Wibo van de Linde gaat weg bij AVRO Gerrit de Postduif winnaar Landré bedankt voor de NOS OPGEVEN VAN FAMILIEBERICHTEN EN ANDERE ADVERTENTIES GEDURENDE DE AVONDUREN TROUW/KWARTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 bi>m:m.am» radio-tv uw MARY PERKINS 6J>CN. Mtj'T LlCMT" B&AAJDTAÜ06... MOMMA Wie geloven? INDE GOUDE GAPER door w. g. van de HULST: plaitlw ran w. g. van de hulst Jr. Ome Gerrit de Postduif, Momfer de Mol en Oleta Vulpecula (van links naar rechts) werden respectievelijk de eerste, tweede en derde prijswinnaar van het 'landjuweel', het grote Dierenbosse liedjesfes tival. AVRO: 'Houding onelegant en incorrect' HILVERSUM De AVRO laakt de houding van Wibo van de Linde, chef van afdeling actualiteiten televisie als 'onelegant en incorrect', omdat hij donderdagavond om 9 uur tegenover tv-adjunct-directeur Siebe van der Zee ontkende dat hij alsnog overwoog de AVRO te ver laten en vrijdagochtend om half negen zijn ontslag kwam aanbieden. In zijn weelijkse tv-optreden was mi nister-president Biesheuvel bijzonder ernstig in zijn bespiegeling van de fi nanciële toestand van ons land, die veel zorgelijker moet zijn dan men al gemeen veronderstelt Hans Sleeuwe n- hoek van Hier en Nu deed lofwaardi ge pogingen, de gecompliceerde situ atie in voor de leek begrijpbare beel den vertaald te krijgen en de pre mier te bewegen, in even simpele voorbeelden te vertellen watde bur ger aan de oplossing van de grote problemen exact kan bijdragen. Mr. Biesheuvel noemde enige mogelijkhe den, maar dat hij daarvoor in alle geledingen instemming zal vinden, is niet waarschijnlijk Drong de premier vooral aan op loon matiging, in Achter het Nieuws po neerde NVV-voorzitter Harry ter Hei de dat er voor een dergelijke matiging geen motieven zijn. De loonstijging is bij ons lager dan in de omringende landen, maar nergens rondom stijgen de kosten voor levensonderhoud zo snel als in Nederland. Wie mag je nu geloven? In opperste verbazing hebben we ge keken en geluisterd noaar hetgeen zich afspeelt achter de schermen van Zeskamp. Onvoorstelbaar, wat er voor komt kijken en wat een hersenkrake- rij er aan vooraf moet gaan. De men sen die de spektakelstukken bedenken en uitproberen, lijken nog fanatieker chi Radio vandaag 103. Is de prinses ziek?.Een enke le maal heeft hij haar gezien. een lang, wit satijnen kleed aan, een dunne gouden band om het voorhoofd het haar in een wrong.Kort gele den, toen hij in het mos aan 't snuffelen was, dat groeit bij het hoge ijzeren hek in de kasteelmuur het roestige hek, dat, hier achter in 't bos nooit opengaat kwam ze daarbin nen voorbij. Hém zag ze niet. Ze liep. moe, het hoofd gebogen, langzaam verder, en 't leek wel, of ze iets zocht op 't pad; soms schruffelde haar klei ne voet door 't mos, alsof ze ver wachtte, daaronder iets te vinden. Vreemd!.Zo mager was ze, zo bleek; en haar mooie, donkere ogen keken zo droevig... De bedienden van 't kasteel vertellen, dat ze altijd zoekt. In kasten en laden en kisten; soms brengt ze uren door op de grote zolders van het paleis; soms zien ze haar afdalen in de kelder.En waar haar vader en moeder zijn weet nie mand: zelfs niet eens of ze nog leven. Vreemd! 'Kom jongen, we moeten verder. We gaan naar 't moeras. Sap pig gras groeit daar, jongen. Smullen zul je.' KARELTJE KNETTER EN DE BLAUWGERUITE KIEL 12-125 'Ik vind U een bijzonder listig man', zei Foppe Helmstock. 'Is het soms de bedoeling, dat we naar boven gaan?' 'Natuurlijk', antwoordde smidje Verholen. 'En als we boven zijn. wat doen we dan?' vroeg de herbergier weer. 'Dan gaan we graven', zei de smid. 'Kom op, Foppe, neem jij die rood-witte landmeters paaltjes. Die passen goed bij je vlot te zwempak. Ik neem zelf de spaden wel'. 'Ik neem de badtas', zei Kareltje Knetter, die als laatste tege.i de rotsachtige treden van de trap opliep. 'Ik heb zo'n idee, dat deze trap ook iets met het koerhuis te maken heeft gehad', zei smidje Ver holen. 'De wachtposten moesten im mers in noodgevallen ook snel naar beneden en naar het strand kunnen'. 'Schieten jullie nou op!' riep Foppe, die de anderen al een héél eind voor was. 'Ik brand van verlangen om aan het werk te gaan!' 'De goudkoorts heeft je beet, Foppe'. lachte de smid. En da s een nare ziekte. Een héél nare ziekte. Hij speurde even rond en vervolgde toen: 'Zeg, zien jullie dat? Daar zitten warempel een paar bakstenen tegen de rotsen gemetseld. Dat is mensenwerk. Ik zou zeggen. laten we hier maar eens gaan graven'. 'Zou dit dan de plaats van het koerhuis zijn" vroeg Kareltje. 'Als dat zo is, wel.ik ben al bezig baas!' En de wetenschap, dat ze nu misschien op de goede weg waren, was er wellicht de oorzaak van, dat het drietal nu koortsachtig aan de slag ging. Wie weet hoeveel goud er in de toekomst verborgen lag. Wie weetNa een poosje was er dan ook al niets anders meer te zien dan een flinke kuil, waaruit het zand door middel van regelmatige bewegingen weggeschept werd. Korte tijd geleden kreeg Van der Linde de benoeming tot woordvoerder van de hoge commissaris voor vluch telingenhulp van de VN in Genève. Hij deelde eerst mede, er over te denken weg te gaan, maar trok verle den week deze beslissing in. Na een onverwacht krantenbericht, dat hij tóch de AVRO zou verlaten, weer sprak deze omroep donderdag dat be richt ten stelligste. In de verwarring welke ontstond, voerde de heer Van der Zee donderda gavond een vriendschappelijk gesprek met Wibo, waarin deze bevestigde dat hij zeker zou blijven. In de nacht verscheen een door de AVRO noch door Wibo van de Linde verstrekt ANP-beriolit, waarin werd verklaard dat Van de Linde de AVRO op zo kort mogelijke termijn zou verlaten, aangezien de werksfeer tussen hem en adjunct-direoteur Van der Zee niet deugde. De heer Van der Zee zegt echter, dat er nimmer sprake is geweest van lastige meningsverschillen of een min der prettige sfeer. De AVRO voelt zich dan ook zeer 'bevreemd' over deze berichtgeving. Intussen noemt de AVRO de schielijk- Bob Uschi laat de lesbische vrouw aan het woord Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Voor de NOS-radio op de late avond blijft Bob Uschi in touw om steeds meer taboes te door breken. Nu tornt hij aan het zwijgen over de activiteiten van de lesbische vrouw haar sexuele problemen over ver kan men horen op maandag 17 april tussen 23.20 en 23.55 uur op Hilversum II. Gegeven is, dat de vrouw haar seuxele problemen over het geheel niet serieus genomen ziet De lesbische vrouw meent vaak op een ondoordringbare muur van onbe grip te stuiten als zij zich durft uit te spreken over haar geaardheid. Bob Uschi heeft een compilatie gemaakt van gesprekken die met zowel gehuw de als ongehuwde homofiele vrouwen zijn gehouden en daarin zal men kunnen vernemen hoe lesbische meis jes soms door haar ouders uit huis worden gejaagd, maar ook verklarin gen van gehuwde vrouwen die geluk kig leven in de omstandigheid, dat zowel haar echtgenoot als zijzelf er een eigen vriendin op nahouden. heid waarmee Van de Linde binnen twaalf uur tijds van besluit verander de 'een betreurenswaardige gang van zaken'. HILVERSUM i TROS: 7.00 Nws. 7.02 (S) Ontbijt ros (Soos): lichte gramm.muz., rep. en ber. (7.30 Nws: 7.41-8.00 Akt.; 8.30 Nws; 8.41-8.50 Act.) NOS: 10.00 Rep. v.h. Kon. bezoek aan Engeland. TROS: 10.25 Als dat zou kunnen: verzoekpl.progr. (10.30-10.32 Nws.) 11.55 Med. 12.00 Route - A: amusementstoerlsme. (12.16 Overheldsvoorl.: Vast en zeker. Een progr. van Claude Bellonl en Ton Marseille v.h. voorlichtingscentrum sociale verzeke ring. 12.26 Med. t.b.v. land- en tulnb.; 12.30- 12.40 Nws.) 14.00 (S) Steiger - B: Radio Show. (14.03 Sportkompas; 14.33-15.00 (S) Tros-Country: 15.30 Nws. 15.33-16.00 (S) Jazz-cocktall; 17.30 Nws: 17.32-17.50 Akt.). 18.00 Top-Toen: licht muz.progr. voor ou dere luisteraars. 18.30 Nws. 18.41 V.d. kleu ters. 19.00 (S) Concert a la carte: verzoek- progr. van operamuz. 21.00 De tunnel der duisternis: science-flcUon serie. 21.20 (S) Poster, licht muz.progr. 22.10 Dansen als een edelman: muzikaal geïll. radio-feuilleton. 22 30 Nws 22 40 (S) Stretch: amusements- progr (23.00-23.15 Aktua-Sport). 23.55-24.00 Nws. Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De directeur van de TROS, mr. J. Landré, heeft laten weten 'om bijzondere redenen welke de TROS aangaan', te bedanken voor een functie in de raad van beheer van de NOS. De gezamenlijke omroepbesturen hadden de heer Landré gisteren als opvolger gekozen van mr. A. H. van Veen, die om gezondheids redenen zijn functies heeft neer gelegd. Tegenover ons verklaarde de heer Landré: 'Het bestuur van de TROS is bereid geweest mij in aanmerking te laten komen voor aanwijzing tot lid van raad van beheer van de NOS, op voorwaarde dat ik tevens directeur van de TROS zou blijven. Dit temeer, omdat het om een benoeming van voorlopig één jaar gaat. Het is echter zo, dat een omroepfunctionaris door zijn omroep dan wel door de NOS (als lid van de raad van oeheer) wordt gesalarieerd. Niet-omroepfuncti- onarissen worden naast hun andere inkomen wèl door de NOS gehono reerd voor de zware arbeid, welke het lidmaatschap van de raad van beheer meebrengt. Van extra honorering voor deze ook extra functie zou voor mij dus geen sprake zijn, ook niet indien ik akkoord ging met een aan zienlijke korting ten aanzien van. de NOS-bijdrage. Ik zou dus voor twee grote taken komen te staan en aange zien ik ook om mijn gezondheid moet denken, heb ik in overleg met mijn bestuur tot mijn spijt moeten beslui ten, mijn aanwijzing tot lid van de Raad van Beheer nu niet te aanvaar den'. Het gerucht, als zou de TROS-voorzit- ter mr. Minderop zelf gaarne in de raad van beheer zitting nemen, wees mr. Landré als 'onzin' van de hand. TV-zendtijd met 2 uur uitgebreid Van onze radio- en tv-redactie NEDERLAND I TELEAC 11.00 Esperanto-les 14 11.30 Spaanse les-15 NOS 16.00 Journaal KRO 16.02 Klassewerk, halve fin. 17.00 Kunt u mij de weg naar Hameien vertellen? TELEAC 17.30 Graven in het verleden, les 11 NEDERLAND I NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal KRO 19.05 Daktari 20.00 Journaal 20.21 Alg. Loterij Ned. 20.25 De Berend Boudewijn Kwis 22.15 Brandpunt 23.05 Epiloog 23.10 Journaal NEDERLAND Q NOS 18.45 De Fabeltjeskrant 18.55 Journaal AVRO Radio morgen te zijn dan de deelnemers, die hoogde bloeddruk riskeren om helden in de stad te worden j haald Zouden psychologen niet 51 len uitkienen hoe we een zo fo dabele inzet als voor Zeskamp ne voor andere doeleinden kunnen ssioi benutten? ibeid Het Farce Majeurteam lanceerde een reeks pittige kanttekeningen sen een paar geslaagde groept tc0' mers 'in Breda, waar De Drie ni< is g< de zeventienhonderd wel onbi para worden'. De wrangste opmerking [0a0 het lot van de Tsjechische «d grootmeester Pachman: 'Het offe een vrije pion'. a Liefhebbers van orgelmuziek k, dras deze avond interessante vergeliji mogelijkheden tussen het EO gramma, waarin Willem He Zwart het orgel van de Bovenke uk Kampen bespeelde en het 2V( de filmportret ter ere van de zestig Data geworden musicus Piet van Egt die de klankrijkdom van het ore de Grote Kerk van Dordrecht de Mi; streerde. In dit door Jaap vat fcch Hurk samengestelde portret wer B]je medium televisie levendiger bei dan in de EO-registratie. docu HILVERSUM II j, VARA: 7.00 Nws. 7.11 Ochtendgynu <S) ZO.O.: gevarieerd progr. (7.30-7.1 evei voorpag. 7.54 VPRO: Deze dag. 8.00 8 11-8.23 Act. 9.35-9.40 Waterst. 10.05 liscl Ombudsman.) 10.30 (S) Zaterdag inf.: ,n en inf.show. (11.00-11.02 Nws.) 13.08 c 13.11 Act. 13.23 VARA-Varla. 13.25 (S) sis het begin Jongerenprogr. HIRO- u< Plus - het HIRO Magazine. NOS: 15 ccn' komende week ln het Nederl. mui lnp 15.30 Frans - Duits - Engels: een 1 5 progr. (16.00-18.02 Nws.) 16.15 (S) NO L I 16.45 Inzet: een progr. over amateurt muz.beoefening. 17.15 Ultz. v.d. Zt 'P dags Adventisten "De Stem der Hoop' De kracht van geweldlozen (II), disc. 17.55 Med. m 18.00 Nws. 18.11 Act. PP: 18.20 Ulb BP. VARA: 18.30 Nou. en...: si <>nv progr. 19.00 (S) Operetteconc. 20.00 ,jl|e 20.05 (S) Jazzconcert. 21.05 (S) De kaart. 22.00 (S) Gemengde Zangver mal uit Aalsmeer met het Noordhollands P monlsch Ork. en zangsollsten: klas». a 22.55 Med. 23.00 Nws. 23.10 (S) Lui d' ren: muz. v.d. late avond. 23. Nws. i HILVERSUM III NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Popstation. Nws.) 9.00 Nws. 9.03 Pers Vers. 10.01 Q' 1.3 Muz. bij de koffie. (11.0 Nws.) Nws. 12.03 Elpee Pop. 13.00 Nws. 13.0 van we noemen geen namen. (14.00 en n Nws.) 15.30 Lichte koorzang. 16 00 16.03-18.00 Sportshow: sport er Nws.) 19.05 De nieuwe wereld van Walt Disney 20.00 Journaal 20.21 Columbo, TV-film 21.35 AVRO's Sportpanorama 22.05 Chansons met Nancy Wilson 22.50 Journaal Vele gelukwensen voor Wereldomroep Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM Tijdens een welbe- zochte receptie hebben bestuur en directie van de zilveren Wereldom roep gisteren vele gelukwensen in ontvangst genomen. Namens de gehele binnenlandse om roep sprak NOS-voorzitter E. A. schüttenhelm. Hij ging de historie van de wereldomroep na er. herinner de eraan, dat zowel in 1947 bij de oprichting als later in 1966 bij de opstelling van het ontwerp-omroep- wet, de binnenlandse omroep gaarne had willen delen in de taak, de stem van Nederland in den vreemde te laten klinken. HILVERSUM Minister Engels zal de binnenlandse omroep met ingang van 1 oktober twee uur tv-zendtijd per week méér toekennen. TV mnrrfoti De omroep had al lang te kennen UlurgCH gegeven, meer zendtijd nodig te heb ben, vooral omdat de vier grote, NCRV, KRO, AVRO en VARA, nog altijd sterk onder hun minimum zit ten. Het was de bedoeling, vergroting van zendtijd aan hen ten goede te laten komen. De minister heeft bij de toe kenning, de eventuele veranderde sta tus van de EO buiten beschouwing gelaten. De NOS weet niet, of een beslissing inzake de C-status van de EO alsnog meteen vergezeld zal gaan van radio- en tv-zendtijd-uitbreiding ten bate van deze omroep. Elke WERKDAG (behalve 's zaterdags) bestaat er 's avonds tot acht uur gelegenheid tot het telefonisch opgeven van familie berichten, die nog de volgende ochtend moeten worden geplaatst. Dit kan uitsluitend onder no. 020-220383. Ook op ZONDAGAVOND is dit mogelijk, maar dan van 7 tot 8.30 uur. Eventueel kunnen elke WERKDAG (behalve 's zaterdags) geduren de de avonduren tot 8 uur ook andere advertenties opgegeven worden. Deze advertenties kunnen echter niet in ons blad van de volgende dag worden geplaatst. Na bovenstaande tijdstippen kunnen geen advertenties meer wor den opgegeven. 'Omroep 2000' verliest opnieuw Van onze radio- en tv-redactie HILVERSUM De Omroep 2000, die in beroep is gegaan bij de Raad van State na een afwijzing voor het ver krijgen van een zendmachtiging door de Omroepraad, heeft opnieuw verlo ren. De Raad van State is evenals de Omroepraad van mening, dat de cul- tureel-maatschappelijke taak welke de gegadigde in de ether wil vervullen, reeds voldoende uitgevoerd wordt door andere, bestaande omroepen. NEDERLAND I NOS 13.57 Weekoverz. en al. inf. over schooltelevisie TELEAC 14.00 Speelwijzen les - les 6 14.30 Filosofie les 6 15.00 Journaal 15.02 Weekjournaal 15.22 Openb. Kunsbez. 15.37 N.O.Z.: een familie progr. met amusement en inf. 17.00 De wereld in Santiago, rep. over de 3e Wereld- handelseonf UNCTAD Hl IKOR CVK RKK 17.30 Bijbelvertel- ling v. d. kinderen 17.40 Zendpauze TELEAC 18.20 Esperanto (15) 18.55 De Fabeltjeskrant IKOR CVK 19.00 Horen en zien in Israël, doe. v. kinderen VARA DUITSLAND I wer Bi Dg HILVERSUM I KRO 8.00 Nws. 8.10 Overweging. 8.15 (S)badlnerle: klass.- en seml-klass.muz. 9.00 Nws en waterst. 9.15 (S)Laudate: klass. gewijde muï. 10.00 Eucharistierlng. 11.00 Nws. 11.02 (S) Radio Kamerork.: mod en klass.muz. 11.55 Med. 12.00 Kruispunt: mag. met achtergrondinf over kerk en samenl. 12.30 Nws. 12.40 Echo. 12.50 Bultenl. comm. 13.00 (S) Verknipt: licht progr. met veel muz. 13.30 (S) In de volksmond: volksliedjes. 13.45 Kinderzangfestival. 14.15 Strip 15: knip selkrant over boeken. NOS: 14.30 (S) Conc. gebouwork. met zangsol.: klass. en mod. muz. (Plm 1515 Adempauze.) 16.30 De ont wikkeling van parapsychologie tot weten schap, gastcoll. CVK: 17 00 Geref. kerkdst. 18.00 L.C.G.J.: progr. over het geref.' jeugd werk. IKOR: 18.39 Zingt het voorbedachte lied. 18 58 Wilde Ganzen. NCRV: 19.00 Nws. 19.07 (S) Klass. kamermuz. 19.45 Honderd Jaar Protest.-Chr. Jounallstiek, lezing. 20.00 (S) Psalmen: nw berijmingen, oude zettin gen, met toelichting. 20.30 Boekbespr. 20.35 (S) Locht ork.muz. 21.00 (S) Koorzang: geestelijke liederen. 21.25 Tussenbeide: act. kron. 21.50 Kerkorgelconc.: klass.muz. TROS: 22.30 Nws. 22.40 (S) Om voor op te blijven: amusem.muz. Na afloop: conc. agenda. 23.55- 24.00 Nws. 10.30 Muz. v.d. Jeugd. 11.15 Die L_ 12.05 Richtung 2000, filmrep. 12.5 persoverz. 13.0-13.20 Journaal. 15.251 15.30 Flashlight, act. 15.00 Amusement I a 15.30 Spiel ohne Grenzen, spelprogr. Das Rasthaus: gespr. en rep. ov« verkeersproblemen. 17.15 Die Kirche n, rin: filmportret van Prof. Dr. Uta Helnemann. 17.45-18.30 Sportjournaal. (Reg. progr.: NDR: 18.30 Heisse Sher 19 00 Act. 19.15 Die aktuelle Sclia1^1 amusementsprogr. 19.58 Progr.overz. i 14.00-14.25 Weekjournaal. 18.35 Novell unserer Zeit. 19.00 Hier und Heute e Leningrader Reise: Dimitrl.), 20.00 Jojte en weerber. 20.15 Amusementsprogr. Trekking v.d. Gelukssplraal. 21.40 Tr n lottogetallen. Aansl.: Journaal en Daarna: Het woord v.d. zondag. 22. king v.d. DAG-Televisleprljs ln Sti 22.15 Rache für Jesse James, Ameri speelfilm uit 1940. 23.4? W.K. !Jt West-Duitsland - Rusland, samenvattln Journaal. DUITSLAND II 13.45 Progr.overz. 14.15 Amusement 14.58 Nws. 15.00 Quiz v.d. jeugd.D Sprungbrett. 16.00 Rep. over het v van de DAG-televlsleprlja 1972. 16.15 nach Mass, serie ultz. Aansl.: Act. r bal 17.05 Nws en weerber. 17.15 Inf. en gen uit de Bondsrep. 17.45 SOS-C 1X1 boot'. jh 18.45 Die Hitparade. 19.45 Act., lnf" en weerber. 20,15 Der gebrochene Amerikaanse speelfilm uit 1950. Aanr' ln het kort. 21.45 Sport en loterljbc Nws en weerber. 23.05-ca. 0.10 D ;Pf del HILVERSUM II VARA: 8.00 Nws. 8.10 V.h. plattelanl U Weer of geen weer. gevar.progr. (9.01 med.) Human. Verbond: 9.45 Je vader homo (2). IKOR: 10.00 Korte kerkd kinderen. Aansl.: Wilde Gazne. 10.30 S steek: een themaprogr. over menselljt ziekenhuizen. (Plm 11.25 Wilde G ln, AVRO: 12.00 (S) Muzikaal Onthaal: muzikale show. 13.00 Nws. 13.10 De (4pl< ln de wereld. 13.19 Radiojournaal Delta, een Inf. show, met comm.. me;,a11 voorspellingen en muz. NOS: 14.30 y0, v.d. bultenl. werkn. 16.30 Gevolmi een konlnk te rijk met uw verzoekpl. 17.00 (S) Klass. en mod. kamermui, Med. 18.00 Nws. 18.15 (S) Licht zangsol. 18.25 Kwartiermaker Drs. 1 (S) Boeketje Romantiek: llcdjesprogr Zin en tegenzin: disc. VPRO: 19.31 <j 19.35 (S) Klass. klaveclmbelmuz. 20. tenschap en Politiek verantwoordel klankb. AVRO: 20.30 (S) In de kaart verzoekpl.progr. 22.30 (S) Synthese: lezen voor uit eigen werk. afgewlss* gramm.muz. (22.55 Med. 23.00 NwiL Radiojournaal.) 23.55-24.00 Nws. Pa HILVERSUM III AVRO: 7.00 Nws 7.02 Lukraak: platenprogr. (8.00 Nws.) 9.00 Nws. 9 negen tot tien. 10.00 Nws. 10.02 Ji zondag, 11.00 Nws. 11.02 Muz. 1 VARA: 12.00 Nws. 12.02 Mer vrlei groeten: verzoekpl.progr. 13.00 Nwi Doms: progr. gewijd aan Tom NOS: 14.00 Nws. 14.02-18.00 Langs sport en muz. met om 15.00, 16.00 Nws 19.30 Mannix 20.20 Journaal 20.25 Een groot uur U 21.45 Showprogramma rond Gerard Cox 22.25 Journaal NEDERLAND H NOS 18.30 Apollo 16 19.10 Journaal 19.15 Pippi Langkous 19.40 Studio Sport I 20.30 Panoramiek 20.55 Oh mijn Papa 21.20 Studio Sport II 21.45 Panoramiek, disc. 22.45 Journaal DUITSLAND I 9.30 Nws. 9.35 Filmrep. 10.30 Prol 10.45 Inf. progr. 11.30 V.d. kinderes Der intern. Frtlhschoppen. 12.45 Wi naai. 13.15 Reg. weerkjournaal. 14. kinderen. 15.15 Filmrep. 16 00 Sport: ces. 17.00 Amusem.progr. 17.30 Lanck Die sportschau. <18.45 Rep. Apoll 19.30 Rep. van bultenl. corr.20.00 Ji en weeroverz. 20.15 Die rote Kapellde film (dl. 2). 21.25 Filmrep. 22.10 Do* Journaal en weerber. 23.00 Sportref^ hockey. DUITSLAND II 10.00 Progr.overz. 10.30 Nws en w* nj, 11.00 Disc. 11.S0 Filmrep. 12.00 V progr. 12.50 Wetenschappelijk coma 1 Muz. en act. 13.30 Flipper. 13.55 P 14.10 Gcfarllche Streise: Baby TV-fllm. 14.40 Unser Wetter, serie t Nws en weerber. 15.15 Filmrep. 1 braucht keln Gold, speelfilm. 17.15 18.05 Teletlps fur Zeltgenossen. 18.10 weerber. 18.15 Die Leute von der a, 19.15 Filmrep. 19.45 Nws en weerbet Bonner Perspektlven. 20.15 Der Selte« des Genossen Barkassow. TV-spel. 21 i\ zlkaal showprogr. 22.30 Nws en weert

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 6