveren P.T.T.-jubileum. In mei is hij vijfentwintig jaar kantoor houder in Nieuw-Vennep. Hij be gon destijds in een kleine ruimte in de Venneperstraat. Nu is er een ruim P.T.T.-kantoor in de Schoolstraat. In de afgelopen jaren heeft de heer Ekkel veel zien veranderen. Dagelijks worden zo'n 5000 poststukken ver werkt. Het aantal bestellers bedraagt nu twaalf. De jubilaris wilde er zelf eerst niets aan doen, maar een jubileumcomité bleek andere plaennn te hebben. Men wil het jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan, vooral bij de ou deren, die nogal eens een beroep op hem moeten doen bij het invullen van formulieren, staat de heer Ekkel hoog aangeschreven. LEIDEN Geslaagden universiteit: doet. ex. Engelse taal- en letterkunde de heer C. Th. M. van Teyllngèn (Leiden); doet. ex. Engel se taal- en letterkunde mej. A. Bagchus (Den Helder). LEIDEN Kand. ex. SI W. en N. de heer P. J. Slingerland (Lelden), kand. ex. S 2 W. en N. de heren J. Brokaar (Oegstgeest). P. Moonen (Lelden. P. Spijkers (Lelden en R. If. Snoep Lelden); doet. ex. scheikunde do heren P. Zeljlstra Lelden) J. H. A. Stapel Den Haag) en mej. M. J. W. Kastelein Haarlem); kand. ex. S 1 W. en N'. de heer A. N. H. Ockhuljsen Vlaardingen); doet. ex. wiskunde de heer J. v. d. Hauw Dordrecht) W. J. M. v. d. Wilk Leiden) en C. Bukman Lelden). NLC UTRECHT Geslaagd voor kand. ex. schei kunde de heer G. I. J. M. Zwetsloot. Den Haag; geslaagd voor m.o. B scheikunde de heer A. Schotsman, Den Haag. draad in het donker (Hella Haasse). Turk: 3-6 uur: receptie t.g.v. 50-jarig bestaan Hongelaarsbond. DOKTERSDIENST Tot zaterdag 10 uur de eigen dokter raad plegen. daarna 5 maal 2 bellen. MOBIELKANTOOR ANWB Iedere maandag en donderdag van 10 tot 16 uur op de Lammermarkt. BEHANDELING NA ONGEVALLEN Do poliklinische behandeling na ongevallen wordt van dinsdag 12 uur Cs middags) tot woensdag 12 uur waargenomen door het Diaconossenhuls. Vrijdag 12 uur tot zaterdag 12 uur door het St. Elizabeth ziekenhuis iHooigracht). Op andere werkdagen en op zondagen door het Academisch Ziekenhuis. Dokiersdienst: 5 maal 2. (Zat. 10 uur voormiddag tot zondag 24 uur). Brandweer: 5 maal 3. Politie 5 maal 4. EHBO: 20645. GEMEENSCHAP ZUID-WEST Ilulpverlenings- en Informatiedienst voor Lei voor hulpverlening telefoon 20460; voor informatie telefoon 33921. BEZOEKUREN ZIEKENHUIS Academisch Ziekenhuis: Dagelijks, behalve op dinsdag van 19.00-19.45 uur; dinsdag van 13 00-14 u; zaterdag en zondag van 14.30- 15.30 uur. Bezoektijden Kliniek Verloskunde en Gynae cologie: Voor patiënten van de afdeling Gynaecologie en voor zwangeren: van 10 - 12.30 en van 15-20 u. Voor kraamvrouwen: van 10-11.30, 15-17.30 en van 18.30-20 u. Op dinsdag is er de gehele dag geen bezoek. Bezoek Praematurenafdellng (alleen voor ou ders); dinsdag niet. Ma., wo., do., en vrij., van 18.30-18.45 uur; za. en zon. van 15-15.15 uur. Dlac-oncsscnhuis: 1ste klasse dagelijks: 11-12 u 13 15-14 u: 18.45-19.30 u. 2de en 3de klasse, dagelijks 13.15-14 u: 18.45-19.30 u Kinderafdeling: dagelijks 14.45-15.30 u en maandag, woensdag- en vrijdagavond 18.30-19 Elisabeth Ziekenhuis: Volwassenen: 3de klas alle dagen van 14-15 u en van 18.45-19.30 u; 2de klas: alle dagen van 11.30-12 u van 14-15 u en van 18.45-19.30 u. 1ste klas: alle dagen vanaf half twaalf. Kraamafdcling: 3de klas: van 15-16 u en van 18.45-19.30; 2de klas: van 11.30-12 u (alleen vaders) van 15-16 en van 18.45-19.30 u. LEIDEN Robert M. zn v. B. Klerks en A. M. Vos; Boukje A. dr v. W. de Haas en E. Walraven: Jan-Joost zn v. H. Steenvoorden en F. 1. E. M. Droogh; Natascha M. dr v. A. G. van Dlnten en J. P. W. Henslng; Wiea A. J dr v D. Vogel en M. G. W. Zuithoff; Menno A. zn v. W. II. G. Lleuwens en M. Schiefer; Michel zn v. C. J. K. van Latesteljn en Y. M. van den Berg; Mirjam D. J. dr v. J. E. Meilink en P. W. Stafleu. Brigitte M. dr v. B. M. Rijnhout en H. J. M caspers: Jan-Willem zn v. J. Alkens en P. SCHRder; Martine dr v. G. H. van Kampen en C. T. Looijesteijn; Theresia C. M. dr. v. A. van Duljvenbode en W. J. de Wit; Christina P. dr v J. T. Dreef en J. S. Schouten; Llsette M. dr v. C. H. T. Smulders en J. M. W. T. Trum. GEHUWD: H. A. E. van der Schaft en E. L. Proot. ONDERTROUWD: L. Jansen en J. M. Snij der: C. H. P. de Boer en A. E. B. de Wit; H. W. Hofman en M. C. C. van Ark; P. van Hoovcn en C. ,J Kapaan; C. J. M. van Vliet en M. K. M. Ahsmann; H. J. M. Verkooijen en J. M. H. J. van de Kruljs; W. A. Klljmeij en R. M. c. Petersc; J. C. Veltcamp Helbacn en A. C. II. van der Linden; W. A. Bergers en Y. L. Franken; W. B. van Heumen en S. U. C. Hockx; P. J. Vinkestijn en M. E. Pauw; J. F. Fecnslra en E. F. A. Perdok: P. J. Abrahams en W. E. Robbers; H. J. Eijgen en A. II. A. IJzerman; A. W. J. Frceke en W. C. H. M. Keljzer; J. de Graaff en Y. Pasman; T. J. van Munster en A. E. H. M. Delsing; 1. P. Matters en W. G. A. J. de Graaf; L. G. J. Karstens en J. T. T. Kriek; E. J. Westerink en J. Schalken. OVERLEDEN: P. J. Keijser, gcb. 6 okt. 1927. man; J. Heemskerk, geb. 14 mei 1916. MAN: A van der Maarl. gb. 15 mrt 1942. man;A. W. van der Wal. gcb. 12 sept. 1906, man: S M. Passant, geb. 9 dec. 1884. wed. van P. Ouwerkerk. LEIDEN 17 april Groenteveiling. Per 100 kg: appelen 23-48. Andijvie 1-120, Augurken 2 67-81. Snijboenen 520-570. Kroten 60. Prei 28-59, Rabarber 25-54, Spinazie 54-78. Stoofs- la 30-47, Tomaten A 11.90-12.20. Tomaten B 12-10. C 11.20-11.60. CC 8.30-8.50. Wltloff S4- 138. Per 100 stuks: Bloemkool A 122. B 68, Komkommers AA 68-72. B 42-49. Sla A 14-25, B 12-13. Per 100 bos: Peterselie 6-18, Raap stelen 21-24. Radijs 30-42. Selderij 6-14. SCHEVENINGEN, 15 april. Visserljberichten Besommingen trawlers: sc 3 13.74. sch 162 21.925, sch. 323 13.400. Besommingen kustvis- sers: sch 11 5290. sch 1 1210. sch 28 4470. sch 32 6280. sch 48 9925. sch 66 8175, sch 67 2220. sch 68 3170. sch 132 13.240. OD 4 5680. KW 36 2240, KW 124 12.630, K W125 8S00. KW 126 6390, KW 137 10 140. GO 17 4275. TX 8 90. NOTERINGEN: per kg.: tong g 4,8—4.31. tong gm 6.106.26, tong km 6,807.23. tong II 11,50—12,20, tarbot II 5,40—5.80. tarbot III 5.6040—5.80. tarbot IV 5,60—5.60. griet I 4.101.55. griet II 3.31.00 Per 4 kg.: schol gm 4551. schol kl 2938. wijting gestr. 5565. schar 2030. kabeljauw m 7085. kabeljauw 55—64. kabeljauw II 47—56. ka beljauw III 30.80—38. Per 100 kg: kabeljauw Sr 160220. Verwachte aanvoer voor van- aag: circa 10 trawlers van de kust enige kotters en ca. 8000 kg tong vanuit Ierse Zee. MAUKTKATWIJK AAN DEN RIJN. 15 april Groenteveiling: waspecn A I 340-670. A II 260-580. B I 930-1150, C I 420-550. C II 100- 420. Aanvoer waspeen 160.000 kg. KW 11 13 000, 29 8800, 32 17.000, 34 32.600. 42 21.500, 52 6500,55 12.050, 66 14.400. 87 14.200, 113 14.300, 117 12.300, 130 4100, 132 11.900, 144 10.600, 145 16.60, 149 6900, 150 13.900, 152 13.700, 159 34.000, 167 3020, 195 23.300, 197 10.300, 206 12.600, 215 12.400, 218 15.400, 221 3100, 106 5700, 110 800, 127 707, 174 7300, 178 6400, 180 5400. 185 11.500, 189 14.800, 190 7400, 194 11.900, 209 7600, 210 6700, 211 6100, 213 11.700. Sch 60 15.300, 117 7500, 25 8100, 33 13.300, 45 7600, 32 10.200, 3 4300, 11 7100, 18 9600, 57 49.200, 154 9700, 207 11.600, 209 8100, 211 7400, VI. 1 29.300, 7 10.400, 16 13.800, 34 9300, 103 2600, 105 5700, 112 4200. Aangevoerd: 1100 kisten schelvis, 380 K. WIJTING, 1960 k. schol. 70 k. haring, 415 k. makreel, 5425 k. gul, 1205 k koolvis, 40.300 k. tong. Noteringen: griet 4-3.81, groot middel tong 6.18-5.68, klein 6.29-5.92, tong 1 7.36-6.27, 2 7.16-6.25, heilbot 8.57-5.99, tarbot 12.06-9.98,50 kg tarbot 5.20-8.45, griet 2.66-1.80. kabeljauw 1 91-51, 2 72- 50. 3 65-49, 4 59-49, 5 45-24, koolvis 2 37-32, 3 40-34, 4 26-21, schelvis 1 42-34, 2 40-34 3 40-26. 4 25-24,SCHOL 1 65- 61, 2 67-59, 3 72-55, 4 46-39, schar 52- 27. wijting 1 59-48, 2 54-16, makreel 52-15.20, haring 36.80-22, haai 72-26. wolf 26-17, schaartong 67.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 3