C Felle strijd om order van twee miljard dichtbij Hemelbestormers staan gereed fS Skol spreekt uw taal. scussiestuk voor levering opvolger Starfighter Hond en kat als fondspatiënt ProenmMt c14!fji Voorlaatste maanexpeditie begint morgenavond VV is kwaad er uitspraak in Zuthem vuil rustpunt happig moraal termijnreis I Jut/kwartet zaterd ag 14 april 1972 hi.\.m:\l\\r t5 k7 piilaar jjet er naar uit, dat voor de drie j ssionele partijen het uur der beid aangebroken, nu een dis- e Btuk dat in de contactraad was ren, door mr. W. C. D. Hoogen- ,j( js gewogen en te licht bevonden, til paragraafje in dit document [9 concept-strategie' die de toekom- E christelijke partij zou moeten 11 dat de uitgangspunten vast hfl draagt zozeer de sporen van het fomis, spaart zozeer de kool zo- fe tb de geit, dat het nu al voor ve- uit leg vatbaar is gebleken. A'I de voor de KVP-delegatie naar •S jntactraad de openheid van een 0 volkspartij zou moeten stipu- iè blijkt voor de anti-revolutoinai- at lechts 'onder de kritiek van het gelie* aanvaardbaar te kunnen document dat in Zeist is geprodu- is nog geen definitieve tekst. li levert nog slechts de aanzet voor discussie. Maar vooralsnog kan ri 11 vastgesteld, dat die discussie 5) als al uitentreuren was voorspeld °5 echts langs cirkelende lijnen in u* mg zal kunnen worden ge- io t. De standpunten zullen elkaar 2^ ip wezenlijke punten raken, ri s de verdienste van de discussie- ge van mr. Hoogendijk, dat zij '11 onverenigbaarheid van wezenlijk to rillende uitgangspunten zicht- sn maakt door, in een doorwrocht i aan te tonen, dat 'de christe- d' van een politieke partij niet ;t kan blijven tot wat in de )n pt-strategie gemoedelijk 'vertrek- i.oin' heet, maar het totale optre- 3 j van een christelijke partij zou n doortrekken, iz. an best zijn, dat pogingen om de van mr. Hoogendijk in praktijk togen, te hoog gegrepen zullen 1 te zijn. Het verhaal wordt thouden aan partijen die bij gouvernementeel zijn, dat wil 1 dat ze sinds jaar en dag eraan d zijn, zich te mengen in de kse beslommeringen, het milli- a-erk, van diegenen die zfch tot q geroepen voelen. En wi re- 5 moet maar al te snel ervaren, n' j aan de banden ligt van het gel- politieke en economische he n. dat de 'gangbare vooronder- 1. jen van onze cultuur' zich aan 'h® )ereik onttrekken, en dat hij ■z. vooronderstellingen eenvoudig- fte eeft te aanvaarden, om vervol- e bestaande toestand binnen dc Tika van het mogelijke hier en w ij te spijkeren en op te lappen, dit sleutelen in de marge nog maken met christelijke poli- Binnen de ARP is de laatste vaak genoeg gezegd, dat wij 1 moeten leren leven met de [5V og tussen het ideaal en het 1 bare. Het stuk van mr. Hoogen s-'c ccentueert nog eens de contou- in dat ideaal, maar tracht boven in een grote greep, de grenzen bei et bereikbare te verruimen. Het DJiet meevallen, het millimeter waarop o.a. een anti-revolutio- ministerpresident zijn politieke aan het verslijten is, te combi met het grootscheepse bouwen i°i]t Ie nieuwe samenleving waarvoor loogendijk zulk een indrukwek- ti pleidooi heeft geleverd. niet moeilijk te voorspellen, vooral wegens enkele krachtige Ss over de noodzaak van een tussen een politiek die zich en een politiek die zich niet de toets van het evangelie wil iel t het stuk van mr. Hoogendijk *rt 1 diens eigen partij op grote «?êi iming kan rekenen. Maar voor wl ia deze passages te hebben gesa- eid, blijft doorlezen, zal het dui- zijn, dat zijn verhaal voor de J]1 even ontdekkend is als voor de "7T 14t» door Dick Ringlever Twee miljard harde Hollandse guldens, dat is het respectabele bedrag, waarvoor vier buitenlandse vliegtuigfabrieken op het vinketouw zitten bij het ministerie van defensie. Voor deze som, zal de lucht macht na 1975 zijn dan verouderde 120 Starfighters moeten ver vangen door nieuwe gevechtsvliegtuigen, die nog sneller en nog ef- fectiever opereren. De Amerikaanse Northrop- en de Lockheed-fabrieken, de Franse Das- saul-reus en het Zweedse Saab-con- cern houden de vinger aan de pols. Zij zijn de kwartfinalisten, die over bleven na een race, die aanvankelijk door zes gegadigden werd gevoerd. Een competitie, waarvan overigens nu al de finalisten bekend lijken te zijn. Want al moet defensie-minister De Koster dan nog bij de Zweden op bezoek, op dit moment blijken North rop en Dassalut dé grote kanshebbers te zijn voor de gigantische order. En wie zijn oor te luisteren legt in kringen van insiders weet ook al met redelijke waarschijnlijkheid te voor spellen wie de eindrace zullen win nen: vermoedelijk de Amerikanen, die met hun Cobra èn hun toegezegde commerciële tegenprestaties de hoog ste ogen lijken te gooien. Confectietoestel Met het zoeken van een opvolger is defensie al bezig sinds 1967. Dat was het jaar, waarin de toenmalige lucht machtchef A. B. Wolff voorstelde: laten we zelf in samenwerking met NAVO-partners een toestel bouwen, dat helemaal is aangepast aan de eisen, die de luchtverdediging in NA- VO-verband stelt Een toestel op maat dus en geen confectlewapen. In het MRCA-project leek dat idee aanvanke lijk gestalte te krijgen. Duitsland, Ita lië, België en Canada wilden er wel aan meewerken. Maar al kort na de start trokken de laatste twee zich terug: België bleek er geen geld voor te hebben en Cana da stapte om politieke redenen uit de boot. Weliswaar meldde zich later Engeland als nieuwe gegadigde, maar dit land stelde zulke drastische wijzi gingen van het ontwerp voor, dat het voor Nederland miet meer Interessant was: het toestel zou te duur worden (tegen de 20 miljoen gulden) en aan zijn doel voorbijschieten. Ook Den Haag besloot zich toen terug te trek ken met het gevolg, dat Duitsland, Italië en Engeland het project alleen moesten voortzetten (het prototype moet in 1974 klaar zijn) en Nederland op de vrije markt moest gaan zoeken. Dat onderzoek heeft nu vier kandida ten opgeleverd: de Lancer van Lock heed (een veredelde Starfighter), de Cobra P 530 van Northrop (van wie ook het ontwerp van de F-5 is), de Mirage F-l van Dessault en de Viggen van Saab. Allemaal toestellen, die in prijsklasse rond de twaalf miljoen gul den liggen, sneller, wendbaarder zijn en grotere bewapeningsmogelijkheden hebben dan de Starfighter en de NF-5 en dus alle vier min of meer beant woorden aan de eisen, die onze lucht macht stelt voor de vervulling van haar NAVO-taak. Van die vier Is er intussen al één officieus afgevallen: de Lancer van Lockheed, die in een nog zo pril stadium van ontwikkeling verkeert, dat hij nauwelijks een serieuze kandi daat meer is. Wat die ontwikkeling betreft liggen Dassault en Saab royaal voorop: het prototype van de Mirage F-l was al in 1966 klaar (de fabriek is zelfs al bezig met de bouw van 80 toestellen voor de Franse luchtmacht) en Saab stuur de in 1967 zijn eerste Viggen de lucht in. Northrop ligt nog wat achter, maar is na een research van zes jaar nu wel zover, dat het al een volledig uitgetest model op ware grootte in de fabriekshal heeft staan en in 1974 het eerste prototype van de band hoopt te laten lopen. Tegenprestaties Uit die drie te kiezen is nu de taak van de defensietop. Een keuze, die niet eenvoudig is omdat niet alleen de militair-technische factoren een rol spelen. De beslissing zal straks veel meer een zaak worden van weegschaal opsomming, waarbij economische, fi nanciële en politieke overwegingen eveneens van groot gewicht zullen zijn. Een belangrijke vraag wordt ongetwij feld wat als tegenprestatie voor de gigantische order wordt geleverd. Op het ogenblik lijkt Northrop op dit punt de hoogste ogen te gooien omdat deze heeft aangeboden Fokker (die ruim 20 procent van de aandelen van dit bedrijf bezit) voor 10 tot 15 procent te betrekken bij de bouw van de 1200 Cobra's, die de Amerikanen denken te gaan bouwen. Bovendien is Geheel boven: een model van de grote kanshebber, de Cobra van Northrop. Links in het midden: de Viggen van Saab. Rechts in het midden: de Mirage F-l van Dassault. Onder: een 'artist impression' van de Lancer van Lockheed. Wie bij het horen van DZ vage associaties vermoedt met AOZ, ZZ en AZA, zoekt het in de goede richting. Alleen: het DZ is niet voor mensen, maar voor honden en katten en is dan ook de afkorting van Dierenzie- kenfonds. Dit DZ is niet alleen hele maal nieuw voor ons land, maar zelfs voor heel Europa, hoewel de belang stelling voor het fonds veel verder reikt. Tot uit Duitsland zijn stapels brieven gekomen van mensen die hun huisdier als patient willen laten in schrijven, maar 'daar beginnen we niet aan', zegt initiatiefnemer Dui zendstra uit de Parkstraat 111 in Sappemeer. 'We zijn maar met een paar mensen, die behalve dierenlief hebbers mensen met een gewone dag taak zijn. Dat zou ons veel te veel administratief werk geven'. Alleen be woners van de drie noordelijke pro vincies kunnen dierenpatiënten laten registreren. Agenten in andere delen van het land aanstellen zou weer zo'n hoop extra geld kosten, dat het ten koste van de dieren zou gaan, vindt hij. Het lidmaatschap kost 35 per jaar en daarvoor krijgt de verzekerde ver goeding van dokterskosten, adverten- tiekosten bij vermissing en zelfs van het aankoopbedrag, als een patiënt overlijdt. Een dier dat ouder is dan zeven jaar wordt niet meer aangeno- het bedrijf bereid Nederlandse inge nieurs in te schakelen bij de verdere research. Behalve een flink stuk werkgelegenheid betekent dit, dat Ne derland ook een belangrijk kiiow-how- aandeel krijgt en bovendien een aan zienlijk deel van de uitgaven kan terugverdienen. Op dit punt heeft minister De Koster van Dassault minder concrete toezeg gingen gekregen. Hoewel Fokker via haar belangen in de Belgische fabriek Sabca (waarin ook Dassault aandelen heeft) bindingen heeft met de Franse fabriek, lijkt het aanbod van de Fran sen, commercieel gezien, vooralsnog een stuk minder aantrekkelijk. En wat de Zweedse Saab-fabrieken be treft: daar moet de minister nog gaan praten. De Zweden hebben al wel laten doorschemeren eventueel bereid te zijn ook Fokker bij de bouw van de Viggen te betrekken, maar hiero ver staat nog niets vast Samenwerking Politiek gezien, is het vraagstuk al even complex. Het feit, dat Frankrijk en Zweden geen deel uitmaken van de NAVO, maakt een beslissing ten gun ste van deze landen voor Den Haag moeilijker. Want wat moet men als Parijs plotseling zou besluiten de le veranties stop te zetten? Het voor beeld van Israël, dat wel betaalde, maar igeen waar kreeg, ligt nog vers in het geheugen. Dit probleem zou natuurlijk de wereld uit zijn als Fok ker van Dassault de volledige licentie- Nog dit jaar ADVERTENTIE Viteri* alBïer i sociaal-economische redactie SCIIT 'Bijna kwaadaardig', t het NW de uitlating van prof. Zuthem aan het adres van de ontslag bedreigde 200 perso- leden van Akzo. 'Zoiets ('Lekker, eigen schuld') zeg je niet tegen nensen die op straat dreigen te en gezet, velen voor de eerste maar anderen voor de tweede en voor de derde keer", zegt het in het officieel orgaan "De Vak- ging'. NW vindt Ihet een duidelijke lat er nog van alles mankeert pel) de wijze waarop beslissingen ten 0® en van het ondernemingsbeleid •tand komen. De invloed daarop lde werknemers en hun belangen- WjJ lisaties is aanwijsbaar gering. Van Zuthem signaleert dat keer !er en naar de mening van het terecht. 'Maar Wil Van Zuthem, 15. vaak heel zinnige dingen te zeg* .11 leeft, voorkomen dat hij juist bij J®1 ensen die hij wil wakker schud de indruk wekt dat hij niet veel dan een 'kretoloog' is, dan moet :1( m situaties als bij de Akzo geen ierTUik maken om zijn ideëen onge deerd gepubliceerd te krijgen', het NW. Om zes minuten voor zeven morgenavond vertrekt de voor laatste Amerikaanse maanexpe ditie. Onder commando van de kapitein-ter-zee John W. Young (41) wordt dan de Apollo 16 ge lanceerd als de NASA de spreekwoordelijke nauwkeurig heid van het spoorboekje weet te handhaven met aan boord verder de liutenant-koloneWlie- ger Thomas K. (Kenn) Mattingly (36) en de luitenant-ter-zee der eerste klasse Charles M. Duke (36). Daarmee heeft de NASA opnieuw de tot astronaut opgeleide wetenschaps mensen gepasseerd ten gunste van militaire piloten die een stoomcursus geologie van een paar maanden heb ben gekregen. Maar Young heeft er echt zin in; "het wetenschappelijke aspect van het Apollo-programma boeit mij net zo sterk als het vliegen zelf, zegt hij. Young is van mening dat de resultaten van het ruimtevaart programma op wetenschappelijk en technisch gebied 'dat soort impuls gegeven hebben, dat anders alleen veroorzaakt wordt door een wereld oorlog en dót is niet zo leuk'. De voorlaatste expeditie gaat, net als de vorige, naar een tot nog toe niet verkend soort maanlandschap. Voor het eerst zullen mensen moeten lan den buiten de vlakten, op een geacci denteerd plateau in de omgeving van de maankrater Descartes. Vorige toch ten gingen naar de wat meer voor spelbare vlakten, zij het dat Apollo 15 een grensgebied verkende, en de voet van het aangrenzende gebergte. Nog een overeenkomst met de vorige Commandant John Young (rechts) en Charles Duke hebben zich intensief voorbereid op hun wetenschappelijke taak op de maanbodem. De lancering van hun Apollo 16 is vastgesteld voor morgenavond. rechten zou krijgen, maar zó tege moetkomend lijken de Fransen voor alsnog helemaal niet. En wat de mogelijkheden van stan daardisatie in Europees verband be treft (belangrijk voor eventuele sa menwerking bij onderhoud en oplei dingen) ziet de zaak er eveneens nog wat onoverzichtelijk uit. In Europa hebben weliswaar zeven landen (Noorwegen, België, Turkije, Grieken land, Duitsland, Italië en Spanje) de Starfighter in gebruik, maar daarvan vallen Duitsland en Italië als partners al direct af omdat zij verwikkeld zijn in het MRCA-project Turkije en Grie kenland komen nauwelijks voor sa menwerking in aanmerking omdat hun luchtmachten niet van vergelijk baar kaliber zijn en Spanje valt af omdat het geen NAVO-lid is. Blijven over Noorwegen, dat zowel met Star fighters als F-5's vliegt en graag met Nederland wil samenwerken en Bel gië, dat overigens al met Dassault in zee is gegaan. Daarnaast rest dan eventueel ook nog NAVO-partner Ca nada, die eveneens de Starfighter én de F-5 in gebruik heeft Nog voor het einde van dit jaar zullen al die voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen moeten zijn en een beslissing zijn genomen. Voor het par lement dan de opgave de uiteindelijke regeringskeuze te beoordelen. Dat het minderheidsstandpunt van de commis sie Van Rijckevorsel een meerderheid zal halen, wordt in defensiekringen betwijfeld. Herverdeling van NAVO- taken, waardoor de Nederlandse lucht macht geminiseerd zou kunnen wor den, lijkt voorlopig nog een illusie omdat zij zal moeten stoelen op een politieke eensgezindheid binnen Euro pa, die op dit moment nog ver te zoeken is. Reëler achten zij ook de kans, dat de luchtmacht zijn sterkte zal handhaven en dat de minister er zijn voorstel ondanks alle verwachte kritiek doorheen zal krijgen. Dit zou dan betekenen, dat de lucht macht nog voor 1980 zal kunnen be ginnen aan de vervanging van zijn luchtvloot. Een operatie, die de kost baarste zal worden uit de geschiedenis van het Nederlandse luchtwapen. Re den, waarom de buitenlandse commer cie met meer dan gewone belangstel ling de ontwikkelingen in Den Haag volgt: een order van twee miljard laat men zich niet zómaar ontglippen. maanreis is dat de wetenschapsmen sen alweer vinden dat dit nu de meest interessante wordt. Nieuw in het wetenschappelijke programma is vooral, dat de maan voor het eerst als sterrekundig observatorium wordt ge bruikt. Er zal een camera worden opgesteld die gevoelig is voor ultravi olet licht. De voor dit onderdeel ver antwoordelijke dr. Thornton Page hoopt daarmee onvoorstelbaar grote hoeveelheden waterstofgas te vinden in de 'lege' ruimte tussen de sterren. De sterrekundigen zijn namelijk meer materie 'kwijt' dan ze leuk vinden: waneer zij proberen de massa van sterrenstelsels uit te rekenen aan de hand van de zwaartekrachten die zo'n stelsel uitoefent, komen ze tot een veel groter bedrag dan wanneer ze die massa schatten door op te tellen wat ze aan sterren zien. Een voor de hand liggende oplossing is dat ze het groot ste deel van die massa (negentig pro cent, denkt Page) niét zien omdat dat een ijl gas tussen de sterren in is. Dat gas moet ultraviolet licht uitzen den, en dat wil men nu fotograferen. Die waarneming kan onmogelijk van uit de omgeving van de aarde worden gedaan, omdat wij zelf als 'allerboven ste laag van de atmosfeer' een heel ijle waterstofwolk hebben. Verder gaan de gebruikelijke instru menten mee voor het meten van maanbevingen, magnetische velden en kosmische straling. Dat is extra aar dig, omdat de instrumentenpakketten van de Apollo's 12, 14 en 15 nog allemaal weilken. Weliswaar moeten drie seismometers, opgesteld in een grote driehoek, al genoeg zijn om maanbevingen precies te kunnen loca- liseren, maar omdat 12 en 14 hemels breed niet zo ver van elkaar af staan (180 km) was het beschikbare drie hoekje tot nog toe wat mager. De Apollo 16 moet landen op meer dan duizend kilometer van zowel de 15 als de 12/14, waarmee men inderdaad een mooie meetdriehoek krijgt Morgenavond om half zeven begint de veertig minuten durende televisiere portage van de lancering (Nederland 2). men en de baas van elk aspirant-DZ- lid moet bij aanmelding een medische verklaring invullen. En als ie dat niet eerlijk doet? 'Dat is een risieo dat in alle verzekeringsvormen voor komt'. Een contract met een grote verzeke ringsmaatschappij voorkomt dat het DZ failliet zou gaan aan de uitkerin gen. Want dat er wat uit te keren valt, vooral aan dokterskosten, staat voor de heer Duizendstra vast. Met zijn ziekenfonds hoopt hij te berei ken dat de eigenaars wat eerder met hun dier naar de dokter gaan, want tot nu toe worden ze in dat opzicht eigenlijk verwaarloosd. Onvoldoende dierenartsen? 'Als er maar genoeg klanten zijn komt dat best in orde'. De oprichting van het DZ heeft nog een veel diepere achtergrond: er moet in het noorden een dierenhospitaal komen. Daarom roerkt het DZ nauw samen met de stichting dierenhospi taal en ambulancedienst in Amster dam. die al veel ervaring heeft opge daan. Voorlopig staan er tegen de zestig potentiële ziekenfondskazen genoteerd maar als ze zich ovenceldigend veel meer zouden opgeven, valt er mis schien te denken over een landelijk DZ. Zover durft de heer Duizendstra nog niet te denken. 'We wachten maar af. Je moet nooit al te optimis tisch zijn'. De Zuidduitse deelstaat Beieren laat het niet bij vrome wensen als het over de bescherming van het milieu gaat. In de arrondissementen Starn- berg, Fürstenfeldbruck en Landsberg (de andere districten zullen later vol gen) krijigen de vervuilers zware boe tes tot een maximum van tienduizend gulden. Zo kan een nonchalant wegge worpen plastic vuilniszak zijn ex-eige naar op honderdvijftig gulden komen te staan, een in een sloot of iets dergelijks gestopte afgedankte auto op vijfhonderd gulden en een leeg siga rettenpakje op een tientje, als de wegwerper tenminste op heterdaad betrapt wordt Op federaal niveau bestaat er een wetsontwerp, dat lawaaimakers en vervuilers van de atmosfeer maximaal tien jaar gevangenisstraf oplegt en boetes laat betalen tot honderdduizend gulden. Een metselaar in Vernoulllet in de buurt van Parijs wilde zelf een huis bouwen, dat én goedkoop èn een echt rustpunt in rijn drukke leven zou moeten worden. Hij vond iets dat beide eigenschappen in zich verenigde: de begraafplaatsen in de omgeving. Daar lagen tenslotte de stevige en bovendien fraaie stenen voor het opscheppen. En zo toog hij er 's nachts met auto en aanhangwa gen op uit, hakte ter plaatse geschikte grafstenen en bouwde er de volgende dag weer een stuk van zijn huis mee, met of zonder inscripties. Op den duur gaat zoiets opvallen en de gendarmerie vond het dan ook helemaal niet normaal, dat op steeds meer kerkhoven gedenkstenen her en der verbrijzeld in het rond lagen en zelfs hele stukken van graftombes ver dwenen. Enig speurwerk bracht de politie regelrecht naar het huis in aanbouw in Vernouillet De eerste verdieping, die al klaar was, bestond inderdaad van onder tot boven uit grafstenen. Het huis zal nooit helemaal af komen. De metselaar heeft trouwens al een ander rustig onderdak gekregen: een eenzame cel in de gevangenis. Na tien jaar vergeefs vechten om een stoeltje in de gemeenteraad van San Francisco is het de nu 68-jarige me vrouw Sally Stanford dan eindelijk gelukt Om die stoel te bereiken heeft ze wel eerst haar bordeel aan de kant gedaan en daarna een boek geschre ven over de huizen van plezier in de stad, dat een bestseller werd. Vanaf haar raadszetel. heeft ze inmid dels verklaard, wil ze nu alles gaan doen om de moraal in San Francisco te verhogen. Voor oudere mensen die hun kinde ren in Australië of Nieuw Zeeland willen opzoeken, maar niet zomaar ineens zo'n groot bedrag op tafel kunnen leggen, heeft het nationaal hulpfonds Wij Komen een regeling getroffen met de luchtvaartmaatschap pij Qantas: wie minstens vijfenveertig dagen bij z'n geëmigreerde kinderen blijft of althans in het emigratieland, hoeft maar de helft van het reisgeld vooruit te betalen. De rest kan in maandelijkse termijnen van het AOW- pensioen of een andere uitkering af betaald worden. Langer bij de kinde ren en kleinkinderen blijven mag na tuurlijk ook, maar dan hoogstens een half jaar. LOWIETJE Met z'n aan vangers, bijblijvers en na- komers hoopt Wagons-Lits de treinrei ziger wat happiger te maken op war me maaltijden in internationale trei nen. Aanvangers, bijiblijvers en nako mertjes rijn de drie gangen van de nieuwe plate-service, die van 1 mei af te krijgen is op de lijnen Amsterdam- Brussel, de Holland Scandinavië-Ex- press en de diensten tussen Parijs en ons land. Er is keus uit drie menu's van de dag, die elk zes tot zeven gulden gaan kosten. Vallen ze goed in de smaak en de maag, dan wordt de warme proef uitgebreid tot Zon-Ex- pres en soortgelijke speciale treinen. Sofbof De sof van de zeskamers in Lisse is een bof geworden voor het plaatselijke Oranjecomité en de stich- tingsport en recreatie voor gehandi capten. De winkeliersvereniging had de zeskampers duizend gulden be loofd, als ze de finale van het NCRV- spel haalden. Helaas gingen ze af en daarom krijgen anderen het geld nu. Luchtcovers Voor ballonvaarders is dit een gewichtig jaar. Er staan allerlei races o.a. om het Europees kampioenschap en herdenkings vaarten te gebeuren. Piloten van de Haagsche Ballon Club hebben beloofd voor verzamelaars op de tien belang- grijkste vaarten speciale covers mee te nemen met historische vignetten er op. die voor 50 (alle tien) op giro 298100 te krijgen rijn t.n.v. Pro Ju- ventute, Bazarstraat 38, Den Haag, die er ook wat beter van wordt Sambal Bij Conimex in Baarn, de grootste op rijn gebied in de wereld, is het vijftigmiljoenste potje hete sambal oe- lek van de band gelopen, overigens maar één van de zeventien soorten sambal die de firma op de markt brengt. Het moeten sterke magen zijn die al die sambal kunnen verdragen. "Kampfllm De komende donder dagavond vertoont de Anne Frank Stichting in het gelijknamige huis in Amsterdam de film 'Todeslager Sach- senhausen', die gelijktijdig door Ne derlandse ex-gevangenen verduidelijkt i^l worden. De stichting wil met de vertoning niet opnieuw het verleden oprakelen, maar jongeren de kans ge- van een eigen mening te vormen. ■-uw -0 1

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 7