'Nashmen': een mooie, vrije vogel Puzzeltocht verlaagde museumdrempel Noordzee veerdienst slaat eerste paal in haven Zeebrugge fülRI Verscherpt politietoezicht in Warmond Scheidende burgemeester kreeg veel cadeaus D. Limburg overleden Burgemeester van Knobelsdortfoa feestte met gemeenteper soneeU Burgemeester van Lisse gaf voorlichting Forum CCP over plannen Katwijk Ds. G. Toornvliet in de Doopsgezinde Kerk Noordwijk gaat forensen weren Drie Leidenaars de cel in Afscheid Mr. Dijckmeester Noordwijk wil gaan saneren Bouw derde vleugel provinciehuis voor Groen en Bregman Baby reed water in Old Timers spelen op Koninginnedag TROUW/KWARTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 SCHEVENINGEN Enkele jaren geleden vertrok uit Karatsji een jongeman naar Nederland. Hij verliet zijn zeer kunstzinnige familie, die ragfijne zilveren sieraden in filigram en minitieus borduurwerk maakt. Er zijn meer van dergelijke families in Pakistan, die zich met dit soort kunstnijverheid bezighouden en die er hun broodwinning van gemaakt hebben. Maar de jonge Fasih Mohammed Shamsi trok naar Nederland om zich met die Pakistaanse handenarbeid een be staan op te bouwen. De showroom 'Nashmen', Stevinstraat 55, is het bewijs dat hij daarin volkomen geslaagd is. 'Alles wat hier te koop is, werd met de hand gemaakt en is exclusief, zegt hij, met een brede armzwaai naar al het glinsterende zilver, koper en het geurende houtwerk. Zijn donkere ogen tintelen ondeugend als hij her haalt: 'Alles hier handgemaakt. behalve ik!' De heer Shamsi spreekt vloeiend En gels, maar met het Nederlands kan hij ook al aardig rap overweg. 'We hebben er de tong voor', zegt hij dit demonstrerend. 'De Nederlandse g is dezelfde g als in het urdu'. In het grootste deel van Pakistan wordt ur du gesproken. Zijn neef, Mohammed Anis Shamsi staat er wat niet-begrij- pend bij. Hij is pas vier maanden hier en kwam om in de winkel te assisteren. De verkoop loopt namelijk best De artikelen komen per schip of vliegtuig uit Pakistan. De zilveren sieraden worden meestal door jongens en mannen gemaakt. Trouwens het borduurwerk op de jasjes van echte kashmir ook. Wie het borduurwerk op zo'n jasje bekijkt, met die honder den kleine steekjes en dan hoort dat het jasje 75 gulden kost, staat er wel even van te kijken. De heer Shamsi haalt een handge knoopt Perzisch tapijtje voor de dag: 'In Pakistan geknoopt. Ze denken al tijd dat alleen de Perzen dat kunnen, maar wij leveren het voor de helft van de prijs!' Hij toont prachtige dozen met hout snijwerk en een geheim slot, waar toch geen sleutel aan te pas komt, originele waterpijpen, kamelenbellen, Oosterse parfume, zoet en geheimzin nig; met ivoor ingelegde tafels en kleurrijke gebrande koperen kanne tjes en vazen. Zes meter lange Paki staanse sarees, de dracht van de Paki staanse vrouwen zijn er in alle kleu ren. De nieuwste aanwinst is een witte bruidsjapon met gouden bor duursel, die een onbekende in Paki stan borduurde voor een bruidje in Nederland. 'Nashemen' heet de winkel. Een woord dat wil zeggen: beter dan ande ren of vrijer dan anderen, zelfstandi ger, of zo men wil: exclusief. Me vrouw Shamsi vertaalt het met 'een vrije vogel'. Ze is Nederlandse, spreekt al goed urdu en heeft een zoontje van vier en èèn van twee jaar. Volgens haar echtgenoot kan ze ook heerlijk Pakistaans koken, maar van Hollandse kost weet de heer Shamsi ook te smullen: "MM, herrrlijk kip met appelmoes en doppertjes!' 'Nederland is een mooi land, neen, voorlopig ga ik niet terug. Ik heb hier ook het gevoel dat ik iets voor mijn land doe. Ik werk natuurlijk voor mezelf, maar toch ook voor mijn land. Met mijn werk hier heb ik het gevoel dat ik mijn land een heel klein beetje help en dien'. Zijn activiteiten beperken zich inmid dels niet alleen tot 'Nashemen', hij staat met een Pakistaanse stand op beursen en hij geeft ook modeshows. Hij vertelt trots: 'toen ik ongeveer twee jaar geleden 'Nashemen' opende was ook ambassadeur S. M Hassan van Pakistaan aanwezig1. De Britse Ambassadeur in België, Sir John Beith, K.C.M.G., zal op 18 april a.s. de eerste paal slaan voor de terminal die Noordzee Veerdiensten (North Sea Ferries) N.V. aan het Prins Filipsdok in de achterhaven van Zeebrugge zal aanleggen. Van hieruit zal met ingang van 1 oktober 1972 de nieuwe dienst van start gaan, die Noordzee Veerdiensten tussen de Bel gische haven en het Engelse Huul gaat exploiteren. De nieuwe terminal heeft een oppervlakte van 5 ha. Met de opening van de nieuwe roll- on/roll-off vrachtdienst geeft dp maat schappij een uitbreiding aan haar ak- tiviteiten die in 1965 begonnen met de afvaart van een eerste veerschip tussen Rotterdam/Europoort en Huil. Sindsdien is deze vracht- en passagier- dienst regelmatig uitgebreid tot 36 afvaarten per week thans, welke wor den uitgevoerd door in totaal 6 sche pen De dienst tussen Zeebrugge en Huil wordt voorlopig met één schip in een frequentie van drie afvaarten per week in beide richtingen uitge voerd. In de "aanvang wordt alleen vracht geaccepteerd, zowel op zelf- rijdende voertuigen als die welke met behulp van scheepstrailers kan worden behandeld. Later zal het aan tal afvaarten worden opgevoerd tot een frequentie van zes per week in beide richtingen. De overtocht Zee- brugge-Huul vergt ongeveer 14 uur. De keuze van Zeebrugge als tweede continentale haven past geheel in de vervoerspolitiek die Noordzee Veer diensten N.V. sinds haar oprichting heeft gevoerd. Deze behelst het bie den van een strak afvaartenschema LISSE Burgemeester Berends heeft de vijfde- en zesde-klassers van de Rembrandtschool het een en ander verteld over de taken van een ge meentebestuur. Zonder dat hij al te diep op de verschillende facetten van het gemeentelijke beleid inging, ge lukte het hem wel de scholieren enig begrip bij te brengen over de veelzij dige functie van het gemeentelijk ap paraat. Onder meer schonk de burge meester aandacht aan de kosten, die het schoolzwemmen en het onderwijs met zich brengen. tegen vaste vervoersprijzen. Aanvul lend zeetransport op het vervoer van goederen over de weg of per rail vindt ook in Zeebrugf.e een ruime vraag. De komende toetreding van Engeland tot de E.E.G. geeft Zeebrug ge een belangrijker plaats i.i de rij van zeehavens tussen Duinkerken en Hamburg. De zeehaven biedt accomo- datie aan scheepseenheden van 343 meter lengte en heeft c.' i •eofs:? diepgang van 43 voet. Noordzee Veerdiensten N.V. heeft in verband met de uitbreiding van haar aktiviteiten in Zeebrugge een nieuwe maatschappij onder de naam North Sea Ferries (Belgium) opgericht KATWIJK AAN DE RIJN Op dinsdag 18 april zal een forum avond worden gehouden van de CCP Com binatie Christelijke Partijen) in de Van Veenschool aan de Huetingstraat, toegankelijk via de Nieuwstraat in Katwijk aan de Rijn. Aanvang acht uur. Het forum zal gevormd worden door aanwezige raadsleden. 'Hoever is men met de plannen tot uitvoering van de verbetering van de dorpskern te Katwijk aan de Rijn?' Deze en nog meer vragen ten aanzien van het gemeentebeleid zullen deze avond worden besproken. DEN HAAG Woensdagavond 19 april spreekt ds. G. Toornvliet uit Bloemendaal In de Doopsgezinde Kerk. Paleisstraat 8. Aanvang 20 uur (samenzang vanaf 19.45 uur. Mevrouw Mimi van der Loo verleent haar vocale medewerking. Aan het orgel René Rakier SASSENHEIM Burgemeester Van Knobelsdorff, die vandaag zijn zilve ren ambtsjubileum viert, werd gister middag al in het zonnetje gezet door het gemeentepersoneel, alsmede de groep van de rijkspolitie en B. en W. Wethouder Westerbeek fungeerde ls gastheer tijdens de feestelijke bijeen komst. De heer Koenen en zijn mede werkers van de plantsoenendienst, hadden voor een geweldige bloemen versiering gezorgd. Gemeentesecretaris Berntzen sprak namens het gemeentepersoneel en noemde de burgemeester iemand die uitstekend leiding geeft en een juist inzicht in gemeentelijke zaken heeft. Hij bood een tuinstoel en gereedschap aan. Direkteur Schram voerde het woord namens gemeentewerken en schetste onder meer de uitstekende samenwer king tusse dn gemeentelijke dien sten. Als vertegenwoordiger v n het sehoolpersoneel sprak hoofdondensi zer Hoeven. 'U verstond in die 25 jai de kunst een goed burgemeester zijn en de Sassenheimers kennen', aldus de heer Hoeve, die et boekwerk aanbood. Tenslotte kreeg adjudant Grevink y de rijkspolitiegroep het woord: geeft de politie het gevoel er bij horen'. De heer Grevink schonk ei antieke groentebak, met verse grot! ten. Burgemeester Van Knobelsdorff b j J] dankte de sprekers en voor de t de us. Hij zei zichzelf als een dirige r~d van een orkest te beschouwen. '1 ptiei dirigent ailleen bereik je niets en da orkest doet het zonder dirigent oi jjj (j niet. Je moet het gezamenlijk doe: t Van alle gemeente-orkesten zou 1 senheim zeker ln de vaandelafdeli: 100g thuis horen, zo meende de jubilaris. NLC fren SCHEVENINGEN Het gezin Shamsi, mevrouw Shamsi is ge kleed in een Pakistaanse saree en heeft van haar man al goed urdu leren spreken. Op de voor grond een originele waterpijp. NOORDWIJW Tegen april van het volgende jaar kan het ontwerp-struc- tuurplan geread zijn. zo hebben B. en W. de raad meegedeeld. De raad is inmiddels de zgn. 'doelstellingen-nota' voorgelegd, waarin ruime aandacht wordt geschonken aan de onderdelen 'bevolking' en 'wonen'. Naar de mening van B. en W. moet een verdere uitbreiding van het aan tal woonforensen worden tegengegaan omdat de nog beschikbare bouwgrond voor woningen beperkt is. Het college is op grond van allerlei overwegingen geporteerd voor een groei, die even groot is als het geboorte-overschot. Dit impliceert: voornamelijk huizen bouwen voor de eigen bevolking. Er wordt op dit moment van uitge gaan, dat tot 1982 ongeveer 1120 wo ningen moeten worden gebouwd en tussen 1982 en 1992 nog eens 1040 woningen. DEN HAAG De rechtbank heeft een 40-jarige Leidse veehouder, een 27-jarige Leidse vloerenlegger en een 33-jarige Leidse koopman elk tot drie maanden gevangenisstraf met aftrek van A-oorarrest veroordeeld. Het trio stond terecht voor inbraken in Leiden en de Rijnstreek. De Leidenaars ver klaarden voor de rechter, dat zij on der druk van Leidse onderwereldfigu ren stonden en dat zelfs op een van hen was geschoten. Desondanks kwam de rechtbank staande de zitting tot genoemde uitspraak. WARMOND Onder grote belang stelling nam burgemeester drs. F. K. Langemeijer gisteren afscheid in ver band met zijn vertrek naar Waterin gen. Tijdens de buitengewone raads vergadering zei loco-burgemeester Groenedijk dat de Commissaris der Koningin op 9 mei naar Warmond komt om de wensen van de raad te HA A RLEMM ER MEER Mr. F. Th. Dijckmeester die op 2 mei als burge meester wordt geïnstalleerd in Apel doorn. zal woensdag 26 april fscheid van de gemeenteraad van Haarlem mermeer nemen. Hij doet dit tijdens een buitengewone raadsvergadering die om 14.30 uur begint.De heer Dijckmeester heeft inmiddels al af scheid genomen van de br ndweer: het afscheid van de politie is dinsdag 25 april. SCHEVENINGEN Het Perslucht centrum Atlas Copco Nederland zal woensdagmidag 26 april half drie in samenwerking met gemeentewerken een demonstratie geven met sloopha mers, die minder lawaai maken dan de conventionele apparatuur. Het is voor het milieu en de leefbaar heid van belang, dat de compressors en sloophamers, die bij het opbreken van straten, etc. worden gebruikt, zo min mogelijk lawaai maken. Vooral in een grote stad is dit een noodzaak en in Den Haag niet op de laatste plaats. De demonstratie heeft plaats op het parkeerterrein aan de Zwolsestraat horen in verband met de benoeming van een opvolger van drs. Langemei jer. Raadslid Van de Kroft bood namens de raad een smeedijzeren scherm aan voor een open haard. Dit raadslid sprak namens de confessionele partij en en de PvdA, terwijl de heer Bak ker de WD vertegenwoordigde. De heer Tulp voerde het woord als we thouder. De receptie die later op de avond volgde werd zeer druk bezocht. Oud-arts Walenkamp bood namens de bevolking een zilveren presenteerblad aan, waarin het wapen van Warmond en de data van intrede en vertrek uit Warmond stonden gegraveerd. Er wa ren veel sprekers en veel cadeaus. De kerken werden vertegenwoordigd door pastoor Slijkerman. Mevrouw Sanders vertolkte de gevoe lens van de vrouwelijke -vrijwilligers. De heer Van der Steur, voorzitter van het Historisch Genootschap "Warmel- da'. bood een plattegrond van Wate ringen aan. Ook de rijkspolitie liet zich niet onbetuigd. De heer Porten- gen overhandigde een fraai schilderij. VOORSCHOTEN Op 82-jarige leef tijd is in Voorschoten de heer D. Limburg overleden die 25 jaar na mens de ARP deeJ heeft uitgemaakt van de gemeenteraad. Hij woonde laatstelijk in het bejaardentehuis Ade- geest. Vele jaren had de heer Lim burg zitting in de woningadviescom missie. Voor zijn langdurige en belang rijke werkzaamheid in het belang SCHEVENINGEN Twee broers Shamsi in de showroom 'Nashe men'. van de plaatselijke gemeenschap ken de de gemeente hem het ere-burger- schap toe. De heer Limburg was ook drager van de gouden medaille van Oranje-Nassau. Dinsdag 18 april wordt de overledene ter aarde besteld na een dienst in de aula van de begraafplaats Rosenburgh die om 2 uur begint. NOORDWIJK B. en W. hebben de raad een voorstel voorgelegd voor sa nering van het complex Vreewijk aan de Tramsteeg. Er is in principe al overeenstemming bereikt met de eige naars van de twintig woningen over aankoop ervan. De totale koopprijs wordt geraamd op 85.000,en de gemeente krijgt hierdoor de beschik king over 1400 m2 grond in het saneringsgebied. 0\rer een jaar kun nen de Avoningen zijn ontruimd, Avaar- na met de afbraak ervan wordt hegon- NIEUW-VENNEP De ARP verga dert maandag 24 april in De Rustende Jager. Wethouder C. van Stam en de raadsleden zullen gemeentelijke zaken toelichten. ADVERTENTIE fauto-inzittenden brand glas inbraak ongevallen rechtsbijstand reis storm wettelijke aansprakelijkheid voor particulieren ziekte ziektekosten ..om zéker te zijn1. Rljnraond-vmBksrinoen of r wend u ridrtstriekstot P n. v. verzekeringsmaatschappij >-gremd|kwal B8 r"dam-3 UL010-3BBM47 LEIDEN De paaspuzzeltocht langs elf Leidse musea, die deze maand onder auspiciën van de VW en de musea zelf werd gehouden, is een enorm succes geworden. Maar liefst 1015 jongeren van 8 'tot 19 jaar na men er aan deel en stuk voor stuk hebben zij de lang niet gemakkelijke opgaven bijzonder serieus benaderd. WV-directeur R. A. Dekker vertelde ons, dat hij hooguit zo'n driehonderd deelnemers had verwacht. Gesteund door dit succes is nu een doorlopende puzzeltocht langs de Leidse musea in de maak en de heer Dekker hoopt iedere deelnemer, die deze tocht goed volbrengt, een medail le te kunnen overhandigen. De be langstelling voor de Leidse musea blijkt door een dergelijke tocht enorm te worden gestimuleerd. De drie hoofdprijswinnaars van de paaspuzzeltocht zijn inmiddels be kend: zij ontvingen een gelukstele gram en Avoensdagmiddag 19 april om 4 uur kunnen zij uit handen van Avethouder dr. J. P. Duyverman hun prijzen in ontvangst nemen: respectie velijk een gouden, een zilveren en een bronzen munt alsmede een ca deaubon ter waarde van respectieve lijk ƒ100,—, ƒ50,— en 35,—. Alle 1015 deelnemers ontvingen een brief met een aandenken. Voor degenen, die nog niet mochten weten, Avat de gevraagde latijnse spreuk was: Haec Libertatos Ergo 'Dit terwille van de vrijheid'. De meeste deelnemers behoorden tot de leeftijdsgroepen van 13 en 14 jaar. Doordat radio en televisie aandacht aan de Leidse puzzeltocht hadden ge- DEN HAAG De bouw van de omstreden derde vleugel van het pro vinciehuis te Den Haag is één dezer dagen gegund aan het aannemersbe drijf Groen en Bregman uit Benthui zen. De kosten bedragen 9.030.000. De bouw van de derde vleugel, die ruimte moet bieden aan driehonderd ambtenaren en een vergaderzaal voor de provinciale staten, zal nu spoedig kunnen beginnen. Hoewel Groen en Bregman niet tot de laagste inschrij vers behoorde werd aan dit bedrijf toch de bouw gegund. LEIDEN Vrijdagmiddag stond een 28-jarige moeder een etalage te bekij ken langs de NieuAve Rijn. Zij liet even de kinderwagen los. Het gevolg was dat het wagentje, waarin een 6 maanden oude baby.aan het rijden ging en in het water terecht kwam. De moeder bedacht zich geen moment en sprong het wagentje na. Zij werd gevolgd door en 20-jarige Leidenaar. Beiden wisten de baby op het droge te brengen en even later volgde de kinderwagen.Moeder en kind Averden voor onderzoek naar het Elizabeth Gasthuis gebracht. Vermoedelijk heb ben zij geen nadelige gevolgen opgelo pen. De jongeman werd door de poli tie thuis gebracht. rADVERTENTIE WORDT UW HUIS U TE KLEIN Wilt u graag onder de mensen zijn, nieuwe kennissen krijgen en zelfstandige werkzaamheden hebben met een goede verdienste WORD AVON CONSULENTE U presenteert produkten van uitstekende kwaliteit - met volledige garantie - in uw onmiddellijke omgeving. Vraag inlichtingen bij Avon, grootste firma in cosmetica ter wereld. Avon Benelux b.v. Vijzelstraat 2 -18, Amsterdam C. Tel. 020/648.41 - 648.42. schonken, kreeg het evenement landelijk karakter. De verste deel mers kwamen uit Heerlen. PRIJSWINNAARS De prijswinnaars zijn: 1 A. van i Heyden, Hoge Rijndijk 100, Zoet Avoude (13 jr); 2 M. Mathot, Hoo straat 104, Hillegom (14 jr); 3 A. i Goede, Jan Vossensteeg 37, Leii 1 (14 jr.). 4e tot en met de 17e prijs: M. Bi ken, Corellistraat 3, Leiden (12 ji A. Looyenga, Nwe Plantage 68, Di f (15 jr); J. Mooy, Papaverlaan Oegstgeest (15 jr.); M. Foks, de terlaan 48, Leiden (13 jr.); R. F kers, Emmalaan 12, Oegstgeest (8 jn T. Fekkers, Emmalaan 12, Oegstge EL, (9 jr); J. Heemskerk, van Alkema 'f laan 5, Roelofarendsveen (14 jr); Voogt, Schubertlaan 52, Leiden jr); M. Kathmann, Bruggestraat Leiden (13 jr); P. Zaalberg, van Hofstraat 5A, Leiden (13 jr); C. J bo) Bon voor gratis inlichtingen lie bij sen, Merelstraat 50, Leiderdorp jr); Chr. de Smidt, Brahmslaan Voorschoten (10 jr); M. Dirken, de Bourbonstraat 6, Leiderdorp jr); H. van der Knaap, Fr. Hendi^v} laan 28, Voorschoten (11 jr). Troostprijzen: P. de Kievit, Dan Ruysstraat 7, Wassenaar (16 jr); v. d. Sluis, O. Nas'saustraat 28, Vo burg (14 jr); E. Brinkenhof, J. V meerlaan 6, Oegstgeest (13 jr); Coster, Haarlemmerstraat 204, Leid (14 jr); A. Kerkhoven, Mauritsla_ 64, Hillegom (13 jr); H. Hartm Rijnzichtweg 19, Oegstgeest (11 jr) j)|g> <J rk KATWIJK Op 1 mei (Koningin dag) spelen de voetballers van Avel van 'Quiok Boys' en 'Noordwijk' wedstrijd in 'Nieuw Zuid'. De w strijd begint om kwart over v Promotor is Koos den Hollander, heeft beide verenigingen bereid vonden met de spelers, die zo'n nel 10 jaar geleden bij de vereniginj voetbalden, in het veld te kom Scheidsrechter is de heer Noorlam uit Goud een oude bekende Quiok Boijs en Noordwijk. Z150 WARMOND Steeds meer de laatste weken komt het tijdens de weekein den in Warmond voor dat de politie geconfronteerd wordt met vrij ernsti ge misdragingen van de jeugd. Zo zijn op het bureau meldingen binnengeko men van gestolen tuinkabouters, ver nielde bromfietsen, petroleumkannen die worden leeggegooid en vernielde stoplichten. De baldadigheid steeg tot een triest hoogtepunt toen in de Dorps straat van een in aanbouw zijnd huis de kozijnen werden uitgerukt en tot splinters geslagen. Parkeergarages in Zoetermeer ZOETERMEER Eindelijk is het dan zover dat de overdekte parkeerga rages in gebruik genomen kunnen worden aan de Leeuwenhoeklaan en van Aalstlaan tussen de torenflats. Alle autobezitters in de nabijheid van deze parkeergarage kunnen hiervan gebruik maken, als zij zich schrifte lijk hebben aangemeld bij de Stich ting Administratief en Technisch wo- ningbeheer aan de Ambachtsheren- laan 1178a. De huur bedraagt 35,- per maand. De eigenaar van het huis, de heer P. Schrier, deed de ontdekking op zon dagmorgen. 'Het was alsof ik een klap ln het gezicht kreeg" zegt hij. De ramen had ik in speciale stijl ontwor pen. Een maand ben ik er aan bezig geweest', aldus de heer Schrier die inmiddels de vernielde raamwerken ln Oud-Hollandse stijl vervangen heeft voor normale ruiten. De schade aan zijn huis bedroeg 1500 gulden. De politie van Warmond staat mach teloos tegen de groeiende reeks van vernielingen. De heer Portengen, die dit jaar in Warmond werd benoemd als postcommandant zegt over de bal dadigheden: 'Warmond is een plaats die veel jongelui trekt. Er zijn hier heel wat dansgelegenheden waar ze naar toe trekken. Per weekend komen hier ongeveer vierhonderd jongelui. Een kleine groep daarvan kan zich na een avondje uit niet beheersen en dat levert dan deze vernielingen op. Voor al veel bromfietsen worden gestolen. De laatste bus is meestal vertrokken als de jongens huiswaarts keren en dan stelen ze uit schuurtjes een ver voermiddel om thuis te komen' aldus de heer Portengen. Een afdoende regeling om de balda digheden van de jeugd af te stoppen is er niet. Dit komt vooral omdat er Warmond een tekort aan politieper Bil neel is. Organiek behoren er vier Warmond aanAvezig te zijn doch zijn er slechts twee. Het enige dat sterke arm momenteel kan doen een verscherpt politietoezicht wat i gaan gebeuren in samenwerking m de politie in Sassenheim. Het eerste succesje van deze scherpte controle is inmiddels boekt. Er werd een groepje jonge zjj aangehouden die in de afgelop maanden in totaal zeven bromfiets£_ hebben ontvreemd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 4