Philips: opgaande lijn zich voortzetten Holec kon positie in '71 verbeteren Woningnood is van karakter veranderd Winst v. d. Grinten iets hoger in eerste kwartaal Linnenverhuur is sterk in opkomst Gunstig jaar voor Breda-Oranjeboom Forse omzetstijging bij Hooimeijer Groter tekort Britse handel Lagere winst voor Akzona Ondanks gestegen prijzen animo voor eigen woning groot antal werknemers rder omlaag ogelijk bod op illem-Sophia Toekomst en dividend Goede start in le kwartaal Voor particulier verbruik Ned. fondsen in New York genoeg aardgas tot 2000 V/all Street goed prijshoudend Geen winststijging De Meteoor ondanks 13% hogere omzet OUW/KWARTET ZATERDAG 14 APRIL 1972 KIOMIMIE HW.MIEV T27/K27 Omzet nam 10 pet toe tot f 360 min HENGELO De Samenwerkende Electrotechnische Fabrieken 'Holec' is er in 1971 in geslaagd haar positie te verbeteren. Een voor name rol speelde hierbij, dat goede voortgang geboekt werd met uit bouw van de sterkste zijden van het concern en de geleidelijke af bouw, resp. herstructurering van de minder sterke kanten. j ouden door deze maatschappij, in ere handen overgaan. Voor zover investeringsmaatschappij bekend zijn de onderhandelingen nog in - beginstadium. - igezien de aandelen van de Neder- (dsche Steenkolenmijnen 'Willem- ihia' niet in Nederland genoteerd I het bedrijf een buitenlandse on- neming is en de groep belangstel- den van buitenlandse origine is, trekt zich een eventuele overne- )g geheel buiten de Nederlandse htssfeer. aldus de w.s.-investerings- atschappij. •fin -esses VlVO-groothandcls 'Borne' te Bor- eu Van de Lustgraaf te Arnhem n volledig samengegaan. De samen- bedrijven hebben een groot- ndelsomzet van ca. 60 min. ZIJ be- i nen thans 216 VIVI-detallllsten met i consumentenomzet van ongeveer 5.20 min. thlehem Steel, de op één na groot- i' staalproducent in de VS zal de 'Jzen van het merendeel van haar odukten voor de rest van 1972 be iezen. De raad van bestuur van de West- land/Utrecht Hypotheekbank die dit opmerkt in het jaarverslag 1971, meent dat de woningproduktie op een zeer hoog peil moet blijven gehand haafd. Het is echter niet geheel dui delijk, hoe dit streven valt te realise ren bij het tempo waarmee de stich- tingskosten van woningen de laatste tijd stijgen. De huren voor nieuwe objekten hierbij valt met name aan woningwet woningen te denken komen, wan neer een redelijk rendement wordt aangehouden, zeer hoog te liggen in relatie tot de draagkracht van de bewoners voor wie deze woningen zijn bestemd. Bij de bouw van de wonin gen die voor de particuliere verkoop bestemd zijn, wreekt zich het sterk oplopen van de stichtingsflcosten in het bijzonder daarin, dat de regelin gen voor de toekenning van rijksbij dragen en het verlenen van gemeente lijke garantie deze stijging nauwelijks bijhouden. Een frequente aanpassing aan de marktomstandigheden lijkt dan ook gewenst. Het jaar 1971 heeft zich gekenmerkt door een bijzonder sterke expansie in het kredietbedrijf van de bank. Daar naast is de opbouw van een nieuwe bedrijfstak aangevat, t.w. de produkt- ontwikkeling. Voorts zijn enige initi atieven ontplooid die bestaande activi teiten zullen moeten versterken, dan wel tot nieuwe werkzaamheden kun nen leiden. Een van deze activiteiten is de leasing van onroerend goed. Voor de ontwikkeling van winkelce- tra kwam een samenwerking met de AMRO-Bank tot stand. Wat de toekomst betreft wordt opge merkt. dat als gevolg van voortduren de bedachtzaamheid bij het bedrijfsle ven in deze sector een vertraagde uitbreiding van de kredietverlening kan worden verwacht. Daarentegen zal de accentverlegging naar financie ring en ontwikkeling van eigen wo- ningbezit die zich reeds in het voorgaande jaar in de bedrijfsvoering manifesteerde een duidelijke bij drage kunnen leveren aan de verdere expansie van het concern. Indien zich geen bijzondere verstorende invloeden voordoen, wordt voor het lopende boekjaar een bevredigend winstcijfer verwacht. Zoals gemeld, wordt ƒ6.50 (6.20) uit gekeerd per aandeel met 20 pet. ver plichte storting en ƒ9.30 (9) per volgestort aandeel. VENLO In het eerste kwartaal van het boekjaar 1971/72 is de nettowist bij Océ-Van der Grinten, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, gestegen van ƒ3,2 min tot ƒ3,4 min. De omzet steeg met 20 pet (bij de presentatie van het jaarverslag was gezegd 16 pet) tot 97,7 min. Dit werd meegedeeld op de jaarvergader ing. Océ zal zich dit jaar voorzichtig op stellen. onder meer wat betreft de instroming van personeel. Op korte termijn zal de verhouding eigen vreemd vermogen geen wijziging on dergaan. Investeringen zullen uit de cash-flow worden gefinancierd. DEN HAAG Met linnenverhuur is ons land jaarlijks ongeveer 60 mil joen gemoeid. Het is te verwachten, dat dit bedrag over zeven jaar zal zijn verdubbeld, aldus Hokatex te Voor burg. Zij zegt tot de leiders van de markt te behoren en alleen al wat handdoek automaten betreft 65 pet van de gehele markt in handen te hebben. Hokatex (325 man personeel) is een dochter van Nijverdal-ten Cate en het Engelse poncern Initial Services Limi ted, dat met een personeelsbestand van 16.000 man als het grootste lin nenverhuurbedrijf ter wereld wordt beschouwd. ROTTERDAM In het boekjaar 1970-1971 (tot en met 25 september 1971) is de bruto bedrijfswinst van de Verenigde Nederlandse Brouwerijen Breda-Oranjeboom gestegen van ƒ25 min. tot ƒ31 min. De nettowinst is ruim verdubbeld en nam toe van 2.1 min. tot 4,3 min. De integratie van de brouwerijen in Breda heeft in 1970- 71 al haar vruchten afgeworpen. Dit zegt het jaarverslag van Breda-Oranje boom, waarin tevens de jaarrekening van Allied Breweries is opgenomen. Ver. Ned. Brouwerijen is, zoals be kend, een meerderheidsdeelneming van Allied Breweries. De totale omzet van Breda-Oranje boom (incl. de frisdrankensector) be droeg in het verslagjaar 29.4 min. (circa ƒ246 min). De verbetering in de bierverkopen heeft zich voortgezet en de frisdrankensector breidt zich bevredigend uit. De handel in wijnen en gedistilleerd, incl. Warninks Advo caat, heeft thans een gezonde basis en geeft een goede groei te zien. De omzet van de gehele groep Allied Breweries stee met 13 pet. van 385 min. tot 434 min. Na voorziening voor belastingen en minderheidsbeta lingen resteert een voor aandeelhou ders beschikbare winst van 24.6 min. tegen 19.3 min. in 1969-1970. een stijging van ruim 27 pet. Verwacht wordt, dat alle divisies in het lopende boekjaar een aanzienlijke winststij ging zullen realiseren. BARENBRECHT A. Hooimeijer en Zonen heeft in 1971 een forse omzet stijging van 17 pet. kunnen boeken. Hierdoor nam het bedrijfsresultaat toe van ƒ567.000 tot ƒ791.000. Het saldo winst daalde van ƒ365.000 tot 251.000. Voorgesteld wordt een divi dend van 7 pet. Over 1970 werd 2 pet. in contanten, alsmede naar keuze 5 pet. in contanten of in agio aandelen uitgekeerd. Ondanks het streven naar loonmati ging houdt Hooimeijer rekening met een forse loonkostenstijging in 1972. De personeelsbezetting is aanzienlijk verbeterd, waardoor minder met tijde lijke krachten behoeft te worden ge werkt, wat gunstig uitwerkt op de produktiviteit. Door verdere omzet groei hoopt men de kostenstijgigen weer te kunnen opvangen, aldus het jaarverslag. De Britse toetreding tot de EEG wordt voor de bedrijfstak zeer belang rijk geacht. De Britse biscuitindus trie kan als de sterkste in Europa worden beschouwd. Gesteund door een hoog gebruik op de thuismarkt (10 kg per hoofd van de bevolking, alleen overtroffen door Nederland) en een ver doorgevoerde concentratie (de markt wordt voor 60 pet. beheerst door twee ondernemingen), vormt zij een uitdaging voor de industrie in de Zes, wanneer in de komende 5 jaar de beschermende rechten van de EEG zullen worden afgebroken. Naar het oordeel van de raad van bestuur zullen tot een oplossing van de thans nog bestaande structurele problemen bepaalde samenwer- kingspartonen met derden kunnen bij dragen. In deze geest ziet men de samenwerking met The British Oxy gen Co. op het gebied van laszaken. Bij een omzetstijging van 10 pet in 1971 (van ƒ326 min tot ƒ359 min) verbeterde het exploitatieresultaat met circa 23 pet van 27,7 min tot 34 min, wat aldus het jaarver slag vooral te danken was aan de genomen reorganisatiemaatregelen. De netto concernwinst nam van 3 min tot 4 min toe. AFREMMING Als gevolg van de allerwegen merkba re afremming van de investeringen houdt Holec rekening met een klei nere omzetstijging in 1972 en met een toenemende druk op het prijspeil voor de produkten. Deze invloeden zullen nog worden versterkt door de stijging van het loonkostenpeil. Tegenover deze minder gunstige facto ren mag gesteld worden, dat Holec het jaar 1972 is ingegaan met een kwalitatief goede orderportefeuille van behoorlijke omvang. Vooral ech ter als gevolg van de reeds genomen en in 1972 nog tot uitvoering ko mende reorganisatiemaatregelen meent men in staat te zijn de positie van de vennootschap zo niet te ver- LONDEN. De Britse handelsbalans toonde in maart een nadelig saldo van 80 min, tegen een tekort van 33 min in de voorafgaande maand. De achteruitgang, de ernstigste sinds de havenstaking van 1970, werd veroor zaakt door een andere staking nl. die van de mijnwerkers, waardoor de Britse industrie zonder energie kwam te zitten. In maart verminderde, vergeleken met de maand daarvoor, de export met 31 min tot 720 min. Tege lijkertijd werd voor 16 min meer ingevoerd, waarmee de totale import op 800 min kwam. In dit cijfer is echter inbegrepen een uitgave ad 17 min voor 2 jumbo jets. sterken, dan toch te handhaven. Holec wil de coupure van de aandelen (thans ƒ300 nominaal) brengen op 100 nominaal met de mogelijkheid tot creatie van CF-stukken. De coupu rewijziging zal o.m. tot gevolg hebben, dat de aandeelhouder die 6 maal 100 nom. aandelen bezit het maximum van 6 stemmen kan uit- bengen, terwijl hij daartoe tot dusver 6 maal 300 nom. aandelen moest bezitten. Om dit voorstel door te voeren is een statutenwijziging aange kondigd. ARNHEM De tot het Akzo-concern behorende Akzona (Verenigde Staten) heeft de netto winst in het eerste kwartaal van 1972 zien dalen tot 5.4 min dollar. In dezelfde periode van 1971 was de winst nog 7,7 min dollar. De omzet daarentegen nam toe van 125 min dollar tot 138 min dollar, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt Twee factoren hadden volgens Akzo een belangrijke invloed op de inkom sten in het eerste kwartaal. In de eerste plaats heeft de zachte winter een ernstige daling in het bedrijfsre sultaat van International Salt Com pany veroorzaakt, die ongeveer gelijk was aan de daling van de netto winst van Akzona. Verder deed de labiele marktsituatie van polyester filament garen afbreuk aan de verbeterde re sultaten die American Enka Company wist te realiseren op het gebied van rayon en nylon, aldus Akzo. DEN HAAG Het is verbazingwek kend, dat de animo voor de aankoop van een eigen woning voor zelfbewo- ning niet of nauwelijks geleden heeft onder de prijsstijgingen, die zich bij nieuwbouw hebben voorgedaan. Deze stand van zaken is te meer verwon derlijk nu het hoge rentepeil zich heeft gehandhaafd en de gemiddelde koper bij lange na zijn aankoop niet uit eigen middelen kan financieren, zo wordt geconstateerd in het jaarver slag 1971-72 van de Ned. Bond van Makelaars in Onroerende Goederen tnsetstijging dit jaar ongeveer 7procent tfDHOVEN De raad van bestuur van Philips' Gloeilampen- irieken vertrouwt, dat de zogenaamde lijn die zich in de loop van tweede halfjaar 1971 in de resultaten begon af te tekenen zich voortzetten. Dit mede omdat in 1972 zal worden doorgegaan met roering van de efficiency, reorganisatie van verliegevende deel- iviteiten en hergroepering van produkties. De investeringen ln machines e.d. derhalve de diepte-investeringen, zul len niet teruglopen. Dit omdat in sterke mate door het concern priori teit zal worden gegeven aan projec ten. die gericht zijn op een directe verhoging van de produktiviteit. Het streven blijft er voorts op gericht het relatieve voorraadniveau verder te doen dalen. Verwacht wordt, dat de omloopsnelheid zal verbeteren en dat de financiering geen bijzondere maat regelen zal vereisen. Voor de onderneming, zo wordt opge merkt in het jaarverslag, was 1971 een moeilijk jaar. Hoewel de omzet als geheel een stijging van 9 (v.j. 16) pet (gedacht was een omzettoeneming van 9 k 11 pet) vertoonde, bleven de verkopen in enkele groepen beneden de verwachtingen. De winstdaling was verder groter dan voorzien. Het bedrijfsresultaat bedroeg 7.1 (8.5) pet en de winst na aftrek van belas tingen 1.8 (3.0) pet van de omzet. Terwijl in het tweede kwartaal van 1971 de winst na aftrek van belasting nog maar op 1.0 pet van de omzet uitkwam, was dit in het laatste kwar taal al v/eer verbeterd tot 2.8 pet. gaan ervan uit, zo schrijft de van bestuur in de toekomstpara- if in het jaarverslag 1971, dat de etstijging procentueel iets gerin- zal zijn dan in '971. Aangenomen dt in dit verband dat het mogelijk t zijn een toeneming van 7 5 8 ent te bereiken. De omzetstijging in volume groter zijn dan in lens, hetgeen samenhangt met de iging van de koersverhoudingen de valuta's. deze prognose wordt aangenomen, gedurende een groot deel van het de economische groei in een tal voor het concern belangrijke tgebieden minder zal zijn dan in Voorts is de prognose gebaseerd de veronderstelling, dat zich in het rnationale monetaire vlak niet op- iw ernstige verstoringen zullen doen en dat in dit jaar matiging optreden in het proces van zeer rpe kostenstijgingen, realisatie van bovengenoemde ver- ïtingen zal het totale aantal werk ers nog afnemen, zij het in belang- mindere mate dan in 1971. De igingen in de personeelsbezetting sector of vestigingsplaats zullen raard verschillend zijn. In een chting op e.e.a. heeft jhr H. A. C. Riemsdijk, president van het con- verklaard dat men aan het einde dit jaar voor het gehele concern ongeveer 2 5 3 pet minder men- denkt uit te komen dan per eind totale personeelsbezetting D00 man, w.v in Nederland 99.000 en wel door het verloop niet e vangen. -6ELINGEN is evenwel niet uitgesloten, dat ^door verbetering van de efficiency herstructurering van produkties Schien toch wel genoodzaakt zullen tot bepaalde regelingen te ko- aldus de heer Van Riemsdijk. 'regelingen' kunnen betrekking jn op alle produktieterreinen en ie landen waar het concern werk- i is. «iet eerste kwartaal van het lopen- ijjaar is intussen het personeelsbe- J van het gehele concern met een pe 4000 man verminderd w.v. in .Ierland ruim 1000. Op dit moment ius al ongeveer de helft van het al mensen weg, dat eind 1972 [rokken zal moeten zijn. PTE-INVESTERINGEN uitgaven voor investeringen zullen jaar naar schatting 20 pet lager dan in 1971, toen in duurzame iuktiemiddelen een bedrag van 556 miljoen werd geïnvesteerd, noedelijk zullen de investeringen boven de afschrijvingen liggen, name zullen de investeringen in sector kleuren-tv, waar in de ach- iggende jaren belangrijke bedra- zijn gestoken, een teruggang n. Voorts ook in gebouwen. Het Noorse 'Cruise'-motorscliip Nordic Prince werd door Philips uitgerust met installaties voor binnen- en buitenverlichting, geluids- en televisiesystemen en een omroepstudio. 1KRADE De Charbonnages rlandais 'Willem-Sophia', waarvan Willem-Sophia-investeringsmaat- appij een 100 pet dochteronderne- ig is, voert onderhandelingen met buitenlandse groep. Deze groep rweegt een openbaar bod uit te ngen op het gehele geplaatste kapi- I, zo is op de jaarvergadering van e onderneming bekendgemaakt, ir deze besprekingen zouden mede Wi llem-Sophia' i nvesteri n gsmaat- appij en haar dochterondernemin- voor het deel dat daarin wordt KOSTENSTIJGINGEN De daling van het bedrijfsresultaat werd veroorzaakt door aanhoudend sterke kostenstijgingen, die niet door prijsverhogingen waren te compense ren, door de druk op het prijsniveau van de produkten als gevolg van ver scherping van de concurrentie, alsme de door onderbezettingsverliezen als gevolg van tegenvallende vraag in een aantal belangrijke maricten. Om tot een herstel van de resultaten te ko men werd in het afgelopen jaar de produktie-expansie gematigd en lier- groepering van produkties doorge voerd. Bovendien werd een aantal verliesge vende sectoren gereorganiseerd, de si tuatie met betrekking tot de toeleve ring van onderdelen verbeterd, een scherpere selectie toegepast bij ont wikkelingsactiviteiten en terughou dendheid betracht bij het aannemen van personeel. Dit complex maatre gelen leidde tot een vermindering van de personeelsbezetting van ca 27.000 man, t.w. in Nederland ongeveer 6500 man. Wat het lopende jaar betreft zal het concern om de ontwikkelingen te kunnen bijhouden in de directe sfeer EINDHOVEN De dividenduitke ring van 1.60 per gewoon aandeel van 10 over 1971 lijkt niet helemaal in overeenstemming te zijn met de tegenvallende ontwikkeling van de winst bij Philips. De raad van be stuur heeft echter bij het vaststellen van het dividend heel duidelijk tot gelding willen brengen: 1. de contunuï- teit in de dividendpolitiek van Philips en 2. het vertrouwen in de toekomst. Het vierde kwartaal van het verstre ken jaar gaf nl. al een duidelijke tendens tot verbetering te zien. De cijfers over het eerste kwartaal zullen op 16 mei a.s. worden bekendgemaakt, (handarbeiders) ongetwijfeld nog mensen moeten aannemen. Door te nemen maatregelen anderzijds wil men echter trachten te komen tot een zekere personeelsstop in enkele secto ren van het concern. DOOR DAL HEEN Philips heeft het gevoel dat men wat de bouwelementen (o.a. voor tv-appa- raten), de halfgeleiders en de geïnte greerde schakelingen betreft thans wel door het dal heen is. Verleden jaar ontwikkelden de omzetten van deze artikelen zich ongunstig en gaf de rentabiliteit een forse daling te zien. Minder gunstig was de ontwikke ling vorig jaar echter ook voor de grote huishoudelijke apparaten, op welk terrein zich een grote concurren tie voordoet in Europa (o.a. van de kant van Frankrijk en Italië. Toch is Philips ervan overtuigd, dat men er ook ten aanzien van de zgn. 'white goods' wel uit zal komen. Een ander probleemgebied betreft de com puters. Een sector, die Philips in 1971 nog 1 pet van de omzet, derhalve ruim 160 miljoen, kostte. Het ge sprek met Siemens en de Franse CII om te komen tot samenwerking op computergebied zal, aldus de heer Van Riemsdijk, nog vrij lange tijd in be slag nemen. O.a. is het zaak de pro- duktie-programma's van de drie op elkaar aan te sluiten. COMPUTERS Samenwerking met meer computerfa brikanten, bijv. de Engelse ICL, is niet uitgesloten. Naar verwachting zullen de computeractiviteiten van Philips de eerste vijf jaar vermoede lijk echter nog wel verliesgevend zijn. De concernomzet bestond verleden jaar voor 56 (59) pet uit consumenten artikelen en voor 44 (41) pet uit professionele artikelen. Van de omzet werd 68 pet (onv.) gerealiseerd in West-Europa. 20 (22) pet in het wes telijk halfrond en 12 (10) pet in de overige landen. De volgende hoofdindustriegroepen behaalden verleden jaar meer dan 1 miljard omzet: radio, grammofoon en tv 3.5 mrd, licht 2.2. mrd, Elcoma 2.2 mrd, huishoudelijke apparaten 1.4 rd, telecommunicatie en defen siesystemen 1.4 mrd en elektro- akoestiek 1.1 mrd. Mede door de daling van de voorra den namen de liquide middelen in 1971 toe. Het saldo steeg tot 1248 min, tegen 743 min per eind 1970. De financiële structuur van het con cern werd verder versterkt. EINDHOVEN De toeneming van de omzetten van Philips is in het eerste kwartaal iets boven de ver wachte stijging van 7 pet uitgekomen. De winst (momenteel staan gegevens over de eerste twee maanden ter be schikking) toont een opgaande lijn, aldus de heer Van Riemsdijk, presi dent van het concern. Zowel de omzet als het rendement beweegt zich dus in de goede rich- ting. Met name het rendement zal in het eerste kwartaal duidelijk beter zijn dan in de overeenkomstige perio de van 1971. Levering aan industrie na 1085 minder Kon. Oflie noteerde op 14 april 37-37ll 367$-37)Unilever S 43%-% (43%-%): Phi lips S 15%-% (15%-%) en KLM 39% (39%). Opgave dupont. Glore, Forgan Inc. EFFECTENKOERSEN AVONDVERKEER AMSTERDAM In het telefonisch effecten verkeer kwamen gisteravond de volgende koersen tot stand. Tussen haakjes de officië le slotkoers van gistermiddag AKZO 67 (67.00). Hoogovens (69.70), Kon. Olie lLS.SOgb-lil9.40 Phifips 4S.60-4S.70 (49.00), Unilever 140 50-140.60gl (14,1.00), KLM (1123.50). Kwalitatieve aspect op voorgrond AMSTERDAM De woningnood is van karakter veranderd. Meer dan het kwantitatieve komt thans het kwalitatieve aspect op de voor grond te staan. Hierbij valt niet alleen te denken aan b.v. grootte van de vertrekken en centrale verwarming, maar tevens aan de aard van de woningen. Bovendien openbaart dit vraagstuk zich langzamer hand op andere manier naarmate het verschillende delen van het land betreft. GRONINGEN Voor koken en voor verwarming van onze huizen kunnen we nog tot het jaar 2000 gebruik maken van de thans bekende aardgas voorraden. Maar i ndustriële verbrui kers en buitenlandse afnemers van het Nederlandse aardgas zullen al eer der dan de eeuwwisseling moeten overgaan, mede omdat openbare gas- Contracten houden hier ook rekening mee. In feite, zijn alleen de overeen komsten voor de gasvoorziening aan particulieren, dus via openbare gasbe drijven tijdloos, dat wil zeggen, dat men eventueel kan doorgaan zolang de voorraad strekt Contracten met binnenlandse industriële afnemers worden afgesloten voor een periode van tien jaar en akkoorden met bui tenlanders gaan hooguit tot in de jaren negentig, zo legt een woordvoer der van de Ne. Gasunie uit. De totale bekende voorraad in Neder land is op het ogenblik 2.400 miljard kubieke meter, waarvan 2.000 mrd m3 in de provincie Groningen. Van die 2.400 mrd m3 is 1.500 mrd m3 be stemd voor binnenlands verbruik en 900 mrd m3 voor de export. Dit jaar wordt in Nederland 33 mil jard kubieke meter aardgas verbruikt en in 1975 zal dit cijcer zijn opgelo pen tot 80 miljard. Dat zal ongeveer het plafond zijn van de afzet (mis schien wordt het 100 miljard). Na 1985 gaat het af/.etcijfer weer dalen en zullen geleidelijk aan industriële afnemers op andere bronnen moeten overgaan, mede oraat openbare gas voorziening de voorrang heeft boven die aan de industrie. Wat zal de afzetpolitiek zijn als de voorraden aanzienlijk groter blijken te zijn dan de nu bekende 2.400 miljard m3? Betekent dat automa tisch, dat de levering aan particulie ren verlengd zal worden tot ver ua het jaar 2000? Volgens de woordvoer der van de Gasunie speelt de prijs hier een belangrijke rol. De overheid ontvangt drie kwart van de opbrengst van het gas en wanneer men naar aanleiding van nieuwe vondsten bijv. een exportcontract kan sluiten tegen een zeer goede prijs, dan zal men het niet laten, ook al wordt de leverings periode aan particulieren niet ver lengd. (NMB). Kopers, zo wordt opgemerkt, zijn ken nelijk bereid een groot deel van hun inkomen aan hun woongenot te beste den. De NMB is van oordeel, dat het belangrijk is dat deze animo niet verdwijnt, want dan wordt de pas afgesneden voor aanzienlijke bijdra gen aan de oplossing van de woning nood. De kans, dat het wonen in nieuwbouwwoningen relatief te duur wordt, neemt in omvang toe. Dit gevaar zal tijdig moeten worden be zworen. Koersen in Montreal Asbestos Corp. Canada Fund Consol Bathurst Dom Tar Chem Husky Nat. Gas Mass Ferguson Nat. Resources Shell Canada Idem Warrants 65.40 9% 9% 12% 17 16% 13% 8.04L 42H 22% 13% 7.99L 42% 22% NEW YORK Allied Chemical Alum Co of Am American Uiands Am Cyanamid Am Elecli Power Am Metal Climax Am Motors Am Smell C Ret Am Tel A lei Anaconda Armen Sieel Adam Richfield 32% 38% 27% 21% 42% 19% 22% 66% DE STEEG De winst van Belonfa- briek De Meteoor heeft in 1971 een gelijke tred met de omzet gehouden. Steeg de omzet met 13,5 pet van 58,9 min tot 66,9 min, het bedrijfsresultaat vertoonde een daling van 5,2 min tot 5 min. Oorzaak van deze gang van zaken is de aanzienlijke stijging van de kosten en aanloopkosten voor belangrijke produktie-uitbreidingen. Dankzij een extra bate uit vrijgevallen voorzienin gen voor niet-geconsolideerde deelne mingen week de uiteindelijke winst van 3 mLn nauwelijks af van de resultaten over 1970. Voorgesteld wordt een onveranderd dividend uit te keren van 18 pet in contanten over het met 5 pet vergote aandelenkapi taal. Daarnaast wil men opnieuw een belastingvrije uitkering van 5 pet in aandelen doen ten laste van de agiore- serve. Hoewel niet voor alle sectoren, kon toch over het geheel gezien de order portefeuille per ultimo 1971 bevredi gend worden genoemd. Dit jaar zullen verscheidene nieuwe vestigingen in bedrijf worden gesteld. De directie vindt het niettemin moeilijk voor 1972 reeds thans een duidelijke verwachting uit te spreken. Beihl Steel Boeing Burroughs Can Pacific Ry Cel Co of Am Chase Manhattan Chi-hap Ohio K Chrysler Cities Service luigute Paimollve Colt Industries Cooimuiiw tdison tont Can Cunt Oil A Curtiss Wright A Cjrtiss Wright Uart lnd Uuw Chemical Oupont de Nein 46% 45% 33% 33% 24% 24% 175% 174% 15% 15% 58% 60% 57% 57% 59 58% 34% 33 3S% 39% 64% 64% 25% 25% 35% 33 25% 25% 32 32 26% 26% 25% 25% 32 31% 57 56% 89% 89% 171 172% Eastman Kodak 120 120 First Nat City 56% 57% Getty On Cileue G.nibel Brc ihns Mant me hennecotl Loppei 69% I 27% 82% 22 28% 80% 44 29% 32% 25% 33% 32% 38% 38% 55% 55% latckheed Aircraft 12% 12% ircei Inc 30 30% Martin Marietta May Urp Stoles Jonnen Mobil Oil Corp Nat Biscuit .Nat Cash Keg N a I Distillers Nat Gypsum Nat Steel North Am Koek» 22% 22% 54% 53% 45% 45% 50 50% 62% 62% 31% 31% 16% 16% 19 19% 42% 42% 34% 34% Olin Mathicson 17% 17% Gas El 28% 28% NV rr 4% 4% 83% 83% Phelps Undge 43% 43 Phillip Morris 92 92 Philip Jetr 29% 29% Proclei a iambi 91 91% Hadlo Co of Aid 39% 39% Republic Steel 23% 23 Reynolds lnd. 76% 76% Royal Dutch Petr 37 37% Sears Roebuck 115% 115% Shell Oil 45% 45% Southern Co 19% 19% Southern Hv 102% 103% -perry Hand 34% 34% siand Oil caitf 55% 55% Sland Oil Indiana 64% 84% (land Oil NJ 70% 71% Studrhakei 43% 43% Sunray OX Ot) 47% 47% ixaco 30% 31% l' »as Inst 141% 141% 1 raiisanierica 22% 22 Unrori t. aihide 47% 47% urn Koyal 18% 18% Uniird Aircraft 38% 39% Utilled Brands 12% 12% us Steel 33% 39 West union Tel 58 57% Wesiinghnuse El 52% 53'4 Wuulworlh 43 42% 23 23 10 00 10.00 22% 22% 27% 27% 15% 15% 39% 39% 25% 25% Balt Ohio 4%% 55 54b bayuk Cigars 12%12%b Burlingturi lnd 39% 39% Calif Packing Can Breweries Cerro Chadhourn Goth Chase Select Fd Columbia Gas Commco Com telephone Corn Product» Ciussbnw Fund 21% 35% 8.31L8 I 12 07 30% I 28'; ■ri Cigar i Unk lot Kec il Flav t-rag il lech Fund l Papei 4) bllt'O Corp v Select Fund irisas City lnd 99 %b 99% b 84% 65% 13.81 13.81 58% 58b 17% 17% 52 00 52.10 3.79L 3.78L 41 41% 25% 26 39% 39% 21% 23 28% 28% 17% 16% Nat Can 15% 04% NY Cenll A 11 10% North Weal K 84% 84% N Aid Phillip» Co 37 36% u I he in Py and.ml B'«~ erluig UruL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 27