perste kwartaal stegen le prijzen 2,5 procent r. De Zeeuw 'Gij sens uitspraak rer abortus onverantwoordelijk' Gemeente- en rijkspolitie per= gewest bundelen Skol spreekt uw taal. Proef 1 maar. Nieuwe technieken voor beha ndelen kanker Laatste 'schriftelijk' van MMS afgesloten BOKMA Waart tikte nog harder door dan vorig jaar ee-^ het allerbeste Land van uitersten want u kunt er vakantie houden in luxe hotels of op de boerderij logeren. Berg beklimmen en zomerskieën, zeilen en zwemmen of ge nieten van kuituur. Tal van autotrips maken. Oostenrijk. ok Kannen Surinamer trekt zich terug van Unctad-conferentie Ondernemingsraad Bronswerk-Utrecht tegen ontslagen ïx\tett* J Pittige vertaling Frans Dordts bedrijf met 350 werknemers failliet verklaard Schoten op Ned. consulaat in Mozambique 150 vogels gestikt bij smokkelpoging Chirurgische methoden niet meer te verbeteren F/KWARTET ZATERDAG 14 APRIL 1972 RIWEXLA.Ml K5 ADVERTENTIE ef b ij HAAG In het eerste r® Jj rtaal van dit jaar zijn de con- >j| ptieprijzen 2,5 procent geste- n et dat is 0,7 procent minder a in dezelfde periode van vorig u toen de prijzen 3,2 procent deüi ioog gingen, aris, ren maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de kos ten van levensonderhoud in maart ten opzichte van februari 0.8 procent zijn gestegen, een stijging die voor het grootste deel (namelijk voor ca 0,5 procent) veroorzaakt is door het duurder worden van kleding en door de overgang in deze sector van het winterpakket op het zomerpakket. Hoewel de stijging in maart ten op zichte van febniari iets groter is dan in dezelfde periode van 1971 blijft de oploop van de consumptieprijzen tot dusver kleiner dan in de eerste maan den van vorig jaar, maar 1971 was in dit opzicht dan ook een sterke 'uit schieter'. Voor 1971 heeft het Cen traal Planbureau een totale consump tieprijsstijging geraamd van 6.5 pro cent, waarvan nu reeds 2.5 procent 'opgesoupeerd' is: 0.9 procent in janu ari (v.j. 1 pet): 0.8 procent in februa- ADVERTENTIE) ri (v.j. 1,5 pet) en eveneens 0,8 pro cent in maart (v.j 0.7 procent) Vorig jaar stegen de prijzen ook in april nog fors (1,3 procent), maar gedurende de zomermaanden waren de prijsstijgingen aanzienlijk kleiner. 'Het bedrijfsleven is zich nog niet goed bewust van het gevaar van de inflatie'. Dit zei minister-president Biesheuvel gisteravond na afloop van de ministerraad. Dit blijkt volgens hem uit het prijsindexcijfer van 0.8 pro cent. BIESHEUVEL In de ministerraad is gisteren en zal maandag gesproken worden over de sociaal-economische situatie als voor bereidend gesprek op het onderhoud met het bedrijfsleven. Op een vraag of het kabinet in zal grijpen in de lonen en prijzen, zei hij, dat deze eventueel te nemen be slissing nooit genomen zal worden voor het gesprek met het bedrijfsle ven heeft olaatsgehad. Wel ziet hij de toekomst somber tegemoet. In verband met de sterke prijsstijging in de eerste maanden van het jaar. twijfelt hij er nu al aan, of de 6 procent prijsstijging die het Centraal Planbureau heeft voorspeld voor dit jaar, niet zal worden overschreden. Tevens in voor- en nasei zoen voordelige arrange menten. Salzburger land. centraal gelegen in het vakantierijke. Inlichtingen bij uw reisbureau of Landesvcrkehrsamt Salzburg. Mozartpiatz 1. A 5010 Salzburg. Oostenrijks Toeristenverkeers-Bureau. Herengracht 437, Amsterdam. Tel. 020 - 62188. Wetsontwerp voor nieuwe opzet: Van onze Haagse redactie DEN HAAG De gemeentepolitie en de rijkspolitie moeten worden samengevoegd tot een nieuwe gewestelijke politie-organisatie. Aan het zelfstandig bestaan van beide korpsen moet een einde komen. De nieuwe gewestpolitie komt onder beheer van het gewest. De mi nister van binnenlandse zaken zal op centraal niveau in het alge meen de verantwoordelijke man zijn. j Jr'een verslaggever r): !LO KVP-voorzitter dr. D. de betreurt het ernstig, dat bis- Gijsen onlangs de zijns inziens antwoordelijke uitspraken ge- van heeft '^at Politici, die mee'ver- j aan een dergelijke regeling van bortus-vraagstuk, zich niet langer iliek mogen noemen'. (leer De Zeeuw zei dit gister- i in Almelo op een plaatselijke ij bijeenkomst. (KVP-voorzitter zei verder: 'Ten dient bisschop Gijsen te beden- lat er al een wettelijke regeling v'0 at, die abortus in bepaalde om- V standigheden mogelijk maakt. Deze wettelijke regeling moet worden aan gepast aan de huidige ontwikkeling, omdat zij niet meer voldoet. Ten tweede hebben de gezamenlijke bis schoppen van Nederland niet zo lang geleden in een brief over deze mate rie duidelijk gemaakt, dat zij abortus in bepaalde omstandigheden geoor loofd achten. Het is nu juist dé taaK van de politicus om via de wetgeving deze omstandigheden voor iedereen 'duidelijk aan te geven'. De heer De Zeeuw zei, dat hij van mening was dat bisschop Gijsen zich door deze krasse uitspraak geïsoleerd heeft van de andere bisschoppen. Hij zei voorts ervan overtuigd te zijn dat de ministers Stuyt en Van Agt, even als andere politici, zich zeer wel van hun verantwoordelijkheid bewust zijn. Hij had er het volste vertrouwen in. dat zij met een wetgeving zullen ko men die de menselijke waardigheid niet zal schaden. (ADVERTENTIE) Mogende week de boekhandel rkrijgbaar: uitermate actueel boek, waar- per Billy Graham op de voor hem imerkende, boeiende, aanspre- ide wijze een antwoord wil ven op de vele vragen die gerezen bij het opkomen van 'Jezusbeweging'. Billy Graham vi ht zich echter in dit boek ook de jeugd in het algemeen, zijn voorwoord schrijft hij: 'Ik b dit boek geschreven om die igen te beantwoorden, die door ijoenen jongeren, bewust of wust, worden gesteld'. n boek tot, over en voor jeugd. n boek voor allen die met |e mensen te maken hebben! p.. erbock 9,50 Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Eén van de Surinaam se leden van de Nederlandse delegatie naar de Unctad Ill-conferentie in San tiago Chili heeft zich teruggetrokken. Drs. D. Hooghart, de dircteur van het algemeen bureau voor de statis tiek in Paramaribo meent dat de conferentie van zo groot belang is voor Suriname, dat zijn land zelfstan dig zou moeten optreden in Santiago of in ieder geval de leiding van de delegatie zou moeten hebben Drs Hooghart heeft voor zijn houding bijval gekregen van het dagblad 'De Vrije Stem' uit Paramaribo Het blad schrijft oa dat de Surinaamse sectie zeer stringente instructies uit Den Haag heeft ontvangen. Alles wat Suri name in Chili wil zeggen, moet eerst de goedkeuring hebben van de Neder landse voorzitter. Ook kritiseert het blad de leiding van de delgatie: eerst een Nederlandse' voorzitter, dan een plaatsvervangend Nederlands voorzitter, dan een Antil liaan en dan pas de Surinaamse mi nister Rens 'De Surinamers zitten er gewoon voor spek en bonen bij', aldus 'De Vrije Stem' Van een verslaggever UTRECHT De ondernemingsraad van Bronswerk apparatenfabriek in Utrecht, een onderdeel van het VMF- concern. zegt in een telegram aan de president-directeur te protesteren te gen het aangekondigde ontslag voor 104 werknemers in Utrecht. Volgens de leden van de ondernemingsraad is het plan om een aantal mensen te laten afvloeien volledig in strijd met laten afvloeien volledig in strijd met eerdere otezeggingen van de directie. Bij Bronswerk in Amersfoort zullen 64 ontslagen vallen. De ministers Geertesema (binnenland se zaken) en Van Agt (justitie) zijn het over deze nieuwe opzet van de politieorganisatie eens geworden. Voordat zij een wetsontwerp voor de invoering van gewestpolitie gaan op stellen, willen zij eerst weten hoe de kamer er over denkt. Zij hebben daar om gisteren een nota met vraagpun ten aan de kamer toegestuurd. Meer eenheid beleid Als de Kamer ermee akkoord gaat zal een einde komen aan de al jaren lang slepende meningsverschillen tussen de ministeries van binnenlandse zaken en justitie over de politieorganisatie. In de nota wordt erop gewezen dat de huidige situatie, waarin de gemeente politie ressorteert onder binnenlandse zaken en de rijkspolitie onder justitie tot competentiegeschillen aanleiding geeft. Benadrukt wordt dat schaalver groting en meer eenheid van beleid dwingende noodzaak zijn om het hoofd te bieden aan de stijgende cri minaliteit. Een aantal speciale politietaken zal centraal worden geregeld. Dit geldt onder meer voor bepaalde recherche activiteiten, de beveiliging van het koninklijk huis en het toezicht op luchthavens, doorgaande wegen en grote waterwegen. De beide bewindslieden menen dat de gewestvorming binnen tien jaar nadat de Kamer de, momenteel aanhangige. (ADVERTENTIE) gewestwet heeft aangenomen, kan zijn 'gerealiseerd. Zij willen daarom de gewestpolitie met een overgangstijd van tien jaar invoeren. Telkens als een gewest gevormd wordt, krijgt dat gewest eigen politie. Na afloop van die overgangstijd zal worden bezien hoe de samenvoeging van rijks- en gemeentepolitie moet worden geregeld in die gebieden waar nog geen gewes ten zijn ontstaan. Is de gewestvor ming op dat moment al op grote schaal doorgevoerd, dan kan in deze gebieden op de gewestvorming wor den vooruitgelopen. De gewestpolitie wordt dan onder beheer gesteld van een tijdelijk in te stellen openbaar lichaam, bijvoorbeeld gevormd door de burgemeesters uit die regio. Is het met de gewestvorming nog niet zover, dan valt er volgens de nota niet aan te ontkomen het beheer van de poli tie in die gebieden nationaal te voe ren. Nieuwe versie De ministers Geertsema en Van Agt komen met hun opzet tegemoet aan de kritiek die door de Kamer op een eerder wetsontwerp voor de politieor ganisatie werd uitgevoerd, waarin de scheiding tussen gemeentepolitie en rijkspolitie werd gehandhaafd. De nu verschenen nota is voorbereid door een speciale regeringscommissaris, prof. Polak, waarvan de benoeming in het regeerakkoord was opgenomen. Van een medewerker AMSTERDAM Vooral de talen kwamen aan bod op de derde dag van de landelijke examens van het VHMO, waarop de kandidaten opgaven Nederlands, Duits en op verschillende afdelingen Frans voorgelegd kregen. In de och tenduren echter hielden de HBS' ers zich met specialiteiten bezig: boekhouden voor de A-afdeling en voor de B-kandidaten natuur kunde. Gisteren kreeg de HBS-A alweer het tweede gedeelte van boekhouden en bedrijfshuishoudkunde onder ogen, dat als geheel stellig moeilijker was clan het werk van woensdag. Nu was de eerste opgave met een conversie van een bekend type, zodat men er over het algemeen uitkwam. Het was vooral de derde opgave, die velen in ernstige moeilijkheden bracht, onder meer bij het journaliseren van de onder B 3, 4 en 5 genoemde posten. Naar men ons meedeelde, kwam de redactie van deze zeer lastige opgave op minstens zes punten, vrijwel over een met een examenopgave MBA van december 1969. Nogal opmerkelijk of verwacht men misschien een derge lijk niveau van de kandidaten HBS-A? Zij werden nu op zijn minst in tijd nood gebracht. Dat leek aanvankelijk ook de dreiging bij het examen natuurkunde voor de HBS-B. De grafiek in het gegeven van vraag 1 was weliswaar te ver wachten in een mechanicavraagstuk, maar de uit de grafiek af te lezen waarden konden, ook bij redelijk nauwkeurige aflezing toch tot minder eenvoudig rekenwerk aanleiding ge ven. Bij vraag 5 dienden de kandida ten een keuze uit twee opgaven te maken, al naar gelang zij hadden deelgenomen aan het experiment 'vas- testoffysica'. Met een werktijd van drie volle uren en de vereiste routine vielen uiteindelijk hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van het werk toch mee. De gymnasiasten van de B-afdeling werkten in de ochtendzitting niet als de vorige dagen selijk op met hun collega's van de HBS. maar zij schre ven een opstel Nederlands, evenals de A-kandidaten van het gymnasium. Ook voor hen de keuze uit tien me- rendeels aantrekkelijke onderwerpen, die naast een enkel poëtisch gegeven nogal eens betrekking hadden op de I| a4 WOOI* hedendaagse (consumptie)maatschap- HCU1 pij. Voor wie het aandurft: Het pro- fijtbeginsel. Ook een beschouwing over 'aktiegroepen' behoorden tot de Qufisti ff WCckcncl mogelijkheden. In de middag vertaalden de gymnasi asten een artikel uit Le Figaro, ge schreven naar aanleiding van het 25- jarig bestaan van de Unesco. Onmid dellijk viel de lengte van dit frag ment op. dat vervolgens een typisch gymnasiumstuk bleek met een vrij zware zinsbouw en een aantal ongewo ne woorden, die toch vrij moeilijk in werkelijk goed Nederlands weer te geven waren. Ook de IIBS-ers bogen zich over een Frans artikel, waarin de schrijver herinneringen ophaalt aan Albert Camus, die hij in Algiers ont moet heeft tijdens de beginperiode van de Tweede Wereldoorlog. Gezien het woordgebruik en minder eenvou dige werkwoordsvormen was het zeker niet een gemakkelijke opgave die meer vereiste dan het trouw geleerde idioomboek kon meegeven. De MMS-kandndaten mochten gister morgen uitslapen, voordat ze in de middag de vertaling Duits te zien kregen. In een artikel uit 'Die Kunst' ging het over Picasso en de inspiratie bronnen van de 90-jarige kunstenaar. Een weinig opmerkelijke examenopga ve. of het moest zijn door een druk fout (des Talent inplaats van das Talent), zoals er kennelijk toch ieder jaar én te vinden is. Zou het heus niet zonder kunnen? Voor de meisjes was dit overigens de laatste barrière die ze hadden te nemen voor hun 'schriftelijk', dat in het geheel geno men geen zware eisen gesteld heeft. Hen wacht nu het mondeling examen en daarmee is het schriftelijk exa men der vele MMS-opleidingen voor goed tot het verleden gaan behoren. Van een vérslaggever DORDRECHT De rechtbank in Dordrecht heeft vrijdagmiddag de NV technisch installatiebureau voor cen trale verwarming, sanitair e.d. Visser Van der Giessen in Dordrecht faillet verklaard. Het bedrijf heeft 350 werk nemers, waarvn de meeste werken n Andelst. aTot curator is mr. J. W. Bijvanck te Nijmegen benoemd. Hij zal moeten bepalen of het bedrijf direct geli quideerd wordt of dat onder handen zijnde winstgevende werken worden afgemaakt. Hij heeft nog geen beslis sing genomen. Er is ook nog steeds de mogelijkheid dat het bedrijf in andere handen overgaat. DEN HAAG Onbekenden hebben dezer dagen kogels afgevuurd op het gebouw van het Nederlandse concu- laat in Oureco Marques, de hoofdstad van de Portugese kolonie Mozambi que. Premier Biesheuvel maakte dit vrijdag bekend. Aan het gebouw werd vrij forse schade aangericht- Over de daders en hun motieven werd niets meegedeeld. Alle maatregelen zijn getroffen om de Nederlandse belangen in Mozambique te beschermen, zfi de premier. Op de ruiten van een Nederlandse firma in Lourengo Marques werden anti-Neder landse leuzen gekalkt, die al gauw door de politie werden verwijderd. Het betreft hier het 'Zuid-afrikaanse handelshuis', aldus premier Biesheu vel. ARNHEM Honderdvijftig tropische vogels stikten in de auto van de Tilburger J. van der S. (32) toen hij ze gisteren bij Winterswijk over de grens wilde smokkelen. De Tilburger had in het geheel driehonderd dier tjes in kleine hokjes gepakt. Door gebrek aan frisse lucht stierf de helft. Van der S. had het plan de vogels in Duitsland tegen hoge prijzen te verko pen. De douane, die een tip had gekregen, wist daar gelukkig een stok je voor te steken. Van der S. werd uitgeleverd aan de politie, die de rest van de vogeltjes in beslag nam. Van onze weerkundige medewerker Ons advies voor het komende week eind luidt: Trek erop uit in de ontluikende natuur en geniet van de zon. Depressies van formaat zullen ons namelijk niet tegenwerken. We durven dan ook met een gerust hart gunstig weer in uitzicht te stellen. Het weertype wordt door zonnige pe rioden gekenmerkt, terwijl de regen kansen betrekkelijk klein blijven. Ten hoogste ontwikkelt zich in het noor den plaatselijk nog een enkele bui onder een trogje in de hogere ni veaus. Dat het sein op groen staat, is te danken aan een zone van hoge druk die zich vanuit de Azoren (1025 millibar) over de Britse eilanden en verder naar Scandinavië en de Oost zee heeft ontwikkeld. De luchtdruk steeg gisteravond in dit gebied nog steeds. Het verplaatst zich maar wei nig zodat we er het hele weekeind profijt van zullen trekken. De depres sie, die vrijdagmorgen met regen door Het Kanaal trok, droop naar Frank rijk af .en verzwakte. Vrijdagochtend toerd in Zuid- en Midden-Engeland plaatselijk nog 12 tot 14 millimeter neerslag gemeten. In ons land kwam het niet tot neer slag: alleen in het zuidwesten en zui den werd het weer tijdelijk bewolkt Op de weerkaart van gisteravond trof fen ive een andere regenzone aan van Noord-Scandinavië tot Polen, terwijl zich in Griekenland buien met onweer voordeden. Het laatste woord is voor de temperatuur. Die zal de 15 graden Celsius nauwelijks kunnen halen zo lang de luchtaanvoer plaats vindt tus sen noordoost en noordwest. De nach ten blijven aan de koele kant met de mogelijkheid van plaatselijk nacht vorst in het binnenland. OPKLARINGEN Van onze redacteur wetenschappen AMSTERDAM De eenvoudige chirurgische behandeling van kanker, liet weg nemen van het gezwel in de gevallen waar dat mogelijk is, is niet voor verbetering vatbaar, aldus dr. P. J. Klopper op de laatste dag van 'zijn' Europese congres over experimentele chirurgie. 'Eigenlijk zijn er de afgelopen twintig jaar op dit punt geen veranderingen meer opgetreden.' De vooruitgang zit in de combinatie van het snijwerk met andere technieken. 111 116 33 43 52 18 59 97 Aan die andere technieken was een klein maar boeiend onderdeel van het congres in Amsterdam gewijd. Daarbij neemt gebruikmaking van het afweermechanisme van het li chaam, het immuun-apparaat, een belangrijke plaats in, ver telde sectievoorzitter Ruden- stam (Zweden). Opmerkelijk was de bijdrage van de Brit Riddell, die ten behoeve van patiënten met ver voortge schreden kanker het afweer systeem van een varken 'leen de'. Hij plantte een stukje van het menselijke gezwel in een var ken in, en kon enige tijd later specifieke afweercellen tegen dat gezwelweefsel oogsten, die hij bij de patiënt inspoot. Dat deed hij bij elf patiënten met verschillende soorten van kan ker; bij zes werd een duidelij ke teruggang van de gezwellen geconstateerd. Zes tot elf we ken na de behandeling begon nen de gezwellen echter weer te groeien. Een dergelijke proef kun je natuurlijk in eerste instantie alleen doen met patiënten die op geen enkele andere manier meer te helpen zijn. Wanneer je dan. toch een zc duidelijk resultaat ziet, zei dr. Ruden- stam. kom je voor de ethisch moeilijke vraag of je deze techniek met meer kans op blijvend succes mag probe ren met patiënten die minder ver voortgeschreden kanker hebben. Het gevaar is moeilijk te be oordelen. Van Riddells patiën ten reageerde niemand ongun stig op de inspuiting van bloedcellen van het varken. Kwam dat alleen omdat zij toch al zo ziek waren dat zij nauwelijks meer reageerden op 'vreemde' cellen? Of zal deze behandeling ook bij nog minder ernstige patiën ten mogelijk zijn? Dr. Klopper meende dat het misschien verantwoord is om verder onderzoek te doen aan patiënten met maagkanker die namelijk bij de huidige stand van ons kunnen een ui terst geringe overlevingskans hebben. Het blijven moeilijke beslissingen. VERWARMING Een nieuwe techniek die al wel kan worden toegepast is verwarming. Kankercellen blijken meer temperatuurge- voelig te zijn dan gezonde li chaamscellen, en bij 42 tot 43 graden gaan zij selectief dood. Voor gezwellen in ledematen opent dit de mogelijkheid om de bloedvoorzieriing 'af te kop pelen' van het lichaam en tij delijk over te nemen met een kleine hart-long-machine die het bloed bovendien ver warmt. Met die techniek, ge combineerd met toepassing van geneesmiddelen, heb ik goede ervaringen, aldus dr. Rudenstam. Ook gezwellen van de blaas kunnen worden bestreden door spoelen met verwarmde vloeistof. Voor ge zwellen in de romp ligt de zaak moeilijker. Maar dier proeven suggereren al dat het mogelijk is de temperatuur van het hele lichaam tijdelijk tot de vereiste 42 k 43 graden op te voeren. Maar dat is wel wankelen op de grens, want je zit dan dicht bij het punt waar het hele organisme op een fatale manier ontregeld wordt. REGEN Jik. HAGEL rr<-*\ BEWOLKING MIN. TEMP. WINDRICHTING De weersgesteldheid van gisteravond zeven uur, maximumtcmpcratuuren van gisteren en neerslag van 7 tot 19 uur. Amsterdam onbewolkt 14. 0: De Bilt onbe wolkt 15. 0: Deelen half bew 15, 0: Eelda licht bew 15. 0: Eindhoven half bew 15. 0: Den Helder licht bew 12. 0; Luchth. R'dam licht bew 14. 0: Twente zwaar bew 15. 0; Vlisslngen zwaar bew 15. 0: Zuid-Limburg half bew 15, 0: Aberdeen half bew 12. 0; Athene zwaar bew 18, 0.3; Barcelona half bew 17. 0: Berlijn half bew 16, 0: Bordeaux regenbui 13. 3: Brussel zwaar bew 16. 0: Frankfort half bew 17. 0; Genève zwaar bew 15. 0: Helsinki geh bew 9. 0; Innsbrtlck geh bew 14. 0: Kopenhagen zwaar bew 9, 0; Lis sabon licht bew 24. 0; Locarno zwaar bew 20. 0: Londen zwaar bew 8, 2; Luxemburg zwaar bew 18, 0; Madrid half bew 22. 0; Ma laga geh bew 21. 0; Mallorca half bew 20. 0; Mllnchen geh bew 12, 0; Nice licht bew 20. 0; Oslo geh bew 7. 0: Parijs licht bew 13, l;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 5