SEKRETARESSE Chinees kookboek 75 m2 kantoorruimte te huur als je kunt kiezen tussen een kantoorbaan en een kantoorbaan, neem dan een kantoorbaan AANMELDING: Voor de chemische en medische opleidingen in het Hoger- en Middel baar Beroepsonderwijs INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN metaalbewerken timmeren stukadoren magazijn chef inschrijving van leerlingen. bouwkunde elektrotechniek werktuigbouw kunde inschrijving van leerlingen typistes en jonge mensen voor de commerciële afdeling swets zeitlinger n.v 1999,99 leidse onderwijsinstellingen Enfcefe regels klein, EEN PAGINA GROOT. Dat kan In dagbladen Elk formaat advertentie kan er In. Heel groot. Heel klein. En ook: een pagina breed. Of een kolom smal. Of staand. Of liggend. Of vierkant. Het dagblad biedt deze variatiemogelijkheden. Goede reclame heeft daar recht op. Uw reclame heeft daar recht op. Uw reclame heeft recht op het dagblad. Voor alle formaten. Het dag blad. Medium van formaat. Van FORMAAT. medische administratie ST. BAVO Noordwijkerhout jonge ambitieuze M.B.A.-er TROUW/KWARTET ZATERDAG 15 APRIL 1972 201 HET LEIDSE OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ANALISTEN Oosterkerkstraat 11, Leiden, 01710- 33721 (gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) (voorheen Analisten Opleidingen) voor de dag- en avondschool moet de aan melding voor 1 mei plaatsvinden. Toelatingseisen: Middelbaar Beroepsonderwijs: MAVO-3 (met wiskunde en natuurkun de/scheikunde) MAVO-4 LTS-theoretische richting Hoger Beroepsonderwijs: a) Voorbereidend jaar: MMS. ULO-B MAVO-4.(met wiskunde en natuur- of scheikunde) b) 1e jaar: MAVO (met scheikunde en één van de vakken wiskunde, natuurkunde of biologie) HBS-B, Gymnasium-B Een prospectus en inschrijfformulier worden u op aanvraag toegezonden. Spreekuur direkteur: dinsdag 9.1510.00 uur. VERENIGING VOOR CHR. BEROEPSONDERWIJS VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voor de chr. nijverheidsschool voor meisjes „Bos huizen", Toussaintkade 51 te Leiden, wordt voor zo spoedig mogelijk gevraagd: een leerkracht godsdienstonderwijs (5 lestijden op dinsdagmorgen), met ingang van 1 augustus 1972: een leerkracht Engels (M.O., L.O. of hiervoor studerend). een leerkracht lichamelijke oefening M.O.P. (ongeveer 20 lestijden). een leerkracht Ns (ongeveer 13 lestijden). een leerkracht N XX (ongeveer 16 lestijden). een leerkracht N XI (ongeveer 20 lestijden). Pos. chr. levensovertuiging. Sollicitaties zo spoedig mogelijk aan de directrice van de school, mej. M. C. Visser. Inlichtingen verstrekt de directrice der school, telefoon 01710-30822, thuis 01710-33518. CHR. LAGERE TECHNISCHE SCHOOL INDIVIDUEEL TECHNISCH ONDERWIJS Vijfmeilaan 137. Leiden Tel. 01710-32452. voor de cursus 1972/1973 kan plaats hebben vanaf heden tot 1 mei 1972r Toegelaten kunnen worden leerlingen van de lagere en buitengewoon lagere scholen,, die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en nadat een voldoend psychotechnisch on derzoek heeft plaats gehad. Na het brugjaar bestaat de mogelijkheid tot een 2-jarige opleiding in de vakken Na het behalen van het getuigschrift is het mogelijk een 2-jarige cursus In parttime-ver band te volgen. Aanmeldingsformulieren zijn aan de school verkrijg' baar. Inlichtingen worden verstrekt door de directeur op het spreekuur, 's woensdags van 24 uur, of na telefoni sche afspraak. Gevraagd wegens het binnenkort bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van onze tegenwoordige chef Vereisten: voldoende ervaring in een automobiel magazijn, schoolopleiding op ULO ni veau kennis van technisch Engels, goe de omgangsvormen. Zij die aan deze eisen kunnen voldoen gelieven schrif telijk te solliciteren onder opgave van genoten onder wijs evt. referenties en verlangd salaris bij garage Poot Hoofdstraat 104-106 P.O.B. 4 Valkenburg Z.H. British Leyland dealer voor Leiden en omstreken. CHR. MIDDELBAAR TECHNISCHE SCHOOL Vijfmeilaan 137. Leiden, tel. 01710—32452. voor de cursus 1972/1973 (alleen 1e jaar) kan plaats hebben vanaf heden tot 1 mei 1972, voor de afdelingen Toelaatbaarheid: De minimum eisen van toelaatbaarheid voor een afdeling zijn: het bezit van het diploma LTO-T, of MAVO-3 met een voldoende voor wiskunde, of een naar het oordeel van het bevoegd gezag gelijkwaardige vooroplei ding. Aanmelding bij de administratie der chool van 912 uur en van 24 uur, uitgezonderd op zaterdag. Inlichtingen betreffende het onderwijs wor den verstrekt op het spreekuur van de direk teur, 's woensdag van 24 uur, of na telefo nische afspraak. CHR. LAGERE TECHNISCHE SCHOOL Vijfmeilaan 137. Leiden, tel. 01710—32452. voor de cursus 1972/1973 (alle leerjaren) kan plaats hebben vanaf heden tot 1 mei 1972. BRUGKLAS 1 jaar Opleidingen: METAALBEWERKEN HOUTBEWERKEN 2-jarig BROOD-BANKETBAKKEN STUKADOREN ELEKTROTECHNIEK AUTOHERSTELLEN J"lan9 In de afdelingen elektrotechniek en autoher- stellen kunnen worden geplaatst: a. leerlingen die één jaar van de opleiding metaalbewerken aan een l.t.s. hebben doorlopen.mits de rapportcijfers goed zijn; b. leerlingen die het diploma metaalbewer ken hebben behaald. Na de brugklas bestaat de mogelijkheid dat de leerling geplaatst wordt in de z.g. ,.T- stroom", waar meer aandacht wordt be steed aan het theoretisch onderwijs. Na het behalen van het diploma is plaatsing moge lijk bij het middelbaar beroepsonderwijs, b.v. M.T.S., Zeevaartschool e d. Aanmelden bij de administratie der school van 912 uur en van 24 uur. uitgezonderd op zaterdag, of via het hoofd van de lagere school. Inlichtingen betreffende het onderwijs worden ver strekt op het spreekuur van de directeur, 's woensdag van 2—4 uur, of na telefonische afspraak. Een exquis kookboek voor de fijnproever, dt hobby-kok, de fentasie-rijke keukenprinses ei» gastvrouw. De ene Chinese lekkernij na de andere wordl u voorgeschoteld. Hsu Hui Min's recepten zijn zeer duidelijk gesteld. Op bekwame en char- mante wijze wordt u ingeleid in de geheimen ven haar onovertroffen kookkunst Et* kotk dat u Het Chinees kookboek verfijnd bijzonder fraai uitge» ,r j voerd. Met 44 schitte- tajeigenot rende kleurenfoto'», m garandeert luxe band f 32.50 VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL Culinair echatboek met recepten van de wereldbekende Chinese kookkunstenares HSU HUI MIN (bij SWETS ZEITLLN'GER) Want dan merk je liet verschil. Tussen routine typewerk en interessante correspondentie. Tussen saai cijferwerk en méédenken in getallen. Tussen een baan waarin je vastroest en een creatieve job met groeikansen. Wij vragen Wij denken aan jonge mensen die per se niet in "de stad" willen werken (hoogstens voor enkele maanden "stage lopen" om in te werken) maar een gloednieuw kantoorgebouw in Lisse ambiëren Wij kunnen daar op diverse afdelingen best jonge krachten gebruiken. SWETS ZEITLINGER - Wij zijn een grote internationale boekhandel. Op strikt weten schappelijk gebied. Wij lijken op geen enkele andere boekhandel die je kent. Onze cliënten zijn particulieren, universiteiten, wetenschappelijke instellingen, bedrijven en overheden. Wij verkopen weinig "over de toonbank", maar veel meer op bestelling.Vooral op het gebied van wetenschappelijke periodieken. Over de hele wereld. Dan zijn wij ook nog wetenschappelijk antiquariaat, (18 - 25 jaar) verzorgen wij herdrukken van zeldzame uitgaven en zijn wij zelf ook uitgever (vooral van literatuur over psychologie). In onze magazijnen in Lisse liggen tientallen strekkende kilometers literatuur opgetast, honderdduizenden kilogrammen wetenschap van de hele wereld. Ons bedrijf telt 200 medewerkers. ONZE JONGE MEDEWERKERS Wij verwachten van onze jonge medewerkers grote belangstelling voor boeken en tijdschriften. Plus een vooropleiding op HBS/HAVO -, MULO/MAVO-niveau. Plus nog de wil om flink aan te pakken. Daar stellen vij heel wat tegenover. Meer, dachten wij, dan meestal haalbaar is. Om te beginnen een uitstekende sfeer. Verder interessante bezig heden. Grotendeels gemechaniseerd (eigen computer). Zodat de nadruk op dènkwerk valt. Heereweg 347b, Lisse, Op onze kosten kun je aanvullende opleidingen volgen (computeropleidingen bijvoorbeeld). Er is ruimte voor eigen initiatief. Je kunt er al vlug hogerop komen. Je salaris wordt regelmatig bekeken. Dat zit dus wel goed. Voor aanvullende diploma's ontvang je f 20,- lot f 60,- per maand meer. Je krijgt ieder jaar een "extra maand", als je een jaar bij ons bent. Je krijgt 21 vakantiedagen en 7,2% vakantietoeslag. Er is een goede pensioenregeling met een geringe eigen bijdrage. Extra uren en reiskosten worden vergoed. Interessant hè? Neem dan nu de telefoon en maak een afcpraak met de heer G.S.Vos om je mogelijkheden eens nader te bekijken. Bij Swets Zeitlinger. Voor een kantoorbaan die daar niet op lijkt. j( Keizersgracht 471, Amsterdam-C., Telefoon (020) 223226. Telefoon (02521) 43 71, alleen vrijdags. (waarvan plm 20 m2 direktiekantoor) Op zeer goede stand in Leiden aan de Reinsburgerweg 147. t/m 17 april te bevragen: Rijnsburgerweg 147. Tel. 01710-51600. Na 17 april: CMC, Amaliastraat 7, Den Haag. Tel. 070- 636938. H. Schouw 296-300, Leiden Telefoon 25191 Voor uw: SUZUKI, YAMAHA. KA WASAKI. HONDA. Moto GUZZI en de 350 cc 2 cyl. geheel kompleet uitgevoerde JUPITER voor slechts De LOI is het grootste, erkende instituut op het gebied van het schriftelijk en schriftelijk/mondeling onderwijs. In het moderne gebouwencomplex te Leiderdorp werken kleine en grotere gespecialiseerde afdelingen mee aan een doelmatige begeleiding van tienduizenden studerende cursisten. De snelle groei en moderne ontwikkeling van onze instellingen verlangen een „in de pas" blijven van onze administratie en boekhouding. Wij zoeken contact met een bekwame kandidaat voor de functie van HOOFD van de ADMINISTRATIE die in deze zeer zelfstandige taak zijn kennis en capaciteiten tot ontplooi ing wil brengen. Wanneer u ten minste het diploma SPD-2 bezit tussen 30 en 40 jaar oud bent uw ruime ervaring kunt aantonen en verantwoordelijkheid durft te aanvaarden bieden wij u een interessante functiè met adequate honorering en goede secundaire voorzieningen. Belangstellenden wordt verzocht een met de hand geschreven sollicitatie vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae te richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken. Leidsedreef - Leiderdorp Telefoon (01710) 44451* Psychiatrisch Centrum St. Bavo tc Noordwijker- hout biedt op de een funktie voor voor de medische staf. Vereist is minimaal Mulo/Mavo-diploma, typen en steno en administratieve ervaring. Inlichtingen over deze funktie kunt u inwinnen bij de heer M. J. G. Hoogervorsf, telefoon 01710 - 51046 (na 18.00 uur). Sollicitaties kunt u richten aan de afdeling personeelszaken van Psychiatrisch Centrum Tel. 02523-3981 VICON N.V. fabriceert in drie te Nieuw-Vennep gevestigde bedrijven landbouwwerktuigen, polyester- produkten en gietijzer. De organisatie in het buitenland omvat 3 produktie- bedrijven en 8 verkoopmaatschappijen. Vanuit het hoofdkantoor te Nieuw-Vennep opereert het FINANCIEEL-ECONOMISCH TEAM. Door de diversificatie van onze produktie- en verkoop activiteiten is versterking van dit team op korte ter mijn geboden. Daarom zoeken wij contact met een die binnen de afdeling BEDRIJFSCALCULATIE een belangrijk aandeel zal krijgen in de verdere uitbouw van onze computer-gerichte kostprijsbepaling en -ana lyse. Voor een kandidaat die een verdere carrière in het bedrijfsleven wil opbouwen, biedt deze functie inte ressante mogelijkheden tot het opdoen van een brede ervaring. Een goed salaris, opname in een enthousiast team van jonge collega's, voldoende gelegenheid tot in werken, tegemoetkoming in studiekosten, evt. ver- goeding van reiskosten, bemiddeling bij het verkrij gen van een woning enz., zijn onderdelen van onze honorering. Schriftelijke sollicitaties te richten aan VICON N.V., Afdeling Personeelszaken, Postbus 1, Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1972 | | pagina 20