Hoop op spoedige herbouw van Egyptische tempel in Leiden KERKDIENSTEN LEIDEN e.o. Leiderdorp op weg naar een beter sportbeleid Kerkelijk centrum in Rijnsburg leiligdom uit het jaar nul herrijst op binnenplaats museum ftjp Expositie als protest Rotterdams danscentrum vrijdag 21 april met première in Leiden C. van Wijk jubileert Uitbreidip'T spreekuren sociale raadsvrouw Marktberichten Die/steeg wandelstraat T2/ lOUW/KWARTET ZATERDAG 14 APRIL 1972 an een onzer verslaggevers g£IDEN Een bezoek aan het rijksmuseum van oudheden aan het efaamde Leidse Rapenburg blijft natuurlijk alijtd een belevenis, iaar ga er niet heen op grond van uitvoerige berichten vorig jaar, ie aankondigden dat er een complete Nubische tempel afkomstig ter n if. het niet meer bestaande dorpje Taffeh, is te zien. oproe loven it geschenk avn Egypte aan ons land e enj het besluit daartoe werd door ipansi esident Nasser ondertekend staat gaan ig steeds in honderden grote kratten watei geslagen. Een voormalige garage in nevi i sleutelstad is er tot de nok mee getati raid. De tempel zou een ereplaats 'met ijgen op de binnenplaats van het linge useurn, die daarvoor van een over- :hters pping zou moeten worden voorzien, neisji jewel alles gereed was: de bouwte- van ningen waren door de hoofdarchi- 1 aanct van de rijksgebouwendienst, ir. •n, di de Lussanet de la Sablonière ge- ngt'. jakt, de kredieten waren geopend, m t tijdschema kon worden afgewerkt, akte het profijtbeginsel alles in- Is is tot en wensdroom. De rïjksge- mwendienst moest voor 300 miljoen n£: n projecten stopzetten, waarmee a g niet begonnen was. Dit project, Wi,sten nog geen miljoen, hoorde daar 1 k bij. t of. dr. A. Klasens, directeur van nêen t museum is door deze ontwikke- |g wei in verlegenheid geraakt. Ne- radf rland behoort tot de vier landen 2 e zich hebben onderscheiden bij veiligstellen van de ongeveer der- tempels die door de uitbouw van oc Assoean-dam met vernietiging wer- d bedreigd. Een internationale red- ïgsactie had tot gevolg, dat alle mpels tijdig konden worden afge- ,™e' oken s ms moesten ze uit rotsen bben 0rden gezaagd om ze elders weer mei te bouwen, en feddingsactie pjno >t 26 tempels is dat gebeurd: ze ;evel ijken weer in volle glorie op veili- gev plaatsen. Als dank wilde Egypte storier tempels ten geschenke geven aan •de nden, die zich bij de reddingsactie t in jzonder onderscheiden hadden. Een ,ordt ternationale commissie de Unes- heeft in het hele project een de ote rol gespeeld wees de vier aan. In volgorde van belang- bi ikheid werden het: de VS, Italië, gr0:derland en Spanje, nlaas is in de acte van overdracht en tijdslimiet opgenomen, waarbin- n de herbouw van dit uiterst gave npel-exemplaar zou moeten zijn ge- aliseerd. Maar nadrukkelijk blijft eraard de morele plicht van ons id gelden om met het geschenk ook te doen. ciebai,. i KANTOORINRICHTING BRANDKASTEN IJu KANTOORMEUBELEN DIREKTIEKAMERS MAGAZIJNKASTEN KANTINEMEUBELEN TOONZALEN Geopend Wm. Barentszslraat 35 Leiden B'l Z'i'iingil Dezer dagen had prof. Klasens nog bezoek van de Egyptische minister van cultuur, die natuurlijk belangstel lend vroeg hoe het met het weer oprichten van het cultuurmonument stond. En dan klinkt het niet erg dankbaar om vast te moeten stellen, we hebben er nog niets mee gedaan. Toch is er bij de directeur van het rijksmuseum gegronde hoop, dat bin nenkort positief bericht uit Den Hakg komt om met de werkzaamheden te beginnen. Dat zou dan volgend jaar zijn. Geplande duur: anderhalf jaar, wat zou betekenen dat midden 1974 in plaats van eind 1972 het geschenk tot zijn recht zou komen. De tempelblokken, van Nubische zandsteen, wegen bij elkaar 300 ton en lijden niet van de opslag. De tempel van Taffeh is van het jaar nul, dus precies zo oud als onze jaartelling. Hij werd gebouwd in de tijd van de Romeinse keizer Augustus en de afmetingen zijn acht bij zeven nieter, bij een hoogte van vier en een halve meter. De voornaamste versieringen van dit overigens sobere religieuze centrum vormen de gebeeldhouwde plantenka- pitelen van de zes zuilen. In de vierde eeuw na Christus werd de tempel verbouwd, vermoedelijk ten behoeve van de verering van de godin Isis. Fr kwam toen een tweede ingang bij, alsmede een aantal versieringen: af beeldingen van de gevleugelde zonne schijf en friezen van de Egyptische koningsslang. In 710 werd de tempel tot christelijke kerk gewijd, waarbij schild erin gt^» werden aangebracht nu niet meer zichtbaar die het laatst door reizi gers uit de negentiende eeuw werden waargenomen. Zo omstreeks de der tiende eeuw werd het christendom verdrongen door de Islam. Sindsdien was de tempel voor profane doelein den in gebruik: hij deed dienst als woonhuis en (zelfs} als stal. Onder water Al in 1910 kwam de Taffehtempel onder water te »taan, toen de eerste stuwdam bij Assoean in de Nijl werd aangelegd. Dat bleek heilzaam te zijn, want daardoor werden schadelijke zouten uit de Nubische zandsteen ver wijderd, een behandeling, die deze oude steen bij conservering altijd dient te ondergaan. In 1960 werd het geheel voorzichtig afgebroken en op geslagen om ruim tien jaar later naar Nederland te worden overgebracht. De overkapping is nodig in Leiden om het bouwwerk voor schadelijke weersinvloeden (vocht, vorst) te vrij waren. Hij is geheel in glas ontwor pen: de binnenplaats van het rijksmu seum krijgt er op die manier een grote expositieruimte bij, met als cen trale blikvanger de tempel. Er zullen ook heel goed concerten en ontvang sten kunnen worden gehouden. In elk geval: de straks overkapte binnen plaats zal gratis toegankelijk zijn. Dat is namelijk een van de voorwaarden, die aan het ter beschikking stellen van dit cultuurmonument zijn verbon den. Over de geldelijke waarde van het geschenk valt volgens prof. Klasens geen zinnig woord te zeggen, 'Geen cent' lijkt het meest reëel, want er is bij zijn weten nog nooit een tempel op de markt aangeboden geweest. Zo zal de binnenplaats van het rijksmuseum van oudheden aan het Rapenburg te Leiden er (hopelijk) binnen afzienbare tijd uitzien: voorzien van een glazen overkapping, waaronder de herbouwde tempel, die gratis te bezichtigen moet zijn. Het laatst werd de tempel in 1910 gefotografeerd. Dat was vlak voor hij vol ledig onder water kwam te staan. Gem.: Hooglandse Kerk v.m. 10.00 u C. Post. v.m. 11.45 u Oecumenische lidentendicnst n.m. 6.30 u dr. P. L Schoon- doH |£j-?.UIpen- z. ikerk v.m. 10.30 u ds A. J. de Jong n.m. 00 u d Cand. H. Geurts, Amsterdam, aranathakerk v m. iu.00 u ds. K. Bouhuys mlngskerk v.m. 10.00 u dr. K. E. H. ppenheimer. tvrijdlngskerk: v.m. 9 00 u ds Joh. Poort eihlehemkerk v.m. 10 00 u ds. E. M. wnekoek. redeskerk v.m 10.00 u ds R. Steenstra Sllse Wallone v.m. 10.30 u pasteur D. Ribs. 'i. van Vrijz. Hervormden (aula Asserstr. v.m. 10.30 u ds C J. Rasch, Slootdorp. cad. Zlekcnuls v.m. 10.00 u ds. J. E. rederveld. laconessenhuls v.m. 10,30 u ds Joh. Poort, eugdkapel 'De Goede Herder' v.m. 10 30 u hr. L Krassenburg jr. iQVossensieeg 17 v.m. 11.00 u. Oecumeni- ihe werkplaats. rrenwijk v.m. 10.00 u Oecumenische dienst tref. Kerk: Zuiderkerk. 10 u ds. Kronemelj- en dr. v. d. Zwaan, Openb. belijeenls 5 u Kronemeijer t beide diensten H.A.). etrakerk 10 u ds Hortensius. 5 u dr v. d. waan. Oude Vest, 10 u ds De Heer, 5 u ds. aas, Amsterdam (dienst met belangstellen- tn). Beloftekerk Mors. 10 u ds Baas, 5 u Hortensius Bevrijdingskerk Zuid-West. 8 30 u dr. De Vries. Scbeveningen. 5 u ds It Heer. Rusthuis Groenhoven, 10 u ds Doey, Katwijk aan Zee. Gebouw De Mirt •age Rijndijk. 10 u dhr. De Koning. Gebouw lerennest Morsweg. 10 u dhr De Jong. 'De amboerijn' Valeriusstraat 73, 10.30 u Jeugd- ienst kinderen 4-13 j. eref. Kerk Vrljgcm.: Herengracht 10 en 17 *'-. v. d. Haar. Gcref. Kerk: Steenschuur: 10 en 5 u ds larller. ■tref. Gem.: Nieuwe Rijn. 10 en 16.30 u tesdienst. eref. Gem. in v-^; Eonlngskerk 11.30 en u leesdienst. Apostol. Kerk: 9.30 16 en do 19.45 u redienst. ■uih. Gem. Hoogl.: Kerkgracht 10.15 u ds. 'einhart te Schiedam, emonst. Gem.-Doopsgez. Gcm.: Pleters- erkstraat 10 u prof. dr. Kossen, Amster- r» m Baptistengem.: Oude Rijn 10 u ds Van lameren. leger des Heils: 10 u heiliglngsdlenst, 7.30 u 10, verlossingssamenkomst (Hooigracht) °ud. Kath. Kerk: Zoeterw. singel. 9.45 u heilige mis. Adventskcrk (doopsgez. kerk): 10 u bljbelstu- II'. 11 u prediking. -vang. Christengemeenschap Middelstegracht 10 u dhr DikKes. 'olie Evangellezending (Zijlsingel) 10 u dhr Grootvcld. di 8 u dhr Zijlstra. vr. 8 u eugdmeeting. ■emeenschap van kerken: Kantine MerenwIJk 8 u ds Bijl en pastoor van Well (Oec. Jlenst). Zendingswerk Middcrnachtroep Jeruél: Zoet- tenvoudcsingel 21 zo 18 u dhr Kramer. ^^Onderwerp 'Officier-Deserteur' wo. 19.30 u ^^Wim Malyo, Zurich bandrecorderdlcnst. ABBENES Hcrv. Gemeente: 9 30 ds. De Vos, Katwijk a. Zee: 19 dr Geense.Lelderdorp jeugddienst. Beinsdorp; 10 ds. Van Rhijn. Haarlem. ALPHEN AAN DEN RIJN Hervormde Gemeente: Adventkerk 9.30 ds. Lefeber; 6.30 ds. Hanemaaijer; Opstandings- kerk 9.30 ds. Hanemaaijer: 6.30 ds Lefeber: Kruiskerk (Gouwsluis) 9.30 ds. Bogers: 'Na bij': 9.30 dhr Weijling, jeugdkapel. Zaal Opstandingskerk: 9 30 dhr Vonk. jeugdkapel: Kerk Oudhoornseweg 10 kandidaat Jonges. Rijswijk: 11.15 zondagsschool: 11.15 Zondags- catechisatie: Slonskerk Oudshoorn 9.30 kandi daat Geuze: 6.30 ds. Verploeg Goede Her derkerk: 10.30 ds Bogers: Ridderveld 9 15 ds Verploeg; Aula Morgensterschool 5 ds. Bogers; Kapel Martha-stichting 10.30 ds. Walpot en brigadier Mast, v.h. Leger des Heils. m m v. 'The Messengers'. Geref. Kerk- Salvatorikerk 10 ds. van Har- melen: 6 30 ds. Post. Oegstgeest: Maranatha- kerk 10 ds. Post. Oegstgeest: 6 30 ds Vos: Goede Herderkerk (Noord) 9 en 6.30 drs Borman: Ridderveld 10.30 ds. Vos, Openbare belijdenis: 6.30 DS. Van Harmeien. Geref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 en 18.30 leesdienst. TER AAR Herv. Gemeente: 9.30 ds. Lindenburg.19 ds Van Soest, Rotterdam. Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 ds. v.d. Tas, Boskoop. ALPHEN AAN DEN RIJN Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 5 u ds. Sneep Oud Geref. Gem.: 9.30 en 16 u leesdienst. Leger des Heils: 10 u en 7.30 u samenkomst ln gebouw Corn, de Valmingstraat Volle Evangellezending: 10 u dhr Van Leeu wen, in gebouw 'Kindervreugd'. Baptistengemeente: 10 u ds. Koekkoek, 6.30 u ds. Cohen, Zwolle. F-vang. Molukse kerk: 11 u ds. Sitanala. Prot. Molukse Kerk 9.30 u ds Lekransy. Vlaardingen. AARLANDERVEEN Hcrv. Gemeente: 10 ds. Heljmans. Boskoop; 19 ds. mr. Van Hoegoe. Geref. Kerk: 10 en 19 ds. De Jong, Alphen a d. Rijn; Openb. belijdenis en H.A. Chr. Gcref. Kerk: 9.30 u leesdienst, 14.30 u ds. v. d. Ent, Katwijk aan Zee. BENTHUIZEN Herv. Gem.: 9.30 en 18 u ds Den Dikken. Geref. Gem.: 9.30 en 18 u leesdienst. BOSKOOP Herv. Gemeente Dorpskerk 9.30 ds. De Leeuw; 6.30 ds. Heijmans. Geref. Kerk: 9 30 u ds. Dijkstra. 5 u ds Bouma, Heerhugowaard, Aula Mavoschool 11 u ds de Leeuw. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u leesdienst, 15 u ds. Van Dijk. Gouda. HAZERSWOUDE Herv. Gemeente: 9.30 ds. v.d. Berg. Huizen: 6.30 ds. Boer, Jeugddienst. Gcref. Kerk: 10 en 5 u ds Hassefras Musselkanaal hillegom Hcrv. Gent.: 10 u ds. Bronsgeest. 5 u dr. Jelsma, Kampen Gez. evengeüsatiedienst. Geref. Kerk: 10 u ds Pouwels. 5 u zie Herv. Gemeente. Volle Evangellezending: Zie Lelden HOOGMADE Herv. Gemeente 10 ds. Schoonenboom. DE KAAG Herv. Gem.: 10 u ds Van 't Hoff. KATWIJK AAN DEN RIJN Hervormde Gemeente: Dorpskerk 9.30 knnd. R. H. M. tie Jonge, Lelden; fi d-. M. Heymans. Ontmoelingskerk- 10 uur ds M Heymans, bed. II. Doop. 6 30 ds. A Makken- ze. School Narcisstraat 10.30 ds. c. R H ter Haar Romenj. Oegstgeest. interkerkelijke evangelisatiedicnst. Geref. Kerk: 9.30 u ds. Halsema. 5 u ds. De Vries. KATWIJK AAN ZEF. Herv. G.I11,: Nieuwe Kerk: 10 u ds W. Vroegindewcy cm. pred. te Bilthovrn. Beves tiging. ds Vroeglndewey. 6 u ds. J. Vroegin dewcy intrede Oude Kerk: 10 u ds van Roon. 5 u ds De Vos. Ichtuskcrk: 10 u ds Koelman. 5 u geen dienst. Pniclkcrk: 9 30 u ds W. Vrocgindewey, 5 u ds Van Roon. jeugddienst. Groen van Prlnscrerschool 10 u ds Vink HA Zeehospltium: 8.45 u ds. Koelman Ziekenhuis 'Overduln' 2 u ds Van leperen. Geref. Kerk: Vredeskerk 10 u ds Pijlman, 5 u ds Van Halsema. Trlumfatorkcrk: 10. u ds De Vries. 5 u ds Pijlman. Chr. Geref. Kerk: 10 ds. H. C. van der Ent: 5 ds H. C van der Ent. g Gebouw Remiscstraat: Geref. Kerk Vrljgem.. S.30 leesdienst; 3 ds. Th. Hoff. Geref. Kerk art. 31: 9.30 ds. G. Roukema. 7 ds. G. Roukema. Gerot. Gemeente (Remisestraat): 10 lees dienst; 5 leesdienst. Donderdag 20 april 7.30 ds. D. Hakkenberg, Dordrecht, 'Volle Evangcliegemeenle Katwijk', zaal ln de openbare school Voorstraat 100. 9.45 eredienst. KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv. Gemeente: 10 ds. Diepersloot. Rotter dam: 19 ds. De Leeuw. Boskoop. Geref. Kerk: 10 u ds Swlerts. 19 u ds Kamper, Zoetermeer. LEIDERDORP Hcrv. Gcm.: Dorpskerk 10 u ds Honnef. Scheppingskerk 9 en 10.30 u dr Geense, 5 u mevr. ds Geense. Geref. Kerk: Kerk Hoofdstraat 10 u ds Van Netten. 6.30 u Van Netten. Scheppingskerk 9 en 10.30 u dr Geense. 5 u mevr ds Geense LEIMUIDEN Herv. Gemeente: 9 30 ds. De Vree. Geref. Kerk: 9.30 ds. Koekkoek, Waddinx- veen; 19 ds. Los. LISSE Hcrv. Gem.: Grote Kerk 10 u ds J v d Velden, Bed H. Doop. Gezlnsdlenst, 7 u ds Ha B. van 't Hof. Dc Kaag. Herv. Kapel 10 u dr. J. G. J. Jansen. Noordwljk. Geref. Kerk: 10 en 5 u ds H. B. Weyland van Arnhem Chr. Geref. Kerk: 10 cn 4.30 u ds D. H. Geref. Kerk: 9 u ds. Warner, 5 u ds. Van Rlenen, Harderwijk. Sllchtingskerk 11 u ds Warner. NIEUWKOOP Herv. Gemeente 10 ds Aalbers. Oegstgeest: 18.30 ds Van Doorn. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 ds. Hartkamp. Hillegom. NIEUWVEEN Herv. Gemeente 9.30 ds. mr. Van Hoegee, Aarlgnderveen- 18.30 ds. Poort. Leiden. Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 kandidaat Schel haas te Amstelveen. NIEUW-VENNEP Herv. Gemeente: 9 30 ds. Cover's. 19 ds v d. Velden, I-isse. Geref. Kerk: 9 30 ds. Den Heeten 16 15 gastendienst ds. Korenhoff. Heemslede Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 15 ds. De Graaf NOORDEN Herv. Gemeente 9.30 eerw. lieer Gils, Wad- dinxveen; 19 ds. Post, Leiden (voorber. H A Geref. Kerk (Woordense VerlaaU: 10 en 19 ds. Hanenburg. NOORDWIJK AAN ZEE Hcrv. Gem.: 10 u ds. Lapré ln Hoofdstraat- kerk. 'De Rank' 17 u ds. Keuning. Gcref. Kerk: 10 u ds van Reenen, 5 u ds Warner. "Sole mlo' 9.30 u ds Bouma Herv. Evangelisatie: 10 u ds Rijnsburger Amersfoort, 3.30 u ds. Post, Lelden NOORDWIJK BINNEN Hcrv. Gem.: 10.30 u ds Kool. Katwijk aan Zee. 19 u ds Lapró. 19 u ds v d. Schout. Kapel Rijndijk. 10 u ds V. D Schoot. Kerk Hulp en Heil 10 u ds v. d. Gc-est, aula Noord-Hofland. 9.45 u ds dc Bens. Geref. Kerk: 8.30 u ds. De Zeeuw. H.A 10.30 u ds Reedijk, H.A. 5 u ds Reedijk. Geref. Kerk Vrljgcm.: 8.30 u ds v. d. Haar, 17 u ds Feenstra NOORDWIJKERHOUT Iferv. Gem.: 10 u eerw heer Hoffenaar. Voorhout. 'De Zilk' 10 u ds Mackaav Oegst geest Jongerendienst. OEGSTGEEST Hcrv. Gein.: Willibrordkerk 10.30 u ds Wa genvoorde. Pauluskerk 10 u ds Verdonk. Gemeentecentrum 10.30 u dr. Van Gennep. 17 u Zie Geref. Kerk Lljtweg 10.30 u Jeugdkerk Zendingskerk 10 u jeugdkapel. Gcref. Kerk: 10 u ds. Vegter. Openb. belijdenis en HA. 5 u ds Vegter. Gemeensch. H Avondmaal. Geref. Kerk Vrijgemaakt: Gemeentecentrum. 8 45 u en 15 u ds v. d. Berg. Geref Kerk Vrijgemaakt: 'Taberna': 8.30 ds. Dcddens. 15 ds. v.d. Haar. OUDE EN NIEUWE WTERING Herv. Gein.: 9.30 u ds Lalleman Geref. Kerk: 9.30 en 18.30 ds. Cziria. RIJNSATERWOUDE Herv. Gemeente: 9 30 ds. Bijl, Krimpen a d. IJssel; 19 dr De Ru, Rotterdam. Chr. Geref. Kerk: 9.30 u lccstdlenst. 14.15 u ds. Bouw, Schevcningen. RIJNSBURG Herv. Gemeente: Grote Kerk 9.30 ds. Mak- kenze. Katwijk a.d. Rijn; 5.00 ds. Wisse; Bethelkerk 9.30 ds. Wisse, 5 ds. Van 't Hof, L3 LEIDERDORP De raadscommissie voor onderwijsaangelegenheden, sport-, jeugd- en culturele zaken heeft een nota samengesteld, waarin de volgen de uitgangspunten voor een gemeente lijk sportbeleid naar voren worden gebracht: De sport gaat een steeds grotere plaats innemen in het maatschappe lijk bestel. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in de komende ja ren zal voortzetten. Tot de taak van de sportverenigingen behoor;: a) de zorg voor een zo goed mogelijke sportbeoefening; b) het be vorderen van het sociale contact tus sen de leden; c) de begeleiding van de jeugdleden; d) kadervorming. De opkomst van de recreatiesport maakt het noodzakelijk, dat de sport NOORDWIJK Karei Kok, de Noordwijker die zichzelf liever fo tograaf-tekenaar noemt dan kunste- naar. exposeert tot 2 mei in de kapel van de Ned. Hervormde Kerk aan de Hoofdstraat. Op die tentoonstelling zijn ook werken van talentvolle leerlingen van Kok. die les geeft aan het Rijn lands Lyceum, te zien. Wat deze tentoonstelling bijzonder maakt is het motto waaronder zij gehouden wordt. De expositie wil laten zien dat het afval van de mens daï de wereld dreigt te ver stikken en te vervuilen op zichzelf weer een nieuwe schoonheid kan bezitten. Natuurlijk schuilt daar ook een protest in tegen de vervuu Iers: mensenhanden hebben dit al les weggeworpen. Dat is natuurlijk nogal ivat. Maar Karei Kok heeft een koene kijk op deze zaak. Volgens hem zou ieder mens die zijn creatie gaten op positieve (ter verduidelijking: on der negatieve creativiteit verstaal hij de van de mens onafscheidelij ke vernietigingsdrift) wijze ge bruikt zich een kunstenaar mogen noemen. Maar ook het begrin kunstenaar kegelt Kok omver Eigenlijk zou den de woorden kunst en kunste naar uit onze woordenboeken moe ten xwrdwijnen. Een fabriek die vanuit het niets een bedrijf op- houwt is vet zoveel kunstenaar als Han van Meegeren die zo voortref felijk oude meesters nabootste. Creativiteit en creatieve mensen •ou beter zijn'. Karei Kok gaat er steeds vanuit dat de mens in diepste wezen op aarde is om te creëren en te expe rimenteren. Al experimenterend en creërend zijn we via de holen en de berenvellen aangeland waar wc nu zijn- in kunstmaHoe, op elkaar aestaoehje. verwarmde, verlichte ev telefonisch met elkaar verbon den moderne holen die we flats noemen En we moeten doorgaan 'Meer dan ooit zulten we in de toekomst wor den geconfronteerd met de eis te teren spelen met 'niets'. Wat onze kleuters tegenwoordia leren uit af val de meest toonderbaarlijke din gen maken, zal de volwassene straks ook moeten doen. wil hij niet het gevoel krijqen onder te gaan in de massa van onze moder ne maatschappij' Vandaar het leraar zijn? Inder daadOm kinderen van 12 tot IR jaar de weg te kunnen wijzen in de veelheid van mogelijkheden om zichzelf op positieve wijze waar te maken. Én omgekeerd houden de spontane creaties van kinderen de vo'wassenen fris' verenigingen zich bezinnen op hun taak en organisatie. De vorming van omni-verenigingen (waarbinnen de re creatiesport in gezinsverband moge lijk wordt) lijkt noodzakelijk. Ook dient de mogelijkheid te worden on derzocht of het instellen van een jeugdsportpaspoort aanbeveling ver dient. De toenemende behoefte aan sport en recreatie heeft tot gevolg, dat de taak van de overheid groter wordt. Bij de planologische opzet van nieuwe \yijken dient rekening te worden ge houden met de noodzakelijke bouw van voldoende sportaccommodaties. Omdat de meeste sportaccommodaties een hoge investering vragen, is het niet mogelijk om de bouw c.q. de aanleg daarvan te laten afhangen van het particuliere initiatief. De gemeen telijke overheid staat voor de nood zaak deze accommodaties zelf te bou wen (aan te leggen) en te exploite ren. Omdat de sportverenigingen werk zaam zijn op het terrein van het algemeen welzijn is er in principe aanleiding om dit werk te subsidië ren. Het verdient aanbeveling een goed subsidiebeleid te ontwikkelen op basis van objectieve normen en crite ria. Om praktische redenen verdient het aanbeveling het systeem van indirecte subsidiëring te handhaven. Daarnaast verdient het aanbeveling bepaalde activiteiten direct te subsi diëren. Om te komen tot een goed sportbeleid is het noodzakelijk, dat een goed georganiseerd overleg mogelijk is tus sen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de sportverenigingen. Ge streefd moet worden naar een afzon derlijke raadscommissie voor de sport c.a. Deze commissie zou dan het over leg kunnen voeren hetzij met de af zonderlijke verenigingen hetzij met de sportraad, als overkoepelend or gaan van alle sportverenigingen. In gezamenlijk overleg zou dan een prio riteitenschema kunnen worden opge steld. RIJNSBURG In de Jeugdhaven werd een praatavond gewijd aan het te bouwen Hervormd kerkelijk cen trum. Architect Van der Mey uit Katwijk gaf op verzoek van ds. Wisse tekst en uitleg bij een tekening. Het centrum wordt gebouwd op de plaats van het vroegere Avond Rust. De hoofdingang komt aan de Vliet NZ. De grote zaal wordt 11 x 16 meter groot en verder komt op de benedenverdieping ruimte voor het kerkelijk bureau. Op de eerste verdieping komen vijf .kleinere zalen voor zondagsschool, ca techisatie en dergelijke. De heer H. P. den Haan vertelde, dat de kosten van het gebouw op LEIDEN Vrijdag 21 april 8.15 uur verzorgt het Rotterdams Danscentrum in het LAK-theater aan het Levendaal een voorstelling. Wat is het ROTTERDAMS DANS CENTRUM? Een groep beroepsdan sers onder leiding van Ineke Sluiter, die de weg van de moderne,vooruit strevende en experimentele dans heeft gekozen. Eén van de primaire doel stellingen van het DANSCENTRUM is het geven van voorstellingen in de regio om zodoende de leemte op ie vullen die nu al een paar jaar bestaat, omdat professionele balletgroepen om allerlei redenen niet vaak aan 'de provincie' toekomen. Op 21 april brengt het in Leiden o.a. de première van het ballet ICARUS op muziek van Matsuchita. LEIDEN De heer C. van Wijk viert vandaag zijn zilveren jubileum bij de chemische fabriek Lilo, waar hij vertegenwoordiger is. Vanmorgen wordt lij gehuld'gd. HAZERSWOUDE Dokter Broere, Hazcrswoude-Rijndijk, telefoon 01714- 2604 Behandeling is alleen mogelijk m telefonische afspraak. LEIDERDORP In plaats van dok tor Schellart heeft dokter Van 't Woud aan de Hoofdstraat 40, telefoon 3r;070, dienst. De Kaag. Gcref. Kerk: Immanuelkerk 9.30 u ds v. d. Linde. 5 u ds. Huisman. Petrakerk, 9.30 n ds Baayen. 5 u ds v. d. Linde. Maranathakerk 9 30 u ds Huisman 5 u ds. Baayen Gcref. Kerk Vrljgcm.: 10 en 1715 u ds. Deddens. Chr. Geref. Kerk: 9.30 en 5 u prof. dr. Velcma Apeldoorn Evang. Christengemeente (Chr. Mavoschool): 10 ds. Agterbeek. do. 8 Kativijkeriveg 15, Bijbellezing-bidstond sassenheim Herv. Gom.: In Geref kerk :0 3" u d* Westra. H. Doop. 'Ontmoeting' 18.30 u ds Bronsgeest. Hillegom. Geref. Kerk: 9 u drs te Winkel 5 u ds v. d. Berg. Chr. Geref. Kerk: 10 cn 5 u ds Den Boer Ned. Prot. Bond: 10.30 u ds Mackenzie. Apeldoorn. VLKENBURG Herv. Gemeente: 10 en 6.30 ds. Zonneveld. Gcref. Kerk Vrijgemaakt: 9.30 leesdienst: 17 00 ds Hoff Geref. Kerk: 9.30 en 6.30 u ds Rooze. VOORHOUT Hcrv. Gent.: 10 u ds Van Malssen, Leider dorp, 19 u ds v. d, Berg, Sasscnheim. 'De Schutse' 10.30 u drs. te Winkel H.A. e.-. -n n i u ('- W. Suykcr Geref. Kerk Vrijgem.: (Prinsessenstraat) 10 en 3 u ds. Feenstra, Bodegraven. Geref. Kerk Vrljgem.: iSalvatori) 9.30 en 5 u ds. J. J. Verleur. Oud Gcref. Gcm.: 9.30 en 3 u leesdienst. woensdag 19 april 7.30 u ds P. J. Dorsman voor de Buma-Zendlng: Aktle Kruistochten Ned.: Maandagavond 8 u ds J. Gravendeel. Welkom. NIEUWKOOP Chr. Geref. Kerk: 9.30 u leesdienst. 14 15 u ds. Sneep, Alphen a/ Rijn. WADDINXVEEN Hervormde Gemeente: Brugkerk 9.30 ds. D. van Vliet, Bed. H. Doop; 6.30 kand. M. Verduin. Gouda. Wljkgebouw - Esdoornlaan: 9 30 ds. L. A. Klootwijk, Ede: 8.30 ds G J. Wisgerhof, Bergschenhoek. Bethelkerk - Bll- dcrdijklaan 9.30 ds T. V. £T Veld, Openbare belijdenis des geloofs: 5 ds. D. van Vliet. WARMOND Herv, Gem.: 10 u ds Keuning, Noordwijk. WASSENAAR Hcrv. Gem.: Dorpskerk 10 u dr Th. C. Frcderlkse, 4.30 u ds C. J. v d Plas, Llnschoten 7 u Vicaris Th H. G. Hulst. Kievletkerk 9 u Jeugdkerk 10 u ds J T Wlersma. Messiaskcrk 10 u ds J A G van Zanten Dorpscentrum 9.30 u ds C J v d Plas. Llnschoten 10 u Kinderdiensten. Ge bouw Shalom 10 u geen dienst (zie Deyler huis) Deylerhuis 10 u Jeugdkerk (COMBO- DIENST) Chr. School Middelweg 10 u Kin derdiensten. Gcref. Kerk: Dorp 10 en 5 u ds v d Meulen. Wassenaar-Zuid 10 en 19 u ds Bech. Ned. Prot. Bond: 10.30 u ds Werner. 70O.UUO,zijn geraamd. Volgens een al opgezet financieringsplan hoopt men de zaak 'rond' te krijgen. In september kan met de bouw worden begonnen. Er werd ook nog gepraat over de .problemen rond de bibliotheek. Mee gedeeld werd, dat deze bibliotheek geen specifieke Hervormde stichting meer is en dat het gemeentebestuur het huidige postkantoor beschikbaar wil stellen voor de bibliotheek. Vol gens het stichtingsbestuur is deze ruimte echter te klein. (ADVERTENTIE) Zilveren Molen toernooi Dinsdag 18 april a.s. 8 uur nam. QUICK BOYS— LUGDUNUM Terrein: Boshuizerkade (L.F.C) WOUBRUGGE Hert Gem.: 9.30 cn 6.30 u ds Franken. Geref. Kerk: 9.30 u ds Marseille, Amsterdam. 6.30 u ds Heines, Waddlnxvcen Hert. Gem.: Morgensterkerk 10 u ds G Boer. bediening Heilig Avondmaal. 18.30 u ds G Boer. dankzegging Heilig Avondmaal. Oude Kerk 10 u ds A. Pietersma. 18.30 u ds. C. P. van Andcl. Aanloopcentrum Meerzicht. 9 30 u ds. W de Jong. Gebouw Kruispunt 10.45 u ds J. W. dc Jong. Geref. Kerk: 9 30 u ds. T. Kamper, Gast- dienst. 18.30 u ds II J Swlerts. Koudekerk ad Rijn Gebouw Meerzicht. 9.30 u ds. E Verburg. Wassenaar. Gebouw Kruispunt 10.45 u ds J w do Jcnd. Gebouw De Tas te Benthuizen. 9.45 u ds S. Eringa, Den Haag. Gcref. Kerk tVrijgem.): Dorpsstr 135. 10.30 u ds. M R van der Berg, Oegstgeest. 17 u ds J. Waagmeester. 's Gravenhage. Geref. Gem.: 10 u leesdienst. 19 u ds. K. de Gier. 's Gravenhage Oud Geref. Gem. Adventskerk: 10 en 16 u lecsdiensten. 20 april te 19.30 u ds. Mieras. Krimpen a/IJssel. Vrijzinnig Hervormd - Doopsgez. - Rcmonstr. (Adventskerk). 18.30 u mcj. C. de Jong, Overschie. ZOETERWOUDE Uerv. Gem.: 10 u ds Schoch, 19 u ds Westra, Sassenheim Jeugddienst. ZEVENHOVEN Herv. Gemeente: 9.30 ds. Reijenga. Geref. Kerk 9.30 ds. Tlemersma, Zwammer- dam (Openbare belijdenis en H.A.. 19 ds. Treurniet. H.A. cn nabetrachting. ZWAMMERDAM Herv. Gemeente: 10 en 6.30 ds. Goudzwaard. Geref. Kerk 10 ds. Treurniet. Woerden: 6.30 ds. Tiemersma. LEIDEN Met ingang van dinsdag 18 april zal de sociale raadsvrouw van de gemeente, mej. mr. A. C. Krij- kamp, ook spreekuren gaan houden in de Kooi en het Morskwartier. Hei spreekuur in de Kooi wordt ge houden in het wijkcentrum aan de Driftstraat 49, elke dinsdagmorgen van 10.3011.30 uur. Het spreekuur voor het Morskwartier wordt gehouden op woensdagmorgen van 1011 uur in de Dijkstraal 2a. De spreekuren in het stadhuis tenslot te zullen op iets gewijzigde tijden plaatsvinden, nJL: woensdagmiddag van 16.3018.00 uur en donderdag avond van 18.0020.00 uur. VISSERIJBERICHTEN IJMUIDEN. 14 april Aanvoer: 91 kisten en 254 premiekisten wijting. 1705 kisten koolvls, 12 premiekisten kabeljauw, 10 kisten koolvis, 12 premiekisten haring, 51 kisten en 39 premiekisten ma kreel, 849 kisten schol. 62 kisten schar. 68 kisten tarbot, 72 kisten diversen, 961 stuks stijve kabeljauw, 27.850 kg tong. Prijzen, per 1 kg in guldens: heilbot 8.48-5.17. TARBOT 13.55-11.28, grote tong 4.28-4.11, groot middel tong 4 28-4.11. groot middel tong moet zijn 6.29-6.03, klein middel tong 7.70-6.39. tong 1 9.11-6.98, tong 2 8.99-6.51, zalm 8.03-4.59, per stuk: kreeften 11.59, per 50 kg in hele guldens: schelvis 1 64-51, schelvis 2 42-35. schelvis 3 47-50, schelvis 4 24-21, wijting 1 52-36, wijting 2 52-30. schar 54-42, kabeljauw 1 91-45, kabeljauw 2 130-48, kabeljauw 3 73- 57. kabeljauw 4 &0-55, kabeljauw 5 50-27, schol 1 82-70. schol 2 85-69. schol 3 98-63. schol 4 51-27. TARBOT 548-232. griet 273-148. tongschar 121-98. harders 120-90. poontjes 8- 5. haal 86. lever 49-42. koolvis 1 37, koolvis 2 36. makreel 19.50-15,-. Besommingen vrijdagmarkt: kw 3 15.600, uk 1 24.500. vl 131 14.300, vl 153 18.800. hd 65 22.700. kw 77 350.-. uk 18 2.760. uk 70 3.700. uk 148 7.60. uk 245 1.10. vd 1 900. vd6 5.490. vd 9 990.-. vd 15 1.60, vd 19 1.720. vd 24 2.380. vd 25 2.300. vd 46 2.100. vd 73 1 500. vd 77 7.400. vd S9 1 200. vd 115 3.50. wm 136 2 00. ijm 8 3.20. ijm 23 6.200. zl 6 1.800. Spanvissers hd 46 en 67 4.27. kw 33 en 134 5.940. uk 54 en 218 2.000. uk 56 en 200 3.900. uk 107 en 131 3.480. uk 196 en 234 3.130, uk 249 en 17 3.580. vd 53 en 180 2.200, vd 73 en 128 3.130. LEIDEN. 14 apr. - AANVOER: stieren 30, melkkoeien 90, vette koelen 210. vare koelen 375. pinken 25. graskalvcren 17. vette kalve ren 25. fokschapen 80. vette schapen 70. vette lammeren 495. lammeren 175. varkens (zeugen) 44. schrammen 28. biggen 417. geiten 36. totaal 2117. PRIJZEN (in guldens per stuk): fokstieren 1350-1700; slachtstieren per kg gesl. gew. 5,30-6,10: melkkoeien 1550- 2050; vette koeien per kg gesl. gew. 5,80- 6,10-6,70; vnre koeien 1100-1500-1800-2200; pin ken 10-140; graskalveren 75-1050: vette kalveren per kg lev. gew. 4,7-4.85; vclte schapen 80-160 fokschapen met 1 lam 225- 250: fokschapen met 2 lammeren 275-340; vette lammeren 135-165-215: zeugen 475-550- 600: schrammen 115-135: biggen 82,50-92.50- 97.50; gelten 10-100 HANDEL: slachtstieren vlug. fokstieren redelijk, melkkoeien willig, vette koeien vlug, vare koelen redelijk, pinken vlug. vette kalveren vlug. graskalve ren vlug, vette schapen vlug. fokschapen vlug. vette lammeren vlug, zeugen vlug. schrammen vlug. biggen vlug. geiten vlug. LEIDEN Bewoners van de Dief- steeg hebben in de Waag hun ideeën en wensen voor een verbe tering van hun straat voorgelegd aan wethouder Krel. Uitgangspunt was het feit dat, wanneer de trot toirs van de Breestraat binnenkort verbreed worden, de verbindings straten in het voetgangersgebied niet mogen achterblijven. De bewoners bepleitten betere ver lichting omdat meer licht meer publiek trekt; betere bestrating omdat een goed geplaveide straat het wandelen vergemakkelijkt. 'Maar', opperde men ook, 'als er 'n betere bestrating komt. dan is ook een andere riolering nodig omdat de bestaande riolering voortdurend door afvalvetten verstopt raakt'. Voorts waren er verlangens om de steeg duidelijk verboden te verkla ren voor wielrijders en bromfiet sers. Wethouder Kret hield de be langstellenden voor: 'Als het gaat om wat u gedaan wilt hebben, dan kunnen we daar alleen tegenover stellen wat we kunnen doen en wat dat kost'. Voorlopig wordt de zienswijze van de Diefsteegbewoners op 18 april in bespreking gebracht. Daarom zei de heer Kret: "We kunnen nog plannen maken en pas in een vol gende fase volgen de ramingen'. Maar dat er iets aan de Diefsteeg gedaan wordt staat vast. En dat waar mogelijk de oude stoepjes in ere hersteld worden is al even duidelijk geworden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 3