Libië heeft met Irak gebroken Scherp optreden tegen IRA-leden Economische groei gaat nog ten koste van armen Brits kabinet voor confrontatie met spoorwegpersoneel Troepen van Hanoi uit An Loc verdreven Vóór 2000 wordt geen wereldoorlog verwacht T7/^0I- Jordanië zou Syrië willen aan vallen VN-commissie: kwik kost duizenden slachtoffers Kaper komt op voor Mexicanen Bagdad: zware strijd bij grens Tanzania schiet vliegtuig Portugese luchtmacht neer Vandaag is het de laatste dag van onze grote voorjaarsprijsvraag TROUW/KWARTET ZATERDAG 14 APRIL 1972 BUITENLAND CAIRO (Reuter, UPI, AP) Libië heeft zijn ambassadeur uit Irak teruggetrokken uit protest tegen het Iraaks-Russiscke vriendschapsverdrag, dat deze week in Bagdad werd gesloten tijdens het bezoek van de Russische premier Aleksj Kosygin. Het lie eft een looptijd van vijftien jaar. In februari had Libië Irak al gewaar schuwd, dat het geen verdrag met Moskou moest tekenen, omdat het de Arabische wereld zou terugduwen naar de dagen van de imperialistische allianties. Libië staat in het algemeen afwijzend tegenover nauwe banden tusse Arabische landen cn grote mo gendheden. Egypte dat in september met Libië en Syrië de Federatie van Arabische re publieken vormde, sloot kort daarvoor eenzelfde vriendschapsverdrag met de Sowjet-Unie. Opvallend is dat Libië zich daar toen niet zo krachtig tegen heeft verzet. Mogelijk hebben de erva ringen van Egypte van het afgelopen half jaar de houding van Libië ver scherpt. In zijn politiek overzicht van gisteren schrijft Mohammed Hassanein Heikal, hoofdredacteur van het Egyptische dagblad Al Ahram, dat Amerika aan koning Hoessein van Pordanië zoveel zware wapens heeft geleverd, dat de sterkte van het Jordaanse leger reeds nu veel groter is dan voor de juni- oorlog van 1967 tegen Israël. Volgens Heikal zou Hoessein onlangs meer dan 300 zware tanks en onge veer 100 gevechtsvliegtuigen hebben ontvangen. Verder zouden nog zware artillerie, transportvliegtuigen en an der oorlogstuig tot een waarde van ongeveer 350 miljoen gulden zijn ge leverd. Naar de mening van Heikal is de bedoeling van de Amerikaanse wapen leveranties Hoessein te doen afzien van zijn aanspraken op Jeruzalem en hem 'op het spoor te zetten van de verovering van de troon die zijn voor ouders 52 jaar geleden in Syrië heb ben verloren. De wapens zouden in Jordanië zijn opgeslagen 'met als be stemming Damascus'. Volgens Heikal delen de leiders van Egypte, Libië en Syrië zijn mening. Israël Het Israëlische leger heeft gisteren drie van zijn nieuwste wapens ge toond: een transportvliegtuig, een tank en een rakettlaceerder. Geen van de drie behoren echter tot de hypermoderne wapens. Alleen een nieuw in Amerika gemaakt kanon, waarover begin deze week bijzonder heden werden verstrekt, is een toe voeging van betekenis aan het Israëli sche wapenarsenaal. De eerste foto's van de drie wapens werden gepubli ceerd aan de vooravond van de vie ring van Israëls onafhankelijkheids dag. Dit jaar wordt geen militaire parade gehouden. LONDEN (Reuter, AP, UPI) De Britse regering is op weg naar een algehele confrontatie met de vakbonden van het personeel van de staatsspoorwegen, die zij er van beschuldigt uit te zijn op chan tage in verband met de nieuwe looneisen van de 300.000 leden van de bonden. De spoorwegmensen zijn bezig met een langzaam-aan-actie en willen zon dag te middernacht 'volgens het boek je' gaan werken en weigeren, over werk te verrichten. Het verkeer naar en uit Londen ondervindt thans al zeer grote vertragingen. Als de plan nen van het spoorwegpersoneel wor den uitgevoerd zal de strijd van de regering tegen de inflatie nog moeilij ker worden Het personeel eist een loonsverhoging van 16 procent De overheid meent dat de spoorwegen na de belastingverlagingen in de nieuwste begroting de plicht heb ben, enige matiging te betrachten bij het stellen van looneisen. Zij biedt een loonsverhoging van 11 procent, hetgeen er op neerkomt dat machinis ten komen op een gemiddeld basis- loon van 30 pond (bijna 250 gulden) per week. Dit aanbod hebben de bon den afgeslagen. De directie wil een arbiter inschakelen. Het publiek zal weer de dupe worden van de strijd. Doordat de treinen nu al op onregelmatige tijden rijden, is het aantal mensen dat per auto naar het werk in Londen gaan snel geste gen. Dit heeft geleid tot gigantische verkeersopstoppingen en vertragingen. Een groot aantal forensentreinen is uitgevallen en de meeste die rijden, komen een half uur te laat aan of vertrekken met grote vertraging. Een studiegroep van de Britse La- bourparty heeft in het eerste van een reeks 'groenboeken' gepleit voor in grijpende wijziging van Engelands na turalisatie- en immigratiewetten en voor een immigratiebeleid dat vrij is van vooroordeel naar ras of kleur. Volgens het 'groenboek' moet Enge land de deur weer openzetten voor bevolkingsgroepen als Oostaziatische Afrikanen met Britse paspoorten. Tot de studie werd opdracht gegeven door het dagelijks bestuur van de Labour- party. GENèVE (Reuter) Honderden men sen zijn door te veel kwik in hun voedsel gestorven, duizenden lijden aan de gevolgen van kwikvergiftiging. De kwikvervuiling is een internatio naal probleem geworden. Deze uitspraak deed de VN-commissie voor schadelijke bestanddelen van voedsel na tien dagen discussie in Genève. De commissie, een gezamenlijk orgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Voedsel- en landbouworganisa tie, beveelt de opstelling aan van normen voor het maximum-kwikgehal te in voedsel. Kwik wordt in tachtig Industrieën op meer dan drieduizend manieren ge bruikt, aldus het rapport, en wordt verder algemeen toegepast in de land bouw. Waar kwik in de landbouw wordt gebruikt bestaat het gevaar dat het wordt gegeten door vogels en langs deze weg door mensen. Dit is vorig jaar duidelijk gebeurd in Pakis tan en Irak. De gevolgen waren vaak dodelijk. Kwik richt onherstelbare schade aan, voornamelijk in die her sencellen die te maken hebben met het gezicht, het gehoor en het gevoel, aldus de VN-commissie. Niemand kan voorspellen waar de volgende kwik- vergiftigings-epidemie uitbreekt. WENEN (Reuter) De meeste mensen ln tien landen ln Oost en West wachten voor het Jaar 2000 geen wereldoorlog en wijzen het denkbeeld oorlogvoering om politieke redenen af. Dit blijkt uit een enquête van het Centrum voor Europese sociale weten» pen in Wenen, dat meningen peilde ln Finland, Engeland, Japan, Joegosl !n India, Noorwegen, Polen, Spanje, Tsjechoslowakije en Nederland. Hoewel meer dan vijftig procent der ondervraagden in alle landen voor geen oorlog verwacht, is men het erover eens dat als een wereldoorlog 3 uitbreken, vrijwel geen land eraan zou ontkomen. Op dit laatste punt bleken de Indiërs het meest optimistisch te zijn. Ei dertig procent meent dat hun land niet bij het conflict betrokken zou woi ^ei In Tsjechoslowakije was maar vijf procent van mening dat een nieuwe w« inde oorlog aan dit land voorbij zou gaan. Een zwaar gewonde Noordvietnamese militair wacht op vervoer naar een hospitaal. Hoewel hij er niet naar uitziet dat hij nog ver kan lopen, hebben de Zuidvietnamezen hem voetboeien omgedaan. SAIGON (UPI, Reuter, AP, AFP) Zuidvietnamese parachutisten, die gisteren met helikopters naar de bedreigde stad An Loc zijn ge bracht, hebben de Noordvietnamezen uit de buitenwijken verdreven. Ten noorden van de stad wordt nu zwaar gevochten. LOS ANGELES (UPI. Reuter. AFP) Een in de Verenigde Staten wonende Mexicaan heeft boven de staat Arizona een Boeing 737 van Frontier Airli nes gedwongen naar Los Ange les'te vliegen. De kaper, Ricar- do Chaves Ortiz, verlangde geen losgeld of iets anders voor zich zelf. De enige voorwaarde die hij stelde was, dat tv- en radio verslaggevers in het vliegtuig toegelaten zouden worden. Dit werd hem toegestaan. De 37-jarige kaper hield een lange persconferentie, die door tv en radio werd uitgezonden. Hij sprak daarin over het 'on recht dat zijn volk wordt aange daan' en daarmee bedoelde hij de slechte levensomstandighe den van de Chicanos. Amerika nen van Mexicaanse oorsprong in de Verenigde Staten 'Miljoenen worden verspild aan reizen naar de maan, de oorlog in Vietnam en kernwapens. Wij worden door u verwaarloosd, terwijl we hulp nodig hebben. We worden als honden behan deld'. aldus Ortiz. Algemeen is bekend, dat de Mexicaanse Amerikanen in de Verenigde Staten op de laagste sporten van de maatschappelijke ladder staan. De werkloosheid onder hen is zeer groot. Na de persconferentie gaf Ortiz zich over aan de politie. Het vuuwapen waarmee de onlangs werkloos geworden restaurant- bediende had gedreigd, bleek achteraf ongeladen te zijci. Toen hij werd weggeleid, veront- schuldige Ortiz zich voor het ongerief dat hij had veroor zaakt. BELFAST (Reuter, AP, UPI, AFP) De Britse bestuurder van Noord-Ierland, William Whitelaw, heeft aangekondigd dat scherp zal worden opgetreden tegen het illegale Ierse republikeinse leger (IRA). Hij verzekerde de Noordierse politie, niet van plan te zijn ge- interneerden vrij te laten, die nog meer bloed kunnen vergieten. Vorig jaar werden ongeveer 700 Noordierse extremisten zonder vorm van proces geïnterneerd. Whitelaw heeft er sinds hij vorige maand zijn ambt aanvaardde 70 vrijgela ten. Met 30 aanslagen heeft de IRA de afgelopen dagen aangetoond, de geweldpleging niet te zullen staken. De IRA lijkt er van overtuigd te zijn, dat zij de steun van de rooms-katho- lieke minderheid niet zal verliezen zolang er nog geïnterneerden zijn en er nog Britse troepen door hun wij ken patrouilleren. Voorzover bekend hebben de aansla gen het leven gekost van een oude vrouw en werden zes mensen gewond. De IRA is vooral actief geweest in en nabij de stad Londonderry. Daar wer den bommen geplaatst bij de olie tanks in de haven van Derry. Bomaanslagen hebben verder schade aangericht bij de golfclub van An trim, de vrijmetselaarsloge in Caste- wellan en in Carvagh. Scherpschutters beschoten posten van het Britse leger in Strabane en Londonderry. Er werd niemand gewond. De politie heeft twee jongelui gear resteerd en beschuldigd van het aanvallen, slaan, kaalscheren met teer bekladden en aan een lantaarnpaal binden van een 24-jarige zwangere vrouw. Het gebeurde in het afgelopen weekeinde en de IRA had gezegd, voor de daad verantwoordelijk te zijn. De arrestanten, de 19-jarige William Hanna en de 17-jarige Daniel McCas- hin zeiden, niet geweten te hebben dat de vrouw zwanger was. Gemeld wordt dat de vrouw al geruime tijd BEIROET (Reuter) Troepen van Irak en Perzië hebben de afgelopen vier dagen zware slag geleverd aan de grens tussen de twee landen. Dit heeft de radio van Irak gister avond omgeroepen. Bij het ter perse gaan van deze editie ontbraken nog verdere bijzonderheden. JOHANNESBURG (Reuter) Een Portugees vliegtuig is gisteren vanaf Tanziaans grondgebied neergeschoten. Dis is gisteren ln Mozambique bekend gemaakt. Het toestel patrouilleerde in het grensgebied tussen Tanzania en de Portugese kolonie Mozambique. door de IRA wordt achtervolgd, om dat zij geweigerd zou hébben, in haar huls wapens en ontplofbare stoffen te laten opslaan. Zij zou inlichtingen hebben verstrekt aan de veiligheids troepen. Amerikaanse B-52-bommenwerpers hebben gisteren de rubberplantages gebombardeerd in de omgeving van An Loc. De stad ligt 100 kilometer ten noorden van Saigon. Noordvietna mese tankeenheden waren donderdag de stad binnengerukt. Ze werden on der vuur genomen door Amerikaanse en Zuidvietnamese jachtbommenwer pers. Deze zouden alle 33 tanks in en bij de stad hebben uitgeschakeld. Noordvietnamese en Viet Cong-eenhe- den zijn ook gesignaleerd in de buurt van Saigon. Voor het eerst sinds de herfst van vorig jaar vuurden zij raketten af op Saigon. Doelwit was kennelijk de luchtmachtbasis bij de stad, maar de raketten kwamen te recht in een woonwijk. Zeker vijftien burgers kwamen om het leven. De eenheden op de luchtmachtbasis zijn in staat van alarm gebracht. Hoewel de Noordvietnamezen uit An Loc zijn verdreven,hebben de Zuid vietnamese regeringstroepen de stad allerminst stevig in handen. Ameri kaanse verkenningsvliegtuigen hebben Noordvietnamese versterkingen gesig naleerd die op weg waren naar An Loc. Een Zuidvietnamese strijdmacht probeert al enkele dagen via hoofd weg 13 op te rukken naar de bedreig de stad, maar is de afgelopen vier dagen slechts negen kilometer gevor derd. Journalisten mogen deze colon ne niet langer volgen. Volgens de Zuidvietnamese commandant zijn hun wit geschilderde auto's een te gemak kelijk doelwit van de Viet Cong en de Noordvietnamezen. Vanuit An Loc trekt een lange stoet vluchtelingen in de richting van Sai gon. De buitenwijken van An Loc liggen volledig in puin na de hevige gevechten die er donderdag gewoed hebben. Noord-Vietnam heeft bericht dat het gisteren zes Amerikaanse bommenwer pers heeft neergehaald. Deze maand zouden in totaal al 32 Amerikaanse vliegtuigen zijn vernietigd. Noordviet namese kustbatterijen zouden drie Amerikaanse oorlogsschepen in brand hebben geschoten. 'OORLOGSMISDADIGER* Een woordvoerder van de onderhan delingsdelegatie van de Viet Cong in Parijs heeft president Nixon gisteren de grootste oorlogsmisdadiger uit de geschiedenis genoemd. De hervatting van de bombardementen op Noord- Vietnara was zonder precedent. 'Zelfs Hitier heeft zich in zijn tijd aan zoiets niet schuldig gemaakt/ meende de Vietnamees. Niettemin drong hij weer aan op hervatting van de vredes besprekingen. In Washington hebben twee organisa ties die zich tegen de oorlog in Viet nam keren aangekondigd dat ze van daag een grote demonstratie willen houden voor het Witte Huis. McNamara tot UNCTAD: SANTIAGO DE CHILI (Reuter, UPI, AFP) Het begin van UNCTAD Hl wordt zoals gebruikelijk begeleid door allerhande krachtige boodschappen, waaronder ook een van de paus, die de deelnemers voorhield dat de weerstanden tegen de opheffing van de schreeuwende ongelijkheid in de wereld onder invloed van de nationale belangen alleen maar zijn toegenomen. 'Vele economische structuren die overheersing betekenen zijn niet veranderd door het bereiken van de politieke onafhankelijkheid. En de ongelijkheid van inkomen, zowel tussen landen als binnen bepaalde landen neemt slechts toe', aldus de paus. De beste uitwerking van deze situatie in harde cijfers is inmiddels gegeven door McNamara. Robert S. McNamara, president van de wereldbank hield een toespraak waarin hij duidelijk afrekende met de groei van het bruto-nationaal produkt als maatstaf voor de ontwikkeling van een land. De Amerikaan die zich in de wereldbank tegen veel weerstanden in tot tolk heeft gemaakt van diege nen. die in de hulp veel meer accent willen leggen op werkgelegenheid en landbouw, gaf een aantal cijfers waar uit blijkt, hoe bij een groei van het nationaal produkt per hoofd van de bevolking in verscheidene gevallen het aandeel in het nationaal inkomen van grote groepen van de bevolking in feite achteruit ging. In Brazilië groeide het nationaal produkt per hoofd in de laatste tien jaar met 2,5 percent per jaar maar het aandeel in het nationaal inkomen van de armste veertig procent van de bevolking liep over die periode terug van 10 percent tot 8 percent en het aandeel van de rijkste vijf percent van de bevolking groeide van 29 tot 38 percent. Een studie van de inkomensverdeling in veertig ontwikkelingslanden geeft voor het begin van de zestiger jaren aan, dat het aandeel in het nationaal inkomen van de rijkste twintig per cent van de bevolking 56 procent bedroeg maar dat van de armste 60 percent slechts 26 procent. Preclese cijfers zijn er nog niet over het begin van de zeventiger jaren naar er zijn duidelijke aanwijzingen dat deze ver houding is verslechterd. McNamara zei, dat vooral dat in een agrarische huishouding die nog geen markteconomie kent en waar de eco nomische groei begint met een inten se exploitatie van bodemschatten, het aandeel in het nationaal inkomen van de armste zestig percent van de bevol king daalt en van de rijkste vijf percent stijgt tenzij de regering stap pen doet om de basis van de ontwik keling te verbreden door snelle herin vestering in andere sectoren. Om het uiteengroeien van de inkomensver houdingen tegen te gaan moeten de goede belastingmaatregelen worden genomen, landhervormingsmaatrege len. stabiliteit van de pachten en vooral vergroting van de produktivi* teit van de kleine boeren. Het risico van onpopulaire maar noodzakelijke sociale hervormingen moet worden genomen tegenover het risico van so ciale opstand, zei hij. Het aandeel van de overheidshulp in de kapitaalstroom naar de ontwikke lingslanden moet volgens de doelstel lingen van de ontwikkelingsstrategie tegen 1975 gekomen zijn op 0,7 per cent van het nationaal inkomen der ontwikkelde landen. Maar volgens de ze verwachtingen zullen alleen Noor wegen en Zweden het tegen die tijd bereiken of overschrijden en Austra lië, België, Canada, Denemarken, Frankrijk en Nederland zullen het nabij komen. De rest zal er bij achter blijven. Van de VS zal dat aandeel van de overheidshulp tegen die tijd vermoedelijk zelfs gezakt zijn tot 0,2. percent. McNamara stelde hier tegeno ver de groei van het totaal bruto- produkt van de wereld, die in de zestiger jaren 1100 miljard dollar be droeg. Tachtig percent van die groei ging naar landen met een gemiddeld inkomen van meer dan 1000 dollar per jaar per hoofd met slechts een kwart van de wereldbevolking. Slechts zes procent van die groei ging naar landen met een gemiddeld inkomen per hoofd van 200 dollar of minder, waar zestig percent van de wereldbe volking woont Om nu het afgespro ken aandeel van overfieidshulp in de kapitaalstroom te doen stijgen van 0,35 percent, wat het naar verwach ting in 1975 zal zijn, tot de afgespro ken 0,7 percent behoeven de ontwik* kelde landen slechts 1,5 percent van de verwachte stijging van hun rijk dom af te staan. Nog erger wordt de toestand van de ontwikkelingslanden als er gen belangrijke handelsbijstand aan he wordt verleend in de vorm van grotere agrarische exportmogelijk heden, door grondstoffenoveeenkom- sten en dood afschaffing va ntariefbar- rières voor industrieprodukten. Inte ressant was McNamara's Slotopmer king dat de hulpverlening door da Wereldbank vergemakkelijkt zou wor den 'als er plannen worden gemaakt om de financiering van deze hulp direct of indirect te koppelen aan toekomstige uitgifte vin Speciale trek kingsrechten. ch v cider emde UgU£ ent ijd pgszz pre lid k ertie 3 tS- 1 totaal 1.000,'ccesv t.w.v t.w.v. t.w.v. t.w.v. 493, 450, 348, 219, 219, 209, 204,1 190, 168, 152, 152, 140, 134, 131 131 Hieronder volgt een greep uit onze prijzen Een reis voor 2 personen, elk t.w.v. 500, verzorgd door de Christelijke Reisstichting, Amster dam 1 vliegreis voor 1 persoon naar Israël (periode 25-10 t/m 7-11), beschikbaar gesteld door Insti tuut voor Internationale Excursies t.w.v. 1.000, 1 vliegreis voor 1 persoon naar Israël (periode 25-10 t/m 7-11) t.w.v. 1.000, Een reis voor 2 personen, elk t.w.v. 450, verzorgd door de Christelijke Reisstichting, Amster dam totaal 900, n Een reis voor 2 personen, elk t.w.v. 400, verzorgd door de Christelijke Reisstichting, Amster dam totaal 800, Een originele Statenbijbel, zoals deze in vroeger eeuwen werd gedrukt t.w.v. Een Nizza tuinset, bestaande uit 2 fauteuils, 2-zits- bank, 4 kussens en een tafel, beschikbaar gesteld door Ross Handelsonderneming, Arnhem, t.w.v. 493, Een Nizza tuinset, bestaande uit 2 fauteuils, 2-zits- bank, 4 kussens en een tafel t.w.v. Een PM Silver Set 3-deliq, penj ballpoint, vulpen t.w.v. Een PM Triumph Set 3-delig, pen, ballpoint, vulpen t.w.v. Een reis voor 1 pefsoon, verzorgd door de Chris telijke Reisstichting, Amsterdam t.w.v. 300, Een modern schrijfbureau EG 69, beschikbaar ge steld door Klerx Meubelfabriek, Aalten t.w.v. 230, Een Batavouw vouwfiets, beschikbaar gesteld door Batavus Een Batavouw vouwfiets 3 x 1 Sheaffer 777 Set, 3-delig, pen, ballpoint, vulpen elk 2 x 1 Sheaffer Set 908, vulpen, ballpoint, elk Een week volledig pension voor één persoon in Hotel Dreyeroord-Oosterbeek, beschikbaar gesteld door Hotel Dreyeroord te Oosterbeek t.w.v. Een Sheaffer Set 708, vulpen, ballpoint t.w.v. 3 x 1 Sheaffer Set 14, vulpen, ballpoint, elk t.w.v. 2 x 1 Sheaffer Set 10, vulpen, ballpoint, elk t.w.v. 5 x 1 PM IV Set 3-delig, pen, ballpoint, vulpen, elk t.w.v. Een Sheaffer Set 620, vulpen, ballpoint t.w.v. Een Sheaffer Set 904, vulpen, ballpoint t.w.v. 3 x 1 Sheaffer Set 905, vulpen ballpoint, elk t.w.v. Een massief houten dekenkist, beschikbaar gesteld door V+K Massiefmeubelen, Utrecht t.w.v. Een massief houten dekenkist t.w.v. Een modern schrijfbureau K72, beschikbaar ge steld door Klerx Meubelfabriek, Aalten 2 x 1 Inventum automatisch koffiefilter, beschik baar gesteld door de Kon. Fabriek Inventum, Bilt- hoven elk 2 x 1 Inventum automatisch koffiefilter elk 5 x 1 Sheaffer 444 Set, 3-delig, pen, ballpoint, vulpen elk 5 x 1 PM III Set, 3-delig, pen, ballpoint, vulpen elk Een Itho Toiletventilator 20K, beschikbaar gesteld door Itho N.V., Schiedam 5 x-1 Sheaffer vulpen 960, elk 1 Fleischmann treinset, compleet met trafo, be schikbaar gesteld door Otto Siman N.V., Almelo t.w.v. 85, Een Sheaffer ballpoint 630 t.w.v. 79, 4 x 1 Sheaffer vulpenhouder 905 elk t.w.v. 75, 1 haardroogkap, beschikbaar gesteld door de Kon. Fabriek Inventum, Bilthoven t.w.v. 74, 1 Inventum haardroogkap t.w.v. 74, Een Sheaffer ballpoint 908 t.w.v. 70y 1 handmixer, beschikbaar gesteld door de Kon. Fabriek Inventum, Bilthoven t.w.v. 59, 1 Inventum handmixer t.w.v. 59, 6 x 1 Sheaffer ballpoint II elk t.w.v. 55, Een Sheaffer ballpoint 904 t.w.v. 55, 3 x 1 Sheaffer ballpoint 620 elk t.w.v. 55, 4 x 1 Sheaffer ballpoint 10 elk t.w.v. 55, 25 x 1 PM II Set, vulpen, ballpoint elk t.w.v. 54, Een inklapbare tuinstoel (4 x verstelbaar), be schikbaar gesteld door Sirocco N.V., Zutphen t.w.v. 52, 1 automatisch broodrooster, beschikbaar gesteld door de Kon. Febriek Inventum, Bilthoven t.w.v. 49, 1 Inventum automatisch broodrooster t.w.v. 49, 1 waterkoker, beschikbaar gesteld door de Kon. Fabriek Inventum, Bilthoven t.w.v. 45, 1 Inventum waterkoker t.w.v. 45, 5x1 Soft Skin Bad-set met 5 produkten, be schikbaar gesteld door Geskus N.V., Putten, elk t.w.v. 44, Een inklapbare tuinstoel type Weekendformaat, beschikbaar gesteld door Sirocco N.V., Zutphen, t.w.v. 42, 1 boek 'En de horizon bleef rood' 50 jaar wereldgeschiedenis, beschikbaar gesteld door Uitg. Mij. J. H. Kok, N.V. Kampen t.w.v. 42, 1 theelicht, beschikbaar gesteld door de Kon. Fabriek Inventum, Bilthoven t.w.v. 35, 1 Inventum theelicht t.w.v. 35, 1 koffiemolen, beschikbaar gesteld door de Kon. Fabriek Inventum, Bilthoven t.w.v. 28, I Inventum koffiemolen t.w.v. 28, 25 x 1 Herinneringsboek Huwelijk H.K.H. Prinses Beatrix elk t.w.v. «I 20 x 1 LdB set (huidverzorgingsset), beschikbaar gesteld door Geskus N.V., Putten elk t.w.v. 23 5 x 1 PM I vulpotlood elk t.w.v. 22, 5x1 Concordantie op het Oude en Nieuwe Testament, beschikbaar gesteld door Bosch Keuning N.V., Baarn elk t.w.v. 21, 5x1 Concordantie op Het Oude en Nieuwe Testament elk t.w.v. 21, t.w.v. t.w.v. t.w.v. t.w.v. 116, t.w.v. 114, t.w.v. 113, t.w.v. 111,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 8